Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore การแปรรูปมะพร้าวอ่อน PPT

การแปรรูปมะพร้าวอ่อน PPT

Published by sahatsawatpolha11, 2021-02-01 04:27:55

Description: การแปรรูปมะพร้าวอ่อน PPT

Search

Read the Text Version

หลกั สูตรฝึกอบรมระยะส้นั เรื่อง การแปรรูปมะพร้าวอ่อน

คาช้ีแจง การพฒั นาหลกั สูตรอบรมระยะส้นั เร่ือง การแปรรูปมะพร้าวอ่อนไดพ้ ฒั นาข้ึนเพือ่ เป็นส่วนหน่ึงของ การศึกษาตามหลกั สูตรศึกษาศาสตร์มหาบณั ฑิต สาขาวชิ าภาษาองั กฤษและพฒั นาหลกั สูตรคณะครุ ศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั หมู่บา้ นจอมบึง ทางผจู้ ดั ทาไดส้ ารวจความตอ้ งการการเขา้ รับการ ฝึกอบรมของชาวบา้ นตาบลยกกระบตั ร อาเภอบา้ นแพว้ จงั หวดั สมุทรสาคร ซ่ึงเป็นกลมุ่ ตวั อยา่ ง แลว้ นาผลมาวเิ คราะห์ จึงไดท้ ราบวา่ ชาวบา้ นส่วนใหญม่ ีความประสงคท์ ี่ตอ้ งการจะนามะพร้าวอ่อนมา แปรรูปในแบบตา่ งๆ ไดแ้ ก่ วนุ้ มะพร้าวอ่อนในลูกมะพร้าว วนุ้ เป็ด(วนุ้ กะทิ) วนุ้ กะทิมะพร้าวออ่ น และวนุ้ กะทิมะพร้าวอ่อนดอกไม้ ดงั น้นั ผวู้ ิจยั จึงไดท้ าหลกั สูตรน้ีข้ึนมาเพื่อตอบสนองและให้ สอดคลอ้ งกบั ความตอ้ งการมากท่ีสุด เพอ่ื ให้ชาวบา้ นเห็นคุณค่าของมะพร้าวออ่ นที่มีอยใู่ นทอ้ งถิ่น ของตนเอง และนาไปใชใ้ ห้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวนั และเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ ทางผจู้ ดั ทาหวงั เป็นอยา่ งยง่ิ วา่ หลกั สูตรฝึกอบรมระยะส้นั เรื่อง การแปรรูปมะพร้าวออ่ น จะมี ประโยชนส์ าหรับทา่ นผทู้ ่ีสนใจหรือตอ้ งการใชเ้ ป็นแนวทางในการจดั ทาหลกั สูตรอนื่ ๆ ไดเ้ ป็นอยา่ งดี หากเน้ือหาในหลกั สูตรน้ีมีขอ้ ผิดพลาดประการใด ทางผจู้ ดั ทาขออภยั มา ณ ที่น้ี

หลกั การและเหตุผล เน่ืองจากสภาพชุมชนในตาบลยกกระบตั ร อาเภอบา้ นแพว้ จงั หวดั สมุทรสาคร มอี าชพี การทาสวนมะพรา้ ว เป็นสว่ นใหญ่และชาวบา้ นไดม้ กี ารนาผลผลติ มาขายหรอื มารบั ประทานเอง แต่ยงั ไม่มอี งคค์ วามรู้เร่อื งการแปร รูปมากนกั ดงั นนั้ ผูจ้ ดั ทาจงึ เหน็ ความสาคญั ในเร่อื งน้ีจงึ ไดจ้ ดั ทาหลกั สูตรฝึกอบรมระยะสนั้ เร่อื ง การแปรรูป มะพรา้ วอ่อน เน่ืองจากเป็นทย่ี อมรบั ทวั่ ไปว่ามะพรา้ วอ่อนเป็นของทส่ี ามารถแปรรูปเพ่อื มาทาเป็นสนิ ค้าทม่ี ี มูลค่าทางการตลาดได้แล้วยงั เป็นผลผลติ ท่รี บั ประทานแล้วดีต่อสุขภาพด้วย นอกจากจะได้คุณค่าทาง ธรรมชาตแิ ลว้ ยงั สนบั สนุนการใชท้ รพั ยากรธรรมชาตใิ หเ้ กดิ ประโยชน์เพม่ิ ขน้ึ เพอ่ื เป็นแนวทางในการประกอบ อาชพี เสรมิ ใหก้ บั คนในชมุ ชนตาบลยกกระบตั รไดอ้ กี ดว้ ย ในการพฒั นาหลกั สตู รฝึกอบรมครงั้ น้ี ไดพ้ ฒั นาตาม ความสอดคลอ้ งกบั สภาพความตอ้ งการของทอ้ งถนิ่ และประชาชนในชมุ ชน โดยมงุ่ เน้นใหผ้ ูเ้ ขา้ รบั การอบรมได้ ฝึกปฏบิ ตั จิ รงิ เน้นการเรยี นรู้ทงั้ ปฏบิ ตั ิ ด้านทกั ษะกระบวนการ การตลาด ผู้เขา้ รบั การอบรมจะสมารถนา ความรู้ ทกั ษะและประสบการณ์ทไ่ี ด้จากการฝึกอบรม นาไปใช้ในการดารงชวี ติ และเป็นแนวทางในการ ประกอบอาชพี เสรมิ ไดอ้ กี ดว้ ย

วตั ถุประสงค์ ผ้เู ขา้ รบั การ 04 ผ้เู ข้ารบั การอบรมมี 02 01 อบรมเหน็ ความรู้ ความเข้าใจ คณุ ค่าของ ผ้เู ขา้ รบั การอบรม ผ้เู ข้ารบั การอบรมมี ผ้เู ขา้ รบั การอบรมมี มะพร้าวอ่อน ได้รบั การปลกู ฝังให้มี การดาเนิ นการ ทกั ษะในการใช้ ความรู้ ความเขา้ ใจ ประกอบธรุ กิจดา้ น เครื่องมอื และวสั ดุ เก่ียวกบั การแปรรปู 05 จิตสานึกของการ การขายมะพร้าว อปุ กรณ์ตาม อนุรกั ษ์ภมู ิปัญญานี้ไว้ มะพร้าวอ่อน อ่อนแปรรปู กรรมวิธีการแปรรปู สืบทอดต่อไปและ มะพรา้ วอ่อน ลูกหลาน เพื่อเป็น 03 ความรแู้ ละรกั ษา สืบเนื่องต่อไป

เน้ือหาสาระ หลกั สูตรฝึ กอบรมระยะสนั้ เร่ือง การแปรรปู มะพร้าวอ่อนได้แบ่งเนื้อหาสาระเป็ น 2 ส่วน คือ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ โดยมรี ายละเอียด ดงั นี้ 1. ความร้เู บอื้ งต้นเก่ียวกบั การแปรรปู มะพรา้ วอ่อน - ประวตั ิความเป็นมาของการแปรรปู มะพรา้ วอ่อน - ความหมายและความสาคญั ของการแปรรปู มะพรา้ วอ่อน - ความร้ทู วั่ ไปของการแปรรปู มะพรา้ วอ่อน 2. ความร้เู กี่ยวกบั การแปรรปู มะพรา้ วอ่อน - ว้นุ มะพรา้ วอ่อนในลูกมะพรา้ ว - ว้นุ เป็ด(ว้นุ กะทิ) - วนุ้ กะทิมะพรา้ วอ่อน - ว้นุ กะทิมะพรา้ วอ่อนดอกไม้

เน้ือหาสาระ 3. การบรรจภุ ณั ฑ์ 4. การคิด ราคา ต้นทนุ กาไร จาหน่าย

โครงสร้างหลกั สูตร ฝึกอบรมระยะส้นั เรื่อง การแปรรูปมะพร้าวอ่อน การจดั โครงการสรา้ งหลกั สตู รฝึกอบรมระยะสนั้ เรือ่ ง การแปรรปู มะพร้าวอ่อน ประกอบด้วย หวั ขอ้ เนื้อหาวิชาการเชิงปฏิบตั ิการ จดั การเป็นแผนการจดั อบรมจานวน 4 แผนการจดั การอบรม กาหนดระยะเวลาทงั้ สิ้น 12 ชวั่ โมง โดยมรี ายละเอียดสรปุ ได้ ดงั นี้

เนื้อหา ชั่วโมง ทฤษฎี ปฏบิ ตั ิ แผนการจดั อบรมท่ี 1 ความรู้เบ้ืองตน้ เกี่ยวกบั การ แปรรูปมะพร้าวออ่ น 3 - ประวตั ิความเป็นมาของการแปรรูปมะพร้าวอ่อน 6 - ความหมายและความสาคญั ของการแปรรูปมะพร้าว 1.5 ออ่ น 1.5 - ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกบั การแปรรูปมะพร้าวออ่ น 66 แผนการจดั อบรมที่ 2 ความรู้เก่ียวกบั การทาเทียน หอมไล่ยงุ - วุน้ มะพร้าวอ่อนในลกู มะพร้าว - วนุ้ เป็ด(วนุ้ กะทิ) - วุน้ กะทิมะพร้าวอ่อน - วุน้ กะทิมะพร้าวออ่ นดอกไม้ แผนการจดั อบรมท่ี 3 การบรรจุภณั ฑ์ แผนการจดั อบรมที่ 4 การคิด ราคา ตน้ ทนุ กาไร จาหน่าย รวม

ส่ือ/วสั ดุการฝึกอบรม 1. หลกั สตู รฝึ กอบรม 2. ค่มู ือการใช้หลกั สูตรฝึ กอบรม 3. เอกสารประกอบการอบรม ประกอบดว้ ย 3.1 ใบความรู้ 3.2 ใบงาน 3.3 เอกสารและตาราเก่ียวกบั การแปรรปู มะพรา้ วอ่อน 3.4 ตวั อย่างมะพรา้ วอ่อนท่ีนามาแปรรปู แลว้ 4. วสั ดอุ ปุ กรณ์ท่ีใช้ในการแปรรปู มะพรา้ วอ่อน 4.1 ลกู มะพร้าวอ่อน 4.2 เนื้อมะพรา้ ว(ท่ีขดู เตรยี มไว้แล้ว) 4.3 น้าตาลทราย 4.4 น้าเปล่า 4.5 น้ากะทิ 4.6 ผงว้นุ 4.7 ภาชนะสาหรบั การแปรรปู มะพร้าวอ่อน เช่น หม้อ เตาแกส๊ ต้เู ยน็ 4.8 แม่พิมพร์ ปู เป็ดและรปู ดอกไม้

สื่อ/วสั ดุการฝึกอบรม 5. แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานในการแปรรปู มะพรา้ วอ่อน 6. แบบทดสอบความร้คู วามเข้าใจในการแปรรปู มะพร้าวอ่อน 7. แบบทดสอบความพึงพอใจต่อหลกั สตู รฝึ กอบรมระยะสนั้ เร่ือง การแปรรปู มะพร้าวอ่อน

การวดั ผลประเมินผล หัวข้อการประเมนิ วธิ กี าร เคร่ืองมือ เกณฑ์ 1. แบบทดสอบความรู้ความเขา้ ใจในการแปรรูปมะพร้าวอ่อน ร้อยละ 50 1. ความรู้ความเข้าใจในการแปรรูปมะพร้าวอ่อน ทดสอบ 2. ความสามารถในการแปรรูปมะพร้าวอ่อน การปฏิบตั ิ 2.แบบประเมนิ ผลการปฏิบตั ิงานในการแปรรูปมะพร้าวอ่อน ร้อยละ 80 3. ความพงึ พอใจของการเข้ารับการอบรม สอบถาม 3. แบบทดสอบความพึงพอใจต่อหลกั สูตรฝึกอบรมระยะส้นั เรื่อง การแปรรูป มคี ่าเฉลีย่ ต้งั แต่ระดบั มากข้ึนไป มะพร้าวอ่อน

Presented by Mr. Sahatsawat Polha ID: 614102004 G. 2

THANK YOU


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook