Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore คู่มือ google sketchup 8 ฉบับภาษาไทย pdf

คู่มือ google sketchup 8 ฉบับภาษาไทย pdf

Published by จรัญ ชูแก้ว, 2020-10-20 07:14:31

Description: คู่มือ google sketchup 8 ฉบับภาษาไทย pdf

Search

Read the Text Version

SketchUp 8 Handbook.indd 1 Google SketchUp 8 Handbook 1 26/4/2554 10:21:57

Google SketchUp Concepts Google SketchUp เป็นโปรแกรมสำ�หรบั สร้างแบบจำ�ลอง 3D (Three-Dimensional) ทีม่ ีความงา่ ยตอ่ การใชง้ าน และเปน็ ที่ นิยมอย่างกว้างขวาง โดยสว่ นใหญจ่ ะถูกนำ�มาใช้ในงานออกแบบเชงิ สถาปตั ยกรรม งานออกแบบภายในและภายนอก การออกแบบ กลไกการทำ�งานของเคร่อื งจักร เฟอร์นเิ จอร์ ภูมปิ ระเทศ ผลติ ภณั ฑ์ รวมไปถงึ งานออกแบบฉาก อาคาร และสง่ิ ก่อสรา้ งในเกม หรือจะ เปน็ การจดั ฉากทำ� Story Boards ในงานภาพยนตห์ รอื ละครโทรทัศน์กส็ ามารถทำ�ได้ นอกจากน้ยี งั ทำ�งานรว่ มกับปล๊ักอนิ (Plugin) ต่างๆทถ่ี ูกพัฒนาเพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ�งานของ Google SketchUP ให้สงู ข้ึน ไมว่ า่ จะเป็นปล๊ักอนิ ท่ชี ่วยใหก้ ารสรา้ งรูปทรงต่างๆสามารถทำ�ไดง้ ่ายข้ึน ไปจนถึงปล๊ักอินทช่ี ่วยในการจดั แสงเงา ให้ดูสมจรงิ อยา่ งเชน่ V-Ray หรอื Podium เป็นต้น ความตอ้ งการของระบบ Google SketchUp เปน็ โปรแกรมที่มคี วามสามารถสงู แต่กลับมีความตอ้ งการระบบตำ่ � แตอ่ ย่างไรกต็ ามในการทำ�งาน กับโมเดลที่มีความซับซ้อนมาก เคร่ืองคอมพวิ เตอรก์ ็จำ�เปน็ ทีจ่ ะตอ้ งมคี วามเรว็ พอสมควรเพอ่ื ให้การแสดงผลและการทำ�งานเปน็ ไป อย่างล่นื ไหล โดยทาง Google ไดก้ ำ�หนดความต้องการของระบบเอาไว้ดงั น้ี ระบบปฎบิ ตั ิการ ความตอ้ งการขนั้ ตำ่ �ของระบบ ความเรว็ CPU Microsoft Windows(R) XP / Vista / 7 หน่วยความจำ� RAM 1 GHz เนื้อท่วี า่ งใน Hard-disk 512 MB สำ�หรบั XP และ 1 GB สำ�หรับ Vista / 7 การด์ แสดงผล 300 MB สำ�หรบั การตดิ ตง้ั โปรแกรม มีหน่วยความจำ� 128 MB สำ�หรับ XP และ 256 MB สำ�หรับ Vista / 7 และสนับสนุน เมา้ ส์ การทำ�งานกับ OpenGL ตัง้ แต่เวอร์ชนั 1.5 ข้ึนไป ซอฟทแ์ วร์ที่จำ�เปน็ แบบ 3 ปุ่ม มลี ้อหมนุ Microsoft Service Pack 2 ขนึ้ ไปสำ�หรบั XP, Microsoft(R) Internet Explorer 7.0 ขึ้นไป และ .NET Framework เวอรช์ นั 2.0 สำ�หรับการใชง้ าน Google SketchUp Pro ระบบปฎิบตั ิการ ความต้องการของระบบท่แี นะนำ� Microsoft Windows(R) XP / Vista / 7 ความเร็ว CPU ตัง้ แต่ 2 GHz ข้นึ ไป หน่วยความจำ� RAM ตงั้ แต่ 2 GB ข้ึนไป เนอ้ื ทว่ี ่างใน Hard-disk 500 MB สำ�หรบั การติดตัง้ โปรแกรม การ์ดแสดงผล มีหนว่ ยความจำ�ต้งั แต่ 512 MB ขึ้นไป และสนับสนุนการทำ�งานกับ OpenGL ตั้งแต่ เวอรช์ นั 1.5 ข้นึ ไป เมา้ ส์ แบบ 3 ปุ่ม มีลอ้ หมนุ ซอฟทแ์ วร์ทจี่ ำ�เป็น Microsoft Service Pack 2 ขึ้นไปสำ�หรับ XP, Microsoft(R) Internet Explorer 7.0 ข้ึนไป และ .NET Framework เวอรช์ นั 2.0 สำ�หรับการใช้งาน Google SketchUp Pro สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเตมิ เกย่ี วกับความตอ้ งการของระบบได้ที่ http://sketchup.google.com/support/bin/ answer.py?answer=36208&&hl=en หมายเหตุ: สำ�หรับการตดิ ตั้ง Google SketchUp Pro ถา้ ในเครื่องไมม่ ีการติดต้งั .NET Framework 2.0 เอาไวก้ ่อน ระบบจะมกี าร รอ้ งขอและจะทำ�การดาวนโ์ หลดและติดตง้ั ใหโ้ ดยอัตโนมตั ิ 2 Google SketchUp 8 Handbook SketchUp 8 Handbook.indd 2 26/4/2554 10:21:57

เรม่ิ ตน้ กบั Google SketchUp 8 รจู้ กั กบั สว่ นประกอบตา่ งๆของโปรแกรม ในการเปดิ โปรแกรม Google SketchUp ครั้งแรก (หลงั จากการติดตง้ั โปรแกรม และเลอื กแม่แบบในหนา้ ตา่ ง Welcome แลว้ ) เราจะพบกบั หน้าตาของโปรแกรมโดยมสี ่วนประกอบหลักดังนี้ Title Bar Menu Bar Toolbars Drawing Area Drawing Axes Status Bar Dialog Baxes Measurement (VCB Control) Title Bar (แถบไตเติล) แถบสำ�หรบั แสดงชอ่ื ไฟลท์ ก่ี ำ�ลงั ทำ�งานอยู่ในขณะนน้ั โดยในการเปดิ โปรแกรมหรอื สรา้ งงานขน้ึ มาใหม่ ชือ่ ไฟลบ์ นแถบไต เต้ลิ จะแสดงเปน็ Untitled จนกวา่ จะมกี ารบนั ทึกและต้ังชือ่ ไฟล์ Menu Bar (แถบเมนู) แถบทร่ี วบรวมคำ�สั่งตา่ งๆในการทำ�งาน โดยจะแบ่งออกเปน็ 8 หมวดด้วยกันดงั นี้ File: เปน็ กล่มุ คำ�สัง่ สำ�หรับจัดการกับไฟล์งานเชน่ การสร้างไฟลง์ าน เปดิ ไฟลง์ าน การบันทกึ การนำ�เข้า/สง่ ออก การสง่ั พิมพ์ เปน็ ตน้ Edit: เปน็ กลุ่มคำ�สง่ั สำ�หรบั ปรบั แตง่ แก้ไขเชน่ การคัดลอก ลบ ซอ่ น/แสดงวตั ถุ สรา้ ง Group/Component เป็นต้น View: เปน็ กลุ่มคำ�ส่ังสำ�หรับจดั การในส่วนของพื้นท่ีทำ�งานเช่น ซ่อน/แสดงแถบเครือ่ งมอื เส้นไกด์ แกนอา้ งองิ เงา หมอก การแสดงผลของเส้น การแสดงผลในส่วนของการแก้ไข Group/Component เปน็ ต้น Camera: เปน็ กลมุ่ คำ�ส่งั สำ�หรับจัดการในสว่ นของมมุ มองในการทำ�งานเชน่ การหมนุ เลอื่ น ยอ่ /ขยาย เปน็ ตน้ Draw: เป็นกลุม่ คำ�สั่งสำ�หรบั เรยี กใช้เครื่องมือต่างๆในการวาดรูปทรงเชน่ กาววาดเสน้ ตรง เสน้ โคง้ สี่เหล่ยี ม วงกลม เปน็ ต้น Tools: เป็นกลุม่ คำ�สัง่ สำ�หรบั เรียกใชเ้ ครือ่ งมอื ตา่ งๆในการทำ�งานเช่น Push/Pull การหมนุ /ย้ายวัตถุ การสรา้ งตัวอักษรสาม มิติ การวดั ขนาด เปน็ ตน้ Window: เปน็ กลมุ่ คำ�สัง่ เกย่ี วกับการเรยี กแสดงหนา้ ตา่ งหรือไดอะล็อกบอกซข์ น้ึ มาเพอ่ื ใช้ร่วมในการทำ�งานและปรับแต่งค่า ตา่ งๆของโปรแกรม Help: เปน็ กล่มุ คำ�สงั่ เกย่ี วกบั คมู่ ือการแนะนำ�การใชง้ านโปรแกรม ไปจนถงึ การลงทะเบียนและการตรวจสอบการอพั เดต Google SketchUp 8 Handbook 3 SketchUp 8 Handbook.indd 3 26/4/2554 10:21:57

Toolbars (แถบเครื่องมอื ) แถบสำ�หรบั รวบรวมเคร่ืองมอื ตา่ งๆในการทำ�งาน โดยในขน้ั ต้นโปรแกรมจะกำ�หนดแถบเคร่ืองมอื มาใหก้ ลุ่มเดียว (จาก 20 กลุม่ ) คอื Getting Start ซง่ึ ในการทำ�งานจรงิ เคร่ืองมอื เพียงเทา่ นี้ไมเ่ พียงพอต่อการทำ�งาน เราสามารถที่จะเรียกแสดงแถบเคร่อื งมือ กล่มุ ตา่ งๆไดจ้ ากเมนู View > Toolbars แล้วเลือกแถบเคร่อื งมือท่ตี อ้ งการ โดยแถบเครอื่ งมอื ท่ีแสดงอยู่จะมีเครอ่ื งหมายถกู อยทู่ ี่หนา้ คำ�สั่ง เพือ่ ความสะดวกในการทำ�งานแนะนำ�ให้เรียกแสดงแถบเครือ่ งมอื ดังภาพตัวอย่าง ซ่ึงเป็นกลุม่ เครื่องมอื ท่มี กั จะถกู ใช้งาน เปน็ ประจำ�ในการสร้างแบบจำ�ลองสามมติ ิในเบอื้ งต้น Standard Style SolidTools Large Tool Set Views กำ�หนดใหแ้ สดงไอคอนของแถบเคร่ืองมอื ขนาดใหญ่ Drawing Area (พื้นที่ทำ�งาน) เปน็ พนื้ ที่สำ�หรบั ทำ�งานซึง่ สามารถทจ่ี ะปรับเปลี่ยนมมุ มองไปเป็นมมุ มองต่างๆ ทงั้ ในการทำ�งานในมมุ มองแบบ 2D และ 3D โดยมมุ มองแบบ 2D น้ันจะแบ่งออกเป็นด้านบน ด้านหนา้ ด้านขวา ด้านหลัง ด้านซ้าย และด้านลา่ ง และมมุ มองแบบ 3D จะถูกเรยี ก วา่ Iso (Isometric) Drawing Axes (แกนอา้ งองิ ) คือเส้นแกนสำ�หรับอ้างอิงการทำ�งานเพ่ือให้การวาด รูปทรงและการสร้างแบบจำ�ลองในทิศทางต่างๆเป็นไปอย่าง ถูกต้องและแมน่ ยำ� โดยแกนอา้ งอิงจะแบง่ ออกเปน็ 3 แกน ด้วยกันคือ x จะอยู่ในลักษณะของแนวขวาง (แกนสแี ดง), y จะอยใู่ นลักษณะของแนวลกึ (แกนสเี ขยี ว) และ z จะอยู่ใน ลกั ษณะของแนวตั้ง (แกนสนี ำ้ �เงนิ ) จุดตัดกันระหว่างเสน้ แกนทัง้ 3 เสน้ จะถกู เรียกวา่ Original Point หรอื จะเรยี กว่าจุดศูนยก์ ลางของพื้นทท่ี ำ�งาน กไ็ ด้เชน่ กัน โดยตำ�แหน่งของ Original Point จะมีค่า x, y, z เท่ากับ 0 โดยถ้าค่าตัวเลขเป็นบวกจะอยูใ่ นทศิ ทางของเส้น ทึบ และถ้าคา่ เป็นลบจะอยู่ในทิศทางของเส้นจุดไขป่ ลา 4 Google SketchUp 8 Handbook SketchUp 8 Handbook.indd 4 26/4/2554 10:21:57

Status Bar (แถบสถานะ) คือแถบแสดงสถานะต่างๆในการทำ�งาน โดยจะแสดงในสว่ นการแนะนำ�การใชง้ านเครอ่ื งมือตา่ งๆท่ีจะเปลี่ยนไปตามการทำ� งานและการใชเ้ ครอ่ื งมอื แตล่ ะชนดิ ใน Google SketchUp ต้ังแตเ่ วอรช์ ัน 7 เปน็ ต้นมาไดม้ ีการเพ่ิมไอคอนในสว่ นของการทำ�งานร่วม กบั ระบบออนไลน์เขา้ มาไว้เพอ่ื ใหส้ ะดวกกบั การแชร์ผลงานไปยัง Google 3D Warehouse และกำ�หนดตำ�แหน่งจรงิ บนแผ่นดนิ ใหก้ ับ แบบจำ�ลองดว้ ย นอกจากนยี้ งั เพม่ิ เตมิ ในส่วนของไอคอน Help ที่จะชว่ ยเรยี กแสดงหน้าต่าง Instructor ขึน้ มาเพ่ือแนะนำ�การใช้งาน เครอ่ื งมือต่างๆอีกดว้ ย Dialog Boxes (กลอ่ งเครือ่ งมือ) Dialog Boxes จะมชี ือ่ เรยี กอยหู่ ลายช่อื ดว้ ยกนั เช่น Window หรอื Panel ขอเรียกรวมๆวา่ หน้าต่างเพ่ือความกระชบั โดยจะมี ลักษณะเป็นหนา้ ต่างเครอ่ื งมือสำ�หรับปรับแต่งแกไ้ ขรายละเอยี ดในการทำ�งาน และกำ�หนดคา่ ตา่ งๆของโปรแกรม เชน่ หนา้ ตา่ ง Sys- tem Preferences จะเปน็ หนา้ ตา่ งสำ�หรบั กำ�หนดคา่ ต่างๆของโปรแกรม, หน้าต่าง Materials จะเปน็ หน้าตา่ งทร่ี วบรวมเอาวัสดตุ า่ งๆ เพอ่ื นำ�ไปใส่ใหก้ บั พื้นผวิ ของโมเดล (นิยมเรียกกันวา่ การใสแ่ มท), หนา้ ตา่ ง Shadow Settings จะเปน็ ส่วนสำ�หรับการกำ�หนดทิศทาง ของแสง/เงาเปน็ ต้น การเรียกแสดงหนา้ ต่างแตล่ ะชนิดสามารถเรยี กไดจ้ ากเมนู Window แล้วเลือกเปดิ หน้าต่างท่ีตอ้ งการ โดยหน้าต่างที่เปิดอยู่ จะมเี ครอ่ื งหมายถกู กำ�กับไว้อยู่ท่หี น้าคำ�ส่ัง (เฉพาะหนา้ ต่างท่ีเกย่ี วกับการปรบั แตง่ โมเดล) และถา้ มเี ครอื่ งหมายขดี อยดู่ า้ นหนา้ จะ หมายถึงหนา้ ต่างนน้ั เปิดอยู่แตถ่ กู ย่อเอาไวเ้ หลอื เพียงแถบไตเตลิ Measurment Tool (เคร่ืองมือกำ�หนดขนาด) Measurment มชี ือ่ เรียกอกี ชือ่ หน่งึ วา่ VCB (Value Control Box) เปน็ เครื่องมือสำ�หรับกำ�หนดคา่ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความยาว ขนาด องศา ระยะ ให้ กับการใช้งานเครื่องมือต่างๆซึ่งจะช่วยให้การสร้างแบบจำ�ลองมีความแม่นยำ� และได้สดั ส่วนท่ถี กู ตอ้ ง โดยรูปแบบการกำ�หนดค่าด้วย Measurment น้ันจะ ใช้วิธีการพิมพ์ตัวเลขลงไปในขณะที่ใช้เคร่ืองมือแต่ละชนิดอยู่โดยท่ีไม่ต้องเอา เม้าสไ์ ปคลิกทชี่ อ่ งกำ�หนดคา่ เช่นเม่ือเราต้องการวาดรปู สเ่ี หลยี่ มขนาด 5 x 5 เมตร เราจะใช้เครือ่ งมือ Rectangle วาดรปู สเี่ หลี่ยม จากนั้นพมิ พ์ค่าลงไป เปน็ 5m,5m หรอื 5,5 (ในกรณีที่กำ�หนดหน่วยวดั เปน็ เมตรไมจ่ ำ�เปน็ ทจี่ ะตอ้ ง ใส่หน่วยวดั ต่อท้ายตัวเลข) แลว้ เคาะ Enter เรากจ็ ะได้รูปสี่เหล่ียมขนาด 5 x 5 เมตรเป็นต้น SketchUp 8 Handbook.indd 5 Google SketchUp 8 Handbook 5 26/4/2554 10:21:58

เครื่องมือสำ�หรบั จดั การมุมมอง ในการสร้างแบบจำ�ลองสามมิติเราจำ�เป็นที่จะต้องปรับมุมมองไปในทิศทางต่างๆเพื่อให้สามารถสร้างวัตถุในทิศทางต่างๆ ได้ โดยเราสามารถที่จะควบคมุ และปรบั เปลย่ี นมุมมองได้ด้วยการใชเ้ ครือ่ งมอื ตา่ งๆทโี่ ปรแกรมมีมาให้ โดยเครอื่ งมอื หลกั ๆสำ�หรับ การควบคมุ มมุ มองจะมดี ว้ ยกนั ดงั นี้ เครอ่ื งมอื ไอคอน คียล์ ดั หนา้ ท่ี Orbit O ปรบั หมุนมุมมอง Pan H Zoom Z เลื่อนมมุ มอง ยอ่ /ขยายมุมมอง Zoom Extents Ctrl+Shift+E ขยายวัตถทุ ้ังหมดให้พอดกี ับหนา้ จอ Zoom Window Ctrl+Shift+W ขยายวตั ถุแบบกำ�หนดขอบเขต มุมมองก่อนหน้า Previous - มมุ มองถัดไป Next - กำ�หนดตำ�แหน่งของมุมมอง - เลอื่ นมุมมองไปรอบๆแบบใชส้ ายตามอง Position Camera - เลื่อนมุมมองไปยงั ตำ�แหนง่ ทต่ี อ้ งการแบบการเดนิ Look Around - มุมมองแบบ Isometric (3D) Walk - มมุ มองด้านบน Iso - มมุ มองดา้ นหนา้ Top - มุมมองด้านขวา Front - มุมมองดา้ นหลัง Right - มุมมองดา้ นซ้าย Back - Left การควบคุมมมุ มองด้วยเม้าส์และคยี ์บอรด์ เพอ่ื ช่วยให้การทำ�งานมคี วามสะดวกและรวดเรว็ เรายังสามารถทีจ่ ะควบคุมมมุ มองในขณะทำ�งานด้วยเคร่อื งมอื ตา่ งๆได้ ด้วยการใช้เม้าสร์ ่วมกับคียบ์ อรด์ โดยมีรปู แบบการใชง้ านดงั น้ี การปรับหมนุ มมุ มอง คลิกท่ลี ูกกล้ิงของเม้าส์ เครื่องมอื จะถูกเปลี่ยนเป็นเคร่ืองมือ Orbit ชัว่ คราว การเลื่อนมุมมอง คลกิ ทล่ี กู กลงิ้ ของเมา้ สพ์ รอ้ มกดคยี ์ Shift เครื่องมือจะถูกเปลยี่ นเป็นเครือ่ งมอื Pan ชวั่ คราว การยอ่ /ขยาย หมุนลูกกลง้ิ ไปขา้ งหน้าจะเป็นการขยาย หมนุ มาดา้ นหลงั จะเป็นการยอ่ ในขณะท่ีเลือกเครอ่ื งมือ Orbit, Pan และ Zoom สามารถทีจ่ ะคลิกเมา้ ส์ปุ่มขวาเพือ่ เรียกแสดงเมนูคำ�สั่งสำ�หรับการควบคุมมมุ มองได้อกี ด้วย Tips: ในขณะทใ่ี ช้เครื่องมือ Orbit, Pan, Look Around, Walk หรือ Zoom การกดป่มุ Esc หรอื คลิกขวาเลือกคำ�สงั่ Exit เคร่ืองมอื จะถูกเปลีย่ นไปเปน็ เครอ่ื งมือก่อนหนา้ ทีถ่ ูกเลือกใช้งาน หมายเหต:ุ ในกรณที ่ใี ชเ้ ครอ่ื งมอื ใดๆอยู่ แลว้ ทำ�การเปลยี่ นเครือ่ งมือเป็น Orbit หรือ Pan ช่วั คราว ซง่ึ ขณะน้ันจะมกี ารคลกิ เม้าส์ปุม่ กลางอยกู่ ใ็ ห้คลกิ เม้าส์ปมุ่ ขวาเพอื่ เรยี กแสดงเมนไู ด้ โดยจะต้องไม่ปลอ่ ยเมา้ ส์ปมุ่ กลาง 6 Google SketchUp 8 Handbook SketchUp 8 Handbook.indd 6 26/4/2554 10:21:58

การกำ�หนดคุณสมบัติของโปรแกรม การกำ�หนดคณุ สมบตั ขิ องโปรแกรมจะกระทำ�ผ่านหน้าตา่ ง System Preferences สามารถเรยี กแสดงได้จากเมนู Window> Preferences โดยในหน้าต่าง System Preferences จะแบ่งหมวดการกำ�หนดคา่ ออกเปน็ 10 หมวดดว้ ยกนั คือ Applications เป็นส่วนสำ�หรับการกำ�หนดโปรแกรมพืน้ ฐานในการแกไ้ ขไฟล์รปู ภาพ Compatbility เป็นส่วนสำ�หรบั กำ�หนดการไฮไลท์ของ Component/Group และรูปแบบการหมุนของลกู กลิง้ เม้าส์ Drawing เป็นสว่ นสำ�หรบั กำ�หนดรปู แบบการวาดเสน้ ตรง การแสดงผล Crosshairs และเครือ่ งมอื Push/Pull Extensions เปน็ สว่ นสำ�หรบั เปิด/ปิดการทำ�งานของปลัก๊ อิน Files เปน็ สว่ นสำ�หรบั กำ�หนดไดเรกทอรขี องไฟล์ General เป็นส่วนสำ�หรบั กำ�หนดค่าทวั่ ไปเชน่ การบนั ทกึ ไฟล์ การแกป้ ัญหาของโมเดลเป็นตน้ OpenGL เปน็ ส่วนสำ�หรบั กำ�หนดคา่ การแสดงผลในส่วนของ OpenGL Shortcuts เปน็ สว่ นสำ�หรับกำ�หนดคยี ล์ ัดในการใชง้ านคำ�สงั่ ต่างๆ Template เปน็ สว่ นสำ�หรบั เลือกแมแ่ บบเรม่ิ ต้นที่จะใชใ้ นการทำ�งาน Workspace เปน็ สว่ นสำ�หรับคืนคา่ พ้ืนท่ที ำ�งานและกำ�หนดขนาดไอคอนของเคร่อื งมอื กำ�หนดคา่ Keyboard Shortcut Google SketchUp ได้กำ�หนดค่าในสว่ นของ Keyboard Shortcut หรอื คยี ล์ ดั เอาไว้ให้แลว้ ส่วนหนึ่ง เราสามารถทีจ่ ะกำ�หนด ค่าของคีย์ลัดตามความถนัดในการใชง้ านของตัวเองไดจ้ ากหนา้ ตา่ ง System Preferences ข้นึ มาแลว้ เลอื กไปท่ี Shortcuts โดยจะมี ส่วนสำ�หรับกำ�หนดคา่ ดังนี้ SketchUp 8 Handbook.indd 7 Google SketchUp 8 Handbook 7 26/4/2554 10:21:58

Filter ใช้สำ�หรบั กรองหาคำ�สัง่ ทีต่ อ้ งการ Function เป็นส่วนสำ�หรบั แสดงรายการคำ�ส่ังทั้งหมดทมี่ ีในโปรแกรม Add Shortcut ใช้สำ�หรับกำ�หนดคียล์ ดั ท่ตี อ้ งการ Assigned แสดงคียล์ ัดของคำ�ส่งั ท่ถี ูกกำ�หนดเอาไว้ + เพม่ิ คยี ล์ ัดไปไวใ้ น Assigned - ลบคียล์ ดั ออกจาก Assigned Reset All คืนคา่ คยี ล์ ดั ทัง้ หมดให้เป็นคา่ มาตราฐานทโี่ ปรแกรมกำ�หนดมาให้ การเพ่ิมคยี ล์ ดั 1. พมิ พค์ ำ�สัง่ ที่ต้องการเพิ่มคยี ล์ ดั ลงไปในช่อง Filter เชน่ Group 2. เลือกคำ�สัง่ ท่ีตอ้ งการจากช่อง Function 3. คลกิ ทช่ี ่อง Add Shortcut แลว้ กดคีย์ทตี่ อ้ งการบนแป้นคยี บ์ อร์ดเชน่ Ctrl+G 4. คลกิ ปุม่ + คยี ์ลดั จะถูกนำ�ไปเกบ็ ไว้ในช่อง Assigned 5. หลังจากทีก่ ำ�หนดคียล์ ดั ให้กบั คำ�สั่งตา่ งๆเสรจ็ แลว้ ให้คลิกปุม่ OK เพ่ือความสะดวกและรวดเรว็ ในการทำ�งาน แนะนำ�ให้เพิม่ คยี ์ลดั ตามตารางตอ่ ไปนี้ Shortcut Function Shortcut Function F2 Iso Shift+1 X-Ray F3 Top Shift+2 Back Line F4 Front Shift+3 Wireframe F5 Right Shift+4 Hidden Line F6 Back Shift+5 Shaded F7 Left Shift+6 Shaded with Texture F8 Shift+7 Monochrome Bottom Shift+Ctrl+S Save As... Ctrl+K Preferences Shift+Ctrl+G Explode Ctrl+G Make Group Shift+Ctrl+I Model Info Ctrl+I Import ในส่วนของคำ�สัง่ Back Line จะมีคีย์ท่ีกำ�หนดมาใหแ้ ลว้ คือคยี ์ K แนะนำ�ใหล้ บคีย์เดมิ ออกเพื่อเกบ็ คยี เ์ อาไว้ใช้กบั คำ�สง่ั อน่ื ๆ ที่จะเพิ่มในภายหลงั และหลังจากกำ�หนดค่าเสรจ็ แลว้ เราสามารถทจี่ ะส่งออกคา่ ไดโ้ ดยการคลกิ ทป่ี ุม่ Export แล้วเลือกตำ�แหนง่ จัด 8 Google SketchUp 8 Handbook SketchUp 8 Handbook.indd 8 26/4/2554 10:21:58

เก็บไฟล์ โดยไฟล์จะมนี ามสกลุ .dat (ถ้าไม่มกี ารตั้งช่ือใหม่โปรแกรมจะตั้งช่ือมาตราฐานให้เปน็ Preferences.dat) และถา้ ตอ้ งการ นำ�กลับมาใชใ้ หมก่ ็ให้คลิกเลือกทปี่ ุม่ Import แล้วเลือกไฟล์ Preferences ทเ่ี คยบันทกึ เกบ็ เอาไว้ หมายเหต:ุ ไฟล์ Preferences จะบนั ทึกค่าในส่วนของ Shortcut และ File ในหนา้ ต่าง System Preferences เทา่ นั้น การเลอื กแม่แบบเพอื่ ใชง้ าน การทำ�งานในโปรแกรม Google SketchUp ไม่วา่ จะเป็นการเปิดโปรแกรมขึ้นมาหรือการสร้างงานใหม่ โปรแกรมจะทำ�การ เรยี กเอาแม่แบบทถ่ี ูกกำ�หนดเอาไวแ้ ล้วมาเป็นแม่แบบเริม่ ต้นสำ�หรบั การทำ�งาน เราสามารถที่จะเลอื กกำ�หนดแมแ่ บบเร่มิ ต้นสำ�หรบั การทำ�งานได้จากหนา้ ตา่ ง System Preferences ในหมวด Template หรือเลอื กจากหนา้ ตา่ ง Welcome to SketchUp ก็ไดเ้ ชน่ กัน การเรียกแสดงหนา้ ตา่ ง Welcome to SketchUp สามารถเลอื กได้จาก เมูน Help>WelcometoSketchUp การกำ�หนดค่าในสว่ นของ Model Info Model Info เป็นส่วนสำ�หรับกำ�หนดรายละเอียดตา่ งๆของไฟล์งานท่ีกำ�ลงั ทำ�งานอยใู่ นขณะนน้ั เพอ่ื ชว่ ยใหก้ ารทำ�งานมี ความสะดวกและเหมาะสมกบั การทำ�งานในลกั ษณะต่างๆ ไมว่ ่าจะเปน็ การกำ�หนดการแสดงผลของแอนิเมชนั การแก้ไข Compo- nent/Group การกำ�หนดรายละเอยี ดของไฟล์ หน่วยวดั รปู แบบตวั อักษร เปน็ ตน้ สามารถเรียกหน้าต่าง Model Info ได้จากเมนู Win- dow>ModelInfoหรือคลกิ ท่ีไอคอน การบนั ทึกแม่แบบ (Save As Template) เราสามารถบันทกึ ไฟล์งานเก็บไว้เป็นแม่แบบสำ�หรบั ใชง้ านในครั้งต่อไปไดจ้ ากเมนู File > Save As Template... การบนั ทกึ แม่แบบน้นั จะมกี ารเก็บค่าต่างๆทีก่ ำ�หนดเอาไวใ้ นไฟล์งาน ไมว่ ่าจะเปน็ การกำ�หนดค่าต่างๆใน Model Info มมุ มอง หรอื รูปแบบการ แสดงผลเป็นต้น Google SketchUp 8 Handbook 9 SketchUp 8 Handbook.indd 9 26/4/2554 10:21:59

Basic Model การขนึ้ โมเดลเก้าอ้ีแบบง่ายๆ เพ่ือใหค้ นุ้ เคยกบั การทำ�งานเบื้องต้นกอ่ นทีจ่ ะไปรจู้ กั กบั การใชง้ านเคร่ืองมอื แต่ละชนดิ อยา่ ง ละเอียดเราจะทำ�การขนึ้ โมเดลเก้าอแ้ี บบง่ายๆ โดยในข้ันตอนการขนึ้ โมเดลจะไดเ้ รียนรู้การใช้เคร่ือง มือตา่ งๆในเบื้องตน้ เชน่ Line, Rectangle, Arc, Move, Tape Measure ไปจนถงึ การใสว่ ัสดใุ ห้กบั พ้นื ผิวเปน็ ต้น ขัน้ ตอนการขนึ้ โมเดลเก้าอี้ 1. สรา้ งรปู สีเ่ หล่ียมขนาด 41 x 50 cm ดว้ ยเคร่อื งมือ Line (L) หรือ Rectangle (R) 2. ใช้เครอ่ื งมือ Select (Spacebar) เลือกพื้นผิวด้านล่าง หรอื กดคยี ์ Ctrl+A 3. เลอื กเครอื่ งมือ Move (M) กดคีย์ Ctrl หนง่ึ คร้ัง คลิกทีพ่ ้นื ผิวแล้วลากขน้ึ ไป ตามแนวตงั้ ห่างจากพ้ืนผวิ เดมิ 42 cm 4. ใช้เครอื่ งมอื Push/Pull (P) ดงึ พนื้ ผวิ ด้านบนขน้ึ ไป 2 cm เราจะได้ส่วนที่ 26/4/2554 10:21:59 เป็นแผน่ ไม้สำ�หรับใช้เป็นแผ่นรองนัง่ ของเก้าอี้ 10 Google SketchUp 8 Handbook SketchUp 8 Handbook.indd 10

5. ต่อไปเราจะทำ�ขาเกา้ อ้ีโดยใชเ้ ครื่องมือ Offset (F) คดั ลอกเสน้ ขอบของพืน้ ผวิ ด้านล่างเข้ามา 2 cm 6. ใช้เครอื่ งมือ Eraser (E) ลบเสน้ รอบนอกทัง้ ส่ดี ้านท้ิงไป 7. ใช้เครื่องมอื Rectangle (R) สรา้ งรูปส่เี หลย่ี มขนาด 6 x 6 cm ท่มี มุ ทงั้ สม่ี มุ ของพ้ืนผิวด้านลา่ ง 8. ใช้เครื่องมอื Eraser (E) ลบเส้นขอบของพน้ื ผวิ ดานล่างทัง้ สี่ดา้ นทง้ิ ไป 9. ใชเ้ ครอื่ งมือ Arc (A) สรา้ งเส้นโค้งตามมุมต่างๆของรปู ส่ีเหล่ียมท้งั สี่รปู แลว้ ใช้เครอ่ื งมอื Eraser ลบเส้นท่ไี มต่ ้องการทงิ้ ไป เราจะได้ แมแ่ บบสำ�หรับขน้ึ ขาเก้าอ้ีทัง้ สขี่ า SketchUp 8 Handbook.indd 11 Google SketchUp 8 Handbook 11 26/4/2554 10:21:59

10. ใช้เครื่องมือ Push/Pull (P) ดึงขาเก้าอี้ดา้ นหนา้ ทัง้ สองขาขน้ึ ไป 42 cm บรรจบกบั พ้ืนผิวด้านลา่ งของแผ่นรองนั่ง 11. ใชเ้ ครื่องมอื Push/Pull ดึงขาเก้าอีดา้ นหลังทั้งสองขาขึ้นไป 90 cm 12. ใชเ้ คร่ืองมอื Select (Spacebar) เลือกพนื้ ผิวดา้ นลา่ งและด้านบนของแผ่นรองน่งั จากนัน้ คลกิ ขวาเลือกคำ�สง่ั Intersect Face > WithModel เพื่อใชพ้ ้ืนผิวทีเ่ ลือกทำ� Intersect กบั ขาเกา้ อีด้ ้านหลังทั้งสองขา 13. ใช้เคร่ืองมอื Tape Measure (T) ลากเส้นไกดจ์ ากขอบพนักพงิ ด้านลา่ งขนึ้ ไปด้านบน 19 cm 14. ใชเ้ คร่ืองมือ Rectagle (R) สรา้ งรูปสเี่ หลย่ี มทีพ่ ืน้ ผวิ ดา้ นขา้ งของพนกั พงิ ขนาด 2 x 4 cm 12 Google SketchUp 8 Handbook 26/4/2554 10:22:00 SketchUp 8 Handbook.indd 12

15. ใช้เครื่องมือ Select (Spacebar) เลือกพนื้ ผิวของรปู ส่เี หลย่ี มในข้อ 14 แล้วใชเ้ ครอ่ื งมือ Move (M) กดคยี ์ Ctrl หนึ่งคร้ัง คดั ลอก รปู สีเ่ หล่ียมขึน้ ไปดา้ นบน 7 cm 16. ใชเ้ ครื่องมอื Push/Pull (P) กดคยี ์ Ctrl หนง่ึ ครั้ง แล้วดึงพน้ื ผิวของรปู สี่เหลี่ยมทง้ั สองรปู มาบรรจบกบั พนกั พิงอีกด้าน 17. ใช้เครือ่ งมอื Rectangle (R) สรา้ งรูปส่ีเหลย่ี มขนาด 2 x6 cm ทม่ี ุมดา้ นบนของพนักพงิ จากนน้ั ใชเ้ คร่อื งมอื Push/Pull (P) ดงึ พน้ื ผวิ มาบรรจบกับดา้ นตรงขา้ ม 18. ใช้เครื่องมือ Push/Pull ดึงพ้ืนผิวด้านบนขนึ้ ไป 1 cm 19. ใช้เครื่องมอื Tape Measure (T) ลากเส้นไกด์จากขอบพนกั พิงเขา้ มาด้านใน 1 cm ทำ�เหมอื นกนั ทงั้ สองดา้ น จากน้นั ใช้เครือ่ งมอื Arc (A) สรา้ งเส้นโค้งท่ีมุมด้านบนทั้งสองดา้ น 20. ใช้เครอ่ื งมือ Push/Pull (P) ดนั ทีข่ อบดน้ บนของพนักพงิ ทง้ั สองด้านออกไปเพ่ือตดั ขอบให้โคง้ มน SketchUp 8 Handbook.indd 13 Google SketchUp 8 Handbook 13 26/4/2554 10:22:00

21. ใชเ้ ทคนดิ ต่างๆข้างต้นทำ�การสรา้ งคานยดึ ขาเกา้ อีท้ ั้งสามด้าน (ดา้ นซ้าย ด้านหนา้ และด้านขวา) โดยคานยึดจะมีหนา้ กว้าง 4 cm และหนา 2 cm มคี วามยาวบรรจบั กับขาเก้าอีแ้ ตล่ ะด้าน วางในตำ�แหน่งสงู จากขาเก้าอ้ดี ้านลา่ งขนึ้ มา 8 cm และหา่ งจากขอบ แต่ละด้าน 1 cm 22. ใชเ้ ครื่องมือ Arc (A) และเคร่อื งมือ Push/Pull (P) ทำ�การลบเหล่ียมของแผน่ รองน่ังท้งั สีม่ มุ 23. เลือกเคร่ืองมือ Paint Bucket (B) เพ่อื เปิดหนา้ ตา่ ง Meterials ขนึ้ มา เลือกชดุ รูปแบบวัสดุเป็น Wood แลว้ เลอื กวัสดุเป็น Wood_ Cherry_Original จากนน้ั กดคยี ์ Ctrl ค้างไวแ้ ลว้ คลกิ ทเี่ กา้ อ้ี 24. เลือกเมนู View>Shadow เพ่ือให้มีการแสดงผลของเงา Save, Save As, Save a Copy As และ Save As Template การบันทึกไฟลง์ านในโปรแกรม Google SketchUp จะมอี ยู่ด้วยกนั 4 รปู แบบ สามารถเรียกใชง้ านได้จากเมนู File Save คือลักษณะการบนั ทกึ ไฟลง์ านแบบปกติทั่วไป Save As... คือการบันทึกไฟลง์ านทก่ี ำ�ลงั ทำ�งานอย่ใู นขณะน้ันเป็นไฟล์ใหม่ โดยจะมกี ารตั้งชือ่ ไฟลใ์ หม่และจะทำ�งาน ต่อกบั ไฟล์ใหม่ Save A Copy As... คอื การบันทกึ ไฟลืงานท่ีกำ�ลงั ทำ�งานอยูใ่ นขณะนั้นเปน็ ไฟลใ์ หม่ โดยจะมีการตงั้ ช่อื ไฟลใ์ หมแ่ ต่จะยังคงทำ� งานกบั ไฟล์งานเดมิ อยู่ Save As Template คือการบันทกึ ไฟล์งานเป็นแม่แบบเกบ็ เอาไว้เพอ่ื ใช้เป็นแมแ่ บบในการสรา้ งงานในครั้งตอ่ ไป 14 Google SketchUp 8 Handbook 26/4/2554 10:22:01 SketchUp 8 Handbook.indd 14

การใช้งานเครอื่ งมือ Select การเลอื กวัตถดุ ว้ ยเครอ่ื งมือ Select วตั ถุใน Google SketchUp จะแบ่งออกเป็น 6 รูปแบบดว้ ยกนั คอื เสน้ (Edge), พน้ื ผวิ (Face), วตั ถทุ ถ่ี ูกรวมกลุ่ม (Group/ Component), เสน้ นำ�หรอื เส้นไกด์ (Guide Line), ข้อความ (Text) เสน้ วดั ขนาด (Dimension Line) และแผ่นหนา้ ตดั (Section Plane) เราสามารถเลือกวัตถตุ า่ งๆเหล่านี้ได้ด้วยเครอ่ื งมอื Select โดยเลือกจากไอคอน หรอื กดคีย์ Spacebar หรอื เลือกจากเมนู Tools > Select การเลอื กวัตถดุ ้วยการคลิกเมา้ ส์ การเลอื กวตั ถุดว้ ยการคลิกจะแบง่ ออกเป็น 3 รปู แบบด้วยกันดังนี้ 1. การคลิกเมา้ ส์ 1 คร้ังท่ีวตั ถจุ ะเปน็ การเลอื กเฉพาะวตั ถุท่ถี ูกคลิกเลอื กเทา่ นั้น 2. การดับเบิลคลิกทว่ี ตั ถุจะแบ่งยอ่ ยออกเป็น 4 รปู แบบคือ 2.1 ดบั เบลิ คลกิ ท่ีพ้ืนผวิ จะเปน็ การเลือกพนื้ ผิวและเสน้ ทอ่ี ยูร่ อบพืน้ ผวิ ท่ถี กู เลือก 2.2 ดับเบลิ คลิกทเ่ี สน้ จะเปน็ การเลอื กเสน้ และพน้ื ผวิ ท่อี ย่ตู ิดกบั เส้นที่ถูกเลือก 2.3 ดับเบิลคลิกวัตถุทีเ่ ป็น Group/Component จะเข้าสูโ่ หมดแกไ้ ข Group/Component 2.4 ดับเบลิ คลิกทข่ี อ้ ความ/เส้นวัดขนาดจะเป็นการแก้ไขขอ้ ความ 2.5 ดับเบิลคลิกท่ีแผน่ หน้าตดั จะเป็นการเปิด/ปดิ การทำ�งานของแผน่ หนา้ ตัด 3. การทรปิ เปลิ คลิกทวี่ ัตถุ (คลกิ เมา้ ส์ 3 คร้งั ติดกนั ) จะเปน็ การเลอื กวตั ถทุ ้งั หมดบนรปู ทรงเดียวกัน การเลอื กวัตถุด้วยการแดรก็ เม้าส์ (Drag Mouse) การแดรก็ เมา้ ส์หรอื การคลกิ แล้วลากเม้าส์เพือ่ เลอื กวัตถุจะแบง่ ออกเป็น 2 รูปแบบด้วยกันดงั น้ี 1. การคลิกแล้วลากเม้าส์จากขวาไปซา้ ย วตั ถทุ อ่ี ยูใ่ นขอบเขตของการลากเมา้ ส์จะถูกเลอื กทงั้ หมด 2. การคลกิ แลว้ ลากเม้าสจ์ ากซ้ายไปขวา วตั ถทุ ขี่ อบเขตของเม้าสล์ ากผ่านจะถูกเลอื กทง้ั หมด การใชค้ ยี ์ Ctrl, Shift และ Ctrl+Shift ร่วมกับเครอื่ งมอื Select เราสามารถกดคีย์ Ctrl, Shift และ Ctrl+Shift ร่วมกบั การใช้เครอ่ื งมือ Select จะช่วยใหเ้ ลือกวัตถหุ ลายชิ้นเฉพาะส่วนทต่ี ้อง การไดโ้ ดยมรี ูปแบบการใช้งานดังนี้ Ctrl ใช้เพ่ือเลือกวตั ถุเพมิ่ Shift ใช้เพ่ือลดวัตถุท่ีถกู เลอื ก Ctrl+Shift ใช้เพื่อเลอื ก/ลดวตั ถุ SketchUp 8 Handbook.indd 15 Google SketchUp 8 Handbook 15 26/4/2554 10:22:01

นอกจากนเ้ี รายงั สามารถเลอื กวตั ถุทั้งหมดบนพน้ื ที่ทำ�งานไดโ้ ดยการใช้คำ�ส่งั Edit > Select All หรือกดคยี ์ Ctrl+A และ ยกเลกิ การเลือกวัตถุได้ด้วยคำ�สงั่ Edit>SelectNone หรือกดคีย์ Ctrl+T หมายเหต:ุ ในกรณที ี่เขา้ สู่โหมดแกไ้ ข Group/Component การใชค้ ำ�สง่ั Select All จะเปน็ การเลอื กเฉพาะวัตถุทอี่ ยู่ใน Group/Com- ponent เทา่ นน้ั การเลือกวตั ถจุ ากหน้าต่าง Outliner Outliner เป็นหน้าต่างแสดงรายการวตั ถุท่ีเปน็ Group และ Component สามารถใชเ้ ลือกวัตถุที่อยูล่ ึกลงไปใน Group/Com- ponent ได้ (วัตถุทอี่ ยู่ลกึ ลงไปจะต้องเปน็ Group หรอื Component ด้วย) นอกจากนยี้ ังสามารถใช้ในการต้งั ชือ่ ใหมใ่ หก้ บั วัตถุ และยัง สามารถเลือกวตั ถทุ ีถ่ ูกซอ่ นได้ อีกทัง้ ยังสามารถคลิกขวาเพื่อเรยี กใช้คำ�สั่งตา่ งๆได้เช่นเดียวกบั การเลอื กวัตถบุ นพน้ื ท่ีทำ�งาน การใชง้ าน Outliner โดยส่วนใหญจ่ ะใช้ในกรณที แ่ี บบจำ�ลองมีความซบั ซ้อนและมวี ัตถุทีเ่ ป็น Group/Component หลายชน้ิ ซึง่ จะชว่ ยใหก้ ารเขา้ ถึงวัตถุต่างๆนน้ั ทำ�ได้ง่ายขนึ้ การเปิดหนา้ ตา่ ง Outliner สามารถเลอื กได้จากเมนู Window>Outliiner วาดเส้นตรงด้วยเครอ่ื งมือ Line หรือเลือกจากเมนู Draw>Lineหรอื การวาดเส้นตรงในลักษณะตา่ งๆ เครอ่ื งมือ Line เป็นเคร่อื งมอื สำ�หรับวาดเสน้ ตรง สามารถเรยี กใชง้ านไดจ้ ากไอคอน กดคีย์ L การวาดเส้นตรงดว้ ยเครอ่ื งมือ Line จะมรี ูปแบบการวาดเส้นตรงอยู่ 2 วิธีด้วยกนั คือ 1. Click-move-click เปน็ การวาดเส้นตรงแบบการคลิกเมา้ สห์ นึ่งครง้ั ในตำ�แหน่งเริม่ ตน้ แลว้ เลื่อนเม้าสไปยงั ตำ�แหนง่ ถดั ไปแลว้ คลิก เม้าสอ์ กี ครง้ั วธิ นี เ้ี มอื่ ปลอ่ ยเมา้ สแ์ ล้วเล่อื นเมา้ ส์ไปยงั ตำ�แหน่งใดๆจะมีเส้นตรงเชอื่ มต่อจากปลายเสน้ ทเ่ี พ่ิงวาดไปตามเคอรเ์ ซอรข์ อง เม้าสอ์ อกมาเสมอจนกวา่ เส้นจะมกี ารบรรจบกนั จนเกิดเปน็ พ้ืนผวิ 2. Click-drack-release เป็นการวาดเสน้ ตรงแบบการคลกิ เมา้ สใ์ นตำ�แหน่งเร่มิ ตน้ ค้างไว้แล้วลากไปปล่อยยังตำ�แหน่งท่ตี อ้ งการ วธิ ีนี้ เมือ่ ปล่อยเม้าส์แล้วการวาดเสน้ จิสนิ้ สดุ ลงทันที เราสามารถเลือกกำ�หนดรูปแบบการวาดเส้นตรงได้จากหน้าต่าง System Preferecnes / Drawing / Click Style โดยค่ามาตราฐานของ โปรแกรมจะกำ�หนดรปู แบบการวาดเส้นตรงเป็นแบบ Auto detect ซ่ึง สามารถวาดเสน้ ตรงไดท้ ัง้ สองวิธีขา้ งต้น Tips: ในขณะทท่ี ำ�การวาดเสน้ ตรง สามารถกดคยี ์ Esc เพ่ือยกเลกิ การ ทำ�งานในขณะนั้น 16 Google SketchUp 8 Handbook 26/4/2554 10:22:01 SketchUp 8 Handbook.indd 16

การกำ�หนดความยาวของเส้นด้วย Measurement ในขณะท่ีใช้เครอื่ งมอื Line วาดเสน้ ไปในทิศทางต่างๆให้สังเกตทีเ่ ครอื่ งมือ Measurement จะเหน็ ว่าข้อความด้านหน้าของ ชอ่ งกำ�หนดค่าจะเปล่ียนเปน็ Length และในช่องกำ�หนดค่าจะแสดงตวั เลขตามระยะของเส้นท่ถี กู ลากไป เราสามารถกำ�หนดความยาวของเส้นด้วย Measurement ได้ดว้ ยกนั 2 กรณคี ือ 1. กำ�หนดค่าในขณะทีล่ ากเส้นไปในทิศทางตา่ งๆ วิธนี ้หี ลังจากกำ�หนดค่าเสรจ็ จะยงั คงมเี สน้ เชื่อมต่อจากปลายเสน้ ตามเคอร์เซอร์ ออกมา 2. กำ�หนดค่าหลังจากท่ีวาดเสน้ เสรจ็ แล้ว วิธนี ้ีจะทำ�ใหก้ ารวาดเส้นสิน้ สุดลงทันทีไม่มเี ส้นเชื่อมต่อตามออกมา แตม่ ีขอ้ แม้ว่าการ กำ�หนดคา่ จะตอ้ งกำ�หนดหลังจากทว่ี าดเสน้ เสร็จโดยที่ไมม่ กี ารเปลี่ยนไปใช้เครื่องมือใดๆ ยกเวน้ เครื่องมอื เก่ียวกับการจัดการมุมมอง ปรบั แตง่ ความยาวของเสน้ ดว้ ย Entity Info ในกรณีท่ีวาดเส้นเสร็จแลŒวแต่ลืมกำ�หนดความยาวของเส้นและมีการเปลี่ยนไปใช้เครื่อง มอื ใดๆแลว้ เรายังสามารถท่ีจะปรบั แตง่ ความยาวของเส้นไดจ้ ากหน้าต่าง Entity Info (Window >EntityInfo) โดยกำ�หนดคา่ ความยาวของเส้นไดจ้ ากชอ่ ง Length หมายเหตุ: เส้นทสี่ ามารถปรับแต่งดว้ ย Entity Info ได้นัน้ ปลายเส้นด้านใดด้านหน่งึ จะตอ้ งไม่ เชอื่ มตอ่ กับเส้นใดๆ เราจะเรียกเส้นในลกั ษณะนวี้ า่ เสน้ เปดิ และถ้าเสน้ นั้นปลายเส้นทัง้ สองด้าน เชือ่ มต่อกับเส้นใดๆ เราจะเรยี กเสน้ ในลกั ษณะนี้ว่าเสน้ ปดิ องคป์ ระกอบของวตั ถุใน Google SketchUp วัตถหุ รอื รูปทรงใน Google SketchUp จะประกอบไปดว้ ยเสน้ และพ้นื ผวิ เป็นหลัก โดยพนื้ ผวิ จะเกดิ ขึ้นไดก้ ็ตอ่ เม่อื มกี าร บรรจบกันของเสน้ ตง้ั แต่ 3 เส้นข้นึ ไป ดังนั้นเมอื่ ใดก็ตามที่เราวาดเสน้ มาบรรจบกันในระนาบเดยี วกนั ก็จะเกิดพืน้ ผวิ ข้นึ ภายใน ขอบเขตของเสน้ เหล่าน้ัน และในส่วนของพนื้ ผิวเองจะมีดว้ ยกนั อยู่ 2 ด้านคอื พืน้ ผวิ ด้านนอกและพืน้ ผวิ ด้านใน การทำ�งานในมุมมอง 2D และ 3D การทำ�งานในโปรแกรมออกแบบ 3D ท่ัวไปจะมีการทำ�งานในมุมมองทัง้ แบบ 2D (Two Dimensions) และ 3D (Three Di- mensions) โดยการทำ�งานในมุมมองแบบ 2D น้นั การทำ�งานจะอา้ งองิ กับเส้นแกน 2 เสน้ เชน่ x, y หรอื x, z เปน็ ต้น มมุ มองการทำ�งานแบบ 2D จะมอี ยู่ด้วยกัน 6 มุมมองคือ ด้านบน (Top) ด้านหน้า (Front) ดา้ นขวา (Right) ดา้ นหลัง (Back) ด้านซ้าย (Left) และด้านลา่ ง (Bottom) ซงึ่ ถ้าเราทำ�งานในมมุ มองด้านซ้ายหรอื ด้านขวากจ็ ะอ้างอิงการทำ�งานกบั แกน y (แกนสเี ขยี ว) และแกน z (แกนสนี ้ำ�เงิน) เปน็ ตน้ ส่วนสำ�หรับการทำ�งานในรปู แบบ 3D นน้ั จะทำ�งานกบั แกนอา้ งอิงทง้ั 3 แกน คอื x, y และ z ซ่งึ กค็ ือมุมมองแบบ Iso นั่นเอง SketchUp 8 Handbook.indd 17 Google SketchUp 8 Handbook 17 26/4/2554 10:22:01

2D View 3D View การอา้ งองิ ทิศทางด้วยแกนอา้ งองิ (Axes) การวาดเสน้ ใน Google SketchUp จะมีการอา้ งอิงทิศทางตามแกนอ้างอิง (Axes) ทง้ั 3 แกนเพ่อื ให้การสรา้ งเสน้ ในทศิ ทาง ตา่ งๆมคี วามถกู ตอ้ งและแม่นยำ� โดยถ้าวาดเส้นขนานไปตามแกน x เส้นทีก่ ำ�ลังวาดอยู่จะแสดงเป็นสแี ดง หรือถา้ วาดเสน้ ขนานไป ตามแกน y เสน้ ทก่ี ำ�ลงั วาดอย่จู ะแสดงเปน็ สีเขยี ว เปน็ ต้น การย้ายตำ�แหน่งแกนอ้างอิง เราสามารถท่ีจะย้ายตำ�แหน่งของแกนอ้างอิงและปรับหมุนไปในทิศทางต่างๆได้เพ่ือใช้อ้างอิงการสร้างเส้นหรือรูปทรงใน ทิศทางทต่ี อ้ งการ สามารถทำ�ไดโ้ ดยเลอื กไอคอน หรอื เลอื กจากเมนู Tools>Axes หรอื จะใช้วธิ ีคลกิ ขวาทแ่ี กนอ้างองิ แลว้ เลอื กคำ� ส่งั Place กไ็ ด้เชน่ กัน นอกจากน้เี รายังสามารถยา้ ยแกนอา้ งองิ ไปยงั ตำ�แหนง่ ใดๆโดยการกำ�หนดตำ�แหน่งและทิศทางท่แี นน่ อนลงไป สามารถทำ� ได้โดยคลิกขวาทแี่ กนอา้ งองิ แลว้ เลอื กคำ�ส่งั Move จะปรากฎหน้าตา่ ง Move Sketching Context ข้นึ มา โดยจะมตี ัวเลอื กใหก้ ำ�หนด คา่ ทง้ั ในส่วนของการกำ�หนดตำ�แหน่งและการกำ�หนดองศาของแกนทัง้ 3 แกน การอา้ งอิงตำ�แหน่งดว้ ย Inference Inference เป็นอีกความสามารถของ Google SketchUp ทจ่ี ะช่วยให้การสรา้ งชิ้นงานในตำ�แหน่งและทศิ ทางต่างๆสามารถ กระทำ�ไดง้ า่ ยขึ้น โดย Inference จะแสดงอยู่ในรปู แบบของสัญลักษณต์ ่างๆเช่น จดุ สี เสน้ ทบึ เสน้ ประสีต่างๆ พร้อมแสดงขอ้ ความที่ จะชว่ ยใหเ้ รารู้ว่าขณะนน้ั กำ�ลงั ทำ�งานอยู่ทต่ี ำ�แหน่งไหน และอา้ งอิงอยู่กับแกนใด Inferecne แบบจดุ (Point Inference) จะปรากฎใหเ้ หน็ ตามแนวเส้นและพนื้ ผิวของช้ินงานพร้อมขอ้ ความกำ�กบั โดยรปู แบบของจุด สี และขอ้ ความจะแสดงผล แตกต่างกนั ออกไป Inference แบบเส้น (Line Inference) จะปรากฎให้เห็นขณะมกี ารวาดเส้นไปยังทิศทางตา่ งๆท่อี า้ งอิงจากแกนอ้างอิงหรือเส้นตรงบนช้นิ งาน โดย Inference แบบ 18 Google SketchUp 8 Handbook SketchUp 8 Handbook.indd 18 26/4/2554 10:22:01

เส้นจะแสดงให้เหน็ ดว้ ยเส้นทมี่ ลี กั ษณะแตกตา่ งกันออกไปพรอ้ มแสดงขอ้ ความกำ�กบั โดยรูปแบบของเส้น สี และข้อความจะแสดง ผลแตกต่างกันออกไป Inference บนพ้นื ระนาบ (Planar Inference) เปน็ Inference ทจ่ี ะช่วยใหก้ ารสร้างเสน้ หรือรูปทรงต่างๆบนพืน้ ระนาบทำ�ได้ง่ายขึ้น ซง่ึ จะหมายถึงการทำ�งานบนพน้ื ผวิ ที่มี ความลาดเอยี งในทศิ ทางต่างๆ รวมไปถงึ ตำ�แหน่งที่เปน็ พ้ืนดนิ บนพื้นทที่ ำ�งานดว้ ย การแบง่ เสน้ ตรงออกเป็นส่วนๆด้วยคำ�ส่งั Divide เราสามารถแบ่งเส้นตรงออกเป็นส่วนๆที่เท่ากันได้โดยการคลิกขวาที่เส้นที่ ต้องการแล้วเลือกคำ�สั่ง Divide แลว้ เลอื่ นเมา้ ส์เพ่ือกำ�หนดจำ�นวนการแบง่ เส้น โดย เลอื่ นเมา้ ส์ไปทางซา้ ยจะเปน็ การลดจำ�นวนและเลื่อนเมา้ ส์ไปทางขวาจะเปน็ การเพมิ่ จำ�นวนการแบง่ เส้น หรอื จะกำ�หนดคา่ ด้วย Measurements ก็ได้เชน่ กัน วาดรูปส่ีเหลยี่ มด้วยเครือ่ งมอื Rectangle การวาดรปู สี่เหลยี่ มทั่วไป Rectangle เป็นเคร่ืองมอื สำ�หรบั วาดรูปสเ่ี หล่ียม โดยรูปส่ีเหลี่ยมทไ่ี ดจ้ ะ ประกอบไปด้วยเสน้ 4 เส้นทำ�มุม 90 องศาบรรจบกันและมีพนื้ ผิวอยูด่ า้ นใน สามารถ เรียกใช้งานเครอ่ื งมอื Rectangle ได้โดยคลกิ ทไ่ี อคอน หรือเลอื กจากเมนู Draw> Rectangleหรือกดคยี ์ R การวาดรปู สเ่ี หล่ยี มดว้ ยเครอื่ งมอื Rectangle เราจะใช้วิธคี ลกิ เมา้ สล์ งบน ตำ�แหน่งท่ีต้องการจากน้ันเล่ือนเม้าส์ไปยังทิศทางต่างๆจนได้ขนาดของรูปสี่เหลี่ยมที่ ต้องการแลว้ คลิกเมา้ สอ์ ีกครัง้ กำ�หนดขนาดของรปู ส่ีเหลี่ยมด้วย Measurments การกำ�หนดขนาดของรูปสเี่ หลย่ี มด้วย Measurments จะใชว้ ธิ ีการพิมพข์ นาดทตี่ ้องการลงไป เช่น 5, 8 หรอื 10m, 12m เปน็ ตน้ การวาดรปู สี่เหล่ียมจตุรสั และส่เี หลย่ี มแบบ Golden ในขณะทวี่ าดรูปสเี่ หลยี่ มดว้ ยเครอื่ งมือ Rectangle ถา้ ปรากฎเสน้ แทยงมมุ พรอ้ มขอ้ ความกำ�กับเป็น Square หรือ Golden Section จะเปน็ Inference อีกลักษณะหนึ่งทีจ่ ะแจง้ ใหผ้ ใู้ ช้ทราบว่าขณะนั้นรปู ส่เี หลี่ยมท่เี ราวาดเปน็ รปู ส่เี หลย่ี มจตุรสั หรือเป็นรูป สี่เหลีย่ มแบบ Golden ซงึ่ จะทำ�ให้ง่ายในการสรา้ งรูปสเี่ หลีย่ มทั้งสองแบบ ส่เี หลีย่ มจตุรสั ส่เี หลยี่ มแบบGolden Google SketchUp 8 Handbook 19 SketchUp 8 Handbook.indd 19 26/4/2554 10:22:02

ทำ�ความร้จู กั กบั Golden Section คำ�วา่ Golden Section เปน็ ชื่อที่ถูกตง้ั ใน 2,000 ปีให้หลงั ในศตวรรษท่ี 15 โดย Luca Pacioli และ Leonardo da Vinci เรียก มันวา่ Divine Proportion (สดั สว่ นศกั ดิส์ ิทธ)์ิ คำ�ว่า “Golden” ถูกนำ�มาใชอ้ กี คร้งั ในปี 1853 ในหนงั สือของนกั คณติ ศาสตร์ Martin Ohm และย่ิงเป็นที่รูจ้ ักกนั มากขึน้ ในนวนิยายเร่อื ง The Da Vinci Code ของแดนบราวน์ Golden Section ยงั มชี ื่อเรียกอีกหลายชื่อดังนี้ Golden Proportion, Golden Ratio, Golden Number, Gonden Mean และ Golden Rectangle Golden Section มสี ัดสว่ น 0.618:1 ซึง่ เทา่ กบั 1.64803 39887 49894 84820 ซึง่ ถูกเรียกว่า Phi (ตามชอื่ นักประติมากรรม ชาวกรีก Phidias ผปู้ ั้นรปู ปัน้ ประดบั บนวิหารพารเ์ ธนอน 440 BC) โดยอนโุ ลมสัดส่วน 2:3, 5:8, 8:10 และ 89:144 ใหเ้ ปน็ สดั ส่วนท่ี สมบรู ณ์ ชาวกรีกเชอื่ ว่ามันเป็นสัดส่วนพืน้ ฐานของความงามของสรรพสง่ิ ในจักรวาลและกฎแหง่ ธรรมชาติ เช่อื กนั วา่ พรี ามิตอยี ิปต์ก็ สรา้ งด้วยสัดสว่ นน้ี Golden Section มคี วามสมั พนั ธ์กับเลข Fibonacci Sequence ซ่งึ เปน็ ตวั เลขที่สรา้ งขึ้นจากการเริม่ ต้นท่ีเลข 0, 1 และต่อ เน้อื งไปด้วยเลขใหมท่ ่ีเป็นผลมาจากผลรวมของเลขสองตวั แรกคือ 0+1 = 1, 1+1 = 2, 1+2 = 3, 2+3 = 5, 3+5 = 8, ... ทำ�ใหเ้ กดิ การ เรียงลำ�ดบั ของตวั เลข 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, ... ลำ�ดับการเรียงของอตั ราสว่ นในลกั ษณะน้ีจะให้ค่า 1/1 = 1, 2/1 = 2, 3/2 = 1.5, 5/3 = 1.666..., 8/5 = 1.6, 13/8 = 1.6525, 21/13 = 1.615..., 34/24 = 1.619, 55/34 = 1.6176, 89/55 = 1.681... Golden Section ถกู นำ�มาใชใ้ นงานออกแบบต่างๆท้ังในด้านสถาปัตยกรรม การจดั องค์ประกอบของภาพถา่ ย การวาดภาพ ไปจนถึงนำ�มนั มาใช้เปน็ สดั สว่ นพ้ืนฐานของร่างกายมนุษย์และกฎแหง่ ธรรมชาติ การใชง้ านเครอ่ื งมอื Push/Pull Push/Pull เป็นเครอื่ งมือสำ�หรบั ใช้ดึงและดันพ้นื ผวิ ของวตั ถุ เปน็ เครือ่ งมอื สำ�คญั อีกช้นิ หนึ่งที่มักถูกเรยี กใช้งานเป็นประจำ� ในการขึน้ โมเดลดว้ ย Google SketchUp สามารถเรยี กใชง้ านไดโ้ ดยคลกิ ทีไ่ อคอน หรอื เลือกไดจ้ ากเมนู Tools > Push/Pull หรอื กดคีย์ P เครอ่ื งมือ Push/Pull จะสามารถทำ�งานได้เฉพาะกบั พื้นผวิ ของวัตถุ โดยจะใชห้ ลักการในการดงึ พนื้ ผวิ ขึ้นมา หรอื ดนั พืน้ ผวิ เขา้ ไป การดันพนื้ ผิวสามารถท่ีจะใชใ้ นการตัดเจาะวตั ถไุ ด้ดว้ ยโดยการดนั ใหเ้ สมอพื้นผิวด้านหลงั ของวัตถุ 20 Google SketchUp 8 Handbook 26/4/2554 10:22:02 SketchUp 8 Handbook.indd 20

การใชง้ านเครอ่ื งมอื Push/Pull ร่วมกับคีย์ Ctrl ในขณะท่ีใชเ้ คร่อื งมอื Push/Pull ถ้ากดคยี ์ Ctrl หน่ึงคร้งั จะเห็นว่าเคอรเ์ ซอรข์ องเคร่อื งมือจะมเี ครือ่ งหมาย + เพิม่ เขา้ มา ซง่ึ จะเปน็ การดงึ พ้นื ผวิ ในลักษณะคัดลอกพนื้ ผวิ เพิ่มข้ึนมา วตั ถแุ บบ Solid และ Non Solid ใน Google SketchUp 8 ไดเ้ พ่ิมกลมุ่ เคร่ืองมอื Solid ขึ้นมาจงึ ได้มกี ารแบง่ รูปแบบของวตั ถอุ อกเป็นแบบ Solid และ Non Solid เพอื่ ใหส้ ามารถใชง้ านกับเครอื่ งมือในกลมุ่ Solid ได้ โดยวตั ถทุ ่เี ป็นแบบ Solid น้นั จะต้องเปน็ รูปทรงสามมิติ ซงึ่ พน้ื ผิวท้ังหมดจะ ตอ้ งปดิ ทบึ และเชื่อต่อกันทุกด้าน นอกจากน้ีวัตถทุ เี่ ปน็ แบบ Solid จะตอ้ งเป็นวตั ถทุ เ่ี ป็น Group/Component ด้วย เครื่องมือ Circle และ Polygon หรอื เลือกจากเมนู Draw>Circle หรอื การใช้งานเครอ่ื งมือ Circle Circle เปน็ เครอื่ งมือสำ�หรับสรา้ งรูปวงกลม สามารถเรียกใช้ไดโ้ ดยคลกิ ท่ไี อคอน กดคยี ์ C การสรา้ งรปู วงกลมด้วยเครื่องมือ Circle ให้คลิกเม้าส์ลงบนตำ�แหนง่ ท่ี ต้องการแล้วลากเม้าส์ไปยังทิศทางต่างๆจนได้ขนาดที่ต้องการแล้วจึงคลิกเม้าส์อีก คร้งั การใชง้ านเครอ่ื งมอื Polygon Polygon เป็นเคร่ืองมือสำ�หรับสร้างรูปหลายเหล่ยี ม สามารถเรียกใชง้ านได้ โดยคลิกทีไ่ อคอน หรือเลือกจากเมนู Draw>Polygon การสรา้ งรูปหลายเหลยี่ มด้วยเคร่อื งมือ Polygon จะมวี ธิ กี ารเชน่ เดียวกับ การสรา้ งรปู วงกลมดว้ ยเครอ่ื งมือ Circle SketchUp 8 Handbook.indd 21 Google SketchUp 8 Handbook 21 26/4/2554 10:22:02

กำ�หนดขนาดของรปู วงกลมและรปู หลายเหลี่ยมด้วย Measurements การกำ�หนดขนาดของรูปวงกลมและรปู หลายเหล่ยี มทตี่ ้องการด้วยเครอื่ งมือ Measurements โดยขณะทใ่ี ช้เครือ่ งมือ Circle หรอื Polygon ลากกำ�หนดขนาดจะเหน็ ว่าข้อความหน้าชอ่ งกำ�หนดค่าจะเปลยี่ นเป็น Radius ซงึ่ ถ้าเราพมิ พค์ ่าที่ตอ้ งการลงไปจะเปน็ การกำ�หนดคา่ ในส่วนของรัศมีของรปู วงกลมหรอื รปู หลายเหล่ียม เชน่ ถา้ ตอ้ งการวาดรปู วงกลมขนาด 10 cm เราจะพิมพ์ค่าลงไปเป็น 5 cm ถึงจะได้รูปวงกลมขนาด 10 cm ตามทเ่ี ราต้องการ กำ�หนดจำ�นวนด้านของรปู วงกลมและรปู หลายเหล่ียมด้วย Measurements จำ�นวนดา้ นมาตราฐานทโ่ี ปรแกรมกำ�หนดมาใหส้ ำ�หรบั รปู วงกลมนั้นจะมีจำ�นวนดา้ นด้วยกัน 24 ด้าน และ 6 ดา้ นสำ�หรับรปู หลายเหลี่ยม การกำ�หนดจำ�นวนด้านให้กบั รปู วงกลมและรูปหลายเหลยี่ มด้วยเคร่อื งมือ Measurements สามารถทำ�ไดด้ ้วยกัน 2 วิธี ดงั นี้ 1. หลังจากทีเ่ ลอื กเครอื่ งมือ Circle หรือ Polygon ขอ้ ความหน้าชอ่ งกำ�หนดคา่ จะเปล่ยี นเป็น Sides ใหพ้ ิมพ์จำ�นวนด้านทีต่ อ้ งการ แลว้ เคาะ Enter จากน้ันจงึ เรมิ่ สร้างรูปวงกลมหรอื รูปหลายเหลีย่ ม 2. กำ�หนดค่าหลงั จากท่สี ร้างรปู วงกลมหรือรปู หลายเหลย่ี มเสรจ็ แลว้ โดยพมิ พจ์ ำ�นวนด้านทต่ี ้องการตามดว้ ยตวั s เชน่ 32s เป็นตน้ ปรบั แต่งรปู วงกลมและรูปหลายเหลยี่ มดว้ ย Entity Info เราสามารถปรับแต่งขนาดและจำ�นวนด้านของรูปวงกลมและรูปหลายเหล่ียม ได้จากหน้าต่าง Entity Info โดยการปรับแต่งน้ันใหค้ ลิกท่เี สน้ รอบวงของรูปวงกลมหรือ รูปหลายเหล่ียม แลว้ ปรบั เปล่ยี นขนาดได้จากการกำ�หนดค่าในช่อง Radius และกำ�หนด จำ�นวนดา้ นได้จากชอ่ ง Segments Tips: การสร้างรูปวงกลมและรูปหลายเหลี่ยมในแนวระนาบต่างๆจะใช้วิธกี ารล็อคแนว ระนาบโดยการเลอื่ นเม้าสไ์ ปยงั แนวระนาบที่ตอ้ งการแลว้ กดคีย์ Shift ค้างไว้ จากนั้น เลอื่ นเม้าส์มาสร้างวงกลมในตำ�แหนง่ ที่ตอ้ งการ การใช้งานเครือ่ งมอื Arc และ Freehand สร้างเสน้ โคง้ ดว้ ยเครื่องมือ Arc Arc เปน็ เครอ่ื งมือสำ�หรบั สร้างเส้นโคง้ สามารถเรียกใช้งานได้โดยคลิกทีไ่ อคอน หรือเลอื กจากเมนู Draw > Arc หรอื กดคยี ์ A การสร้างเสน้ โคง้ ด้วยเคร่อื งมือ Arc จะใชก้ ารคลิกทง้ั หมด 3 ครงั้ ดว้ ยกนั โดยการคลิกครั้งแรกเพอื่ กำ�หนดตำ�แหน่งเรมิ่ ต้น ของการวาด จากน้นั เล่อื นเม้าสไ์ ปยงั ทิศทางท่ตี อ้ งการแลว้ คลกิ เมา้ ส์อีกครั้งเพ่อื กำ�หนดความกว้าง แล้วเลอ่ื นเม้าสอ์ ีกคร้ังเพอื่ กำ�หนด ความนนู ของเสน้ โคง้ แล้วจงึ คลกิ เมา้ สเ์ พ่อื สิน้ สุดการสร้างเสน้ โคง้ 22 Google SketchUp 8 Handbook 26/4/2554 10:22:02 SketchUp 8 Handbook.indd 22

จำ�นวนดา้ นมาตราฐานของเส้นโคง้ จะถกู กำ�หนดมาให้ที่ 12 ดา้ น สามารถกำ�หนดคา่ และปรบั แตง่ ได้เหมอื นกับการใช้เครื่อง มือ Circle และ Polygon โดยใช้เคร่อื งมอื Measurements และ Entity Info สรา้ งเสน้ อิสระดว้ ยเครอ่ื งมือ Freehand เคร่ืองมอื Freehand เป็นเครื่องมือสำ�หรับสรา้ งเส้นอสิ ระ โดยส่วนใหญจ่ ะเอาไวใ้ ช้ในการสรา้ งลกั ษณะของภูมปิ ระเทศใน การเขียนแบบ 2D หรอื ใชร้ ่วมกับเครอ่ื งมอื ในกลุ่ม Sandbox เพอ่ื สร้างลักษณะภูมิประเทศแบบ 3D การเรียกใช้งานเครอ่ื งมอื Freehand ใหค้ ลกิ ทีไ่ อคอน หรอื เลือกจากเมนู Draw > Freehand โดยการวาดเส้นอิสระด้วย เครอ่ื งมือ Freehand จะใช้การคลิกเมา้ ส์คา้ งไวแ้ ลว้ ลากเสน้ เป็นรูปทรงที่ต้องการแล้วจงึ ปล่อยเมา้ ส์ ซ่ึงถา้ เสน้ ท่ีวาดน้นั วาดมาบรรจบ กนั หรอื ตดั ผา่ นกันกจ็ ะมีการสร้างพื้นผิวข้นึ มาใหด้ ว้ ย การใช้งานเครื่องมือ Eraser เครอื่ งมอื Eraser เปน็ เครอ่ื งมอื สำ�หรับใชล้ บวตั ถุตา่ งๆบนพนื้ ทที่ ำ�งาน สามารถเรียกใชง้ านได้โดยคลิกท่ไี อคอน หรอื เลอื กจากเมนู Tools > Eraser หรอื กดคีย์ E โดยการใช้งานเครอื่ งมือ Eraser นั้นหลงั จากทเี่ ลือกเครอื่ งมือแลว้ กใ็ ห้เลื่อนเมา้ สไ์ ปคลกิ วตั ถุทตี่ ้องการลบทลี ะชิ้น หรือจะใชก้ ารคลิกเมา้ ส์คา้ งแล้วลากเม้าสผ์ า่ นไปยงั วัตถุทต่ี อ้ งการลบ วัตถทุ ถี่ กู ลากผ่านจะถูกไฮไลทแ์ ละ หลงั จากทปี่ ล่อยเม้าสว์ ัตถุเหลา่ น้ันจะถกู ลบออกไป นอกจากการลบวตั ถดุ ้วยเครื่องมือ Eraser แลว้ เรายังสามารถท่จี ะคลกิ ทีไ่ อคอน หรือกดคยี ์ Delete (Edit>Delete) เพือ่ ลบวัตถุทถี่ ูกเลือกอยใู่ นขณะนนั้ ออกไป หรือจะใช้วธิ คี ลกิ ขวาที่วตั ถแุ ล้วเลอื กคำ�สัง่ Eraser กไ็ ดเ้ ช่นกนั Tips: เราสามารถใช้คยี ์ Shift และ Ctrl ร่วมกบั เคร่อื งมือ Eraser ซง่ึ จะทำ�งานเฉพาะกบั วัตถทุ ่เี ป็นเสน้ เท่านนั้ โดยการใชง้ านเครื่องมอื Delete ร่วมกับคยี ์ Shift จะเปน็ การซอ่ นเสน้ การใช้รว่ มกับคีย์ Ctrl จะทำ�ให้เส้นน้ันเรยี บเนยี น และถา้ ใชง้ านร่วมกบั คีย์ Shift+Ctrl จะ ทำ�ใหเ้ สน้ ท่เี รียบเนยี นกลบั มาเปน็ เส้นปกติ (เฉพาะเส้นขอบของพนื้ ผวิ ) หมายเหต:ุ การใช้เคร่ืองมอื Eraser เพอ่ื ลบวัตถนุ ัน้ จะสามารถใชล้ บวัตถุไดเ้ ฉพาะเสน้ กบั วัตถุท่ีเป็น Group/Component เท่าน้นั โดยการลบเสน้ ถ้าเป็นเส้นขอบของพ้ืนผิวจะทำ�ใหพ้ ื้นผวิ ที่อยภู่ ายในเสน้ น้นั ถูกลบไปด้วย แตถ่ า้ เส้นน้ันเป็นเสน้ ตัดแบ่งพ้นื ผิวการลบ เสน้ จะลบเฉพาะเสน้ เทา่ นัน้ ซ่งึ จะทำ�ให้พ้ืนผิวทถี่ ูกตัดแบ่งนน้ั กลายเปน็ พ้ืนผิวเดียวกัน และถา้ ต้องการลบเฉพาะพนื้ ผวิ จะใช้วิธีการ คลกิ ขวาที่พ้ืนผิวแลว้ เลอื กคำ�สัง่ Eraser หรอื จะใชเ้ ครอ่ื งมอื Select (Spacebar) คลกิ เลือกทพี่ นื้ ผิวแล้วกดคีย์ Delete ก็ได้ (การลบ เฉพาะพืน้ ผิวเส้นทอี่ ยู่รอบพนื้ ผิวจะยงคงอย่)ู SketchUp 8 Handbook.indd 23 Google SketchUp 8 Handbook 23 26/4/2554 10:22:02

การใช้งานเครือ่ งมือ Move & Rotate ย้ายวตั ถุด้วยเครือ่ งมอื Move เคร่ืองมอื Move เปน็ เครือ่ งมือสำ�หรับใช้เคลอ่ื นยา้ ยวัตถไุ ปยังตำ�แหน่งต่างๆ สามารถเรยี กใช้งานไดจ้ ากไอคอน หรอื เรยี กจากเมนู Tools>Move หรอื กดคีย์ M การเคล่อื นย้ายวตั ถดุ ว้ ยเคร่อื งมอื Move จะมีรปู แบบการทำ�งานดว้ ยกัน 2 รปู แบบดังน้ี 1. ใชเ้ คร่ืองมือ Select เลอื กวัตถุที่ต้องการ จากนน้ั จงึ ใชเ้ คร่อื งมอื Move เคลื่อนย้ายวัตถุไปยังตำ�แหน่งทต่ี อ้ งการ 2. ใชเ้ ครอื่ งมอื Move คลิกที่วตั ถุแล้วยา้ ยไปยังตำ�แหน่งที่ต้องการ วัตถุทถ่ี ูกย้ายด้วยเครื่องมอื Move จะแตกต่างกนั ไปตามลกั ษณะของวตั ถทุ ถ่ี ูกเลอื กเชน่ ถา้ เคลื่อนย้ายพน้ื ผวิ เสน้ รอบนอก ของพ้นื ผวิ จะถกู ย้ายตามไปดว้ ย หรือถ้าเคล่อื นย้ายเส้นขอบของพ้ืนผวิ เสน้ เดยี ว พื้นผวิ ก็จะขยายหรอื ลดตามทศิ ทางที่เสน้ ถูกเคลื่อน ยา้ ยไปเปน็ ต้น การหมุนวัตถุด้วยเคร่อื งมือ Move การใช้งานเคร่ืองมือ Move กับวัตถุที่เป็น Group/Component เมอื่ เล่ือนเมา้ ส์ไปยังดา้ นใดๆของวตั ถจุ ะปรากฎเครอ่ื งหมาย + สีแดง และถ้าเลอื่ นเม้าสไ์ ปทีเ่ คร่อื งหมาย + เคอร์เซอร์จะถูกเปลยี่ นเป็นเคร่อื งมอื Rotate ชว่ั คราวพร้อมกับแสดงรปู ไม้โปรฯสีแดง ซึ่งถ้าเราคลกิ เมา้ สก์ ็จะสามารถปรับหมนุ วตั ถุไดท้ ันที Tips: การหมุนวัตถดุ ว้ ยเครือ่ งมอื Move สามารถท่ีจะกำ�หนดองศาท่ตี ้องการลงไปได้ โดยให้สังเกตทช่ี ่องกำ�หนดค่าของ Measure- ments จะเปลีย่ นเป็น Angle โดยค่าเป็นบวกจะทำ�ให้วตั ถหุ มุนทวนเขม็ นาฬิกา และถา้ คา่ เปน็ ลบจะทำ�ใหว้ ตั ถหุ มนุ ตามเข็มนาฬกิ า เชน่ ถา้ กำ�หนดค่าลงไปเป็น 30 วัตถุจะหมนุ ทวนเข็มนาฬกิ าไป 30 องศา หรือ -15 วตั ถจุ ะหมุนตามเขม็ นาฬิกาไป 15 องศาเปน็ ต้น 24 Google SketchUp 8 Handbook SketchUp 8 Handbook.indd 24 26/4/2554 10:22:03

หมุนวัตถุด้วยเครื่องมอื Rotate เครอ่ื งมือ Ratate เป็นเครื่องมอื สำ�หรบั หมุนวตั ถุ สามารถเรียกใช้งานได้จากไอคอน หรอื เรยี กจากเมนู Tools > Rotate หรอื กดคีย์ Q การหมนุ วตั ถดุ ้วยเคร่ืองมือ Rotate จะมีรปู แบบการทำ�งานด้วยกัน 2 รปู แบบดังนี้ 1. ใชเ้ ครอื่ งมือ Select เลอื กวัตถทุ ีต่ ้องการ จากนน้ั จงึ ใช้เครอื่ งมอื Rotate ทำ�การปรับหมุนวัตถุ 2. ใช้เครอ่ื งมือ Rotate คลิกท่วี ัตถุแล้วปรบั หมุนไปยงั ทศิ ทางทีต่ ้องการ การหมนุ วัตถุด้วยเคร่ืองมอื Rotate จะใชก้ ารคลกิ 3 คร้งั ด้วยกนั โดยการคลิกคร้งั ท่ี 1 เพื่อกำ�หนดตำ�แหน่ง (จุดศูนย์กลางของ องศา) คลิกครง้ั ที่ 2 เพ่อื กำ�หนดทิศทางเริ่มต้น (ค่าขององศาเทา่ กับ 0 ) แลว้ ปรบั หมุนไปยงั ทิศทางที่ต้องการ และคลกิ คร้ังท่ี 3 เพอ่ื กำ� หนดตำ�แหน่งสดุ ทา้ ยใหก้ บั การหมุนวัตถุ คัดลอกวตั ถดุ ้วยเครื่องมอื Move และ Rotate เครื่องมือ Move และ Rotate ยงั มีความสามารถในการใช้คดั ลอกวตั ถทุ ่ีตอ้ งการได้โดยใชง้ านร่วมกบั การกดคยี ์ Ctrl เพื่อคดั ลอกวตั ถุทต่ี อ้ งการ สามารถคดั ลอกวตั ถทุ ีละชิน้ หรือหลายชิ้นก็ได้ การคัดลอกวตั ถุทีละช้นิ ขณะท่ีใช้เคร่ืองมอื Move ย้ายวัตถุ หรือใชเ้ คร่อื งมือ Rotate หมุนวตั ถุให้กดคยี ์ Ctrl หนึ่งครัง้ จะเปน็ การคดั ลอกวัตถุช้ินน้นั ออกไป (เคอร์เซอร์ของเครอ่ื งมอื จะมีเคร่อื งหมาย + เพ่ิมข้ึนมา) โดยขณะใช้เครอื่ งมอื Move เราจะไดว้ ตั ถเุ พ่ิมขึน้ และเลอื กจดั วางใน ตำ�แหนง่ ท่ตี อ้ งการ และขณะที่ใช้เครื่องมือ Rotate จะไดว้ ตั ถเุ พมิ่ ขน้ึ และหมุนไปจัดวางในตำ�แหน่งทต่ี ้องการ กดคยี ์Ctrlขณะใชง้ านเครอ่ื งมือMove กดคยี ์Ctrlขณะใชง้ านเครอ่ื งมอื Rotate Google SketchUp 8 Handbook 25 SketchUp 8 Handbook.indd 25 26/4/2554 10:22:03

การคดั ลอกวัตถทุ ีละหลายชนิ้ การคดั ลอกวตั ถทุ ีละหลายช้นิ จะมีอยู่ 2 ลกั ษณะด้วยกันคือ 1. การคดั ลอกวตั ถแุ บบเพม่ิ ระยะ วัตถทุ ี่ถูกคัดลอกจะเพมิ่ ออกไปในทศิ ทางทก่ี ำ�หนดและมีระยะหา่ งของวตั ถุทเี่ ทา่ กนั โดยหลงั จาก คัดลอกวัตถุแบบปกตแิ ล้วให้พิมพ์คา่ ลงไปใน Measurements ดว้ ยเคร่อื งหมาย * และจำ�นวนท่ีต้องการคัดลอก เชน่ *5 เป็นต้น การคัดลอกในลักษณะน้ีนำ�ระยะห่างหรือองศาของวัตถุต้นแบบกับวัตถุท่ีถูกคัดลอกออกไปชิ้นแรกเป็นตัวต้ังและคูณด้วยจำ�นวนที่ ตอ้ งการ วตั ถุจะถูกคัดลอกเพิม่ ออกไปเปน็ ระยะตามระยะหา่ งของตวั ต้ัง 2. การคดั ลอกวตั ถแุ บบแบง่ ระยะ วตั ถุจะถกู คดั ลอกภายในระยะห่างของวตั ถตุ น้ แบบกับวตั ถุที่ถกู คัดลอก โดยหลงั จากคดั ลอกวัตถุ โดยกำ�หนดทิศทางหรือองศาเสร็จแล้วใหพ้ มิ พค์ า่ ลงไปใน Measurements ดว้ ยเครื่องหมาย / และจำ�นวนทีต่ อ้ งการคดั ลอก เช่น /4 เป็นต้น การคดั ลอกในลกั ษณะน้ีจะนำ�ระยะหา่ งของวัตถตุ ้นแบบกับวตั ถทุ ีถ่ ูกคัดลอกช้ินแรกเปน็ ตวั ตงั้ และหารดว้ ยจำ�นวนที่ต้องการ วัตถจุ ะถกู คัดลอกเพ่ิมเข้ามาระหว่างวัตถุต้นแบบกับวตั ถทุ ีถ่ กู คดั ลอกชิ้นแรกโดยแบง่ ระยะหา่ งทเี่ ทา่ กัน ร้จู ักกบั Auto-Fold Auto-Fold เป็นอกี หนึ่งความสามารถใน Google SketchUp เป็นลกั ษณะการหกั มมุ ของพื้นผิวอัตโนมัตเิ มอื่ มีการเคล่อื น ยา้ ยหรือปรับหมนุ วัตถุโดยที่วตั ถนุ ้ันจะต้องไมเ่ ปน็ Group/Component ยกตวั อย่างเชน่ ถา้ เราวาดรูปส่ีเหล่ียมขนึ้ มา 1 รูปแลว้ ใช้ เครื่องมอื Line ลากเส้นแบ่งวตั ถนุ นั้ ออกเปน็ 2 ส่วน จากนน้ั ใช้เครื่องมือ Move คลิกทีเ่ สน้ แบง่ แล้วดงึ ขนึ้ ไปด้านบนตามแกน z จะเห็น วา่ เสน้ จะถูกดงึ ข้นึ ไปดา้ นบนพรอ้ มกับพ้ืนผิวท่ีถูกตัดแบง่ น้นั จะถูกหักมุมโดยอตั โนมตั ิเป็นต้น ภาพตวั อย่างการทำ� Auto-Foldในลกั ษณะตา่ งๆ 26/4/2554 10:22:03 26 Google SketchUp 8 Handbook SketchUp 8 Handbook.indd 26

ในบางครั้งเราอาจจะไมส่ ามารถทำ� Auto-Fold ไดเ้ น่อื งจากความสามารถของ Inference บนพน้ื ระนาบที่จะทำ�ให้การ เคลอ่ื นยา้ ยวตั ถุบนพนื้ ผิวจะไปตามแนวระนาบของพ้ืนผิวน้ัน (จะเกิดขน้ึ กบั การวาดรูปทรงภายในพนื้ ผิวและใชเ้ คร่ืองมือ Move เพ่ือ เคลื่อนย้ายวตั ถุ) เราจะแกป้ ญั หาโดยการกดคีย์ Alt หรือคียล์ ูกศรช่วย โดยในขณะท่ใี ช้เครอื่ งมือ Move คลิกลากวตั ถใุ ห้กดคยี ์ Alt หรือ คยี ล์ ูกศรหนง่ึ ครง้ั เคอร์เซอรข์ องเครอื่ งมือ Move จะเปลย่ี นเปน็ ก็จะสามารถดึงวตั ถเุ พื่อทำ� Auto-Fold ได้ (ซา้ ย)ไมส่ ามารถทำ� Auto-Foldได้(ขวา)หลงั จากกดคีย์Altแลว้ สามารถทำ� Auto-Foldได้ หมายเหต:ุ การกดคยี ์ลกู ศรเพอื่ ทำ� Auto-Fold การกดคยี จ์ ะขน้ึ อยู่กบั วา่ วตั ถทุ ่ีตอ้ งการทำ� Auto-Fold นนั้ อยู่ในทิศทางใดเช่น ถ้าวตั ถุ อยทู่ ด่ี ้านบนเราจะใชก้ ารกดคีย์ลูกศรขน้ึ หรือถ้าวัตถุอยดู่ ้านขา้ งเราจะใชก้ ารกดคียล์ กู ศรซ้ายหรือขวาเป็นตน้ Tips: การทำ� Auto-Fold กบั รปู ทรงท่ีขึน้ จากเครือ่ งมอื Circle หรอื Polygon ในขณะท่ีใชเ้ ครอื่ งมอื Move ใหเ้ ลื่อนเมา้ สไ์ ปทเ่ี สน้ ขอบ ของรปู ในตำ�แหน่ง Endpoint โดยเสน้ ขอบจะตอ้ งไมถ่ ูกไฮไลทแ์ ลว้ จึงคลิกเมา้ สเ์ พ่ือทำ� Auto-Fold (ซา้ ย)ตำ�แหนง่ Endpointทีไ่ ม่สามารถทำ� Auto-Foldได้(กลาง)ตำ�แหน่งEndpointทีส่ ามารถทำ� Auto-Foldได้(ขวา)หลงั จากทำ� Auto-Fold การใชง้ านเคร่ืองมือ Follow Me Follow Me เป็นเครอื่ งมือสำ�หรบั ปรบั แต่งโมเดล และใช้ข้ึนรปู ทรงต่างๆได้ สามารถเรยี กใช้งานได้จากไอคอน หรือเรยี ก จากเมนู Tools > Follow Me การใชง้ านเครือ่ งมอื Follow Me บนวัตถุจะมีลักษณะคล้ายๆกับการใชเ้ คร่อื งมือ Push/Pull จะแตกต่าง กนั ตรงท่ีเคร่อื งมอื Follow Me นน้ั จะวิ่งไปตามเส้นขอบของวตั ถตุ ามทิศทางที่กำ�หนด (ซ้าย)การใชง้ านPush/Pullตัดมมุ วตั ถุ(กลาง)การใช้FollowWeตดั มมุ วัตถุ(ขวา)วัตถุหลงั จากใช้FollowMeตัดมุม SketchUp 8 Handbook.indd 27 Google SketchUp 8 Handbook 27 26/4/2554 10:22:03

การลบมุมของวัตถใุ ห้โคง้ มน ตวั อยา่ งน้จี ะเป็นเทคนิคง่ายๆในการใช้เครื่องมอื Follow Me และ Arc ทำ�การลบมุมของรูปทรงสเี่ หล่ียมด้านบนให้โคง้ มน โดยมีขัน้ ตอนดงั นี้ 1. สร้างรปู ทรงสี่เหลย่ี มขน้ึ มาหนึง่ รปู แลว้ ใช้เครื่องมือ Arc (A) สร้างเส้นโคง้ ท่ีมมุ ดา้ น บนของรูปทรงสเ่ี หล่ียม 2. ใชเ้ คร่ืองมอื Follow Me คลิก 1 ครงั้ ทพี่ น้ื ผิวตรงมมุ ด้านบนแล้วลากเม้าส์ไปรอบๆตามขอบจนมาบรรจบกนั แล้วใหค้ ลิกเมา้ สอ์ ีกครง้ั จะเหน็ วา่ มมุ ดา้ นบนของวัตถจุ ะหายไปและมคี วามโคง้ มนตามท่ีเรากำ�หนดต้นแบบไว้ในข้อ 1 3. กดคีย์ Ctrl+Z เพ่ือย้อนกลบั การทำ�งานไปก่อนหน้าน้ี จากนั้นใหใ้ ชเ้ ครอ่ื งมือ Select (Spacebar) เลือกเส้นขอบดา้ นบนท้ัง 4 เสน้ 4. เลือกเครือ่ งมอื Follow Me เคอรเ์ ซอรข์ องเคร่อื งมอื จะเปลี่ยนเปน็ รปู เครอื่ งมอื Push/Pull (ตรงนน้ี า่ จะเปน็ บ๊ักของโปรแกรม เพราะ ในเวอร์ชันก่อนๆจะไม่เปลย่ี น) แล้วคลกิ ท่ีพืน้ ผิวตรงมุมดา้ นบนของรปู ทรงสเ่ี หลย่ี ม ทนั ทที ่คี ลิกมุมของวตั ถจุ ะถกู ลบออกไปทันที 5. ต่อไปใหส้ รา้ งรูปดงั ตวั อย่างทม่ี มุ ด้านลา่ งของพ้ืนผวิ โดยสรา้ งไวท้ ี่ด้านนอก แล้วลบเสน้ ขอบด้านบนและด้านขวาออกไป เราจะใช้ ภาพที่สร้างขน้ึ นเ้ี ป็นตน้ แบบสำ�หรบั ทำ�ฐานของรูปทรงส่เี หล่ยี ม 28 Google SketchUp 8 Handbook 26/4/2554 10:22:04 SketchUp 8 Handbook.indd 28

6. ใช้เคร่ืองมือ Select คลกิ เลอื กทพ่ี ้นื ผวิ ดา้ นลา่ งแล้วใช้เคร่ืองมอื Follow Me คลกิ ท่รี ปู ตน้ แบบทีส่ ร้างขึ้นเรากจ็ ะไดฐ้ านของรปู ทรง สเี่ หลีย่ มตามต้นแบบที่สรา้ งข้นึ หมายเหต:ุ รูปทใ่ี ชเ้ ปน็ ตน้ แบบในการทำ�งานกับเครอ่ื งมอื Follow Me ในโปรแกรม Google SketchUp จะถกู เรยี กวา่ โปรไฟล์ (Pro- file) การข้นึ รปู ทรงกลมและรูปทรงครง่ึ วงกลม ในโปรแกรม Google SketchUp จะไม่มเี ครือ่ งมือสำ�เรจ็ รปู ในการขนึ้ รปู ทรงต่างๆเหมือนในโปรแกรม 3D ท่วั ไป ดงั น้ันการขน้ึ รูปทรงกลม (Sphere) และรูปทรงครึ่งวงกลมจะใชค้ วามสามารถของเครอ่ื งมอื Follow Me ในการขึน้ รูปทรง การขึน้ รูปทรงกลม 1. ปรบั มุมมองของพ้ืนที่ทำ�งานไปเป็นมมุ มองดา้ นหนา้ แล้วสร้างรูปวงกลมในแนวต้งั ด้วยเครือ่ งมอื Circle (C) 2. ปรบั มุมมองไปเป็นแบบ Iso แลว้ สรา้ งรปู วงกลมในแนวระนาบของแกน x และแกน y ต่ำ�ลงไปจากวงกลมรูปแรกพอประมาณ 3. ใช้เครื่องมือ Select (Spacebar) คลิกท่เี สน้ รอบนอกของรูปวงกลมด้านล่าง 4. ใช้เครื่องมือ Follow Me คลกิ ทพ่ี น้ื ผวิ ของรปู วงกลมรูปบน เรากจ็ ะไดร้ ปู ทรงกลมตามต้องการ หมายเหต:ุ ในกรณที ขี่ น้ึ รูปทรงกลมแล้วพนื้ ผวิ ดา้ นหน้าด้านหลังเกดิ สลบั ด้านกนั กใ็ ห้คลกิ เม้าสข์ วาทรี่ ูปทรงกลมแล้วเลอื กคำ�สง่ั Re- verse Faces จะเปน็ การสลับดา้ นของพ้ืนผิว SketchUp 8 Handbook.indd 29 Google SketchUp 8 Handbook 29 26/4/2554 10:22:04

การขนึ้ รปู ทรงคร่ึงวงกลม 1. จากขั้นตอนการขึ้นรูปวงกลมในขนั้ ตอนท่ี 2 เราจะใชว้ ิธีแบง่ ครงึ่ รูป วงกลมรปู ใหญอ่ อกเป็น 1/2 หรือ 1/4 สว่ นกไ็ ด้โดยใชเ้ คร่อื งมอื Line (L) ในการแบ่งสว่ น 2. ใช้เครื่องมือ Select เลอื กพ้นื ผวิ ของรูปวงกลมด้านลา่ งแล้วใช้ เคร่ืองมือ Follow Me คลิกที่รูปโปรไฟลด์ า้ นบนเรากจ็ ะไดร้ ปู ทรงครงึ่ วงกลมตามตอ้ งการ หมายเหต:ุ การคลิกเลอื กที่เสน้ รอบพ้ืนผิวกับการคลกิ เลอื กทพ่ี ้ืนผวิ แล้วใชเ้ ครือ่ งมอื Follow Me คลกิ ที่รปู โปรไฟลจ์ ะให้ผลลัพธท์ ีเ่ หมอื น กนั ยกเวน้ การคลิกเลอื กเฉพาะเส้นทีต่ อ้ งการโดยเส้นทถี่ กู เลอื กจะ ต้องเป็นเส้นท่เี ชื่อมต่อกนั ข้นึ รปู ทรงด้วยเคร่ืองมือ Follow Me ตามเส้น Path เครื่องมอื Follow Me นอกจากจะขน้ึ รปู ทรงตามเสน้ รอบพ้ืนผวิ แลว้ ยงั สามารถทจ่ี ะใช้ไดก้ บั เสน้ เดีย่ วๆที่ไมม่ พี ื้นผิวไดอ้ ีกดว้ ย วิธีน้จี ะเรยี กเส้นเหลา่ นนวี้ า่ เส้น Path โดยจะใชเ้ ปน็ เส้นนำ�ทางให้กบั โปรไฟลใ์ นการขึ้นรูปทรง สรา้ งสปริงจากเสน้ Patch 1. วาดรูปคร่งึ วงกลมข้นึ มา 1 รปู แล้วกดคีย์ Ctrl+A เพื่อเลอื กวัตถุทั้งหมด 2. ใชเ้ คร่ืองมอื Rotate ปรับมมุ มองและเล่อื นเม้าสจ์ นรูปไมโ้ ปรฯเปลย่ี นเปน็ สีเขียว กดคีย์ Shift ค้างไว้เพื่อล็อคทศิ ทางแล้วคลิกเม้าสท์ ่ี มมุ ด้านซา้ ยของรูปคร่ึงวงกลม จากน้นั ปรับหมนุ วัตถใุ ห้เอยี งขึน้ ไป 10 องศา 3. ใชเ้ คร่ืองมอื Move คดั ลอกรปู คร่ึงวงกลมเพ่มิ ขน้ึ มาอีก 1 รปู 4. คลิกขวาทีร่ ปู คร่ึงวงกลมรูปใหม่แล้วใช้คำ�ส่ัง FlipAlong>GreenDirection แล้วตามดว้ ยคำ�สงั่ FlipAlong>RedDirection 30 Google SketchUp 8 Handbook 26/4/2554 10:22:04 SketchUp 8 Handbook.indd 30

5. ใชเ้ ครื่องมอื Move คลิกทม่ี ุมดา้ นขวาของรูปคร่งึ วงกลมรูปใหมแ่ ล้วลากขึน้ ไปชนกับมมุ ดา้ นขวาบนของรูปครึ่งวงกลมรูปเดมิ 6. ใชเ้ ครื่องมือ Eraser ลบเสน้ ตรงของรปู วงกลมทั้งสองรูปท้งิ ไป 7. เลอื กเสน้ ทง้ั สองเส้นแลว้ ใชเ้ ครือ่ งมอื Move คลิกทปี่ ลายเส้นดา้ นล่างแล้วคดั ลอกข้นึ ไปชนกับปลายเส้นด้านบน พมิ พ์คา่ *4 เพ่อื คัด ลอกเส้นเพ่ิมข้ึนไปอีก 4 ชุด 8. ใช้เครอ่ื งมอื Circle สรา้ งรปู วงกลมท่ีปลายเส้นด้านล่าง 9. ใช้เคร่ืองมอื Select เลือกเส้น Path ท้งั หมดแล้วใช้เครอื่ งมือ Follow Me คลกิ ทีร่ ปู วงกลมดา้ นลา่ ง เพียงเทา่ น้ีเรากจ็ ะไดร้ ปู ทรงสปรงิ ท่เี กดิ จากการใชเ้ ครอื่ งมือ Follow Me ขน้ึ รูปทรงตามเส้น Path SketchUp 8 Handbook.indd 31 Google SketchUp 8 Handbook 31 26/4/2554 10:22:04

เคร่ืองมือ Tape Measure และ Protractor การใช้งานเครื่องมือ Tape Measure เครื่องมอื Tape Measure เปน็ เครือ่ งมอื ท่ใี ชส้ ำ�หรับวัดระยะ และสร้างเสน้ ไกด์ อกี ท้งั ยงั สามารถใชใ้ นการปรับเปลย่ี นขนาด ของวตั ถไุ ดด้ ว้ ย สามารถเรียกใช้งานได้จากไอคอน หรอื เรียกจากเมนู Tools>TapeMeasure หรอื กดคยี ์ T การสรา้ งเสน้ Guide การใช้เคร่อื งมือ Tape Measure สร้างเส้นไกดจ์ ะใชว้ ธิ คี ลิกทเ่ี ส้นซึง่ จะใชเ้ ป็น ตำ�แหน่งเรม่ิ ต้นเพื่อใชก้ ำ�หนดระยะห่าง จากน้ันลากเม้าส์ออกไปจนได้ระยะท่ตี ้องการแล้ว คลกิ เมา้ ส์ โดยเส้นไกดจ์ ะวางอยู่ในแนวขนานกับเสน้ ทีล่ ากออกมาเสมอ Tip: เราสามารถใชเ้ ครื่องมอื Tape Measure ดับเบิลคลิกที่เสน้ เพ่อื สรา้ งเส้นไกด์ในแนว ของเส้นน้นั หมายเหต:ุ การใช้เครอื่ งมอื Tape Measure คลิกตำ�แหน่งเรมิ่ ต้นในตำ�แหน่งปลายเส้น หรือจุดเช่อื มตอ่ ของเส้น จะเป็นการสรา้ งเส้นไกดจ์ ากตำ�แหน่งนน้ั ยาวไปในทศิ ทางต่างๆ การวัดระยะ หลงั จากท่คี ลกิ เลือกเคร่อื งมือ Tape Measure ให้สงั เกตวา่ ท่ีเคอร์เซอร์ของเครอ่ื งมือจะมีเคร่ืองหมาย + อยู่ด้วยซงึ่ เครอื่ งมือ จะพร้อมสำ�หรบั การสรา้ งเสน้ ไกด์ แต่ถ้าเราตอ้ งการทจี่ ะทำ�การวดั ระยะเราจะใช้วิธกี ารกดคยี ์ Ctrl หนึ่งครั้งเคร่อื งหมาย + ที่เคอร์เซอร์ ของเครื่องมอื จะหายไป (การกดคยี ์ Ctrl จะเปน็ การสลับระหว่างการวัดระยะกับการสร้างเสน้ ไกด์) การใช้ Tape Measure ปรับขนาดของวตั ถุ การปรับขนาดวัตถุจะใช้วิธีคลิกจุดเร่ิมต้นท่ีเป็นจุดปลายหรือจุดเชื่อมต่อของเส้นหนึ่งคร้ังแล้วลากเม้าส์ไปคลิกยังจุดปลาย หรือจุดเช่ือมต่อของเสน้ ที่ต้องการ จากนน้ั พมิ พข์ นาดท่ตี อ้ งการลงไปใน Measurements แล้วเคาะ Enter จะมี Dialog ข้ึนมาแจ้ง ยืนยันการปรับขนาด ถ้าต้องการปรับขนาดให้คลิกปุ่ม Yes และถา้ ไมต่ ้องการให้คลกิ ปมุ่ No จากภาพตัวอยา่ งเราจะคลกิ จากมมุ ของประตูดา้ นหน่งึ มายังอีกดา้ นหนงึ่ ซ่ึงมีความกว้างอยูท่ ี่ 0.8723 เมตร (ภาพซ้าย) จาก นน้ั เมือ่ พิมพ์ค่าลงไปเป็น 1 เมตรแล้วเคาะ Enter จะพบกบั Dialog ยนื ยนั คลกิ ปุ่ม Yes (ภาพกลาง) จะเหน็ วา่ หลงั จากคลิกป่มุ Yes 32 Google SketchUp 8 Handbook SketchUp 8 Handbook.indd 32 26/4/2554 10:22:05

แลว้ ความกวา้ งของประตจู ะเปลีย่ นไปเปน็ 1 เมตรตามที่เรากำ�หนด (ภาพขวา) วธิ ีน้จี ะทำ�ให้วตั ถทุ ้งั หมดในพนื้ ทท่ี ำ�งานถูกปรบั ขนาด ตามไปด้วย และถา้ ตอ้ งการปรับขนาดเฉพาะประตโู ดยไมใ่ ห้ขนาดของบ้านเปลยี่ นไปจำ�เปน็ ที่จะต้องทำ�ประตใู ห้เปน็ Group หรือ Component แลว้ เข้าไปในโหมดแกไ้ ข Group/Component แลว้ จงึ ทำ�การปรบั ขนาด SketchUp 8 Handbook.indd 33 Google SketchUp 8 Handbook 33 26/4/2554 10:22:05


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook