Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Disneyland

Description: “Disneyland is often called a magic kingdom because it combines fantasy and history, adventure and learning, together with every variety of recreation and fun designed to appeal to everyone”

Search

Read the Text Version

DISNEYLAND “IF YOU CAN DREAM IT, YOU CAN DO IT”S “Disneyland is often called a magic kingdom because it combines fantasy and history, adventure and learning, together with every variety of recreation and fun designed to appeal to everyone”! SEPTEMBER 2020 THE LITTLE PRINCESS, MS

ก อ น จ ะ ม า เ ป น ดิ ส นี ย แ ล น ด M r . W a l t D i s n e y ไ ด เ ค ย ก ล า ว เ อ า ไ ว เ ข า ค น น้ี คื อ บุ ค ค ล ห น่ึ ง ที่ ถู ก บั น ทึ ก ไ ว บ น ห น า ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร ว า เ ป น ผู ก อ ต้ั ง ค า ย ภ า พ ย น ต ร ช่ื อ ดั ง ร ะ ดั บ H o l l y w o o d ท่ี ส ร า ง ป ร า ก ฏ ก า ร ณ ส่ั น ส ะ เ ทื อ น ว ง ก า ร ภ า พ ย น ต ร แ ล ะ อ นิ เ ม ชั่ น ม า ม า ก ม า ย ท้ั ง ก า ร บั น ทึ ก ภ า พ ย น ต ร มี เ สี ย ง บ น แ ผ น ฟ ล ม แ ล ะ ตั ว ล ะ ค ร ข อ ง เ ข า ต า ง ก็ เ ป น ข วั ญ ใ จ ข อ ง ทั้ ง เ ด็ ก แ ล ะ ผู ใ ห ญ ห ล า ย ๆ ค น อ ย า ง ที่ เ ข า เ ค ย อ ย า ก ใ ห มั น เ ป น ไ ม เ ว น แ ม แ ต ผู นาํ ที่ น า เ ก ร ง ข า ม อ ย า ง A d o l f H i t l e r ห ล า ย ๆ ค น ค ง รู จั ก ตั ว ล ะ ค ร เ จ า ห นู พู ด ไ ด ช่ื อ M i c k e y M o u s e จ า ก เ รื่ อ ง S t e a m b o a t W i l l i e ที่ ถู ก ตั ด บ า ง ส ว น ม า ใ ส เ ป น ไ ต เ ติ ล ก อ น เ ริ่ ม ภ า พ ย น ต ร ห ล า ย ๆ เ รื่ อ ง ใ น ป จ จุ บั น เ ป น เ จ า ห นู ยื น บั ง คั บ ห า ง เ สื อ ผิ ว ป า ก แ ล ะ เ ต น ไ ป ด ว ย ร ว ม ท้ั ง สั ญ ลั ก ษ ณ ข อ ง ค า ย ที่ เ ป น ป ร า ส า ท ข น า ด ใ ห ญ มี แ ร ง บั ล ด า ล ใ จ ม า จ า ก ป ร า ส า ท N e u s c h w a n s t e i n ( น อ ย ช ว า น ส ไ ต น ) ข อ ง เ ย อ ร มั น ใ ช แ ล ว ค รั บ ค า ย ภ า พ ย น ต ร ที่ พ่ี ช า ง ก ล า ว ถึ ง ก็ คื อ W a l t D i s n e y แ ต ใ น วั น น้ี พี่ ช า ง ไ ม ไ ด พู ด ถึ ง ตั ว ภ า พ ย น ต ร ห ร อ ก ค รั บ แ ต จ ะ ม า พู ด ถึ ง โ ป ร เ จ ค ยั ก ษ ข อ ง W a l t D i s n e y อ ย า ง ดิ ส นี ย แ ล น ด ส ว น ส นุ ก ธี ม ป า ร ค ท่ี มี ค อ น เ ซ ป ต ที่ น า ส น ใ จ อ ย า ง ม า ก WALT DISNEY (2002)

Disneyland California นค่ี ือสวนสนุกดิสนียแ ลนดแ หง แรกของโลกครับ ตามประวตั ทิ พี่ ่ี ชางไดก ลาวไปในตอนตน นนั่ คือประวตั ิของสวนสนกุ แหง นีแ้ หละ ครับ คณุ วอลต ดิสนยี ไ ดท มุ แรงกาย และหวั ใจของเขาไวกบั สวน สนุกแหงนี้ ท่นี ่ีจึงกลายเปนสวนสนุกดสิ นยี แลนดท ีเ่ หลาสาวก ควรจะมาเยือนอยางยง่ิ นอกจากเปย มไปดวยความสนกุ สนาน ยงั เต็มไปดวยประวัติศาสตร และเรื่องราวมากมาย

Disneyland Florida น่ีคอื สวนสนกุ ดสิ นยี แ ลนดแหงที่สองที่ตัง้ อยูในสหรฐั อเมรกิ า ติด ทะเลสาบ Bay Lake พนื้ ท่ีประมาณ 25,000 เอเคอร ถือเปน สวนสนุกทมี่ ี ขนาดใหญท่ีสุดในบรรดาดสิ นียแ ลนด แตเรือ่ งนาเศรากเ็ กิดข้นึ ในระหวา ง การสรา งที่ยงั ไมเ สร็จส้นิ Mr.Walt Disney ไดเสียชวี ิตลงดว ยโรคมะเรง็ ปอด ในวนั ท่ี 15 ธนั วาคม ค.ศ.1966 ดงั น้นั หนา ท่ใี นการขบั เคลอื่ นคนตอไป จงึ ตกเปน ของ Mr.Roy Disney นองชายของเขา แตกท็ าํ ใหสวนสนุก Disneyland แหงนเ้ี สร็จสน้ิ ไดด วยดีตามเจตนารมณข องพชี่ ายทร่ี กั ของ เขา

Tokyo Disneyland สวนสนุกดิสนียแลนดแ หง ที่ 3 ถอื วา เปน ดิสนยี แ ลนดสาขาแรกของทวปี เอเชีย และเปน สาขายอดฮติ ของคนเอเชยี เลยกว็ า ไดครับ หลายๆคนรูจ ักสาขาน้ีกอ น จะรูจักสาขาแรกๆทอ่ี เมริกาซะอกี สาขานเ้ี ปน สวนสนุกขนาด 115 เอเคอร ตั้งอยู ทเี่ มอื งอิระยะสุ จงั หวัดชิบะ ไมใ ชใ จกลางเมอื งโตเกยี วอยางท่ใี ครคดิ นะครับ สวนสนุกแหงน้ยี งั ใชทมี สรางเดียวกบั ดิสนียแ ลนดท่แี คลิฟอรเ นยี และฟลอรดิ า ทาํ การบรหิ ารโดย The Oriental Land Company ไมไดถกู บริหารจาก Disney โดยตรง

Disneyland Paris สวนสนุกดสิ นียแ ลนดลาํ ดับที่ 4 ต้ังอยใู นเมืองแหง แฟชน่ั อยา งปารสี เปน สวนสนกุ ดสิ นยี แลนดที่แรกที่ถูกสรางขนึ้ ในทวีปยุโรป บนพ้ืนทีก่ วา 4,800 เอเคอร และเปน สวนสนกุ ทปี่ ระสบความสาํ เร็จมากเนื่องจากมีผูเ ขาชม มากท่สี ดุ ในบรรดาสวนสนกุ ของยโุ รป เคา โครงสวนสนกุ สวนใหญไ ดมา จาก Disneyland California

Hong Kong Disneyland สวนสนุกแหง ท่ี 5 ของฮองกงดิสนียแลนด สาขาท่ี 2 ของทวปี เอเชยี ตง้ั อยบู น อาวเพนนสี เ บย บนเกาะลันเตา บนพนื้ ท่ีราว 68 เอเคอร บริหารงานโดย Hong Kong International Theme Parks และดิสนียแ ลนดแหงน้ยี งั เปนสวน สนกุ ธมี ปารคทมี่ ีขนาดใหญทส่ี ุดของฮอ งกงอีกดวย ในขัน้ ตอนการวางแผน การสรา งน้ันทางดสิ นียไดคดิ วธิ ีการหลกี เลีย่ งปญ หาในการทาํ งานรวมกันโดย การยอมใหส รางดิสนียแ ลนดแ หง นีโ้ ดยยดึ หลกั ความเชื่อ วัฒนธรรม และ ขนบธรรมเนียมของชาวจีนเปน หลักกอน

Shanghai Disneyland สวนสนุกลาํ ดบั ที่ 6 นอ งใหมใ นบรรดาสวนสนุกดิสนยี แ ลนดทั่วโลก สาขาท่ี 3 ของทวปี เอเชีย ต้งั อยูทผี่ ตู ง เมืองเซี่ยงไฮ สาฐารณรฐั ประชาชนจีน เปน การ บรหิ ารงานรวมกนั ระหวาง Walt Disney Park, Experiences and Consumer Products และ Shanghai Shendi Group

สมาชกิ ในกลุม 1.นายสิรชิ ยั พรมเทพ ม.6/9 เลขที่ 9 2.นางสาวกนิษฐา ปานมขุ ม.6/9 เลขที่ 29 3.นางสาวภรู าดา อาบทพิ ย ม.6/9 เลขท่ี 31 4.นางสาวอารรี ัตน ปุญญะสัมปัณณ ม.6/9 เลขท่ี 32 5.นางสาวมณีขวญั เก้อื กูล ม.6/9 เลขท่ี 42

“I do not make films primarily for children. I make them for the child in all of us, whether we be six or sixty”!


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook