Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Digital Report

Digital Report

Published by mustorfa6063, 2022-03-18 07:44:56

Description: Group Translation

Keywords: Education

Search

Read the Text Version

GGrroouupp TTrraannssllaattiioonn EN2204-152 Thai-English Translation course วิชา การแปลไทย-อังกฤษ DEPARTMENT OF ENGLISH FACULTY OF LIBERAL ARTS AND SOCIAL SCIENCES FATONI UNIVERSITY

\"ไม่มีความสำเร็จไหน ที่ไม่ต้องใช้ ความพยายาม\" คคำำกกลล่่าาววขขอองง ออาาจจาารรยย์์ ววิิไไลลววรรรรณณ กกาาเเจจรร์์

คำนำ ด้วยพระนามแห่งพระองค์อัลลอฮ ผู้ทรงกรุ ณาปรานี ผู้ทรงเมตตาเสมอ มมววลลกกาารรสสรรรรเเสสรริิญญททัั้้งงมมววลลเเปป็็นนสสิิททธธิิ์์ขขอองงพพรระะอองงคค์์ออััลลลลออฮฮ แแลละะคคววาามมจจำำเเรริิญญ คคววาามมสสัันนตติิจจงงมมีีแแดด่่ทท่่าานนศศาาสสนนฑฑููตตมมููฮฮำำหหมมััดด ((ซซ..ลล)) แแลละะบบรรรรดดาาววงงคค์์ตตรระะกกููลลขขอองงทท่่าานน สสหหาายยขขอองงทท่่าานน แแลละะเเหหลล่่าาบบรรรรดดาาผผูู้้เเจจรริิญญรรออยยตตาามมแแนนววททาางงขขอองงทท่่าานน อีบุ๊คเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการแปลไทย-อังกฤษ (EN2204-152) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์งาน แปลที่อาจารย์ได้มอบหมายให้ ซึ่งงานแปลดังกล่าวประกอบด้วย ข้อความเชิง วิชาการ ข้อความเชิงโฆษณาและกลอน รวมถึงการฝึกฝนการแปลโดยใช้กลวิธี ต่างๆในการแปลบทความของกลุ่มคณะผู้จัดทำ ขอขอบคุณแหล่งความรู้ต่าง ๆ ที่ทางคณะผู้จัดทำได้นำมาใช้ประกอบใน การแปล วิเคราะห์และฝึกฝนการแปลงานแปลดังกล่าว และที่สำคัญ ต้องขอ ขอบพระคุณ อาจารย์วิไลวรรณ กาเจร์ ที่คอยให้ความรู้ คำแนะนำ ตลอดจน กำลังใจดีๆในการทำงานทุกชิ้น จนกระทั่งงานแปลทั้งหมดสามารถสำเร็จลุล่วง ตามแผนได้ด้วยดีและทางคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานอีบุ๊กเล่มนี้จะ มอบประโยชน์อันมากมายต่อทุกคนที่สนใจอย่างแน่นอน สุดท้ายนี้หากรายงานเล่มนี้มีความผิดพลาดประการใดขออภัย ณ ที่นี้ด้วย คณะผู้จัดทำ 11.. นนาายย มมุุสสตตออฟฟาา ปปููซซาา 661111442244001155 22.. นนาายย ออััฟฟนนัันนตต์์ ออุุททััยย 661111442244003366 33 นนาางงสสาาวว นนฤฤตติิมมาา สสุุพพรร 661122442244000077 44.. นนาางงสสาาวว ฮฮาานนีี บบุุตตรรกกรริิมม 661122442244005533 55.. นนาางงสสาาวว นนััจจววาา ดดออเเลลาาะะ 661122442244001111สารบัญ เนื้อหา หน้า 1. INFORMATIVE TEXT 1 1 3 อาหารไขมันต่ำ โปรตีนสูง ช่วยลดพุง 2 1.1 มันหวาน 3 4 กลวิธีการแปล 5 6 1.2 บล็อกโคลี่ กลวิธีการแปล 7 8 1.3 ธัญพืช กลวิธีการแปล 9 10 2. PERSUASIVE TEXT 2.1 แชมพูสมุนไพร กลวิธีการแปล 3. EXPRESSIVE TEXT 3.1 กลอน กลวิธีการแปล

11.. IINNFFOORRMMAATTIIVVEE TTEEXXTT 3 อาหารไขมันต่ำ โปรตีนสูง ช่วยลดพุง Three of low fat, high protein food can burn belly fat. 1.1 มันหวาน มันหวานไม่ได้มีดีแค่รสชาติและเท็กซ์เจอร์ที่เนียนนุ่มน่ารับประทานเท่านั้น ยังเป็นอาหารที่มี ไขมันต่ำ อุดมด้วยวิตามิน A วิตามิน B โพแทสเซียม และเบต้าแครอทีน อีกทั้งรับ ประทานแล้วยังอิ่มนาน ให้พลังงานเหมาะสม จึงเป็นอาหารยอดนิยมของคนที่ต้องการลด ไขมันและลดพุงเร่งด่วน เพราะสามารถรับประทานเป็นของว่างหรือมื้อหลักก็ได้ Sweet potatoe Sweet potatoes are good in tasty, smooth textures, and also contain low calories. They are rich in vitamins B, vitamins A, potassium and beta carotene. Moveover, they are a very filling food, and have a appropriate energy. That is why people choose sweet potatoes for burning belly fat. They could be eaten for snack and main meal.

กกลลววิิธธีีกกาารรแแปปลล 1.การใช้ Null subject เนื่องจากในบทความดังกล่าวในภาษาต้นทาง แต่ละประโยคในบทความนั้นไม่แสดงตัว ของประธานของประโยค หากแปลเป็นภาษาอังกฤษ จะทำให้ความหมายผิดเพี้ยน คณะผู้จัด ทำ จึงได้เลือใช้กลวิธีนี้ในการเพิ่มประธานที่ซ่อนอยู่เข้าไปในแต่ละประโยค เพื่อภาษาปลาย ทางนั้นเกิดความสมบูรณ์ อาธิเช่น They are rich in vitamins B, vitamins A, potassium and beta carotene. They เป็นสรรพนามของ Sweet Potatoes คณะผู้จัดทำจึงได้เพิ่มเข้ามาในบทความ เพื่อทำให้ประโยคต่างมีประทาน 2.การแปลแบบตามตัว เนื่องจากบทความดังกล่าวนั้น ไม่มีความสลับซับซ้อน ไม่มีสำนวน ที่ซ่อนความหมายอยู่ การแปลตามตัวจึงเหมาะสมที่สุด กับบทความนี้ แต่ทางคณะผู้จัดทำ ไม่ได้หยุดแค่นี้ หลังจากแปลตามตัวเสร็จ ทางเราได้เปลี่ยนแปลง และ แก้ไขบทความในภาษาปลายทาง เพื่อให้ภาษาอังกฤษนั้นมีการแปลที่เป็นธรรมชาติ โดยใช้วิธี การ deduction เพื่อตัดคำบางคำที่ไม่จำเป็นออก หรืดเปลี่ยนส่วนประกอบของประโยค เป็น คำที่สั้นกว่า ซึ่งมีความหมายเดียวกัน ทำให้ได้ประโยคที่สั้น กระชับกว่า และเข้าใจง่ายกว่า

1.2 บล็อคโคลี่ บล็อคโคลี่ อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและไฟเบอร์สูงที่ช่วยในการขับถ่าย กระตุ้นให้ ระบบเผาผลาญในร่างกายทำงานอย่างเป็นระบบมากขึ้น พร้อมทั้งช่วยบำรุงผิวพรรณ เพิ่มความยืดหยุ่นให้ผิวหนัง เพราะมีสารซีลีเนียม ซึ่งเป็นสารสำคัญที่ช่วยชะลอผิวพรรณ ไม่ให้เหี่ยวย่น Broccoli Broccoli is rich in antioxidants and high fiber that is good for defecation. It stimulates about metabolism run more systematically. Selenium in broccoli nourishes and increases skin elasticity which is an important substance for skin anti-aging. 3

กกลลววิิธธีีกกาารรแแปปลล 1). การใช้ Null subject ซึ่งมันคือคำที่ไม่ปรากฏหรือคำที่ถูกละไว้นั่นเอง เป็นกรณีที่ไม่มี(หรือไม่มีที่เห็นได้ชัด)ของ เรื่องในประโยคมีนัยหรือเรื่องการปราบปรามที่สามารถรับการพิจารณาจากบริบท เช่น - ... high fiber that is good for you defecation: คำที่ละไว้คือ Brocoli นั่นเอง - ..(it).. stimulates about metabolism run more systematically: It ในที่นี้หมายถึง antioxidants ที่ได้จากตัวบล็อคโคลี่ ดังนั้นคำที่ละไว้ คือAntioxidants 2). ใช้การแปลแบบตรงตัว (literal translation) เป็นการแปลแบบคำต่อคำหรือแปลตามตัวอักษร การพยายามแปลโดยการคงความหมาย เดิมและโครงสร้างเดิมของต้นฉบับ โดยพวกเรามุ่งไปที่ความถูกต้อง แม่นยำเป็นหลัก แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างและการใช้คำบ้างเพื่อให้เป็นไปตามหลักการ ใช้ภาษาของภาษาต้นฉบับ

1.3 ธัญพืช ธัญพืชประเภทข้าวโอ๊ต เมล็ดทานตะวันอบแห้ง เมล็ดแตงโมอบแห้ง และข้าวไม่ขัดขาว ต่าง ๆ เป็นอาหารที่ให้พลังงานสูงแต่แคลอรี่ต่ำ รวมถึง(ธัญพืช)ยังมีใยอาหารที่ค่อนข้าง สูง ช่วยให้ย่อยอาหารได้ง่ายและขับถ่ายได้สะดวกขึ้น รวมถึงช่วยให้อิ่มท้องได้นาน หลาย คนจึงเลือกที่จะรับประทานเป็นของว่างกินระหว่างมื้อได้ Grains These are oatmeal, dried sunflower seeds, dried watermelon seeds, and unrefined rice. They have a high energy, but low in calories. Including, they have a high fiber which are good for digestion, defecation and a filling food. Many of people choose grains to eat for snack.

กกลลววิิธธีีกกาารรแแปปลล 1. การใช้ Null subject ในเเต่ละบทความประโยคหรือคำบางคำจะไม่ปรากฏคำขึ้นมาในบทความ หากเเปลบท ความอาจทำให้บทความนั้นผิดเพี้ยนหรือผิดโครงสร้างการเเปล เช่น They have a high energy คำว่า energy ในภาษาไทยจะไม่มีความหมาย เพราะเป็นการทับศัพท์ เช่นเดียวกับคำนี้ Dried sunflower seeds เป็นคำทับศัพย์เช่นเดียวกัน 2. การแปลแบบตรงตัว (Literal Translation) เป็นการเปลเเบบตัวอักษรเเละพยายามเปลให้เหมือนกับต้นฉบับเเต่จะมีการตัดคำบาง คำเเต่พยายามเเปลโดยการคงความหมายเดิมเเละกระชับมากขึ้น ในขณะที่พวกเรามุ่ง เน้นที่ความถูกต้องเเละตามกลักการในการเเปลด้วย

22.. PPEERRSSUUAASSIIVVEE TTEEXXTT ผมยาวสลวย ลดผมร่วง เพิ่มผมหนาง่ายๆแค่สระ ไม่ใช่ยา ไม่มีสารเคมีอันตรายไม่มี สารกันเสีย ไม่มีซิลิโคนพาราเบน ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเส้นผมจากธรรมชาติแท้ 100% แชมพูสมุนไพรอัญชันเข้มข้น 100% อ่อนโยนใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ จัดการปัญหาผม 5 ประการ -ลดอาการคันหนังศีรษะ -ขจัดรังแค ผมมีน้ำหนัก -ลดอาการศีรษะมัน -ลดและชะลอการเกิดผมหงอก -ช่วยฟื้นฟูผมเสีย Butterfly Pea concentrate 100 percent organic champoo, anti hair loss, shine and thickening hairs strands. Free of silicone, parabens, and preservatives. It is simply to use and gentle on both children and adults. Total repair 5 - reduce itchy scalp - bounce hair and anti-dandruff - reduce oily scalp - premature graying control - damage hair repaired

กกลลววิิธธีีกกาารรแแปปลล 1. การแปลแบบตามตัว ทั้งบทความทางเราได้มีการแปลแบบตามตัวเนื่องจากบทความไม่ได้มีภาษาที่ซับซ้อน ทั้งคำ ศัพท์เฉพาะต่างๆในภาษา - ยกตัวอย่างจากต้นฉลับ: ลดปัญหาผมร่วง - คำในภาษา ฉบับแปล: Anti-hair loss Anti-hair loss เป็นคำศัพท์ เฉพาะทีใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผม โดยจะพูดถึงคุณสมบัติของตัวผลิตภัณฑ์ ในการช่วย ลดปัญหาผมร่วง โดยเป็นอีหนึ่ง ปัจจัยทีทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสิ้นค้า 2 การแปลแบบเอาความ - ยกตัวอย่างจากต้นฉบับ: จัดการปัญหาผมเสีย 5 ประการ - คำในภาษา ฉบับแปล: Total repair 5 ในส่วนของประโยคนี้ทางเราได้มีความคิดเห็นว่า เนื่องจากการแปลบทความเชิงโฆษณาควรจะ เป็นประโยคสั้นๆ และกระชับผู้อ่านหรือผู้บริโภคมีความเข้าใจง่าย ดังนั้นทางเราเลยตัดสินใจ แปลประโยค “จัดการปัญหาผมเสีย 5 ประการ” กลายเป็นฉลับแปลภาษาอังกฤษ เป็น “Total repair 5” ทีมีความหมายเกี่ยวกับการแก้ปัญหาของเส้นผม 5 อย่าง ได้แก่ 1.ลด อาการคันหนังศีรษะ 2.ขจัดรังแค ผมมีน้ำหนัก 3.ลดอาการศีรษะมัน 4.ลดและชะลอการ เกิดผมหงอก และ 5. ช่วยฟื้นฟูผมเสีย

33.. EEXXPPRREESSSSIIVVEE TTEEXXTT “อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซาก แต่ลมปากหวานหูไม่รู้หาย แม้นเจ็บอื่นหมื่นแสนจะแคลนคลาย เจ็บจนตายเพราะเหน็บให้เจ็บใจ\" The sugar cane' s sweet taste just stay shortly. But the sweet words will always keep turning. No matter how many of pains, but hurt shortly. But only one bitterness will keep turning forever.

กกลลววิิธธีีกกาารรแแปปลลSUBMITTED AJ. Wilaiwan Ka-j to CREATED BY 1. Muttofa Pusa 611424015 2. Afnan Authai 611424036 3. Narutima Suporn 612424007 4. Najwa Doloh 612424011 5. Hanee Butkrim 614424053


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook