Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore IEP 2020

IEP 2020

Published by Enjoy Thepkamhaeng, 2021-04-24 15:01:44

Description: IEP 2020

Search

Read the Text Version

MARCH 2020 • ISSUE 1 • VOLUME 1 INTENSIVE ENGLISH PROGRAM (IEP) Thatphanom School The Secondary Educational Service Area office Nakhon Phanom

DIRECTOR'S SPEECH ส า ส์ น จ า ก ผู้ บ ริ ห า ร ขอขอบคณุ ผปู้ กครองทกุ ท่านและ หลักสตู รของหอ้ งเรยี น IEP เปน มกี ารนาํ ภาษาอังกฤษซงึ เปนภาษา นกั เรยี นทกุ คนทีใหค้ วามไวว้ างใจ เชอื มนั หลักสตู รทีโรงเรยี นธาตพุ นมมคี วาม สากลมาเปนเครอื งมอื กระต้นุ และจูงใจให้ และกําลังจะเลือกเขา้ สหู่ อ้ งเรยี นพเิ ศษ ตังใจรงั สรรค์ใหก้ ับผเู้ รยี นทีมคี วามรู้ ผเู้ รยี นแสวงหาความรทู้ ีทําใหโ้ ลกของ IEP ซงึ ทางโรงเรยี นธาตพุ นม ได้ ความสามารถเปนเลิศดา้ นการใชภ้ าษา นกั เรยี นและโลกความเปนจรงิ เปน พยายาม สรา้ งทางเลือกใหก้ ับผเู้ รยี นใน อังกฤษเชงิ วชิ าการเพอื มุง่ เนน้ การ ศูนยก์ ลาง ของกระบวนการเรยี นรู้ ศตวรรษที 21ดว้ ยการนาํ หลักสตู รการ พฒั นา คณุ ภาพผเู้ รยี นสกู่ ารเรยี นรใู้ น เปนการเรยี นรทู้ ีไปไกลกวา่ การไดร้ บั เรยี นการสอน IEP (Intensive ศตวรรษที 21 กล่าวคือ ในอดตี ทีผา่ นมา ความรแู้ บบง่ายๆ ไปสกู่ ารเนน้ พฒั นา English Program) เขา้ มาเสรมิ ความ นกั เรยี นไป โรงเรยี นเพอื ใชเ้ วลาในการ ทักษะทางภาษาควบค่ไู ปกับทกัษะการคิด รคู้ วามสามารถของผเู้ รยี นโดยผสม เรยี นรายวชิ าต่างๆ เพอื รบั เกรดและเพอื และทักษะการแก้ปญหาเชงิ วทิ ยาศาสตร์ ผสานองค์ความรู้ ทักษะดา้ นภาษา ความ ใหจ้ บการศึกษาแต่ ในปจจุบนั โรงเรยี น ชาํ นาญการดา้ นทักษะการคิดแก้ปญหา ธาตพุ นมไดป้ รบั การเรยี นการสอนทีชว่ ย ทางวทิ ยาศาสตรแ์ ละคณติ ศาสตรเ์ ขา้ ใหน้ กั เรยี น ไดเ้ตรยี มตัวเพอื ใชช้ วี ติ ใน ดว้ ยกันเพอื ความสาํ เรจ็ ของผเู้ รยี นทัง โลกยุค ปจจั ุบนั (life in the real ดา้ นการทํางาน และการดาํ เนนิ ชวี ติ world) เนน้ การศึกษาตลอด ชวี ติ (นายชยั นาจ ศรนิ มุ าศ) (lifelong learning) ผอู้ ํานวยการโรงเรยี นธาตพุ นม

INTENSIVE ENGLISH PROGRAM โรงเรยี นธาตพุ นมไดพ้ ฒั นาโครงการ IEP มาอยา่ งต่อเนอื งและยาวนาน ดว้ ยการปรบั โครงสรา้ งหลักสตู รใหเ้ หมาะสมกับผเู้ รยี นใน ศตวรรษที 21 ทีมงานบรหิ าร ปจจุบนั ไดให้ ค้ ํา แนะนาํ และสนบั สนนุ ใหผเู้ รยี นทีมคี วามสามารถ ไดยใดใ้ ชค้ วามสามารถและศักยภาพของตนเพอื การเรยี นรู้ และสามารถดาํ รงชวี ติ อยูใ่ นสงั คมได้ อยา่ งมคี ณุ ภาพ ดว้ ยการจดั หลักสตู ร Intensive English Program (IEP) เปนหลักสตู รเสรมิ ศักยภาพ ใหก้ ับผเู้ รยี น หอ้ งเรยี น IEP ระดบั มธั ยมศึกษา (ม.1 - 6) นอกจากนใี นปการศึกษา 2564 โรงเรยี นธาตพุ นมยงั ไดว้ างแผนการจดั กิจกรรมพเิ ศษใหก้ ับผเู้ รยี นไดม้ โี อกาสนาํ ความรทู้ ี ไดร้ บั ไปใชจ้ รงิ ในสถานการณต์ ่างๆเพอื สรา้ งความ เชอื มนั ให้ กับผเู้ รยี นและผปู้ กครองทีสนบั สนนุ ค่า ใชจ้ า่ ยในการเขา้ เรยี นหอ้ งเรยี นพเิ ศษ IEP หลักสตู ร Intensive English Program คือ หลักสตู รการเรยี นการสอนเปน ภาษาอังกฤษ ใน 3 รายวชิ าหลัก ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณติ ศาสตร์ วทิ ยาศาสตร์ โดยเรยี นทังหมด ม.ต้น ภาษาอังกฤษ 8 คาบต่อสปั ดาห์คณติ ศาสตร์ 3 คาบต่อสปั ดาห์และวทิ ยาศาสตร์ 3 คาบต่อ สปั ดาห์ ม.ปลาย ภาษาอังกฤษ 8 คาบต่อสปั ดาห์ คณติ ศาสตร์ 3 คาบต่อสปั ดาห์และวทิ ยาศาสตร์ 3 คาบต่อสปั ดาห์ INTRODUCTION แ น ะ นาํ ห ลั ก สู ต ร

จุ ด เ ด่ น ข อ ง ห ลั ก สู ต ร INTRODUCTION แ น ะ นาํ ห ลั ก สู ต ร

กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม ห ลั ก สู ต ร INTRODUCTION แ น ะ นาํ ห ลั ก สู ต ร

เ รี ย น แ ล้ ว ไ ด้ อ ะ ไ ร ? INTRODUCTION แ น ะ นาํ ห ลั ก สู ต ร

ก า ร วั ด ผ ล ป ร ะ เ มิ น ผ ล INTRODUCTION แ น ะ นาํ ห ลั ก สู ต ร

ป ฏิ ทิ น วิ ช า ก า ร 2564 21 พ.ค.สานสมั พนั ธพ์ นี อ้ งIEP ทัศนศึกษา /English camp/ประกวดดาว&เดือน IEP Open House เปดบา้ นวชิ าการ IEP IEP CALENDAR 2020

INTENSIVE ENGLISH PROGRAM UNIFROM ก า ร แ ต่ ง ก า ย

ไ ด้ อ ะ ไ ร จ า ก STUDENT’S ก า ร เ รี ย น OPINION ห้ อ ง I E P . . . . ? อ ย า ก บ อ ก อ ะ ไ ร กั บ น้ อ ง ๆ . . . พแี พทตี ในฐานะทีพนี ะคะได้มรี ะยะเวลาในการ ศึกษาทีโรงเรยี นธาตพุ นม ของหลักสตู ร intensive English program หลักสตู ร IEP ของเราในระยะเวลา5ปเต็ม ห้องเรยี น IEPเปนหลักสตู รทีให้ความรูท้ างด้านสายศิลป ภาษาอังกฤษโดยตรง โดยเราได้รบั ความรูแ้ ละ การเปลียนแปลงทีเห็นได้ชดั นนั ก็คือ ความกล้า แสดงออกในการพูดภาษาอังกฤษค่ะ เนอื งจาก หลักสตู รนีมคี ณุ ครูชาวต่างชาติเจา้ ของภาษาถึง 3 คน ทีนกั เรยี นได้ศึกษาทังความรูโ้ ดยตรงและ วฒั นธรรมต่างๆ แนน่ อนค่ะพคี อนเฟรม์ วา่ นกั เรยี นทีจบหลักสตู ร IEP ไป มคี วามมนั ใจใน การสอื สารและการใชภ้ าษาอังกฤษ ค่อนขา้ งดี ถึงดีเยยี มเลยทีเดียวค่ะ นอกจากนีพยี งั ได้รบั โอ กาศในการเปนนกั เรยี นแลกเปลียน โครงการYES ไปศึกษาแลกเปลียนทีประเทศ อเมรกิ า เปนระยะเวลา1ปการศึกษา นนั ก็เปนใบ เลิกทางสว่ นหนงึ นะคะทีให้พสี ามารถนาํ ไปใชไ้ ด้ ในอนาคต นอกนียงั มคี ณุ ครูทีคอยสนบั สนนุ นกั เรยี นอยูเ่ สมอค่ะ ไมว่ า่ จะเปนด้านการเรยี น ด้านสงั คม หรอื วา่ ด้านอืนๆนะคะ และยงั มี เพอื นๆพๆี นอ้ งๆทีนา่ รกั อยูใ่ นเครอื iepด้วยกัน โครงการนีได้จดั กิจกรรมสายรหัสเพอื เชอื มโยง สานสมั พนั ธร์ ะหวา่ งรุน่ พแี ละรุน่ นอ้ งด้วยค่ะ

ไ ด้ อ ะ ไ ร จ า ก ก า ร เ รี ย น ห้ อ ง I E P . . . . ? ต้นโอ๊ค \"It's good for us because we have more time to practice English skill. And my English is better than before. Now I understand some of grammars very well. For speaking and listening, I think it's ok. \"มาเรยี น มาสรา้ ง ภาษาอังกฤษมนั สาํ คัญนะคะ\" STUDENT’S OPINION อ ย า ก บ อ ก อ ะ ไ ร กั บ น้ อ ง ๆ . . . เกมส์ \" หลักสตู รนีเปนประโยชนแ์ ก่พวกหนคู ่ะ เพราะมโี อกาสทีได้ฝกฝนภาษาอังกฤษเพมิ ขนึ ภาษาอังกฤษของหนกู ็ดีกวา่ เมอื ก่อน ตอนนี เขา้ ใจแกรมมา่ อยา่ งดีเลยค่ะ สว่ นการฟงและ พูด หนวู า่ ก็โอเคขนึ ค่ะ \"มาเรยี นเลยค่ะ เราจะเรดิ ๆปงๆ ไปด้วยกัน\"

ไ ด้ อ ะ ไ ร จ า ก ก า ร เ รี ย น ห้ อ ง I E P . . . . ? มะปราง \"I think it's good. I can learn many topics of grammar, and vocabularies I've never known before. From IEP course, I understand grammars, and new words better than before. I think my listening and speaking skill have improved as well. \" คิดวา่ เปน หลักสตู รทีดีค่ะเพราะได้เรยี น แกรมมา่ คําศัพท์ทีไมเ่ คยรูม้ าก่อน สงิ ทีได้จาก หลักสตู รนี คือ ได้รูแ้ ละเขา้ ใจแกรมมา่ คําศัพท์ใหมๆ่ มากกวา่ เดิมและทักษะการฟงและ การพูดก็พฒั นาไปในทางทีดีขนึ ด้วยค่ะ STUDENT’S OPINION อ ย า ก บ อ ก อ ะ ไ ร กั บ น้ อ ง ๆ . . . \"เรยี นดี เรยี นเด่น เนน้ Accent เรดิ ต้อง IEP นะคะ\"

CONTACT US FB: Intensive English Program of That PhanomSchool


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook