Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore พื้นฐานและการทำงานของบริการเว็บบนระบบอินเทอร์เน็ต

พื้นฐานและการทำงานของบริการเว็บบนระบบอินเทอร์เน็ต

Published by warunyupa.kn, 2022-11-18 04:48:40

Description: พื้นฐานและการทำงานของบริการเว็บบนระบบอินเทอร์เน็ต

Search

Read the Text Version

30204-2103 การพฒั นาเว็บไซต ์ ในงานธรุ กจิ หน่วยที่ 1 พนื้ ฐานและการทางานของ บรกิ ารเว็บบนระบบ อนิ เทอรเ์ น็ต

หน่วยที่ 1 พนื้ ฐานและการทางานของบรกิ าร เวสบ็ าบรนะกราะรบเรบยี นอรนิ ู ้ เทอรเ์ น็ต 1. หลกั การทางานของบรกิ ารเว็บไซต ์ 2. ความหมาย ความสาคญั ของเว็บไซต ์ 3. เว็บโฮสตงิ้ 4. ความหมาย ประเภทของโดเมนเนม  ผลการเรยี นรูท้ คี่ าดหวงั 1. รแู ้ ละเขา้ ใจหลกั การทางานของบรกิ ารเว็บไซต ์ ได ้

 สาระสาคญั ในปัจจบุ นั อนิ เทอรเ์น็ตมบี ทบาทและมี ความสาคญั ตอ่ ชวี ติ ประจาวนั ของคนเราเป็ นอยา่ ง มาก เพราะทาใหว้ ถิ ชี วี ติ คนเราทนั สมยั และทนั เหตกุ ารณอ์ ยเู่ สมอ เนื่องจากอนิ เทอรเ์น็ตจะมกี าร นาเสนอขอ้ มลู บนเวลิ ดไ์ วดเ์ ว็บดว้ ยสอื่ หลายมติ ิ (Hypermedia) เชน่ ตวั อกั ษร เสยี ง ภาพนิ่ง ภาพเคลอื่ นไหว

 1. หลกั การทางานของบรกิ ารเวบ็ หลกั การทางานของบรกิ ารเว็บจะอย่ใู น รปู แบบไคลเอ็นท-์เซริ ฟ์ เวอร (์ Client/Server) โดยมี โปรแกรมเว็บไคลเอ็นท ์(Web Client) ไดแ้ กโ่ ปรแกรม เว็บเบราวเ์ ซอรต์ า่ งๆ เชน่ Internet Explorer (IE), Google Chrome และ Firefox เป็ นตน้ ซงึ่ โปรแกรมเหลา่ นีจ้ ะทา หนา้ ทเี่ ป็ นผรู ้ อ้ งขอบรกิ าร และมโี ปรแกรมเว็บ เซริ ฟ์ เวอร (์ Web Server) ทาหนา้ ทเี่ ป็ นผูใ้ หบ้ รกิ าร เชน่ อาปาเช่ (Apache) OmniHTTPd และ Web Server Utility ซงึ่ เป็ นเว็บเซริ ฟ์ เวอรท์ มี่ กี ารนาโปรแกรมหลายตวั ไวด้ ว้ ยกนั

 2. ความหมาย ความสาคญั ของเวบ็ ไซต ์ เว็บไซต ์หมายถงึ ทอี่ ย่เู ว็บทอี่ ย่บู นเว็บไซต ์ซงึ่ เป็ น แหลง่ รวมของเว็บเพจทกุ หนา้ ซงึ่ จะนาเสนอขอ้ มูลและ สารสนเทศต่างๆ ทตี่ อ้ งการโดยมกี ารเชอื่ มโยงแบบ ไฮเปอรล์ งิ ก ์(Hyperlink) หรอื ทเี่ ราเรยี กกนั สนั้ ๆ วา่ “ลงิ ก”์ (Link) คอื การเชอื่ มโยงของเอกสารบนอนิ เทอรเ์น็ต จาก จดุ หนึ่งไปยงั อกี จดุ หนึ่งภายในเอกสารในหนา้ เดยี วกนั หรอื เชอื่ มโยงไปยงั เว็บไซตต์ ่างๆ อาจจะมเี นือ้ หาที่ เกยี่ วขอ้ งกนั หรอื ไม่ก็ได ้การเชอื่ มโยงจาเป็ นตอ้ ง กาหนดตน้ ทางและปลายทางของการเชอื่ มโยง โดยใช ้ ขอ้ ความ ภาพกราฟิ ก เมนูแบบดรอ็ ฟดาวน์ หรอื แมแ้ ตพ่ นื้ ทบี่ างสว่ นของภาพกราฟิ กนั้น เป็ นตน้ ทางที่ ่่เว็บเพจ (Web Page) หมายถงึ เอกสารหลายๆ หนา้ ทเี่ ชอื่ มโยงกนั ผ่านไฮเปอรล์ งิ ก ์ประกอบไปดว้ ย ขอ้ มลู ทเี่ ป็ นอกั ษร เสยี ง ภาพนิ่ง ภาพเคลอื่ นไหว ตลอดจนไฟลม์ ลั ตมิ เี ดยี ตา่ งๆ ทบี่ รรจใุ นแฟ้ ม เอกสารแตล่ ะหนา้ ของเวลิ ดไ์ วดเ์ ว็บทเี่ ปิ ดอา่ นจาก โปรแกรมเว็บเบราวเ์ ซอร ซ์ งึ่ สามารถแสดงความ เกยี่ วขอ้ งของ โฮมเพจ และเว็บเพจ ดงั นี้

เวบ็ เบราวเ์ ซอร (์ Web Browser) หมายถงึ โปรแกรมคอมพวิ เตอรท์ สี่ ามารถดขู อ้ มลู และ โตต้ อบกบั ขอ้ มลู สารสนเทศทจี่ ดั เก็บในเว็บไซตท์ ี่ สรา้ งดว้ ยภาษา เชน่ ภาษาเอสทเี อ็มแอล (HTML) พี เอสพี (PHP) และเอเอชพี (ASP) เป็ นตน้ ทสี่ ามารถ แสดงในรปู World Wide Web ของอนิ เทอรเ์น็ต และใน ปัจจบุ นั โปรแกรมเว็บเบราวเ์ ซอรไ์ ดข้ ยายขดี ความสามารถเพมิ่ ขนึ้ เรอื่ ยๆ เวบ็ เซริ ฟ์ เวอร ์(Web Server) หมายถงึ เครอื่ ง คอมพวิ เตอรท์ ที่ าหนา้ ทเี่ ป็ นเครอื่ งบรกิ ารเว็บเพจ แกผ่ รู ้ อ้ งขอดว้ ยโปรแกรมประเภทเว็บเบราวเ์ ซอร ์

 3. เวบ็ โฮสตงิ้ เว็บโฮสตงิ้ (Web Hosting) หมายถงึ รปู แบบการ ใหบ้ รกิ ารสาหรบั ผใู ้ ชอ้ นิ เทอรเ์น็ตอยา่ งหนึ่ง ซงึ่ ผใู ้ ชง้ านตอ้ งนาเว็บไซตอ์ พั โหลดหรอื ฝากไวก้ บั ผู ้ ใหบ้ รกิ ารเว็บเซริ ฟ์ เวอรท์ ที่ าหนา้ ทเี่ ป็ นสอื่ กลาง แสดงผลเว็บไซตใ์ หก้ บั ผเู ้ ขา้ เยยี่ มชมในโลกของ อนิ เทอรเ์น็ต

รูปแบบของการใหบ้ รกิ ารเวบ็ โฮสตงิ้ การเชา่ แบบพนื้ ที่ (Colocation) เป็ นการเชา่ พนื้ ทโี่ ดยการนาตวั เครอื่ งเซริ ฟ์ เวอรข์ องเรา ไปเชา่ พนื้ ทสี่ าหรบั การตดิ ตง้ั กบั ผูใ้ หบ้ รกิ าร หากเปรยี บเทยี บใหเ้ ห็นภาพกค็ ลา้ ยกบั การ ทเี่ ราเชา่ ผนื ทดี่ นิ แลว้ ไปปลกู บนทดี่ นิ ทเี่ รา เชา่ น่ันเอง สาหรบั การเชา่ ในรปู แบบนีจ้ ะ เหมาะกบั เว็บไซตข์ ององคก์ รทมี่ ขี นาดใหญ่ เนื่องจากมคี า่ ใชจ้ า่ ยทคี่ อ่ นขา้ งสงู มาก การเชา่ แบบเหมา (Dedicated Server) เป็ นการให ้ เชา่ โฮสตงิ้ แบบเหมาทง้ั ตวั เครอื่ งเซริ ฟ์ เวอร ์ และพนื้ ทขี่ องผใู ้ หบ้ รกิ ารสาหรบั การเชา่ ใน

 4. ความหมาย ประเภทของโดเมนเนม ชอื่ โดเมน (Domain Name) หมายถงึ ชอื่ ทถี่ กู เรยี ก แทนการเรยี กเป็ นหมายเลขอนิ เทอรเ์น็ต (IP Address) เนื่องจากการจดจาหมายเลข IP ถงึ 16 หลกั ทาใหย้ ่งุ ยาก และไม่สามารถจาไดเ้ วลา ท่องเทยี่ วไปในระบบอนิ เทอรเ์น็ต  ประเภทของโดเมนเนม โดเมนเนมแบง่ ออกเป็ น 2 ประเภท ไดแ้ ก่ โดเมน 2 ระดบั และโดเมน 3 ระดบั 1. โดเมนเนม 2 ระดบั ประกอบดว้ ย www.ชอื่ โดเมน.ประเภทของโดเมน เชน่

 รูปแบบชอื่ โดเมน รปู แบบการตง้ั ชอื่ ของโดเมนสามารถแบ่งได ้3 รปู แบบหลกั ๆ คอื 1. โดเมนขน้ั สูงสดุ (Top Level Domain : TLD) คอื สว่ นทา้ ยของโดเมนเนมบนอนิ เทอรเ์น็ต เชน่ wikipedia.org ซงึ่ สว่ นทา้ ยคอื org โดยโดเมนขนั้ สงู สดุ มี 2 แบบ ดงั นี้ 1.1 แบบสากล (General Internet DNS Top Level Domains: gTLDs) เป็ นรปู แบบมาตรฐานทใี่ ชก้ นั โดยเฉพาะในอเมรกิ า เชน่ .com, .net, .gov 1.2 แบบแตล่ ะประเทศ (Country Code Top Level