Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore BM News 7

BM News 7

Published by Panisara Phetkhong, 2021-08-10 00:41:22

Description: BM News 7

Search

Read the Text Version

Building Management-BM Vol. 7 : December 2020 Building Management News Dhanarak Asset Development Co., Ltd. : Building Management ส่งทา้ ย ปเี กา่ ฝ่ายบริหารอาคาร [email protected] โทร 0-2142-2356

“เราตอ้ งบริการลูกคา้ เสมอื นวา่ ตวั เรา คือ ลกู คา้ บริการรวดเร็ว แก้ไขให้ตรงจดุ ” นางสาวธญั ญ์ฐิตา ไชยพฒั นนันท์ เจ้าหนา้ ที่ชานาญการ สวสั ดสี มาชิกจุลสารทุกทา่ นค่ะ ฉบบั นีเ้ ป็นฉบับท่ีเข้าสู่ฤดูหนาวหลายๆ ท่านคงมองหาแหล่ง ท่องเท่ียวท่ีไปเปิดรับความหนาวเย็นกันแล้วใช่ไหมคะ เพราะเป็นเดือนแห่งการท่องเท่ียวและเป็น ช่วงเวลาของงานปาร์ตี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เราขอให้ทุกท่านเท่ียวกันอย่างมีความสุขและอย่าลืม ดูแลรักษาสุขภาพ แต่สาหรับใครที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดขอให้ตรวจสุขภาพรถ สุขภาพ ร่างกาย ให้พร้อมกันด้วยนะคะ จลุ สารฉบบั น้ี ธพส. ขอแนะนาวิธกี ารลดและป้องกนั สัตว์รบกวนในสานักงาน ส่งท้ายปีด้วย ความสดใสกับ 8 ไอเดียปาร์ตี้ส่งท้ายปี และคอลัมน์ THINK เสนอความรู้เกี่ยวกับอาคารธนพิพัฒน์กับ เกณฑ์มาตรฐานอาคารยัง่ ยืนของเยอรมัน (German Sustainable Building Council : DGNB) ค่ะ นางสาวธญั ญ์ฐติ า ไชยพฒั นนนั ท์ เจา้ หนา้ ทชี่ านาญการ 2

ลด และ ป้องกนั สตั ว์รบกวน! ในสานักงาน การปอ้ งกันสตั วแ์ ละแมลงรบกวนในสานักงานนน้ั ตอ้ งอาศยั ความรว่ มมือของทกุ คนในการช่วยดแู ลรักษา ความสะอาดพนื้ ทข่ี องตนเองให้ถกู สุขอนามัยอย่าสมา่ เสมอ ทาความสะอาดภาชนะใสอ่ าหารทกุ วนั เมือ่ รับประทานอาหารเสร็จแลว้ ควรทาความสะอาด ภาชนะใส่อาหารทันที ไม่แช่ทงิ้ ไวข้ ้ามคืน ทาความสะอาดถังดักไขมนั และตกั ท้งิ เศษอาหารทกุ วนั ถงั ดักไขมันเป็นจดุ ท่ดี งึ ดดู สัตวแ์ ละแมลงรบกวนมาก ควร ทาความสะอาดทุกวัน ทิ้งขยะทกุ วนั นาขยะ หรอื เศษอาหารทงิ้ นอกพนื้ ทีส่ านกั งานไมใ่ หม้ ีขยะ ตกคา้ งในสานกั งาน เกบ็ อาหารให้มิดชดิ ใสใ่ นภาชนะทม่ี ีฝาปิด เพอื่ ไมส่ ง่ กลนิ่ ภาชนะที่มฝี าปดิ มิดชดิ จะป้องกันกลิน่ ท่ดี งึ ดูดสตั ว์รบกวน อาหาร และ เครือ่ งดืม่ เก็บเขา้ ต้เู ยน็ ให้เรียบรอ้ ย การเก็บอาหารเป็นสดั สว่ น นอกจากจะชว่ ยลดสตั วร์ บกวนแลว้ ยังทาใหห้ ้องเป็นระเบียบเรียบรอ้ ย ไมร่ บั ประทานอาหารบรเิ วณโตะ๊ ทางาน การรบั ประทานอาหารท่โี ตะ๊ ทางานอาจมเี ศษอาหาร ตกหลน่ และกล่นิ ตกคา้ ง 3

4 ส่งทา้ ยปี ส่งท้ายปีเก่าแล้ว ถึงเวลาเชิญเหล่าเพ่ือนสนิทมิตรสหายมารวมตัวกันร้อง เล่น เต้นรา เฉลิมฉลอง เทศกาลส่งท้ายปีใหส้ นุกสุดเหวี่ยงกนั แล้ว! แต่จะปาร์ตส้ี ง่ ท้ายปีกเก่าท้ังทีจะจัดแบบเดิม ๆ มันก็น่าเบ่ือ ไปหน่อย ลองมาปลุกไอเดียสร้างสรรค์กาหนดธีมปาร์ต้ีดู เพื่อเพ่ิมสีสันส่งท้ายปี 2563 นี้ไม่น่าเบื่อกัน ดกี วา่ ใครคดิ ไอเดียแปลกใหม่อะไรไม่ออก ลองมาดูที่ เราไดร้ วมมิตรไอเดยี ปาร์ตี้เก๋ ๆ มาแนะนา ปาร์ต้ีลกู โปง่ ขอแนะนาไอเดียแรกด้วยปาร์ตี้อุปกรณ์ คิดอะไรไม่ออก ให้ นึกถึงที่ลูกโป่งไปก่อน เพราะเป็นอุปกรณ์ที่หาง่าย นามา ตกแต่งกง็ า่ ยแสนง่ายทสี่ าคัญถ่ายรูปออกมาสวยทกุ มุม ภาพจาก Pinterest ภาพจาก Pinterest บอลลิวูดปาร์ตี้ สร้างบรรยากาศให้อบอวลไปด้วยกล่ินเครื่องเทศและเสน่ห์ของสีสันในชุดส่าหรี ท่ีมาพร้อม เคร่ืองประดับและพร็อบถ่ายรูปเจ๋ง ๆ มากมาย สนุกไปกับการแต่งหน้า เป็นไอเดียเร่ิดแน่นอน รบั รอง 4

ปาร์ตี้ยอ้ นวยั ชุดนกั เรยี น ปีใหม่เป็นช่วงเวลาดี ๆ ท่ีจะได้ย้อนระลึกถึง วัยเรียน วัยใส บรรยากาศความสุขสุดสนุกท่ี ได้ฉลองพร้อมกับเพื่อน พร้อมกระชากวัย แล้วไปสนุกดว้ ยกนั ภาพจาก sanook ปารต์ เี้สอ้ื เชิต้ ขาว เส้ือเช้ิตสีขาว เป็นเสื้อท่ีทุก ๆ คนต้องมี ท่ีสาคัญให้ ลุคเปน็ ทางการก็ได้ ลุคชิลก็เก๋ดี อยากได้ปาร์ต้ีท่ีดูหรู และไมเ่ ป็นทางการมาก ก็ตอ้ งธีมนเ้ี ลย ภาพจาก Pinterest รอ็ กสตารป์ ารต์ ้ี ปาร์ตี้สุดร็อกไปกับธีมร็อกสตาร์ กับชุดหนัง รองเท้าบทู สดุ เซ็กซ่ี ทรงผมสุดเฟี้ยวและ เมคอัพเตม็ เหนีย่ วเต้นยนั เช้า ภาพจาก Pinterest 5

ปาร์ตี้ซุปเปอรฮ์ ีโร่ ค รั ้ง ห นึ ่ง ใ น ช ีว ิต ม า ล อ ง เ ป ลี ่ย น ต ัว เ อ ง ใ ห ้เ ป ็น ซุปเปอร์ฮีโร่ดู จะลงทุนเช่าชุดก็สวยเพอร์เฟ็ก หรือ กระตุ้นต่อมความคิดสร้างสรรค์ด้วยการ DIY ชุด เปล่ียนคนธรรมดาให้เป็นคอสตูมซุปเปอร์ฮีโร่จาก อปุ กรณ์ง่าย ๆ กน็ ่าสนุกดนี ะ ภาพจาก tvpoolonline เจ้าหญิงดิสนียป์ ารต์ ้ปี ีใหม่ สนองนีดส์วัยเด็กให้สาว ๆ ทุกคนกับค่าคืน แ ห่ ง เ ว ท ม น ต์ ส่ ง ท้ า ย ปี แ ป ล ง โ ฉ ม เ ป็ น เ จ้ า หญงิ ดิสน่ีย์ตามหาเจ้าชายทรงเสนห่ ต์ ลอดคืน ภาพจาก Pinterest ปาร์ตคี้ นแปลกหนา้ กระตุ้นไอเดียความคิดสร้างสรรค์สุดบรรเจิดกับ โจทย์การแต่งตัวท่ีว่า แต่งเป็นอะไรก็ได้ไม่ให้เพ่ือน จาได้! สนุกไปกับไอเดียการแปลงโฉมข้ันเทพ แล้ว มาดซู วิ า่ เพื่อน ๆ จะจาคุณไดไ้ หม ภาพจาก Pinterest มไี อเดยี ไหนตรงใจกนั บา้ งรเึ ปล่าคะ จะปีใหมท่ ัง้ ทีอย่ามวั แตน่ อนอยู่กับบา้ น เชญิ เพ่อื น ๆ มารว่ มกนั วางแผนงานปาร์ต้สี ุดจ๊ดี แล้วมาสนกุ สขุ สนั ต์ฉลองสง่ ทา้ ยปเี กา่ ตอ้ นรบั ปใี หมไ่ ปดว้ ยกนั นะคะ 6

EP.6 December 2020 และในส่วนของผนัง ฝ้า เพดานและหลังคาก็มี การหุ้มฉนวนความร้อน ทาให้ความร้อนจาก สวัสดีครับ วันนี้ก็จะมาต่อกัน ใน ภายนอก เข้ามาสู่ตัวอาคารได้น้อยมากเมื่อ หัวข้อ อาคารธนพิพัฒน์กับเกณฑ์ เทียบกับอาคารท่วั ไป มาตรฐานอาคารย่ังยืนของเยอรมัน (German Sustainable Building Council : DGNB) และคุณสมบัติเด่นที่ ทาใหอ้ าคารได้รบั รางวลั มากันนะครับ คุณสมบัติเด่นเรื่องท่ี 1 : เปลือกอาคาร การใช้กระจกแบบ low-e (Façade) (อ่านว่า ฟา-ซาด : ภาษา การหุม้ ฉนวนความรอ้ น ลดความรอ้ นทีเ่ ขา้ มาทาง ฝรั่งเศส) หน้าต่าง และในส่วนของผนงั ฝา้ เพดานและหลังคา 7 “เปลือกอาคาร” ของอาคารธนพิพัฒน์ มีการคานวณสัดส่วนของกระจกกับผนัง อาคารมาอย่างดี ทาให้ภายในตัวอาคารมี แสงธรรมชาติเพียงพอ ประกอบกับการใช้ กระจกแบบ low-e ทาให้ลดความร้อนที่ เข้ามา ทางหนา้ ต่าง

คุณสมบัติเด่นเรอื่ งที่ 2 : แผงบงั แดดอัตโนมตั แิ นวต้งั และแผงบังแดดแนวนอน (Automatic Vertical Shading and Horizontal Shading) จากผลการศึกษาการเคลื่อนตัวของดวงอาทิตย์ในสภาพจริงของอาคาร เทียบกับสภาพ อาคารแวดล้อม ทาให้ค้นพบว่า แสงแดดจะเข้าสู่อาคารมากในทิศตะวันออกฝ่ังใต้และทิศตะวันตกฝ่ังใต้ เพอื่ เป็นการรกั ษาอตั ราสว่ นกระจกกับผนงั ไว้ (เพื่อควบคุมปริมาณแสงธรรมชาติในอาคาร) จึงจาเป็นต้อง ติดตั้งแผงบังแดดอัตโนมัติแนวต้ังทางทิศดังกล่าว และในส่วนของผนังกระจกด้านท่ีเหลือท่ีไม่มีแสงแดด เขา้ ในปรมิ าณมาก จงึ ติดตัง้ แผงบงั แดดแบบแนวนอนกเ็ พยี งพอแลว้ หลักการทางานของแผงบังแดดอัตโนมตั แิ นวต้ัง คือ ตวั แผงบังแดดจะมเี ซนเซอร์คอยวัด ปริมาณความเข้มของแสง ณ เวลาน้ัน เทียบกับฐานข้อมูลที่มีการศึกษาไว้ ถ้าค่าท่ีเซนเซอร์อ่านได้ มีค่า มากกว่าค่าในฐานข้อมูลเซนเซอร์ ตีค่าว่า เป็นช่วงเวลาฟ้าแจ้ง เซนเซอร์จะสั่งการให้แผงบังแดดขยับตัว ไปตามคา่ ท่ีคานวณไว้ ในทางกลับกัน หากเซนเซอร์อ่านค่าความเข้มแสงได้น้อยกว่าฐานข้อมูล เซนเซอร์ จะตคี ่าวา่ เป็นชว่ งเวลาฟ้าครึม้ เซนเซอร์จะสั่งการให้แผงบังแดดขยับตวั ไปตามคา่ ทก่ี าหนดไว้ 8

คณุ สมบัติเด่นเรอ่ื งที่ 3 : พ้นื ทีส่ ีเขยี วสาหรบั การพกั ผอ่ น (Green Resting Area) มีงานวิจัยหลายงานได้สรุปไว้ว่า การนั่งทางานตลอดเวลา 8 ช่ัวโมงทางาน ไม่ได้ทาให้ ประสิทธิภาพและผลลัพธ์ของงานออกมาดีที่สุด และพนักงานยังเกิดความเครียดโดยไม่จาเป็น ดังน้ัน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน และเพื่อให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลาย ความเหนื่อยล้าจากการทางาน อาคารธนพิพัฒน์ จึงจัดให้มีพ้ืนที่พักผ่อนภายนอกอาคาร พร้อมกับ สวนแนวต้ัง (Vertical Garden) โดยต้นไม้ท่ีนามาปลูกจะเป็นต้นไม้พื้นถิ่นของประเทศไทย เพื่อให้ ง่ายต่อการดูแลบารุงรักษา นอกจากน้ัน ม้าน่ังท่ีใช้นั่งพักผ่อนก็เป็นการ Reuse ขาโต๊ะที่เสื่อมสภาพ การใช้งานมาทาเป็นขาเก้าอ้ีและไม้ท่ีใช้ทาม้านั่งก็เป็นไม้ท่ีปลูกในฟาร์มสาหรับทาไม้โดยเฉพาะ สาหรับ EP.น้ี ก็เป็นการแนะนาคุณสมบัติเด่น ๆ ของ อาคารธนพิพัฒน์ ท่ีทาให้ได้รับ รางวัลมาตรฐานยงั่ ยนื ของเยอรมัน (DGNB) ไป 3 คุณสมบัติแล้วนะครับ และยังมีอีกหลายคุณสมบัติ เลยท่จี ะมา เล่าให้ฟังกนั ต่อ แล้วพบกนั ใหม่ฉบับหนา้ ในปีหนา้ ขอบคณุ และสวัสดคี รับ  Admin โอห์ม สว่ นจดั การความรแู้ ละนวัตกรรม Knowledge Management and Innovation Section 9

“พบกันปใี หม่ 2564” ภาพประกอบ : ดอกไม้ไฟที่นวิ ยอรก์ ซติ ้ี


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook