Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore 4.3.1 ทักษะออกแบบและตัดเย็บชุดเด็กหญิงฯ วัย 3 – 5 ขวบ (1)

4.3.1 ทักษะออกแบบและตัดเย็บชุดเด็กหญิงฯ วัย 3 – 5 ขวบ (1)

Description: 4.3.1 ทักษะออกแบบและตัดเย็บชุดเด็กหญิงฯ วัย 3 – 5 ขวบ (1)

Search

Read the Text Version

เกณฑ์ กติกา การแขง่ ขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวชิ าคหกรรม สาขาวิชาแฟชนั่ และสิ่งทอ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครอ่ื งนุ่งห่ม ทักษะออกแบบและตัดเย็บชุดเด็กหญงิ วยั 3 – 5 ขวบ ระดบั ประกาศนียบตั รวิชาชีพ (ปวช.) ระดบั สถานศกึ ษา ระดบั จังหวัด ระดบั ภาค และระดบั ชาติ ปีการศกึ ษา 2565-2567 1. วตั ถปุ ระสงคข์ องการแข่งขนั 1) เพอื่ เป็นการส่งเสรมิ ทกั ษะการออกแบบและตัดเย็บเคร่อื งแต่งกายชดุ เด็กหญงิ ใหแ้ กน่ ักเรยี น 2) เพื่อใหน้ กั เรียน ได้ใช้ความร้คู วามสามารถท่ไี ด้ศึกษามาประยกุ ต์ใช้ให้เกดิ ประโยชน์ในการปฏบิ ตั งิ านจรงิ 3) เพื่อใหน้ กั เรียนได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในหอ้ งเรยี น 4) เพื่อประชาสมั พนั ธ์และเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาในสงั กดั สานกั งานคณะกรรมการการอาชวี ศึกษา 5) เพื่อยกระดับทักษะฝมี อื ของผเู้ รยี นอาชีวศกึ ษาส่มู าตรฐานวิชาชีพ 2. คุณสมบัติและขอ้ กาหนดของผเู้ ขา้ ประกวด แข่งขนั 2.1 คุณสมบัติ 1) เป็นสมาชิกประเภทสามญั ขององค์การนกั วชิ าชีพในอนาคตแหง่ ประเทศไทย ระดบั สถานศกึ ษา 2) เป็นนกั เรียนในระบบ หรือระบบทวภิ าคี (ไมเ่ ปน็ พนกั งานประจาบริษทั ) ของสถานศึกษาสังกดั สานักงานคณะกรรมการการอาชวี ศกึ ษาและได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรประกาศนยี บัตรวิชาชพี (ปวช.) 3) ระดบั จังหวดั ต้องผ่านการแขง่ ขนั และไดร้ ับรางวัลชนะเลศิ ระดบั สถานศึกษา 4) ระดบั ภาค ตอ้ งผา่ นการแข่งขนั และไดร้ บั รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวดั 5) ระดบั ชาติ ต้องผา่ นการแข่งขัน และไดร้ บั รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอนั ดับ 1 และรางวัลรองชนะเลศิ อนั ดบั 2 ในระดับภาค 2.2 ข้อกาหนด 1) เป็นนักเรยี นที่กาลงั ศกึ ษาอยู่ในระดบั ประกาศนียบตั รวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวชิ าแฟชนั่ และส่งิ ทอ สาขาวชิ าอุตสาหกรรมเครื่องนุง่ หม่ 2) ผูเ้ ขา้ รว่ มแขง่ ขันทีมละ 3 คน สารอง 1 คน ครูผคู้ วบคุม ทีมละ 1 คน 3) ยื่นใบสมคั รพร้อมหลักฐาน และลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน 4) ผู้เข้ารว่ มแขง่ ขันแตง่ กายด้วยชุดนกั เรียน หรือตามทคี่ ณะกรรมการจดั การแขง่ ขนั กาหนด *หมายเหตุ ในกรณีนักศึกษาใน สาขาวิชาแฟชน่ั และสิ่งทอ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครอื่ งนุ่งห่มมีจานวนไม่ครบทีม สามารถจัดใหน้ กั เรียนในประเภท วิชาคหกรรม มาร่วมแขง่ ขันได้ไม่เกิน 1 คนต่อทีม


เกณฑ์ กติกา การแขง่ ขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาแฟชัน่ และส่ิงทอ ทักษะออกแบบและตัดเย็บชุดเดก็ หญิง วยั 3 – 5 ขวบ ระดบั ประกาศนียบตั รวิชาชีพ (ปวช.) ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวดั ระดับภาค และระดบั ชาติ ปีการศึกษา 2565-2567 3. รายละเอียดของการแขง่ ขัน 3.1 สมรรถนะรายวชิ า 1) แสดงความรู้เกี่ยวกบั ชนิดลักษณะชุดเด็กหญิงฯ วัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์การตัดเยบ็ 2) แสดงความรเู้ ก่ียวกับวิธกี ารและข้ันตอนการสร้างแบบ ปรับแบบการตัดเย็บ การลองตัว และการ แก้ไขขอ้ บกพร่อง ชุดเดก็ หญงิ ฯ ตามหลักการ 3) สร้างแบบและตัดเยบ็ ชุดเดก็ หญงิ ฯ ตามหลักการและกระบวนการ 4) นาเทคโนโลยมี าประยกุ ต์ใช้ในการสรา้ งแบบและตัดเยบ็ ชดุ เด็กหญิงฯ ตามหลักการและกระบวนการ 3.2 งานท่ีกาหนด ออกแบบและตดั เย็บชุดเด็กหญิง วัย 3 – 5 ขวบ 3.3 กาหนดการแขง่ ขัน 1) ออกแบบชดุ เด็กหญงิ ฯ จากแรงบนั ดาลใจ ลงบนกระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด 42 x 60 เซนตเิ มตร จานวน 1 แผน่ ทก่ี รรมการกลางจัดให้ (สามารถตดั แยกส่วนได)้ โดยผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมวสั ดุ ตกแต่งกรณรี ูปภาพ ข้อความ แนวคิดและแรงบันดาลใจให้อยู่ในกระดาษ ขนาด A 3 จานวน 1 แผ่น หรอื A4 จานวน 2 แผ่น แลว้ นามาตดั ประกอบ ตกแต่ง ในเวลา และนาส่วนประกอบในการ ออกแบบและแรงบันดาลใจตดิ ลงบนฟวิ เจอร์บอร์ดสีดาที่กรรมการกลางจัดให้ ใหเ้ สร็จสิน้ ภายใน เวลา 1 ชว่ั โมงแรกของการแข่งขัน 2) ให้ผ้เู ขา้ แข่งขนั เตรียมแบบตัดเบ้ืองต้น (Basic Pattern) มา โดยจดั ทาลงในกระดาษแข็งหน้าขาว หลงั เทา แล้วนามาแยกแบบตดั ตามแบบท่ีออกแบบ


เกณฑ์ กติกา การแขง่ ขนั ทกั ษะวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ทกั ษะออกแบบและตัดเย็บชุดเด็กหญิงฯ วัย 3 – 5 ขวบ ระดับประกาศนียบตั รวิชาชีพ (ปวช.) ระดบั สถานศกึ ษา ระดบั จังหวดั ระดบั ภาค และระดับชาติ ปกี ารศึกษา 2565-2567 ตัวอย่างแบบตัดเบ้ืองตน้ (Basic Pattern) 3) เวลาในการแขง่ ขัน การออกแบบและตดั เยบ็ ชดุ เดก็ หญิง วัย 3 – 5 ขวบ จานวน 6 ชวั่ โมง 4) นาชดุ เด็กหญิงฯ ทส่ี าเรจ็ แล้ว สวมบนห่นุ เดก็ หญิงฯ (ผู้แขง่ ขันเตรยี มมา) พรอ้ มเคร่ืองประกอบการ แต่งกาย (ถา้ ม)ี 5) นาเสนอผลงาน ประกอบห่นุ สวมชดุ เด็กหญิงฯ แบบ 2 ภาษา (ภาษาไทย / ภาษาองั กฤษ) รวมเวลาไม่ เกิน 5 นาที 3.4 วัสดุทเี่ จ้าภาพจัดเตรยี มให้ 1) ขาตัง้ บอรด์ ทีมละ 1 ชดุ 2) กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด 42 X 60 เซนตเิ มตร ทมี ละ 1 แผน่ 3) ฟวิ เจอร์บอรด์ สีดา ขนาด 50 ซม. X 72 ซม. ทมี ละ 1 แผน่ 4) กระดาษสรา้ งแบบ ทมี ละ 5 แผน่ 5) จักรพันริม 6) ปลก๊ั ไฟ (เฉพาะจุด) 7) จดั เตรียมพ้นื ที่แสดงหุน่ ในการนาเสนอผลงาน


เกณฑ์ กติกา การแขง่ ขันทกั ษะวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาแฟช่ันและส่ิงทอ ทักษะออกแบบและตดั เย็บชุดเดก็ หญงิ ฯ วัย 3 – 5 ขวบ ระดับประกาศนียบตั รวิชาชีพ (ปวช.) ระดบั สถานศึกษา ระดับจังหวดั ระดับภาค และระดบั ชาติ ปกี ารศกึ ษา 2565-2567 3.5 สง่ิ ทผ่ี ูเ้ ขา้ แขง่ ขนั ตอ้ งเตรยี ม 1) ผ้าฝา้ ยลาย หนา้ กวา้ ง 45 น้ิว จานวน 2 เมตร 2) ผา้ ฝา้ ยสพี ้นื หน้ากวา้ ง 45 นวิ้ จานวน 2 เมตร 3) วสั ดตุ กแตง่ (วัสดตุ กแตง่ สาเร็จรปู ที่มีจาหนา่ ยในทอ้ งตลาดเท่านั้น) 4) ผ้ากาวหรือผา้ เคมี 5) เครือ่ งเกาะเกี่ยว 6) จกั รกระเป๋าหิว้ 2 เครอื่ ง 7) เตารดี พร้อมทีร่ องรีด / กระบอกฉดี น้า จานวน 1 ชุด 8) อปุ กรณ์ในการออกแบบ 9) อปุ กรณ์ในการตัดเย็บ 10) แบบเสื้อเบอื้ งต้น (Basic Pattern) จากกระดาษแข็งหน้าขาวหลังเทา 11) ปลก๊ั ไฟ 12) วัสดุตกแต่ง Mood Board กรณีเปน็ รูปภาพ ขอ้ ความแนวคดิ และแรงบนั ดาลใจให้จัดทาอยูใ่ น กระดาษขนาด A3 จานวน 1 แผ่นหรอื A4 จานวน 2 แผน่ 13) หุ่นเด็กหญิง 3.6 เกณฑ์การตัดสินหรอื เกณฑ์การให้คะแนน 1) การวาดโครงรา่ งหุ่น ออกแบบ การใช้สี 1.1 ชดุ เดก็ หญงิ วยั 3 – 5 ขวบ 10 คะแนน 2) ความคิดสร้างสรรค์ 2.1 ความแปลกใหมแ่ ละทันสมัย 10 คะแนน 2.2 ออกแบบตรงตามแรงบนั ดาลใจ 10 คะแนน 3) ความประณตี การตดั เยบ็ การตกแต่ง 30 คะแนน 4) ตดั เยบ็ ไดต้ ามแบบทอี่ อกแบบ 10 คะแนน 5) การนาเสนอผลงาน (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 10 คะแนน 6) รปู ทรง สดั สว่ น เหมาะสมกับพัฒนาการเด็กหญงิ ฯ 10 คะแนน 7) เสร็จทนั เวลาทีก่ าหนด 10 คะแนน หมายเหตุ กรณีทเ่ี สร็จไม่ทันเวลาหรือเกนิ เวลาทีก่ าหนดใหต้ ัด 1 คะแนนต่อนาที ทงั้ น้ีไม่เกิน 10 นาที รวม 100 คะแนน


เกณฑ์ กตกิ า การแข่งขนั ทักษะวิชาชพี ประเภทวชิ าคหกรรม สาขาวิชาแฟชัน่ และสิ่งทอ ทักษะออกแบบและตัดเย็บชุดเด็กหญงิ ฯ วัย 3 – 5 ขวบ ระดับประกาศนยี บตั รวิชาชีพ (ปวช.) ระดบั สถานศกึ ษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดบั ชาติ ปีการศกึ ษา 2565-2567 3.7 คณะกรรมการตัดสนิ 1) ระดับจังหวัด ใหม้ ีคณะกรรมการตดั สนิ ไม่เกิน 7 คน โดยประธานอาชีวศึกษาจงั หวดั พิจารณา ลงนามแตง่ ตัง้ 2) ระดับภาค และระดับชาติ ให้มีคณะกรรมการตดั สินไม่เกิน 7 คน โดยมบี ุคคลภายนอกอยู่ในพ้นื ท่ี ไม่เกิน 2 คน และใหม้ ีคณะกรรมการจดั ทาเกณฑร์ ่วมเป็นคณะกรรมการอย่างนอ้ ย 1 คน 3) กรณีมีความจาเป็นต้องเพิ่มคณะกรรมการตัดสนิ ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การนกั วชิ าชพี ในอนาคตแหง่ ประเทศไทยระดับภาค เสนอแต่งตั้งอนกุ รรมการตดั สินโดยอยู่ในดุลยพินจิ ของ ประธานอาชีวศกึ ษาภาค ลงนามแตง่ ตงั้ 3.8 คณะกรรมการดาเนนิ งาน 1) ระดับจังหวัด ให้มีคณะกรรมการดาเนนิ งาน โดยประธานอาชีวศึกษาจังหวดั พิจารณาลงนามแต่งตั้ง 2) ระดับภาค ใหม้ ีคณะกรรมการดาเนนิ งานโดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารองค์การ นักวิชาชีพในอนาคตแหง่ ประเทศไทย ระดบั ภาค โดยประธานอาชวี ศึกษาภาคพิจารณาลงนาม แตง่ ตั้ง 3) ระดับชาติ ให้มีคณะกรรมการดาเนินงานไม่เกนิ 15 คน โดยมผี แู้ ทนของแต่ละภาคๆละ 1 คน และภาคที่เป็นเจ้าภาพพจิ ารณาคณะกรรมการ จานวน 11 คน โดยเลขาธกิ ารคณะกรรมการ การอาชวี ศึกษาพิจารณาลงนามแต่งตงั้ 4. การพิจารณาเหรยี ญรางวลั ตามเกณฑ์มาตรฐาน 1) คะแนน 80 ข้นึ ไป ระดับเหรียญทอง 2) คะแนน 70 - 79 ระดบั เหรยี ญเงิน 3) คะแนน 60 - 69 ระดับเหรียญทองแดง 5. การจดั อนั ดบั รางวลั 1) ชนะเลิศ ได้คะแนนสูงสุด 2) รองชนะเลิศอนั ดับ 1 ได้คะแนนรองจากรางวลั ชนะเลศิ 3) รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้คะแนนรองจากรางวลั รองชนะเลศิ อนั ดบั 1 4) รองชนะเลศิ อันดับ 3 ได้คะแนนรองจากรางวลั รองชนะเลศิ อนั ดับ 2 5) รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้คะแนนรองจากรางวลั รองชนะเลศิ อันดบั 3 6) รางวลั ชมเชย ไดค้ ะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลศิ อันดบั 4 และมีคะแนนอยใู่ นระดบั เหรยี ญ ทองแดงข้ึนไป


เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทกั ษะวิชาชีพ ประเภทวชิ าคหกรรม สาขาวชิ าแฟชน่ั และส่ิงทอ ทกั ษะออกแบบและตัดเย็บชุดเด็กหญงิ ฯ วัย 3 – 5 ขวบ ระดับประกาศนยี บตั รวชิ าชีพ (ปวช.) ระดับสถานศึกษา ระดบั จังหวดั ระดบั ภาค และระดับชาติ ปกี ารศึกษา 2565-2567 6. รางวลั ท่ไี ด้รบั 1) ชนะเลศิ ไดร้ ับโลพ่ รอ้ มเกียรตบิ ตั ร (ระดับภาคและระดับชาติ) 2) รองชนะเลิศอนั ดับ 1 ไดร้ ับเกียรติบตั ร 3) รองชนะเลิศอันดับ 2 ไดร้ ับเกยี รตบิ ัตร 4) รองชนะเลิศอันดับ 3 ไดร้ บั เกียรติบตั ร 5) รองชนะเลิศอันดบั 4 ไดร้ บั เกียรติบัตร 6) รางวัลชมเชย ไดร้ ับเกยี รติบตั ร หมายเหตุ 1) โลร่ างวลั มอบให้สถานศึกษา เกยี รตบิ ัตรมอบให้สถานศกึ ษา ผู้เขา้ แขง่ ขนั และครูผคู้ วบคุม 2) ผลการตัดสินของคณะกรรมการถอื ว่าเป็นทสี่ ิน้ สดุ