Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore หน่วยที่ 3 - การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS6

หน่วยที่ 3 - การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS6

Published by thipsuda031209, 2018-09-15 06:37:34

Description: หน่วยที่ 3 - การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS6

Search

Read the Text Version

1

เมนูคำสง่ั รูปแบบกำรทำงำนFile สำหรับจัดกำรกับไฟล์ภำพในลกั ษณะต่ำง ๆ เช่น สรำ้ งไฟล์งำนใหม่ เปิดไฟลภ์ ำพ บันทึกไฟลง์ ำน นำเขำ้ หรือ ส่งออกไฟล์เพ่ือทำงำนในลกั ษณะอื่น ๆEdit สำหรับแกไ้ ขภำพ เช่น ตดั คดั ลอก วำง รวมถงึ ปรบั แต่งค่ำเบอ้ื งตน้ ของโปรแกรมImage สำหรบั จดั กำรภำพ เช่น แก้ไขควำมสว่ำงหรือสขี องภำพใหส้ มดลุ ยงิ่ ขึ้น รวมถึงใชส้ ำหรับย่อขยำยขนำดภำพ และ กำหนดขนำดพน้ื ทก่ี ำรทำงำนของภำพLayer สำหรับจดั กำรเกี่ยวกบั เลเยอร์ เช่น กำรสร้ำงเลเยอร์ใหม่ กำรรวมเลเยอร์ กำรแปลง เลเยอร์ กำรจดั กำรกับเล เยอร์ของไฟล์ลักษณะต่ำง ๆ รวมถึงกำรจัดกำรรำยละเอียดของภำพในเลเยอร์น้นั ๆType สำหรบั จัดกำรและปรบั แต่งเกี่ยวกบั ขอ้ ควำม เชน่ ปรบั แต่งสีขอ้ ควำม ปรับแต่งขอบข้อควำม หรอื กำรเปลี่ยนขอ้ ควำม ให้เป็นภำพSelect สำหรบั ปรับแตง่ กำรเลอื กพืน้ ที่ บันทึกและเรยี กพน้ื ที่ทเี่ ลอื กมำใช้งำน รวมถงึ คำส่งั สำหรบั กำรเลอื กพ้ืนทเ่ี พอื่ ใหไ้ ดผ้ ล ลัพธ์ที่ดียิ่งขน้ึFilter สำหรับปรับแต่งภำพให้มรี ปู แบบที่นำ่ สนใจย่ิงขนึ้ บิด ดดั ปรบั รูปทรงรูปแบบตำ่ ง ๆ ใหก้ ับภำพView สำหรับเลือกรปู แบบกำรแสดงผล เชน่ ยอ่ ขยำยภำพ แสดงไมบ้ รรทดั เส้นกรดิ หรือเสน้ ไกด์Window สำหรับเลอื กเปดิ ปิดพำเนล รวมถึงกำหนดรปู แบบกำรแสดงหน้ำตำ่ งในแบบตำ่ ง ๆHelp ใชส้ ำหรบั แสดงควำมช่วยเหลอื เกย่ี วกับกำรใช้เครอ่ื งมอื หรือคำสัง่ ในรูปแบบต่ำง ๆ

23

Move Tool ใชเ้ คลื่อนยำ้ ยภำพบรเิ วณท่ีเลือกพน้ื ที่หรอื ไมไ่ ด้เลอื กพื้นทีไ่ ปยังตำแหน่ง ใหม่1. Rectangular Marquee Tool 1. เลอื กพ้นื ที่แบบรูปทรงส่ีเหลย่ี ม2. Elliptical Marquee Tool 2. เลือกพื้นทีแ่ บบรูปทรงวงกลม วงรี3. Single Row Marquee Tool 3. เลอื กพ้นื ทแ่ี บบเส้นตรงแนวนอน4. Single Column Marquee Tool 4. เลอื กพน้ื ทแ่ี บบเสน้ ตรงแนวตั้ง1. Lasso Tool 1. เลือกพื้นที่แบบอสิ ระ2. Polygonal Lasso Tool 2. เลือกพน้ื ทแี่ บบมมุ เหลีย่ ม3. Magnetic Lasso Tool 3. เลอื กพนื้ ทแี่ บบชดิ เสน้ ขอบภำพ

1. Quick Selection Tool 1. เลือกพนื้ ท่ตี ำมพ้ืนทท่ี ่ีลำกเมำส์ผำ่ น2. Magic Wand Tool 2. เลือกพน้ื ท่โี ดยยดึ ตำมสที ี่มีคำ่ ใกลเ้ คยี งกนั1. Crop Tool 1. ใช้ตัดภำพโดยเลือกเฉพำะบริเวณทตี่ ้องกำรใช้งำน2. Perspective Crop Tool 2. ใช้ตดั ภำพท่มี ีมมุ บดิ เบี้ยวใหก้ ลำยเปน็ มุมท่ีถูกตอ้ ง3. Slice Tool4. Slice Select Tool 3. ใชต้ ดั ภำพออกเปน็ ช้ินเล็ก ๆ เพือ่ นำไป ใชอ้ อกแบบบนเวบ็ เพจ 4. ใชป้ รับแต่งขนำดของภำพที่ตดั ออกเป็นชิ้นเลก็ ๆ จำกเครอ่ื งมือ Slice Tool

1. Eyedropper Tool 1. ใชเ้ ลือกสีจำกภำพไปใช้งำน2. Color Sampler Tool 2. ใช้ดูดสไี วส้ ำหรับเปรยี บเทยี บค่ำ3. Ruler Tool 3. ใชว้ ดั ระยะห่ำงและกำหนดตำแหน่ง4. Note Tool 4. ใช้เพ่ิมคำอธิบำยให้กับภำพ1. Spot Healing Brush Tool 1. ใชแ้ กไ้ ขจุดบกพร่องขนำดเล็กบนภำพ2. Healing Brush Tool 2. ใชแ้ กไ้ ขจดุ บกพรอ่ งขนำดใหญบ่ นภำพ3. Patch Tool 3. ใชแ้ กไ้ ขพ้ืนผวิ ของภำพขนำดใหญ่ โดยกำรนำพ้ืนผวิ อ่นื มำแปะทบั4. Content-Aware Move Tool 4. ใช้ยำ้ ยวตั ถใุ นภำพไปยังตำแหนง่ ใหม่ โดยเครือ่ งมือจะเตมิ สพี นื้ หลังใหด้ ว้ ย 5. ใชแ้ กไ้ ขภำพถำ่ ยตำแดง

1. Clone Stamp Tool 1. ใช้คดั ลอกวัตถจุ ำกจุดหนึ่งไปแปะทับอกี จดุ หน่งึ2. Pattern Stamp Tool 2. ใช้ตกแตง่ ภำพพื้นผิวท่คี ลกิ แทนท่ีลงไปบนภำพ1. Eraser Tool 1. ใชล้ บพ้นื ท่ีทไ่ี มต่ อ้ งกำรและแทนทดี่ ว้ ยสพี ้ืนหลงั2. Background Eraser Tool 2. ใช้ลบภำพพน้ื หลังออกดว้ ยกำรคลิกเลอื กสที ี่จะลบและจะได้พ้นื หลงั แบบ3. Magic Eraser Tool โปร่งใส 3. ใชล้ บสพี ื้นหลงั ภำพอย่ำงรวดเรว็ และ จะได้พ้ืนหลงั แบบโปร่งใส

1. Blur Tool 1. ใช้ระบำยภำพให้เบลอในจดุ ท่ลี ำกเมำส์2. Sharpen Tool 2. ใช้ปรบั เพิ่มควำมคมชดั ใหภ้ ำพ3. Smudge Tool 3. ใช้เกล่ยี สใี หก้ ลมกลืนในจดุ ทล่ี ำกเมำส์1. Dodge Tool 1. ใชเ้ พม่ิ ความสว่างให้จดุ ท่ลี ากเมาสผ์ ่าน2. Burn Tool 2. ใชเ้ พ่มิ ความมดื ให้จุดท่ีลากเมาสผ์ า่ น3. Sponge Tool 3. ใชล้ ดและเพ่ิมความอม่ิ ตวั ของสี โดยการลากเมาส์ผา่ น1. Brush Tool 1. ใช้สรำ้ งเสน้ หรือลวดลำยใหก้ บั เส้น2. Pencil Tool 2. ใช้สร้ำงเสน้ หรอื ลวดลำย แต่จะไดเ้ สน้ ที่หยำบกว่ำ3. Color Replacement Tool 3. ใช้เปลีย่ นสภี ำพเป็นสีใหม่4. Mixer Brush To 4. ใชเ้ กล่ยี สขี องภำพให้กลำยเปน็ ภำพวำด

1. History Brush Tool 1. ใช้ยอ้ นกลบั กำรทำงำนคำสั่งทผี่ ดิ พลำดเมอื่ ลำกเมำสไ์ ปบนภำพ2. Art History Brush Tool 2. ใช้เปลี่ยนเป็นภำพวำดแบบง่ำย ๆ เมอ่ื ลำกเมำสไ์ ปบนภำพ1. Gradient Tool 1. ใช้ลำกเมำสไ์ ปบนภำพเพอื่ ไลเ่ ฉดสี2. Paint Bucket Tool 2. ใชเ้ พอ่ื เติมสหี รอื ลวดลำยลงไปบนภำพ1. Pen Tool 1. ใชส้ รำ้ งเสน้ พำธรอบภำพโดยกำรลำกเมำสก์ ำหนดทิศทำง2. Freeform Pen Tool 2. ใชส้ ร้ำงเสน้ พำธแบบอสิ ระเพื่อปรบั แต่งในภำยหลงั3. Add Anchor Point Tool 3. ใชเ้ พิ่มจดุ แองเคอร์เพื่อปรับแต่งรูปทรงเสน้ พำธ4. Delete Anchor Point Tool 4. ใช้ลบจดุ แองเคอร์ท่ีมำกเกินไป5. Convert Point Tool 5. ใช้ปรับแตง่ มมุ ของเสน้ พำธ

1. Horizontal Type Tool 1. ใช้สรำ้ งข้อควำมแบบเวคเตอรใ์ นแนว นอน2. Vertical Type Tool 2. ใช้สรำ้ งขอ้ ควำมแบบเวคเตอรใ์ นแนวตั้ง3. Horizontal Type Mask Tool 3. ใชส้ รำ้ งขอ้ ควำมแบบรำสเตอรใ์ นแนว นอน4. Vertical Type Mask Tool 4. ใชส้ ร้ำงข้อควำมแบบรำสเตอร์ในแนวต้ัง1. Path Selection Tool 1. ใช้ย้ำยตำแหนง่ หรือปรับขนำดเส้นพำธ2. Direct Selection Tool 2. ใช้คลิกไปบนจดุ แองเคอร์เพ่อื ปรบั แตง่ รูปทรงเส้นพำธ1. Rectangle Tool 1. ใช้สร้ำงรูปทรงสเ่ี หลยี่ ม2. Rounded Rectangle Tool 2. ใช้สร้ำงรูปทรงส่เี หลีย่ มมุมโค้งมน3. Ellipse Tool 3. ใช้สร้ำงรูปทรงวงกลม วงรี4. Polygon Tool 5. Line Tool 4. ใช้สรำ้ งรูปทรงหลำยเหลี่ยม รูปดำว6. Custom Shape Tool 5. ใช้สร้ำงรูปทรงเสน้ ตรง 6. ใชส้ รำ้ งรูปทรงสำเรจ็ รูป

1. Rectangle Tool 1. ใช้สรำ้ งรปู ทรงสี่เหลยี่ ม2. Rounded Rectangle Tool 2. ใช้สรำ้ งรูปทรงส่เี หลี่ยมมุมโค้งมน3. Ellipse Tool 3. ใชส้ ร้ำงรูปทรงวงกลม วงรี4. Polygon Tool 5. Line 4. ใชส้ รำ้ งรปู ทรงหลำยเหลีย่ ม รูปดำวTool 5. ใชส้ รำ้ งรปู ทรงเส้นตรง6. Custom Shape Tool 6. ใชส้ ร้ำงรูปทรงสำเรจ็ รปู 1. ใชเ้ ล่ือนดสู ่วนตำ่ ง ๆ ของภำพ1. Hand Tool 2. ใชห้ มนุ ภำพไปในทศิ ทำงตำ่ ง ๆ2. Rotate View Tool ใชข้ ยำยดสู ว่ นที่ตอ้ งกำรของภำพZoom Tool ใช้กำหนดสพี นื้ หน้ำและสีพน้ื หลังForeground/Background

Edit in Standard Mode/ ใชแ้ สดงหรือแก้ไขภำพในโหมดปกติและแสดงกำรทำงำนคลำ้ ยกำรEdit in Quick Mask Mode สร้ำงหนำ้ กำก เพอ่ื ปิดบงั พน้ื ที่สว่ นที่ไม่ตอ้ งกำรเลือกเอำไว้ โดย สำมำรถคลกิ เมำสส์ ลบั โหมดไปมำได้1. Standard Screen Mode2. Full Screen Mode with Menu Bar 1. ใช้แสดงหน้าจอแบบมาตรฐานปกติ3. Full Screen Mode 2. ใชแ้ สดงแบบเตม็ หนา้ จอโดยไมม่ ีแถบ ช่อื เร่อื งของโปรแกรม 3. ใช้แสดงแบบเต็มหนา้ จอโดยไมม่ ีแถบ ช่อื เร่อื งและแถบเมนู คาสัง่

1. Rectangle Tool 1. ใช้สรำ้ งรปู ทรงสี่เหลยี่ ม2. Rounded Rectangle Tool 2. ใช้สรำ้ งรูปทรงส่เี หลี่ยมมุมโค้งมน3. Ellipse Tool 3. ใชส้ ร้ำงรูปทรงวงกลม วงรี4. Polygon Tool 5. Line 4. ใชส้ รำ้ งรปู ทรงหลำยเหลีย่ ม รูปดำวTool 5. ใชส้ รำ้ งรปู ทรงเส้นตรง6. Custom Shape Tool 6. ใชส้ ร้ำงรูปทรงสำเรจ็ รปู 1. ใชเ้ ล่ือนดสู ่วนตำ่ ง ๆ ของภำพ1. Hand Tool 2. ใชห้ มนุ ภำพไปในทศิ ทำงตำ่ ง ๆ2. Rotate View Tool ใชข้ ยำยดสู ว่ นที่ตอ้ งกำรของภำพZoom Tool ใช้กำหนดสพี นื้ หน้ำและสีพน้ื หลังForeground/Background


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook