Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Portflolio

Portflolio

Description: Portflolio

Search

Read the Text Version

portfolio Duangkaew Piriyapairot Satriwitthaya 2 school

preface คํานาํ แฟม สะสมผลงาน (Portfolio) นี้ ขาพเจา จดั ทาํ ขนึ้ เพือ่ เปน ตวั แทนนาํ เสนอเอกสารขอ มูลเกีย่ วกับ ประวัติสว นตวั ประวตั ิการศกึ ษา ความรูความสามารถ ทักษะ และ ความสนใจ พิเศษรวมท้งั เกยี รตบิ ตั ร ตลอดจนพฒั นาการทางดานตางๆ ของขาพเจา ขา พเจาหวังวาแฟม สะสมผลงานฉบับน้ีจะทาํ ใหท กุ ทา นทีอ่ านไดเห็นคุณคา และความสามารถโดย รวมของขา พเจา ขอขอบคุณคณุ ครูซึง่ เปน ผูใหค าํ แนะนํา ในการรวบรวมเอกสาร หลักฐาน และขอมูลตางๆ ในการจดั ทาํ แฟม สะสมผลงาน ฉบบั น้ี ใหส ําเร็จลุลว งดว ยดแี ละ ท่ไี ดก รุณาใหค วามชวยเหลอื ในการจัด เตรยี มเอกสารและขอแนะนาํ หลายประการจนทาํ ใหแฟม สะสม ผลงานฉบบั นมี้ คี วามสมบรู ณมากยงิ่ ขน้ึ ผูจัดทํา ดวงแกว พิรยิ ะไพโรจน

content สารบญั 01 profile ประวัตสิ ว่ นตัว 02 education ประวตั ิการศกึ ษา 03 activities กิจกรรม 04 certificate เกรี ติบัตร

plofile ชือ่ ดวงแกว นามสกลุ พิริยะไพโรจน ชื่อเลน : แกว อายุ :18ป วันเกดิ : 5 ตลุ าคม พ.ศ.2545 เช้ือชาติ : ไทย สญั ชาติ ไทย หมเู ลอื ด:o ที่อยู : 575/99 ทาวเฮาสเ สนานเิ วศน ซ.102 ถ.เสนานิเวศน หมทู ่ี4 แขวงจระเขบ ัว เขตลาดพราว จ.กรงุ เทพมหานคร งานอดเิ รก: ทําอาหาร ดหู นัง ความสามารถพเิ ศษ: ภาษาจีน คตปิ ระจําใจ:ทอ ไดแ ตห ามถอย Duangkaew piriyapairot @kaewkies

education การศกึ ษา ประถมศกึ ษา โรงเรียนเทพวทิ ยา ป.1-ป.6 เกรดเฉลี่ย 3.5 มัธยมตน้ โรงเรยี นสตรวี ิทยา2 ม.1-ม.3 เกรดเฉลี่ย 2.8 มัธยมปลาย โรงเรยี นสตรวี ิทยา2 ม.4-ม.6 เกรดเฉล่ยี 3.0

ทาํ ไมถึงอยากเรยี นคณะนี? ปจ จุบันภาษาจนี เปนภาษาทส่ี ําคัญและใชอยางแพรห ลายทวั่ โลก และดฉิ ันมีความสนใจในภาษาจีนมาก ดิฉนั เรียนภาษาจีนมาต้งั แต ป.4 ตอนแรกรูสกึ ไมช อบและคิดวายากเกินไป แตเ มื่อเริ่มขึน้ มธั ยมศึกษาตอนปลายดฉิ นั ตดั สินใจเลอื กแผนการเรยี น องั กฤษ- จนี เพราะภาษาองั กฤษถอื เปนภาษาทใี่ ครกต็ อ งเรียนเปน ภาษาท่2ี จึง ตดั สนิ ใจเลอื กภาษาจนี เปนภาษาท3่ี เมอื่ ตดั สินใจเรียนแลว ดฉิ ันได ลองเปด ใจและยอมรบั ทาํ ใหไดร ูวา ภาษาจนี น้ันไมยากเลย แคตง้ั ใจและ พยายามกับมนั หากดฉิ ันเรียนคณะน้ีสาขานี้ดฉิ นั คดิ วา ชองทางใน การทาํ งานกจ็ ะเพ่ิมมากขึ้น ทําใหม โี อกาสหางานงา ยขนึ้ ฉนั คิดวา หากฉนั ไดเรยี นรูฉันจะสามารถถา ยทอดภาษาน้ีไดอ ยา งแมนยาํ และ ถูกตอง ทาํ ใหม ีศักยภาพทางภาษาในการประกอบอาชีพในอนาคตได อยางดีเยย่ี ม

activities กิจกรรม 1Day trip ทัศนศึกษา พพิ ธิ ภณั ฑล กู หลานพนั ธพันธมงั กร จังหวัด สุพรรณบุรี ไดม ีโอกาสไปชมพิพิธภณั ฑท ่ี รวมเกย่ี วกับประเทศจีนไวท้งั หมด ซ่งึ เปน บรรยากาศทไ่ี ดจําลองขน้ึ มา เหมอื นอยใู น เหตุการณจริง นาตนื่ ตาตนื่ ใจมาก ทงั้ ได ความรูสอดแทรกวฒั นธรรมไวม ากมาย

activities กิจกรรม คา ยภาษาจนี 3วัน2คืน ณ brookside valley resort จ.ชลบรุ ี บรรยากาศท้ัง3วันเต็มไปดวยความ สนกุ สนานบนั เทงิ และอบอนุ ไปดวยพีน่ อ ง ศลิ ปจีนม.4-ม.6 มกี ิจกรรมสนั ทนาการ รองเลนเตน ราํ ท่ไี ดเปด โอกาสใหทุกคนได แสดงออก นอกจากนัน้ ยังไดความรูแ ละ ทกั ษะทางภาษาจีนกลบั มาอกี ดวย

activities กิจกรรม กจิ กรรมปลอยเตา และตะพาบนา้ํ สูธ รรมชาติ คณะสตั วแพทยมหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร ไดจดั กจิ กรรมขึ้นเชญิ ชวนทุกคนมาปลอย เตา และตะพาบนํ้าลงสแู หลงนํา้ ธรรมชาตทิ ี่ เหมาะสมกจิ กรรมน้ีทําใหเราไดรูจักและเห็น ความสําคัญของเตาทะเลและตะพาบนํ้ามาก ยง่ิ ขึ้น ไดชว ยเหลอื ใหเ ตาและตะพาบอยูอยา ง ปลอดภัยและเหมาะสม

Certificate เกยี รติบตั ร


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook