Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore เล่มปฏิบัติตน

เล่มปฏิบัติตน

Published by Sakdawut Hiangkaew, 2022-11-07 09:53:30

Description: เล่มปฏิบัติตน

Search

Read the Text Version

องค์ประกอบที่ 1 การปฏบิ ัติตน 1. วินยั และการรกั ษาวินยั องคป์ ระกอบ การปฏบิ ัติ หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง ๑.๑ การแสดงออกทางอารมณ์  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่  สงั เกตพฤตกิ รรม กิรยิ า ทา่ ทาง และพดู ส่ือสารได้ ผเู้ รียน เชน่ การพูดกบั นกั เรียนมคี าว่า  สอบถาม/สมั ภาษณค์ รู เหมาะสมกบั กาลเทศะต่อผู้เรียน ครบั /ค่ะลงทา้ ยเสมอ พูดจาสภุ าพ นกั เรียน ผบู้ ริหาร  ให้เกียรติต่อนักเรียนเสมอ เช่น ถ้า นักเรียนเข้าเรียนสาย ครจู ะไม่ทาโทษ นักเรียนทันที แต่จะถามหาเหตุผลว่า ทาไมจึงเข้าเรยี นสาย ๑.๒ การแสดงออกทางอารมณ์  ขณะที่คุยปรึกษาหารือกับเพื่อน  สงั เกตพฤติกรรม กิริยาท่าทาง และพูดสื่อสารได้ ร่วมงานก็จะคอยรับฟังความคิดเห็น  สอบถาม/สัมภาษณค์ รู เ ห ม า ะ ส ม กั บ ก า ล เ ท ศ ะ ต่ อ เพอื่ นเสมอ นกั เรียน ผูบ้ รหิ าร ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน  เมื่อผู้ปกครองมาขอคาแนะนาเร่ือง ผูป้ กครอง และบคุ คลอน่ื ก าร เรียน ขอ ง นัก เรียน ก็ คอ ยให้ คาแนะนากับผู้ปกครอง และแนะนา ให้ผู้ปกครองสามารถมาปรึกษาได้ ตลอดเช่น ถ้าผู้ปกครองไม่สะดวกมาก็ สามารถโทรศัพท์หาได้ หรือคุยผ่าน การสนทนาออนไลน์ ๑.๓ การมีเจตคติเชงิ บวกกับ  พยายามพัฒนาประเทศชาติโดยเร่ิม  รูปภาพ ประเทศชาติ จากจุดเล็กๆนั่นคือการพัฒนาผู้เรียน  สงั เกตพฤติกรรม ให้เป็นคนดี มคี วามรู้ เพ่ือเป็นกาลังใน  สอบถาม/สมั ภาษณ์ครู การพัฒนาชาติตอ่ ไป ปลูกฝังจิตสานึก นักเรียน ผู้บริหาร ในการรักและเคารพต่อประเทศชาติ ตนเองให้แกน่ ักเรียน ๑.๔ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ  ปฎิบตั ิราชการตามเวลาราชการ  รปู ภาพ หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับความ  ปฎบิ ัติตามคาสงั่  บัญชีคาสั่ง เป็นขา้ ราชการ  สงั เกตพฤติกรรม


องค์ประกอบ การปฏบิ ัติ หลกั ฐาน/เอกสารอา้ งองิ  สอบถาม/สัมภาษณค์ รู นกั เรียน ผบู้ ริหาร ๑.๕ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ  ปฎบิ ัตริ าชการตามเวลาราชการ  บญั ชลี งเวลา  บัญชีคาส่ัง หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับความ  ปฎิบัติตามคาสัง่ ส่ัง เป็นข้าราชการครู ๑.๖ การปฏบิ ตั ติ ามกฎหมาย  ปฎิบัติตามกฎจราจรและยังแนะนา  สงั เกตพฤติกรรม นักเรียนใหป้ ฎบิ ัติตามกฎจราจร  สอบถาม/สัมภาษณ์ครู  ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืนเช่น นักเรยี น ผบู้ รหิ าร ให้อิสระกบั นักเรียนในการแสดงความ คิดเหน็


ปฏิบตั หิ นา้ ท่คี รเู วรประจาวนั พธุ ตามทไ่ี ด้รับมอบหมาย สง่ เสรมิ พฒั นาผเู้ รยี นให้เปน็ คนดเี พอ่ื เสรมิ สร้างนกั เรยี นให้มีจติ สาธารณะบรกิ ารชมุ ชน


การปฏิบตั ติ ามคาสั่งงาน


การปฏบิ ตั ิงานตามคาส่งั การปฏิบัตงิ านตามคาสั่ง


การปฏิบตั งิ านตามคาสั่งงาน


องคป์ ระกอบที่ ๑ การปฏิบตั ิตน ๒. วนิ ัยคุณธรรม จรยิ ธรรม องคป์ ระกอบ การปฏบิ ตั ิ หลกั ฐาน/เอกสารอ้างองิ ๒.๑ การปฏิบัติตนตามหลัก ร่วมกจิ กรรมสวดมนตไ์ หวพ้ ระทกุ เชา้  สงั เกตพฤตกิ รรม ศาสนาทนี่ บั ถอื อย่างเคร่งครัด กอ่ นเขา้ เรียน  สอบถาม/สัมภาษณ์ครู ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับวันสาคัญ นักเรยี น ผบู้ ริหาร ทางพระพุทธศาสนาระหว่างทาการ การสอน ๒.๒ เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุน  พานักเรียนร่วมกิจกรรมวันสาคัญ  สังเกตพฤตกิ รรม ศาสนกิจของศาสนาท่ีเคารพนับ ทางศาสนา  สอบถาม/สัมภาษณ์ครู ถืออย่างสม่าเสมอ  ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุก นักเรยี น ผู้บริหาร เช้าก่อนเขา้ เรยี น  ให้ความรู้นักเรยี นเกี่ยวกับวนั สาคัญ ทางพระพุทธศาสนาระหว่างทาการ สอน ๒.๓ การเห็นความสาคัญ เขา้ รว่ ม  พานักเรียนร่วมกิจกรรมวันสาคัญ  รูปภาพ ส่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น เ ค า ร พ ทางศาสนา กิ จ ก ร ร ม ท่ี แ ส ด ง ถึ ง จ า รี ต  ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุก ประเพณี วัฒนธรรมท้องถ่ินหรือ เช้ากอ่ นเขา้ เรยี น ชุมชน  ให้ความรูน้ ักเรียนเก่ียวกับวันสาคัญ ทางพระพุทธศาสนาระหว่างทาการ สอน  ร่ว มง าน ทาง ศาสน า เช่น ง าน ทอดผ้าปา่ ทางการศกึ ษา  นานักเรียนร่วมช่วยเหลืองานของ ชุมชน


องค์ประกอบ การปฏิบัติ หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง ๒.๔ การเห็นความสาคญั เขา้ รว่ ม  รว่ มกิจกรรมวันสาคัญของชาติ เช่น  รปู ภาพ สง่ เสริม สนับสนนุ กิจกรรมท่ี วันพ่อแหง่ ชาติ วันปยิ มหาราช แสดง ถึง จารตี ประเพณี วฒั นธรรมของชาติ ๒.๕ การมีจิตบรกิ าร และจิต  ช่วยเหลืองานคณะครูที่โรงเรียนเช่น  สงั เกตพฤติกรรม สาธารณะ เข้าดูแลนักเรียนช้ันที่ครูติดภาระงาน  สอบถาม/สัมภาษณ์ครู อย่างอื่น การช่วยเหลืองานนอกเหนือ นกั เรยี น ผูบ้ รหิ าร คาสั่งการปฏิบัติงาน ๒.๖ การต่อต้านการกระทาของ  ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับโทษของ  สงั เกตพฤติกรรม บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ส่งผลต่อ ยาเสพติดและโทษท่ีได้รับจากการค้า  สอบถาม/สัมภาษณค์ รู ค ว า ม ม่ั น ค ง ข อ ง ช า ติ ห รื อ ยาเสพตดิ ในระหวา่ งทาการสอน นักเรียน ผบู้ ริหาร ผลกระทบเชงิ ลบตอ่ สงั คมโดยรวม  การสอนนักเรียนในเรื่องของการ แชร์ข้อมูลข่าวสารในสังคมออนไลน์ที่ เกี่ยวกับเร่ืองของการเมือง หรือความ มั่นคงของชาติ


รว่ มงานทอดผ้าป่าเพอื่ การศึกษาโรงเรยี นพรหมรังษี รว่ มงานวนั พอ่ แหง่ ชาติ ณ โรงเรียนพรหมรังษี


นานกั เรียนรว่ มแรงรว่ มใจทาจิตสาธารณะเน่อื งในวนั พอ่ แหง่ ชาติ


การเขา้ ร่วมกิจกรรมจติ อาสา เทิดไท้องค์ราชันย์ การเข้าร่วมกจิ กรรมจิตอาสา เทิดไท้องคร์ าชนั ย์


พธิ ปี จั ฉิมนเิ ทศนักเรยี นชัน้ มัธยมศกึ ษาปที ี่ ๓ ร่วมพิธแี สดงมทุ ติ าจิตเกษียณอายรุ าชการ


ร่วมกจิ กรรมวันสาคัญของชาติ การให้ความรู้นักเรียนเกีย่ วกับโทษของยาเสพตดิ


องคป์ ระกอบที่ ๑ การปฏิบัติตน ๓. จรรยาบรรณวิชาชีพ องคป์ ระกอบ การปฏบิ ตั ิ หลักฐาน/เอกสารอ้างองิ ๓.๑ การพฒั นาวิชาชีพและ  เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ  เกียรติบัตร บคุ ลกิ ภาพอย่างตอ่ เนอ่ื ง ออนไลน์  รปู ภาพ  เข้ารว่ มการอบรมออนไลน์  การศกึ ษาดงู าน ๓.๒ การมวี สิ ยั ทัศน์ รูท้ ันและ  ศึกษาข่าวสารความเปลี่ยนแปลง  รปู ภาพ เข้าใจ สนใจ ติดตามความ ทา ง สั ง คม อ ยู่เ สม อ ทั้ง ใ น ด้ า น เปลย่ี นแปลงด้านวทิ ยาการ การเมอื ง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคมการเมืองไทย และนานาชาตใิ นปจั จุบนั ๓.๓ การไม่อาศัยวชิ าชีพแสวงหา  ไม่เก็บค่าใช้จ่ายนักเรียนเพิ่มเติม  สอบถามนกั เรยี น ผลประโยชน์ทไ่ี มถ่ ูกตอ้ ง ในการเรยี นการสอน ๓.๔ การมงุ่ ม่นั ต่อการพฒั นา  ส่งเสริมความถนัดของผู้เรียนให้  รูปภาพ ความรคู้ วามสามารถของผเู้ รยี น สามารถใช้ทกั ษะความสามารถเต็มท่ี  การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ ดยี งิ่ ขึน้ ๓.๕ การให้ความสาคญั ต่อการเข้า  เข้าร่วมอบรมท่เี ขตพื้นทกี่ ารศึกษา  รปู ภาพ ร่วม ส่งเสรมิ สนับสนุนกิจกรรมที่ ประถมศกึ ษาบงึ กาฬจดั ข้ึน เกี่ยวขอ้ งกับวิชาชพี ครอู ยา่ ง  เขา้ รว่ มการอบรมออนไลน์ตา่ งๆ สมา่ เสมอ ๓.๖ รกั เมตตา เอาใจใส่  ถา้ นักเรียนในห้องเรยี นมีคนใดคน  สอบถามนักเรียน ช่วยเหลือ สง่ เสรมิ สนับสนนุ หนึ่งไม่เข้าใจในบทเรียนครูก็จะสอน ใหบ้ ริการผู้เรยี นทกุ คน ด้วยความ เด็กนักเรียนคนนั้นซ้า ๆเพ่ือให้ เสมอภาค นกั เรียนเขา้ ใจ  คอยให้คาปรึกษากับนักเรียนเมื่อ นักเรียนมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การเรียน การใช้ชวี ิต


องคป์ ระกอบ การปฏิบตั ิ หลักฐาน/เอกสารอา้ งอิง ๓.๗ การประพฤติปฏบิ ัตติ นเป็นท่ี  ปฏิบัติต น ตาม หน้าท่ี ท่ีไ ด้รั บ  บญั ชีคาส่งั ยอมรับของผเู้ รยี น ผ้บู รหิ าร มอบหมาย เพอ่ื นร่วมงาน ผปู้ กครอง และ ชุมชน ๓.๘ การไมป่ ฏบิ ัตติ นที่ส่งผลเชิง  คอยสนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนใน  สอบถามนักเรียน ลบต่อกายและใจของผู้เรียน การเรียนและการทากิจกรรมต่างๆ เช่น ถ้านักเรียนตอบผิดครูจะไม่ทา โทษผู้เรียนแต่จะชมผู้เรียนที่กล้า แ ส ด ง อ อ ก แ ล ะ อ ธิ บ า ย ค า ต อ บ ที่ ถูกต้องให้  การให้การสนับสนุนในกิจกรรมท่ี นักเรียนสนใจ เพื่อเพิ่มความมั่นใจ และพฒั นาทักษะของนกั เรยี น ๓.๙ การทางานกบั ผูอ้ ื่นไดโ้ ดยยึด  ชว่ ยแหลืองานคณะครทู กุ ฝา่ ย  สอบถามคณะครู หลักความสามัคคี เกื้อกูลซึ่งกนั อย่างเต็มความสามารถ  รูปภาพ และกัน ๓.๑๐ การใช้ความรคู้ วามสามารถ  ปลูกฝงั ให้ผ้เู รียนมีส่วนร่วมในการ  รูปภาพ ที่มีอยู่ นาให้เกดิ ความ อนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดย  สอบถามนักเรยี น เปล่ียนแปลงในทางพัฒนาให้กบั รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม ผู้เรยี น โรงเรยี นหรือชมุ ชนในด้าน ร่วมกัน ช่วยกันรักษาความสะอาด ใดดา้ นหนง่ึ (ด้าน การอนุรักษ์ โดยทิง้ ขยะให้ถูกท่ี ไมฉ่ กี สมดุ หนงั สือ ศลิ ปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และ ปิดไฟฟา้ ปิดพัดลม ปิดนา้ ประชาทุก สิ่งแวดลอ้ ม) คร้ังท่ีใช้เสร็จ ไม่ขีดเขียนฝาผนัง โต๊ะ เก้าอใี้ นห้องเรียน หรอื สวนสาธารณะ ไม่เด็ดดอกไม้ใบไม้ หากนักเรียนทา ความผิดจะใช้การว่ากล่าวตักเตือน และชี้แนะให้เห็นถึงข้อดีและข้อเสีย ของการกระทา เมื่อนักเรียนได้รับ การปลูกฝังบ่อย ๆ จะทาให้เกิดการ เปล่ียนแปลงและเห็นคุณค่าของ ส่ิงแวดล้อมจนติดเป็นนิสัยเป็นการ


องค์ประกอบ การปฏิบตั ิ หลักฐาน/เอกสารอา้ งองิ แสดงถึงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ๓.๑๑ การยดึ มัน่ ในการปกครอง  การปลูกฝังจิตสานึกของนักเรียน  รปู ภาพ ระบอบประชาธปิ ไตยอนั มี ในเรื่องของระบบประชาธิปไตยใน พระมหากษตั รยิ ์ทรงเป็นประมขุ โรงเรียน เช่นการเลือกหัวหน้าห้อง การเลือกประธานนักเรยี น  ส่ ง เ ส ริ ม ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ประเทศชาติ เช่น เลือกตั้งสมาชิก ผแู้ ทนราษฎร


เข้าร่วมกจิ กรรมทางวิชาการออนไลน์ เข้ารว่ มกจิ กรรมทางวิชาการออนไลน์


เข้าร่วมกจิ กรรมทางวิชาการออนไลน์ เข้ารว่ มกจิ กรรมทางวิชาการออนไลน์


ตดิ ตามขา่ วสารใหม้ คี วามเปน็ ปจั จบุ ันอยเู่ สมอ ตดิ ตามข่าวสารให้มคี วามเป็นปจั จบุ ันอย่เู สมอ


ตดิ ตามขา่ วสารใหม้ คี วามเปน็ ปจั จบุ ันอยเู่ สมอ ตดิ ตามข่าวสารให้มคี วามเป็นปจั จบุ ันอย่เู สมอ


การสง่ เสริมใหผ้ ู้เรยี นได้แสดงศักยภาพเต็มที่ การส่งเสริมประชาธิปไตยโดยการเขา้ ร่วมการเลือกต้งั ตา่ งๆ


รว่ มกบั คณะครตู ิดป้ายเฉลมิ พระเกยี รติ รว่ มกบั คณะครูทาสวนสมุนไพรรวมพลัง


องคป์ ระกอบท่ี ๑ การปฏิบตั ิตน ๔. การดารงชวี ิตตามหลกั ปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง องคป์ ระกอบ การปฏิบตั ิ หลักฐาน/เอกสารอา้ งอิง ๔.๑ มีความรู้ ความเขา้ ใจ  ศึกษาเก่ียวกับหลักปรัชญา  สงั เกตพฤตกิ รรม เก่ียวกบั หลกั ปรัชญาของ ของเศรษฐกิจพอเพียงตลอดและ  สอบถาม/สมั ภาษณ์ครู เศรษฐกิจพอเพยี ง นาไปสอนนักเรียนในห้องเรยี น นักเรียน ผบู้ รหิ าร ๔.๒ มีการนาหลักปรัชญาของ  ศึกษาเก่ียวกับหลักปรัชญาของ  สังเกตพฤตกิ รรม เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ไ ป ป รั บ เศรษฐกิจพอเพียงตลอดและนาไป  สอบถาม/สัมภาษณ์ครู ประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้ สอนนกั เรยี นในหอ้ งเรยี น นักเรยี น ผู้บริหาร ในห้องเรยี น ๔.๓ มีการนาหลักปรัชญาของ  สอนใหน้ กั เรยี นรจู้ ักการ  รูปภาพ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ไ ป ป รั บ ประหยดั อดออม  สงั เกตพฤติกรรม ประยุกต์ใช้กับภารกิจที่ได้รับ  จัดเตรียมแปลงผักสวนครัว  สอบถาม/สมั ภาษณค์ รู มอบหมายอน่ื เพือ่ ให้นกั เรยี น เรยี นรู้ในการปลูก นักเรียน ผู้บริหาร พืชผักเพือ่ เลยี้ งชพี ในอนาคต ๔.๔ มีการนาหลักปรัชญาของ  เป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตใน  สังเกตพฤติกรรม เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ไ ป ป รั บ เร่ืองของความประหยัดอดออม  สอบถาม/สัมภาษณ์ครู ประยุกต์ใช้กับการดารงชีวิตของ ใหก้ บั นักเรียน นกั เรียน ผู้บริหาร ตนเอง ๔.๕ เป็นแบบอย่างในการนาหลัก  เป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตใน  สงั เกตพฤตกิ รรม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป เร่ืองของความประหยัดอดออม  สอบถาม/สัมภาษณ์ครู ปรับประยุกต์ใช้กับภารกิจต่างๆ ให้กบั นักเรียน นักเรยี น ผูบ้ ริหาร หรอื การดารงชวี ติ ของตน  ฝากเงินเป็นประจาทาเป็น แบบอย่างใหก้ บั นักเรยี น


การจดั เตรยี มแปลงผักสวนครวั การจัดเตรยี มแปลงผักสวนครวั


เก็บผลผลิต ศึกษาดูงานการทาป๋ยุ นาหมักชวี ภาพ ปยุ๋ อนิ ทรีย์ และการทาถ่านไบโอชาร์


ศกึ ษาดงู านการทาปยุ๋ นาหมักชีวภาพ ปยุ๋ อนิ ทรยี ์ และการทาถา่ นไบโอชาร์ ศกึ ษาดงู านการทาปุ๋ยนาหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ และการทาถา่ นไบโอชาร์


องคป์ ระกอบที่ ๑ การปฏิบัตติ น ๕. จติ วิญญาณความเป็นครู องคป์ ระกอบ การปฏิบตั ิ หลกั ฐาน/เอกสารอ้างอิง ๕.๑ การเข้าสอนตรงเวลาและ  ปฏบิ ตั ิหน้าที่ทีไ่ ด้รบั มอบหมายอย่าง  แผนการจัดการเรียนรู้ สอนเตม็ เวลา เต็มความสามารถเต็มเวลา เอาใจใส่ ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่าเสมอ โดยมี การจัดท่าแผน การสอน ไ ว้ ล่วงหน้า และจัดหาสื่อ จัดกิจกรรม โดยเน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ ไม่ละทิ้ง การสอนกลางคัน มีการปรับปรุง พฒั นางานการสอนอยู่เสมอ ๕.๒ การตระหนักในความรู้และ  รู้และตระหนักในหน้าทขี่ องครู ดงั นี้  สัมภาษณ์ครู ผู้บริหาร ทักษะท่ีถูกต้องรวมถึงสิ่งที่ดีๆ ๕.๒.๑ งานสอน คือ มกี าร ผปู้ กครอง เพื่อนร่วมงาน ให้กบั ผเู้ รียน เตรยี มการสอนและวางแผนการสอน  สงั เกตพฤตกิ รรม ๕.๒.๒ งานครู คอื ครตู ้อง รบั ผดิ ชอบงานดา้ นต่าง ๆ เชน่ งาน บริการ และงานอื่น ๆ ทีท่ า่ ใหอ้ งคก์ ร กา้ วหน้า ๕.๒.๓ งานนกั ศกึ ษา คอื ใหเ้ วลา ในการอบรม สงั่ สอน เม่ือศษิ ย์ตอ้ งการ คา่ แนะน่าหรอื การชว่ ยเหลือ ๕.๓ การสรา้ งความเสมอภาคเป็น  พยายามเรียนรู้และศึกษาผู้เรียน  สัมภาษณ์ครู ผู้ปกครอง ธรรมกับผ้เู รียนทุกคน เป็นรายบุคคล เพื่อจะได้ทราบความ เพ่อื นรว่ มงาน ต้องการสภาพสังคม เศรษฐกิจ ของ  สงั เกตพฤติกรรม ครอบครวั นักเรียนเป็นรายบคุ คล ๕.๔ การรู้จักให้อภัยปราศจาก  ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ในการถ่ายทอด  สัมภาษณ์ครู ผู้บริหาร อคติ ชว่ ยเหลือ ส่งเสรมิ สนับสนุน ความรู้ให้แก่นักเรียน เพ่ือให้นักเรียน ผปู้ กครอง เพ่อื นรว่ มงาน ให้ผู้เรียนประสบความส่าเรจ็ ตาม ประสบความส่าเร็จ ตามศักยภาพ  สังเกตพฤติกรรม ศักยภาพความสนใจ หรือความ ความสนใจหรือความต้งั ใจ ตงั้ ใจ


องคป์ ระกอบ การปฏิบตั ิ หลักฐาน/เอกสารอา้ งอิง ๕.๕ การเป็นที่พึ่งให้กับผู้เรียนได้  เสียสละเวลาตนเอง มีความมุ่ง  สัมภาษณ์ครู ผู้บริหาร ตลอดเวลา มานะและคอยช่วยเหลือ เป็นทีป่ รึกษา ผปู้ กครอง เพ่อื นร่วมงาน เกี่ยวกับปัญหาของผู้เรียนในด้าน สังเกตพฤติกรรม ต่าง ๆ เป็นก่าลังใจและให้ค่าแนะน่า เสมอมา ๕.๖ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณเป็น  รปู ภาพ ใฝ่รู้ ค้นหา สร้างสรรค์ ถ่ายทอด การท่าหน้าที่ด้วยใจซึ่งท่าให้เกิดความ  สัมภาษณ์ครู ผู้บริหาร ปลูกฝังและเป็นแบบอย่างท่ีดีของ รัก ศรัทธาและยึดมั่นในอุดมการณ์ ผู้ปกครอง เพอื่ นรว่ มงาน ผเู้ รียน แห่งวิชาชีพ มุ่งมัน่ ทุ่มเทในการทา่ งาน  สังเกตพฤติกรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เอาใจ ใส่ ดแู ลและหวงั ดตี ่อศษิ ย์ ๕.๗ การทุ่มเทเสียสละในการ  อุทิศเวลาให้กับราชการ ไม่ว่าการ  สัมภาษณ์ครู ผู้บริหาร จัดการเรียนรใู้ ห้กับผ้เู รยี น สอนนนั้ จะอยู่ในเวลาราชการหรอื นอก ผ้ปู กครอง เพื่อนร่วมงาน เวลาราชการ จนกว่านักเรียนจะมี  สังเกตพฤติกรรม ความรูอ้ ย่างเตม็ เปีย่ ม เสียสละทัง้ เวลา  รปู ภาพ และทุนทรัพย์ เพ่ือผลจะเกิดกับ นกั เรียนและสงั คม


เป็นแบบอยา่ งท่ดี ีให้กับนกั เรียน เป็นแบบอยา่ งท่ดี ใี ห้กบั นักเรียน


การทมุ่ เทเสียสละในการจดั การเรียนรู้ให้กับผูเ้ รยี น การทุ่มเทเสยี สละในการจดั การเรียนรู้ให้กบั ผเู้ รยี น


ส่อื การเรยี นการสอนออนไลน์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรปู แบบออนไลน์


เปน็ แบบอย่างทีด่ ีให้กบั นกั เรียน ให้ค่าปรึกษา ชว่ ยเหลอื นกั เรียน


องคป์ ระกอบที่ ๑ การปฏิบัติตน 6. จิตสำนึกควำมรับผดิ ชอบในวิชำชีพครู องค์ประกอบ การปฏิบตั ิ หลกั ฐาน/เอกสารอ้างอิง ๖.๑ การประพฤติตนตามหลัก  ปฏิบัติตนดงั น้ี  สัมภาษณ์ครู ผู้บริหาร ศาสนา ๖.๑.๑ มคี วามจงรกั ภกั ดี ตอ่ สถาบัน ผปู้ กครอง เพ่อื นรว่ มงาน ชาติ ศาสนา และพระมหากษตั ริย์  สังเกตพฤติกรรม. ๖.๑ .๒ ยึดมั่นใน การปกครอ ง  รูปภาพ ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ๖.๒ การมุ่งม่ัน ทุ่มเทในการ  พยายามศกึ ษาหาความร้เู พม่ิ เติมอยู่  เกยี รตบิ ตั ร สร้างสรรค์นวตั กรรมใหม่ๆ เพอื่ ให้ เสมอจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น  สัมภาษณ์ครู ผู้บริหาร เกิดการพัฒนาวิชาชีพและให้ หนัง สือ ส่ือ ส่ิง พิมพ์ โทร ทัศน์ ผปู้ กครอง เพอ่ื นร่วมงาน สงั คมยอมรับ อินเทอร์เนต็ การเขา้ อบรมออนไลน์  สังเกตพฤตกิ รรม  รูปภาพ ๖.๓ ประพฤติปฏิบัติตนในการ  ประพฤติตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของ  รูปภาพ รักษาภาพลกั ษณใ์ นวชิ าชพี สังคมและมีจิตสาธารณะมีความ  สัมภาษณ์ครู ผู้บริหาร รับผิดชอบต่อสังคม โดยช่วยเหลือ ผู้ปกครอง เพอ่ื นร่วมงาน เพื่อนร่วมงานโดยไม่หวังผลประโยชน์  สังเกตพฤตกิ รรม และสิ่งตอบแทนใด ๆ ท้ังสิ้น ๖.๔ การปกป้อง ป้องกันมิให้ผู้  คอยให้คาปรึกษาแนะนาผู้ร่วม  สัมภาษณ์ครู ผู้บริหาร รว่ มวชิ าชีพประพฤติปฏบิ ัตใิ นทาง วิชาชีพให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็น ผู้ปกครอง เพอ่ื นร่วมงาน ท่ีจะเกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อ แบบอย่างท่ีดีและยึดมั่นปฏิบัติตนตาม  สงั เกตพฤตกิ รรม วิชาชพี จรรยาบรรณวิชาชพี ครูอยา่ งเคร่งครัด ๖.๕ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจซ่ึงทาให้เกิด  สัมภาษณ์ครู ผู้บริหาร ใฝ่รู้ ค้นหาสร้างสรรค์ ถ่ายทอด ค ว า ม รั ก ศ รั ท ธ า แ ล ะ ยึ ด ม่ั น ใ น ผ้ปู กครอง เพอ่ื นรว่ มงาน ปลูกฝงั และเป็นแบบอย่างที่ดีของ อุดมการณ์แห่งวิชาชีพมุ่งม่ัน ทุ่มเทใน  สังเกตพฤติกรรม เพ่อื นร่วมงานและสงั คม การทางานประพฤติตนเป็นแบบอย่าง  รปู ภาพ ที่ดียอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน ร่วมงาน และปรบั ปรุงในส่วนท่ตี นเอง บกพรอ่ งใหด้ มี ากขึ้นกว่าเดมิ


อบรมออนไลน์แสวงหาความรเู้ พอ่ื พฒั นาวชิ าชพี อบรมออนไลน์แสวงหาความร้เู พอื่ พฒั นาวชิ าชีพ


การจงรักภกั ดีต่อสถาบันพระมหากษตั รยิ ์ การจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษตั ริย์


การสรา้ งสอื่ นวัตกรรมในการจดั การเรยี นการสอน การช่วยเหลืองานในถานศกึ ษา


การช่วยเหลืองานในถานศึกษา การช่วยเหลอื งานในถานศึกษา


การช่วยเหลืองานในถานศึกษา การช่วยเหลอื งานในถานศึกษา


การชว่ ยเหลืองานในถานศึกษา นานวัตกรมมใหม่ๆมาใชใ้ นการเรยี นการสอน


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook