Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore BM News 3

BM News 3

Published by Panisara Phetkhong, 2021-08-03 03:02:51

Description: BM News 3

Search

Read the Text Version

Building Management-BM Vol. 3 : August 2020 Building Management News Dhanarak Asset Development Co., Ltd. : Building Management ชีวิตดีวิถีใหม่ ปรบั ตัวได้เท่ากับอย่รู อด ศนู ย์ราชการเฉลิมพระเกยี รติ ๘๐ พรรษา ๕ ธนั วาคม ๒๕๕๐ การด์ ไมต่ ก มาตรการการป้องกัน COVID-19 ศนู ย์ราชการเฉลิมพระเกยี รติฯ หว่ งใยขา้ ราชการ ประชาชน ให้ปลอดภยั จากไวรสั COVID-19 แนวทางการออกแบบศนู ยร์ าชการเฉลิมพระเกยี รติฯ เพอื่ การอนรุ ักษ์พลงั งานท่เี นน้ การออกแบบ ใหส้ อดคล้องกบั สภาพแวดล้อม

Building Management-BM Vol. 2 : June 2020 Building Management News Dhanarak Asset Development Co., Ltd. : Building Management “เปลีย่ นวิกฤติ COVID-19 จากปญั หาสคู่ วามทา้ ทาย การเปลี่ยนแปลง นางพิมศณิ ี โลหติ กลุ ” รักษาการผจู้ ดั การสว่ นบรหิ ารอาคาร 1 สวัสดีสมาชิกจุลสารทุกท่านค่ะ และการใช้เคร่ืองมือดิจิทัลและส่ือออนไลน์ เขา้ มามบี ทบาทในชีวิตประจาวนั เรามากขนึ้ ฉบับน้ีเป็นฉบับที่ 3 ประจาเดือนสิงหาคม นับเป็นการเปล่ียนแปลง ท่ีสาคัญ อีกอย่างหน่ึง ท่ีจะกลาย เป็นมิติใหม่ ของการใช้ชีวิตใน ซึ่งเป็นเดือนท่ีสาคัญ อีกวาระหน่ึงของพสกนิกร ปัจจุบัน ซึ่งศูนย์ราชการฯ ยังคงปฏิบัติ ตามมาตรการอยา่ งเครง่ ครัด ชาวไทย เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระ นอกจากนี้ จุลสารฉบับน้ี ขอเสนอ ช น ม พ ร ร ษ า ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า สิ ริ กิ ต์ิ เร่ืองราวการออกแบบอาคารศูนย์ราชการฯ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และคอลัมภ์พิเศษ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปี ประจาเดือน แนะนาสถานที่ถ่ายรูปสวย ๆ ภายในศูนย์ราชการฯ ของเรา ให้นายแบบและ หลวง ถึงแม้ปนี ้ีบรรยากาศจะแตกต่างจาก นางแบบ ลองประชันฝมี อื กันดนู ะคะ ทุก ๆ ปที ผ่ี ่านมา เนอ่ื งจากการแพรร่ ะบาด ของ นางพิมศณิ ี โลหิตกลุ รักษาการผจู้ ดั การสว่ นบรหิ ารอาคาร 1 โรคตดิ เชอ้ื ไวรัสโคโรนา่ 2019 (Covid-19) และวิถีชีวิตของคนไทย ได้ปรับเปล่ียนเป็น วิถีชีวิต New Normal พฤติกรรมการใช้ ชีวิตประจาวันยุค Covid-19 เช่น การเว้น ระยะห่าง ทางสงั คม (Social distancing) การใส่ใจดูแลสุขภาพและความสะอาด (Health awareness) 2

ใหป้ ลอดภยั จากไวรสั COVID-19 ธพส. ยังคงเคร่งครดั ตามมาตรการปอ้ งกันการแพร่ระบาด ของไวรสั โคโรนา (COVID-19) ภายในอาคาร นะครับ 3

ทีมงานบริหารอาคาร มีความหว่ งใยผูใ้ ชอ้ าคาร จึงดาเนินการตามมาตรการปอ้ งกนั การแพร่ระบาดของไวรสั โคโรนา (COVID-19) ภายในอาคาร ดังนี้ ทาความสะอาดพนื้ ทด่ี ว้ ยการพน่ นา้ ยาฆา่ เชอ้ื ทกุ สปั ดาห์ 4

ทาความสะอาดพนื้ ทดี่ ว้ ยการพน่ นา้ ยาฆา่ เชอ้ื บรกิ ารเจลล้างมอื ในจุดต่าง ๆ ทัว่ อาคาร ทาความสะอาดดว้ ยนา้ ยาฆา่ เชือ้ ในลิฟตท์ กุ ชวั่ โมง ทาความสะอาดดว้ ยนา้ ยาฆา่ เชอ้ื วนั ละ 4 คร้งั 5

เวน้ ระยะห่างเพอ่ื ความปลอดภัย (Social Distancing) ข้ึนบนั ไดเลือ่ น เว้นระยะ 2 ข้นั ใช้ลิฟต์โดยสาร ยนื หันหนา้ เขา้ ผนัง เวน้ ระยะกับผอู้ นื่ เว้นระยะห่างต่อคิวซ้อื อาหาร เว้นระยะห่างระหวา่ งโตะ๊ อาหาร 6

EP.2 August 2020 สวัสดีครับ มาพบกันเป็นครั้งท่ี 2 แล้วนะครับ กับผม Admin โอห์ม จากส่วนจัดการ ความรู้และนวัตกรรม คราวที่แล้วยังติดค้างกันท่ีเรื่องของประเภทของอาคารเขียวแบบต่าง ๆ นะครับ แตผ่ มแอบสืบทราบมาวา่ คอลัมน์ถัดไปจะเป็นเร่ืองแนะนาสถานที่ถ่ายภาพมุมต่าง ๆ ของ ศนู ยร์ าชการเฉลิมพระเกียรติฯ นะครับ ถ้าอย่างง้ันขออนุญาตแทรกเร่ืองราวของแนวทางการออกแบบ เพื่อการอนุรักษพ์ ลังงานของทน่ี ี่ให้ทราบกันดกี วา่ ครบั แนวทางการออกแบบศูนย์ราชการเฉลมิ พระเกยี รติฯ เพ่ือการอนุรักษ์พลังงานจะเปน็ การเน้นการออกแบบ ให้สอดคลอ้ งกับสภาพแวดล้อม หรอื ทเี่ รียกว่า Passive Design มากกว่าการนาเทคโนโลยีเขา้ มาใช้ หรอื ที่เรยี กวา่ Active Design โดย Passive Design ที่นปี่ ระกอบไปดว้ ย 1. การลดเปลอื กอาคารด้านนอก โดยการรวมตกึ เลก็ ๆ เข้าด้วยกนั เพื่อลดผนงั ด่านนอกทจ่ี ะสมั ผสั แสงแดดท้ัง 4 ด้าน กม็ ี 1 ด้านทไี่ มต่ อ้ งตอ้ งเจอแสงแดดตรง ๆ ซ่ึงจะชว่ ย ให้การใชพ้ ลงั งานสาหรับทาความเยน็ ลดลง 2. เปลอื กอาคารชนิดพิเศษและผนงั เอียง ทชี่ ว่ ยลด ปริมาณความรอ้ นท่ีจะเขา้ สูต่ วั อาคารอีกทางหนง่ึ ซง่ึ ความร้อนทส่ี ่งผ่านเขา้ ตกึ จะมคี า่ ที่ต่า (ประมาณ 10 วตั ต์ตอ่ ตารางเมตร) 3. วสั ดหุ ลังคาและการสะทอ้ งแสง ด้วยการใช้วัสดทุ ีม่ ี การสะทอ้ นสงู ร่วมกับฉนวนหนา 6 น้วิ และการคานวณ มมุ ตกกระทบของแสง ทาให้โถงกลางของอาคารมีแสง ธรรมชาติทพี่ อเพยี ง แต่มคี วามรอ้ นเข้ามาในอาคารนอ้ ย 7

4. การพง่ึ พาธรรมชาติ ไมว่ า่ จะเป็นการปลกู ตน้ ไมร้ อบ อาคารและบนดาดฟ้า รวมไปถึงการออกแบบใหม้ นี ้า ล้อมรอบอาคาร ท้งั หมดนี้นอกจะให้ความสดช่นื สบายตา เมอ่ื ได้พบเห็นแล้ว ยังเป็นการช่วยลดความร้อนทแ่ี ผ่เขา้ อาคารอีกทางหนง่ึ ด้วย ต่อไปนะครับเป็นการนา Active Design เข้ามารว่ มดว้ ยเพือ่ ให้อาคารอย่สู บายมากข้นึ นะครับ 5. กระจกสองชัน้ และ Window Exhaust ตวั อาคารได้ตดิ ตงั้ กระจกสองชั้นไว้โดยช่องว่างจะทา หน้าทีเ่ ปน็ ฉนวนในการกนั ความรอ้ นจากหน้าต่าง และในอาคารทศิ ใต้ และทศิ ตะวนั ตก ท่ีตอ้ งเจอ แสงแดดท่คี อ่ นข้างแรงในช่วงบ่าย ก็ได้มกี ารตดิ ต้ัง ระบบ Window Exhaust ไว้เพ่อื ชว่ ยดงึ ความร้อน ออกจากพ้นื ทขี่ องทา่ นไดม้ ากขึ้นนะครับ 6. ระบบ Fresh Air Unit และ CO2 Sensor บนดาดฟ้ามกี ารติดตงั้ เครื่องจ่ายอากาศบรสิ ุทธ์ิ (ทผ่ี า่ นการ ทาความเย็น) เพ่อื ใหผ้ ใู้ ช้อาคารมอี ากาศจากภายนอกเตมิ เข้ามาตลอดเวลา และจะทางานรว่ มกับ CO2 Sensor ท่ี ติดต้ังบริเวณสานักงานทจ่ี ะคอยควบคมุ ปรมิ าณปริมาณ อากาศจากภายนอกทีจ่ ะนาเข้ามา จบไปแลว้ นะครบั สาหรบั ฉบบั ที่ 2 นี้ สาหรับคร้ังหนา้ แวว่ ๆ มาวา่ เป็นฉบับพิเศษ กค็ งต้องนาเสนอ เรอ่ื งราวพิเศษ ๆ นะครับ แตถ่ ้าไมใ่ ช่ ผมกจ็ ะมานาเสนอเร่ืองอาคารเขยี วที่ติดคา้ งกนั อยนู่ ะครบั แลว้ พบกนั ฉบบั หน้าครบั ขอบคณุ และสวสั ดคี รับ Admin โอห์ม สว่ นจดั การความร้แู ละนวัตกรรม Knowledge Management and Innovation Section 8

สถานทถ่ี ่ายรูป สุดชิค เรียบเรียง ปาณิสรา ภาพ ธชั พงศ์ ศิลป์ ประภาสิริ ส“ วสั ดคี ่ะ สำหรบั Building Management News ฉบับน้ขี อนำเสนอพกิ ดั ถำ่ ยรูปสุดชคิ ภำยใน ศนู ยร์ ำชกำรเฉลมิ พระเกียรติ ๘๐ พรรษำ ๕ ธนั วำคม ๒๕๕๐ สถำนที่ทที่ กุ คนคนุ้ เคยมีมุมเก๋ ๆ มำกมำย มีมมุ ไหนบำ้ งนน้ั ตำมมำดกู นั เลยค่ะ จุดแรกถัดจากบริเวณน้าพุ “ลานพลาซ่า A” ทิศตะวันออก ของอาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิหรือทางขวามือของถนนสาย 1 เม่ือเขา้ สู่ศนู ยร์ าชการเฉลมิ พระเกยี รติฯ 9

จดุ นี้อยู่บริเวณลานเอนกประสงค์ ช้นั 2 อาคารรฐั ประศาสนภกั ดี “ลำนเอนกประสงค์อำคำรรฐั ประศำสนภักดี” “ทำงเดินรอบอำคำรรฐั ประศำสนภักด”ี จดุ นอี้ ยทู่ ี่ทางเดินรอบอาคาร ชัน้ 2 อาคารรฐั ประศาสนภักดี “Sky Running” จดุ น้ีอยทู่ ี่ Sky Running ชัน้ 4 ของอาคารรัฐประศาสนภกั ดี 10

“อำคำรธนพพิ ฒั น์” การออกแบบสถาปัตยกรรมทท่ี นั สมัย เป็นจุดทีถ่ า่ ยเหน็ องคป์ ระกอบของอาคารที่สวยงาม “หน้ำอำคำรศนู ยป์ ระชุมทรงกลม” “บางครง้ั ภาพถ่ายท่ีสวยงามไม่จาเป็นตอ้ งออก จดุ น้ีอยบู่ รเิ วณหน้าอาคารศูนย์ประชมุ ทรงกลม มี เดนิ ทางไปตามหาท่ีไหนไกล เพยี งรูจ้ กั ใชม้ มุ เล็กๆ การจัดสวนสวยตามฤดกู าลตา่ ง ๆ รอบตวั ก็สามารถสรา้ งภาพประทบั ใจไดแ้ ลว้ ค่ะ” 11


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook