Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์20135-20142

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์20135-20142

Published by สุชาทิพย์ เรี่ยมศร, 2022-11-16 16:01:59

Description: หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์20135-20142

Search

Read the Text Version

อีบคุ เร่อื ง……. หลักการทาํ งานของคอมพวิ เตอร โดย….เด็กหญิงสชุ าทิพย เร่ยี มศร 20135 เด็กหญิงสพุ ชิ ชา ลม้ิ ติ้ว 20142


กหเเพเรพาระ่ือแอื่อ่ื เใปคงใหชห่ใา๋ ้เช้ศแลขออ้ ึกลัก้าีบินษะใกุค๊จเสาาตเยาเรลอนง่ิมท่มรื้อขาาํ นเ์้ึนหรนง้ีเถาาป็ตแตศน็นไล่ามกึขสะงอษต่คส่วๆง้ํอานะาใคนดไงหนดอพําวนแ้ทมกกบึ่งพุกสหขบทบิวอนสเ่ีทางังรตยวุกสุปอิชใอืเเรนวราใ์ลอก่ืเหทางา้หคยรนโค่อนัก้นโลยี เดก็ เหด็กญจหัดงิ ญสทชุาํงิ โสาดทุพยพิ ิชยช าเรล่ยี มิ้ มตศ้วิ ร


สารบญั เร่อื ง หนา หลักการทาํ งานของคอมพวเตอร 5 5 -ความหมาย 6 หนวยรบั ขอมลู 8 หนว ยประมวลผลกลาง 9 หนว ยความจาํ หลัก 12 หนวยความจํารอง 18 หนวยแสดงผล บรรณานกุ รม


หลักการทํางานของคอมพิวเตอร หลกั กการทาํ งานของคอมพิวเตอรม ีลกั ษณะคลายกับ การทํางานของมนษุ ย หลกั การทํางานของคอมพิวเตอรม ีทั้งหมด 4 ขั้นตอน 1 รับขอ มูล 2 ประมวลผลขอ มูล 3 จดั เก็บขอ มูล 4แสดงผลขอมูล


ระบบการทํางานของคอมพวิ เตอร มีหนวยพนื้ ฐาน 5 หนว ย 1. หนว ยรบั ขอ มูล (Input Unit) ทําหนา ทใ่ี นการรบั ขอ มูลหรือคําสัง่ จากภายนอกเขาไปเ ก็บไวใ นหนว ยความจํา เพอ่ื เตรียมประมวลผลขอ มูลที่ ตอ งการ ซึง่ อุปกรณท ีใ่ ชในการ นําขอมูลท่ใี ชกนั อยตู ง้ั แตอดตี จนถึงปจ จบุ นั


อปุ กรณท่ีใชใ นหนวยรับขอ มลู - คยี บ อรด (Keyboard) - เมาส (Mouse) - สแกนเนอร (Scanner)


2. หนว ยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) ทาํ หนาทีใ่ นการคาํ นวณและประมวลผลแบง ออกเปน 2 หนว ย ยอ ย คอื 1 หนว ยควบคุม ทาํ หนาทีใ่ นการดูแล ควบคุ มลําดับขน้ั ตอนของการประมวลผล และการ ทาํ งานของอปุ กรณตางๆ ภายในหนวยประมวลผลกลาง และการ ทํางานของอุปกรณตางๆ ภายในหนว ยประมวลผลกลางและชว ยประสานงานระหวางหนว ย ประมวลผลกลาง กบั อุปกรณนําเขาขอ มลู อปุ กรณในการแสดงผล และหนว ยความจําสํารอง 2.หนวยคาํ นวณและตรรกะ ทําหนาท่ีในการคาํ นวณและเปรียบเทยี บ


หนว ยควบคมุ Control Unit Central Processing (CPU) -ทาํ หนา ที่ปฏิบัติตามคําสัง่ -ควบคมุ การทาํ งานของอปุ กรณต า ง ๆ ที่รบั มาจากหนว ยรับขอ มลู และควบคมุ ในระบบทง้ั หมด


หนวยคํานวณและตรรกะ -ทาํ หนา ท่ปี ระมวลผลขอ มลู ทางคณิตศาสตรแ ละทางตรรกะเชน การคาํ นวณทางคณติ ศาสตร ไดแก การบวก ลบ คณู หาร - การกระทาํ ทางตรรกะ (AND , OR) - การเปรยี บเทียบ เชน การเปรียบเทยี บคา ของขอมูล 2 ตัววา มคี าเทา กนั มากกวา หรือนอยกวา ไมว าขอ มูลจะเปนตวั เลข หรือตวั อักษรกส ามารถเปรียบเทยี บได


3. หนว ยความจําหลัก (Main Memory) ทําหนาท่ใี นการเก็บขอมูลหรือคาํ สง่ั ตางๆ ท่รี ับ จากภายนอกเขามาเกบ็ ไว เพอ่ื ประมวลผลและยงั เกบ็ ผลท่ีไดจากการประมวลผลไว เพอื่ แสดงผลอกี ดวย เปน หนว ยความจาํ ที่มีอยู ในตัว เครื่องคอมพวิ เตอร ทาํ หนา ทใ่ี นการเก็บคําสั่งหรอื ขอ มูล แบงออกเปน


รอม (ROM) หนวยความจําแบบถาวร - ROM (Read Only memory) หมายถึงหนว ยความจาํ ทจ่ี ะถูกอา นไดอยางเดยี วเทา น้นั โดยจะเกบ็ คําสงั่ หรือโปรแกรมไวอ ยางถาวร แมป ด เครื่องก็จะไมถ ูกลบ


แรม (RAM) หนว ยความจาํ แบบชัว่ คราว - RAM ยอมาจาก (Random Access Memory) เปน หนว ยความจาํ หลกั ท่จี ําเปน หนว ยความจาํ ชนิดนจี้ ะสามารถเก็บขอมลู ได เฉพาะเวลาท่ีมกี ระแสไฟฟาหลอเล้ยี งเทา นั้นเมือ่ ใดกต็ ามทไ่ี มม กี ระแสไฟฟา มาเลี้ยง ขอ็ มูลทอ่ี ยภู ายในหนวยความจาํ ชนิดจะ หายไปทนั ที หนว ยควมจําแรม ทําหนาทเ่ี ก็บชดุ คําส่งั และขอมลู ทรี่ ะบบคอมพิวเตอรก าํ ลงั ทาํ งานอยูด ว ย


4. หนว ยความจํารอง (Secondedata Storage) ทําหนาที่จดั เกบ็ ขอ มลู และโปรแกรมตางๆ เพือ่ นํา มาใชอ ีกครงั้ ภายหลังแมจะปด เคร่อื งคอมพิวเตอรขอ มลู และโปรแกรมที่จัดเก็บไวจะไมส ญู หาย


Disk Drive


Hard Drive


CD-Rom CD R DVD writer 16x compact disc player


Magnetic Tape cassette tape recorder Magnetic Tape


Card Reader TRANSCEND USB3.0 SD


5. หนว ยแสดงผล (Output Unit) ทาํ หนา ที่ในการแสดงผลลทั ธที่ไดห ลงั จากการคาํ นวณแ ละประมวลผล สําหรบั อุปกรณท ่ี ทาํ หนาท่ใี นการแสดงผลขอมลู ทไ่ี ดนั้นมีตอ ไปนี้


Monitor จอภาพ CRT (Cathode Ray Tube) Dell UltraSharp U-12M


Speaker ลําโพง JBL Quantum Duo Marshall Stanmore II Zeb-Buddy 100 Bluetooth Speaker


Projector โปรเจ็กเตอร Projector Epson EB-FH52 Wanbo mini Rigal Projector RD825


Printer เคร่ืองพมิ พ canon mp287 CANON PIXMA GM4050 AIO MFP Epson Stylus C67 Epson L850


Printer 3D เครือ่ งพิมพ 3มิติ Geekbuying Artillery Creality LD-006 Resin 3D 3D printer Creality Hornet 3D Printer printer productnation Ender 3 S1


Plotter เครื่องพมิ พทใี่ ชปากกาในการเขียนขอ มลู ตางๆ ที่ตอ งการลงกระดาษ HP DesignJet T1300 Dotmatrix printer Epson Stylus Pro 9880


ขอขอบคณุ ภาพและเนื้อหาจาก แหลง อางอิง หลกั การทํางานของคอมพวิ เตอร https://sites.google.com/a/maesuaiwit.ac.th/computero/hlak-kar-thangan-khxng-khxmphiwtexr หนว ยควบคุม https://sites.google.com/site/thanadpondurongtham/bth-thi-1-khwam-ru-keiyw-kab-khxmphiwtexr-laea-xupkrn-thorkhmnakhm/swn-prakxb-khxng-khxmphiwtexr หนว ยคาํ นวณและตรรกะ http://168training.club/e-learning_new/ac_co_p4_1/lesson1/content1/item1.php rom https://learnlearn.uk/alevelcs/types-of-rom/ ram https://www.1belief.com/article/ram/ Disk Drive https://studiousguy.com/working-principle-hard-disk/ Hard Drive https://uk.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=ideas-and-advice/hard-drives-guide CD-Rom https://en.wikipedia.org/wiki/CD-ROM


Magnetic Tape https://www.iasa-web.org/blog/announcing-magnetic-tape-alert-project Card Reader https://www.jib.co.th/web/product/readProduct/19937/2366/CARD-READER-EXTERNAL--%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B9%80%E0 %B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%B2--TRANSCEND-USB-3-0-TS-RDF5K--BLACK- Monitor จอภาพ https://sites.google.com/site/cp5830122113204/work1/monitor Speaker ลาํ โพง https://zebronics.com/products/zeb-buddy-100 Projector โปรเจก็ เตอร https://www.epson.co.th/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8 %88%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0 %B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2/Epson-EB-FH52-Full-HD-3LCD-Projector/p/V11H978052 Printer เครอ่ื งพิมพ https://foam2540.wordpress.com/2013/05/30/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C-printer%E0%B9%80%E0% B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4/ Printer 3D เครอ่ื งพิมพ 3มิติ https://all3dp.com/1/creality-ld-006-review-3d-printer-specs/ Plotter เครอื่ งพมิ พท่ีใชปากกาในการเขยี นขอ มลู ตา งๆทีต่ องการลงกระดาษ http://moo-xenocider.blogspot.com/2013/07/plotter_4.html


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook