Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore คู่มือการใช้งาน Blooket

คู่มือการใช้งาน Blooket

Description: คู่มือการใช้งาน Blooket.com
โดยนางสาวกรัณฑารัษฐ์ ตั้งเจริญ รหัสนักศึกษา 62131110024
ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Keywords: #Blooket #Educatiob

Search

Read the Text Version

วิธกี ารใชง้ าน Blooket Video สำหรบั การสมัครใช้งาน https://www.loom.com/share/965e65faae5b4c01a347aa0084b7b967 1.เขา้ เวบ็ ไซต์ https://www.blooket.com/ - คล๊กิ ท่ีปุ่ม Sign up 2.สมคั รใช้งานครั้งแรก 3. สรา้ งคำถาม - เลอื กวิธกี ารเขา้ ใชง้ าน ในกรณีน้เี ลือกเปน็ Sing up with Google - เลอื กบัญชีทต่ี ้องการใชง้ าน - เมอื่ Sign up เสร็จจะขึ้นเป็น หนา้ ต่างถามถึงฐานะ มีให้เลือก สองตวั เลอื ก

3 21 - หมายเลข 1 คอื ข่าวสารจาก Blooket 34 - หมายเลข 2 คือ การตงั้ คา่ ของฉัน 5 - หมายเลข 3 คอื สิง่ ที่ฉนั ชน่ื ชอบ - หมายเลข 4 การบา้ นทมี่ อบหมาย นักเรยี น - หมายเลข 5 คอื ประวัติ - กดท่ี Create สร้างขอ้ คำถาม - ตั้งชือ่ เรอื่ ง คำอธิบายเกม - เมอื่ เสร็จแลว้ ทำข้อคำถาม หรือ สามารถนำข้อคำถามจาก Quzzie ได้

4 - หรืออาจกดท่ี Discover นำเกมท่ีมี อยู่แลว้ ใน Blooket มาเล่นไดท้ นั ที - สามารถตงั้ คำถามและใสร่ ูปภาพ - เมอื่ สร้างเสร็จเรียบร้อย สามารถ เลอื กไดส้ องโหมดคอื โหมด Solo และโหมด host - โหมด Solo สามารถเลอื กเล่นเกม ได้ทั้งหมด 5 โหมด

5 - โหมดท่ี 1 Tower Defense - กดที่ New game เพื่อเลน่ เกม - ตอบคำถามใหถ้ ูกเพอื่ นำไป คะแนนไปสร้างหอคอยปอ้ งกัน ปีศาจ - เม่ือตอบคำถามถูกจะมเี งินซอื้ ตัวละครมาปกปอ้ งเมืองได้

6 - โหมดที่ 2 Café - เลือกเลน่ เกม กด New game - ตอบคำถามให้ถกู ตอ้ งเพือ่ นำคะแนนไปซอื้ เปน็ ของเขา้ รา้ นค้า - เมือ่ ตอบคำถามถูกจะมี อาหารเสรฟิ ให้ลูกคา้ และ สามารถอพั เกรดใหม้ ีของ ขายได้มากขึน้

7 - โหมดที่ 3 Tower of Doom - กดท่ี New game เพ่ือเร่มิ เกม - ตอบคำถามใหถ้ กู ต้องเพอื่ ไดเ้ ลอื กการด์ มาปกปอ้ งเมือง - เมื่อตอบถูกเราจะไดเ้ ลอื กการด์ ตีฝ่าย ตรงข้าม แตห่ ากตอบผิดจะโดนโจมตี

8 - โหมดท่ี 4 Crazy Kingdom - ตอบคำถามใหถ้ กู ตอ้ งเพื่อดูแล ประชาชนในเมือง - หากตอบคำถามผดิ จะโจมตีเมอื ง

9 - โหมดท่ี 5 Factory - ตอบคำถามใหถ้ กู ตอ้ งเพอื่ ทจ่ี ะนำเงิน ไปซื้อสตั ว์ - ถ้าตอบคำถามถกู ตอ้ งจากมสี ิทธ์ซิ ้ือ สัตว์ได้หนงึ่ ชนิด - ตอบคำถามจนสามารถซ้ือสัตว์ไดห้ ลาย ชนิด

10 - ในโหมด Host - ผจู้ ัดจะต้องเลอื กโหมดของเกมโดยมี ทงั้ หมด 9 โหมด - โหมด Gold Quest เล่นมากกวา่ 3 คนขนึ้ ไป โดยผเู้ ลน่ จะต้องตอบคำถามให้ถูกตอ้ งและ รวดเร็วเพ่ือแข่งกนั เปน็ เศรษฐี และเม่อื ตอบได้เร็วและถูกต้องสามารถปล้นคน อ่นื ได้

11 - โหมด Racing เลน่ มากกว่า 4 คนข้นึ ไป ต้องตอบ คำถามเพ่ือแขง่ กันว่งิ ไปยังเส้นชยั - โหมด Battle Royale เล่นมากกว่า 4 คนขนึ้ ไป ผู้แข่งจะต้อง ตอบคำถามใหถ้ ูกเพื่อต่อสกู้ ับทมี ตรง ขา้ ม

12 - โหมด Classic ตอบคำถามผ่านอุปกรณ์ท่ัวไป - เม่อื เลือกโหมดเสร็จ ตัง้ คา่ ในส่วนของ การใชช้ ่ือ ข้อคำถาม - บอก Game ID ให้นกั เรยี นเข้าร่วมเล่น เกม

ขอ้ ดี 13 1. มหี ลากหลายโหมดทำใหผ้ เู้ รียนเกิดความ ข้อเสยี สนใจในการเรียน 2. ผู้เรยี นสามารถเลน่ คนเดยี วได้ หรอื สามารถ 1. ในตอนนีร้ องรับแค่ ภาษาอังกฤษ เท่าน้นั เล่นเป็นทมี ได้ 2. ไมม่ ีอินเตอร์เนตไมส่ ามารถเล่นได้ 3. ครสู ามารถใหน้ กั เรยี นทำเปน็ การบา้ นได้ 3. สามารถตัง้ คำถามไดแ้ คแ่ บบ Multiple choice 4. เปน็ เวบ็ ไซต์ทีส่ ามารถใชไ้ ดฟ้ รใี นทุกโหมด 4. ไมม่ ีดนตรี เสียงซาวประกอบในขณะท่เี ล่นเกม ของเกม 5. ในบางกรณีทีต่ อ้ งการใช้งานฟงั กชน่ั เพ่ิมมากขึน้ 5.ทำใหห้ อ้ งเรียนมีปฏสิ มั พนั ธ์ระหวา่ งครผู ้สู อน อาจจะต้องเสียเงินเพอ่ื ซือ้ Premium กบั นักเรียนเพม่ิ มากขนึ้

คมู่ อื การใชง้ าน Blooket.com โดยนางสาวกรณั ฑารษั ฐ์ ตง้ั เจริญ รหัสนักศกึ ษา 62131110024 ชัน้ ปที ี่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั ราชภฏั สวนสุนนั ทา


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook