Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore รายงานผลการประชุมผปค2-65ป.2

รายงานผลการประชุมผปค2-65ป.2

Published by nart.nest, 2022-11-09 07:57:07

Description: รายงานผลการประชุมผปค2-65ป.2

Search

Read the Text Version

บนั ทกึ ขอ้ ความ สว่ นราชการ โรงเรียนบา้ นหว้ ยม่วง ที่ .......... / 2565 วันที่ 8 เดอื น พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เรอ่ื ง รายงานการประชมุ ผปู้ กครองนักเรยี น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึ ษา 2565 เรียน ผอู้ ำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบา้ นห้วยมว่ ง ด้วยทางโรงเรียนบ้านห้วยม่วงได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปี การศกึ ษา 2565 ในวันจันทร์ ที่ 7 เดอื น พฤศจกิ ายน พ.ศ. 2565 เพอ่ื แจ้งใหผ้ ปู้ กครองทราบข้อมูลดา้ นการเรียน การสอนปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวนักเรียน กิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียนตลอดถึงแนวทางปฏิบัติในโรงเรียน ตามที่ โรงเรยี นกำหนด บดั น้ีขา้ พเจ้าไดด้ ำเนนิ การเสร็จสนิ้ เปน็ ทเ่ี รียบร้อยแล้วจึงได้รายงานผลการประชมุ ดังเอกสารแนบ จึงเรยี นมาเพือ่ ทราบ ลงชอื่ (นางสุณสิ า แอโสะ๊ ) ครูประจำช้นั ช้ันประถมศกึ ษาปที ่ี 2 ลงชอ่ื นาฎนภา (นางสาวนาฎนภา เอ้งฉ้วน) ครูประจำช้นั ช้นั ประถมศกึ ษาปที ี่ 2 ความคิดเหน็ ของผ้อู ำนวยการสถานศึกษา ............................................................................................................................. .................................................... ................................................................................................................................................................................. ลงชอ่ื ( นางรัชฎาภรณ์ ณ พทั ลุง ) ผอู้ ำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยม่วง


รายงานการประชมุ ผูป้ กครองนักเรยี น ภาคเรยี นที่ 2 ปีการศกึ ษา 2565 ความเป็นมาและความสำคัญ การจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนเป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนบ้านห้วยม่วง จัดขึ้นเพราะได้ เลง็ เหน็ ความสำคัญของการประชุมผูป้ กครองช้นั เรียน จงึ ไดก้ ำหนดใหม้ รการประชุมขึน้ มา เพอื่ ชี้แจงกฎระเบียบ และกจิ กรรมตา่ งๆ ของโรงเรียน รวมถงึ การเอาใจใสด่ ูแลนกั เรียนท้งั เรื่องการเรยี นและพฤติกรรมนักเรยี น เพื่อให้ ครูประจำชั้นและผู้ปกครองได้มาพบปะพูดคุย สนมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ครูและผู้ปกครอง รว่ มมือกันในการดแู ลช่วยเหลอื นักเรยี น วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมผปู้ กครองชั้นเรียน 1. เพอื่ รายงานผลรวมของนักเรยี นในด้านการเรียน ความประพฤติ การปรับตวั ตามศกั ยภาพและ ดา้ น อน่ื ๆ ของนักเรียนใหผ้ ้ปู กครองได้รบั ทราบ 2. เพอ่ื แลกเปลย่ี นประสบการณ์และหาแนวทางรว่ มกนั ในการดูแลช่วยเหลือนักเรยี น 3. เพ่ือใหผ้ ปู้ กครองตระหนกั ถึงบทบาทหน้าท่ใี นการดูแลเอาใจใสบ่ ุตรหลานและและหาแนวทาง ร่วมกันในการดูแลช่วยเหลอื นกั เรียน 4. เพอ่ื สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีและความร่วมมอื ระหว่างบ้านกบั โรงเรยี นในการป้องกัน แกไ้ ข และ พฒั นานกั เรียน 5. เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบายหรือแนวทางในการพัฒนาผู้เรียน และสถานศึกษา และให้ ผู้ปกครองได้มีโอกาสเสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ สร้างความสมั พันธท์ ดี่ ี ความร่วมมอื ระหว่างบา้ นกบั โรงเรยี นในการป้องกันแก้ไขและพัฒนานักเรยี น การดำเนินการ 1. ผปู้ กครองนักเรียนทุกท่านเขา้ ร่วมประชมุ เพ่ือรับฟังนโยบายจากผอู้ ำนวยการโรงเรียน 2. ผู้ปกครองนักเรียนพบปะครปู ระจำชน้ั 3. ครปู ระจำช้ันแนะนำตนเองและได้กลา่ วในประเดน็ สำคัญดังนี้ 3.1 การมอบหมายงาน ให้การบา้ น 3.2 การส่งเสรมิ นสิ ยั รักการอ่านแนะนำและสง่ เสรมิ ให้นักเรยี นรจู้ ักฝึกกการอ่านและคิดตาม 3.3 การส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเน้นให้นักเรียนปฏิบัติเป็นนิสยั และอยู่ที่บ้านก็ให้ ผู้ปกครองช่วยเสริมเร่อื งการทำงานท่ีบ้านเพือ่ ฝึกความรับผดิ ชอบ และใหน้ กั เรยี นมีทกั ษะชีวิต ทกั ษะการทำงาน 3.4 การจัดการเรยี นการสอนในชว่ งเริ่มเปิดภาคเรยี น 3.5 สภาพปัญหาการอ่านไมอ่ อกเขยี นไม่ได้ ของนักเรยี น 3.6 การเตรยี มอุปกรณ์การเรียน และการเก็บรกั ษา 3.7 การเยีย่ มบ้านนักเรียน


3.8 โครงการออมทรัพย์นักเรียน 3.9 ระเบยี บวนิ ยั ของนกั เรียน ผลทคี่ าดวา่ จะได้รบั 1. ผปู้ กครองได้รับทราบเกย่ี วกับการเรียน และความประพฤติของนักเรยี น 2. ผ้ปู กครองนักเรียนและครูมโี อกาสพบปะแลกเปล่ียนประสบการณ์และรว่ มปรึกษาหารือเพ่ือ หาทาง แก้ไข เก่ียวกบั การเรียนและพัฒนาพฤติกรรมของนักเรยี นในปกครองใหด้ ีขน้ึ 3. ครปู ระจำชั้นและผู้ปกครองไดส้ านสัมพนั ธแ์ ละร่วมมือกันดแู ลชว่ ยเหลือนักเรยี นอยา่ งใกลช้ ดิ 4. นกั เรยี นเป็นบุคคลท่ีมคี วามสามารถ มีคณุ ภาพและสามารถอยใู่ นสงั คมไดอ้ ย่างมีความสุข สรุปผลการประชมุ จากการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ ห้องเรียนช้นั ประถมศึกษาปีท่ี 2 วันจนั ทร์ที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 สรุปผลการประชมุ ได้ดงั น้ี จำนวน ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม จำนวนทงั้ หมด 24 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของจำนวนผปู้ กครองท้งั หมด เพื่อครู และผู้ปกครองจะได้ดแู ลช่วยเหลอื นักเรยี นไดอ้ ย่างใกลช้ ิด ในประเดน็ สำคัญครปู ระจำชัน้ ดังน้ี 1. การมอบหมายงาน ให้การบ้าน ได้ชี้แจงเรื่องสมุดจดการบ้านโดยขอความร่วมให้ผู้ปกครองช่วย ติดตามการทำการบ้านเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ และเป็นการฝึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ซ่ึง ผูป้ กครองส่วนใหญเ่ ห็นด้วย 2. การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแนะนำและส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักฝึกกการอ่านและคิดตาม ขอความ ร่วมมือให้ผู้ปกครองช่วยกำกับดูแลให้นักเรียนทเรียนอ่านหนังสือเพื่อฝึกนิสัยรักการอ่านและเป็นการฝึกทักษะ การอ่านใหน้ กั เรยี นอา่ นคล่องขึน้ ในกรณที น่ี กั เรียน 3. การส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเน้นให้นักเรียนปฏิบัติเป็นนิสัย และอยู่ที่บ้า นก็ให้ ผปู้ กครองช่วยเสริมเรอื่ งการทำงานที่บ้านเพื่อฝกึ ความรับผดิ ชอบ และใหน้ กั เรียนมที ักษะชวี ติ ทักษะการทำงาน 4. การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ครูได้แนะนำการดูผลการเรียน วิธีการเรียนที่จะทำให้ นักเรียนพัฒนาการเรยี นใหไ้ ดผ้ ลสมั ฤทธเิ์ พม่ิ ขน้ึ ผปู้ กครองบางสว่ นได้เสนอให้ครูสอนเสริมหลังเลิกเรียน 5. สภาพปญั หาตา่ งๆของนักเรียน - การใช้ภาษาไมส่ ุภาพ - การไมส่ ง่ งาน 6. การเตรียมอุปกรณ์การเรียน และการเก็บรักษา โรงเรียนได้จัดตารางเรียนให้นกั เรียนสำหรับใช้เรยี น ในแต่ละวัน เพื่อให้นักเรียนไม่ต้องนำหนังสือ/สมุดมาทั้งหมด และได้จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนให้นักเรยี นเพื่อให้ นกั เรยี นมีอปุ กรณก์ ารเรียนครบถว้ นเป็นการส่งเสรมิ กิจกรรมการสอนนกั เรียน 7. การเย่ียมบา้ นนกั เรยี น จะมกี ารออกเยี่ยมบา้ น ในวันศุกรท์ ่ี 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565


8. โครงการออมทรัพย์นักเรียน สำหรับกิจกรรมออมเงินของนักเรียนของภาคเรียนที่ 1 ครูได้จัดการ 2 ลกั ษณะคอื - นักเรยี นทีม่ สี มดุ ธนาคาร ได้นำเงนิ ไปฝากธนาคาร - นกั เรียนทไี่ ม่มสี มุดธนาคาร 9. ระเบียบวินัยของนักเรียน เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักกฎและกติการในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม อยา่ งมคี วามสขุ หากนักกเรียนทำผิด กจ็ ะมีมาตรการลงโทษ เพอื่ ปรบั เปลีย่ นพฤติกรรมของนักเรยี นให้ดขี น้ึ 10. แบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมประชุมผ้ปู กครอง ระดับความพึงพอใจ ท่ี เรอ่ื ง มาก มาก ปาน น้อย น้อย รวม ทส่ี ุด กลาง ที่สดุ 1 ระยะเวลาท่ใี ชใ้ นการประชมุ 1 10 2 - - 13 2 สถานทใี่ นการประชุม 4 9 - - - 13 3 เนอื้ หาในการประชุม 4 7 2 - - 13 4 การต้อนรับ/อำนวยความสะดวกของคณะ 7 6 - - - 13 ครูและบคุ ลากร 5 การประชาสมั พนั ธ์ขา่ วสารในการประชุม 7 6 - - - - รวม 23 38 4 - - 65 11. ขอ้ เสนอแนะ ส่งิ ท่ีอยากใหโ้ รงเรียนพัฒนา/ปรบั ปรงุ 1. อยากใหเ้ ด็กหล้าแสดงออก 2. อยากใหเ้ ด็กขยันข้ึน 3. อยากใหเ้ ด็กไม่ก้าวรา้ ว 4. ครูควรส่งเสริมการอา่ น การเขยี นของนกั เรียน 5. ความปลอดภยั ในการเดนิ ทางของนักเรียน 6. อาหารกลางวนั อยากให้หลากหลายครบ 5 หมู่ เพือ่ เพมิ่ ความนา่ รับประทาน และชว่ ยดแู ล เดก็ วา่ เด็กไดร้ บั ประทานอาหารเทยี่ งมากน้อยแคไ่ หน 7. ช่วยกวดขันเร่ืองความสะอาดให้เด็กรจู้ กั รบั ผิดชอบตัวเองมากข้นึ 8. น้ำหนักประเปา๋ ของนักเรียน 9. การเข้าแถวกลบั บ้านไมเ่ ป็นระเบยี บ 10. สนามเด็กเล่นคับแคบเกินไป 11. การทะเลาะกันของนักเรียน


ภาคผนวก


การประชุมผู้ปกครองนักเรยี น ภาคเรยี นที่ 2 ปกี ารศึกษา 2565 ชัน้ ประถมศึกษาปที ่ี 2 ณ ห้องเรยี นชั้นประถมศึกษาปที ่ี 2 วนั จนั ทร์ ที่ 7 เดอื น พฤศจิกายน พ.ศ. 2565


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook