Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore อาเซียน ASEAN

อาเซียน ASEAN

Published by Taddaow06, 2017-07-08 13:32:13

Description: อาเซียน ASEAN

Search

Read the Text Version

อาเซียน ASEAN ประชาคมอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนั ออกเฉียงใต้ (Association of South EastAsian Nations : ASEAN) เป็นองคก์ รระหวา่ งประเทศระดบั ภูมิภาคเอเชียตะวนั ออกเฉียงใต้ มีจุดเร่ิมตน้ โดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟิ ลิปปิ นส์ ไดร้ ่วมกนั จดั ต้งั สมาคมอาสา (Association of South East Asia) เม่ือเดือน ก.ค.2504 เพื่อการร่วมมือกนั ทาง เศรษฐกิจ สังคมและวฒั นธรรม แต่ดาํ เนินการไปไดเ้ พียง 2 ปี ก็ตอ้ งหยุดชะงกั ลง เนื่องจากความผกผนั ทางการเมืองระหวา่ งประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย จนเม่ือมีการฟ้ื นฟูสมั พนั ธ์ทางการทตู ระหวา่ งสองประเทศ จึงไดม้ ีการแสวงหาหนทางความร่วมมือกนั อีกคร้ังอาเซียนคืออะไร ? หลายคนอาจจะยงั มีขอ้ กงั ขาเก่ียวคาํ เรียกท่ีวา่ \"ASEAN\" หรือในภาษาไทยอ่านวา่ \"อาเซียน\" จริงๆแลว้ คาํ น้ีมนั มีความหมายวา่ อะไร และมีความสําคญั อยา่ งไร เหตุใดเราถึงควรรู้จกั กบั เจา้ คาํ น้ีเอาไว้ วนั น้ี เราจะมาคลายขอ้ สงสยั เพอ่ื ทาํ ใหผ้ อู้ า่ นไดร้ ู้จกั กบั \"อาเซียน\" มากข้ึน อาเซียน เกิดจากการรวมตวั กนั ของ 10 ประเทศ อนั ไดแ้ ก่ มาเลเซีย, พม่า, กมั พูชา, ลาว, ไทย,สิงคโปร์, เวยี ดนาม, บรูไนดารุส-ซาลาม, ฟิ ลิปปิ นส์ และอินโดนีเซีย ซ่ึงรายนามประเทศเหล่าน้ีเป็ นประเทศท่ีต้งั อยู่ในทวีปเอเชียตะวนั ออกเฉียงใตท้ ้งั สิ้น โดยอาเซียน มีชื่อเรียกเต็มๆ วา่ \"Association of SoutheastAsian Nations\" หรือ \"สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนั ออกเฉียงใต\"้

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนั ออกเฉียงใต้ ถือกาํ เนิดข้ึนโดย \"ปฏิญญากรุงเทพ\" (Bangkok Declaration) หรือ \"ปฏิญญาอาเซียน\" (ASEAN Declaration) เม่ือวนั ที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีสมาชิก เร่ิมแรกเพียง 5 ประเทศ ไดแ้ ก่ อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิ ลิปปิ นส์, สิงคโปร์ และไทย มีจุดประสงค์เพื่อ ส่งเสริมความร่วมมือทางดา้ นการเมืองเศรษฐกิจและการคา้ ระหวา่ งประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวนั ออก เฉียงใตด้ ว้ ยกนั เอง ภายหลงั จึงไดม้ ีอีก 5 ประเทศสมาชิกเขา้ ร่วมเพมิ่ เติม จึงทาํ ให้ \"อาเซียน\" มีสมาชิกเป็ น 10 ประเทศดงั เช่นในปัจจุบนั ในการจัดต้งั อาเซียน ภายในปฏญิ ญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) ได้ระบุวตั ถุประสงค์ของการ จัดต้งั เอาไว้ถงึ 7 ข้อ อนั ได้แก่ ..1. ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซ่ึงกนั และกนั ในทางเศรษฐกิจ สังคม วฒั นธรรม เทคโนโลยี วทิ ยาศาสตร์ และการบริหาร2. ส่งเสริมสันติภาพและความมนั่ คงส่วนภูมิภาค3. เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจพฒั นาการทางวฒั นธรรมในภูมิภาค4. ส่งเสริมใหป้ ระชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยแู่ ละคุณภาพชีวติ ที่ดี5. ให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนั และกนั ในรูปของการฝึ กอบรมและการวิจยั และส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชีย ตะวนั ออกเฉียงใต้6. เพมิ่ ประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการคา้ ตลอดจนการปรับปรุงการขนส่งและการ คมนาคม7. เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกบั ประเทศภายนอก องค์การ ความร่วมมือแห่งภูมิภาคอ่ืนๆ และองค์การ ระหวา่ งประเทศ

ข้อมูล ASEAN ทคี่ วรรู้ นอกจากอาเซียนน้นั จะมีความน่าสนใจในแง่ของความร่วมมือกนั ดา้ นต่างๆ ของท้งั 10 ประเทศแลว้ อาเซียน ยงั มีขอ้ มลู อีกบางประการท่ีเราควรจะตอ้ งรู้เอาไว้ เผอื่ วา่ คุยกบั ใครๆ จะไดร้ ู้เร่ือง ! เม่ือปี 2554 ประเทศในภูมิอาเซียนมีประชากรรวมกนั มากถึง 620 ลา้ นคน้ ภมู ิภาคอาเซียนมีอาณาเขตพ้ืนท่ีรวมกนั ท้งั สิ้น 4.5 ลา้ นตารางกิโลเมตร ในภมู ิภาคอาเซียนมีประชากรท่ีนบั ถือศาสนาแตกต่างกนั ท้งั พทุ ธิ อิสลาม คริสต์ และฮินดู ประเทศในภมู ิภาคที่มีประชากรนบั ถือศาสนาอิสลามมากที่สุด คือ อินโดนีเซีย และประเทศที่มีประชากรนบั ถือศาสนาคริสตม์ ากที่สุด คือ ฟิ ลิปปิ นส์ ภูมิภาคเอเชียตะวนั ออกเฉียงใต้ หรืออาเซียนมีมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวม เท่ากบั 2.1 ลา้ นลา้ นดอลล่าร์ สหรัฐ นบั วา่ เป็นอนั ดบั ท่ี 9 ของโลก ค่าการส่งออกในภมู ิภาคเอเชียตะวนั ออกเฉียงใตม้ ีมูลค่ารวม 2.0 ลา้ นลา้ นดอลล่าร์สหรัฐ ตราสัญลกั ษณ์อาเซียน \"สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนั ออกเฉียงใต\"้ หรือ \"อาเซียน\" ใชส้ ัญลกั ษณ์เป็ นรูปมดั รวงขา้ วสีเหลือง บนพ้ืนวงกลมสีแดง ลอ้ มรอบดว้ ยวงกลมสีขาวและสีน้าํ เงิน รวงขา้ วสีเหลือง 10 ตน้ หมายถึง ความใฝ่ ฝันของบรรดาสมาชิกในเอเชียตะวนั ออกเฉียงใตท้ ้งั 10 ประเทศ ใหม้ ีอาเซียนท่ีผกู พนั กนั อยา่ งมีมิตรภาพและเป็นหน่ึงเดียว วงกลม หมายถึง เอกภาพของอาเซียน ตวั อกั ษร \"asean\" สีน้าํ เงินใตภ้ าพรวงขา้ ว หมายถึง ความมุ่งมน่ั ท่ีจะทาํ งานร่วมกนั เพื่อความมน่ั คง สันติภาพ เอกภาพ และความกา้ วหนา้ ของประเทศสมาชิกอาเซียน

สีทใี่ ช้ในตราสัญลกั ษณ์อาเซียน ซ่ึงนอกจากตราสัญลกั ษณ์ท่ีจะช่วยสร้างความเขา้ ใจในความเป็ นอาเซียนแลว้ สีท่ีใชก้ ็ยงั มีส่วนที่ช่วยเสริมใหอ้ าเซียนมีพลงั สามารถดาํ เนินไปไดด้ ว้ ยความอดทน และมีความเช่ือมนั่ ซ่ึงกนั และกนัสีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองสีแดง หมายถึง ความกลา้ หาญและการมีพลวตั ิสีขาว หมายถึง ความบริสุทธ์ิสีน้าํ เงิน หมายถึง สันติภาพและความมน่ั คงธงประจาแต่ละประเทศสมาชิก ในส่วนของ \"ธงอาเซียน\" ใช้พ้ืนธงเป็ นสีน้าํ เงิน มีตราสัญลกั ษณ์อาเซียนอยู่ตรงกลาง แสดงถึงความมีเสถียรภาพ สันติภาพ ความสามคั คี และพลวตั ของอาเซียน ซ่ึงสีท่ีใชอ้ นั ประกอบไปดว้ ย สีน้าํ เงิน สีแดง สีขาว และสีเหลือง ลว้ นแต่เป็นสีหลกั ในธงชาติของแตล่ ะประเทศสมาชิกอาเซียนท้งั สิ้น

นอกจากน้นั \"สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนั ออกเฉียงใต้\" ยงั ได้กาํ หนดให้ทุกๆ วนั ท่ี 8 สิงหาคมของทุกปี เป็ น \"วนั อาเซียน\" อีกท้งั ยงั มีเพลงประจาํ อาเซียนท่ีช่ือวา่ \"ASEAN Way\" สาํ หรับขบั ร้อง ในวนั ที่ 8 อีกดว้ ย แน่นอนวา่ การอยรู่ วมกนั เป็นหมู่มากอาจทาํ ใหเ้ กิดปัญหาที่ยากต่อการควบคุม เช่นเดียวกนั กบั การที่ แต่ละประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวนั ออกเฉียงใตต้ ดั สินใจเขา้ มาอยรู่ วมกนั เพื่อจุดมุ่งหมายท่ีเหมือนกนั แต่ก็ยงั มีความต่างท้งั ในดา้ นของพ้ืนท่ี เช้ือชาติ ประชากร และการดาํ รงชีวติ ท่ีจาํ เป็ นจะตอ้ งปรับเปลี่ยนให้ ดาํ เนินไปในแนวทางเดียวกนั ได้ \"สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนั ออกเฉียงใต\"้ จึงไดร้ ่างเป็ น \"กฎบตั ร อาเซียน\" ที่เปรียบเสมือนกบั รัฐธรรมนูญของอาเซียน โดยภายในไดร้ วบรวมเอาค่านิยม หลกั การ การทาํ งาน ของอาเซียนซ่ึงเป็ นหลกั ปฏิบตั ิท่ีสําคญั อย่างเป็ นทางการบนั ทึกไว้ ตลอดจนขอบเขตและหน้าท่ีความ รับผิดชอบขององค์ที่สําคญั ในการขบั เคล่ือนการทาํ งาน ความสัมพนั ธ์ อีกท้งั ภารกิจท่ีสอดคลอ้ งกบั ความ เปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบนั เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนให้สามารถดาํ เนินการจนบรรลุ วตั ถุประสงคแ์ ละเป้ าหมายไปไดด้ ว้ ยดี \"กฎบัตรอาเซียน\" ได้มีการลงนามรับรองจากผูน้ าํ อาเซียนในแต่ละประเทศไปเมื่อคร้ังท่ีมีการ จดั การประชุมสุดยอดผนู้ าํ อาเซียน คร้ังที่ 13 เม่ือวนั ที่ 20 พฤศจิกายน 2550 ณ ประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงเป็ น เหตุการณ์ประวตั ิศาสตร์คร้ังสาํ คญั ที่ไดเ้ ปล่ียนแปลงให้ \"อาเซียน\" กลายเป็ นองคก์ รท่ีมีสถานะเป็ นนิติบุคคล ในฐานะท่ีเป็ นองคก์ รระหวา่ งรัฐบาล อีกท้งั ยงั ไดม้ ีการให้สัตยาบนั กฎบตั รอาเซียนครบท้งั 10 ประเทศ เมื่อ วนั ท่ี 15 พฤศจิกายน 2551 เป็ นผลให้ \"กฎบตั รอาเซียน\" มีผลบงั คบั ใชน้ บั ต้งั แต่วนั ที่ 15 ธนั วาคม 2551 เป็ น ตน้ ไป สาระสาคัญของกฎบัตรอาเซียนมีด้วยกนั 13 หมวด หมวดที่ 1 ความมุ่งประสงคแ์ ละหลกั การของอาเซียน หมวดที่ 2 สภาพบุคคลตามกฎหมายของอาเซียน หมวดที่ 3 สมาชิกภาพ (รัฐสมาชิก สิทธิและพนั ธกรณีของรัฐสมาชิก และการรับสมาชิกใหม่ หมวดท่ี 4 โครงสร้างองคก์ รของอาเซียน หมวดท่ี 5 องคก์ รท่ีมีความสัมพนั ธ์กบั อาเซียน หมวดที่ 6 การคุม้ กนั และเอกสิทธ์ิ หมวดท่ี 7 กระบวนการตดั สินใจ หมวดท่ี 8 การระงบั ขอ้ พพิ าท

 หมวดท่ี 9 งบประมาณและการเงิน หมวดที่ 10 การบริหารและข้นั ตอนการดาํ เนินงาน หมวดที่ 11 อตั ลกั ษณ์และสญั ลกั ษณ์ของอาเซียน หมวดที่ 12 ความสมั พนั ธ์กบั ภายนอก หมวดท่ี 13 บทบญั ญตั ิทว่ั ไปและบทบญั ญตั ิสุดทา้ ย รู้จักสมาชิกอาเซียนดพี อรึยงั ? เพื่อใหพ้ วกเราไดร้ ู้จกั กบั ประเทศสมาชิกอีก 9 ประเทศ รวมถึงประเทศไทยในดา้ นตา่ งๆ ใน อาเซียน ใหม้ ากข้ึน ประเทศไทย (Thailand) เมอื งหลวง : กรุงเทพมหานคร ภาษา : ภาษาไทย เป็นภาษาราชการ ประชากร : ประกอบดว้ ยชาวไทยเป็นส่วนใหญ่ นับถอื ศาสนา : พุทธนิกายเถรวาท 95%, อิสลาม 4% ระบบการปกครอง : ระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา อนั มีพระมหากษตั ริยท์ รงเป็นประมุข จุดแขง็ เป็นศูนยก์ ลางเชื่อมโยงคมนาคมดา้ นตา่ งๆ ในภูมิภาคอาเซียน มีแหล่งทอ่ งเท่ียวทางธรรมชาติและวฒั นธรรมที่มีชื่อเสียง ข้อควรรู้ ไปศาสนสถานควรแต่งกายเรียบร้อย, ก่อนเขา้ อุโบสถตอ้ งถอดรองเทา้ หา้ มพระสงฆส์ ัมผสั สตรี สถาบนั พระมหากษตั ริยเ์ ป็นที่เคารพสกั าระ การละเมิดใดๆ ถือเป็นความผดิ ตามรัฐธรรมนูญ ทกั ทายกนั ดว้ ยการไหว้ ถือวา่ เทา้ เป็ นของต่าํ ไมค่ วรพาดบนโตะ๊ หรือเกา้ อ้ี หรือหนั ทิศทางไปที่ใคร ธงชาติถือเป็นของสูง ไมค่ วรนาํ มากระทาํ การใดๆ ที่เป็นการเหยยี ดหยาม การแสดงออกทางเพศในท่ีสาธารณะ ยงั ไมไ่ ดร้ ับการยอมรับในวฒั นธรรมไทย

ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) เมืองหลวง : บนั ดาร์ เสรี เบกาวนั ภาษา :ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็ นองั กฤษและจีน ประชากร : ประกอบดว้ ย มาเลย์ 66%, จีน11%,อ่ืนๆ 23% นับถือศาสนา : อิสลาม 67%, พทุ ธ 13%, คริสต์ 10% ระบบการปกครอง : ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ จุดแข็ง การเมืองค่อนขา้ งมน่ั คง รายไดเ้ ฉล่ียต่อคนเป็ นอนั ดบั 2 ในอาเซียน อนั ดบั 26 ของโลก ผสู้ ่งออกและปริมาณสาํ รองน้าํ มนั มีมากเป็นอนั ดบั 4 ในอาเซียน ข้อควรรู้ ประชาชนของประเทศในกลุ่มอาเซียนสามารถทาํ วซี ่าที่ ตม.ภายในประเทศบรูไนฯ สามารถอยไู่ ดน้ าน 2 สัปดาห์ ควรหลีกเลี่ยงเส้ือผา้ สีเหลือง เพราะถือวา่ เป็ นสีของพระมหากษตั ริย์ การทกั ทายจะใชว้ ธิ ีจบั มือกนั เบาๆ และสตรีจะไม่ยน่ื มือใหบ้ ุรุษจบั การใชน้ ิ้วช้ีไปที่คนหรือส่ิงของถือวา่ ไมส่ ุภาพ แต่จะใชห้ วั แม่มือช้ีแทน จะไม่ใชม้ ือซา้ ยในการส่งของใหผ้ อู้ ่ืน สตรีเวลานง่ั จะไมใ่ หเ้ ทา้ ช้ีไปทางผชู้ ายและไมส่ ่งเสียงหรือหวั เราะดงั วนั หยดุ คือวนั ศุกร์และวนั อาทิตย,์ วนั ศุกร์ 12.00-14.00 น.ทุกร้านจะปิ ด จดั งานเยน็ ตอ้ งจดั หลงั 2 ทุ่ม

ประเทศกมั พูชา (Cambodia) เมอื งหลวง : กรุงพนมเปญ ภาษา : ภาษาเขมร เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็ นองั กฤษ, ฝรั่งเศส, เวยี ดนามและจีน ประชากร : ประกอบดว้ ย ชาวเขมร 94%, จีน 4%,อ่ืนๆ 2% นับถือศาสนา : พุทธ(เถรวาท) เป็นหลกั ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษตั ยเ์ ป็นประมุขภายใตร้ ัฐธรรมนูญ จุดแข็ง ค่าจา้ งแรงงานต่าํ ที่สุดในอาเซียน มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและสมบูรณ์ ข้อควรรู้ ผทู้ ี่เดินทางเขา้ กมั พชู า และประสงคจ์ ะอยทู่ าํ ธุรกิจเป็ นระยะเวลาเกิน 3 เดือน ควรฉีดยาป้ องกนั โรคไทฟอยด์ และไวรัสเอและบี เพ่ือนผชู้ ายจบั มือกนั ถือเป็นเร่ืองปกติ ผหู้ ญิงหา้ มแตง่ ตวั เซ็กซี่, ผชู้ ายไวผ้ มยาวจะมีภาพลกั ษณ์นกั เลง หา้ มจบั ศีรษะ คนกมั พชู าถือวา่ เป็นส่วนสาํ คญั ท่ีสุดของร่างกาย สบตามากเกินไป ถือวา่ ไมใ่ หเ้ กียรติ ประเทศอนิ โดนีเซีย (Indonesia) เมอื งหลวง : จาการ์ตา ภาษา : ภาษาอินโดนีเซีย เป็นภาษาราชการ ประชากร : ประกอบดว้ ยชนพ้ืนเมืองหลายกลุ่ม มีภาษามากกวา่ 583 ภาษา ร้อยละ 61 อาศยั อยบู่ นเกาะชวา นับถือศาสนา : อิสลาม 87%, คริสต์ 10% ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยท่ีมีประธานาธิบดีเป็นประมุข และหวั หนา้ ฝ่ ายบริหาร จุดแข็ง

 มีขนาดเศรษฐกิจใหญท่ ี่สุดในเอเชียตะวนั ออกเฉียงใต้ มีจาํ นวนประชากรมากที่สุดในเอเชียตะวนั ออกเฉียงใต้ ข้อควรรู้ ไม่ควรใชม้ ือซา้ ยในการรับ-ส่งของ คนมุสลิมอินโดนีเซียถือวา่ มือซา้ ยไม่สุภาพ นิยมใชม้ ือกินขา้ ว ไม่ควรช้ีคน หรือส่ิงของดว้ ยนิ้วช้ี แตใ่ หใ้ ชน้ ิ้วโป้ งแทน ไม่ควรจบั ศีรษะคนอินโดนีเซียรวมท้งั การลูบศีรษะเด็ก การครอบครองยาเสพติด อาวธุ หนงั สือรูปภาพอนาจาร มีบทลงโทษหนกั อาทิ การนาํ เขา้ และครอบครองยา เสพติดมีโทษถึงประหารชีวติ บทลงโทษรุนแรงเก่ียวกบั การคา้ และส่งออกพชื และสตั วก์ วา่ 200 ชนิด จึงควรตรวจสอบก่อนซ้ือหรือนาํ พืช และสตั วอ์ อกนอกประเทศ มอเตอร์ไซคร์ ับจา้ งมีมิเตอร์ งานศพใส่ชุดสีอะไรกไ็ ด้ ประเทศลาว (Laos) เมืองหลวง : นครหลวงเวยี งจนั ทร์ ภาษา : ภาษาลาว เป็นภาษาราชการ ประชากร : ประกอบดว้ ย ชาวลาวลุ่ม 68%, ลาวเทิง 22%, ลาวสูง 9% รวมประมาณ 68 ชนเผา่ นับถือศาสนา : 75% นบั ถือพุทธ, นบั ถือผี 16% ระบบการปกครอง : สงั คมนิยมคอมมิวนิสต์ (ทางการลาวใชค้ าํ วา่ ระบบประชาธิปไตยประชาชน) จุดแขง็ ค่าจา้ งแรงงานต่าํ อนั ดบั 2 ในอาเซียน การเมืองมีเสถียรภาพ ข้อควรรู้ ลาว มีตวั อกั ษรคลา้ ยของไทย ทาํ ใหค้ นไทยอ่านหนงั สือลาวไดไ้ มย่ ากนกั ส่วนคนลาวอ่านหนงั สือไทยได้ คล่องมาก

 ลาวขบั รถทางขวา ติดต่อราชการตอ้ งนุ่งซิ่น เดินผา่ นผใู้ หญ่ตอ้ งกม้ หวั ถา้ เพอื่ นคนลาวเชิญไปพกั ท่ีบา้ นหา้ มใหเ้ งิน อยา่ ซ้ือน้าํ หอมใหก้ นั ท่ีถูกตอ้ งหากคนลาวท่ีใหพ้ กั ตอ้ งแจง้ ผใู้ หญบ่ า้ น เขา้ บา้ นตอ้ งถอดรองเทา้ และถา้ คนลาวเสิร์ฟน้าํ จะตอ้ งด่ืม ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) เมืองหลวง : กรุงกวั ลาลมั เปอร์ ภาษา : ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็ นองั กฤษและจีน ประชากร : ประกอบดว้ ย มาเลย์ 40%, จีน33%, อินเดีย 10%, ชนพ้นื เมืองเกาะบอร์เนียว 10% นับถือศาสนา : อิสลาม 60%, พทุ ธ 19%, คริสต์ 11% ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา จุดแขง็ มีปริมาณสาํ รองน้าํ มนั มากเป็ นอนั ดบั 3 ในเอเชียแปซิฟิ ค มีปริมาณก๊าซธรรมชาติมากเป็นอนั ดบั 2 ในเอเชียแปซิฟิ ค ข้อควรรู้ ผทู้ ี่นบั ถือศาสนาอิสลามจะไดร้ ับสิทธิพเิ ศษ คือ เงินอุดหนุนทางดา้ นการศึกษา สาธารณสุข การคลอดบุตร งานแต่งงานและงานศพ มาเลเซียมีปัญหาประชากรหลากหลายเช้ือชาติ ชาติพนั ธุ์ในมาเลเซียประกอบดว้ ยชาวมาเลย์ กวา่ ร้อยละ 40 ที่ เหลืออีกกวา่ ร้อยละ 33 เป็นชาวจีนร้อยละ10 เป็นชาวอินเดีย และ อีกร้อยละ 10 เป็นชนพ้นื เมืองบนเกาะ บอร์เนียว ใชม้ ือขวาเพยี งขา้ งเดียวในการรับประทานอาหาร และรับส่งของ เครื่องดื่มแอลกอฮอลเ์ ป็นเร่ืองตอ้ งหา้ ม

ประเทศเมยี นมาร์ หรือพม่า (Myanmar) เมอื งหลวง : เนปี ดอ (Naypyidaw) ภาษา : ภาษาพมา่ เป็นภาษาราชการ ประชากร : ประกอบดว้ ยเผา่ พนั ธุ์ 135 มี 8 เช้ือชาติหลกั ๆ 8 กลุ่ม คือ พมา่ 68%, ไทยใหญ่ 8%, กระเหรี่ยง 7%, ยะไข่ 4% จีน 3% มอญ 2% อินเดีย 2% นับถอื ศาสนา : นบั ถือพทุ ธ 90%, คริสต์ 5% อิสลาม 3.8% ระบบการปกครอง : เผด็จการทางทหาร ปกครองโดยรัฐบาลทหารภายใตส้ ภาสนั ติภาพและการพฒั นาแห่ง รัฐ จุดแขง็ มีพรมแดนเชื่อมตอ่ กบั จีน และอินเดีย คา่ จา้ งแรงงานต่าํ เป็ นอนั ดบั 3 ในอาเซียน มีปริมาณก๊าซธรรมชาติเป็นจาํ นวนมาก ข้อควรรู้ ไมค่ วรพดู เร่ืองการเมือง กบั คนไม่คุน้ เคย เขา้ วดั ตอ้ งถอดรองเทา้ ถุงเทา้ หา้ มเหยยี บเงาพระสงฆ์ ใหน้ ามบตั รตอ้ งยืน่ ใหส้ องมือ ไม่ควรใส่กระโปรงส้ัน กางเกงขาส้นั ในสถานท่ีสาธารณะและศาสนสถาน ผหู้ ญิงชอบทาทะนาคา (ผชู้ ายก็ทาดว้ ย) ผชู้ ายชอบเค้ียวหมาก ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ (Philippines) เมอื งหลวง : กรุงมะนิลา ภาษา : ภาษาฟิ ลิปิ โน และภาษาองั กฤษ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็ น สเปน, จีนฮกเก้ียน, จีนแตจ้ ๋ิว ฟิ ลิปปิ นส์ มีภาษาประจาํ ชาติคือ ภาษาตากาล็อก

ประชากร : ประกอบดว้ ย มาเลย์ 40%, จีน33%, อินเดีย 10%, ชนพ้ืนเมืองเกาะบอร์เนียว 10% นับถือศาสนา : คริสตโ์ รมนั คาทอลิก 83% คริสตน์ ิกายโปรเตสแตนต์, อิสลาม 5% ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีเป็ นประมุขและหวั หนา้ ฝ่ ายบริหาร จุดแข็ง แรงงานทว่ั ไป กม็ ีความรู้ส่ือสารภาษาองั กฤษได้ ข้อควรรู้ การเขา้ ไปประกอบธุรกิจในฟิ ลิปปิ นส์ในลกั ษณะต่างๆ เช่น การลงทุนร่วมกบั ฝ่ ายฟิ ลิปปิ นส์จาํ เป็นตอ้ งมี การศึกษาขอ้ มลู ใหล้ ะเอียด โดยเฉพาะในดา้ นกฎหมาย การจดทะเบียนภาษี และปัญหาทางดา้ นแรงงาน เป็ น ตน้ เทา้ สะเอว หมายถึง ทา้ ทาย, เลิกคิ้ว หมายถึง ทกั ทาย ใชป้ ากช้ีของ กินขา้ วบา้ นเพื่อนสามารถห่อกลบั ได้ แตค่ วรมีของฝากใหเ้ ขาดว้ ย ตกแตง่ บา้ น 2 เดือน ตอ้ นรับคริสตม์ าส ประเทศสิงคโปร์ (Singapore) เมืองหลวง : สิงคโปร์ ภาษา : ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลงมาคือจีนกลาง ส่งเสริมใหพ้ ดู ได้ 2 ภาษาคือ จีนกลาง และใหใ้ ช้ องั กฤษ เพอื่ ติดตอ่ งานและชีวติ ประจาํ วนั ประชากร : ประกอบดว้ ยชาวจีน 76.5%, มาเลย์ 13.8%, อินเดีย 8.1% นับถอื ศาสนา : พทุ ธ 42.5%, อิสลาม 14.9%, คริสต์ 14.5%, ฮินดู 4%, ไม่นบั ถือศาสนา 25% ระบบการปกครอง : สาธารณรัฐ (ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว) โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข และนายกรัฐมนตรีเป็ นหวั หนา้ ฝ่ ายบริหาร จุดแข็ง รายไดเ้ ฉล่ียต่อคน เป็ นอนั ดบั 1 ในอาเซียน และอนั ดบั 15 ของโลก

 แรงงานมีทกั ษะสูง ข้อควรรู้ หน่วยราชการเปิ ดทาํ การวนั จนั ทร์ – ศุกร์ ระหวา่ งเวลา 08.30 น.-13.00 น. และ 14.00 น. – 16.30 น. และวนั เสาร์ เปิ ดทาํ การระหวา่ งเวลา 08.00 น. – 13.00 น. การหลบหนีเขา้ สิงคโปร์และประกอบอาชีพเร่ขายบริการผดิ กฎหมาย จะถูกลงโทษอยา่ งรุนแรง การลกั ลอบนาํ ยาเสพติด อาวุธปื นและส่ิงผดิ กฎหมายอื่นๆ จะไดร้ ับโทษอยา่ งรุนแรงถึงข้นั ประหารชีวติ ข้ึนบนั ไดเล่ือนใหช้ ิดซา้ ย หา้ มทิ้งขยะเร่ียราด, หา้ มเกบ็ ผลไมใ้ นท่ีสาธารณะ ผสู้ ูงอายทุ าํ งาน ถือเป็นเร่ืองปกติ ประเทศเวยี ดนาม (Vietnam) เมืองหลวง : กรุงฮานอย ภาษา : ภาษาเวยี ดนาม เป็นภาษาราชการ ประชากร : ประกอบดว้ ยชาวเวยี ด 80%, เขมร 10% นับถอื ศาสนา : พทุ ธนิกายมหายาน 70%, คริสต์ 15% ระบบการปกครอง : ระบบสังคมนิยม โดยพรรคคอมมิวนิสตเ์ ป็นพรรคการเมืองเดียว จุดแขง็ มีปริมาณสาํ รองน้าํ มนั ดิบมากเป็นอนั ดบั 2 ในเอเชียแปซิฟิ ค ข้อควรรู้ หน่วยงานราชการ สาํ นกั งาน และองคก์ รใหบ้ ริการสาธารณสุข เปิ ดทาํ การระหวา่ งเวลา 08.00 น. – 16.30 น. ต้งั แตว่ นั จนั ทร์ – ศุกร์ เวยี ดนามไม่อนุญาตใหถ้ ่ายภาพอาคารท่ีทาํ การต่างๆ ของรัฐ คดียาเสพติดการฉอ้ โกงหน่วยงานของรัฐมีโทษประหารชีวติ ตีกลองแทนออดเขา้ เรียน ชุดนกั เรียนหญิงเป็นชุดอา่ วหญา่ ย คนภาคเหนือไมท่ านน้าํ แขง็

 ไม่ถ่ายรูป 3 คนอยา่ งเด็ดขาด เพราะถือวา่ จะทาํ ใหเ้ บ่ือกนั หรือแยกกนั หรือใครคนใดเสียชีวติ ตอ้ งเชิญผใู้ หญ่ก่อนทานขา้ ว


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook