Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Porfoiloสิริขวัญ

Porfoiloสิริขวัญ

Published by ptr.tk601, 2022-03-02 03:13:09

Description: Porfoiloสิริขวัญ

Search

Read the Text Version

PORTFOLIO เอกสารประกอบการประเมนิ ภาค ค ตาแหน่ง ครผู ้ชู ่วย นางสาวสริ ิขวญั คาทา เลขประจาตัวสอบ 134600022 กศจ.เชยี งราย

คานา แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพ่ือเป็นเอกสาร แสดงให้เห็นถึงร่องรอยการเรียนรู้ของข้อมูล เพื่อประกอบการสัมภาษณ์ การสอบคัดเลือกตาแหน่งครูผู้ช่วย เอกสารประกอบด้วย ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาคติประจาใจ งานดิเรกการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ประสบการณ์การทางานและ การเข้าร่วมกิจกรรม การพัฒนาส่ือการสอน ผลงานท่ีภาคภูมิใจ และใประกาศวุฒิบัตรและเกียรติบัตร ขอขอบพระคุณ ท่านอาจารย์ มหาวทิ ยาลัยราชภัฎลาปาง ที่มอบประสบการณ์ความเป็นครู และใบเบิกทางในการเข้าสู่วิชาชีพครู และการทางานจริงที่เต็มไปด้วย ประสบการณ์อันล้าค่า และขอบพระคุณครอบครัวเพื่อนพ้องท่ีคอยให้ กาลังใจเปน็ อย่างดตี ลอดมา ข้าพเจ้าหวังว่าแฟ้มสะสมงานเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน สาหรับการสัมภาษณ์หรือการทาความรู้จักตัวตนของข้าพเจ้าไม่มากก็น้อย หากมขี ้อผดิ พลาดประการใดข้าพเจ้ากราบขออภัยมา ณ โอกาสนี้ นางสาวสริ ขิ วัญ คาทา

1 PROFILE ประวตั สิ ่วนตัว 2 ประวัตกิ ารศกึ ษา 3 ผลงานท่เี กี่ยวขอ้ งกบั วิชาชพี และวชิ าเอกทีส่ าเรจ็ การศกึ ษา 4 การเขา้ ถึงชมุ ชน และการมีจติ สาธารณะ

PROFILE ประวตั สิ ว่ นตัว INFORMATION ชือ่ : นางสาวสริ ิขวญั คาทา ชอื่ เล่น : เหมียว เกดิ วนั ท่ี : 23 ตุลาคม 2534 (อายุ 30 ปี) สัญชาติ : ไทย ศาสนา : พทุ ธ ทอ่ี ยปู่ จั จุบนั : เลขที่ 147 หมู่ 6 ต.ทงุ่ กว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลาปาง 52240 วุฒกิ ารศึกษา : ปรญิ ญาตรี มหาวิทยาลัยราชภฏั ลาปาง หลักสตู รประกาศนยี บัตรบณั ฑิตวชิ าชพี ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง บดิ าชอื่ นายคาแสง คาทา อาชพี เกษตรกร มารดาชือ่ นางอาลูน คาทา อาชพี เกษตรกร คตปิ ระจาใจ จงเปน็ ตวั เองในเวอรช์ น่ั ที่ดีทส่ี ดุ CONTACT 088-7568335 088-7568335 [email protected] Sirikhwan Kamtha SIRIKHWAN KAMTHA

WORKIG EXPERIENCE ประสบการณก์ ารทางาน 2558 ครอู ัตราจา้ ง โรงเรยี นบา้ นแม่ทะ อ.แมท่ ะ จ.ลาปาง 2561 จา้ งเหมาพนกั งานพัสดุ โรงพยาบาลเมอื งปาน อ.เมืองปาน จ.ลาปาง 2562 ครอู ัตราจา้ ง โรงเรยี นบ้านหลุก อ.แมท่ ะ จ.ลาปาง

องค์ประกอบท่ี 2 การพฒั นาตนเองและวิชาชีพ องคป์ ระกอบที่ 2.1 ประวัตกิ ารศกึ ษา

1.สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา อื่นๆ ทม่ี ใี บประกาศนียบตั รวชิ าชีพครู 2553 2561 โรงเรยี นเขลางคน์ คร มหาวทิ ยาลัยราชภัฏลาปาง ประกาศนยี บตั รบณั ฑิตวชิ าชีพครู ม.6 ป.บณั ฑิต ป.6 ปริญญาตรี 2547 2556 โรงเรยี นบ้านทงุ่ ปง มหาวทิ ยาลัยราชภฏั ลาปาง สาขาวทิ ยาการคอมพิวเตอร์

2.หลกั สูตรอบรมที่เก่ียวข้องกับความเป็นครู ท่ี วัน /เดือน/ ปี เรื่อง หนว่ ยงานทจี่ ดั หลักฐาน 1 6 เม.ย. 2563 อบรมหลักสตู รออนไลน์ เรอื่ งนวตั กรรมและ มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลง เกียรตบิ ัตร เทคโนโลยเี พอื่ การจดั การเรยี นร้ใู นศตวรรษท่ี 21 กรณราชวิทยาลัย 25–26 อบรมเชงิ ปฏิบตั กิ ารสร้างการรับรู้ในการพฒั นา สานกั งานศึกษาธิการ ม.ิ ย. 2563 จงั หวดั ลาปาง 2 รปู แบบ/แนวทางการพฒั นาการจดั การเรียนรู้ใน เกียรตบิ ัตร โครงการ TFE (Teams For Education) 3 17 ก.ค. 2563 Coding และ Computing Science สานักงานคณะกรรมการ รายงาน การศกึ ษาขน้ั พื้นฐาน 4 25 ต.ค. 2563 อบรมผ้กู ากบั ลูกเสือสามญั ขั้นความรเู้ บ้ืองตน้ สานกั งานลกู เสอื เกยี รตบิ ตั ร แหง่ ชาติ 5 25 ต.ค. 2563 อบรมผูก้ ากับลกู เสือสามัญ ขัน้ ความรูท้ วั่ ไป สานักงานลูกเสือ เกยี รตบิ ัตร แหง่ ชาติ 6 17 ก.ค. 2564 อบรมเชงิ ปฏบิ ตั ิการขบั เคลอื่ นการจัดการเรยี นรู้ สานกั งานคณะกรรมการ รายงาน วทิ ยาการคานวณและการออกแบบเทคโนโลยี การศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 23 ธ.ค. 2564 ผา่ นการพัฒนาตนเองผา่ นระบบออนไลน์ สานักงานเขตพ้นื ที่ หลกั สูตรการสรา้ งและการพฒั นารปู แบบการ การศึกษาประถมศกึ ษา เกียรติบตั ร จดั การเรยี นรู้ โดยใชโ้ ปรแกรม WORDEALL อุบลราชธานี เขต 4

CERTIFICATE เกียรติบตั ร ออบรมเชิงปฏบิ ตั กิ ารสรา้ งการรบั รใู้ นการพฒั นารูปแบบ/แนวทางการ พัฒนาการจัดการเรียนรใู้ นโครงการ TFE (Teams For Education) Coding และ Computing Science

CERTIFICATE เกยี รติบตั ร อบรมผู้กากบั ลกู เสอื สามัญ ขัน้ ความรู้เบอื้ งตน้ อบรมผู้กากบั ลูกเสือสามัญ ขัน้ ความรูท้ ่ัวไป

CERTIFICATE เกยี รตบิ ตั ร อบรมเชงิ ปฏิบัติการขบั เคล่อื นการจัดการเรียนรวู้ ทิ ยาการคานวณ และการออกแบบเทคโนโลยี ผ่านการพฒั นาตนเองผา่ นระบบออนไลน์ หลักสตู รการสรา้ งและการ พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โปรแกรม WORDEALL

3.หลกั สูตรอื่นๆ ทนี่ อกเหนือจากวิชาชีพครู ท่ี วนั /เดอื น/ ปี เรื่อง หนว่ ยงานที่จดั หลกั ฐาน 1 4 เม.ย. 2563 ผ่านการทดสอบวดั ความรูค้ วามเขา้ ใจเบ้อื งตน้ สานักงานเขตพื้นที่ เกยี รติบัตร เกีย่ วกับ ไวรัส COVID – 19 การศกึ ษาประถมศึกษา กรงุ เทพมหานคร ผา่ นการทดสอบการวดั ความรเู้ บอื้ งตน้ วิธีการ 2 21 เม.ย. 2563 เฝ้าระวงั และป้องกนั การแพรร่ ะบาด เกีย่ วกบั โรงเรยี นเชิงชมุ ราษฎรน์ กุ ูล เกียรติบตั ร “โรคตดิ เชอ้ื ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)” 3 5 พ.ค. 2563 ผา่ นการทดสอบความรู้เกีย่ วกบั ศนู ย์วิทยาศาสตรแ์ ละ “วงจรไฟฟา้ อย่างงา่ ย” วัฒนธรรมเพ่อื การศึกษา เกียรติบตั ร ร้อยเอ็ด 4 11 พ.ย. 2563 กิจกรรมทางออนไลน์ กจิ กรรมเสวนา “คุรสุ ภา สานักงานเลขาธิการครุ ุ เกยี รติบัตร พาTalk : ครยู ุคใหม่ เรียนรใู้ ช้ ไอทีใกล้ตวั ” สภา รว่ มกบั มหาวทิ ยาลัยสวนดุสติ ผา่ นการพฒั นาตนเองผา่ นระบบออนไลน์ สานักงานเขตพน้ื ที่ 5 20 ต.ค. 2564 หลักสูตรการสร้างช่อง YouTube สู่ “ครทู ูบ การศึกษาประถมศึกษา เกียรตบิ ัตร อบุ ลราชธานี เขต 4 เบอร์” ผ่านการอบรมหลกั สตู รการเสรมิ สร้างความรู้ 6 27 ก.พ. 2564 ดา้ นสจุ ริต โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์ ชุมชน โรงเรียนสนั กาแพง เกียรตบิ ัตร ป้องกนั สานสายใย ใส่ใจสทิ ธิ (SKP See Your Rights) ผ่านการทาแบบทดสอบ การรเู้ ทา่ ทนั สื่อ มหาวทิ ยาลัยราชภฏั เกียรตบิ ตั ร โครงการสง่ เสริมการพฒั นาและเพม่ิ สวนสนุ ันทารว่ มกับ โรงเรียนสนั กาแพง 7 27 ก.พ. 2564 ความสามารถในการรเู้ ทา่ ทนั สื่อของประชาชน “คนทนั สื่อ” ระดับภูมภิ าค โครงการละออ่ น สอนสือ่ โรงเรยี นสันกาแพง จงั หวัดเชียงใหม่

CERTIFICATE เกียรตบิ ัตร ผ่านการทดสอบวัดความรคู้ วามเข้าใจเบอ้ื งตน้ เกีย่ วกับ ไวรสั COVID – 19 ผา่ นการทดสอบการวัดความรู้เบ้ืองตน้ วธิ ีการเฝ้าระวงั และปอ้ งกันการแพร่ระบาด เกย่ี วกบั “โรคติดเช้อื ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)”

CERTIFICATE เกียรตบิ ตั ร กจิ กรรมทางออนไลน์ กจิ กรรมเสวนา “ครุ ุสภาพาTalk : ครูยุคใหม่ เรยี นรใู้ ช้ ไอทีใกลต้ วั ” ผ่านการพฒั นาตนเองผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรการสรา้ งชอ่ ง YouTube สู่ “ครทู ูบเบอร์”

CERTIFICATE เกยี รติบตั ร ผา่ นการอบรมหลักสตู รการเสรมิ สร้างความร้ดู า้ นสจุ ริต โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์ ชมุ ชนปอ้ งกนั สานสายใย ใสใ่ จสิทธิ (SKP See Your Rights) ผา่ นการทาแบบทดสอบ การรเู้ ทา่ ทันส่ือโครงการส่งเสรมิ การพัฒนา และเพ่มิ ความสามารถในการรเู้ ท่าทันสอ่ื ของประชาชน “คนทันสื่อ”

องคป์ ระกอบท่ี 2 การพฒั นาตนเองและวิชาชพี องคป์ ระกอบที่ 2.2 ผลงานท่ีเก่ียวข้องกับ วิชาชีพ และวิชาเอกท่ี สาเร็จการศกึ ษา

1.ผลงานทีน่ าเสนอระดับโรงเรยี น ผลงานตรงกับวิชาชีพ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดบั เหรยี ญทอง รองชนะเลศิ อนั ดับท่ี 1 กิจกรรม การแข่งขนั การผูกเง่ือน เดนิ ทรงตัวและโยนบอล ระดับช้ัน ป.1 – ป.3 งานศลิ ปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศนู ย์เครือข่ายสถานศึกษาอาเภอแมท่ ะ ประจาปกี ารศกึ ษา 2560 ครูผู้สอนนักเรยี น ได้รบั รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแขง่ ขันคัดลายมือสอื่ ภาษาไทย ระดับช้ัน ป.1 – ป.3 งานศลิ ปหัตถกรรมนักเรยี น ระดับศนู ยเ์ ครอื ขา่ ยสถานศึกษาอาเภอแม่ทะ ประจาปกี ารศึกษา 2560

ผลงานตรงกับวชิ าชพี ครูผสู้ อนนกั เรยี น ได้รบั รางวัลระดบั เหรียญทองแดง กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับช้ัน ป.4 – ป.6 งานศิลปหตั ถกรรมนักเรยี น ระดับศูนยเ์ ครือขา่ ยสถานศกึ ษาอาเภอแม่ทะ ประจาปกี ารศกึ ษา 2560 ครผู สู้ อนนกั เรียน ได้รบั รางวัลระดับเหรียญเงนิ กิจกรรม การแขง่ ขันประติมากรรม ระดบั ชัน้ ป.4 – ป.6 งานศลิ ปหตั ถกรรมนักเรยี น ระดบั ศูนยเ์ ครือข่ายสถานศกึ ษาอาเภอแม่ทะ ประจาปกี ารศกึ ษา 2560

ผลงานตรงกับวชิ าเอกท่ีสาเรจ็ การศกึ ษา ครผู ู้สอนนักเรียน ไดร้ บั รางวัลระดับเหรียญทอง กจิ กรรม การแข่งขันการใชโ้ ปรแกรมนาเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4–ป.6 งานศลิ ปหัตถกรรมนักเรยี น ระดบั ศูนย์เครือขา่ ยสถานศึกษาอาเภอแม่ทะ ประจาปกี ารศกึ ษา 2562

2.ผลงานท่นี าเสนอสงู กว่าระดับโรงเรยี น ผลงานตรงกบั วชิ าชีพ

โล่ประกาศเกยี รตคิ ุณ ครูผสู้ อนรายวชิ าวทิ ยาศาสตร์ โรงเรยี นบา้ นหลุก จังหวดั ลาปาง เปน็ สถานศกึ ษานารอ่ งการพฒั นาแนวทางหรือรูปแบบการจดั การเรยี นรู้ เพอื่ ยกระดบั คณุ ภาพทางการศึกษาระดบั ชาติขน้ั พื้นฐาน (O-NET) ภายใตโ้ ครงการ TFE (Teams For Education) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โล่ประกาศเกียรตคิ ณุ ครผู ้สู อนรายวิชาวทิ ยาศาสตร์ โรงเรียนบา้ นหลกุ จงั หวัดลาปาง เปน็ สถานศกึ ษาดเี ด่นระดับภาค ในการพฒั นาแนวทางหรอื รปู แบบการจดั การเรยี นรู้ เพื่อยกระดบั คุณภาพทางการศึกษาระดับชาติขน้ั พื้นฐาน (O-NET) ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Education) ประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2563

องคป์ ระกอบที่ 2 การพัฒนาตนเองและวชิ าชีพ องคป์ ระกอบที่ 2.3 การเขา้ ถงึ ชุมชน และการมีจิตสาธารณะ

1.การเข้าถงึ ชมุ ชน นานักเรยี นเดินรณรงคต์ อ่ ตา้ นยาเสพตดิ ในหมู่บ้าน รว่ มทาบุญทอดผา้ ปา่ สามคั คี โรงเรียนบ้านหลกุ

รว่ มถวายเทียนพรรษา วันเข้าพรรษา ร่วมพธิ ฌี าปนกิจศพในหม่บู า้ น

การปลูกผักปลอดสารพษิ ของนกั เรยี น สามารถนาผลิตผลทไ่ี ดไ้ ปจาหน่ายในชุมชน รว่ มทาบุญงานกฐินวัดบ้านหลุก

2.รปู แบบ วิธีการเข้าถึงชุมชน การประชาสัมพนั ธ์ผ่าน Line Application เนื่องในสถานการณ์ COVID - 19 งานกจิ กรรมประชาสมั พนั ธโ์ รงเรยี น และกิจกรรมของโรงเรยี น ผ่าน เพจโรงเรยี นบ้านหลกุ อ.แมท่ ะ จ.ลาปาง

การเย่ียมบา้ นนกั เรยี น สรา้ งแบบสอบถามผ่าน Google form เพอื่ สารวจความคิดเห็นผปู้ กครอง

3.การมีจิตสาธารณะ พธิ ีรับมอบหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน เป็นหน่วยปฐมพยาบาล กิจกรรมปลูกตน้ ไมเ้ พือ่ ถวายเปน็ พระราชกศุ ล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

กจิ กรรมจิตอาสารว่ มกบั สภ.แมท่ ะ เทศบาลแมท่ ะ และชุมชน ทาความสะอาดโรงเรยี นบา้ นหลกุ รว่ มกิจกรรมบาเพญ็ ประโยชน์กับนักเรยี น ทาความสะอาดโรงเรยี น

4.รปู แบบ วิธีการ รว่ มกจิ กรรมมจี ิตสาธารณะ ปฐมพยาบาลเบ้อื งต้น และพานักเรยี นไปสง่ โรงพยาบาล หรอื บ้าน เมื่อมีอาการเจ็บปว่ ย ทาความสะอาดห้องน้าวัด และกวาดลานวัด

อาสาชว่ ยนกั เรียนทาความสะอาดบรเิ วรโรงเรยี นประจาทกุ เชา้ ร่วมกบั เพอ่ื นๆ มอบความสขุ ให้กับสถานพฒั นาและฟนื้ ฟเู ด็กจงั หวดั ลาปาง

เปน็ หน่วยปฐมพยาบาล พิธีรับมอบหมวกและผา้ พนั คอพระราชทาน อาสารบั – สง่ นักเรียนกลบั บา้ น


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook