Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore รวมเด็กสังคม65

รวมเด็กสังคม65

Published by 21235, 2022-07-19 07:09:40

Description: หนังสือรวมรายชื่อสมาชิกและอาจารย์สังคมศึกษา ปี2565

Keywords: สาขาสังคม,มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง,นักศึกษา2565

Search

Read the Text Version

สาขาสังคมศึกษา ห้อง 3 คณะมนุษย์ศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

อาจารย์ ชนม์ธนัช สุวรรณ

กิ๊ฟ อย่าพึ่งท้อแท้ในสิ่งที่ยังไม่ได้ พยายาม นางสาว กรพินธ์ มูลรัตน์ สาขา สังคมศึกษา รหัส 65181100301

กานต์ อ่อนโยน แต่อย่าอ่อนแอ นางสาว กานต์สินี เก่งกุญชร สาขา สังคมศึกษา รหัส 65181100302

ต้าร์ ความพยายามครั้งที่ 100 ดีกว่าท้อถอยก่อนจะทำ นาย เกรียงศักดิ์ จีนะ สาขา สังคมศึกษา รหัส 65181100303

เอิ๊ก เมื่อไม่มีสิ่งที่ชอบ ก็ต้องชอบในสิ่งที่มี นาย จิรายุทธิ์ สินดี สาขา สังคมศึกษา รหัส 65181100304

หน่อย ไปให้สุดแล้ว หยุดที่คำว่าสำเร็จ นางสาว จิราลักษณ์ มีเบญจรงค์ สาขา สังคมศึกษา รหัส 65181100305

ดา เพิ่มหัวเรื่องย่อยถ้ามัวแต่เดินตามรอยเท้าของผู้อื่น แล้วเรามีรอยเท้าเป็นของเราไหม นางสาวจุฑารัตน์ ทิพย์ธารากุล สาขาสังคมศึกษา รหัส65181100306

วิว ถ้าไม่มีการก้าวขาข้างใดข้าง หนึ่งออกไป ก็จะไม่มีขาอีก ข้างที่จะก้าวต่อไปในอนาคต นางสาวณัชชา คำลือ สาขา สังคมศึกษา รหัส 65181100307

นิก พยายามทำวันข้างหน้าให้ดีที่สุด นางสาว ณัฐชยา ประพฤติชอบ สาขา สังคมศึกษา รหัส 65181100308

มายมี่ ท้อไม่ได้ พ่อแม่รออยู่ นางสาว ณัฐณิชา วงษ์วริศกุลชัย สาขา สังคมศึกษา รหัส 65181100309

ดาว อดีตคือบทเรียน อนาคตคือบททดสอบ นางสาวดวงใจ ชนะมงคลกุล สาขา สังคมศึกษา รหัส 65181100310

เอิน มนุษย์เราเติบโตด้วย การเรียนรู้ ไม่ใช่อายุ นางสาว ทัศนีย์ แตงคง สาขาสังคมศึกษา รหัส 65181100311

เเพรว ไม่มีความสำเร็จใดได้มาโดยที่ ไม่มีความพยายามและความ อดทน นางสาวทิพย์อาภรณ์ พุ่มโพธิ์ สาขาสังคมศึกษา รหัส 65181100312

เต้ย ไม่สูงต้องเขย่ง ไม่เก่งต้องขยัน นาย นนทกร กองเเก้ว สาขา สังคมศึกษา รหัส65181100313

ออย ทุกปัญหามักมีทางออกเสมอ จงสู้ด้วยใจและ ศรัทธา นางสาว นิจจารีย์ รินเสน สาขา สังคมศึกษา รหัส 65181100314

ไอซ์ เรียนอาจเหนื่อย แต่..... คนส่งเราเรียนเหนื่อยกว่า นางสาวนีรภา ฟองสุจันทร์ สาขาสังคมศึกษา รหัส 65181100315

จีจี้ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น นางสาวพรณิชา ควรคงตระกูล สาขา สังคมศึกษา รหัส 65181100316

กิ๊ฟ ความสุขจะเกิดขึ้นทันที แค่เราปล่อยวางอดีต แล้วหยุดกังวนถึงอนาคต นางสาวพรนภา สายคำ สาขา สังคมศึกษา รหัส 65181100317

ฟุก อย่าอ้อนขอให้ไขว้คว้ามา แล้วเราจะได้ในสิ่งที่ต้องการ นาย ภัทธนันต์ ผลเทิ้ม สาขา สังคมศึกษา รหัส 65181100319

ตังค์ ถนนแต่ละสายมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน นางสาว โยษิตา ชื่นสิน สาขา สังคมศึกษา รหัส 65181100320

เมฆ บางสิ่งเราก็ไม่ควรจำ...ถ้ามันทำให้ใจเจ็บ แต่บาง สิ่งเราก็ควรจะเก็บ..ถ้ามันเป็นความเจ็บที่น่าจำ เพิ่มหั วเรื่องย่อย นายวาริชาต เรือนปัญญา เพิ่สาขา สังคมศึกษา รหัส 65181100321

เจน วิธีที่ดีที่สุดในการทำนายอนาคตก็ คือ การสร้างมันขึ้นมาเอง นางสาว สิริกัญญา มังกะละ สาขาสังคมศึกษา รหัส 65181100323

ชาย เส้นชัย ไม่ได้วิ่งเข้ามาหาเรา เราต่างหากต้องวิ่งเข้าหามัน นายสมชาย แซ่ย่าง สาขา สังคมศึกษา รหัสนักศึกษา 65181100322

สุ ทำวันนี้ ให้ดีที่สุด นางสาว สุทธิพร ทัศนสัมพันธ์ สาขา สังคมศึกษา รหัส65181100324

ลาร์ เราไม่ได้เติบโตขึ้นหากทุกสิ่งที่เจอนั้นเป็นเรื่องง่าย แต่จะเติบโตขึ้นเมื่อเราเผชิญหน้ากับความท้าทาย น.ส.สุริยา ศรีบุญดีสกุล สาขาสังคมศึกษา รหัส 65181100325

บูม งานไม่ทำ จำแต่คำคม นาย อชิตพล มั่นเจริญ สาขา สังคมศึกษา รหัส 65181100326

ชิดา เหนื่อยก็พักผ่อน พักแล้วก็ทำต่อก่อนที่จะสายไป นาย อธิยุต วิเวกวนารมณ์ สาขา สังคมศึกษา รหัส 65181100327

นุ ธรรมชาติสร้างอุปสรรคขึ้นมา เพื่อ ให้เรารู้จักคำว่าการต่อสู้ในชีวิต นาย อนุชา วงศ์ชัยเจริญ สาขาส้งคมศึกษา รหัส65181100328

ด้า ชีวิตคนเราสั้น จงทำในสิ่งที่ชอบและรับผิดชอบในสิ่งที่ ทำ เพราะอดีตกับปัจจุบันห่างกันแค่วินาทีเดียว นายณัฐวุฒิ พิงคสัน สาขา สังคมศึกษา รหัส 65181100329


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook