Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore 03_Code of Conduct and Business Ethics

03_Code of Conduct and Business Ethics

Published by cbcc, 2020-09-07 21:58:31

Description: 03_Code of Conduct and Business Ethics-หลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร

Search

Read the Text Version

Code of Conduct and Business Ethics

บทที่ 3 หลกั ปฏบิ ตั ดิ า้ นจรรยาบรรณองคก์ ร นับตั้งแต่เร่ิมดาเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทกัลฟ์มีความมุ่งมั่นที่จะดาเนินกิจการอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความมั่นคงอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้บริษัทก้าวไปสู่ความเป็นบริษัทช้ันนาในธุรกิจพลังงาน เอกชน บริษัทได้ตระหนักว่าการจะประสบความสาเร็จตามภารกิจดังกล่าวจาเป็นตอ้ งอาศัยการรว่ มแรงร่วมใจ ของกรรมการและพนักงานของบริษัท ท่ีปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นเพื่อนาความสาเร็จมาสู่บริษัท พร้อมทั้ง รักษาผลประโยชน์ของผถู้ ือหุ้นและมจี ิตสานกึ ในการรับผิดชอบตอ่ สังคมและส่ิงแวดล้อม การประกอบธุรกิจให้ประสบความสาเร็จ มีความก้าวหน้าและความมั่นคงน้ัน บริษัทจาเป็นต้องมีการ บริหารจดั การทีด่ ี มคี วามโปรง่ ใส และรับผิดชอบต่อสงั คมและส่ิงแวดล้อม รวมทัง้ อาศยั พนักงานท่ีมีคณุ ภาพ มี ความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดให้มีหลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร (Code of Conduct and Business Ethics) เพอ่ื ใหบ้ ริษัท สามารถประสบความสาเรจ็ แบบย่งั ยืน หลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร (Code of Conduct and Business Ethics) จัดทาขึ้นโดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลากรของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบถึงเจตนารมย์ นโยบาย หลกั การ และความคาดหวังขององคก์ ร มีความเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ และสามารถนาไปเป็นกรอบ ในการบรหิ ารจดั การและยึดถอื ปฎิบตั ติ ามภาระหนา้ ท่ที ี่ไดร้ บั มอบหมาย หลักปฏิบัตดิ า้ นจรรยาบรรณองคก์ ร ไดร้ ับการพัฒนาขึ้นจากนโยบาย ขอ้ บังคับ ระเบียบ และกฎเกณฑ์ ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการดาเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) อย่างเคร่งครัดและเป็นรูปธรรม โดยเน้นการดาเนินงานอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และ ด้วยจิตสานึกความรับผดิ ชอบต่อสงั คมและส่ิงแวดลอ้ ม เพอ่ื นาพากลุม่ บรษิ ัทฯ ไปสู่การเป็นองคก์ รชนั้ นา หลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร ได้จัดทาให้สอดคล้องกับเป้าหมาย วัฒนธรรมองค์กร และ มาตรฐานบรรษทั ภบิ าลทด่ี ี จึงจะมีการปรับปรุงเป็นระยะๆ ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวการณ์ หากท่านมี ข้อสงสยั เม่ือนาไปปฏิบัติ สามารถปรึกษาฝ่ายบริหารของบรษิ ทั ฯ หรือฝ่ายทรพั ยากรบคุ คลได้ตลอดเวลา โดย มรี ายละเอียดดงั นี้ 1. การปฏิบัตติ ามหลกั ปฏบิ ัตดิ า้ นจรรยาบรรณองคก์ ร 1.1 บรษิ ทั ในที่นหี้ มายถึง กลุม่ บริษทั กลั ฟ์ 1.2 ผู้มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามหลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กรน้ี ได้แก่ กรรมการบริษัท ผบู้ รหิ าร และพนักงานของบรษิ ัท กรรมการและบรษิ ัทในกลมุ่ รวมเรยี กวา่ พนักงาน Employee Manual: Code of Conduct and Business Ethics Human Resources Department 3- 1 Revised as of August 2020

2. หลักการทส่ี าคญั ของหลกั ปฏบิ ัตดิ า้ นจรรยาบรรณองคก์ รนี้ 2.1 ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย 2.2 มีความซื่อสัตย์ และยุติธรรม 2.3 เคารพตอ่ ขนบธรรมเนยี ม วัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาของแต่ละท้องถ่ิน 2.4 มีความซอ่ื ตรงต่อนโยบาย หลักการ และระเบยี บของบรษิ ัท 2.5 คานงึ ถงึ หน้าท่แี ละความรับผดิ ชอบต่อสงั คมและสิ่งแวดลอ้ ม 3. หลักปฏิบัตดิ า้ นจรรยาบรรณองคก์ ร แบ่งเปน็ หมวดต่างๆ 12 หมวด ดังนี้ 3.1 การปฏิบตั ิต่อผถู้ ือหุ้น 3.1.1 จัดให้มีการดาเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ซ่ือสัตย์สุจริต และเป็นธรรมต่อผู้ถือ หุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม และไม่กระทาการใด ๆ โดย ไม่ชอบด้วยกฎหมายอนั เป็นการละเมดิ สิทธิหรอื ลิดรอนสิทธขิ องผถู้ อื ห้นุ 3.1.2 บุคลากรของบริษัทจะต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลภายในท่ียังไม่ได้เปิดเผยสู่ สาธารณะทไ่ี ดร้ ับรูอ้ นั เนอ่ื งมาจากตาแหน่งหน้าท่แี ละความรับผดิ ชอบ 3.1.3 จัดให้มีนโยบายการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเส่ียงท่ีมี ประสิทธิภาพ 3.1.4 จัดให้มีการรายงานสถานภาพทางการเงิน และผลการดาเนินงานของบริษัทอย่างโปร่งใส นา่ เช่ือถือ ถูกตอ้ ง และครบถ้วน 3.1.5 จัดให้มีการชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนจัดส่งข้อมูล ท้ังหมดที่เก่ียวข้องกับเร่ืองที่ต้องให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจในที่ประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั หรือระยะเวลาตามทีก่ ฎหมายกาหนด 3.2 การปฏิบตั ิตอ่ ภาครัฐ 3.2.1 บุคลากรของบริษทั ต้องปฏบิ ตั ิตามกฎหมายอยา่ งเคร่งครดั 3.2.2 บุคลากรของบริษัทต้องส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงาน และให้ความร่วมมือในกิจกรรม ต่าง ๆ ของภาครัฐ 3.3 การปฏบิ ตั ิต่อลกู คา้ 3.3.1 บุคลากรของบริษัทจะต้องไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตในการค้ากับ ลูกค้า 3.3.2 บุคลากรของบริษัทจะต้องไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับ ลกู ค้า 3.3.3 จัดให้มกี ารจดั เกบ็ ขอ้ มลู ลกู คา้ อย่างเปน็ ระบบ ปลอดภัย เพ่อื ป้องกนั ไมใ่ หน้ าข้อมูลลกู ค้าไปใช้ ในทางไม่ถกู ต้อง Employee Manual: Code of Conduct and Business Ethics Human Resources Department 3- 2 Revised as of August 2020

3.3.4 จดั ใหม้ ีการกาหนดราคาสินคา้ และบรกิ ารในอัตราที่เป็นธรรม 3.3.5 จดั ใหม้ ีระบบและกระบวนการในการใหข้ อ้ มลู ข้อเสนอแนะ คาปรกึ ษา วิธีแกป้ ญั หา และรับข้อ ร้องเรียน เพื่อให้ลกู ค้าได้รับความพงึ พอใจสูงสุดในสินค้าและบรกิ าร 3.4 การปฏบิ ัติตอ่ พนักงาน 3.4.1 งดให้มีขน้ั ตอนการสรรหาและคัดเลือกโดยพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ ความเหมาะสม ของตาแหนง่ ท่ีสมคั ร และความเหมาะสมตอ่ องค์กร โดยปราศจากอคติ เป็นสาคัญ 3.4.2 จดั ใหม้ เี งื่อนไขการจ้างงาน การให้ผลตอบแทน และสวสั ดิการทีเ่ ป็นธรรม 3.4.3 จดั ใหม้ ีการพัฒนาบคุ ลากรโดยใหค้ านึงถึงประโยชนท์ ่ีมตี ่อการดาเนนิ ธุรกิจของบรษิ ัทและ ประโยชนท์ ีพ่ นกั งานทเ่ี ข้ารับการฝึกอบรมจะได้รบั 3.4.4 จดั ใหม้ กี ารแตง่ ตั้ง โยกยา้ ย การใหร้ างวัล และการลงโทษบุคลากรด้วยความเป็นธรรม ตง้ั อยู่ บนพ้นื ฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของบคุ ลากร 3.4.5 จัดให้มีสภาพแวดล้อมทม่ี ีความปลอดภยั ตามหลักอาชวี อนามยั และเออ้ื ต่อการทางานใน สถานท่ที างานตามท่ีกฎหมายกาหนด 3.4.6 จดั ใหม้ ีการรบั รอ้ งเรยี นจากบุคลากรในกรณไี ม่ได้รับความเปน็ ธรรมตามระบบและ กระบวนการทบี่ ริษัทกาหนด รวมถึงมีการปกปอ้ งบุคลากรไมใ่ ห้ถกู กลนั่ แกล้ง หรอื ไดร้ บั โทษ จากการร้องเรยี น 3.5 การปฏิบตั ิตอ่ คู่คา้ 3.5.1 บุคลากรของบริษัทจะต้องดาเนินกิจกรรมโดยยึดหลักผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และไม่ คานึงถงึ ผลประโยชนส์ ่วนตนหรอื พวกพ้อง 3.5.2 บริษทั จะไมก่ ระทาการใดอันเป็นการจากัดการแขง่ ขนั ทางการค้า ซ่ึงขัดตอ่ กฎหมาย 3.5.3 บคุ ลากรของบริษัทจะตอ้ งไม่เรียก ไม่รบั หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไมส่ ุจรติ ในการคา้ กับคู่คา้ 3.5.4 ห้ามมใิ ห้ทาธุรกิจกับค่คู ้าท่ีมีพฤตกิ รรมผดิ กฎหมายหรอื ขดั ตอ่ ความสงบเรยี บร้อยและ ศีลธรรมอันดี 3.5.5 บริษัทพงึ จดั ให้มีการทาสัญญากบั คู่คา้ ทุกประเภทอย่างถูกตอ้ งตามกฎหมาย เสมอภาคเป็น ธรรมและ โปรง่ ใส 3.5.6 บรษิ ัทพึงจัดใหม้ กี ารชาระคนื เงินกู้พรอ้ มดอกเบีย้ ใหก้ บั คู่ค้าทกุ ประเภทอยา่ งครบถ้วนและตรง ตามเวลาทไี่ ด้ตกลงกันไว้ 3.6 การปฏบิ ัติตอ่ ค่แู ข่งทางการคา้ 3.6.1 บุคลากรของบรษิ ัทจะตอ้ งประพฤติปฏบิ ตั ภิ ายใตก้ รอบกตกิ าการแขง่ ขันทีด่ ี Employee Manual: Code of Conduct and Business Ethics Human Resources Department 3- 3 Revised as of August 2020

3.6.2 ห้ามมใิ หบ้ ุคลากรของบรษิ ัทแสวงหาขอ้ มูลทีเ่ ปน็ ความลับของคูแ่ ข่งทางการคา้ ด้วยวิธีการที่ไม่ สจุ ริตหรอื ไม่เหมาะสมและขัดตอ่ กฎหมาย 3.6.3 หา้ มมใิ ห้บุคลากรของบริษทั กระทาการใด ๆ ทเ่ี ปน็ การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง ทางการค้า 3.6.4 หา้ มมิใหบ้ ุคลากรของบริษทั กล่าวหาในทางร้ายต่อคแู่ ข่งทางการค้า โดยปราศจากข้อมูลแห่ง ความจริง 3.7 การปฏิบตั ิต่อสังคมสว่ นรวม 3.7.1 บริษัทจะมุ่งมั่นทุ่มเทในการดาเนินธุรกิจเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้โดยคานึงถึงผลกระทบ ตอ่ ผู้มีส่วนได้เสีย 3.7.2 บรษิ ัทจะพฒั นาความรู้ความสามารถของบุคลากรของบริษทั ส่งเสริมให้เกดิ การพฒั นา ตนเองอยเู่ สมอ ยึดมนั่ ในจรรยาบรรณและจริยธรรมอันดีงาม และสร้างความเจริญอย่าง ย่ังยนื ใหก้ ับชมุ ชมและสังคม 3.7.3 บรษิ ทั จะปรับเปล่ียนองคก์ รใหเ้ หมาะสมกับสภาวการณ์ทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปเพอื่ ลดผลกระทบใด ๆ ทจ่ี ะมตี ่อสง่ิ แวดลอ้ ม ชมุ ชนและสังคม 3.8 การปฏิบตั ิตนต่อบริษัท 3.8.1 การปฏบิ ัตติ นในสงั คม บุคลากรของบริษัทพึงรักษาชื่อเสียง เกียรติและศักด์ิศรีแห่งตนให้เป็นท่ียอมรับในสังคม ไม่ ประพฤติในทางท่ีอาจทาให้เส่ือมเสียต่อตาแหน่ง หน้าทีแ่ ละเกยี รติคุณของบริษัท มีจติ สานึกรับผิดชอบ และแสดงออกซึ่งความมีน้าใจ อัธยาศัยไมตรีอันดีงามต่อสังคมส่วนรวม ท้ังสามารถท่ีจะเข้าร่วม กิจกรรมในสังคมได้ หากไม่กระทบต่อชื่อเสียงหรือผลประโยชน์ของบริษัท หรือไม่ขัดต่องานในหน้าที่ ของตน 3.8.2 การใช้สิทธิทางการเมอื ง (ก) จัดให้มีการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง และจะไม่เข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองทุก ประเภท (ข) บริษัทพึงเคารพสิทธิทางกฎหมายของบุคลากรของบริษัท และจะไม่ก้าวก่ายเสรีภาพใน การใช้สิทธิทางการเมือง และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองตามบทบัญญัติแห่ง กฎหมาย (ค) บุคลากรของบริษัทพึงตระหนักว่าการใช้สิทธิทางการเมืองต่าง ๆ จะต้องไม่กระทาใน สถานที่ของบริษัท หรือใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือในการสื่อสารของบริษัท หรือเปิดเผยให้เห็น Employee Manual: Code of Conduct and Business Ethics Human Resources Department 3- 4 Revised as of August 2020

ชื่อหรือตราบริษัทไม่ว่ากรณีใด ๆ อันอาจกระทบกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทไม่ว่า โดยตรง หรอื โดยอ้อม 3.8.3 ความซื่อสัตยส์ ุจริต (ก) บุคลากรของบริษัทต้องมีความซ่ือสัตย์สุจริตต่อหน้าท่ี และรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับ มอบหมาย (ข) ห้ามมิให้บุคลากรของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องพัวพันกับการหลอกลวง หรือทุจริตใด ๆ ท่เี กย่ี วกับบริษทั หรอื บุคคลอื่น เชน่ คูค่ า้ ลกู คา้ เจา้ หนา้ ทข่ี องรัฐ เป็นตน้ (ค) ห้ามมิให้บุคลากรของบริษัทให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือเจตนาทาให้เข้าใจผิด เจตนาปกปิด ข้อเท็จจริงหรือปลอมแปลงเอกสาร การทุจริตถือเป็นการกระทาผิดท่ีแจ้งชัด และอาจ ส่งผลให้มีการลงโทษทางวินยั รวมถึงการเลิกจา้ งในทนั ทแี ละการดาเนินคดีอาญาดว้ ย 3.8.4 การมวี ินยั บริษทั กาหนดกฎระเบยี บและขอ้ บังคับตา่ ง ๆ ตามกฎหมาย และหลักจริยธรรม ดงั นัน้ บุคลากร ของบริษัทตอ้ งประพฤตปิ ฏิบตั ิตามนโยบาย ข้อบงั คับ ระเบยี บ คาสั่ง และประกาศท่ีบริษัทกาหนดอย่าง เคร่งครดั 3.8.5 การรักษาทรัพย์สินของบรษิ ทั (ก) บุคลากรของบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการใช้และรักษาทรัพย์สินของบริษัท พร้อมทง้ั ดแู ลไม่ใหเ้ กดิ การสญู หาย (ข) ห้ามมิให้บุคลากรของบริษัทใช้ทรัพย์สินของบริษัททั้งสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ ความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยี ข้อมูล เอกสารสิทธิ์ ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร สิทธิประโยชน์ สมั ปทาน ตลอดจนส่ิงประดิษฐต์ ่าง ๆ ในทางท่ผี ิดกฎหมายและจริยธรรม หรือไม่ก่อใหเ้ กิด ประโยชนก์ ับบรษิ ทั ทั้งไม่นาไปใชเ้ พอื่ ประโยชน์ส่วนตัวหรือของผู้อืน่ โดยมิชอบ 3.8.6 การรักษาข้อมลู ความลบั ของบรษิ ัท (ก) ห้ามมิให้บุคลากรของบริษัทเปิดเผยข่าวสารข้อมูลท่ีเป็นความลับของบริษัท โดยเฉพาะ ความลับทางการค้า ข้อมูลลับหมายถึงข้อมูลใดๆ ท่ีไม่ได้เป็นข้อมูลสาธารณะ ซึ่งหากถูก เปดิ เผยอาจถูกนาไปใชโ้ ดยผูอ้ ่นื อันอาจก่อให้เกดิ ความเสียหายแก่บรษิ ทั (ข) ในกรณีที่ส้ินสุดสภาพการเป็นพนักงาน บุคลากรของบริษัทมีหน้าท่ีต้องส่งข้อมูลและ เอกสารทีเ่ ป็นความลบั ซึง่ ตนครอบครองอยู่ คนื ใหบ้ ริษทั โดยไม่ต้องร้องขอ และใหแ้ ลว้ เสร็จ ก่อนการส้ินสุดสภาพการเป็นพนักงาน ข้อผูกพันการรักษาข้อมูลความลับนี้ยังมีผล บังคบั แมเ้ มื่อพน้ จากการเป็นบุคลากรของบรษิ ทั แลว้ 3.8.7 การไม่ใช้ตาแหนง่ หน้าทีก่ ารงาน ขอ้ มลู และเอกสารของบริษัทหาประโยชน์แก่ตนเองและผอู้ ืน่ Employee Manual: Code of Conduct and Business Ethics Human Resources Department 3- 5 Revised as of August 2020

ห้ามมิใหบ้ ุคลากรของบริษัทอาศัยตาแหน่งหน้าที่การงานของตน หรือข้อมูล หรือเอกสารของ บริษัท ของลูกค้า หรือผู้ท่ีทาธุรกิจกับบริษัท เพื่อแสวงหาประโยชน์สาหรับตนเอง ครอบครัว หรือ บคุ คลอืน่ หรือทาใหป้ ระโยชน์ของบรษิ ัท ลดนอ้ ยลง ไมว่ า่ โดยทางตรงหรอื ทางออ้ ม 3.8.8 การประพฤตปิ ฏบิ ัตทิ ี่ขัดตอ่ ประโยชน์ของบริษัท (ก) ห้ามมิให้บุคลากรของบรษิ ัทกระทาการใดๆ อันเปน็ การขัดต่อผลประโยชน์ของบริษทั หรือ ทาให้บริษทั เสยี ผลประโยชน์ หรือได้ประโยชน์นอ้ ยกว่าท่ีควร (ข) กรณีบุคลากรของบริษัทถือหุ้นในบริษัทอ่ืนหรือธุรกิจท่ีดาเนินกิจการแข่งขันกับบริษัท บุคลากรของบริษัทต้องรับผิดชอบมิให้การถือหุ้นน้ันมีผลกระทบให้บุคลากรของบริษัท กระทา หรอื ละเว้นการกระทาอนั ควรตามหน้าท่ใี นฐานะบคุ ลากรของบรษิ ัท 3.8.9 การอทุ ิศตัวและอุทศิ เวลา บุคลากรของบริษัทต้องอุทิศตัวและอุทิศเวลา ทุ่มเทปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีได้รบั มอบหมายจาก บริษัทอย่างเต็มท่ี และโดยเต็มความสามารถ ไม่พึงประกอบธุรกจิ อ่ืน ทางานส่วนตัว หรือทางานอื่นท่ี มใิ ช่งานของบรษิ ทั ในเวลางาน อันมผี ลกระทบตอ่ การปฏบิ ตั ิงาน หรอื ผลประโยชน์ของบริษทั 3.9 ความสัมพันธ์และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 3.9.1 บุคลากรของบริษัทจะต้องหลีกเล่ียง และป้องกันไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว หรือ เครือญาติขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท หรือลูกค้า หรือคู่ค้าของบริษัท ในกรณีที่ไม่สามารถ หลกี เลี่ยงได้ ให้แจ้งความสัมพันธด์ ังกลา่ วใหผ้ ู้ทีเ่ กยี่ วขอ้ งภายในบรษิ ัทได้รับทราบ และให้งดยุ่งเก่ยี วกับ ข้อมลู ท่มี ีผลต่อการตัดสินใจ และการอนมุ ัตใิ นเรอื่ งนน้ั ๆ 3.9.2 การให้ของขวัญ และให้การเล้ียงรับรองกับลูกค้า คู่ค้า หรือบุคคลอ่ืน ๆท่ีมีความสัมพันธ์ทาง ธุรกิจกับบริษัท จะต้องเป็นไปตามปกติวิสัยแห่งการติดต่อธุรกิจโดยทั่วไป เหมาะสมแก่โอกาสและ เทศกาล โดยบคุ ลากรของบริษัทพงึ ปฏิบตั ิในขอบเขต ดังน้ี 3.9.3 ไมข่ ดั ต่อนโยบาย และกฎระเบยี บของบริษทั ทีม่ ีอยูแ่ ล้ว และทจ่ี ะมีเพมิ่ เติมตอ่ ไป 3.9.4 เป็นไปตามท่ีกฎหมายกาหนด 3.9.5 ตอ้ งรายงานใหผ้ ูม้ อี านาจตามที่บรษิ ัทกาหนดรบั ทราบ และอนุมตั กิ ่อนทุกคร้ัง 3.9.6 บคุ ลากรของบริษัทต้องไม่เรียกรับของขวัญ และการเล้ียงรับรองในทุกกรณี หากจาเป็นต้องมี การรับของขวัญและรับการเล้ียงรับรองจากลูกค้า คู่ค้า หรือบุคคลอื่น ๆ พึงกระทาในบริบทแห่งการ ติดต่อธุรกิจบริษัทเท่านั้น และต้องแจ้งให้ผู้มีอานาจตามท่ีบริษัทกาหนดรับทราบด้วยทุกครั้ง ในบาง กรณีอาจต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอานาจตามท่ีบริษัทกาหนดตามลาดับก่อน ท้ังน้ี ให้เป็นไป ตามระเบียบปฏิบัติของบริษทั ทีจ่ ะมเี พิ่มเตมิ ตอ่ ไป Employee Manual: Code of Conduct and Business Ethics Human Resources Department 3- 6 Revised as of August 2020

3.10 การปฏิบัตติ นต่อผรู้ ่วมงาน 3.10.1 การปฏิบตั ติ นต่อผ้ใู ต้บังคับบญั ชา บุคลากรของบริษัทต้องปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี โดยเป็นผู้บังคับบัญชาท่ีดี มีเมตตาและ คุณธรรมควรแก่การเคารพนับถือ ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเสมอภาค ส่งเสริมและ สนับสนุนความก้าวหน้าของผู้ใต้บังคับบัญชา ยินดีรับฟัง ให้คาแนะนาที่ดี และช่วยพิจารณาแก้ไข ปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วง รวมทั้งช่วยเหลือเก้ือกูลผู้ใต้บังคับบัญชาตามควรแก่กรณี และเสริมสร้างความ เข้าใจอนั ดขี องบุคลากรของบริษทั ทีม่ ตี อ่ องค์กร 3.10.2 การปฏิบตั ิตนตอ่ ผู้บงั คบั บญั ชา บุคลากรของบริษัทต้องให้ความเคารพ เช่ือฟั ง และปฏิบัติตามคาส่ังโดยชอบของ ผบู้ ังคับบัญชา มงุ่ ปฏิบตั ิงานให้สาเรจ็ ลุล่วงด้วยดี พึงนาเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการดาเนินงาน มี ทัศนคตทิ ด่ี ีตอ่ ผบู้ ังคบั บญั ชาและปรับตนเองใหท้ างานรว่ มกบั ผู้บังคับบัญชาได้ 3.10.3 การปฏิบตั ติ นตอ่ ผูร้ ่วมงาน (ก) บุคลากรของบริษัทพึงสร้างเสริมและรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคี ความเข้าใจ และ แสดงความมีน้าใจ รวมทั้งอัธยาศยั ไมตรอี ันดซี ่ึงกันและกนั (ข) บุคลากรของบริษัทพึงให้เกียรติและให้ความเคารพต่อกัน โดยสนับสนุนการทางานเป็น ทีม และร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยเปิดเผยและสุจรติ ใจ เคารพความคดิ เห็น และยนิ ดีรับฟงั ข้อมูลย้อนกลบั และข้อเสนอแนะของผ้อู นื่ โดยไม่มีอคติ (ค) บุคลากรของบริษัทต้องไม่กล่าวร้ายหรือคุกคามผู้ร่วมงานในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะใน บรษิ ทั หรือสถานทีอ่ นื่ ใด 10.3.4 บุคลากรของบริษัทต้องไม่คุกคามผู้ร่วมงานในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการคุกคามทางเพศ ซ่ึง อาจกระทาในรูปแบบต่าง ๆ เชน่ ทางวาจา ทางสอื่ สง่ิ พิมพ์ ทางกายสัมผัส เปน็ ตน้ 3.11 หลกั ปฏบิ ัตดิ า้ นความปลอดภัย 3.11.1 จัดให้มีการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย ให้สอดคล้องตามกฎหมาย และ ขอ้ กาหนดดา้ นความปลอดภัยทีเ่ ก่ยี วขอ้ ง รวมถึงมาตรฐานสากล 3.11.2 จดั ให้มีการใหค้ วามสาคัญ และดารงไวซ้ ง่ึ มาตรฐานความปลอดภัยในการทางาน เพ่ือควบคุม และป้องกันอันตรายจากการดาเนินงานของบริษัท ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อสวัสดิภาพ และ ทรพั ยส์ ินของบุคลากรของบรษิ ทั และของบริษทั 3.11.3 จดั ใหม้ กี ารสนับสนุนทรพั ยากรต่าง ๆ ในการดาเนินการตามระบบการจดั การความปลอดภัย เพอ่ื ให้เกดิ การพฒั นาอย่างตอ่ เน่อื ง จดั ใหม้ ีการกาหนดแนวการดาเนนิ งานด้านความปลอดภัย ดังน้ี Employee Manual: Code of Conduct and Business Ethics Human Resources Department 3- 7 Revised as of August 2020

(ก) ความปลอดภัยในการทางานถือเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของ บุคลากรของบริษัททุกคน (ข) บริษัทจะสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทางานให้ปลอดภัย ควบคุม ความเส่ียงของการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัย เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสานึกในการทางานอย่างปลอดภัย เพื่อดารงไว้ซ่ึงมาตรฐาน ความปลอดภัยในการทางาน โดยมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero Accident) (ค) ผู้บงั คับบญั ชาทุกระดับ เปน็ ผูน้ า กากบั ดแู ลและสนับสนุนให้บุคลากรของบริษัทปฏบิ ัตงิ าน อย่างปลอดภัยและตอ่ เนื่อง (ง) บุคลากรของบริษัทต้องคานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง ของเพื่อนร่วมงาน ของ ทรพั ยส์ ินบริษทั เป็นสาคญั ตลอดเวลาทปี่ ฏิบตั ิงาน (จ) บุคลากรของบริษัททุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัยของบริษัท และ เสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทางานและวิธีการทางานทป่ี ลอดภยั 3.12 การติดตามดแู ลใหม้ กี ารปฏิบัติ 3.12.1 บุคลากรของบริษัทจะต้องรับทราบ ทาความเข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจรยิ ธรรม ธุรกิจอยา่ งเคร่งครัด 3.12.2 บุคลากรของบริษัทมีหน้าท่ีส่งเสริม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ ผู้ท่ีฝ่า ฝืนหรือละเมิดจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตาม ระเบียบบริษทั นอกจากน้อี าจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทาผิดกฎหมาย 3.12.3 บริษัทควรจัดให้มีช่องทางการร้องเรียน การแจ้งเบาะแส และการรายงานในกรณีสงสัยว่าจะมี การทาผิดจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงช่องทางการรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรอื ข้อเสนอแนะจากผ้มู ีส่วนไดเ้ สีย 3.12.4 บริษัทควรจัดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในและกากับกระบวนการธุรกิจ (Internal Audit & Compliance) มีหน้าที่รายงานในเร่ืองการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบโดยตรง 3.12.5 บริษัทควรจัดให้มีการทบทวนจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจทุก 2 ปี เพื่อให้มีความ เหมาะสม ทนั ตอ่ เหตุการณ์ปจั จบุ นั และสภาพแวดล้อมทางธรุ กิจทอี่ าจเปลี่ยนแปลงไป 4. ปัญหาในทางปฏบิ ตั ิ เนอื่ งจากหลกั ปฏบิ ัตดิ า้ นจรรยาบรรณองคก์ รท่ีประมวลไว้น้ีไม่สามารถครอบคลมุ ถึงทุกกรณีทจ่ี ะมขี ึ้น ได้ ดังนั้น ในทางปฏิบัติ หากเกิดปัญหาความไม่ชัดเจน หรือปัญหาใหม่นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ใน Employee Manual: Code of Conduct and Business Ethics Human Resources Department 3- 8 Revised as of August 2020

จรรยาบรรณน้ี หรือปัญหาอื่นใด ให้พนักงานปรกึ ษาหารือผู้บังคับบัญชาตามลาดบั ช้ัน ฝ่ายบรหิ ารของบริษัท ฯ หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ตลอดเวลา เพ่ือร่วมกันพิจารณาหาทางแก้ไขหรือหาแนวปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับ กรณนี ้นั ๆ ตอ่ ไป Employee Manual: Code of Conduct and Business Ethics Human Resources Department 3- 9 Revised as of August 2020


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook