Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Gulf Spark Vol.12 - The Talk with K.Chutima

Gulf Spark Vol.12 - The Talk with K.Chutima

Published by cbcc, 2021-10-21 06:55:08

Description: Gulf Spark Vol.12 - The Talk with K.Chutima

Search

Read the Text Version

The Talk บริหารแรงบันดาลใจ และไขว่คว้าความส�ำเร็จ May - June 2021 14

ส�ำหรับคุณ แรงบันดาลใจ การได้มีส่วนขับเคล่ือนองค์กรให้ และความส�ำเร็จของชีวิตคืออะไร เติบโตอย่างมัน่ คง หลายคนอาจมองถึงเป้าหมาย วธิ คี ดิ ของการบริหารความสขุ ทอี่ ยากมชี วี ติ รำ�่ รวยไปดว้ ยเงินทอง ให้เข้ากับการท�ำงา นบรหิ าร บางคนอาจหมายถงึ การไดท้ ำ� งานท่ี ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล จ น ป ร ะ ส บ ใฝ่ฝัน หรอื บางคนอาจหมายถึง ความส�ำเร็จของเธอเป็นแบบไหน การใช้ชีวติ อย่างเรยี บง่าย ได้เสพ และแรงบันดาลใจในชีวติ ของเธอ ความสขุ แบบพอดีในทุกวนั เป็นอย่างไรบ้าง ในบทสัมภาษณ์ สำ� หรบั คณุ ชตุ มิ า สบี ำ� รงุ สาสน์ ฉบับน้ี จะเปิดเคล็ดลับท่ีพนักงาน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทกุ คนสามารถนำ� ไปปรบั ใช้เพ่ือเปน็ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คือการเห็น แนวทางในการสร้างชีวิตท่ีประสบ ผคู้ นทเ่ี ธอทำ� งานดว้ ยมพี ฒั นาการ ความสำ� เรจ็ ในแบบทตี่ อ้ งการกนั ได้ ตลอดจนประสบความส�ำเร็จใน อยา่ งถ้วนหน้า เส้นทางการท�ำงาน และรวมถึง 2 ส่ิงที่คุณชุติมา สีบ�ำรุงสาสน์ อยากบอกพนักงานทุกท่าน 15 Gulf Spark

คณุ มแี รงบนั ดาลใจในการขบั เคลอ่ื นชวี ติ วยั เดก็ ไม่ว่าจะเป็นการวางเป้าหมายระยะส้ัน อยา่ งไรบา้ ง ระยะกลาง หรือระยะยาวน้ัน สิ่งส�ำคัญคือ ระหว่างทางเราต้องหมน่ั ทบทวนอยู่ตลอดว่าเรา ชี วิ ต วั ย เ ด็ ก ข อ ง พ่ี ชุ เ ป ็ น ค น เ รี ย บ ง ่ า ย เดินทางถึงจุดไหนแล้ว หรือในแต่ละวันท่ีเราท�ำ ไม่โลดโผน เติบโตมาจากครอบครัวคนจีนฐานะ มันตอบโจทย์เพื่อที่จะเติมเต็มเป้าหมายของเรา ปานกลาง คุณพ่อคุณแม่ประกอบอาชีพค้าขาย ทจี่ ะไปถึงหรอื ไม ่ ดังน้ัน ส่ิงที่พ่ีถูกสอนมาโดยตลอดในฐานะ พอคุณได้เข้ามาท�ำงานในสายบรหิ าร ลูกคนโตคือต้องมีความรับผิดชอบ ส่งผลให้ ทรพั ยากรบุคคล เป็นไปตามท่คี ิดไว้หรือไม่ กลายเปน็ คนทว่ี างแผนในชวี ติ และฝกึ ทำ� สงิ่ ตา่ งๆ ดว้ ยตัวเองอยูต่ ลอด พ่ีชุไม่ได้เริ่มต้นด้วยความคิดท่ีว่าเราอยาก ท�ำงานฝ่ายบรหิ ารทรพั ยากรบคุ คล แตว่ ธิ ีคิดคอื ถ้าถามว่ามีเร่ืองราวที่พลิกผันจนเป็น พ่ีชุชอบท�ำงานกับคน ชอบท�ำงานบริการ ชอบ แรงบันดาลใจขับเคลื่อนชีวิตไหม ก็คงไม่มีอะไร ท�ำงานที่ได้แก้ปัญหา แล้วงานประเภทบริหาร เป็นจุดเปลี่ยนส�ำคัญขนาดน้ัน เพราะตลอด ทรัพยากรบุคคลมันตอบโจทย์ มันเป็นงาน วยั เดก็ เราจะมชี ว่ งเวลาใหค้ ดิ ใหต้ ดั สนิ ใจอยตู่ ลอด ประเภททที่ ำ� อยา่ งไรใหค้ นสามารถพฒั นาตอ่ ไปได้ อยา่ งตอนจะเขา้ มธั ยมฯ เราเองกเ็ ปน็ คนตดั สนิ ใจ ท�ำอย่างไรให้เขามีความสุขในสภาพที่เขาควร ว่าจะเรียนโรงเรียนไหน เดินไปสมัครเรียนเอง จะเป็น  ดว้ ยซำ�้ หรืออย่างในมหาวิทยาลัยเราก็วางแผน การเรียนเองเพื่อให้ได้เลือกวิชาเอกที่เราอยาก ชว่ งกอ่ นตดั สนิ ใจจะทำ� งานสายนี้ พชี่ ยุ งั ไมร่ ู้ เรยี นจรงิ ๆ ซงึ่ บางครงั้ กม็ ปี ญั หามอี ปุ สรรคใหต้ อ้ ง เลยว่าลักษณะงานของการบริหารทรัพยากร แก้ไขตลอด บุคคลต้องท�ำอะไรบ้าง แต่ที่เลือกงานน้ีเพราะ ชอบธรรมชาตขิ องมนั ชอบเปา้ หมายของเนอื้ งาน ดังนั้น ถ้าให้ตอบค�ำถามคือ ส่ิงที่เป็น ว่าเป็นอย่างไร  แรงบันดาลใจให้เราในช่วงวัยเด็กและวัยเรียน ไดเ้ จออะไรทร่ี สู้ กึ วา่ อยนู่ อกเหนอื การวางแผน คอื การเรียนรทู้ ่จี ะวางแผนชีวิตด้วยตัวเอง  และคาดการณข์ องคณุ บา้ งไหม แตก่ ็ไม่ใชท่ กุ คนทจ่ี ะสามารถวางแผนหรือมอง เปา้ หมายในชวี ติ อยา่ งชดั เจน คณุ มวี ธิ แี นะนำ� คือการท่ีลักษณะงานและบทบาทของเรา พวกเขาอยา่ งไรบา้ ง  มักจะเปล่ียนแปลงไปตามองค์กรอยู่เสมอ งาน ประเภทนต้ี อ้ งทำ� งานอยทู่ งั้ ในภาคทเี่ ปน็ ความสขุ พอกลบั ไปยอ้ นคดิ ดู เวลาทเี่ ราถกู ตงั้ คำ� ถามวา่ และภาคเปน็ ความทุกข์ของบริษัท ซง่ึ เป็นความ คุณมีแผนในการใช้ชีวิตระยะส้ัน ระยะยาว ท้าทายของคนท�ำงานบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างไรบา้ ง ซึง่ เมอื่ กอ่ นเวลาถามแบบน้เี รากจ็ ะ จะท�ำอย่างไรให้สามารถตอบโจทย์ขององค์กร เกิดความรู้สึกว่า ถามไปเพื่ออะไร บางทีเด็กยัง สามารถชว่ ยใหพ้ นกั งานมกี ารเจรญิ เตบิ โตในสาย ไมท่ ันไดค้ ิดเปา้ หมายนานขนาดนนั้ เลยด้วยซำ�้   อาชีพ มีความพึงพอใจในการท�ำงานและเป็น ส่วนหน่ึงของบริษัท หรือบางทีต้องแก้ปัญหา แต่ทุกวันน้ีเราเริ่มเข้าใจว่า การที่ต้องถาม พนักงานที่ไม่ได้อยู่ในแผนของบริษัท หัวหน้าท่ี ค�ำถามแบบน้ีก็เพ่ือฝึกให้รู้จักฉุกคิดถึงอนาคต ไม่เข้าใจลูกน้อง ธุรกิจในช่วงขาลง เหล่าน้ีคือ ของตวั เอง แมต้ อนทถ่ี ามยงั ไมไ่ ดค้ ดิ ถงึ เปา้ หมาย ความท้าทายที่ต้องปรับตัวและใช้องค์ความรู้ ชวี ติ ไว้ แตห่ ลงั จากทคี่ ำ� ถามถกู ยงิ ไป เรากจ็ ะเกบ็ ด้านธุรกิจเข้ามาประกอบดว้ ย มาคิดต่อเองโดยอัตโนมัติ ดังนั้น บางทีการตั้ง คำ� ถามทยี่ งั ไมม่ คี ำ� ตอบ กเ็ ปน็ จดุ เรม่ิ ตน้ ทน่ี ำ� ไปสู่ 16 การหาคำ� ตอบได้  May - June 2021

17 Gulf Spark \"ถ้าวันไหนเป็นวันท่ีไม่ดี เราจะบอกตัวเองว่า จะไม่เอาความรู้สึกน้ีไปสู่วันถัดไปเด็ดขาด แต่จะคิดว่า พรุ่งน้ีจะท�ำให้เป็นวันที่ดีส�ำหรับเราได้อย่างไร จะหาทางพัฒนาและแก้ไขอย่างไรในอนาคตข้างหน้า\" 

M a yr -- AJ upnr e 22002211 ฟังดูเหมือนคุณจะเป็นอีกหนึ่งคน ท่ีรักงานของตัวเอง มีเคล็ดลับ แบ่งปันคนที่ยังรู้สึกเหนื่อยกับการ ตนื่ มาทำ� งานในทกุ เชา้ อยา่ งไรบา้ ง อย่างท่ีบอกว่าพ่ีเลือกงานจาก สงิ่ ที่ชอบกอ่ น เราเลอื กงานประเภทนี้ เพราะเราชอบเหน็ คนพฒั นา มคี วามสขุ เวลาได้เห็นคนเติบโตจากสิ่งที่เรามี ส่วนช่วยเขา เช่น การสนับสนุนให้ พวกเขาได้ท�ำงานในทกั ษะทมี่ ี ได้เห็น เขาเติบโตขึ้นจากการเป็นพนักงาน ตัวเล็กๆ กลายเป็นหัวหน้างาน และ กลายเปน็ ผบู้ รหิ ารขององคก์ ร ความสขุ ของเราอยู่ตรงนนั้   ดงั นนั้ เวลาท�ำงาน เราจะรูส้ กึ วา่ ตัวเองมีเป้าหมายชีวิตที่ได้มาท�ำงาน มันท�ำให้รู้สึกว่าในทุกวันมีอะไรรอเรา อยู่ข้างหน้า ส�ำหรับพ่ีไม่ค่อยรู้สึกว่า ทุกวันเป็นการท�ำงาน ส�ำหรับเรา คอนเซป็ ต์ Work Life Balance คำ� วา่ Work กับ Life มันเป็นเน้อื เดยี วกนั อี ก อ ย ่ า ง คื อ เ ร า เ ห็ น ผ ล ลั พ ธ ์ ซ่ึงเป็นผลลัพธ์ท่ีมีความสุข แม้ว่า กระบวนการของมันจะไม่ได้สวยงาม ตลอดเวลา หรอื บางครง้ั ท่อี าจจะต้อง เจอความท้าทาย แต่ถ้าเป้าหมายยัง เป็นไปตามสิ่งที่เราต้องการอยู่ก็ท�ำให้ ชวี ติ การทำ� งานของเรามคี วามสุขได้  มีวธิ ีเยียวยาตัวเองในวันท่ีหมดไฟ จากการทำ� งานอยา่ งไรบา้ ง  คิดว่าการฝึกตัวเองให้เข้าใจและ ยอมรบั วา่ โลกคอื ความไมส่ มบรู ณแ์ บบ บางวันอาจจะเป็นของเรา แต่บางวัน อาจจะไม่ใช่วันของเรา เพราะถ้าหาก เรื่องแย่ๆ ท่ีเกิดขึ้นไม่ได้กระทบ เป้าหมายท่ีวางไว้ เรามองว่าก็ไม่ใช่ เรือ่ งใหญอ่ ะไร 18

ขอเสริมเร่ืองการวางเป้าหมายเพิ่มเติม ท�ำงานนี้เพราะเป็นงานที่เราได้ท�ำงานกับคน เพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องไฟในการใช้ชีวิต แต่มนั มอี ะไรมากกว่านั้น เราต้องใชว้ ธิ ีคิดแบบ โดยตรง หลายปที ่ผี า่ นมา เราเริ่มต้งั เป้าหมาย คนท�ำธรุ กิจ การวางแผน ท�ำการตลาด บริหาร ในแต่ละปีท่ีเปล่ียนแปลงไป อันน้ีเป็นส่ิงหน่ึง ทรัพยากร บริหารต้นทุน ซึ่งทั้งหมดนี้คือ ท่ีเรากลับมาสะท้อนตัวเองได้ว่า ช่วงวัยรุ่น รปู แบบของธรุ กจิ ทเี่ ราไดเ้ รยี นรเู้ พม่ิ เตมิ กอ่ นที่ เรามักจะสร้างเป้าหมายอะไรที่ค่อนข้างเป็น เราจะใช้ความรู้ในการบริหารบุคคลเข้าไปช่วย วตั ถนุ ยิ ม เชน่ อยากจะลดนำ้� หนกั อยากประสบ ใ น ก า ร ถ ่ า ย ท อ ด ห รื อ เ ป ล่ี ย น แ ผ น ธุ ร กิ จ ความสำ� เรจ็   กลายเป็นแผนที่พนกั งานสามารถปฏบิ ตั ิได้  แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา เรากลับตั้ง ความสนุกของบริหารทรัพยากรบุคคลจึง เป้าหมายอีกแบบหนึ่ง เราเลือกท่ีจะตั้งเป้าว่า หมายถึง ‘การประยุกต์คนให้เข้ากับธุรกิจของ ‘ต้องท�ำทุกวันให้เป็นวันที่ดีของเรา’ อันนี้เป็น องค์กร’ คือการบริหารธุรกิจผ่านคน ถ้าเรา วิธีการตัง้ เป้าหมายทจี่ ะท�ำใหร้ ะหว่างทางเรามี ไม่เขา้ ใจวา่ กัลฟก์ ำ� ลงั ไปสู่ธุรกิจแบบไหน เราก็ เช้ือไฟเติมอยู่ตลอด เราจึงต้องพยายามจะท�ำ จะไม่รู้ว่าตอ้ งเอาคนแบบไหนเขา้ มา จะไม่รูว้ ่า เปา้ หมายนใ้ี หเ้ กดิ ขน้ึ ทกุ วนั ถา้ วนั ไหนเปน็ จะออกแบบการ วนั ทไี่ มด่ ี เราจะบอก พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ตัวเองว่าจะไม่เอา อยา่ งไร ออกแบบวธิ ี ค ว า ม รู ้ สึ ก น้ี ไ ป สู ่ การสอื่ สารองคก์ รกบั วั น ถั ด ไ ป เ ด็ ด ข า ด พ นั ก ง า น อ ง ค ์ ก ร แต่จะคิดว่าพรุ่งน้ี แบบไหน ออกแบบ จะท�ำให้เป็นวันที่ดี ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ส�ำหรับเราไดอ้ ย่างไร อย่างไร  จ ะ ห า ท า ง พั ฒ น า คุณมองว่าความ และแก้ไขอย่างไร ส�ำเร็จของชีวติ เป็น ในอนาคตข้างหน้า  แบบไหน ทักษะที่ ได้จากประสบการณ์การท�ำงาน ความสำ� เร็จของเราแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประเภทน้ีคืออะไร  ถ้าเป็นความส�ำเร็จในเร่ืองของหน้าท่ีการงาน คือการได้เห็นความส�ำเร็จขององค์กรและ ส�ำหรับตัวพี่ที่ไม่ได้เรียนหรือท�ำงานมา บคุ ลากรทเี่ ขา้ ไปอยดู่ ว้ ย ถา้ เราอยใู่ นบรษิ ทั ไหน จากสายธุรกิจโดยตรง ในงานของการบริหาร แลว้ ได้ยนิ วา่ พนักงานบริษทั นเ้ี กง่ มพี ัฒนาการ ทรพั ยากรบคุ คลยคุ ปจั จบุ นั คอื เราตอ้ งผนั ตวั เอง และเติบโต จะรู้สึกว่าเราประสบความส�ำเร็จ ใหก้ ลายเปน็ คนในสายธรุ กจิ ในมมุ ของคนทวั่ ไป ในสิ่งทท่ี ำ� อยู่ มักจะมองว่า HR คือเรื่องของคนอย่างเดียว ถ้าพูดถึงเร่ืองชีวิตคือเราสามารถท�ำ แต่จริงๆ งานประเภทน้ีคือการบริหารธุรกิจ ประโยชน์ได้ท้ังในแง่ของการเป็นสมาชิก ผ่านคน ดังนั้น ต้องเข้าใจธุรกิจขององค์กรท่ี ครอบครัว เป็นส่วนหนึ่งของสังคม อย่างน้อย ตวั เองทำ� งานอยู่ วันหนึ่งท่ีเราไม่อยู่แล้ว เราจะได้ท้ิงความดี บางอยา่ งใหค้ นนกึ ถึง พี่ได้เรียนอะไรจากการท�ำงานบริหาร บุคคลเยอะมาก จากเดิมที่เราคิดว่าอยาก Gulf Spark 1 39


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook