Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

Description: อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

Search

Read the Text Version

อนิ เตอร์เน็ต Internet ภาควิชาวิทยาการคอมพวิ เตอร์ คณะวทิ ยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั นเรศวร

อนิ เตอร์เน็ตคืออะไร • อินเตอร์เน็ตคือระบบเครือขา่ ยคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ท่ีเกิด จากการรวมตวั กนั ของหลายเครือขา่ ยย่อยทงั ้ จากสว่ นบคุ คล หรือจากองค์กร • เจ้าของเครือขา่ ยยอ่ ยจะต้องลงทนุ อปุ กรณ์เอง เพ่ือเช่ือมต่อกบั เครือข่ายอินเตอร์เน็ต • อนิ เตอร์เน็ตจงึ เป็นเครือขา่ ยท่ีไมม่ ใี ครเป็นเจ้าของโดยเบด็ เสร็จ • แต่อยา่ งไรก็ตามเครือขา่ ยอนิ เตอร์ก็จาเป็นต้องมีองค์กรคอย กากบั ดแู ลเพ่ือให้มคี วามเป็นระเบยี บเรียบร้อยและให้มี มาตรฐานในการใช้งานร่วมกนั – เชน่ Internet Society คอยกากบั โครงสร้าง สถาปัตยกรรมของเครือขา่ ยอนิ เตอร์เนต็ – Internet Engineering Task Force พฒั นา เก่ียวกบั มาตรฐานในการเช่ือมต่อ – หรือ InterNIC ซงึ่ คอยกากบั ดแู ลเรื่องการจดทะเบียน โดเมน เป็นต้น

ความเป็ นมาเก่ียวกับอนิ เตอร์เน็ต • ปี ค.ศ. 1963 Advanced Research Projects Agency (ARPA) ซ่ึงเป็น หน่วยงานท่ีอยภู่ ายใตก้ ระทรวงกลาโหมสหรัฐไดร้ ิเริ่มโครงการวจิ ยั เพื่อ พฒั นาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีส่ือสารระยะไกล • ไดต้ ้งั โครงการที่ช่ือวา่ ARPANET โดยเป็นโครงการวจิ ยั ที่ทาร่วมกบั มหาวิทยาลยั ต่างๆ • เครือขา่ ย ARPANET ไดถ้ กู ปรับปรุงพฒั นาใหม้ ีความสมบรู ณ์ข้ึนเร่ือยๆ และไดน้ าไปใชใ้ นสถาบนั การศึกษา และองคก์ รพานิชย์ • จนพฒั นาเป็นเครือขา่ ยอินเตอร์เน็ตในปัจจุบนั

เร่ืองพนื้ ฐานเก่ยี วกับอนิ เตอร์เน็ต • โครงสร้างพ้นื ฐานระบบเครือข่าย (Network Infrastructure) • โปโตตอล (Protocol) • ระบบชื่อโดเมน (Domain Name System) • ผใู้ หบ้ ริการอินเตอร์เน็ต (Internet Service Provider: ISP)

โครงสร้างพนื้ ฐานระบบเครือข่าย • อินเตอร์เน็ต เป็นระบบเครือขา่ ยคอมพวิ เตอร์ขนาดใหญ่ ดงั น้นั จึง จาเป็นตอ้ งมีโครงสร้างพ้ืนฐานดา้ นระบบเครือข่าย เพ่ือรองรับการ สื่อสารระหวา่ งคอมพวิ เตอร์ไดแ้ ก่ – ระบบเครือข่ายย่อย ซ่ึงอาจเป็นเครือข่ายส่วนบุคคลหรือขององคก์ ร ท่ีตอ้ งการ เชื่อมตอ่ กบั อินเตอร์เน็ต เช่น LAN, MAN หรือ WAN – ระบบโครงข่ายการสื่อสาร เช่น โครงขา่ ยโทรศพั ท์ โครงขา่ ย Fiber Optics หรือ ระบบดาวเทียมเป็ นตน้ – เร้าเตอร์ (Router) ซ่ึงเป็นอุปกรณ์สาหรับจดั การเสน้ ทางจารจรของขอ้ มลู ที่ ส่งผา่ นอินเตอร์เน็ต

โครงสร้างพนื้ ฐานระบบเครือข่ายอนิ เตอร์เน็ต Satellite Router Router Mobile Phone Router Router Gateway LAN LAN

Router • เราทเ์ ตอร์ (Router) คืออุปกรณ์เครือขา่ ยที่มีหนา้ ที่จดั เส้นทางที่เหมาะสมในการส่ง ขอ้ มูลจากเครือขา่ ยหน่ึงไปยงั อีกเครือข่ายหน่ึง • เราทเ์ ตอร์สามารถจดั เสน้ ทางไดแ้ บบพลวตั (Dynamic) หมายถึงการส่งขอ้ มลู ไม่ จาเป็นตอ้ งส่งไปยงั เส้นทางเดิมเสมอ • ความสามารถพเิ ศษที่อาจมีไดค้ ือ การเลือกกรอง (Filter) ขอ้ มลู วา่ จะใหส้ ่งผา่ น เครือข่ายไปไดห้ รือไม่ ซ่ึงการเลือกกรองจะช่วยลดปัญหาความคบั คงั่ ของการ สื่อสาร และการเพ่ิมความปลอดภยั ในเครือข่าย

โปโตตอล (Protocol) • โปรโตคอล คือขอ้ ตกลงท่ีกาหนดไวเ้ ป็นมาตรฐานในการส่ือสารของระบบ เครือข่าย • เครื่องคอมพวิ เตอร์ใดที่ตอ้ งการจะเขา้ ร่วมเครือข่ายจะตอ้ งปฏิบตั ิตามขอ้ กาหนดท่ี ระบุไวใ้ นโปโตคอลของระบบเครือขา่ ยน้นั • โปรโตคอลของอนิ เตอร์เน็ตเรียกว่า TCP/IP – TCP (Transmission Control Protocol) ใชส้ าหรับควบคุมรูปแบบการส่งข้อมูลใน อินเตอร์เน็ต – IP (Internet Protocol) ใชส้ าหรับควบคุมเกี่ยวกบั การระบุตาแหน่งของเครื่องทเ่ี ช่ือมต่อกบั อินเตอร์เน็ต

โปโตตอล TCP/IP ถา้ เปรยี บเทียบกบั ระบบไปรษณีย์ • ระบบไปรษณยี ์ เนือ้ หาของจดหมาย ซองจดหมายท่ีระบุช่ือผู้รับ-ผู้ส่ง • ระบบอนิ เทอร์เน็ต TCP IP

การส่งข้อมูลบนอนิ เตอร์เน็ต • การรับส่งขอ้ มูล เป็นแบบ Package Switching – มีการแบ่งขอ้ มลู ออกเป็นหน่วยยอ่ ยๆ เรียกวา่ Package – แต่ละ Package จะมีการระบุส่วนหวั (Header) ซ่ึงจะตอ้ งระบุถึงที่หมายเลขท่ี อยู่ (IP address) ของปลายทางและตน้ ทาง และขอ้ มูลอื่นๆ – แตล่ ะ Package จะถกู ส่งไปในเครือข่ายซ่ึงมีหลายเส้นทางที่จะไปถึงปลายทาง – Router จะเป็นตวั จดั เสน้ ทางในการส่ง Packages ไปยงั โหนดถดั ไป – แต่ละ Package อาจไม่ไดไ้ ปเสน้ ทางเดียวกนั ท้งั หมดหรืออาจไม่ไปถึง ปลายทางพร้อมกนั ท้งั หมด – เมื่อไปถึงปลายทางเครื่องปลายทางจะรวบรวม Package ท้งั หมดเขา้ มาแลว้ คืน สภาพกลบั มาเป็นขอ้ มลู เดิม

หลักการทางานพนื้ ฐานของ TCP/IP Data Package ที่มี Header IPต้นทาง 10.128.53.49 Internet Data IPปลายทาง 10.128.53.47

IP address • หมายเลขไอพี (Internet Protocol Address) คือหมายเลขที่ใชร้ ะบุตาแหน่งใน เครือขา่ ยอินเตอร์เน็ต ซ่ึงจะตอ้ งกาหนดให้ เครื่องคอมพวิ เตอร์ หรืออุปกรณ์ เครือขา่ ย เช่น เครื่องเราทเ์ ตอร์ โดยไม่ใหซ้ ้ากนั • แตล่ ะเคร่ืองจะมีหมายเลขเฉพาะตวั โดยใชเ้ ลขฐานสอง จานวน 32 บิต โดยการ เขียนจะเขียนเป็นชุด 4 ชุด โดยแตล่ ะชุดจะใชเ้ ลขฐานสองจานวน 8 บิต แตเ่ พื่อ ความสะดวกในการจดจามกั จะเขียนในรูปฐานสิบ (IPv4)

Domain Name • การจดจาหมายเลข IP เป็นเรื่องยากดงั น้นั จึงมีการสร้างระบบชื่อข้ึน เพ่อื ง่ายต่อการจดจาคือ ระบบช่ือโดเมน (Domain Name System) • ตวั อยา่ งของช่ือโดเมน www.nu.ac.th ซ่ึงมีรูปแบบท่ีจาง่าย และสามารถ เขา้ ใจความหมายไดง้ ่าย

ความหมายของช่ือโดเมน รหัสโดเมน ใช้สาหรับ ตวั อย่าง com กลุ่มธุรกจิ การค้า (Commercial organization) sun.com edu ucla.edu gov สถาบันการศึกษา (Educational institution) nasa.gov mil หน่วยงานของรัฐบาลทไี่ ม่ใช่หน่วยงานทางทหาร army.mil net (Government agency) isp.net org unesco.org หน่วยงานทางทหาร (Department of Defence and other Military sites) หน่วยงานเกยี่ วกบั เครือข่าย (networking resource) องค์กรเอกชน (private organization)

ความหมายของซบั โดเมน รหัสโดเมน ใช้สาหรับ ตวั อย่าง or องค์กร nectec.or.th ac สถาบนั การศึกษา go หน่วยงานของรัฐบาล chula.ac.th mua.go.th

Domain Name ระดบั ประเทศ แต่ละประเทศเป็ นผู้บริหารและดแู ล เช่น - .TH ไทย - .JP ญี่ป่ นุ - .SG สิงโปร์ - .MY มาเลเซยี - .KR เกาหลี - .CN จีน - .UK องั กฤษ - .AU ออสเตรเลยี

นายทะเบยี น (registrars) • InterNIC คือองค์กรซง่ึ ทาหน้าที่ เป็นนายทะเบยี นหลกั คอยกากบั ควบคมุ การจดชื่อโดเมน เพ่ือไมใ่ ห้มี ช่ือท่ีซา้ ซ้อนเกิดขนึ ้ • InterNIC ได้มอบหมายให้ บริษัทเอกชนตา่ งๆ ทาหน้าท่ีเป็นนาย ทะเบียนรับจดทะเบียนชื่อโดเมน • ซงึ่ เจ้าของชื่อโดเมนจะต้องชาระ คา่ ธรรมเนียมในการขอจดทะเบยี น เป็ นรายปี

Domain Name Server • Domain Name Server คือเคร่ืองแม่ข่ายที่ทาหนา้ ท่ีในการจดั เกบ็ ชื่อ โดเมนและระบุหมายเลข IP ของชื่อโดเมนน้นั ไว้ เพอื่ ใหแ้ จง้ ใหก้ บั เครื่องอื่นที่มาขอบริการทราบ

ผู้ให้บริการอนิ เตอร์เน็ต (Internet Service Provider: ISP) • ผใู้ หบ้ ริการอินเตอร์เน็ต (ISP) คือผทู้ ่ีลงทุนวางโครงสร้างพ้นื ฐานในการ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และขายบริการในการเขา้ ถึงอินเตอร์เน็ตใหก้ บั ผใู้ ชบ้ ริการซ่ึงเป็นบุคคลทวั่ ไปหรือองคก์ ร • ISP จะไดร้ ับคา่ ตอบแทนจากคา่ บริการท่ีผใู้ ชบ้ ริการจะตอ้ งจ่ายให้ • อตั ราคา่ บริการจะข้ึนอยปู่ ระเภทของบริการท่ีผใู้ ชซ้ ้ือ • ในประเทศไทยมีผใู้ หบ้ ริการอินเตอร์เน็ตหลายราย เช่น TOT, True , Internet KSC, 3BB และอื่นๆ

การเช่ือมต่อไปยังผู้ให้บริการ • ผา่ นทางวงจรเช่า (Leased line) – ผใู้ ชบ้ ริการขอซ้ือบริการเครือขา่ ยจาก ISP โดยช่องทางการสื่อสารน้นั ผใู้ ชบ้ ริการจะมีสิทธิไดใ้ ชเ้ พียงรายเดียว ไม่ตอ้ งใชร้ ่วมกบั ผใู้ ชบ้ ริการรายอ่ืน ซ่ึงจะไดร้ ับบริการอยา่ งเตม็ ท่ี และมีความปลอดภยั สูง

การเช่ือมต่อไปยังผู้ให้บริการ • ผา่ นทางระบบโทรศพั ทพ์ ้ืนฐาน – ใชโ้ ครงข่ายของโทรศพั ทเ์ ป็นตวั กลางในการส่งสญั ญาณไปนงั ISP – สญั ญาณโทรศพั ทเ์ ป็นสัญญาณแบบอนาลอ็ ก ดงั น้นั จะตอ้ งใช้ MODEM ใน การแปลงสัญญาณจึงจะสามารถส่งผา่ นโครงข่ายโทรศพั ทไ์ ด้

MODEM • MODEM (Modulate and Demodulate) คืออุปกรณ์ท่ีทาการแปลงสญั ญาณ ดงั น้ี – แปลงจาก Digital เป็น Analog – แปลงจาก Analog กลบั ไปเป็น Digital • MODEM ในปัจจุบนั เป็นแบบ DSL MODEM ซ่ึงมีการแบ่งช่องสญั ญาณเป็น – ช่องสญั ญาณสาหรับการสนทนาโทรศพั ทแ์ ละ – ช่องสญั ญาณสาหรับการรับและส่งขอ้ มลู • สามารถคุยโทรศพั ทไ์ ดใ้ นขณะใชอ้ ินเตอร์เน็ต • ADSL คือ MODEM ที่มีการกาหนดความเร็วในการรับและส่งไม่เท่ากนั

ADSL MODEM ช่องสัญญาณส่งขอ้ มลู ช่องสัญญาณรับขอ้ มูล ช่องสัญญาณโทรศพั ท์

การเช่ือมต่อไปยงั ผู้ให้บริการ • ผา่ นทางระบบเครือขา่ ยไร้สาย – คือการใชช้ ่องสญั ญาณของระบบโทรศพั ทไ์ ร้สายเชื่อมตอ่ ไปยงั ISP – ปกติผใู้ หบ้ ริการโทรศพั ทไ์ ร้สายจะใหบ้ ริการอินเตอร์เน็ตดว้ ย Smart Phone USB Air card

3G • 3G คือมาตรฐานการสื่อสารของโทรศพั ทไ์ ร้สาย ท่ีกาหนดโดย International Telecommunication Union ไดร้ ะบุถึงบริการในการรับส่งขอ้ มูลที่หลากหลายและมี ความเร็วสูง • บริการบนระบบ 3G ไดแ้ ก่ VDO Conference, High Speed Internet เป็นตน้ • ความเร็วในการรับส่งขอ้ มลู ของระบบ 3G – 14.0 Mbit/s (1.75 MB/s) ในการ download – 5.8 Mbit/s (0.725 MB/s) ในการ upload

การประยุกต์ใช้งานอนิ เทอร์เน็ตในปัจจบุ นั • บริการแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Services) • โปรแกรมประยกุ ตบ์ นเวบ็ (Web Application) • สงั คมออนไลน์ (Social Networking) • ไปรษณียอ์ ิเลก็ ทรอนิกส์ หรือ อีเมล์ (e-Mail) • สนทนา (Chat) • อ่านหรือแสดงความคิดเห็นในเวบ็ บอร์ด • การสืบคน้ ขอ้ มลู (Search Engine) • การชม หรือซ้ือสินคา้ ออนไลน์ • การอบั โหลดและดาวโหลดขอ้ มูล • การติดตามขอ้ มลู ภาพยนตร์ รายการบนั เทิงต่างๆ ออนไลน์ • การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ • การเรียนออนไลน์ (e-Learning) • การประชุมทางไกลผา่ นอินเทอร์เน็ต (Video Conference) • โทรศพั ทผ์ า่ นอินเทอร์เน็ต (VoIP) • อื่นๆ

บริการสาคัญบนเครือข่ายอนิ เตอร์เน็ต • FTP (File Transfer Protocol) • Email • Online Chat • WEB • Search Engine • Could Sevices

FTP (File Transfer Protocol) • FTP คือมาตรฐานโปรโตคอลท่ีเกี่ยวขอ้ งกบั การโอนยา้ ยขอ้ มลู บนเครือข่ายแบบ TCP/IP • ลกั ษณะการทางานเป็นแบบ Client-Server • ผใู้ ชส้ ามารถนาขอ้ มลู ส่งไปเกบ็ หรือเรียก กลบั มาจากเครื่อง Server ได้ • จาเป็นตอ้ งอาศยั Software ที่ทางานตาม FTP CuteFTP

Email • อีเมล คือการสอื่ สารบนระบบเครือข่ายในรูปแบบ จดหมายอีเลค็ โทรนิค ซง่ึ เป็นวิธีการส่ือสารในแบบ Store and Forward • ผ้สู ง่ จะสง่ จดหมายไปเก็บไว้ยงั Mail Server ของผ้รู ับโดยระบชุ ่ือตาแหน่งอีเมล เชน่ [email protected] เป็นต้น • ผ้รู ับจะต้องเข้าไปเชค็ จดหมายของตนบน Mail Server • ผ้รู ับสามารถสง่ ต่อ (Forward) ไปยงั ผ้รู ับราย อ่ืนได้ • โปรโตคอล ท่ีใช้สาหรับอีเมลคือ SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

IM (Instant Messaging) • IM คือรูปแบบการสนทนาแบบ real time ระหวา่ งบุคคลหรือกลุ่มบุคคล การสนทนามกั จะเป็นการส่งขอ้ ความ ภาพ หรือ สื่ออ่ืนๆ ระหวา่ งผู้ สนทนา • ผใู้ หบ้ ริการ IM – MSN Messenger – Yahoo Messenger – Google Talk – Facebook – Camfrog – Etc.

Mobile Chat / VDO call

บริการ WWW (World Wide Web) • WWW (World Wide Web) – เอกสาร Hypertext ที่เกบ็ บนเคร่ือง Web Server และตอ้ งทาการอา่ นดว้ ย Web Browser – นอกจากเอกสาร Hypertext แลว้ ในปัจจุบนั Web Server ยงั สมารถสนบั สนุน การแสดง Multimedia และการเชื่อมต่อของโปรแกรมๆ (Plug-in) อื่นไดอ้ ีก ดว้ ย • Web Browser ที่ใชใ้ นปัจจุบนั – Windows Internet Explorer, Mozilla-Firefox, Apple Safari, Google Chrome, and Opera.

หลักการพนื้ ฐานของ WWW Internet Web Server Web Browser Mobile Web Browser

มาตรฐานหลักท่ใี ช้ใน WWW • Uniform Resource Locator (URL) เป็นระบบมาตรฐานที่ใชก้ าหนด ตาแหน่งท่ีอยขู่ องเวบ็ เพจแต่ละหนา้ • Hypertext Transfer Protocol (HTTP) เป็นตวั กาหนดลกั ษณะการส่ือสาร ระหวา่ งเวบ็ บราวเ์ ซอร์ และเซิร์ฟเวอร์ • Hypertext Markup Language (HTML) เป็นภาษากาหนดลกั ษณะการ แสดงผลของขอ้ มูลในเวบ็ เพจ

URL (Universal Resource Locator ) • URL ใชส้ าหรับระบุแหล่งท่ีอยขู่ องทรัพยากรที่ตอ้ งการ และมีกลไก บางอยา่ งสาหรับดึงขอ้ มลู ทรัพยากรน้นั มา http://www.provision.co.th/book/catalog.htm ช่ือโดเมน ช่ือและสกลุ ไฟล์ ไดเร็คทอรี ช่ือโปรโตคอลหรือวธิ ีการติดต่อท่ีใชก้ นั ทว่ั ไปในการดึงเวบ็ เพจ

HTTP และ HTML HTML Hypertext Transfer Protocol (HTTP) Web Server

Search Engine • คน้ หาเวบ็ จาก Keyword

Cloud Services

เอกสารอ้างองิ • Preston Gralla เรียบเรียงโดย ชชั วาล ศุภเกษม. อินเตอร์เน็ตทางาน อยา่ งไร (How The Internet Works) 7th edition.Que. SE_ED. 2547 • http://computer.howstuffworks.com/internet/basics/internet- infrastructure.htm • http://www.internetworldstats.com


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook