Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore 7 พ.ย. 65 สรุปOTOP คัดสรร ภารกิจ กระเช้า ผ้าไทย สรุปท่านรองวุฒิชัย

7 พ.ย. 65 สรุปOTOP คัดสรร ภารกิจ กระเช้า ผ้าไทย สรุปท่านรองวุฒิชัย

Published by Time, 2022-11-07 08:30:03

Description: 7 พ.ย. 65 สรุปOTOP คัดสรร ภารกิจ กระเช้า ผ้าไทย สรุปท่านรองวุฒิชัย

Search

Read the Text Version

การขับเคลือ่ นการดาเนินงาน โครงการ หน่ึงตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) การดาเนินโครงการหนง่ึ ตาบล หนง่ึ ผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product : OTOP) เพ่ือมงุ่ หวงั ให้ คนในชุมชน ได้นาภูมปิ ัญญาทีม่ ีอยมู่ าพัฒนาสรา้ งสรรคเ์ ปน็ ผลิตภัณฑ์ เพือ่ จาหนา่ ยสรา้ งรายได้ใหก้ ับตนเอง ครอบครวั ตลอดจนชมุ ชน โดยได้เรม่ ิ ลงทะเบยี นผผู้ ลิต ผ้ปู ระกอบการ OTOP และผลติ ภัณฑ์ OTOP ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 โดยใชต้ ้นแบบการบรหิ ารจดั การจากเมือง โออิตะ ประเทศญ่ปี นุ่ จงั หวัดมุกดาหาร ได้สนบั สนุนการขับเคล่ือนนโยบายดังกลา่ ว มาอย่างต่อเนอ่ื ง โดยได้เรม่ ิ รบั ลงทะเบียน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และผลติ ภณั ฑ์ OTOP ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 - จนถงึ ปัจจบุ นั มีผลการดาเนนิ งาน ดังนี้ 1. ผผู้ ลติ ผปู้ ระกอบการ OTOP จานวน 814 กลมุ่ /ราย แยกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.กลุ่มผูผ้ ลิตชมุ ชน จานวน 612 กลุ่ม 2.ผ้ผู ลติ ชุมชนรายเดียว จานวน 195 ราย 3.วสิ าหกจิ ขนากลางและขนาดย่อม (SME) จานวน 7 กลุ่ม 2. ผลติ ภณั ฑ์ OTOP จานวน 1,689 รายการ แยกเปน็ 5 ประเภท ได้แก่ 1.อาหาร จานวน 382 รายการ 2.เครอ่ ื งด่ืม จานวน 55 รายการ 3.ผา้ และเครอ่ ื งแต่งกาย จานวน 579 รายการ 4. ของใชข้ องฝากของท่ีระลึก จานวน 594 รายการ 5.สมนุ ไพรทไี่ มใ่ ชอ่ าหาร จานวน 79 รายการ 1. ผลการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลลิตภัณฑไ์ ทย ปี พ.ศ. 2565 โดยจังหวัดมุกดาหาร มีผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP สมัครเข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งต า บ ล หน่งึ ผลติ ภัณฑ์ไทย จงั หวดั มุกดาหาร ปี 2565 จานวน 81 ราย/กล่มุ จานวน 115 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ๑. ประเภทอาหาร จานวน ๑๒ ผลติ ภณั ฑ์ ๒. ประเภทเครอ่ ื งด่ืม จานวน 4 ผลติ ภณั ฑ์ ๓. ประเภทผา้ และเครอ่ ื งแต่งกาย จานวน ๖3 ผลติ ภัณฑ์ 4. ประเภทของใช/้ ของตกแต่ง/ของท่ีระลึก จานวน 36 ผลิตภัณฑ์ เปรยี บเทยี บ ผลการคดั สรรสุดยอดหน่ึงตาบล หน่ึงผลติ ภัณฑ์ ประจาปี 2562 และ ผลการคัดสรรสุดยอด หนึ่งตาบล หนึ่งผลติ ภัณฑ์ ประจาปี 2565 ในปี พ.ศ. 2562 มี ผลิตภณั ฑ์ท่เี ข้ารว่ มคัดสรรฯ จานวน 120 ผลิตภัณฑ์ (ระดับ 5 ดาว มีจานวน 13 ผลติ ภณั ฑ)์ และในปี พ.ศ. 2565 มี ผลิตภัณฑท์ ี่เขา้ รว่ มคัดสรรฯ จานวน 115 ผลติ ภัณฑ์ (ระดับ 5 ดาว มีจานวน 23 ผลติ ภณั ฑ)์ คดิ เปน็ รอ้ ยละ 6.73 จากจานวนผลิตภัณฑ์ทง้ั หมด ประเภท 5 ดาว 4 ดาว 3 ดาว 2 ดาว 1 ดาว รวม 2562 2565 2562 2565 2562 2565 2562 2565 2562 2565 2562 2565 อาหาร 0 2 6 8 8 0 3 2 2 0 15 12 เครอ่ ื งดื่ม 0 0 1 3 2 0 0 1 0 0 1 4 ผา้ 12 21 35 35 11 5 2 1 0 1 60 63 ของใช้ 1 0 16 14 17 20 3 2 2 0 39 36 สมนุ ไพร 0 0 1 0 0 000 00 1 0 รวม 13 23 59 60 36 25 8 6 4 1 120 115 โดยจากข้อสังเกต จากคณะกรรมการคัดสรรฯ ระดับประเทศ มีข้อเสนอแนะในการด้านการพัฒนาต่อยอด ผลิตภัณฑ์ ซึง่ ในส่วนนี้เป็นบทบาทของสานักงานพัฒนาชุมชนจงั หวัด/อาเภอ ในการขับเคลื่อนส่งเสรมิ และพัฒนา ผลติ ภณั ฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพมาตรฐานเปน็ ท่ยี อมรบั ท้ังในระดับประเทศและต่างประเทศต่อไป


2. ภารกิจการดาเนินงานโครงการหนึ่ง ตาบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) จงั หวัดมุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การส่งเสรมิ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ จงั หวดั มกุ ดาหาร ได้อนุมัติงบประมาณในการส่งเสรมิ และพฒั นาผลติ ภณั ฑ์ ได้แก่ โครงการ สืบสาน อนุรกั ษผ์ า้ ท้องถิน่ ไทย แปรรปู ผา้ ลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจา้ ฟ้าสิรวิ ัณณวร”ี จานวน 391,200 บาท กลุม่ เป้าหมายจานวน 64 ราย/กลุม่ อบรบ 4 รนุ่ รนุ่ ละ 3 วัน โดยกาหนดดาเนนิ กจิ กรรมในเดือน พฤษจกิ ายน 2565 วัตถปุ ระสงค์เพ่อื พัฒนา แปรรูปผา้ ลายพระราชทาน “ผา้ ลายขอเจา้ ฟ้าสิรวิ ัณณวร”ี และสบื สาน อนุรกั ษผ์ ้า ท้องถน่ิ ไทย นอกจากน้ี ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2566 กรมการพัฒนาชมุ ชน มอบหมายให้จงั หวัดมุกดาหาร ดาเนินกิจกรรม/โครงการ เพ่ือส่งเสรมิ และพฒั นาผลิตภณั ฑ์ และผ้ผู ลติ ผปู้ ระกอบการ OTOP ดังนี้ 1. โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรรนุ่ ใหม่และผู้ประกอบการ/วสิ าหกิจชมุ ชนในการผลติ สินค้าชมุ ชน “โครงการพัฒนาผูป้ ระกอบการสู่ยุค 4.0” 2. โครงการพัฒนาผลติ ภัณฑส์ ินคา้ ชุมชน “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรบั ตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มคี ุณภาพมาตรฐาน” และ โครงการส่งเสรมิ กระบวนการเครอื ข่ายองค์ความรู้ KBO จงั หวัด 3. โครงการส่งเสรมิ การพฒั นากลไกและโครงสรา้ งดดู ซบั มลู ค่าทางเศรษฐกจิ และการกระจายรายได้กลับสู่ ทอ้ งถิน่ “โครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้” และ โครงการพฒั นากลไกขับเคลอ่ื นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับ จงั หวดั 4. โครงการส่งเสรมิ การท่องเทยี่ ว “โครงการส่งเสรมิ การทอ่ งเทย่ี วเชงิ สรา้ งสรรค์และวัฒนธรรม” กลุ่มเปา้ หมาย ได้แก่ บ้านบงุ่ หมู่ท่ี 5 ตาบลภูวง อาเภอหนองสงู จงั หวดั มุกดาหาร เพื่อพัฒนาศกั ยภาพการจดั กจิ กรรมสง่ เสรมิ การเรยี นรแู้ กน่ กั ทอ่ งเท่ยี ว ค้นหาผู้จดั โปรแกรมการท่องเท่ียวเชงิ สรา้ งสรรค์ ตลอดจนการยกระดับ และพฒั นาผลติ ภัณฑเ์ พอื่ จาหน่ายให้แกน่ กั ท่องเที่ยว การส่งเสรมิ ชอ่ งทางการตลาด ด้านการส่งเสรมิ เพม่ิ ชอ่ งทางด้านตลาด จงั หวัดมุกดาหารจดั กจิ กรรมส่งเสรมิ ด้านหารตลาดท้งั Offline และ Online ภายใต้การสนับสนุนของจงั หวดั มุกดาหาร ดาเนนิ โครงการสง่ เสรมิ ชอ่ งทางการตลาด เพื่อสง่ เสรมิ ให้ ผลติ ภณั ฑ์ OTOP และชุมชนทอ่ งเที่ยว มชี อ่ งทางการตลาดเพม่ิ ขึ้น โดยเฉพาะการตลาดออนไลน์ ท่ีตอบโจทยข์ อง ผบู้ รโิ ภคในสถานการณ์การแพรร่ ะบาดของโรคติดเชอื้ ไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเนน้ ที่สง่ เสรมิ และ สนบั สนุนการจาหน่ายสินคา้ ผ่านแพลตฟอรม์ ออนไลน์ โดยมนี ักการตลาดรนุ่ ใหม่ OTOP ดาเนินงานส่งเสรมิ การตลาดออนไลน์ผา่ นแพลตฟอรม์ - Facebook Fanpage ชอ่ื “แนะนาเมนู OTOPMUK ONLINE” - Tiktok ชอ่ื “ OTOPMukdahan” - เวบไซต์ ชอ่ื www.OTOPTODAY.com ในด้านของการส่งเสรมิ การตลาดออฟไลน์ สานกั งานพัฒนาชุมชนจงั หวดั มุกดาหาร ได้รว่ มมอื กบั เครอื ขา่ ย OTOP จงั หวดั มกุ ดาหาร และภาคีเครอื ข่าย ได้แก่ สานกั งานพาณชิ ย์จงั หวัดมุกดาหาร สานกั งานอตุ สาหกรรม จงั หวดั มุกดาหาร สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจงั หวดั มกุ ดาหาร จดั ชอ่ งทางจาหนา่ ยสินคา้ OTOP ดังนี้ 1.สว่ นราชการ ได้แก่ ศนู ย์จาหน่ายสินค้า OTOP @มุกดาหาร ต้ังอยู่ภายในศาลากลางจงั หวดั มกุ ดาหาร ชนั้ 1 (หลังใหม)่ / ศนู ยจ์ าหนา่ ยสนิ คา้ OTOPอาเภอนิคมคาสรอ้ ย / ศูนย์จาหนา่ ยสนิ คา้ OTOPอาเภอดอนตาล 2.สว่ นเอกชนและผปู้ ระกอบการ ได้แก่ ศนู ยจ์ าหนา่ ยสินคา้ OTOP บ้านซง่ อาเภอคาชะอี / รา้ นอรณุ รตั น์ ผ้าฝ้ายทอมืออาเภอดอนตาล 3. การจดั แสดงและจาหนา่ ยสินค้า ระดับประเทศ ในงาน OTOP City 2022 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพ็คเมืองทองธานี ได้รบั จดั สรรจานวน 13 บูท ซึง่ จังหวัดจะได้พิจารณาคัดเลือกกลุ่มที่มีศักยภาพและมีความ พรอ้ ม จากผลิตภัณฑ์ 3-5 ดาว กาหนดจดั ข้นึ ระหว่างวันที่ 17 – 25 ธนั วาคม 2565 จัดโดยกรมการพฒั นาชมุ ชน กระทรวงมหาดไทย


นอกจากนี้ มีการจดั แสดงและจาหน่ายสนิ คา้ OTOP สนิ ค้าชุมชน ภายในการจดั งานโครงการต่างๆ อาทเิ ชน่ จดั แสดงและจาหนา่ ยผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ในวันประชุมกรมการจังหวดั ในส่วนของอาเภอมกี ารจดั แสดงและจาหนา่ ย ผลิตภัณฑ์ชุมชนในวันประชมุ กานันผ้ใู หญ่บ้าน หรอื เทศกาลอน่ื ๆ เชน่ การจดั แสดงและจาหน่ายกระชา้ ของขวัญของ ฝากในชว่ งเทศกาลปีใหม่ การจดั แสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานเทศกาลที่จงั หวดั จดั ข้นึ การจดั เตรยี มผลติ ภัณฑ์ OTOP เพ่ือประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบกระเชา้ ของขวัญ ของฝาก ในชว่ งเทศกาลปีใหม่ จงั หวัดมุกดาหาร สานักงานพัฒนาชมุ ชนจงั หวัดมกุ ดาหารรว่ มกบั บรษิ ัทประชารฐั รกั สามคั คมี ุกดาหาร (วสิ าหกิจเพ่ือสังคม) จากดั ได้จดั ทาแคตตาลอก กระเชา้ ของขวัญ ของฝากชว่ งเทศกาลปใี หม่ เพ่อื ประชาสมั พันธ์ ผลติ ภัณฑ์ OTOP ในรูปแบบกระเชา้ ของขวญั ของฝากชว่ งเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2566 เพือ่ เปน็ การสง่ เสรมิ ให้ ประชาชนได้ส่งมอบความสุขในชว่ งเทศกาลปีใหม่ ด้วยผลติ ภัณฑ์จากภมู ปิ ัญญาคนไทย และสรา้ งชอ่ งทางการตลาด ใหม้ ากยง่ิ ขึ้น ซงึ่ จะทาใหผ้ ูผ้ ลิต ผ้ปู ระกอบการ OTOP มีรายได้เพม่ิ ข้นึ โดยประชาสัมพนั ธข์ ้อมูลดังกล่าว ในเวบ็ ไซต์กรมการพัฒนาชุมชน และ Facebook Fanpage ชอื่ “แนะนาเมนู OTOPMUK ONLINE” และจะมกี ารดาเนนิ การจดั แสดงและจาหนา่ ยผลติ ภัณฑ์ OTOP การออกบทู ผลติ ภัณฑ์ OTOP ในรปู แบบ กระเชา้ ของขวัญ ของฝากชว่ งเทศกาลปีใหม่ ในวนั ประชุมกรมการจงั หวดั ในเดือนพฤษจกิ ายน 2565 ณ ทางเชอ่ื ม ระหวา่ งอาคารศาลากลางหลังเก่า และ หลังใหม่ QR code กระเชา้ ของขวัญปใี หม่ “ซอื้ สินค้า 1 ชน้ิ รายได้กระจายสู่ทอ้ งถ่ิน ให้มีกินมีใชห้ ลายครอบครวั ” 3. การรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทยตาม โครงการ “ผา้ ไทย ใส่ให้สนุก” ตามพระราชดารสิ มเด็จพระเจา้ ลูกเธอ เจา้ ฟ้าสิรวิ ัณณวร ีนารกี ัญญา และมาตรการส่งเสรมิ และสนับสนุนการใชแ้ ละสวมใส่ผา้ ไทย จงั หวดั มุกดาหารดาเนนิ การตามมาตรการส่งเสรมิ และสนับสนนุ การใชแ้ ละสวมใส่ผ้าไทยรณรงค์สวมใส่ ผา้ ไทยในทุกวัน ทุกโอกาส พรอ้ มรณรงคเ์ ชญิ ชวนขา้ ราชการ ประชาชน แต่งกายด้วยผา้ ไทย โดยสานกั งานพฒั นาชมุ ชนจงั หวดั มุกดาหาร ได้จดั ทาโครงการรณรงคส์ ่งเสรมิ เอกลกั ษณ์การแต่งกายด้วย ผ้าไทยหรอื ผ้าพืน้ เมืองจงั หวดั มุกดาหาร เพอื่ เปน็ การสง่ เสรมิ และสนบั สนุนการใชแ้ ละสวมใสผ่ า้ ไทยของจงั หวัด มกุ ดาหาร ใหบ้ งั เกิดผลโดยพรอ้ มเพรยี งกนั ทัง้ จังหวดั จงึ ขอเชญิ ชวนทกุ หนว่ ยงานแต่งกายด้วยผา้ ไทยหรอื ผ้า พน้ื เมอื งมุกดาหาร โดยกาหนดการแต่งกายด้วยผา้ ไทย หรอื ผ้าพน้ื เมอื ง ดังน้ี 1) วันจนั ทร์ : แต่งกายด้วยเครอ่ ื งแบบปฏิบัติราชการ 2) วนั องั คาร : แต่งกายด้วยเสื้อเหลอื งลายดอกชา้ งนา้ ว 3) วันพธุ : แต่งกายด้วยชุดกีฬา 4) วันพฤหัสบดี : แต่งกายด้วยผา้ ไทยลายขอพระราชทานหรอื ผา้ พืน้ เมือง 5) วนั ศุกร์ : แต่งกายด้วยผ้าไทยหรอื ผ้าพื้นเมืองสีฟา้ (สาหรบั สุภาพสตร ี : นุ่งผ้าซน่ิ พ้นื เมอื งทอ้ งถ่ิน) โดยผวู้ ่าราชการจงั หวดั มุกดาหาร กาชบั ให้ทกุ ภาคส่วน ยังคงใช้แนวทางการสวมใส่ผ้าไทยอย่างต่อเน่อื ง และกาหนดใหท้ ุกวันศุกรม์ อบหมายใหส้ ว่ นราชการรว่ มกิจกรรม นุ่งผ้าไทย ใสบ่ าตรพระ ทกุ วันศกุ ร์ และรณรงค์ สวมใสผ่ ้าไทยในประเพณลี อยกระทง


นอกจากนจี้ งั หวดั มุกดาหารดาเนนิ การแจง้ อาเภอทุกอาเภอ รณรงค์กจิ กรรมบุคคลต้นแบบในการสวมใส่ผ้า ไทย โดยการสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอจัดทาอินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์การใช้และสวมใส่ผ้าไทย ของส่วนราชการ ภาคีเครอื ข่าย ทั้งภาครฐั และเอกชน โดยมีการรายงานภาพถ่าย/อนิ โฟกราฟิก บุคคลต้นแบบการ สวมใส่ผ้าไทย ผ่านชอ่ งทาง เพจ facebook แนะนาเมนู OTOPMUK ONLINE โครงการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารรี ัตนราชกัญญา” งานหัตถกรรม ระดับประเทศ ประจาปี พ.ศ. 2565 จังหวัดมุกดาหาร ได้มีดาเนินการประกาศและเชิญชวนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชา่ งทอผ้า ในพื้นที่ จังหวัดมุกดาหาร ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารรี ตั นราชกัญญา” งานหัตถกรรม ระดับประเทศ จานวน 14 ประเภทการประกวด โดยเปิดรบั สมัครตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน – 19 สิงหาคม 2565 ซึ่งรวมจานวนช้ินงานจังหวัดมุกดาหารเข้ารว่ มประกวดในระดับประเทศ จานวน 96 ช้ินงาน จดั ประกวดโดยกรมการพฒั นาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ผลการประกวดในแต่ละรอบ ดังนี้ -ระดับภาค จงั หวัดมกุ ดาหาร มผี า้ ทผ่ี ่านเขา้ รอบ จานวน 7 ผนื ได้แก่ 1. กลุม่ รวมพลงั ทอผ้าบา้ นหนองบอน ชอ่ื ผู้ประกวด นางเบย คนไว อาเภอ ดอนตาล 2. กลุม่ รวมพลังทอผ้าบ้านหนองบอน ชอ่ื ผูป้ ระกวด น.ส.อรุณรศั มี แดงบตุ ร อาเภอ ดอนตาล 3. กล่มุ ทอผา้ บา้ นนายาง (ครามม่งิ มกุ ) ชอื่ ผปู้ ระกวด นางอนงค์ บุระวงค์ อาเภอ ดอนตาล 4.ผลติ ภณั ฑผ์ า้ ฝา้ ยพน้ื เมอื งบา้ นนาหนองแคน ชอ่ื ผปู้ ระกวด นางเสาวนีย์ วเิ ศษศร ี อาเภอ หนองสงู 5.. กลมุ่ ทอผา้ บา้ นกกแดง ชอื่ ผู้ประกวด นางสัญทัย นารนี ุช อาเภอ นคิ มคาสรอ้ ย 6. กลุ่มทอผ้าบ้านกกแดง ชอ่ื ผู้ประกวด นางสญั ทัย นารนี ชุ อาเภอ นคิ มคาสรอ้ ย ประเภทผา้ ผา้ มัดหม่ี 3 ตะกอขน้ึ ไป 7. กลมุ่ อนุรกั ษว์ ัฒนธรรมทอผา้ พน้ื เมอื ง ชอ่ื ผู้ประกวด นางเหรยี ญ นาโสกอาเภอ เมืองมุกดาหาร -รอบคัดเลอื ก จงั หวดั มกุ ดาหาร มผี ้าทผี่ ่านเข้ารอบ จานวน 2 ผนื ได้แก่ กล่มุ ทอผา้ บา้ นกกแดง อาเภอ นคิ มคา สรอ้ ย ผู้ประกวด นางสัญทยั นารนี ุช ประเภทผ้ามดั หม่ี 3 ตะกอขน้ึ ไป -รอบรองชนะเลิศ Semi Final จงั หวัดมุกดาหาร มีผ้าที่ผ่านเข้ารอบ จานวน 1 ผืน ได้แก่ กลุ่มทอผ้าบ้านกก แดง อ. นิคมคาสรอ้ ย ผูป้ ระกวด นางสญั ทัย นารนี ชุ ประเภทผา้ มัดหม่ี 3 ตะกอขน้ึ ไป -รอบตัดสิน (Final) ระดับประเทศ ช้ินงานท่ีผ่านเพียง 61 ผืน ซ่ึงดาเนินการประกวดเมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมห้องเจ้าพระยา ห้องประชุมกองทัพเรอื ถนนอรุณอัมรนิ ทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ได้รบั พระเมตตาจากสมเด็จพระเจา้ ลกู เธอ เจา้ ฟา้ สิรวิ ัณณวร ี นารรี ตั นราชกัญญา ทรงเป็นประธาน กรรมการตัดสิน โดยจังหวัดมุกดาหาร มีผลงานท่ีผ่านเข้ารอบตัดสิน 1 ช้ินงาน คือ ผ้าไหมมัดหม่ีทอมอื 4 ต ะ ก อ ย้ อ ม สี ธ ร ร ม ช า ติ จ า ก เ ป ลื อ ก ไ ม้ ทั บ ค ร า ม ม ะ ม่ ว ง แ ล ะ ค ร า ม ช่ า ง ท อ คื อ น า ง สั ญ ทั ย นารนี ุช กลุ่มทอผ้าบ้านกกแดง อาเภอนิคมคาสร้อย โดยได้ถวายรายงานนาเสนอผลงานเบ้ืองหน้า พระพกั ตรข์ องพระองคท์ ่าน ในประเภทผ้ามัดหม่ี 3 ตะกอขึ้นไป มผี า้ ท่ีผ่านเข้ารอบ จานวน 6 ชนิ้ งาน ผลการประกวด ประเภทผ้ามัดหมี่ 3 ตะกอ ข้นึ ไป – รางวลั ชนะเลศิ ได้แก่ กลุม่ เรอื นไหม-ใบหมอ่ น จงั หวัด สุรนิ ทร์ – รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นายอ่อนสี อินทรเ์ พ็ง จังหวัดสุรนิ ทร์ – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายสรุ ะชยั นาสงู ชน รา้ นเมอื งไหม จงั หวดั ขอนแกน่