Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore หน่วยที่ 2 หลักการสร้างแบรนด์ธุรกิจ

หน่วยที่ 2 หลักการสร้างแบรนด์ธุรกิจ

Published by 023 ปภาวดี ศรีธรรม, 2022-11-11 08:46:05

Description: หน่วยที่ 2 หลักการสร้างแบรนด์ธุรกิจ

Search

Read the Text Version

หน่วยที่ 2 หลักการสรา้ งแบรนด์ธรุ กิจดิจิทลั นางสาวปภาวดี ศรธี รรม เทคโนโลยธี รุ กจิ ดจิ ทิ ลั

หน่วยที่ 2 หลักกการสร้างแบรนดธ์ รุ กิจดิจิทัล ความหมายของการสรา้ งแบรนด์ การสร้างแบรนค์ (BRANDING) คือกระบวนการสรา้ ง ชือ่ เสยี ง ชือ่ เสยี งสาคญั มาก เปน็ ทม่ี าของความไวว้ างใจ (TRUST) เปน็ ที่มาของ เลรดติ (CREDIT) เป็นสิง่ ทีบ่ อกถึงอดีตและกาหนดอนาคต ฉะน้นั แบรนดค์ ือส่งิ ท่ชี ่วยเพิ่มมลู คา่ ใหแ้ กธ่ รุ กิจ ซง่ึ จะเห็นว่าแบรนดด์ ัง ๆ ระดับโลก เชน่ COCA COLA, NIKE

ความหมายของการสรา้ งแบรนด์  ความหมายของการสรา้ งแบรนด์ แบรนด์ดิจิทัล (Digital Branding) หมายถึง การทา \\\"Branding\\\" ผา่ น ทาง สื่อและเทคโนโลขีดจิ ทิ ัลต่าง ๆ ท่นี ยิ มใช้กนั ใน ปัจจุบัน เช่น เวบ็ ไซค์ โทรศพั ท์ เคลื่อนที่ อเี มล์ โทรทศั น์ เคร่อื งชว่ ยงานสว่ นบคุ คลแบบดิจิทลั (PDA ยอ่ มา จาก Personal digital assistants) และ Wireless Application Protocol (WAP) เปน็ ตน้

ข้อคานึงถึงเกีย่ วกบั แบรนดด์ ิจิทัล 1.ตอ้ งยอมรับและเข้าใจว่า ถา้ แบรนดป์ ระสบความสาเร็จขอ้ คานึงถงึ เก่ยี วกบั แบรนด์ดิจิทลั 2. ใหค้ วามสาคญั กบั การนาเสนอคาสญั ญาแทนการ สง่ เสริมในตวั สินค้า 3. ต้องมองไปขา้ งหน้าโดยทาการวิจัยผ้บู ริโภค 4. มองหาสิง่ ทีเ่ ป็นจดุ ยืนในระดบั ที่สูงขึ้น

ขอ้ คานึงถึงเกี่ยวกับแบรนด์ดิจิทลั  ใหค้ วามสาคัญกบั วธิ ที ี่จะช่วยให้เกิดการสนทนาระหวา่ งผขู้ ายกบั ผู้ บรโิ ภค หรือระหว่างผูบ้ ริโภค ดว้ ยกัน มากกว่าทีจ่ ะใช้วิธีการสื่อสารแบบ ทางเดียว (Onc-way Communication) เหมือนส่อื ทีวี และปา้ ย โฆษณา  คานึงถงึ ทางเลือกอน่ื ๆ ในการสรา้ งแบรนด์ เพือ่ เตรียมพร้อม หนทางแก้ไขในกรณี ทีเ่ กิดความ ลม้ เหลว และหนั มาลงทนุ ในทางเลือก ทีจ่ ะชว่ ยกูส้ ถานการณ์

ขอ้ แตกต่างระหว่าง  ขอ้ แตกตา่ งระหว่าง Digital Marketing กับ Digital Branding ในขณะทีก่ ารตลาดดิจทิ ัล หรือ Digital Marketing มีความยอดเยี่ยมในการตอบรบั ผูซ้ ้อื หรือผ้ใู ช้บริการแบบ ครั้งตอ่ ครง้ั แตก่ าร สร้างแบรนด์ แบบ Digital Branding นัน้ ดีกว่าในการสร้างความสมั พนั ธต์ ลอดชีวิต ระหว่างธรุ กิจ และลกู ค้า

ประ โยชนข์ องการสรา้ งแบรนด์ดิจิทลั (DIGITAL BRANDING) 1.ช่องทางทีห่ ลากหลาย (Mulichannel) 2. การทาให้เกิดไวรอล (Virality) 3. การโตต้ อบ (Interaction) 4. ทาให้แตกต่างจากคนอืน่ (Diferentiation) 5. การเชื่อมต่อที่ดีกวา่ (Better Connections)

ข้นั ตอนการสร้างแบรนด์ธรุ กิจดิจิทัล 1. กาหนดพันธ์กิจ (BRAND MISSION) 2. ร้จู กั ลกู คา้ ออกแบบกลมุ่ เปา้ หมาย 3. สรา้ งสิง่ ที่ทาให้แตกต่างจากคูแ่ ขง่ 4. ออกแบบบคุ ลิกของแบรนด์ (Brand Personality)

หลักการสรา้ งแบรนด์ 1. แตกต่าง ไม่ช้าหรือเหมือนใคร 2. มเี ปา้ หมายชดั เจนวา่ จะส่อื สาร อะไร ให้ลูกคา้ รับรู้ 3. สามารถส่อื สารได้ว่าแบรนด์ทา อะไร ทันทีที่ถูกคา้ นึงถึงแบรนด์ 4. เป็นทีจ่ ดจาหรอื ง่ายตอ่ การ จดจา

กลยทุ ธ์ในการสร้างแบรนด์ วิเคราะหต์ วั เอง วิเคราะห์คู่แขง่ กาหนดลูกคา้ เปา้ หมาย เข้าใจพฤติกรรมลูกค้า สรา้ งเอกลกั ษณ์ของแบรนด์ กลยุทธใ์ นการสรา้ งแบรนด์ สือ่ สารอย่างสมา่ เสมอ รกั ษาคุณภาพสนิ ค้า รักษาฐานถกู คา้ รบั ฟังลูกค้า ปัจจยั หลักในการสรา้ งแบรนดใ์ หเ้ ป็นดิจทิ ัล (Digital Branding) 1. ตวั ตนต้องชดั เจน ปจั จยั หลกั ในการสร้างแบรนดใ์ หเ้ ป็นดิจทิ ัล (Digital Branding) 2. รจู้ กั ลูกคา้ ใหด้ หี ลงั จากกาหนดแบรนดด์ ิ้ง (Branding) ปจั จัยหลักในการสร้างแบรนดใ์ หเ้ ปน็ ดิจทิ ัล (Digital Branding) 3. คอนเทนต์ (Content) ปัจจยั หลกั ในการสรา้ งแบรนดใ์ หเ้ ป็นดิจทิ ัล (Digital Branding) 4. เลือกเครือ่ งมือโปรโมทใหถ้ ูกต้อง ปัจจัยหลักในการสรา้ งแบรนดใ์ หเ้ ป็นดิจทิ ัล (Digital Branding) 5. พฒั นาอย่างไม่หยุดน่ิง

ขอบคณุ PAPAWADEE SRITHAM


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook