Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore BM News 17

BM News 17

Published by Panisara Phetkhong, 2021-10-24 12:52:21

Description: BM News 17

Search

Read the Text Version

Building Management-BM Vol. 17 : Oct. 2021 Building Management News Dhanarak Asset Development Co., Ltd. : Building Management การแบ่งประเภทของอาคาร กระบวนการบา้ บัดน้าเสีย บริษทั ธนารกั ษ์พฒั นาสนิ ทรพั ย์ จากดั ฝ่ายบริหารอาคาร โทร. 0 2142 2356 ประสานงาน [email protected]

Building Management-BM Vol. 17 : Oct. 2021 Building Management News Dhanarak Asset Development Co., Ltd. : Building Management “ สะดวก รวดเรว็ ใส่ใจงานบรกิ าร ” นายณฐั ชัย สีสยั เจ้าหนา้ ทปี่ ฏิบัตกิ าร สวัสดีครับสมาชิกจุลสาร BM News ทุกท่าน ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 17 ประจาเดือน ตุลาคม 2564 ช่วงนี้ยังอยู่ในฤดูปลายฝนต้นหนาว ขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพ เน่ืองจากมีอากาศ เปลยี่ นแปลงบอ่ ย และก็ “ไมป่ ระมาท การ์ดอยา่ ตก สวมหนา้ กากอนามัย เวน้ ระยะห่าง ลา้ งมือ” เพ่ือ ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา่ 2019 (covid-19) กันดว้ ยนะครับ ฉบับนี้ขอนาเสนอ ความรู้เร่ือง ประเภทอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เพ่ือใช้ ประโยชนจ์ ากตัวอาคารให้เหมาะสม สอดคลอ้ งกับประเภทอาคารของไมใ่ ช้อาคารอยา่ งผิดประเภท และ การบาบัดน้าเสียภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ในส่วนกระบวนการบาบัดน้าเสีย Wastewater Treatment Process หากท่านประสงค์ส่งข้อความ ข่าวสาร กิจกรรม ข้อเสนอแนะ ติชม สามารถส่งมาได้ที่ [email protected] เพ่ือทางทีมงานจะได้นาไปพัฒนาจุลสารให้มีความน่าสนใจ ถูกใจท่าน ผอู้ า่ นมากทสี่ ดุ แลว้ พบกันใหมฉ่ บบั หนา้ นายณฐั ชยั สสี ัย 2 เจ้าหนา้ ทปี่ ฏิบัตกิ าร

Building Management-BM ประเภท ของอาคาร 33

Building Management-BM ฉบับนี้ ขอแนะนาความรเู้ รือ่ งประเภทของอาคาร การแบ่งประเภทของอาคารตามกฎกระทรวง และ เทศบัญญัตินครกรุงเทพฯ โดยแบ่งตาม ลักษณะและประเภทของอาคารใช้งาน ซึ่งอาคาร ศูนย์ราชการพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ จัดอยู่ในประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ได้กาหนดนิยาม ของอาคารประเภทตา่ ง ๆ อธบิ ายไดด้ งั น้ี “อาคารขนาดใหญพ่ เิ ศษ” หมายความว่า อาคาร “อาคารพิเศษ” หมายความว่า อาคารที่ต้องการ มาตรฐานความม่ังคงแข็งแรงและความปลอดภัย ที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้พ้ืนที่อาคาร หรือส่วนใดของ เป็นพิเศษ เชน่ อาคารดงั ตอ่ ไปน้ี อาคารเป็นท่ีอยู่อาศัย หรือประกอบกิจการ • โรงมหรสพ อัฒจันทร์ หอประชุม หอสมุด หอศิลป์ พิพิธภณั ฑสถานแห่งชาติ หรือศาสนสถาน ประเภทเดียวหรือหลายประเภทโดยมีพื้นท่ีอาคาร • อู่เรอื คานเรือ หรอื ท่าจอดเรือ สาหรับเรอื รวมกันทุกช้ันในหลังเดียวกันต้ังแต่ 10,000 ขนาดใหญ่เกิน 100 ตนั กรอส ตารางเมตรขึน้ ไป • อาคารหรือส่ิงท่ีสรา้ งขนึ้ สูงเกิน 15 เมตร หรือสะพาน หรืออาคารหรือโครง หลังคาช่วงหนึ่งเกิน 10 เมตร “อาคารขนาดใหญ่” หมายความว่า อาคารท่ี หรือมีลักษณะโครงสร้างที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ก่อสร้างขึ้นเพ่ือใช้พื้นที่อาคารหรือส่วนใดของ ต่อสาธารณะชนได้ อาคารเป็นท่ีอยู่อาศัยหรือประกอบกิจการประเภท เดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นท่ีอาคารรวมกัน • อาคารท่ีเก็บวัสดุไวไฟ วัสดุระเบิด หรือ วัสดุ ทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร หรือ กระจายพษิ หรือรงั สีตามกฎหมายวา่ ดว้ ยการนัน้ อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 15 เมตรข้ึนไป และมีพื้นที่ อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 1,000 “สานักงาน” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่ง ตารางเมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจาก สว่ นใดทใ่ี ชเ้ ปน็ สานักงานหรอื ท่ีทาการ ระดบั พ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สาหรับอาคาร ทรงจั่วหรือปนั้ หยาให้วดั จากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ถงึ ยอดผนังของชน้ั สงู สุด 4

Building Management-BM “อาคารพาณิชย์” หมายความว่า อาคารท่ีใช้เพื่อ “อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือ ประโยชน์ในการพาณิชยกรรม หรือบริการธุรกิจ สว่ นใดส่วนหนงึ่ ของอาคารทใ่ี ช้เปน็ ทอ่ี ยอู่ าศยั สาหรับ หรืออุตสาหกรรม ที่ใช้เครื่องจักรท่ีมีกาลังการผลิต หลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกออก เทียบไม่เกิน 5 แรงมา้ จากกันสาหรบั แต่ละครอบครวั “อาคารสรรพสินค้า” หมายความว่า อาคารหรือ ในนิยามของพระราชบัญญัติควบคุมอาคารน้ัน ส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารที่มีพ้ืนท่ีสาหรับแสดง อาคารอยู่อาศัยรวม มีความหมายโดยตรงถึงหอพัก หรือขายสินค้าต่าง ๆ และมีพ้ืนท่ีตั้งแต่ 300 ตาราง หรอื อพาร์ตเมนต์ แต่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงถึง “อาคารชุด” เมตรขึ้นไป โดยมีการแบ่งส่วนของอาคารตาม (ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด) ที่หมายถึง อาคารท่ี ประเภทของสินค้าหรือตามเจ้าของพ้ืนที่ ไม่ว่าการ บุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธ์ิออกได้เป็นส่วน ๆ แบ่งส่วนน้ันจะทาในลักษณะของการก้ันเป็นห้อง โดยแต่ละส่วนประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วน หรือไม่ก็ตาม โดยให้หมายความรวมถึงอาคารแสดง บุคคลและกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลาง ซ่ึงเป็น สนิ คา้ ด้วย ห้องชุดเพื่อขาย แต่อาคารอยู่อาศัยรวม จะเป็นที่พัก ท่ีปลอ่ ยเชา่ ไม่ไดม้ ไี ว้เพอ่ื ขายแยกสว่ น “อาคารสาธารณะ” หมายความว่า อาคารท่ีใช้เพ่ือ ประโยชน์ในการชุมนุมได้โดยทั่วไปเพ่ือกิจกรรมทาง อาคารแต่ละประเภท นั้นมีกฎหมาย ราชการ การเมือง การศึกษา การสังคม การศาสนา ควบคุมอาคารที่เกี่ยวข้องแตกต่างกันไป เพ่ือให้ การนันทนาการ หรือการพาณิชยกรรม เช่น โรง การออกแบบโครงสร้างอาคาร การรับน้าหนัก ม ห ร ส พ ห อ ป ร ะ ชุ ม โ ร ง แ ร ม โ ร ง พ ย า บ า ล รปู แบบของผังอาคาร สอดคล้องกับการใช้งานของ สถานศกึ ษา หอสมุด สนามกฬี ากลางแจ้ง สถานกีฬา อาคารประเภทน้ัน เจ้าของอาคารต้องดาเนินการ ในร่ม ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถาน ตามกฎหมายตั้งแต่ขออนุญาตก่อสร้าง จนเม่ือ บรกิ าร ทอ่ อากาศยาน อุโมงค์ สะพานอาคารจอดรถ อาคารเสร็จแล้ว ยังมีกฎหมายเก่ียวกับการดูแล สถานีรถ ท่าจอดเรือ โป๊ะจอดเรือ สุสาน ฌาปน อาคารน้ัน ๆ ให้ปลอดภัย และนอกจากประโยชน์การ สถาน ศาสนสถาน เปน็ ตน้ ใชส้ อยที่แตกต่างกันแลว้ ประเภทอาคารท่ีแตกต่าง กันมีผลกับการเสียภาษีโรงเรือนและภาษีบารุง “อาคารอยู่อาศัย” หมายความว่า อาคารซ่ึงโดย ท้องถ่นิ ท่ีแตกต่างกนั ด้วย ปกติบุคคลใช้อยู่อาศัยได้ท้ังกลางวันและกลางคืน ไมว่ ่าจะเป็นการอย่อู าศยั อย่างถาวรหรอื ชวั่ คราว ขอขอบคุณทม่ี า https://www.ddproperty.com/ 5

สวัสดีเดือนตุลาคมครับ พบกันอีกครั้งนึงนะครับ ในเดือนน้ียังอยู่กับเรื่องการ บาบัดน้าเสียภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยจะอธิบายถึงภาพรวม กระบวนการบาบัดหลัก ๆ 4 กระบวนการ โดยจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างน้ัน เชญิ ตดิ ตามชมกนั ได้เลยครับ Wastewater Treatment Process กระบวนการบาบัดน้าเสีย 1. Pretreatment 2. Secondary 3. Tertiary 4. Sludge Treatment เปน็ กระบวนการจัดการ Treatment Treatment เปน็ กระบวนการจดั การ ของเสยี ท่ีปนมากับน้าเสยี เป็นกระบวนการ เปน็ กระบวนการ ตะกอนทเี่ กดิ ขึน้ จาก เช่น เศษขยะต่าง ๆ บาบดั น้าเสยี หลัก ซ่งึ ปรับปรงุ คุณภาพนา้ กระบวนการบาบัดน้าเสยี ไขมัน กระบวนการกาจัด ในทนี่ ี้ใชก้ ระบวนการ หลงั การบาบัดแล้ว ได้แก่ คือ ชวี ภาพแบบใช้อากาศ เพอื่ ใหน้ า้ มีคุณภาพดี - Screen (Aerobic Biological ขนึ้ เอามาใช้ซา้ - Sludge Thickening - Fat & Oil Removal Process) คอื (Reuse) ได้ เชน่ - Sludge Belt Press - Sequence Batch Reactor (SBR) - Filtering System - Chlorination ฉบบั หนา้ จะมาเลา่ ให้ฟังกนั ต่อในส่วนของกระบวนการตา่ ง ๆ วา่ รายละเอยี ดแต่ละกระบวนการจะเปน็ อย่างไร แลว้ แต่ละกระบวนการจะสามารถจัดการสงิ่ ปนเปื้อนใดในน้าเสียไดบ้ า้ ง พบคาตอบกันไดใ้ นฉบบั หน้า สวัสดคี รบั Admin โอห์ม ส่วนจดั การความรูแ้ ละนวัตกรรม 6

แลว้ พบกนั ใหม่


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook