Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

m.1

Published by joe angelo basco, 2022-11-13 05:52:36

Description: m.1

Search

Read the Text Version

Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes Sabado Sagutin ang mga tanong: 1. Ano ang pamagat ng pictograph ? Bayabas na Nakain ni Kuya sa Loob ng Isang Linggo 2. Anong araw ang pinakakaunti niyang nakain na bayabas? Miyerkules 3. Ilang lahat ang nakain niyang bayabas noong Biyernes?_____8_____ 4. Ilang araw ang tinutukoy sa pictograph? 7__ 5. Anong araw ang magkatulad ng bilang? Martes at Biyernes PEL Learning Resource Material Mathematics G1 51


Kasanayang Pampagkatuto at Koda Infers and interprets data presented in a pictograph without scales e.g. finding out from the title what the pictograph is all about, comparing which has the least or greatest (M1SP-IVh-3.1) Pamaraan Gawain sa Pagpapakatuto Bilang 1 Panuto: Pag-aralan ang Pictograph. Sagutan ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang wastong sagot sa patlang. Napitas na Mangga Pangalan Bilang na Napitas Lito Mario Ben Nilo PEL Learning Resource Material Mathematics G1 52


_______ 1. Sino ang may pinakamaraming napitas na mangga? A. Lito B. Mario C. Ben D. Nilo _______ 2. Tungkol saan ang pictograph? A. Napitas na Santol C. Napitas na Bayabas B. Napitas na Papaya D. Napitas na Mangga _______ 3.Ilan ang napitas na mangga ni Lito? A. 6 B. 7 C. 8 D. 9 ______ 4. Sino ang may pinakamaraming napitas na mangga? A. Lito B. Mario C. Ben D. Nilo ______ 5. Pagsasamahin ang napitas ng pinakamarami mangga at pinakamaunti mangga ay _______ . A. 10 B. 12 C. 16 D.1 7 Gawain sa Pagpapakatuto Bilang 2 Panuto: Pag-aralan ang datos sa pictograph at sagutin ang mga tanong. PEL Learning Resource Material Mathematics G1 53


Paboritong Gulay ng mga Mag-aaral Pangalan ng Gulay Larawan ng mga Gulay Talong Okra Kalabasa Upo Labanos 1. Ano ang pamagat ng pictograph? ______________________________________________________ 2. Ilan ang uri ng gulay sa datos ? _____________________________________________________ 3. Ilan ang pumili sa labanos ? __________________________________________________ 4. Pinakamaunting paboritong gulay ng mga mag- aaral? _______________________________________________ PEL Learning Resource Material Mathematics G1 54


5. Aling gulay ang paborito ng mga mag-aaral ? ________________________________________________ Gawain sa Pagpapakatuto Bilang 3 Panuto: Pag-aralan ang pictograph at sagutin ang mga tanong. Paboritong Hugis ng mga Bata Bilog Parihaba Parisukat Tatsulok Bilohaba 1. Ano ang pamagat ng pictograph? ___________________________________________________ 2. Ilang uri ng hugis ang nasa datos? PEL Learning Resource Material Mathematics G1 55


___________________________________________________ 3. Ano ang paboritong hugis ng mga bata? ___________________________________________________ 4. Anong hugis ang pinakakaunti ang pumili? ___________________________________________________ 5. Ilan lahat ang batang tinanong tungkol sa paboritong hugis? ___________________________________________________ Pangwakas Naunawaan ko na _______________________________. Nabatid ko na ___________________________________. PEL Learning Resource Material Mathematics G1 56


GAWAING PAGKATUTO MATHEMATICS 1 PAGLUTAS NG SULIRANIN NA GAMIT ANG DATOS SA PICTOGRAPH (Q4W9L1) Pangalan: ____________________________________ Lebel: ____________________________________ Strand/Track: ____________________________________ Seksiyon: ____________________________________ Petsa: ____________________________________ Panimula (Susing Konsepto) Ang araling ito ay matutunan ang paglutas ng mga sulirani na may kinalaman sa pictograph. Mapapadali ang aralin kung pag-aaralang mabuti ang mga datos na nasa pictograph. Halimbawa Santol na Nakayod ni Lolo Pepe Araw Bilang ng Santol Lunes Martes PEL Learning Resource Material Mathematics G1 57


Miyerkules Huwebes Biyernes Pag-aralan ang pitograph at sagutin ang mga tanong. 1. Anong araw ang mas marami ng isa kung ikukumpara sa araw ng Lunes? Martes 2. Pagsamahin ang santol na magkasindami. 9 + 9 = 18 3. Ilang santol ang kailangan kayudin sa araw ng Martes upang maging magkasindami sa araw ng Biyernes? 14 – 11 = 3 4. Ano-anong araw ang may kabuuang bilang na 20 na santol kung pagsasamahin? Martes at Miyerkules o Martes at Huwebes 5. Ilang lahat ang nakayod na santol ni Lolo Pepe mula Lunes hanggang Biyernes? 11 + 10 + 9 +9 +14 = 53 PEL Learning Resource Material Mathematics G1 58


Kasanayang Pampagkatuto at Koda Solves routine and non-routine problems using data presented in pictograph without scales (M1SP-IVh-4.1) Pamaraan Gawain sa Pagpapakatuto Bilang 1 Panuto: Pag-aralan ang Pictograph. Boteng Naipon sa mga Bata Pangalan Bilang ng Bote Rita Perla Luis Rod Isulat ang wastong titik sa patlang. ______ 1. Ilan ang nadalang bote ni Rod? A. 7 B. 12 C. 5 D. 6 PEL Learning Resource Material Mathematics G1 59


______ 2. Kaninong bote ang kasindami ng kay Luis kung pagsasamahin ang dala nila? A. Rita at Perla C. Rita at Rod B. Perla at Rod D. Perla at Luis ______ 3. Ilang lahat ang boteng nadala nina Rita at Perla? A. 12 B. 13 C. 14 D. 15 ______ 4. Gaano karami ang bote ni Luis kaysa kay Rod ? A. 8 B. 10 C. 12 D. 14 ______ 5. Ilang lahat ang naipong bote ng mga bata? A. 15 B. 16 C. 31 D.30 Gawain sa Pagpapakatuto Bilang 2 Panuto: Pag-aralan ang pictograph. Paboritong Laruan ng mga Batang Lalaki Laruan Bilang ng Laruan Bola PEL Learning Resource Material Mathematics G1 60


Holen Trumpo Saranggola Sagutin ang mga tanong: 1. Ilang bata ang mahilig sa bola? __________________________ 2. Ilang bata ang may paborito pagpinagsama ang trumpo at saranggola? ___________________ 3. Ilan ang kailangang tanggalin upang magkasin dami ang trumpo at holen? _________________________ 4. Gaano karami ang may gusto ng bola kaysa sa saranggola? ___________________ 5. Ilang lahat ang batang lalaki ? ____________________________ PEL Learning Resource Material Mathematics G1 61


Gawain sa Pagpapakatuto Bilang 3 Panuto: Pag-aralan ang pictograph Hayop na Alaga sa Barangay Pusa Aso Isda Ibon Kuneho 1. Ilan ang pinakamaraming hayop? ______________________________________________________ 2. Gaano karami ang aso kaysa sa pusa? ________________________________________________________ 3. Anong mga hayop pagbinagsama ay may bilang ba 11? _______________________________________________________ PEL Learning Resource Material Mathematics G1 62


4. Anong alagang hayop ang may bilang na 3? ____________________________________________________ 5. Ilang lahat ang hayop na alaga sa barangay? _____________________________________________________ Pangwakas Naunawaan ko na _______________________________. Nabatid ko na ___________________________________. PEL Learning Resource Material Mathematics G1 63


Sanggunian: Department of Education. (2020). K to 12 Most Essential Learning Competencies with Corresponding CG Codes. Department of Education Region 4A CALABARZON. (2020). PIVOT 4A Budget of Work in all Learning Area Gabay ng Guro pah. 59-62 Mathematics 1 kagamitan ng Mag-aaral Tagalog pahina 244-253 Mathematics 1 kagamitan ng Mag-aaral Tagalog pahina 278-282 Mathematics 1 kagamitan ng Mag-aaral Tagalog pahina 283-287 PEL Learning Resource Material Mathematics G1 64


Susi sa Pagwawasto Susi sa Pagwawasto Susi sa Pagwawasto Week 1 Week 2 65 Gawain sa Pagkatuto Bilang 1 Gawain sa Pagkatuto Bilang 1 PEL Learning Resource Material Mathematics G1 1. Lunes A. Miyerkules 2. Biyernes B. Linggo 3. Martes C. Huwebes 4. Sabado D. Sabado 5. Linggo E. Biyernes Gawain sa Pagkatuto Bilang 2 Gawain sa Pagkatuto Bilang 2 1. Pebrero A. Mayo 2. Hunyo B. Agosto 3. Agosto C. Pebrero 4. Disyembre D. Hunyo 5. Enero E. Disyembre Gawain sa Pagkatuto Bilang 3 Gawain sa Pagkatuto Bilang 3 1. D A. B 2. A B. C 3. A C. C 4. B D. B 5. D E. C Susi sa Pagwawasto Week 3 Susi sa Pagwawasto Gawain sa Pagkatuto Bilang 1 Week 4 Gawain sa Pagkatuto Bilang 1 1. 1:00 2. 6:00 1. B 3. 5:00 2. C 4. 11:00 3. B 5. 3:00 4. D Gawain sa Pagkatuto Bilang 2 5. A 1. B Gawain sa Pagkatuto Bilang 2 2. C 3. A 1. Lunes 4. A 2. Huwebes 5. B 3. Martes Gawain sa Pagkatuto Bilang 3 4. Sabado 1. C 5. Lunes 2. E Gawain sa Pagkatuto Bilang 3 3. A 1. 7:00 ng umaga 4. B 2. 1 oras at 30 minuto 5. D 3. 2 oras 4. 3 oras at 45 minuto 5. 10 oras


66 PEL Learning Resource Material Mathematics G1 Susi sa Pagwawasto Week 5 Gawain sa Pagkatuto Bilang 1 1.) B 2.) B 3.) A A AC C CB Gawain sa Pagkatuto Bilang 2 Gawain sa Pagkatuto Bilang 3 Gamitin ang rubrics sa pagbibigay ng iskor sa gawain ng bata Susi sa Pagwawasto Week 6 Gawain sa Pagkatuto Bilang 1 a. Mas magaan b. Magaan, mas magaan c. pinakamagaan Gawain sa Pagkatuto Bilang 2 Gawain sa Pagkatuto Bilang 3 Gamitin ang rubrics sa pagbibigay ng iskor sa gawain ng bata Susi sa Pagwawasto Week 7 Gawain sa Pagkatuto Bilang 1 Gamitin ang rubrics sa pagbibigay ng iskor sa gawain ng bata Gawain sa Pagkatuto Bilang 2 1. Improvised blance 2. Mas mabigat 3. Magkasingbigat Gawain sa Pagkatuto Bilang 3


67 PEL Learning Resource Material Mathematics G1 Susi sa Pagwawasto Week 8 Gawain sa Pagkatuto 1 1. C 2. D 3. A 4. C Gawain sa Pagkatuto 2 1. Paboritong Gulay ng mga Mag-aaral 2. 5 3. 4 4. okra 5. kalabasa Gawain sa Pagkatuto 3 1. Paboritong Hugis ng mga Bata 2. 5 3. bilog 4. bilohaba 5. 20 Susi sa Pagwawasto Week 9 Gawain sa Pagkatuto 1 1. A 2. B 3. B 4. D 5. C Gawain sa Pagkatuto 2 1. 9 2. 13 3. 2 4. 4 5. 28 Gawain sa Pagkatuto 3 1. 7 2. 3 3. aso at pusa 4. isda at ibon 5. 19


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook