Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore 1.microBlock-IDE_GettingStart

1.microBlock-IDE_GettingStart

Published by bambest, 2022-11-12 09:50:16

Description: 1.microBlock-IDE_GettingStart

Search

Read the Text Version

แนะนำกำรใชง้ ำนโปรแกรม microBlock IDE โดย รศ.โอภาส ศริ คิ รรชิตถาวร microBlock IDE เป็นโปรแกรมสาหรับสร้างโค้ดภาษาไพทอนเพ่ือใช้กับบอร์ด KidBright32 V1.3, 1.4, 1.5, 1.5i (หรือ KidBright32i) และ 1.6 ทพ่ี ัฒนาโดยคุณ สนธยา นงนุช แห่งรา้ น IOXHOP (www.ioxhop.com) microBlock IDE เป็นโปรแกรมทีล่ ากบล็อกคาส่ังมาวางแล้วจะสร้างโค้ดภาษาไพ ทอน โดยใช้เฟิร์มแวร์ microPython โดยได้เตรียมบล็อกคาสั่งพื้นฐาน คาสั่งเฉพาะ สาหรับควบคุมฮาร์ดแวร์ของบอรด์ KidBright และยังมีปล๊ักอินสาหรับเพ่ิมความสามารถ ใหใ้ ช้งานกบั อปุ กรณ์อนิ พตุ เอาตพ์ ตุ หรอื ตัวตรวจจบั ตา่ งๆ ในโปรแกรมมีท้ัง IDE สาหรับเขียนโปรแกรม ตัวอัปโหลดโค้ดไปยังบอร์ด KidBrightและมีหน้าต่าง Terminal สาหรบั แสดงผลการทางานในตวั มที ้ังรนุ่ ท่ีทางานผา่ น เวบ็ บราวเซอร์Google Chrome หรอื เรียกวา่ รุ่น online และรุน่ offline ติดตั้งใหท้ างาน บนระบบปฏบิ ตั กิ าร Windows, MAC OS และ Ubuntu 1. การตดิ ตงั้ microBlock IDE และการพฒั นาโปรแกรมเบ้ืองตน้ 1.1 การดาวนโ์ หลดและติดตงั้ โปรแกรม microBlock IDE V2.0.0-beta ในขณะที่เขียนบทความน้ีตัวโปรแกรมยังอยู่ในข้ันตอนการทดสอบหาท่ีผิดเพื่อ ปรับปรงุ โดยดาวนโ์ หลดตัวโปรแกรมได้จากเว็บไซต์ https://github.com/microBlock- IDE/microBlock-IDE-offline/releases ใ ห้ เ ล่ื อ น ล ง ด้ า น ล่ า ง ค ลิ ก ท่ี ข้ อ ค ว า ม microBlock.IDE.offline.V2.0.0.win32.x64.portable.zip ตามรูปที่ 1-1 เพ่อื ดาวนโ์ หลด ไฟล์

รปู ท่ี 1-1 หนา้ เว็บสาหรับดาวน์โหลดไฟล์ microBlock IDE V2.0.0-beta เ มื่ อ ด า ว น์ โ ห ล ด ไ ฟ ล์ microBlock.IDE.offline.V2.0.0- beat.win32.x64.portable.zip เสร็จแล้ว ให้ดับเบิ้ลคลิกเพื่อขยายไฟล์เก็บในฮาร์ดดิสก์ เนื่องจากตัวโปรแกรมเป็นรุ่น portable จึงไม่ต้องติดตั้ง เพียงเปิดโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ microBlock IDE offline.exe ดังรูปที่ 1-2 ก็จะเปิดโปรแกรมจข้ึนมา ใช้งานได้ทนั ที

รูปที่ 1-2 ดบั เบิลคลิกทไี่ ฟล์ microBlock IDE offline.exe เพ่อื เปดิ โปรแกรม microBlock IDE แบบ offline เม่อื รันโปรแกรมในครัง้ แรก ใหค้ ลกิ ท่ีปุ่ม New Project ที่มุมซา้ ยล่าง เพ่อื สร้างไฟล์ โปรเจ็กตใ์ หม่ ดังรูปที่ 1-3 รปู ที่ 1-3 สรา้ งไฟล์โปรเจก็ ตใ์ หม่เมือ่ เปิดโปรแกรม microBlock IDE

ที่หนา้ ต่าง New Project ให้ดาเนินการตามรปู ที่ 1-4 (1) ต้ังช่ือไฟล์โปรเจ็กต์ (2) เลือกบอร์ด KidBright ท่ีใช้งาน ในท่ีน้ีเลือก KidBright32 V1.5i หรือ KidBright32i (3) คลิกปุ่ม Create รูปท่ี 1-4 ท่ีหนา้ ตา่ ง New Project กาหนดชอ่ื ไฟลโ์ ปรเจ็กต์ และเลอื กบอร์ด KidBright หลังจากสร้างไฟล์โปรเจ็กต์ใหม่และเลือกบอร์ดแล้ว ที่แถบเครื่องมือด้านซ้ายมือ ของโปรแกรมจะเปล่ียนไป โดยแสดงเครื่องมือที่ตรงกับบอร์ดที่เลือกใช้ เม่ือต่อบอร์ดเข้า กับคอมพวิ เตอร์ โปรแกรมจะตรวจจบั พอรต์ ที่เช่ือมต่อกับบอรด์ ทันที ดงั แสดงในรูปที่ 1-5 (จะตอ้ งติดตั้งไดรเวอร์ USB ของบอรด์ KidBright ให้เรยี บร้อยกอ่ น)

รปู ที่ 1-5 แสดงสถานะการเชือ่ มต่อบอร์ด KidBright กับโปรแกรม microBLock IDE 1.2 ทดลองเขียนโปรแกรม มขี ั้นตอนดงั น้ี (1) คลิกที่แถบคาสง่ั Display (2) คลิกลากบล็อกคาสั่ง display show scroll มาวางท่ีหน้าต่างสร้างโค้ด ดา้ นซ้ายมอื ดังรูปที่ 1-6

รูปท่ี 1-6 แสดงการเรม่ิ ตน้ สร้างโคด้ ด้วยการลากบลอ็ กคาส่งั มาวางบนพ้นื ท่ีสร้างโคด้ (3) คลิกทีข่ อ้ ความ Hello! เปลยี่ นข้อความเป็น microBlock IDE ดังรปู ท่ี 1-7 รูปท่ี 1-7 คลกิ เปลยี่ นข้อความทต่ี ้องการแสดงผล

(4) หลังจากเปลย่ี นข้อความเสรจ็ แลว้ คลิกทีแ่ ถบคาสั่ง Control ลากบล็อก Forever มาวางใตบ้ ล็อก display show scroll ดงั รปู ที่ 1-8 รปู ท่ี 1-8 ลากบล็อก ลากบลอ็ ก Forever มาวางใตบ้ ลอ็ ก display show scroll (5) คลิกท่ีแถบคาส่ัง Display ลากบล็อก display show มาวางในบล็อก forever ดังรปู ท่ี 1-9 รปู ที่ 1-9 ลากบล็อก display show มาวางในบล็อก forever

(6) เลือกรูปภาพท่ีตอ้ งการแสดงผล ดงั รปู ที่ 1-10 โดย [1] คลกิ ทรี่ ปู LED 16x8 [2] คลกิ ท่ี Collection [3] เลือกเครอื่ งหมายถกู รูปที่ 1-10 แสดงการเลอื กรูปภาพทีต่ อ้ งการแสดงผลจากคลังภาพ (7) คลิกที่แถบคาส่ัง Control ลากบล็อกคาสั่ง wait 1 second ไปวาง ต่อท้ายบลอ็ ก display show ดังรปู ท่ี 1-11

รปู ที่ 1-11 เลอื กเวลาสาหรับการแสดงผล โดยลากบลอ็ กคาส่งั wait 1 second ไปวางต่อทา้ ย บล็อก display show (8) คัดลอกบลอ็ กแสดงเคร่ืองหมายถูกด้วยการคลิกเมาส์ปุ่มขวา เลือก Duplicate ดงั รูปที่ 1-12 รปู ที่ 1-12 การคัดลอกบล็อกคาสงั่

(9) ลากบล็อกท่ีคัดลอกใหม่นี้ไปวางใต้บล็อก wait 1 second คลิกเปลี่ยน รูปเป็นเคร่ืองหมายกากะบาท X จากน้ันคัดลอกบล็อก wait 1 second แล้วลากไปวาง ดา้ นลา่ งสุด ดังรูปท่ี 1-13 รูปที่ 1-13 คดั ลอก วาง และเปลยี่ นบล็อกแสดงภาพเปน็ รปู กากะบาท ตามดว้ ยเพ่มิ บลอ็ กหน่วง เวลา wait 1 seconds (10) เมอื่ วางบลอ็ กโปรแกรมครบแล้ว ลาดบั ต่อไปเปน็ การอัปโหลด โปรแกรมไปยงั บอรด์ KidBright ให้คลกิ ที่ปุ่ม Upload ทก่ี ่งึ กลางดา้ นลา่ งของหนา้ ต่าง โปรแกรมดงั รูปที่ 1-14 รปู ที่ 1-14 แสดงปมุ่ สาหรบั โหลดโปรแกรม

(11) โปรแกรมจะตรวจสอบสถานะของบอร์ด หากพบวา่ บอร์ด KidBright ที่ นามาใช้งาน ยังไม่มีเฟิร์มแวร์ของ microPython โปรแกรมจะเปิดหน้าต่าง Firmware Upgrade ขน้ึ มา คลกิ เลอื กเฟิร์มแวร์ร่นุ ใหมล่ ่าสุด ดังรปู ท่ี 1-15 (การอัปเกรดเฟิร์มแวร์ทา ครงั้ เดียว ครงั้ ต่อไปจะข้ามขนั้ ตอนนี้ไปยงั การอปั โหลดโปรแกรมทันที) รูปที่ 1-15 หนา้ ตา่ งสาหรับเลอื กติดตั้งเฟริ ม์ แวร์ของ microPython (12) คลิกทีป่ ุ่ม Upgrade Firmware ดังรูปท่ี 1-16 รปู ท่ี 1-16 คลกิ ปุ่ม Upgrade Firmware เพ่อื เร่ิมต้นการตดิ ตั้งและอัปเกรดเฟริ ์มแวรใ์ ห้กับบอรด์ KidBright เพ่ือใช้ในการพัฒนาโปรแกรมดว้ ย microPython

(13) โปรแกรมจะตรวจสอบตวั บอร์ดและอัปเกรดเฟริ ม์ แวร์ตอ่ เน่ืองกัน ให้ รอจนทาสาเรจ็ ครบ 100% ดังรูปท่ี 1-17 รปู ที่ 1-17 แสดงสถานะการอปั เกรดเฟริ ม์ แวร์ microPython ให้กบั บอรด์ KidBright (14) เมือ่ อปั เกรดเฟิรม์ แวร์เสรจ็ คลิกป่มุ Upload Program เพอื่ อปั โหลด โคด้ ที่สรา้ งขนึ้ ไปยงั บอร์ด KidBright ดงั รปู ที่ 1-18 รูปท่ี 1-18 แสดงหนา้ ตา่ งสาหรบั เลือกอัปโหลดโปรแกรมทเ่ี ปดิ ข้นึ มา หลงั จากอัปเกรด เฟริ ม์ แวรเ์ สรจ็ แล้ว

(15) การอัปโหลดโปรแกรมจะใชเ้ วลาเพียง 2 ถงึ 3 วินาที เมอ่ื อัปโหลดเสร็จ โปรแกรมจะทางานทนั ที โดยแสดงข้อความ microBlock IDE เลือ่ นจากขวาไปซ้ายที่ส่วน แสดงผล LED 16 x 8 จุดของบอร์ด KidBright เมื่อแสดงข้อความเสร็จ จะแสดง เครอ่ื งหมายถูกและกากะบาทสลบั กนั ทุกๆ 1 วินาทีตลอดเวลา

2. ตวั อยา่ งโปรแกรมทดสอบการทางานบอร์ด KidBright ด้วยการ พัฒนาโปรแกรมบน microBlock IDE 2.1 โปรแกรมทดสอบการกดสวิตช์ S1 และ S2 เมอื่ กดสวิตช์ S1 แสดงรูปหัวใจที่ส่วนแสดงผล LED 16 x 8 จุดของบอร์ด KidBright เมือ่ กดสวิตช์ S2 แสดงรปู เคร่ืองหมายถกู ท่ีสว่ นแสดงผล LED 16 x 8 จุดของบอรด์ KidBright 2.2 โปรแกรมทดสอบวงจรตรวจจับแสงและวดั อณุ หภูมิ เมอ่ื รันโปรแกรม บอรด์ KidBright จะแสดงค่าของความเขม้ แสงที่ตรวจจับไดส้ ลับกับค่า ของอณุ หภมู ทิ ีว่ ัดได้ในทุกๆ 1 วินาที

2.3 โปรแกรมทดสอบตวั ตรวจวัดความเรง่ จากแรงโนม้ ถว่ งโลก (สาหรบั บอรด์ KidBright32 V1.5i หรอื KidBright32i) 2.4 โปรแกรมทดสอบการทางานของตัวตรวจจับสนามแมเ่ หลก็ โลกเมือ่ นามา ทาเขม็ ทศิ อเิ ล็กทรอนกิ ส์ (สาหรบั บอรด์ KidBright32 V1.5i หรอื KidBright32i)

2.5 โปรแกรมทดสอบการรับสัญญาณอินพุตจากขา IN1, IN2 เพื่อขับ เสียงเพลงออกท่ลี าโพงเปียโซของบอร์ด KidBright บทความนจี้ ัดทาโดย รศ.โอภาส ศิรคิ รรชติ ถาวร ถอื ลิขสิทธิ์โดย บริษัท อิน โนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จากัด (INEX) อนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ microBlock การทาซ้า ดดั แปลง เผยแพรส่ ่วนใดส่วนหนึ่งหรือท้ังหมดของ บทความนี้ จาเป็นตอ้ งไดร้ บั อนุญาตจาก บรษิ ัท อนิ โนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จากัด (INEX) กอ่ น ติดต่อ INEX


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook