Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore BM News 8

BM News 8

Published by Panisara Phetkhong, 2021-08-10 00:41:51

Description: BM News 8

Search

Read the Text Version

Building Management-BM Vol. 8 : January 2021 Building Management News Dhanarak Asset Development Co., Ltd. : Building Management สวสั ดปี ใี หม่ 2564 ฝา่ ยบริหารอาคาร [email protected] โทร 0-2142-2356

Building Management-BM Vol. 8 : January 2021 Building Management News Dhanarak Asset Development Co., Ltd. : Building Management ““ซ่อื สัตย์ จรงิ ใจ พร้อมให้บรกิ ารทกุ ทา่ น ” นายวันชยั เคนคา เจ้าหนา้ ทีช่ านาญการ สวัสดีสมาชิกจุลสารทุกท่านครับ สวัสดีปีใหม่ 2564 (ปีฉลู) \"ขอความสุขสดใสให้ บังเกิดกับทุกท่าน มีสุขภาพที่สดใสแข็งแรงปราศจากโรคภัยร่ารวยเงินทองตลอดทั้งปี และ ตลอดไป\" นะครับ และก้าวเข้าสู่หน้าหนาวแล้ว ขอให้สมาชิกทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยนะครับ เน่ืองจากช่วงนี้มีฝ่ ุนละออง ค่อนขา้ งหนาแนน่ และยังมีการกลับมาระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จุลสารฉบับนี้ ธพส. ขอแนะนาถงึ วิธกี ารป้ องกนั ตัวเราเองจากเช้อื ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19), 5 วิธี จัดโต๊ะทางานให้งานรุ่ง เงินไหลมา, ธพส. ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ “ฝ่ ุน PM 2.5 ภัยร้าย ที่ทุกคนต้องเจอ” และหัวข้อ อาคารธนพิพัฒน์กับเกณฑ์มาตรฐานอาคารยั่งยืนของ เยอรมัน (German Sustainable Building Council : DGNB) คุณสมบัติเด่นที่ทาให้อาคาร ไดร้ ับรางวลั ครับ สุดท้ายนี้ ธพส. ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการการป้ องกันการแพร่ระบาดของ เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามทีก่ รมควบคุมโรคได้ประกาศไวอ้ ยา่ งเคร่งครัดเพ่ือ สขุ ภาพอนามัยของทุกทา่ นรวมถึงคนทที่ า่ นรักนะครบั นายวันชัย เคนคา 2 เจ้าหนา้ ทชี่ านาญการ

Building Management-BM ดว้ ยความปรารถนาดจี าก Building Management-BM 3

Building Management-BM ดว้ ยความปรารถนาดจี าก Building Management-BM 4

Building Management-BM 5 วิธี จัดโต๊ะทางานให้งานรุง่ เงินไหลมา 5

Building Management-BM “โต๊ะทางาน” หนึ่งในสถานท่ีท่ีชาวออฟฟิศใช้ชีวิตอยู่ด้วยมากกว่า 8 ชั่วโมงแทบทุกวัน โต๊ะทางานของบางคน มีของวางจนไม่มที วี่ างของเพ่มิ แล้ว บางคนโต๊ะสะอาดเปน็ ระเบียบเรียบรอ้ ย หลายคนคิดว่าไม่เห็นต้องจัดโต๊ะ ทางานเลย เราก็แค่มาน่ังทางานให้ผ่านไป วัน ๆ ก็พอแล้ว รู้หรือไม่ การจัดโต๊ะทางานท่ีถูกหลักฮวงจุ้ยน้ัน จะชว่ ยเสริมดวงการงานและเรียกความโชคดเี ข้ามาส่คู ณุ ได้ ถา้ ใครอยากใหก้ ารงานกา้ วหนา้ ไดเ้ ลื่อนตาแหน่ง มีงานมั่นคง เงินเดือนขึ้น เจ้านายและเพื่อนร่วมงานรักใคร่ มีไอเดียสร้างสรรค์ รวมทง้ั จัดโตะ๊ ทางานเรยี กทรพั ย์ เรามวี ิธจี ัดโตะ๊ ทางานง่าย ๆ ให้ถูกหลกั ฮวงจุ้ยมาบอกค่ะ 1. โตะ๊ ทางานนัง่ แล้ว “รับทรัพย์ รบั โชค” “งาน” กับ “เงิน” เป็นของคู่กัน รู้หรือไม่ว่า “ดา้ นหนา้ ของโต๊ะทางาน” คือ “จุดเรียกทรัพย์” อยากเสริมดวงชะตาให้ทาอะไรก็เจริญ เงินทอง ไหลมาเทมา ให้ทาดังนี้ - วางแก้วใส่น้าสะอาดไว้ท่ีด้านหน้าโต๊ะทางาน เติมก้อนหินสวยๆ ขนาดพอเหมาะลงไป จะช่วย ดึงดดู ความโชคดี ปัดเปา่ สง่ิ ชวั่ รา้ ย - ถ้าอยากให้ “โอกาสดีๆ” ในการทางานเข้ามา หาอยู่เสมอ ให้คุณหาของตกแต่งท่ีเป็นสีแดง ปลายแหลม หรือดินสอไม้สีแดง เหลาให้ปลาย แหลมอยตู่ ลอด นามาวางไว้ทางทิศเหนือของโต๊ะ ทางาน จะเปน็ การเรียกโชคเสริมดวงให้รงุ่ พุ่งขน้ึ ! 2. โต๊ะทางานนั่งแล้ว “ได้เล่ือนข้ัน เงินเดือนขึ้น” อยากเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง ผู้ใหญ่เจ้านายมองเห็น ผลงานของคุณแล้วสนับสนุน ให้ได้ขึ้นเงินเดือน หรือ คนท่ีทาธุรกิจแล้วอยากมีแบ็คดีคอยสนับสนุนให้คุณ ทาตามนี้ หา “นาฬิกาลูกตุ้ม” หรือ “พัดลมสีทองขนาดเล็ก” มาวางไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโต๊ะทางาน จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ใหญ่อุปภัมภ์เอ็นดูทาให้การงาน เจรญิ กา้ วหนา้ 6

Building Management-BM 3. โต๊ะทางานน่ังแลว้ “ไรค้ นนินทา ไมม่ คี นแทงขา้ งหลัง” “อย่าน่ังหันหลังให้ประตู” การน่ังหันหลังให้ประตูเหมือนเป็น การเปิดชอ่ งว่างใหค้ นเขา้ มาแทงขา้ งหลงั หรือนนิ ทาลบั หลังโดย ที่คุณไม่รู้ตัว ท่ีสาคัญคือ การน่ังหันหลังให้ประตูจะทาให้คุณ รู้สึกระแวง ไม่มีสมาธิในการทางาน แนะนาให้คุณเปลี่ยนมานั่ง หันขา้ งหรอื ปรบั มมุ ทน่ี ัง่ ดกี วา่ 4. โต๊ะทางานนงั่ แล้ว “หน้าทก่ี ารงานมัน่ คง” โต๊ะทางานที่ดี “ด้านหน้าควรโปร่งโล่ง มองเห็น คนท่ีจะเดินเข้ามาเรา ด้านหลังไม่ควรเว้นไว้ให้คน เดินผ่าน” ใครท่ีกาลังรู้สึกว่างานไม่ค่อยม่ันคง หวั่นๆ ว่าจะถูกเล่ือนขาเก้าอี้ ลองปรับฮวงจุ้ยโต๊ะ ทางานใหม่ด้วยการจัดโต๊ะให้ด้านหลังเป็นกาแพง หรือผนังกั้นจะช่วยเสริมความม่ันคงและเป็น ปึกแผน่ ทัง้ การงานและการเงนิ 5. โตะ๊ ทางานน่ังแล้ว “มีแรงบนั ดาลใจ” สาหรับบนโต๊ะทางานนอกจากจะมีสารพัดของใช้ เช่น คอมพ์ เอกสาร รวมไปถึงอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ท่ีจาเป็นแล้ว ตามหลักฮวงจุ้ยหากมี รูปครอบครัว มาวางไว้บนโต๊ะ ทางานด้วย ก็ช่วยเสริมพลังบวกให้อีกทาง อีกทั้งยังเป็น ส่วนท่ีช่วยสร้างแรงบันดาลใจท่ีดีในการสร้างสรรค์งานที่ดี ออกมาอีกต่างหาก ขอบคุณขอ้ มลู Content จาก www.horoworld.com 7

Building Management-BM ธพส. หว่ งใย ใส่ใจสขุ ภาพ ฝุ่น PM 2.5 ภัยร้าย ทที่ ุกคนตอ้ งเจอ สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในประเทศไทยเกินค่ามาตรฐาน ส่งผลให้คุณภาพ อากาศอยู่ในระดับปานกลางและมีผลกระทบต่อสุขภาพ ซ่ึงประเทศไทย มักถูกจัดอยู่ในลาดับต้น ๆ ของเมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลก โดยการจัดอนั ดับตามมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมรกิ า (US AQI) ดงั นั้น มาทาความรจู้ ักกบั ฝนุ่ PM 2.5 เพ่ือปอ้ งกนั สุขภาพของเรากนั คะ่ PM 2.5 คอื อะไร ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน คือ มลพิษฝุ่นท่ีมีขนาดเล็กกว่า 1 ใน 25 ส่วนของเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผมมนุษย์ เล็กจนสามารถเล็ดลอดขนจมูกเข้าสู่ รา่ งกาย ดงั นน้ั ฝนุ่ พษิ จึงสามารถเขา้ สูเ่ ส้นเลอื ดฝอยและกระจายไปตามอวยั วะได้ ฝุ่นมีลักษณะที่ขรุขระคล้ายสาลี ฝุ่นเป็นพาหะนาสารอื่นเข้ามาด้วย เช่น แคดเมยี ม ปรอท โลหะหนัก ไฮโดรคาร์บอนและสารกอ่ มะเรง็ จานวนมาก ฝุ่น PM 2.5 มาจากไหน แหลง่ กาเนิดสาคัญ คอื การจราจร โรงงานอตุ สาหกรรม การเผาไหมข้ ยะสาร ทีม่ ีคาร์บอนเปน็ องคป์ ระกอบ 8

Building Management-BM ธพส. หว่ งใย ใส่ใจสขุ ภาพ PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อร่างกายเราอย่างไร - ผวิ หนงั อักเสบ ผน่ื ภูมิแพ้ผวิ หนงั - สมองมีพฒั นาการช้า สมาธสิ นั้ - ภมู แิ พ้กาเรบิ หอบหดื - แสบตา ตาแดง มไี ข้ ตัวรอ้ น แสบจมกู มีน้ามูก ไอจาม - อาจเปน็ โรครา้ ยแรงถงึ ขนั้ เสียชวี ิต เช่น มะเรง็ ปอด หัวใจขาดเลือด ปอดอักเสบ เป็นต้น วธิ ีป้องกันฝุ่น PM 2.5 วิธีที่ได้ผลดีที่สุด คือ การ สวมหน้ากากกรองฝุ่น N95 (หน้ากาก ชนิดพิเศษท่ีสามารถป้องกันฝุ่นขนาด 0.3 ไมครอนได้) สาหรับวิธีป้องกันอ่ืน ๆ เช่น หลีกเล่ียงการออกนอกบ้านโดยไม่ จาเป็น ปิดประตูหน้าตา่ ง เพื่อปอ้ งกันฝุ่น ละอองเข้าบ้าน ด่ืมน้ามาก ๆ ไม่เผา ขยะ โดยเฉพาะขยะที่มีสารพิษ หากมี อ า ก า ร ผิ ด ป ก ติ ไ อ จ า ม รุ น แ ร ง แน่นหน้าอกหรือหายใจเร็ว ควรไปพบ แพทย์โดยเร็วทีส่ ุด ฯลฯ รักใคร..ตอ้ งเตือนใหส้ วมหนา้ กากอนามัยเพื่อป้องกันฝนุ่ นะคะ 9

Building Management-BM EP.7 January 2021 สวัสดีปีใหม่ครับ วันนี้ก็จะมาต่อ กัน ในหัวข้อ อาคารธนพิพัฒน์กับ เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น อ า ค า ร ย่ั ง ยื น ข อ ง เ ย อ ร มั น ( German Sustainable Building Council : DGNB) แ ล ะ คุณสมบัติเด่นท่ีทาให้อาคารได้รับรางวัล มากันนะครับ สาหรับ Ep. น้ีก็จะเน้นไป ทสี่ ภาพแวดลอ้ มภายในอาคารนะครับ คุณสมบัตเิ ด่นเร่อื งท่ี 4 : การออกแบบสาหรบั ทกุ คน (Universal Design) สาหรับการออกแบบของอาคารธนพิพัฒน์ จะมุ่งเน้นไปท่ีการออกแบบสาหรับผู้ใช้ อาคารทุกกลุ่มประเภท โดยเริ่มต้ังแต่ก่อนเข้าอาคาร ก็จะมีการจัดสรรที่จอดรถสาหรับผู้พิการไว้ให้ บรเิ วณดา้ นหนา้ อาคาร พรอ้ มทางเดนิ กันฝนสู่ตัวอาคาร หรือในกรณีที่ลงจากรถหน้าอาคารโดยตรง ใน ส่วนของทางเข้าอาคารก็มีลักษณะเป็นพื้นลาดเอียง (Ramp) สาหรับผู้ใช้รถเข็นให้เข้าสู่อาคารได้ สะดวก เมื่อเข้าสภู่ ายในอาคารก็จะพบสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้พิการมากมาย ไม่ว่าจะเป็นลิฟต์ โดยสารขนาดเล็กสาหรบั การข้ึนไปชั้น 2 ของผู้ใช้รถเข็นหรือผู้สูงอายุ แผ่นป้ายสัญลักษณ์บอกที่ต้ังของ ฝ่ายต่าง ๆ ที่มีการใช้อักษรเบรลล์ (Braille) เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตา หรือแม้แต่ กระท่ังทางเดินหลักภายในท่ีจะเข้าสู่ฝ่ายงานต่าง ๆ ก็ออกแบบให้มีความกว้าง 1.50 เมตร เพื่อให้ รถเข็นสามารถสวนกนั ได้ เปน็ การช่วยอานวยความสะดวกในการเขา้ ถึงฝา่ ยตา่ ง ๆ สาหรับผใู้ ช้รถเข็น 10

Building Management-BM 1.50 m คุณสมบตั เิ ด่นเรอ่ื งที่ 5 : การออกแบบที่คานึงถึงกระบวนการทาความสะอาด (Easy Cleaning Design) จุดเล็ก ๆ ที่หลายคนอาจจะมองข้ามเวลาออกแบบหรือก่อสร้างอาคารหรือบ่านพักอาศัยสัก หลังนึง คือเรื่องการทาความสะอาด แม้กระท่ังจุดท่ีเรามองข้ามไม่ว่าจะเป็น เสาตั้งราวบันได หรือขอบล่าง ของโถสขุ ภณั ฑ์ ก็ถูกบรรจุในมาตรฐาน DGNB ดว้ ย สาหรบั ตวั เสาต้งั ราวบันได ถ้าเปน็ การออกแบบโดยท่ัวไป จะวางไว้บนข้ันบันได และบริเวณพื้นท่ีเล็ก ๆ รอบ ๆ เสานั่นแหละ ท่ีเป็นจุดท่ีทาความความสะอาดยาก เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค โถสุขภัณฑ์ก็เช่นเดียวกัน บริเวณจุดที่ติดตั้งบนพื้นก็เป็นแหล่งสะสมความ สกปรกและเชอ้ื โรค แตส่ าหรับอาคารธนพิพัฒน์ ได้เปล่ียนมาใชก้ ารออกแบบใหม่ คอื เสาท่ียึดราวบันได จาก ท่อี ยูบ่ นลกู ขน้ั บันได จะถูกย้ายมาบริเวณข้างบันไดแทน ทาให้การทาความสะอาดลูกข้ันบันไดทาได้ง่ายและ สะอาดมากขึ้น สาหรับโถสุขภัณฑ์ก็จะเปลี่ยนจากการใช้โถสุขภัณฑ์แบบตั้งพื้นเป็นโถสุขภัณฑ์แบบแขวนกับ ผนัง ทาใหก้ ารทาความสะอาดหอ้ งทาได้อย่างสะอาดมากข้ึน 11

Building Management-BM คุณสมบัตเิ ดน่ เรอ่ื งที่ 6 : การออกแบบเพอื่ เพ่มิ ประสิทธภิ าพในการทางาน มีหลายงานวิจัยโดยเฉพาะอย่างย่ิงในต่างประเทศได้สรุปไว้ว่า แสงสว่างในท่ีทางานส่งผล กระทบต่อประสทิ ธภิ าพในการทางาน การออกแบบแบบเดิม ๆ จะเน้นแสงสว่างที่สว่างจ้าบริเวณโต๊ะทางาน ซึ่งความจ้าที่มากเกินไปจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทางาน ดังน้ันตามเกณฑ์ DGNB จึงมีการ ควบคุมปริมาณแสงท้ังบนโต๊ะทางานและภาพรวมของโซนทางาน อาคารธนพิพัฒน์จึงใช้โคมแขวนที่มีการ สะท้อนขึ้นเพดาน ทาให้บริเวณห้องทางานมีความสว่างที่เพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความจ้าเกินไปบนโต๊ะ ทางาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานมากข้ึน นอกจากนี้ในส่วนของฝ้าเพดาน ยังมีการใช้ฝ้าเพดาน แบบดูดซบั เสยี ง (Acoustic Ceiling) เพ่ือชว่ ยดดู ซับเสียงรบกวนต่าง ๆ ในที่ทางาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน การทางานอกี ทางนงึ สาหรับ EP.นี้ ก็เป็นการแนะนาคุณสมบัติเด่น ๆ ของ อาคารธนพิพัฒน์ ที่ทาให้ได้รับรางวัล มาตรฐานยั่งยนื ของเยอรมัน (DGNB) ไปอีก 3 คุณสมบัติแล้วนะครับ และยังมีอีกหลายคุณสมบัติเลยที่ จะมาเล่าให้ฟงั กนั ต่อ แลว้ พบกนั ใหมฉ่ บับหนา้ ขอบคุณและสวสั ดีครับ  Admin โอห์ม ส่วนจัดการความร้แู ละนวตั กรรม Knowledge Management and Innovation Section 12

“แลว้ พบกนั ใหม่” ภาพประกอบ : Pinterest


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook