Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore SPARK MAG_VOL.16

SPARK MAG_VOL.16

Published by cbcc, 2022-01-28 05:06:24

Description: SPARK MAG_VOL.16

Search

Read the Text Version

GULF SPARK 16I s s u e WIN THE PRIZE Jan - Feb 2022 INSIDE Issue 02 Sep - Oct 2019

WHAT'S INSIDE? 04 10 Spark News CSR อัพเดตข่าวสาร เปิดตัว GULF Sparks และเร่ืองราวน่าสนใจ Energy พร้อมปลูกฝัง ที่เกิดขึ้นใน GULF เยาวชนให้ใช้พลังงาน อย่างรู้คุณค่า 24 28 Finance & Investment Future Forward รวม NFT Game น่าสนใจ ปี 2021 สะท้อนความนยิ ม Metaverse คืออะไร ของการเล่นเกมเพ่อื เหตใุ ดจงึ จะมาเปลย่ี น การลงทุนในปจั จุบนั วิถีชวี ติ ในอนาคตขา้ งหนา้ Jan - Feb 2022 2

14 20 The Talk Spotlight Story คยุ เร่ืองเทคโนโลยแี ละการปรบั ตัวรบั ปี 2565 5 ทักษะส�ำคัญ กับ คุณพลาย สมุทวณชิ ท่ีวัยท�ำงานควรเรยี นรู้ และปรับตัวในปี 2565 32 36 40 Around Us Horoscope Get Lucky รู้จักการเรียนรู้ตลอดชีวิต ค�ำท�ำนายการงาน เล่นเกมส์ Word Search ทักษะเพ่ือการปรับตัว การเงิน และความรัก จากค�ำศัพท์ภายในเล่ม โดย Gulf Learning ระหว่างเดือนมกราคม พร้อมลุ้นรางวัลพิเศษ Academy (GLA) ถึงกุมภาพันธ์ 2565 จาก GULF 3 Gulf Spark

Spark News JNaonv -- FDe eb c 22002221 4

กัลฟ์จับมือ กนอ. และ PEA ENCOM กัลฟ์ต้ังสองบริษัทย่อย ลงนามรว่ มทนุ ธรุ กจิ ไฟฟ้าในพ้ืนที่ รุกธุรกิจดิจิทัลและพลังงานแสงอาทิตย์ นิคมอตุ สาหกรรมสมุทรสาคร บรษิ ทั กลั ฟ์ เอน็ เนอรจ์ ี ดเี วลลอปเมนท์ บริษทั กลั ฟ์ เอ็นเนอร์จี ดเี วลลอปเมนท์ จำ� กดั (มหาชน) มมี ตอิ นมุ ตั จิ ดั ตงั้ บรษิ ทั กลั ฟ์ จำ� กดั (มหาชน) ไดล้ งนามขอ้ ตกลงความรว่ มมอื อนิ โนวา จำ� กดั ซงึ่ เปน็ บรษิ ทั ยอ่ ยทก่ี ลั ฟถ์ อื หนุ้ กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 100% เพอื่ ดำ� เนนิ ธรุ กจิ โครงสรา้ งพน้ื ฐานดา้ น (กนอ.) และบริษัท พอี เี อ เอน็ คอม อนิ เตอร์ ดจิ ทิ ลั ผนกึ ความเชยี่ วชาญของแตล่ ะฝา่ ย และ เนชั่นแนล จ�ำกัด (PEA ENCOM) เพ่ือร่วมกนั น�ำข้อมูลมาใช้ในการสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์ม ศึกษาความเป็นไปได้และร่วมทุนในธุรกิจ (Digital Platform) ตามนโยบายในการขยาย ไฟฟ้าพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ธุรกิจและเสริมสร้างความแข็งแกร่งใน ต่อยอดไปสู่การท�ำโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าเพ่ือ อตุ สาหกรรมดจิ ทิ ลั เพอื่ รองรบั การเตบิ โตอยา่ ง ใช้เองและขายตรง (Independent Power กา้ วกระโดดของความตอ้ งการใชง้ านโครงสรา้ ง Supply: IPS) ธุรกิจระบบส่งและจ�ำหน่าย พนื้ ฐานดา้ นดจิ ทิ ลั ในประเทศไทย นอกจากนี้ ไฟฟ้าอัจฉรยิ ะ (Microgrid & Smart Meter) กลั ฟย์ งั ไดจ้ ดั ตงั้ บรษิ ทั กลั ฟ์ เอม็ พ1ี จำ� กดั ซงึ่ เปน็ รวมถึงธุรกิจบริหารจัดการพลังงาน (Energy บรษิ ทั ยอ่ ยทกี่ ลั ฟถ์ อื หนุ้ 70 % ผา่ น GULF1 Platform) ในพน้ื ทนี่ คิ มฯ เพอื่ ตอบโจทยค์ วาม รว่ มกบั Mitsui & Co., Ltd. ซงึ่ ถอื หนุ้ ในสดั สว่ น ต้องการใช้ไฟฟ้าของลูกค้าภาคอุตสาหกรรม 30% ผ่านบริษัท มิตรพาวเวอร์แคปปิตอล ที่มากข้ึน โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ (ไทยแลนด)์ จำ� กดั เพอ่ื ตอบสนองความตอ้ งการ มีก�ำหนดระยะเวลา 2 ปี ใชไ้ ฟฟา้ จากพลงั งานแสงอาทติ ยข์ องกลมุ่ ลกู คา้ อุตสาหกรรมของโรงไฟฟ้า SPP จ�ำนวน 12 5 โครงการ ภายใตบ้ รษิ ทั กลั ฟ์ เอม็ พี จำ� กดั Gulf Spark

โมเดลศนู ยก์ ารเรียนรทู้ างการเกษตร พกัลลฟังง์ลางนนแาสมงสอัาญทญิตยาซ์ ื้อขายไฟฟ้า จากกลั ฟ์ ร่วมกับโซรอน ส่งเสริมไอเดียปลูกข้าวทางเลือกเพ่ือ สุขภาพ บรษิ ทั กลั ฟ1์ จำ� กดั ไดล้ งนามเซน็ สญั ญา ซื้อขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมกับ กลมุ่ บรษิ ทั กลั ฟ์ ไดร้ เิ รม่ิ โครงการแปลงนา บริษัท โซรอน ไบโอเทคโนโลยี (ประเทศไทย) สาธิต โรงไฟฟ้าหนองแซง จ.สระบุรี และ จ�ำกัด ผู้ผลิตเเละจัดจ�ำหน่ายเห็ดเมืองหนาว พัฒนาต่อยอดสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ ปลอดสารพษิ โดยจะเขา้ ตดิ ตงั้ แผงโซลารเ์ ซลล์ ทางการเกษตรบนพ้ืนท่ี 42 ไร่ เปน็ ระยะเวลา ท้ังหมด 7,408 แผง คิดเป็นพ้ืนท่ีประมาณ กวา่ 7 ปี โดยมจี ดุ ประสงคเ์ พอ่ื เผยแพรค่ วามรู้ 24,000 ตร.ม. รวมก�ำลังไฟฟ้า 4 เมกะวัตต์ ใหก้ บั คนในชุมชน หน่วยงานราชการ และผ้ทู ี่ และสญั ญาซอ้ื ขายนม้ี กี ำ� หนดระยะเวลา 15 ปี สนใจได้มาศึกษาดูงาน รวมถึงเป็นพื้นที่ ซ่ึงรวมถึงการดูแลและซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์ สันทนาการในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท�ำ ตลอดอายุสญั ญา เกษตรอินทรีย์และการท่องเท่ียวเชิงเกษตร อีกด้วย โดยกัลฟ์ยังคงมุ่งม่ันพัฒนาศูนย์ การเรียนรู้ทางการเกษตรและแปลงนาสาธิต อย่างต่อเนื่อง และต่อยอดให้เป็นโครงการ ตน้ แบบ เพือ่ สรา้ งวถิ ีเกษตรกรรมอย่างยัง่ ยนื รวมถึงขยายองค์ความรู้สู่เกษตรกรต่อไป ในอนาคต JNaonv -- FDe eb c 22002221 6

x กัลฟ์จับมือ Binance กัลฟ์คว้ารางวัลเกียรติยศ ร่วมพัฒนาตั้งศูนย์ซ้ือขาย ในงาน ASEAN and Thailand’s Top สินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย​ Corporate Brands 2021 บริษทั กัลฟ์ อนิ โนวา จ�ำกัด ไ ดล้ งนาม บริษัท กลั ฟ์ เอน็ เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ บันทึกความร่วมมือกับกลุ่ม Bin ance จำ� กดั (มหาชน) ไดร้ บั รางวลั เกยี รตยิ ศในฐานะ แพลตฟอรม์ ซอื้ ขายแลกเปลย่ี นสกลุ เงนิ ดจิ ทิ ลั องคก์ รทมี่ มี ลู คา่ แบรนดอ์ งคก์ รสงู สดุ ในหมวด ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เพ่ือร่วมศึกษาและจัดท�ำ ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ประจ�ำปี แผนพัฒนาธุรกิจศูนย์ซื้อขายสิน ทรัพย์ดิจิทัล 2564 จากงาน ASEAN and Thailand’s Top และธรุ กจิ ทเ่ี กย่ี วเนอื่ งในประเทศไทย โดยกลั ฟ์ Corporate Brands 2021 จัดโดยหลกั สตู ร เล็งเห็นถึงการเติบโตอย่างก้าว กระโดดของ วทิ ยาศาสตรมหาบณั ฑติ สาขาวชิ าการจดั การ โครงสร้างพน้ื ฐานดา้ นดิจทิ ลั ในประเทศ จาก แบรนด์และการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์ การท่ีเศรษฐกิจถูกขับเคล่ือนด้ วยนวัตกรรม และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเทคโนโลยี ซึ่งสินทรัพย์ดิจิทัลและ เพื่อประกาศผลวิจัยและมอบรางวัลให้แก่ เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องจะเข้าม ามีบทบาท บรษิ ทั ทม่ี มี ลู คา่ แบรนดอ์ งคก์ รสงู สดุ ประจำ� ปี อย่างมากในการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับ 2564 โครงสรา้ งพน้ื ฐานทางการเงนิ ของประเทศไทย และจะมีความส�ำคัญในชีวิตประจ�ำวันของ ประชาชนมากขึ้นในอนาคต 7 Gulf Spark

Nov - Dec 2021

Gulf Spark

CSR GกัลUฟ์เLปิดFตัวSโคPรงAกาRร KS ENERGY NJ aonv -- FDe eb c 22002220 10

ปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และเข้าใจเทรนด์โลกพลังงานสีเขียว 11 Gulf Spark

พลงั งานเปน็ สง่ิ จำ� เปน็ ตอ่ การดำ� รงชวี ติ ของมนษุ ย์ 12 เราควรตระหนกั และใหค้ วามสำ� คญั ใชพ้ ลงั งานอยา่ ง รู้คุณค่า เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัท กัลฟ์ เอน็ เนอรจ์ ี ดเี วลลอปเมนท์ จำ� กดั (มหาชน) หรอื ‘กลั ฟ’์ เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของพลังงาน และมุ่งเน้นท่ีจะ ปลกู ฝงั ใหเ้ ยาวชนคนรนุ่ ใหมไ่ ดร้ บั ความรทู้ ถี่ กู ตอ้ ง พรอ้ ม ด้วยการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของพลังงาน จึงได้จัด โครงการ GULF Sparks Energy ชวนนอ้ งทอ่ งโลก พลงั งาน บอกเลา่ ความรทู้ ถี่ กู ตอ้ งเกยี่ วกบั แหลง่ ทมี่ า ตา่ งๆ ของพลงั งานทใ่ี ชใ้ นชวี ติ ประจำ� วนั รวมถงึ พลงั งาน ทดแทนซงึ่ เปน็ เทรนดพ์ ลงั งานสเี ขยี วทหี่ ลายประเทศ ทั่วโลกก�ำลังจะต้องปรับตัวและพัฒนาควบคู่ไปกับ การรกั ษาสงิ่ แวดลอ้ ม โดยนำ� รอ่ งในภาคเหนอื จงั หวดั เชยี งรายเปน็ ทแี่ รก ในวนั ท่ี 22 พฤศจกิ ายน - 2 ธนั วาคม 2564 ณ พ้ืนที่ 8 โรงเรียน ในจังหวัดเชียงราย ประกอบดว้ ยโรงเรยี นบา้ นหว้ ยลกึ ,โรงเรยี นบา้ นแจมปอ๋ ง, โรงเรยี นบา้ นปากองิ , โรงเรยี นบา้ นหวั เวยี ง, โรงเรยี น รมิ โขงวทิ ยา, โรงเรยี นชมุ ชนบา้ นปา่ คาแมเ่ งนิ , โรงเรยี น บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี และโรงเรียนบ้าน ห้วยเกี๋ยง ได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เร่ืองแหล่ง พลังงานในการผลิตไฟฟ้า แบ่งเป็น 5 ฐานกิจกรรม คอื ฐานเชอื้ เพลงิ กา๊ ซธรรมชาตแิ ละนำ้� มนั , ฐานถา่ นหนิ , ฐานพลังงานลม, ฐานพลังงานแสงอาทิตย์ และฐาน พลงั งานนำ้� Jan - Feb 2022

หลงั จบกจิ กรรมดงั กลา่ ว ตวั แทนนกั เรยี น ด.ช.สริ ริ ฐั นอกเหนอื จาก8โรงเรยี นทจี่ งั หวดั เชยี งรายภาคเหนอื เสธรตั นคณุ จากโรงเรยี นบา้ นหว้ ยลกึ ไดก้ ลา่ วความรสู้ กึ กัลฟ์ยังคงมีเป้าหมายในการต่อยอดโครงการ GULF ทไี่ ดม้ ารว่ มกจิ กรรมในครง้ั นวี้ า่ รสู้ กึ สนกุ มากทไ่ี ดเ้ ขา้ รว่ ม Sparks Energy ชวนน้องท่องโลกพลงั งาน ขยายพน้ื ท่ี ฐานกิจกรรมเก่ียวกับพลังงานต่างๆ โดยเฉพาะเรื่อง ไปยังภาคอื่นๆ ท่ัวประเทศไทย เพ่ือเป็นการขยายผล พลังงานน้�ำ เพราะเป็นแหล่งพลังงานท่ีไม่ก่อให้เกิด อนั จะนำ� ไปสกู่ ารสรา้ งสงั คมแหง่ ภมู ปิ ญั ญาดา้ นพลงั งาน มลพิษ และวนเป็นวัฏจักรจึงท�ำให้ไม่มีวันหมด ต้องขอ ได้อยา่ งเป็นรปู ธรรมตอ่ ไป ขอบคุณพี่ๆ บริษัทกัลฟ์ ที่มาจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ ให้กับโรงเรียน 13 Gulf Spark

The Talk คุยเร่ืองเทคโนโลยี และการปรับตัวรับปี 2565 Jan - Feb 2022 14

ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีเข้ามา มีส่วนร่วมกับมนุษย์รอบด้าน ไม่ว่า จะเป็นการใช้ชีวิตหรือกระท่ังการ ทำ� งาน เทคโนโลยีไดเ้ ขา้ มาชว่ ยเสริม เติมประสิทธิภาพให้เราท�ำสิ่งต่างๆ ได้สะดวกและรวดเร็วมากย่ิงขนึ้ ยงิ่ โลกหมุนเร็วเท่าไหร่ เรายง่ิ ควรติดตามและปรับตัวให้เข้ากับ นวัตกรรมใหม่ๆ ที่พัฒนาอย่าง กา้ วกระโดด คอลัมน์ The Talk ชวน คุณพลาย สมุทวณิช ผู้อ�ำนวยการ อาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ พดู คุยถึงทิศทางของเทคโนโลยี ในปี 2565 และแนวทางการปรับตัว ของคนท�ำงาน เพอื่ ให้สอดรับกับ การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจบุ ัน กับ คุณพลาย สมุทวณิช ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 Gulf Spark

ต�ำแหน่ง IT ในกัลฟ์ความรับผิดชอบหลัก หัวหน้าท่ีดี ส�ำหรับผมจะให้ความส�ำคัญกับ คอื อะไร และมคี วามทา้ ทายของงานอยา่ งไรบา้ ง คำ� วา่ ความไวใ้ จผรู้ ว่ มทำ� งานหรอื ทมี งาน เพราะสงิ่ น้ี จะชว่ ยสง่ เสรมิ การทำ� งาน การไวเ้ นอื้ เชอ่ื ใจ การแสดง จรงิ ๆ แล้ว IT ลกั ษณะงานคอื การชว่ ยเหลอื ตวั ตนของทงั้ เราและลกู นอ้ งออกมาได้ ยกตวั อยา่ ง (Support) พนกั งานในแผนกอน่ื ๆ ซงึ่ ตวั ผมจะดแู ล ในองค์กรที่มีความเช่ือใจเยอะๆ ในการท�ำงาน ในเรอ่ื งของ Network Server, Network Security เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง หรือคนอื่นๆ ในองค์กร และ Infrastructure จะกล้าแสดงความเห็นในความเป็น creativity และ productivity มากข้ึน เพราะเขารู้สึกเชื่อ ซง่ึ ความทา้ ทายของงานประเภทนี้ ผมมองวา่ และไว้ใจในสภาพแวดล้อมที่หัวหน้าสร้างขึ้น ซึ่ง เป็นเรื่องของการเข้าถึงและการเข้าใจพนักงานใน จะน�ำไปสู่การช่วยกันแก้ไขปัญหาและพัฒนา องคก์ ร เพ่อื ถา่ ยทอดและช้แี นะความเปล่ียนแปลง ประสทิ ธิภาพการทำ� งานได้มากย่ิงขน้ึ ทางดา้ นเทคโนโลยที เ่ี กดิ ข้นึ กบั บรษิ ทั ยกตวั อยา่ ง เชน่ 2-3 ปีหลงั เรอื่ งการเสริมความปลอดภัย (IT ส่วนการเป็นลูกน้องท่ีดี ผมมองเร่ืองการ Cyber Security) เปน็ สงิ่ ใหมท่ เ่ี ขา้ มาเปลย่ี นแปลง ปรับตัวและเข้าใจวัฒนธรรมของหัวหน้าและ องค์กรค่อนข้างเยอะ ซึ่งพนักงานผู้ใช้งานส่วนนี้ องค์กร เพื่อน�ำไปสู่การท�ำงานเป็นทีมให้มากที่สุด จะยังไมค่ อ่ ยตระหนกั มาก และยงั ไม่มีความเขา้ ใจ รวมไปถึงความกล้าแสดงออก กล้าเสนอไอเดีย อยา่ งเต็มท่ี อยตู่ ลอดเวลา ซง่ึ แนน่ อนวา่ อาจมไี อเดยี ทถี่ กู ปดั ตก บ้าง แต่ผมมองว่าหากค่อยๆ เรียนรู้ ปรับตัว ดังนั้น ถือเป็นความท้าทายที่เราต้องท�ำให้ ประกอบกบั รับฟงั การช้ีแนะจากหัวหน้า จะทำ� ให้ ความรู้และความยุ่งยากในการใช้งานระบบส่วนน้ี อนาคตข้างหน้า ลูกน้องที่ดีมีไอเดียที่เหมาะกับ ‘ดูงา่ ย ไม่สรา้ งความลำ� บากให้พนกั งาน’ ซ่ึงตัวเรา องคก์ รจะกลายเป็นพนกั งานทีม่ ีคณุ ภาพได้ ก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของพนักงานในองค์กรก่อน คณุ มองวา่ ในปี 2565 มเี ทคโนโลยีใดทนี่ า่ จบั ตา ว่าเป็นแบบไหน เพ่ือหาวิธีปรับใช้และชี้แนะเพื่อ มองบ้าง ให้การใช้งานมปี ระสิทธภิ าพมากขึน้ ผมวา่ เรอื่ ง NFT กบั Blockchain ในปหี นา้ โดยทกั ษะที่ควรจะมคี อื People Skills หรอื จะเขา้ มาเปน็ สว่ นหนง่ึ ในชวี ติ ประจำ� วนั ของคนทว่ั ไป การทำ� ความเขา้ ใจธรรมชาตขิ องมนษุ ย์ เพ่ือให้เรา มากยงิ่ ขนึ้ ไมว่ า่ จะเรอ่ื งของการพฒั นาแอปพลเิ คชนั เขา้ ถงึ พนกั งาน สามารถวเิ คราะหป์ ญั หาและความ ทเ่ี กยี่ วขอ้ งกบั NFTหรอื Blockchainชว่ ยยนื ยนั ความ ตอ้ งการของผใู้ ช้ นำ� ไปสกู่ ารออกแบบเทคโนโลยใี ห้ เปน็ เจา้ ของสนิ ทรพั ยท์ างดจิ ทิ ลั สรา้ งความปลอดภยั เหมาะกับเขา พวกเราทมี ไอทีนอกจากจะมคี วามรู้ สร้างความถูกต้องมากย่ิงขึ้น เช่น เร่ืองสิทธิบัตร ในเชิงเทคนิคด้านเทคโนโลยีแล้ว ต้องสามารถ ทรพั ยส์ นิ ทางปญั ญารวมถงึ ในอนาคตเวลาทำ� ธรุ กรรม ถ่ายทอดความรูใ้ หผ้ อู้ ่นื ได้จริง ออนไลน์ทตี่ อ้ งใชข้ อ้ มลู สว่ นตวั จะงา่ ยและรวดเรว็ กวา่ การถา่ ยรปู บตั ร เซน็ สำ� เนาถกู ตอ้ ง อีกทักษะท่ีควรมีคือความพร้อมที่จะเรียนรู้ โดยเฉพาะในเรื่องเทคโนโลยีที่ปัจจุบันพัฒนาไป ผมว่าภายในปีหน้าจะเร่ิมเห็นการขับเคลื่อน อยา่ งรวดเรว็ เราตอ้ งรจู้ กั ตดิ ตาม ศกึ ษา และเรยี นรู้ ในส่วนของทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงส่ือดิจิทัล ขอ้ มูลขา่ วสาร เพือ่ น�ำมาประยุกตใ์ ช้อยูต่ ลอด แตถ่ า้ ในระยะยาวเราอาจคยุ กนั เรอื่ งการทำ� ธรุ กรรม ค�ำว่าหัวหน้าที่ดีและลูกน้องท่ีดี ตามความคิด ออนไลน์ หรือแม้กระท่ังการเลือกต้ังออนไลน์ท่ี ของคุณควรมีลักษณะอยา่ งไร สามารถเกิดข้นึ จริงในอนาคต มนั ก็ลอ้ กนั ไปท้งั 2 ฝง่ั คือเราเป็นหวั หนา้ ท่ดี ี และเปน็ ลูกนอ้ งที่ดดี ว้ ยได้ Jan - Feb 2022 16

17 Gulf Spark

Jan - Feb 2022 18

เร่อื งของ Metaverse และ AR ที่ถูกพดู ถึง ในเร่ืองเทคโนโลยี คุณมีอะไรอยากแนะน�ำพน่ี ้อง อย่างมากช่วงปลายปี 2564 มองว่าเรอื่ งแบบนี้ ชาวกัลฟ์บ้างไหม จะประยุกต์กบั การทำ� งานในกลั ฟ์ได้ไหม ทุกวันน้ีท่ีบริษัทขยายตัวมีการกระจายไปยัง ดูจากทศิ ทางแลว้ Metaverse และ AR จะมา ธรุ กจิ ขา้ งเคยี งคอ่ นขา้ งเยอะผมวา่ การเรยี นรแู้ ละทนั โลก ช่วยดา้ น Business Process ในอนาคต โดยเฉพาะ รจู้ กั ปรบั ตวั เขา้ กบั สภาพแวดลอ้ มและเทคโนโลยใี หมๆ่ เรอ่ื งการจำ� ลองรปู แบบการทำ� งานตา่ งๆเชน่ ในโรงไฟฟา้ นั้นสำ� คัญ เพราะมันคอื โอกาสทที่ �ำใหเ้ ราเติบโตไปได้ จากทต่ี อ้ งเดนิ ไปทำ� งานเพยี งคนเดยี ว เราจะสามารถ จ�ำลองและดึงพนักงานในส่วน Operation มาร่วม ดังนนั้ ผมคดิ วา่ ถ้าพนกั งานมีความพร้อม บรษิ ัท มอนิเตอร์จากระยะไกลไปพร้อมกันได้ เพ่ือช่วยกัน จะส่งเสริมให้เราได้ย้ายไปต�ำแหน่งและธุรกิจใหม่ แก้ปญั หา ทำ� ใหง้ านมปี ระสิทธิภาพมากข้นึ แน่นอน จึงอยากให้พ่ีน้องพร้อมปรับตัว ในการรับ สิ่งใหมท่ ีก่ ำ� ลังจะมาถึง ผมมองว่ามันอาจจะไม่ง่ายในตอนแรก ซึ่งเรา นอกจากเรอื่ งงานและเรอื่ งเทคโนโลยีแล้ว จะต้องเรียนรู้ปรับตัวเป็นอย่างมาก แต่สุดท้ายแล้ว เวลาว่างคณุ ใหค้ วามสนใจเรื่องไหนบ้าง งานจะมปี ระสทิ ธภิ าพและนำ� ไปสกู่ ารทำ� งานทส่ี ะดวก และรวดเรว็ ขึ้น ผมเป็นนักกีฬา เป็นคนที่รักในการเล่นกีฬา ในปี2565ทางกลั ฟจ์ ะมเี ทคโนโลยีไหนเขา้ มาเสริม ไมว่ า่ จะใช้แรง ใช้ทักษะ วงิ่ วา่ ยน้ำ� เทนนสิ กอลฟ์ ใหก้ ารทำ� งานมปี ระสิทธิภาพมากขน้ึ ขอใหบ้ อกพรอ้ มเลน่ เสมอ ลา่ สดุ กเ็ พง่ิ ไปลงแขง่ ขนั วงิ่ ทด่ี อยอนิ ทนนทม์ า เปน็ การวงิ่ เทรลระยะทางรว่ มกวา่ ทางไอที Digital Technology จะเป็นเรื่อง 60 กิโลเมตร สำ� คญั ทถี่ กู พดู ถงึ เชน่ การนำ� อปุ กรณ์ การนำ� รปู แบบ การท�ำงานผ่านดิจิทัลต่างๆ เข้ามาท�ำงานภายใน ทส่ี นใจเรอ่ื งกฬี าสว่ นหนงึ่ คอื การฝกึ ฝนระเบยี บ ออฟฟิศ วินัยในแบบของผม ผมมองว่าการขยันซ้อมและท�ำ อย่างสม่�ำเสมอจะช่วยปรับพฤติกรรมให้เรารู้จักตั้ง เดิมทีเราก็มีการใช้ Digital Technology อยู่ เปา้ หมาย วางแผน และหาทางพชิ ติ ควา้ ความสำ� เรจ็ บ้างแล้ว แต่ในปีนี้เราจะมีส่วนเสริมเพ่ิมข้ึนมา เช่น มาครองได้ ในอดตี เราเคยเดนิ ไปจดบนั ทกึ งานตา่ งๆ ผา่ นกระดาษ ในมุมมองของคุณ ค�ำว่าความส�ำเร็จ รูปร่าง ก็จะถูกปรับเปลี่ยนให้ท�ำผ่านมือถือ ผ่านแบบฟอร์ม หน้าตาเปน็ อยา่ งไร อิเล็กทรอนิกส์ ต่อไปเราจะต่อยอดไปอีกว่า ถ้าเกิด ปญั หากจ็ ะเรยี กคนทเี่ กย่ี วขอ้ งมาแกไ้ ขปญั หาไดท้ นั ที มนั แลว้ แตค่ นเลยนะ แตท่ อ่ี ยากจะบอกคอื คำ� วา่ เปน็ ตน้ มนั คอื เรอ่ื งการตอ่ ยอดเทคโนโลยใี หใ้ ชง้ านได้ ‘ความสำ� เรจ็ จะไมเ่ กดิ เลย หากเราไมม่ กี ารตงั้ เปา้ หมาย’ คลอ่ งตวั มากขึ้น ดงั นน้ั ความส�ำเร็จของผมรปู รา่ งหนา้ ตามนั เรม่ิ ส่วนพนักงานต้องปรับตัวอะไรใหม่ ผมมองว่า ก่อตัวข้ึนตั้งแต่เราเริ่มต้ังเป้าหมายอะไรบางอย่าง ส่ิงที่ต้องเตรียมรับคือเรื่องความปลอดภัยทาง และได้ลงมือท�ำอย่างเต็มที่ ซึ่งถึงแม้จะท�ำตาม เทคโนโลยี เนอ่ื งจากเรามีนวตั กรรมใหมๆ่ เข้ามา จงึ เป้าหมายได้หรือไม่ได้ก็ตาม ผมก็นับว่าตัวเราเอง ต้องมีการเสริมความปลอดภัยเข้าไป ป้องกันภัย ได้ประสบความส�ำเร็จกับส่ิงที่ต้ังใจเอาไว้เรียบร้อย ปอ้ งกนั การแฮ็ก และการยนื ยันตวั ตน เปน็ ต้น แลว้ 19 Gulf Spark

Spotlight Story 5 ทักษะส�ำคัญ ที่วัยท�ำงานควรเรียนรู้ และปรับตัวในปี 2565 เครดติ ภาพ: freepik 20 Jan - Feb 2022

ในปี 2564 ท่ีผ่านมาโลกมีการเปลี่ยนแปลง การท�ำงานแบบเดิมๆ จึงอาจไม่เพียงพอแล้ว อย่างต่อเนื่อง ท้ังในด้านธุรกิจท่ีเกิดดิจิทัล ส�ำหรับอนาคตทก่ี ำ� ลังมาถึง ดิสรัปชัน รวมไปถึงรูปแบบการท�ำงานท่ีต้อง ปรับเปล่ยี นให้ทนั สถานการณ์ ดงั น้ัน ทักษะที่ใช้ใน คอลมั น์ Spotlight ขอแนะน�ำ 5 ทกั ษะส�ำคญั การทำ� งาน หรือความรทู้ างดา้ นเทคโนโลยสี ำ� หรบั ในปี 2565 ท่ีควรเรยี นรู้และปรับตัวให้เข้ากับ ยคุ ดจิ ทิ ลั และการท�ำงานที่ยืดหยุ่นมากยง่ิ ขึน้ 1 การจัดการ การใช้ระบบการจัดการข้อมูลแบบเดิมๆ ท่ีประมวลผล ข้อมูล และน�ำออกมาใช้ได้ช้าถือเป็นเรื่องส�ำคัญอันดับต้นๆ ส�ำหรับ การทำ� งานในปัจจุบนั เพราะหลายองค์กรเริ่ม ดังน้ันการแปลงข้อมูล ยอมรับแลว้ วา่ การมีพนักงาน การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ ที่มีทักษะในการรวบรวม หาความสัมพันธ์ การจัดเรียง จัดเก็บข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว หมวดหมู่ข้อมูลจะท�ำให้น�ำ และสามารถน�ำข้อมูลมา ข้อมูลออกมาใช้งานได้ง่าย ประมวลผล วิเคราะหไ์ ดอ้ ยา่ ง มากข้ึน รวมถึงยังสามารถ แม่นย�ำ จะช่วยให้องค์กร ศึกษาพฤติกรรมผู้ซ้ือ ต่อยอด มองเห็นถึงจุดเด่นจุดด้อย วางกลยุทธ์การตลาดและ ทม่ี อี ยแู่ ละนำ� ไปสกู่ ารปรบั ปรงุ การขายให้กบั องค์กรได้ดี และพฒั นาทเ่ี หน็ ผลได้จรงิ ตอ้ งยอมรบั วา่ เศรษฐกจิ โลกเสมอื นกำ� ลงั จะกลาย 2 ความรู้ใน เปน็ เศรษฐกจิ รปู แบบใหม่ในอกี 10-20 ปขี า้ งหนา้ สินทรัพย์ดิจิทัล จึงไมถ่ อื วา่ เรว็ เกนิ ไปทจี่ ะศกึ ษาเร่อื งการขบั เคลอื่ น ทางเศรษฐกิจ การท�ำงานของสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) อย่างครปิ โทเคอร์เรนซี รูปแบบ การหารายได้ผ่านเกม (GameFi) รวมไปถึง การรเู้ ท่าทนั และปอ้ งกันการทจุ ริต (Anti-Fraud) ซึ่ ง ใ น อ น า ค ต ก า ร เ ข ้ า ม า ข อ ง ทางเทคโนโลยีในอนาคตเสียแต่เน่ินๆ เทคโนโลยีประเภทนี้ จะมาเปล่ียนแปลง จะเปน็ โอกาสอนั ดที ไี่ ดเ้ รยี นรกู้ อ่ น เพอ่ื นำ� รูปแบบการท�ำงานในหลากหลายสาขา ไปสกู่ ารพฒั นาการทำ� งานตอ่ ไป หากเราเตรยี มความพรอ้ มรบั การเคลอ่ื นตวั 21 Gulf Spark

3 ทักษะการส่ือสาร จากงานวิจัยของ McKinsey & Company ในทุกระดับ บริษัทด้านการปรึกษาการจัดการระดับโลกพบว่า กลุ่มบริษัทที่ความหลากหลายทางชาติพันธุ์หรอื วัฒนธรรมในทีมผู้บรหิ ารท่ีสามารถแลกเปล่ียน ความเหน็ ไดอ้ ยา่ งหลากหลาย มกั มแี นวโนม้ ทจ่ี ะมผี ล ก�ำไรระดบั แนวหนา้ ของอุตสาหกรรมมากกวา่ 33% การ ‘ส่ือสาร’ และแลกเปลี่ยนความเห็น รวมถงึ ยอมรบั ความคดิ เหน็ ทหี่ ลากหลายจะชว่ ยสรา้ ง หลากหลายแง่มุม ยังคงเป็นกุญแจส�ำคัญส�ำหรับ วัฒนธรรมท่ีเปิดกว้างภายในองค์กร เพื่อน�ำไปสู่ การท�ำงาน ดังน้ัน การท่ีพนักงานมีความสามารถ การตอ่ ยอดไอเดยี ดๆี สรา้ งผลลพั ธเ์ ชงิ บวกมากยง่ิ ขน้ึ ในการส่ือสารท่ีดีทั้งในแง่ของการฟังและการพูด รายงานของ LinkedIn Workplace Learning 4 ทักษะในการปรับตัว Report2021พบวา่ อตั ราการปรบั บรบิ ทหนา้ ท่ี และมีความรู้เฉพาะทาง ของพนกั งานภายในองคก์ รมมี ากขึ้นโดยเพิ่มข้นึ ที่หลากหลายมากข้ึน จาก 16% เปน็ 19% ซง่ึ สอดคลอ้ งกบั แนวโนม้ ขององคก์ รในปจั จุบนั ทม่ี กั ประเมนิ ความสามารถ ของพนักงานเป็นหลักและพร้อมปรับเปลี่ยน หรือเลื่อนต�ำแหน่งหากพนักงานคนใดมีทักษะ ทเ่ี หมาะกบั อกี ตำ� แหนง่ งานมากยง่ิ กวา่ เทรนด์ดังกล่าวถือเป็นโอกาสส�ำคัญ ได้เร่ิมและลองสายงานใหม่ๆ ที่ตนสนใจ ของพนักงานที่มีทักษะรอบด้านและ และมีความถนัดมากกว่า ซ่ึงจะส่งผลดี สามารถปรับตัวได้อย่างล่ืนไหล ในการ กบั ทงั้ พนกั งานและองคก์ ร 5 ทักษะด้านการตัดสินใจ 99% ของความเป็นผู้น�ำ คือความเตม็ ใจ และเป็นผู้น�ำ ท่ีจะต้องท�ำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินใจต่อไป และในโลกทก่ี ำ� ลงั ปรบั เปลยี่ นอยา่ งรวดเรว็ เช่นนี้ ตลาดงานจงึ ต้องการผู้ที่สามารถ คดิ และลงมอื ทำ� ไดอ้ ยา่ งรวดเรว็ เฉยี บขาด และมีวจิ ารณญาณมากขนึ้ ดงั นน้ั นอกจากความรู้ ทกั ษะ และประสบการณ์ ใหมๆ่ และสรา้ งความสำ� เรจ็ ทแ่ี ตกต่างให้แกอ่ งค์กร ที่ดีแล้ว การสามารถน�ำสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์กับ ได้ ถอื เปน็ ทกั ษะสำ� คญั ทจี่ ำ� เปน็ มากสำ� หรบั พนกั งาน การท�ำงานและองค์กร น�ำไปสู่การตัดสินใจอะไร ในองค์กรยคุ ใหมท่ ่กี �ำลังจะมาถงึ Jan - Feb 2022 22

แต่ในความเปน็ จรงิ แลว้ ความสามารถในการเรยี นรแู้ ละปรบั ตวั ของแตล่ ะบคุ คลกแ็ ตกตา่ งกนั เราจึงมี 3 วธิ ีในการคน้ หาตวั ตนและสิ่งทชี่ อบ เพือ่ ตอ่ ยอดในการเรยี นรทู้ กั ษะอน่ื ๆ ตอ่ ไปในอนาคตขา้ งหนา้ 1 เริ่มตั้งค�ำถามถึงจุดหมายของชีวิตเป็นอันดับแรก สดุ ทา้ ยแลว้ การทำ� งานควรตอบสนองชวี ิตเราทงั้ ในปจั จุบนั และอนาคต ดงั นนั้ การตงั้ คำ� ถามและหาคำ� ตอบ ให้แน่ชัดก่อนว่ามองตัวเองในอนาคตไว้แบบไหน ค�ำว่าประสบความส�ำเร็จในชีวิตของตนเป็นอย่างไร บ้ันปลายชีวติ อยากอยู่ที่ไหนหรือท�ำอะไรอยู่ เพอื่ ให้เราสามารถวางแผนระยะยาวได้ว่าควรจะมุ่งหน้าและ พัฒนาตัวเองไปทางไหน หรือหากยังมองเห็นภาพนี้ไม่ชัดเจน ในอนาคตเปน็ แบบใด กจ็ ะชว่ ยใหเ้ หน็ เสน้ ทาง การตีกรอบให้แคบลงว่าเราไม่อยากมีชีวิต ชดั เจนยิง่ ขนึ้ และพรอ้ มเรมิ่ ต้นลงมอื ทำ� 2 ทดลองท�ำหลายๆ อย่าง แน่นอนว่าการได้เรม่ิ ลงมือท�ำเป็นวธิ ีหาค�ำตอบได้ดีท่ีสุด ว่าเราชอบหรือไม่ชอบท�ำอะไร โดยอาจลงเรียน คอร์สเสริม หาโอกาสให้ตนได้ลองฝึกทักษะใหม่ๆ หรือพูดคุยกับผู้คนในแวดวงอ่ืนๆ มากขึน้ ก็จะช่วย ตอบคำ� ถามใหก้ บั ตวั เองไดว้ า่ ตวั เราชอบและมคี วามสขุ หรือไม่ หากพงึ พอใจในสิง่ ทลี่ องทำ� แลว้ กเ็ ปน็ โอกาส อนั ดที ่ีเรียนร้ตู ่อไป 3 สังเกตว่าสามารถจดจ่อกับอะไรได้นานหรือท�ำอะไรได้ดี บ่อยครั้งที่หลายคนไมร่ ้วู ่าตวั เองชอบหรอื สนใจอะไร เพราะพวกเขาเผลอมองข้ามส่งิ นน้ั ไป อาจเพราะท�ำ อยู่เป็นประจ�ำจงึ ไม่ได้มองเป็นเร่ืองส�ำคัญอะไร หรอื ไม่คิดว่าตนสามารถเอาดีทางด้านนี้ได้ จึงพยายาม หาทักษะท่อี ยใู่ นเทรนด์อยูเ่ สมอ แต่ในความเป็นจริงแล้ว สิ่งท่ีตัวเองสามารถ แต่อย่างใด แต่เราค่อยๆ เรียนรู้และต่อยอดทักษะ จดจ่อกับมันได้เป็นเวลานาน แม้จะไม่ใช่ทักษะ ตรงนน้ั ได้ แลว้ ค่อยน�ำจดุ แขง็ ของตนมาประยุกตก์ บั เฉพาะทางหรืออยู่ในเทรนด์ของตลาดแรงงาน ตลาดแรงงานในภายหลัง 23 Gulf Spark

Finance and Investment N F T G A M Eรวม น่าสนใจ ปี 2021 เครดติ ภาพ: freepik สะท้อนความนิยมของการเล่นเกม เพ่ือการลงทุนในปัจจุบัน Jan - Feb 2022 24

ใ น ช ่ ว ง ป ี ที่ ผ ่ า น ม า ถื อ เ ป ็ น ข า ขึ้น ทำ� ใหผ้ ทู้ ถี่ อื ของ NFT ช้ินใดอยกู่ จ็ ะเปน็ ของการลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี เจ้าของสินทรัพย์น้ันแต่เพียงผู้เดียว (cryptocurrency) ท่ีปัจจุบันมี และส่งผลให้ราคาของ NFT มีราคา หลากหลายรูปแบบท้ังการ ซื้อขาย สงู ข้ึนจากความหายาก และไมส่ ามารถ แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ ก็ ง ก� ำ ไ ร เ ห รีย ญ ท�ำซ้�ำได้ คล้ายคลึงกับการซ้ือสินค้า ฟาร์มเหรยี ญ (DeFi) การซ้ือผลงาน Limited edition หรอื รูปภาพ NFT และการเล่น NFT Game ท่ีได้ ของศิลปินระดับโลก โดยทุกการ รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วง ซื้อขายจะมีการบันทึกใน Ethereum ปลายปีซงึ่ ถอื เปน็ เรื่องนา่ สนใจไมน่ อ้ ยท่ี blockchain ดังนั้นหากใครคิดจะ ‘เกม’ ได้ผันเปล่ียนจากสื่อบันเทิง เลยี นแบบหรือทำ� ของปลอมขนึ้ มา หาก กลายเปน็ ‘ชอ่ งทางการลงทนุ ’สามารถ ไม่ปรากฏว่าคนเหล่านั้นท�ำการซ้ือ สรา้ งเงิน สรา้ งกำ� ไรได้ และเปน็ เจา้ ของกรรมสทิ ธง์ านดงั กลา่ ว คอลมั น์ Finance ประจำ� เลม่ น้ี จงึ ขอ จะท�ำให้ทุกคนทราบว่างานน้ันเป็น พาไปท�ำความรู้จัก NFT Game ว่า ของปลอมไม่สามารถสร้างมูลค่าได้ คืออะไร และมีรูปแบบในการลงทุน เหมอื นงาน NFT ทเี่ ปน็ ของจรงิ อย่างไรบ้าง รวมไปถึง NFT Game สว่ น NFT Game จะมคี วามคลา้ ยคลงึ ยอดนิยมในปีท่ีผ่านมาว่ามีเกมไหนที่ กับการซื้อขาย NFT ปกติ แต่ผู้เล่น นกั ลงทนุ เขา้ ไปเลน่ เปน็ จำ� นวนมาก จะทำ� การซอ้ื ขายผลงาน NFT ผา่ นเกม ก่อนอ่ืนต้องท�ำความเข้าใจกับค�ำว่า ตา่ งๆ ทอี่ ย่ใู น Ethereum blockchain NFT ท่ีเป็นเหมือนร่มใหญ่ของ แทน ซ่ึงส่งิ ที่ซ้ือขายกันก็จะเป็นไอเทม การลงทุนประเภทน้ีก่อน โดย NFT ส่ิงของต่างๆ ภายในเกม ท่ีสามารถ (Non-Fungible Token) น้ันเป็น ท�ำได้ทั้งซื้อขายกันระหว่างผู้เล่น หรือ สว่ นหนง่ึ ของ Ethereum blockchain ทำ� ภารกจิ ตา่ งๆ ในเกมเพอื่ ให้ไดส้ ิง่ ของ ที่ ร อ ง รั บ ก า ร ส ะ ส ม สิ น ท รั พ ย ์ ท่ี มี ช้ินนน้ั มา (Play to Earn) ลั ก ษ ณ ะ เ ฉ พ า ะ มี ค ว า ม ห า ย า ก ซึ่งปัจจุบันก็มีหลากหลายเกมที่ก�ำลัง ไม่สามารถท่ีจะท�ำการแบ่งขายเป็น ไดร้ บั ความนยิ มเปน็ อยา่ งมาก และนค่ี อื หน่วยย่อยๆ ได้จะต้องมีการซ้ือขาย 5 เกมดงั บนโลก NFT Game ในปี 2021 เตม็ จำ� นวนเทา่ นนั้ ทผี่ า่ นมา เครดิตภาพ: freepik Gulf Spark 25

1. AXIE INFINITY เกมเล้ียงสัตว์ผสมกบั การ วางแผนกลยทุ ธ์ ที่ผู้เล่นจะต้องฝึกฝน เหรียญ SLP ที่หาจากเกม สตั วเ์ ลย้ี งของเราเพอ่ื ใหพ้ รอ้ ม หรือซื้อผ่านกระดานเทรด กับการผจญภัยและต่อสู้กับ อย่าง Uniswap และ สตั วป์ ระหลาดตา่ งๆ ภายใน Opensea ซงึ่ ทงั้ การซอื้ ขาย เกม โดยสตั วเ์ ลย้ี งของผเู้ ลน่ สัตว์เล้ียงและขั้นตอนการ สามารถเพม่ิ ประสทิ ธภิ าพได้ ผ ส ม พั น ธุ ์ คื อ จุ ด ที่ ผู ้ เ ล ่ น ดว้ ยการฝกึ ฝน ผสมพนั ธ์ุ หรอื สามารถลงทนุ และสรา้ งกำ� ไร ซ้ือขายกับผู้เล่นคนอ่ืนๆ ใหก้ บั ตนได้ โดยการผสมพนั ธน์ุ นั้ กต็ อ้ งใช้ 2. SORARE เกมสะสมการ์ดนกั ฟุตบอล เ ก ม ส ะ ส ม ก า ร ์ ด นั ก - ในช่วงแรกได้ แต่แบบ ฟุตบอล เพ่ือใช้เล่นในเกม Tokenized จะมีจ�ำนวน โดยนักเตะชุดหน่ึงเวลาน�ำ จ�ำกัด และมีความยากง่าย ไปแข่งจะมีได้ท้ังหมด 5 คน ในการได้รับท่ีแตกต่างกันไป และฟอร์มของนักเตะก็จะ ในแต่ละใบ ตรงจุดน้ีท�ำให้ ขน้ึ อยกู่ บั ฟอรม์ ของนกั ฟตุ บอล การ์ดของนักเตะบางคนมี ตัวจรงิ ในโลก ณ ตอนนน้ั โดย ราคาซ้ือขายท่ีสูงมากกว่า การ์ดจะมี 2 ประเภท ได้แก่ การด์ ใบอนื่ Common และ Tokenized โดย Common จะเป็นการด์ ทแี่ จกฟรสี ำ� หรบั ผเู้ ลน่ มอื ใหม่ Jan - Feb 2022 26

3. F1 DELTA TIME เกมแข่งรถ เกมแข่งรถที่ผู้เล่นสามารถน�ำ ก็จะมีความยากง่ายในการค้นหา รถทอ่ี ยใู่ นรปู แบบ NFT ไปลงสนาม ตั้งแต่ระดับ Common, Epic, แข่งกับคนอ่ืนได้ โดยเกมน้ีท�ำให้เรา Legendary และ Apex ซงึ่ สง่ ผลใหม้ ี สามารถสะสมรถ อุปกรณ์แต่งรถ ราคาที่แตกต่างกัน โดยของทุกช้ิน สนามแข่ง คนขับ และล้อรถได้ใน จะตอ้ งซอ้ื โดยใช้ REVV Token ผเู้ ลน่ รูปแบบ NFT ซ่ึงของแต่งแต่ละช้ิน จงึ สามารถทำ� การลงทนุ ผา่ นจดุ นไี้ ด้ 4.CRYPTOKITTIES เกมเล้ยี งและผสมพนั ธุ์แมว เกมเลย้ี งและผสมพนั ธแ์ุ มวเพอ่ื มาไขปรศิ นา โดยปจั จบุ นั CryptoKitties มแี มวทง้ั หมดมากกวา่ ภายในเกมและสร้างคอลเลกชันแมวในแบบของ 50,000 สายพันธุ์ ซ่ึงก็มีราคาท่ีแตกต่างกันไป ตัวเองข้ึนมา ด้วยรูปแบบเกมที่เรียบง่าย เกม จึงเหมาะแก่การเพาะพันธุ์ ซื้อขาย แลกเปล่ียน ดังกล่าวจึงจัดท�ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการ และทำ� กำ� ไรกนั เองในหมผู่ เู้ ลน่ ซ้ือขายแลกเปลี่ยนพันธุ์แมวกันโดยเฉพาะ 5. EVOLUTION LAND เกมจ�ำลองการเปน็ เศรษฐี เกมจำ� ลองการเปน็ เศรษฐี ใหผ้ เู้ ลน่ บรหิ ารจดั การทด่ี นิ ของตวั เองดว้ ยการซอ้ื ขายแลกเปลยี่ นทด่ี นิ ทำ� การเกษตร และสรา้ งสงิ่ ปลกู สรา้ งเพอ่ื เพม่ิ มลู คา่ ของทดี่ นิ โดยภายในเกมมที ดี่ นิ ทงั้ หมด 26 ทวปี ทำ� งานอยบู่ นบลอ็ กเชนทแ่ี ตกตา่ งกนั ไป ซง่ึ แตล่ ะทวปี จะใหผ้ ลผลติ ทไี่ มเ่ หมอื นกนั ความแตกตา่ งตรงน้ี จงึ เปดิ โอกาสใหผ้ เู้ ลน่ สรา้ งมลู คา่ ทด่ี นิ ของตนสำ� หรบั ซอ้ื ขายทรพั ยากรบนทด่ี นิ ตา่ งๆ เหลา่ นนั้ 27 Gulf Spark

Future Forward METAVERSE คืออะไร เครดติ ภาพ: freepik 28 Jan - Feb 2022

เหตุใดจึงจะมาเปล่ียนวิถีชีวิต ในอนาคตข้างหน้า หลังจาก มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก (Mark และจะมาเปล่ียนแปลงชีวติ ของพวกเราใน Zuckerberg) ได้ประกาศว่าจะสร้าง ระยะส้นั และระยะยาวไดอ้ ย่างไร Metaverse โลกเสมือนจริงแบบ 3D ท่ีน�ำ โลกเสมือนผนวกเข้ากับโลกจริงให้เป็น คอลัมน์ Future Forward ชวนทุกคน เนื้อเดียวกันเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา มาท�ำความรู้จักเทคโนโลยีโลกเสมือนน้ี จงึ ทำ� ใหเ้ กดิ คำ� ถามตามมาอกี มากวา่ แทจ้ ริง ท่ีจะกลายเป็นอนาคตของมวลมนุษยชาติ แล้ว Metaverse คืออะไร ท�ำอะไรได้บ้าง และจะเปิดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร บนโลกได้มากยิง่ ขน้ึ 29 Gulf Spark

โดยค�ำว่า Metaverse มหี ลักฐาน ปรากฏเป็นครั้งแรกในปี 1992 ซง่ึ เปน็ เนือ้ หาท่อี ยใู่ น SnowCrash หนังสือนิยายวิทยาศาสตร์ ของ นลี สเตป็ สนั (Neal Stephenson) นักเขียนชาวอเมริกัน บอกเล่า เรอ่ื งราวของโลกยุคอนาคตที่ มนุษย์และคอมพิวเตอร์ตอบโต้กัน ผ่านเทคโนโลยีต่างๆ อีกทั้งยัง อาศัยอยู่ในพ้ืนที่โลกเสมือนจรงิ ที่ลำ้� สมยั เครดิตภาพ: freepik ตอ่ มา มารก์ ซกั เคอรเ์ บริ ก์ ภาพ 3 มติ ิ รวมไปถงึ การจำ� ลอง Facebook ทไี่ มไ่ ดต้ อ้ งการเปน็ ก็มีความต้ังใจจะน�ำค�ำและ การรบั รู้มองเหน็ และไดย้ นิ เสยี ง เพยี งแพลตฟอรม์ โซเชยี ลมเี ดยี คอนเซปตด์ งั กลา่ วมาพฒั นาตอ่ ผา่ นแว่น VR แต่ยังมุ่งหน้าสู่การขยายไปสู่ เพราะ Metaverse ทจี่ ะเกดิ ขน้ึ โลก Metaverse ในอนาคตนั้น มีคอนเซปต์คือ การเขา้ มาของ Metaverse การสรา้ งโลกเสมอื น เชน่ สงั คม มีประโยชน์ตรงท่ีสามารถช่วย ที่ ส� ำ คั ญ คื อ ก า ร พั ฒ น า ออนไลน์ในปัจจุบันรวมเข้ากับ ให้เราไปอยู่ในสถานที่ต่างๆ ความเรว็ ของอนิ เทอรเ์ นต็ และ โลกจริงๆ ท่ีเราใช้ชีวิตอยู่ ได้ท่ัวโลก แม้จะน่ังอยู่ในบ้าน การถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูง ดว้ ยการใชเ้ ทคโนโลยี จนกลาย กต็ าม รวมไปถงึ สอื่ สารกบั ผคู้ น ด้วย Metaverse น�ำไปสู่การ เป็น ‘ชุมชนโลกเสมือนจริง’ ท่ัวโลกได้หลากหลายรูปแบบ ผลักดันโลกเข้าสู่ยุค Internet เช่นเดียวกับในหนังสือ โดย มากกว่าแคก่ ารโทรศพั ท์ พมิ พ์ of Things ทเ่ี ทคโนโลยเี ขา้ มา ปัจจุบันเริ่มมีการพัฒนาและ ขอ้ ความ หรอื วดิ โี อคอลแบบใน ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพ ทดลองใช้งานผ่านเทคโนโลยี ปจั จบุ นั ในการประกอบอาชีพต่างๆ AR (Augmented Reality) ใหด้ มี ากยง่ิ ขน้ึ เชน่ การผา่ ตดั และ VR (Virtual Reality) ยกตัวอย่าง Facebook ทางไกล หรือผ่าตัดเสมอื นจริง บ้างแล้ว ดังที่เราเห็นอยู่ใน ทไี่ ดก้ ระจายการลงทนุ ไปหลาย ในวงการแพทย์ หรอื การใชง้ าน ปจั จบุ นั เชน่ การสรา้ งฟลิ เตอร์ แพลตฟอร์ม รวมถึง Oculus หุ่นยนต์จากทางไกลและใน กล้องถ่ายรูป, การเล่นเกม Go แวน่ ตาเทคโนโลยี VR ทเี่ คย พน้ื ทอ่ี นั ตรายทางดา้ นวศิ วกรรม Pokémon GO, โฮโลแกรม สรา้ งเสยี งฮอื ฮาเมอ่ื หลายปกี อ่ น การจำ� ลองทอ่ งเทยี่ วพพิ ธิ ภณั ฑ์ อกี ทงั้ แวน่ ตา Ray-Ban Stories หรอื ไปไกลถงึ ขนั้ การทเ่ี ราเขา้ ไป ทแี่ สดงใหเ้ หน็ ความชดั เจนของ Jan - Feb 2022 30

เครดิตภาพ: freepik อยู่ในฉากของหนังเรื่องที่ก�ำลัง ซักเคอรเ์ บริ ์ก และบรษิ ทั ตา่ งๆ ดอู ยู่ จ ะ มี ทิ ศ ท า ง ใ น ก า ร พั ฒ น า เ ท ค โ น โ ล ยี อ ย ่ า ง ไ ร บ ้ า ง ใ ห ้ นอกจากนี้ Metaverse สอดรับกับ Metaverse ท่ีจะ ยังเป็นโอกาสของนักลงทุน เข้ามาในอนาคต ส� ำ ห รั บ ก า ร ห า ก� ำ ไ ร จ า ก เทคโนโลยใี หมๆ่ ที่จะพลกิ โลก เพอื่ ใหเ้ ราสามารถปรบั ตวั ในอนาคต ซ่ึงก็เริ่มเกิดขึ้น พร้อมเป็นส่วนหนึ่งได้อย่าง มาบ้างแล้ว เช่น การซื้อขาย ทันท่วงที กับโลกแห่งอนาคต เก็งก�ำไรผลงานศิลปะดิจิทัล ท่กี �ำลังจะมาถงึ ในไม่ช้า หรือ NFT รวมไปถึงการเก็ง กำ� ไรทดี่ นิ เสมอื นจรงิ ซงึ่ เกดิ ขน้ึ แลว้ ในแพลตฟอรม์ Sandbox จะเห็นได้ว่าในแง่ของ คอนเซปต์ Metaverse จะเปน็ ตวั แปรสำ� คญั ทเ่ี ขา้ มาชว่ ยเหลอื และปรับปรุงคุณภาพมนุษย์ ในหลากหลายด้าน แต่ถึง อย่างไร เราก็ยังคงต้องจับตา ดูกันต่อไปว่าหลังจากน้ี มาร์ก 31 Gulf Spark

Around Us เรียนแบบเพลินๆ … LEARN บน GLA เครดติ ภาพ: freepik 32 Jan - Feb 2022

““WISDOM IS NOT A PRODUCT OF SCHOOLING BUT OF THE LIFELONG LEARNING ATTEMPT TO ACQUIRE IT. สติปัญญามิใช่ผลลัพธ์ของการศึกษา หากแต่มาจาก ความพยายามในการ ‘เรียนรู้ตลอดชีวิต’ น่ันเอง การระบาดของเช้ือโควิด-19 ไม่เพยี งแต่เปล่ียนรูปแบบการใช้ชีวิตของมนุษย์ และสร้างผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างใหญ่หลวงแล้ว การเปลี่ยนแปลง อย่างมหาศาลท�ำให้เราต่างต้องยอมรับแต่โดยดีว่า ‘โลก’ ไม่ใช่ท่ีส�ำหรับ ‘คนเก่ง’ เพราะความเก่งอาจจะไม่สามารถท�ำให้คุณรอดพ้นวกิ ฤตการณ์น้ีไปได้ หากแต่เป็น ‘การเรียนรู้’ ที่จะช่วยท�ำให้คุณ ‘พร้อม’ กับทุกๆ ‘การเปลี่ยนแปลง’ ท่ีเกิดขนึ้ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใด 33 Gulf Spark

คณะผู้บริหารของเราเชื่อเสมอว่า เครดิตภาพ: freepik การนำ� เสนอหรอื แมก้ ระทง่ั หลกั สตู ร องค์กรไม่อาจขับเคล่ือนได้ด้วย การเจรจาภาษาจีนธรุ กิจ ทส่ี ำ� คญั กลยุทธ์ทางธุรกิจ หรือนวัตกรรม แผนกทรพั ยากรบคุ คล และแผนก จำ� นวนหลกั สตู รใหมๆ่ จะมมี าเพม่ิ อันทันสมัยเท่านั้น เพราะคนคือ เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ ใหเ้ ราไดท้ อ่ งโลกแหง่ การเรยี นรกู้ นั อกี หนงึ่ ปจั จยั สำ� คญั ในการขบั เคลอื่ น เรายังตดิ ไอเทมเดด็ ๆ ให้กบั GLA แบบเพลินๆ ในทกุ ๆ เดอื นอกี ดว้ ย GULF จึงเล็งเห็นความส�ำคัญของ ด้วยการ subscribe หลักสูตร การสร้างโอกาสทางการเรยี นรู้ใน การเรียนรู้บนระบบออนไลน์ พร้อมกันนี้ ขอถือโอกาส องค์กรตามแนวทาง ‘การเรียนรู้ (e-Learning Course) จากบรษิ ทั อีกครั้งในการแนะน�ำ น้องกล้า ตลอดชีวิต’ (Lifelong Learning) ConicleX ซง่ึ เปน็ 1 ในผนู้ ำ� การให้ Learning Icon หนมุ่ วยั ใสขวญั ใจ เพอ่ื ยกระดบั ศกั ยภาพและสตปิ ญั ญา บริการและการจัดการเรียนรู้แบบ นักเรียนรู้คนใหม่ ที่ตอนนี้ ของบุคลากร อันเป็นก�ำลังส�ำคัญ ออนไลน์ของประเทศ กลายเป็นที่รู้จักและคุ้นเคยกับ ในการผลักดันให้เราประสบความ พวกเราหลายๆ คนไปเป็นท่ี สำ� เรจ็ รอบดา้ นเสมอมา GLA ได้เปิดคลังแห่งปัญญา เรยี บรอ้ ยแลว้ เพราะนอ้ งกลา้ ไดท้ ำ� เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ หน้าท่ีน�ำหลักสูตรดีๆ มาแนะน�ำ และถึงแม้โลกภายนอกอาจ แบบรอบด้าน ดว้ ยการมีหลกั สูตร มิหน�ำซ้�ำยังคอยน�ำความรู้มา จะเกดิ ภาวะ ‘สะดดุ ’ จนหลายธรุ กจิ ออนไลน์เกือบ 400 หลักสูตร บอกเล่าตามวิชา หรือ Learning ตลอดจนการบรหิ ารจดั การเพอื่ ให้ ที่ไม่เพียงแค่ครอบคลุมสมรรถนะ Project ต่างๆ ซึ่งชอื่ ของน้องกลา้ เกิดการพัฒนาคนในองค์กรของ จ�ำเป็น ส�ำหรับการท�ำงาน ก็มาจากความหมายทด่ี ีๆ นนั่ กค็ อื หลายๆ ทต่ี อ้ งหยดุ ชะงกั แตภ่ ายใน ที่ GULF แต่ละกลุ่ม ไม่ว่า ‘กล้าพันธุ์สติปัญญาท่ีพร้อมจะ GULF เรายังคงมุ่งมั่นยกระดับ จะเป็น Core Competencies, เติบโตก้าวหน้าด้วยการเรียนรู้’ ขีดความสามารถในการขยาย Managerial Competencies และ และชอื่ ของนอ้ งกลา้ เมอ่ื เขยี นเปน็ โอกาสทางการเรยี นรขู้ องพนกั งาน Functional Competencies ภาษาอังกฤษก็คือ GLA น่นั เอง ของเราใหส้ งู ขน้ึ อยา่ งตอ่ เนอื่ ง ดว้ ย หากแต่ยังรวบรวมหลักสูตรเพ่ือ การก้าวข้ามเง่ือนไขของสถานท่ี การพัฒนาตนเองตามความสนใจ นอกเหนอื จากความรทู้ พ่ี วกเรา และเวลาอันเป็นอุปสรรคส�ำคัญ ของผู้เรียนที่หลากหลายมาแบบ ชาวกัลฟ์สเตอร์จะได้รับอย่าง ของการเรียนรู้ โดยเมื่อปี 2564 แน่นๆ เช่น หลักสูตรด้านการ มหาศาลจาก GLA แลว้ ยังถอื เป็น ท่ีผ่านมา ทีมทรัพยากรบุคคลได้ พัฒนากรอบความคิด หลักสูตร ชว่ งเวลาสดุ พเิ ศษสำ� หรบั ‘นกั (รกั ) ท�ำการพัฒนาและปรับโฉมระบบ การปรับบุคลิกภาพ หลักสูตร เรียน’ ทั้งหลายท่ีทุ่มเทให้กับการ การจัดการเรียนรู้ภายในองค์กร เสริมสร้างทักษะการเล่าเร่ืองเพื่อ หรือ Learning Management System (LMS) และเปลยี่ นชอื่ เปน็ GLA (จแี อลเอ) ซ่ึงมาจาก GULF Learning Academy นน่ั เอง GLA หรือ GULF Learning Academy จึงข้ึนแทน่ Platform การเรยี นรแู้ หลง่ ใหมล่ า่ สดุ ทอ่ี ดั แนน่ ดว้ ย Features ทที่ นั สมยั และงา่ ย ต่อผู้เรียน ด้วยมาตรฐานการ จัดการและการดูแลของบริษัท SuccessFactors ร่วมกับทีมงาน JNSaeonpv --- FODecebtc 222000222211 34

เรยี นรู้ ดว้ ยของขวญั สดุ Exclusive น้องกล้าจะเดินทางผ่านมาเพียง จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาทั้งกลยุทธ์ รางวัล Bookworm Award ไม่ถึง 3 เดือน แต่ปัจจุบัน GLA ระบบ ตลอดจนเครื่องมือในการ สำ� หรบั Top Learner ทมี่ ีจำ� นวน ได้รับกระแสความสนใจจาก เรียนรู้ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง หลักสูตรท่ีเรียนจบสูงสุดประจ�ำ นักเรียน(รู้)อย่างล้นหลาม โดยมี เพื่อให้ม่ันใจว่าชาวกัลฟ์ทุกคน สปั ดาห์ และ Golden Bookworm อัตราผู้เข้าใช้ระบบการเรียนรู้ มีโอกาสในการเรียนรู้เพ่ือยก Award สำ� หรบั Learning Champ สงู ถงึ ร้อยละ 64.42 เลยทีเดียว ระดับศักยภาพให้ถึงขีดสุดอย่าง ท่ีมีจ�ำนวนหลักสูตรท่ีเรียนจบ ไรข้ ้อจำ� กดั ได้เสมอ สงู สดุ ประจำ� เดอื น แถมดว้ ยรางวลั ไมว่ า่ จะเปน็ ยคุ สมยั หรอื การ Learning House of the Month เปลี่ยนแปลงแบบใดก็ตามที่อาจ ส�ำหรับหน่วยงาน หรือแผนกท่ี จะเกิดข้ึนหลังจากนี้ เราเชื่อว่า ร่วมกันตั้งใจเรียนรู้อย่างขยัน ‘การเรยี นร’ู้ จะยงั คงเปน็ รากฐาน ขันแข็งจนมีจ�ำนวนหลักสูตรที่ ส�ำคัญของการพัฒนา ไม่ว่าจะ เรยี นจบรวมกนั สงู สดุ ประจำ� เดอื น เป็นการพัฒนาในระดับบุคคล แม้การเปิดตัวของ GLA และ หรือระดับองค์กร ซึ่งท้ังคณะ ผบู้ รหิ าร และฝา่ ยทรพั ยากรบคุ คล 33 55 G u l f S p a r k

Horoscope คำ� ท�ำนาย มกราคม – กมุ ภาพันธ์ 2565 โดย ชยั ยศพล ราศเี มษ ราศพี ฤษภ ราศีเมถนุ (ผู้ที่เกิดระหว่างวนั ท่ี 13 เมษายน - 14 พฤษภาคม) (ผู้ทเี่ กดิ ระหวา่ งวันท่ี 15 พฤษภาคม - 14 มิถนุ ายน) (ผูท้ ่ีเกิดระหว่างวนั ที่ 15 มถิ ุนายน - 15 กรกฎาคม) การงาน : จะมโี อกาสทีด่ เี ขา้ มาจาก การงาน : รู้สึกเหนอื่ ยจากความไมช่ ดั เจน การงาน : องค์กรยงั อยู่ในช่วงวางแผน การปรบั เปล่ยี นโครงสรา้ งภายในองคก์ ร ในทิศทางขององค์กรและความคิดเห็นที่ เปลยี่ นแปลง คณุ ยังต้องรอดสู ถานการณ์ คณุ จะมีความทา้ ทายในการทำ� งานมากขน้ึ ไม่คอ่ ยตรงกันของทีมผู้บริหาร แนะน�ำให้ ไปก่อน ใหร้ ะวังเรื่องความผดิ พลาดใน และไดแ้ สดงศกั ยภาพของตวั เองอยา่ งเตม็ ท่ี คุณเน้นทำ� งานแบบตงั้ รบั ตามค�ำสง่ั ไปก่อน การท�ำงาน โดยเฉพาะเรื่องเอกสาร ตอ้ ง แตใ่ หร้ ะวงั ผ้หู ญิงทอ่ี ายุน้อยกว่าจะสรา้ ง ระวงั เรือ่ งการตดิ ต่อประสานงานกับผชู้ าย ตรวจสอบความถูกตอ้ งให้ดี มีดวงบรวิ าร ปัญหาให้คุณได้ ดงั นั้นวางแผนงานให้ดี ทอ่ี ายุมากกว่าจะน�ำปัญหามาให้ ดงั นัน้ หนนุ นำ� จะได้รบั การสนับสนุนจากเพื่อน และเพมิ่ ความรอบคอบในการท�ำงานให้ ทำ� อะไรตอ้ งมหี ลักฐาน ส่วนใครทอี่ ยาก ร่วมงานเปน็ อย่างดี เกณฑ์การเปล่ยี นงาน มากขนึ้ เปล่ียนงาน ยงั ต้องรอไปก่อน ยงั ไมโ่ ดดเด่น แต่อาจจะมกี ารโยกยา้ ย การเงนิ : ใชจ้ า่ ยไปกบั เรอื่ งการกนิ คอ่ นขา้ ง การเงิน : รบั มาเทา่ ไหร่ใชไ้ ปเกือบหมด ภายใน เยอะ มเี กณฑเ์ ดนิ ทางไกล ทำ� ใหต้ อ้ งเสยี เงนิ แตย่ งั อยใู่ นเกณฑ์ที่จดั การได้ ระวังเรอ่ื ง การเงิน : ใชจ้ ่ายไปกบั การศึกษาหาความรู้ ไปกบั การเตรยี มตวั เดินทาง ดังนน้ั คุณควร การซอื้ ของแบบไม่ทันยั้งคิดจะสร้างหน้ีให้ ให้กับตัวเอง และเสยี เงินจกุ จกิ ไปกับการ วางแผนค่าใชจ้ ่ายให้ดี สว่ นใครทท่ี �ำอาชีพ คณุ ได้ มีเกณฑ์รบั ทรัพย์จากคนใน เข้าสังคม แตถ่ า้ วางแผนการเงินได้ดี กไ็ ม่มี ค้าขายออรเ์ ดอร์เข้ารัวๆ ครอบครวั ขัดสน มเี กณฑ์เสยี เงินไปกบั การซอ่ มแซม ความรกั คนไมโ่ สด : ปญั หาหลกั ๆ เกดิ จาก ความรัก คนไมโ่ สด : จะเกิดสถานการณ์ หรอื ตกแตง่ บ้าน ความเครยี ดสว่ นตัวเร่ืองงาน คุณต้อง บางอยา่ งท่ที ำ� ให้ท้ังคูไ่ ด้เรยี นรู้และเขา้ ใจ ความรกั คนไม่โสด : ภาพรวมยังอย่ใู น ปลอ่ ยวางและแบง่ เวลามาเติมความหวาน กันมากขึน้ สว่ นความรกั ระยะไกล มเี กณฑ์ เกณฑ์ดี แต่อาจจะมีปญั หาทะเลาะกันบา้ ง ให้กันและกันบ้าง มีเกณฑไ์ ด้โชคร่วมกัน ไดเ้ จอกันเรว็ ๆ นี้ จากการท่อี กี ฝา่ ยไม่คอ่ ยมเี วลาให้ คนโสด : ไมม่ อี ะไรนา่ ต่นื เต้น เน้นเรือ่ ง คนโสด : คนทีค่ ยุ ๆ กนั อยจู่ ๆู่ กห็ ายไป คนโสด : มคี นเขา้ มาคุยบา้ งใหไ้ ด้หายเหงา งานและการดูแลตวั เองเปน็ หลกั ส่วนใครทค่ี วามสมั พันธท์ ่ไี ม่ชดั เจนจะถึงจดุ คนเกา่ ๆ ก็อาจจะกลบั มาวนเวยี นอกี คร้ัง แตกหกั แตย่ งั ไม่ไดค้ ดิ จะสานสมั พันธ์จริงจงั Jan - Feb 2022 36

ราศกี รกฎ ราศีสงิ ห์ ราศีกนั ย์ (ผทู้ ีเ่ กิดระหว่างวนั ท่ี 16 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม) (ผ้ทู เ่ี กดิ ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม - 16 กันยายน) (ผูท้ ่เี กิดระหว่างวนั ท่ี 17 กนั ยายน - 16 ตลุ าคม) การงาน : องคก์ รมีการปรบั เปล่ยี นไปใน การงาน : การงานจะเรมิ่ เขา้ ท่ีเข้าทาง การงาน : คณุ จะได้รับมอบหมายงาน ทางทีด่ ขี ้ึน ปัญหาทีเ่ คยมจี ะเริม่ คลีค่ ลาย มากขน้ึ ไดเ้ ริม่ ต้นท�ำโปรเจกตใ์ หม่ๆ ดวง ใหม่ๆ ซงึ่ สง่ ผลดใี นระยะยาว เพราะจะ ทำ� อะไรกเ็ ขา้ มอื ไปหมด คณุ อาจจะไดร้ ับ บริวารหนนุ น�ำโดดเด่นเป็นพิเศษ จะได้รบั ทำ� ให้คณุ เตบิ โตในสายงาน คณุ อาจจะรสู้ กึ มอบหมายงานมากขน้ึ ซึง่ เปน็ โอกาสท่ีดีใน ความรว่ มมอื เป็นอยา่ งดจี ากทุกฝา่ ย เปน็ กงั วลอยลู่ กึ ๆ แตค่ ณุ จะทำ� ไดด้ เี ลยทเี ดยี ว การเรยี นรแู้ ละพฒั นาตวั เอง ดวงเปลย่ี นงาน ภาพรวมการท�ำงานค่อนข้างราบรื่น จะไดด้ ีลงานกบั คนเยอะขึ้น ใหร้ ะวังผูช้ าย ค่อนข้างโดดเด่น มโี อกาสเลอ่ื นขั้นเลื่อนตำ� แหน่ง อายุมากกวา่ ทอี่ ยู่มานาน จะสร้างปญั หาให้ การเงนิ : การเงินยงั คงติดขดั มีรายจา่ ย การเงิน : ปงั ไม่ไหว มีรายไดเ้ ขา้ มาทกุ ทาง คุณ เพราะฉะน้ันต้องใจเย็นและทำ� งาน กอ้ นโต มเี กณฑห์ าไดเ้ งนิ เพม่ิ จากอาชพี เสรมิ ย่ิงขยนั ย่งิ หาเงนิ ได้เยอะ แตก่ ม็ รี ายจา่ ย ด้วยความรอบคอบ หรอื ความสามารถของตัวเอง ก้อนโตรออยู่ มีเกณฑ์ได้เงินก้อน เงนิ ปนั ผล การเงนิ : หมุนเงินได้คลอ่ งข้ึน มีเกณฑ์ได้ ความรกั คนไม่โสด : จะสะสางปัญหา จากการลงทนุ หรือของมคี ่าจากคนใกลต้ ัว เงินกอ้ นทีห่ วงั ไว้ การค้าขาย-ลงทุนโดดเดน่ ตา่ งๆ ได้ดี แต่อุปสรรคยังมอี ยู่ จับมอื กันไว้ ความรกั คนไมโ่ สด : ความสมั พนั ธ์จะ เห็นกำ� ไร ระวงั การใชจ้ ่ายฟุ่มเฟอื ย ซอ้ื มา แน่นๆ มเี กณฑ์ได้ขา่ วดเี รอ่ื งมบี ตุ ร ดีข้นึ ถา้ ดอี ยู่แล้วกจ็ ะดขี นึ้ ไปอีก ย่ิงถา้ ได้ แต่ไม่ไดใ้ ช้ คนโสด : ถึงเวลามฟู ออนจากความสมั พนั ธ์ ลงทุนรว่ มกันจะพากนั ปังไม่หยดุ ความรกั คนไมโ่ สด : เริ่มวางแผนอนาคต ทีไ่ มช่ ดั เจน ไดใ้ ชเ้ วลากบั ครอบครวั มากข้ึน คนโสด : ความรักไมโ่ ดดเดน่ แตก่ ม็ ี ร่วมกนั อย่างจริงจงั ตา่ งคนต่างมภี าระ ความสุขกบั ชวี ิตของตัวเองมาก หนา้ ท่สี ว่ นตวั เพิม่ ขนึ้ ท�ำใหม้ ีเวลาให้กนั นอ้ ยลง คนโสด : ดแู ลใส่ใจตัวเองมากย่งิ ข้ึน หันมา โฟกัสเร่อื งงานและธุรกิจ จงึ ไม่มีเวลาคดิ เรอ่ื งความรัก 37 Gulf Spark

ราศตี ุลย์ ราศพี จิ กิ ราศธี นู (ผ้ทู ี่เกิดระหวา่ งวนั ท่ี 17 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน) (ผทู้ เ่ี กิดระหวา่ งวนั ท่ี 16 พฤศจกิ ายน - 15 ธันวาคม) (ผูท้ ่เี กดิ ระหวา่ งวนั ที่ 16 ธนั วาคม - 14 มกราคม) การงาน : โดดเด่นเรื่องดวงอุปถัมภ์เป็น การงาน : มีเกณฑ์ไดร้ บั ขา่ วดจี ากผใู้ หญ่ การงาน : องคก์ รมกี ารเปลยี่ นแปลงไปใน พเิ ศษ จะไดร้ บั โอกาสที่ดี มบี ทบาทในการ ใหด้ แู ลโปรเจกตส์ �ำคญั เป็นโอกาสท่ดี ี ทศิ ทางทด่ี ขี น้ึ ผบู้ รหิ ารทเี่ ปน็ ผชู้ ายจะมอบ ท�ำงานทช่ี ัดเจนมากขน้ึ แต่ให้ระวังปัญหา ทจ่ี ะท�ำให้คณุ ได้เรยี นรูแ้ ละทดลองทำ� อะไร โอกาสทด่ี มี าใหค้ ณุ แตอ่ ะไรๆ กย็ งั ไมเ่ ขา้ ท่ี เรอ่ื งบรวิ าร จะสร้างปัญหาให้กบั คณุ ใหมๆ่ คณุ จะเหน่ือยมากเพราะตอ้ งท�ำ และยงั ไมม่ คี วามชดั เจน ทำ� ใหค้ ณุ ตกอยใู่ น หลีกเลี่ยงการเขา้ ไปร่วมในวงดรามา่ ทำ� ตวั หน้าท่ีหลายอยา่ งไปในคราวเดยี วกัน แต่ สภาวะอดึ อดั กบั คำ� สง่ั ทเ่ี ปลยี่ นไปมาของ ใหเ้ ป็นกลางและเป็นมติ รกบั ทกุ คนจะสง่ จะเปน็ จุดเปลยี่ นสำ� คัญในเรอ่ื งงานของคณุ ผบู้ รหิ าร จนทำ� ใหง้ านลา่ ชา้ กวา่ ทกี่ ำ� หนด ผลดกี ับตวั คุณ เชน่ กนั ดวงเปลยี่ นงานยังไมโ่ ดดเด่น แตค่ ณุ ยงั มที มี ดที ค่ี อยซพั พอรต์ คณุ เสมอ การเงนิ : ยังพอประคองไปได้ มรี ายจา่ ย แต่อาจไดร้ ับการตดิ ตอ่ สัมภาษณ์งาน สว่ นใครอยากเปลยี่ นงานใหเ้ รมิ่ สง่ ใบสมคั ร เข้ามาเรอ่ื ยๆ ตอ้ งบริหารจัดการเงินใหด้ ี การเงิน : มีเกณฑ์รบั ทรพั ย์ก้อนใหญ่ ไดเ้ ลย ดวงโชคลาภยงั ไม่โดดเด่น แต่กม็ รี ายจ่ายยาวเยียดเชน่ กนั ภาพรวม การเงนิ : การเงนิ รว่ั ไหล ใชจ้ า่ ยไปกบั ของท่ี ความรกั คนไมโ่ สด : ปญั หาสว่ นใหญเ่ กดิ ยงั ถอื วา่ คล่องตวั ระวงั เรือ่ งการใชจ้ ่าย ดตี อ่ ใจ รายจา่ ยประจำ� กต็ อ้ งเคลยี ใหห้ มด จากความคดิ ทไ่ี มค่ อ่ ยตรงกนั แตไ่ มร่ า้ ยแรง ในครอบครวั ทีจ่ ะมาแบบไมท่ ันต้ังตัว ตอ้ งวางแผนการเงนิ ใหด้ ี มเี กณฑไ์ ดร้ บั อะไร เรมิ่ มไี อเดยี ทจี่ ะทำ� ธรุ กจิ รว่ มกนั ทรพั ยห์ รอื ของมคี า่ จากคนในครอบครวั คนโสด : หันมาดแู ลสุขภาพตัวเองมากขนึ้ ความรกั คนไมโ่ สด : คู่ไหนท่คี ิดจะลงทุน ความรกั คนไมโ่ สด : ภาพรวมราบรนื่ ดี เร่ิมรสู้ กึ ดีกับคนใกลต้ ัวแต่ยงั ไมค่ ิดจะ รว่ มกนั ถา้ วางแผนดีๆ มสี ิทธ์ิปงั แตต่ ้อง แตใ่ หร้ ะวงั เรอ่ื งการใชอ้ ารมณซ์ ง่ึ มาจาก พฒั นาความสัมพนั ธ์ ระวังเรอ่ื งความคิดที่ไมต่ รงกัน ความเครยี ดเรอื่ งงานทจ่ี ะสรา้ งปญั หาได้ คนโสด : มีเป้าหมายชวี ติ ทชี่ ัดเจน จน คนโสด : ไดร้ บั โอกาสทดี่ เี รอ่ื งอน่ื ๆ ในชวี ติ ไม่ไดโ้ ฟกัสเรอ่ื งความรกั จนไมไ่ ดส้ นใจเรอ่ื งความรกั Jan - Feb 2022 38

ราศมี งั กร ราศีกุมภ์ ราศีมนี (ผทู้ เี่ กิดระหวา่ งวันที่ 15 มกราคม - 12 กมุ ภาพนั ธ)์ (ผทู้ ่เี กดิ ระหว่างวันท่ี 13 กมุ ภาพันธ์ - 15 มีนาคม) (ผู้ที่เกิดระหว่างวนั ท่ี 16 มนี าคม - 12 เมษายน) การงาน : องคก์ รอาจมีการเปลี่ยนแปลง การงาน : ผู้ใหญม่ องเหน็ ศักยภาพ จาก การงาน : เกดิ การเปล่ยี นแปลงครัง้ ใหญ่ กะทันหนั ส่งผลให้มีการปรบั เปล่ยี น ความมุ่งม่นั ตั้งใจในการท�ำงานของคณุ ในองค์กร แต่ดว้ ยความท่ีไมม่ ีอะไรชดั เจน แผนงานหรอื โยกย้ายแบบไมท่ ันต้ังตวั คณุ จึงไดร้ บั โอกาสทด่ี แี ละก้าวหนา้ ใน จงึ ท�ำให้ทกุ อย่างชะลอการด�ำเนนิ การ เพียงแคค่ ุณเตรยี มรับมือกับความ หน้าทกี่ ารงาน แตจ่ ะมปี ัญหาติดขัดในเรือ่ ง ออกไป คุณอาจจะรู้สึกอดึ อดั กบั ความ เปล่ียนแปลงนใ้ี หด้ แี ละตง้ั ใจท�ำงานที่ได้รับ ของการประสานงานอยบู่ ้าง เพราะอะไรๆ ไม่ชดั เจน แตค่ ณุ ไมต่ อ้ งคดิ มาก เพียงแค่ มอบหมาย คณุ ก็จะผา่ นมันไปได้ ไมม่ ีอะไร ก็อาจจะยังไม่ลงตวั แตค่ ุณจะได้แสดง ทำ� งานตามค�ำส่ังและทำ� งานตามหนา้ ท่ขี อง เกนิ ความสามารถของคุณ ระวงั ปญั หา ความเป็นผู้น�ำอย่างเต็มที่ จนเพือ่ นรว่ มงาน คณุ ให้ดีกพ็ อ ยงั ไมโ่ ดดเด่นเร่อื งการเปลี่ยน ในเร่อื งของการสื่อสาร ท่จี ะสรา้ งความ และบริวารใหค้ วามไว้วางใจ งาน โดนผู้สมคั รคนอืน่ ปาดหน้าไปกอ่ น วุน่ วายให้คุณ การเงนิ : คอ่ นขา้ งตงึ มอื มีรายจา่ ยอยา่ ง การเงิน : เรม่ิ มีการวางแผนการเงินไดด้ ขี นึ้ การเงิน : มีเกณฑ์กซู้ อ้ื สนิ ทรัพยใ์ หญ่ ต่อเนื่อง แนะนำ� ให้วางแผนการใชจ้ ่ายให้ดี หาไดม้ ากกวา่ จา่ ยออก แต่อาจจะมเี รือ่ ง ซึง่ จะไดร้ บั การอนมุ ัติ แตจ่ ะสร้างภาระให้ มฉิ ะนนั้ อาจจะเกิดปญั หาหนี้สินในระยะ เสียเงินให้กบั คนใกล้ตวั คุณในภายหลังพอสมควร ดวงโชคลาภ ยาว ส�ำหรบั นักเทรดนักลงทนุ อาจไมค่ ่อย ความรกั คนไมโ่ สด : ภาพรวมดี ไม่มี ไม่โดดเด่น เป็นดงั่ ใจหวัง แนะนำ� อยา่ ลงเยอะ และ ปัญหา มเี กณฑ์ไดใ้ ช้เวลาหรอื หากจิ กรรม ความรัก คนไม่โสด : รู้สึกกดดันกบั การ อย่าใจร้อน พอรต์ จะแตกได้ ทำ� ร่วมกนั มากขึ้น วางแผนชีวิตร่วมกัน คอ่ ยเปน็ ค่อยไปจะดี ความรัก คนไมโ่ สด : อารมณ์จะส่ง คนโสด : คนท่มี ีคนคุย มแี นวโน้มไดพ้ ัฒนา กวา่ แต่ความรกั ภาพรวมยงั ดอี ยู่ ผลกระทบต่อความสมั พนั ธ์ ควบคมุ ความสัมพนั ธ์ ส่วนคนโสดสนทิ มกี ิจกรรม คนโสด : มสี ง่ิ ทตี่ ้องท�ำเยอะมาก จนไม่มี อารมณ์ตัวเองให้ดี และใช้เหตุผลกนั ดกี วา่ ให้ทำ� อยู่เสมอ เวลาสนใจเรื่องความรกั คนโสด : ไมม่ ีอะไรโดดเด่น แคเ่ รอื่ งงาน ก็เหน่ือยหนกั พอแลว้ 39 Gulf Spark

WORD SGet Lucky EARCHฝึกสมองประลองความไวกับเกม WORD SEARCH หรือเกมค้นหาค�ำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ซึ่งในฉบับน้ีมีค�ำศัพท์ท่ีน่าสนใจทั้งหมด 15 ค�ำ สุ่มผู้โชคดี 6 ท่าน รับไปเลย กระเปา๋ ผา้ ดบิ GULF โฉมใหม่ จ�ำนวน 6 รางวัล ร่วมสนุกตอบคำ� ถามได้ถงึ วนั ท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 และประกาศผลวนั ท่ี 1 มีนาคม ผ่านทาง GULF LIFESTYLE (MS Teams) 1. METAVERSE แพลตฟอร์มในการเชื่อมต่อระหว่างสภาพแวดล้อมจริงและโลกเสมือนในอนาคต 2. NFT GAME การลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลในรูปแบบการเล่นเกม 3. BLOCKCHAIN เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลแบบท�ำส�ำนวนไว้ในอุปกรณ์ดิจิทัลจ�ำนวนมาก 4. CRYPTOCURRENCY สกุลเงินดิจิทัล 5. INTERNET OF THINGS เครือข่ายอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ท�ำงานร่วมกัน 6. ANTI FRAUD วิธีป้องกันการซ้ือขายทรัพย์สินดิจิทัลที่ทุจริต 7. VIRTUAL REALITY เทคโนโลยีจ�ำลองสภาพแวดล้อมจริงให้ออกมาเป็นวัตถุเสมือน 8. AUGMENTED REALITY เทคโนโลยีรวมวัตถุเสมือนเข้ากับสภาพแวดล้อมจริงในเวลาเดียวกัน 9. VIRTUAL LAND การซ้ือขายท่ีดินดิจิทัล 10. DIGITAL SECURITY ระบบการป้องกันในโลกดิจิทัล 11. ENERGY PLATFORM ธุรกิจบริหารจัดการพลังงาน 12. LIFELONG LEARNING การเรียนรู้ตลอดชีวิต 13. WISDOM ปัญญา 14. ACQUIRE ได้รับ 15. PRODUCT OF SCHOOLING ผลลัพธ์จากการศึกษา J ua nl -- AF ue bg 22002221 40


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook