Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

m.1

Published by joe angelo basco, 2022-11-13 05:52:36

Description: m.1

Search

Read the Text Version

PEL Learning Resource Material Mathematics G1 1

PEL Learning Resource Material Ikaapat na Markahan Unang Edisyon, 2021 MATHEMATICS Unang Baitang JESSIE E. QUESEA, Ph.D Public Schools District Supervisor MARY ROSE C. ESTRABO School-Head In-Charge CEREZA P. BIAZON (Chairman) ANGELICA L. HARI TINA T. PALINES Writers MARICRIS V. DATOR MARIA ADELFA M. NANO Content Evaluators VICKY ABRAHAM ELAINE D. DE GUZMAN Language Evaluators ANGELICA L. HARI MARK WINSON C. MECIJA Lay-out Artists/ Illustrators PEL Learning Resource Material Mathematics G1 2

WEEK 1 Lesson 1: Mga Ngalan Ng Araw Sa Isang Linggo At Ngalan Ng Buwan Sa Isang Taon ………….…………………. 4 WEEK 2 Lesson 1: Ngalan Ng Araw At Buwan Gamit Ang Kalendaryo ……………………………………………… 9 WEEK 3 Lesson 1: Pagsasabi At Pagsulat Ng Oras (By An Hour, Half Hour And Quarter Hour) ……………………………… 14 WEEK 4 Lesson 1: Paglutas Ng Suliranin Na May Araw Ng Isang Linggo, Buwan Sa Isang Taon At Oras ……………… 20 WEEK 5 Lesson 1: Maikli, Mas Maikli, Pinakamaikli at Mahaba, Mas 28 Mahaba, Pinakamahaba…………………………..… WEEK 6 Lesson 1: Magaan, Mas Magaan, Pinakamagaan 35 Mabigat, Mas Mabigat, Pinakamabigat …………… WEEK 7 Lesson 1: Pagtantiya At Pagsukat Ng Haba, Timbang At 42 Laman Gamit Ang Non-Standard Units ……………. WEEK 8 Lesson 1: Pagkilala Ng Datos Gamit Ang Pictograph……….. 50 WEEK 9 Lesson 1: Paglutas Ng Suliranin Na Gamit Ang Datos Sa Pictograph ……………………………………………….. 56 SANGGUNIAN…………………………………………………………. 64 SUSI SA PAGWAWASTO………………………………………………………. 65 PEL Learning Resource Material Mathematics G1 3

GAWAING PAGKATUTO MATHEMATICS 1 MGA NGALAN NG ARAW SA ISANG LINGGO AT NGALAN NG BUWAN SA ISANG TAON (Q4W1L1) Pangalan: ____________________________________ Lebel: ____________________________________ Strand/Track: ____________________________________ Seksiyon: ____________________________________ Petsa: ____________________________________ Panimula (Susing Konsepto) Sa araling ito ay matutunan mo ang mga ngalan ng araw sa isang linggo at mga ngalan ng buwan sa isang taon ayon sa wastong pagkakasunud-sunod nito. May 7 araw sa isang linggo.Pag-aralan ang wastong pagkakasunud-sunod nito sa ibaba. Mga ngalan ng araw sa isang linggo Linggo ,Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes ,Biyernes ,Sabado May 12 buwan sa isang taon. Pag-aralan ang wastong pagkakasunud-sunod nito sa ibaba. 4 PEL Learning Resource Material Mathematics G1

Mga ngalan ng buwan sa isang taon Enero, Pebrero , Marso, Abril , Mayo, Hunyo,Hulyo,Agosto ,Setyembre , Oktubre. Nobyembre, Disyembre Kasanayang Pampagkatuto at Koda Tells the days in a week; months in a year in the right (M1ME-IVa-1) Pamaraan Gawain sa Pagpapakatuto Bilang 1 Panuto: Isulat ang nawawalang ngalan ng araw ayon sa pagkakasunud-sunod nito. Isulat ang sagot sa sagutang papel. 1. Linggo , __________, Martes 2. Miyerkules , Huwebes , ____________ 3. Lunes , __________, Miyerkules 4. Huwebes , Biyernes , ______________ 5. __________, Lunes , Martes PEL Learning Resource Material Mathematics G1 5

Gawain sa Pagpapakatuto Bilang 2 Panuto: Isulat ang nawawalang ngalan ng buwan ayon sa pagkakasunud-sunod nito. Isulat ang sagot sa sagutang papel 1. Enero , __________, Marso 2. Abril, Mayo , ____________ 3. Hulyo , __________, Setyembre 4. Oktubre, Nobyembre, ______________ 5. __________, Pebrero , Marso Gawain sa Pagpapakatuto Bilang 3 Panuto: Isulat ang letra ng tamang sagot sa patlang. Gawin ito sa sagutang papel. ______1. Ano ang unang araw sa isang linggo? A. Lunes C.Huwebes B. Martes D. Linggo PEL Learning Resource Material Mathematics G1 6

______2. Ano ang unang araw ng pagpasok sa paaralan? A. Lunes C.Huwebes B. Martes D. Linggo ______3.Anong araw ang kasunod ng Huwebes? A. Biyernes C.Miyerkules B. Lunes D. Sabado ______4.Ano ang huling buwan sa isang taon? A. Enero C.Pebrero B. Disyembre D. Marso ______5. Anong buwan ang kasunod ng Agosto? A. Oktubre C.Disyembre B. Pebrero D. Setyembre Gawain sa Pagpapakatuto Bilang 4 Panuto: Bigkasin sa harapan ng iyong tagapangalaga ang mga araw sa isang linggo ayon sa tamang pagkakasunod-sunod nito. PEL Learning Resource Material Mathematics G1 7

Rubrik sa Pagpupuntos Lagyan ng tsek (/) ang rubriks sa ibaba upang malaman kung naisagawa ng bata nang maayos ang gawain. Pamantayan Naiisagawa Di lubusang Hindi nang wasto naiisagawa naisagawa nang wasto nang wasto (5) (4) (3) 1.Nabibibigkas ng malinaw ang mga ngalan ng araw 2.Nabibigkas ang ngalan ng araw ayon sa wastong pagkakasunud- sunod nito. 3.Naiisagawa ang gawain nang may pagmamalaki at hindi nahihiya Pangwakas Naunawaan ko na _______________________________. Nabatid ko na ___________________________________. PEL Learning Resource Material Mathematics G1 8

GAWAING PAGKATUTO MATHEMATICS 1 NGALAN NG ARAW AT BUWAN GAMIT ANG KALENDARYO (Q4W2L1) Pangalan: ____________________________________ Lebel: ____________________________________ Strand/Track: ____________________________________ Seksiyon: ____________________________________ Petsa: ____________________________________ Panimula (Susing Konsepto) Sa araling ito ay matutunan mo ang pagtukoy ng mga ngalan ng araw sa isang linggo at mga ngalan ng buwan sa isang taon gamit ang kalendaryo. Nakakita ka na ba ng kalendaryo? Ano-ano ang makikita sa isang kalendaryo? Tingnan ang larawan ng kalendaryo. PEL Learning Resource Material Mathematics G1 9

Ito ang kalendaryo. Makikita dito ang ngalan ng buwan at kasalukuyan taon, mga pangalan ng araw sa isang linggo at mga bilang na kung tawagin ay petsa. Ang bilang ng mga araw sa bawat buwan ay di pare- pareho. Kalendaryo ang ginagamit para malaman ang wastong ayos ng mga buwan sa isang taon. Paano ginagamit ang isang kalendaryo? Paano natin malalaman kung anong araw at buwan ang kasalukuyang petsa ngayon gamit ang kalendaryo? Halimbawa: Ngayon ay ika 5 ng Abril, 2021 Upang matukoy mo ang petsang ito gagamitin mo ang kalendaryo na may taong 2021, buwan ng Abril. Hanapin ang ika 5 ng Abril at makikita mo na ito ay araw ng Lunes. Kasanayang Pampagkatuto at Koda Determines the day or the month using a calendar. (M1ME-IVa-2) PEL Learning Resource Material Mathematics G1 10

Pamaraan Gawain sa Pagpapakatuto Bilang 1 Panuto: Gamit ang kalendaryo sa taong 2021, hanapin at isulat sa patlang ang araw ng mga sumusunod na petsa. 1. Marso 31,2021 ________________________________ 2. Abril 18,2021 ________________________________ 3. Mayo 20,2021 ________________________________ 4. Hunyo 12,2021 ________________________________ 5. Enero 8,2021 ________________________________ Gawain sa Pagpapakatuto Bilang 2 Panuto: Gamit ang kalendaryo, hanapin kung anong buwan pinagdiriwang ang mga sumusunod na pagdiriwang o okasyon, Isulat ang sagot sa patlang. 1. Pahiyas sa Lucban ______________________ 2. Pista ng Lucban ______________________ 3. Araw ng mga puso ______________________ PEL Learning Resource Material Mathematics G1 11

4. Araw ng Kalayaan ______________________ 5. Araw ng Pasko ______________________ Gawain sa Pagpapakatuto Bilang 3 Panuto: Basahing Mabuti ang mga katanungan. Isulat ang letra ng tamang sagot. ______1. Ito ay isang bagay kung saan makikita ang kasalukuyang taon, ngalan ng buwan, araw at petsa. Ano ito? A. Orasan B. Kalendaryo C.Telepono ______2. Anu-ano ang makikita sa kalendaryo? A. Mga bilang, maikling kamay at mahabang kamay B. Pangalan ng tao at mga bilang C.Kasalukuyang taon, ngalan ng buwan, araw at petsa ______3. Anong araw ang ika 25 ng Disyembre, 2021? A. Huwebes B. Biyernes C.Sabado PEL Learning Resource Material Mathematics G1 12

______4. Anong buwan ipinagdiriwang ang araw ng mga patay? A. Disyembre B. Nobyembre C.Oktubre ______5. Kung ngayon ay Marso 29,2021, ano naman ang petsa bukas? A. Marso 28,2021 B. Marso 31,2021 C.Marso 30,2021 Pangwakas Naunawaan ko na _______________________________. Nabatid ko na ___________________________________. PEL Learning Resource Material Mathematics G1 13

GAWAING PAGKATUTO MATHEMATICS 1 PAGSASABI AT PAGSULAT NG ORAS (BY AN HOUR, HALF-HOUR AND QUARTER HOUR) (Q4W3L1) Pangalan: ____________________________________ Lebel: ____________________________________ Strand/Track: ____________________________________ Seksiyon: ____________________________________ Petsa: ____________________________________ Panimula (Susing Konsepto) Sa araling ito ay matutunan mo ang pagsasabi at pagsulat ng oras gamit ang orasan. Ano ang napansin ninyo sa orasan? 14 Ilan ang mga kamay ng orasan? Magkasinghaba ba ang kamay ng orasan? PEL Learning Resource Material Mathematics G1

Ilan ang bilang sa mukha ng orasan? Alin ang nagsasabi ng oras? minuto? Segundo? Tandaan: Ang isang oras ay may katumbas na 60 minuto. Ang maikling kamay ang nagsasabi ng oras. Ang mahabang kamay ang nagsasabi ng minuto. Ang isa pang kamay ng orasan ay nagsasabi ng segundo. 60 segundo ang katumbas ng 1 minuto. Ang mahabang kamay ay kumikilos nang mabilis kaysa sa maikling kamay ng orasan. Ang kumpletong ikot ng mahabang kamay sa orasan ay katumbas ng isang oras. Sa pagsasabi ng saktong oras ang maikling kamay ang unang titingna kung saan nakaturo na bilang at ang mahabang kamay ay palaging nakaturo sa 12. Ang kalahating oras ay katumbas ng 30 minuto. Nakaturo sa pagitan ng dalawang bilang ang maikling kamay at sa 6 ang mahabang kamay. 15 PEL Learning Resource Material Mathematics G1

Ang sangkapat na oras ay katumbas ng 15 minuto. Ang mahabang kamay ay nakaturo sa bilang na 3 na katumbas ng 15 minuto, sa 6 katumbas ng 30 minuto, at sa 9 katumbas ng 45 na minute. Ang 60 pag hinati sa apat ay 15. Kasanayang Pampagkatuto at Koda Tells and writes time by hour, half-hour and quarter hour using analog clock. (M1ME-IVb-3) Pamaraan Gawain sa Pagpapakatuto Bilang 1 Panuto: Isulat ang tamang oras na angkop sa bawat orasan. 1. 2. 3. 16 PEL Learning Resource Material Mathematics G1

4. 5. Gawain sa Pagpapakatuto Bilang 2 Panuto: Hanapin ang angkop na oras na nakasaad sa orasan. Isulat ang letra ng tamang sagot. ___1. A. 6:30 B. 7:30 C. 8:30 ___2. A. 10:30 B. 11:30 C. 12:30 ___3. A. 10:30 B. 11:30 C. 12:30 ___4. A. 8:30 B. 9:30 C. 10:30 PEL Learning Resource Material Mathematics G1 17

___5. A. 1:30 B. 3:30 C. 5:30 Gawain sa Pagpapakatuto Bilang 3 Panuto: Pagtapatin ang angkop na oras sa bawat orasan. Isulat ang letra ng tamang sagot. ___1. A. 10:15 ___2. B. 11:15 ___3. C. 6:15 ___4. D. 4:15 PEL Learning Resource Material Mathematics G1 18

___5. E. 2:15 Pangwakas Naunawaan ko na _______________________________. Nabatid ko na ___________________________________. PEL Learning Resource Material Mathematics G1 19

GAWAING PAGKATUTO MATHEMATICS 1 PAGLUTAS NG SULIRANIN NA MAY ARAW NG ISANG LINGGO, BUWAN SA ISANG TAON AT ORAS (Q4W4L1) Pangalan: ____________________________________ Lebel: ____________________________________ Strand/Track: ____________________________________ Seksiyon: ____________________________________ Petsa: ____________________________________ Panimula (Susing Konsepto) Sa araling ito ay matutunan ang paglutas ng mga suliranin na may Araw ng Isang Linggo, na may Buwan sa Isang Taon, at na may Oras. Mga ngalan ng araw sa isang linggo Linggo ,Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes ,Biyernes ,Sabado Mga ngalan ng buwan sa isang taon Enero, Pebrero , Marso, Abril ,Mayo, Hunyo,Hulyo,Agosto, Setyembre ,Oktubre. Nobyembre, Disyembre PEL Learning Resource Material Mathematics G1 20

Oras 1 oras=60 minuto Halimbawa Si Nanay ay gumising ng 4:00 ng umaga upang magluto at maghanda ng kanilang pagkain sa almusal. Natapos siyang magluto ng 5:15 ng umaga. Ilang oras siyang nagluto? Ano ang tinatanong sa suliranin? Bilang ng oras sa pagluluto. Ano ang datos sa suliranin? 4:00 ng umaga at 5:15 ng umaga Ano ang operasyon na gagamitin? Pagbabawas o Subtraction Ano ang pamilang na pangungusap? 5:15 – 4:00 = N Sagot 1 oras at 15 minuto PEL Learning Resource Material Mathematics G1 21

Kasanayang Pampagkatuto at Koda Solves problems involving time ( days in a week, months in a year, hour, half-our, and quarter-hour) (M1ME-IVb-4) Pamaraan Gawain sa Pagpapakatuto Bilang 1 Panuto: Basahin at lutasin ang bawat suliranin. Isulat ang wastong titk sa patlang. _______ 1. Ang lolo at lola ni Jake ay darating sa Araw ng kalayaan. Anong buwan ito? A. Mayo C.Hulyo B. Hunyo D. Agosto _______ 2. Si tatay ay nagtanim ng okra, pagkalipas ng 2 buwan pwede ng pitasin ang mga bunga ng okra. Kung nagtanim siya ng Marso. Anong buwan siya mamimitas ng okra? A. Marso B. Abril PEL Learning Resource Material Mathematics G1 22

C. Mayo D. Hunyo _______ 3.Ang tindahan ni Aleng Nena ay inaayos. Ito ay magbubukas makalipas ang tatlong buwan. Anong buwan ito magbubukas kung ngayon ay buwan ng Nobyembre? A. Enero C.Marso B. Pebrero D. Abril ______ 4. Ang tanim na palay ni Mang Luis ay inaani sa loob ng 4 na buwan. Kung nag-ani siya ng palay noong Abril. Anong buwan siya nagtanim. A. Setyembre C. Nobyembre B. Oktubre D. Disyembre ______ 5. Si nanay ay lumalala ng sumbrerong buntal kaya niyang makatapos ng 5 sunbrero sa loob ng isang buwan. Kailangan niyang tapusin ang 25 sumbrerong buntal kung magsisimula siya sa buwan ng Hunyo.Anong buwan siya matatapos? PEL Learning Resource Material Mathematics G1 23

A. Nobyembre C. Setyembre B. Oktubre D. Agosto Gawain sa Pagpapakatuto Bilang 2 Panuto: Basahin at lutasin ang bawat suliranin. Isulat ang sagot sa loob ng kahon. 1. Kung ang ika-21 ng Marso ay Linggo. Anong araw ang ika-29 ng Marso ? 2. Sa ika-16 ng Enero ang araw ng pagsusulit. Kung ang ika-13 ng Enero ay Lunes, anong araw ang pagsusulit? 3. Apat na araw bago marating ni Luis ang probinsya ng kanyang nanay. Kung umalis sila ng Biyernes. Anong araw sila makararating sa probinsya ng kanyang PEL Learning Resource Material Mathematics G1 24

nanay? 4. Ang aming alagang aso ay nagkasakit kaya dinala sa beterinaryo. Kailangan niyang manatili sa beterinaryo ng 2 araw. Kung nakuha namin ng Lunes ang aso, anong araw namin dinala sa beterinaryo? 5. Si nanay ay bumuli ng isang lata ng Broas. Nasaid ang broas sa loob ng 6 na araw. Ang Broas ay nasaid noong Linggo, Anong araw bumili si nanay? Gawain sa Pagpapakatuto Bilang 3 Panuto: Basahin at lutasin ang bawat suliranin. Isulat ang wastong sagot sa patlang. PEL Learning Resource Material Mathematics G1 25

1. Si Lito ay naglalakad isang oras patungong paaralan. Kung umalis siya sa kanilang bahay ng ika 6 na umaga. Anong oras siya makakarating sa paaralan? __________________________________________________ 2. Si nanay ay nagtuturong bumasa sa akin araw-araw. Nagbabasa kami tuwing 4:00 ng hapon at natatapos kami ng 5:30 ng hapon. Ilang oras kami nagbabasa? _______________________________________________ 3. Sumasaka sa Nagsinamo si lolo kung umalis siya sa bahay nila ng 5:00 ng umaga. Nakararatting siya ng 7:00 ng umaga. Ilang oras bago makarating sa Nagsinamo? ________________________________________________ 4. Nagsisimula kaming mag-aral sa ganap na 7:00 ng umaga at natatapos kami quarter to 11:00 ng umaga. Ilang oras kaming nag-aaral? ________________________________________________ 26 PEL Learning Resource Material Mathematics G1

5. Ako ay natutulog sa ganap na ika 8 ng gabi at gumigising sa ganap na ika 6 ng umaga. Ilang oras akong natutulog? ________________________________________________ Pangwakas Naunawaan ko na _______________________________. Nabatid ko na ___________________________________. PEL Learning Resource Material Mathematics G1 27

GAWAING PAGKATUTO MATHEMATICS 1 MAIKLI, MAS MAIKLI, PINAKAMAIKLI MAHABA, MAS MAHABA, PINAKAMAHABA (Q4W5L1) Pangalan: ____________________________________ Lebel: ____________________________________ Strand/Track: ____________________________________ Seksiyon: ____________________________________ Petsa: ____________________________________ Panimula (Susing Konsepto) Sa araling ito ay matutunan mo ang paghahambing ng mga bagay ayon sa kanilang haba. Maikli, Mas Maikli, Pinakamaikli Ang pamilya ni Ely ay kilalang gumagawa ng longganisa sa Lucban. Isang araw ay tumulong silang tatlong magkakapatid na gumawa ng longganisa. Ang ginawang longganisa ni Ema ay maikli. Ang ginawang longganisa ni Erol ay mas maikli kaysa sa ginawang PEL Learning Resource Material Mathematics G1 28

longganisa ni Ema. Ang ginawang longganisa ni Ely ang pinakamaikli sa tatlong longganisa EMA ELY EROL maikli pinakamaikli mas maikli May tatlong lapis si Ben. Isang kulay pula, isang kulay asul at isang kulay kahel. Aling lapis ang; maikli? kulay asul na lapis Mas maikli? kulay kahel na lapis Pinakamaikli? kulay pulang lapis pinakamaikli mas maikli maikli PEL Learning Resource Material Mathematics G1 29

Mahaba, Mas Mahaba, Pinakamahaba Malapit na ang Pahiyas Festival at nagsisimula nang gumawa ng arangya ng kiping ang magkakapitbahay na sina Aling Annie, Aling Belen at Aling Rosie. Ang arangya ni Aling Rosie ay mahaba. Ang arangya ni Aling Belen ay mas mahaba kaysa sa arangya ni Aling Rosie. Ang arangya ni Aling Annie ang pinakamahaba sa tatlong arangya. ALING BELEN ALING ROSIE ALING ANNIE mas mahaba mahaba pinakamahaba May biniling kurtina si Nanay. Isang kulay asul, isang kulay kahel at isang kulay rosas Aling kurtina ang; mahaba? Kulay rosas na kurtina PEL Learning Resource Material Mathematics G1 30

Mas mahaba? Kulay kahel na kurtina Pinakamahaba? Kulay asul na kurtina mahaba mas mahaba pinakamahaba Mas mahaba Kasanayang Pampagkatuto at Koda Compares objects using comparative words: short, shorter, shortest; long, longer, longest. (M1ME-IVc-19) Pamaraan Gawain sa Pagpapakatuto Bilang 1 Panuto: Isulat sa kahon ang A kung ang bagay ay maikli, B kung mas maikli at C kung pinakamaikli PEL Learning Resource Material Mathematics G1 31

1.) 2.) 3.) Gawain sa Pagpapakatuto Bilang 2 Panuto: Kulayan ng lila ang mahabang kiping, kulay asul ang mas mahaba at kulay dilaw ang pinakamahaba. PEL Learning Resource Material Mathematics G1 32

Gawain sa Pagpapakatuto Bilang 3 Panuto: Gumuhit ng mga bagay na may iba’t ibang haba. Maaari mo itong kulayan. MAIKLI MAS MAIKLI PINAKAMAIKLI MAHABA MAS MAHABA PINAKAMAHABA RUBRICS Mahusay (5) Maayos Kailangan (4) pa ng Pag- Pamantayan unlad (3) Naiguhit nang may tamang haba ang bawat bagay PEL Learning Resource Material Mathematics G1 33

Angkop ang detalye na ginamit sa pagguhit ng mga bagay Malinis at kaaya-aya ang natapos na gawain Pangwakas Naunawaan ko na _______________________________. Nabatid ko na ___________________________________. PEL Learning Resource Material Mathematics G1 34

GAWAING PAGKATUTO MATHEMATICS 1 MAGAAN, MAS MAGAAN, PINAKAMAGAAN MABIGAT, MAS MABIGAT, PINAKAMABIGAT (Q4W6L1) Pangalan: ____________________________________ Lebel: ____________________________________ Strand/Track: ____________________________________ Seksiyon: ____________________________________ Petsa: ____________________________________ Panimula (Susing Konsepto) Sa araling ito ay matutunan mo ang paghahambing ng mga bagay ayon sa kanilang bigat. Magaan, Mas Magaan, Pinakamagaan Pumunta kami ni Nanay sa palengke kaninang umaga. Nilagay ko sa aking balulang ang tinapay, prutas na lucban at bote ng toyo. Ang prutas na lucban ay magaan. Ang bote ng toyo ay mas magaan kaysa sa prutas na lucban. Ang tinapay ang pinakamagaan sa tatlo. PEL Learning Resource Material Mathematics G1 35

magaan pinakamagaan mas magaan Ito ang mga bagay na nasa loob ng bag ni Luna. Aling bagay ang; magaan? libro Mas magaan? kahon ng krayola Pinakamagaan? lapis mas magaan magaan pinakamagaan Mabigat, Mas Mabigat, Pinakamabigat Naisipang pumunta nang magkakalaro na sina Hiro, Noli at Dino sa kiosko. Pinagmasdan nila ang mga sasakyang dumadaan. “Mabigat ang bisikleta,” sabi ni PEL Learning Resource Material Mathematics G1 36

Dino. “Mas mabigat ang sasakyan kaysa sa biskleta,” sabi naman ni Hiro. “Ang e-jeep ang pinakamabigat sa tatlong sasakyan,” pagmamalaki ni Noli pinakamabigat mabigat . mas mabigat Lumipat na sila Aling Nina. Nakatira na sila malapit sa Gamboa. Hinakot nila ang kanilang mga gamit gaya ng upuan, mesa at kabinet. Aling gamit ang; mabigat? upuan Mas mabigat? Mesa Pinakamabigat? kabinet PEL Learning Resource Material Mathematics G1 37

mabigat mas mabigat pinakamabigat Kasanayang Pampagkatuto at Koda Compares objects using comparative words: light, lighter lightest; heavy, heavier and heaviest. (M1ME-IVc-19) Pamaraan Gawain sa Pagpapakatuto Bilang 1 Panuto: Pag-aaralan ang bigat ng mga bagay sa bawat larawan. Isulat ang magaan, mas magaan o pinakamagaan sa patlang. PEL Learning Resource Material Mathematics G1 38

a. Ang sabon ay ___________________ kaysa sa timba. b. Ang timba ay ____________________ pero ang sipilyo ay __________________ kaysa sa timba. c. Ang sipilyo ang _______________________ sa tatlong bagay. Gawain sa Pagpapakatuto Bilang 2 Panuto: Bilugan ang bagay na mas mabigat. PEL Learning Resource Material Mathematics G1 39

Gawain sa Pagpapakatuto Bilang 3 Panuto: Gumuhit ng mga bagay na may iba’t ibang timbang. Maaari mo itong kulayan. MAGAAN MAS MAGAAN PINAKAMAGAAN MABIGAT MAS MABIGAT PINAKAMABIGAT PEL Learning Resource Material Mathematics G1 40

RUBRICS Maayos Kailangan (4) pa ng Pag- Pamantayan Mahusay (5) unlad (3) Naiguhit ang bagay ayon sa kanilang timbang Angkop ang detalye na ginamit sa pagguhit ng mga bagay Malinis at kaaya-aya ang natapos na gawain Pangwakas Naunawaan ko na _______________________________. Nabatid ko na ___________________________________. PEL Learning Resource Material Mathematics G1 41

GAWAING PAGKATUTO MATHEMATICS 1 PAGTANTIYA AT PAGSUKAT NG HABA, TIMBANG AT LAMAN GAMIT ANG NON-STANDARD UNITS (Q4W7L1) Pangalan: ____________________________________ Lebel: ____________________________________ Strand/Track: ____________________________________ Seksiyon: ____________________________________ Petsa: ____________________________________ Panimula (Susing Konsepto) Sa araling ito ay matutunan mo ang pagtantiya at pagsukat ng haba, timbang at laman gamit ang non- standard units. Pagtantiya at Pagsukat ng Haba Gamit ang Non- Standard Units Bumili ng bagong laso si Karina sa tindahan ni Aling Pining. Nais niyang malaman kung gaano kahaba ang kanyang biniling laso. Gumamit siya ng paper clips bilang panukat. PEL Learning Resource Material Mathematics G1 42

Ang laso ni Karina ay kasing haba ng tatlong paper clips. Pagtantiya at Pagsukat ng Timbang o Bigat Gamit ang Non-Standard Units Nais malaman ni Andres kung gaano kabigat ang kanyang mansanas ngunit wala siyang timbangan kaya naman gumawa na lamang siya ng isang improvised balance gamit ang hanger at dalawang plastic bag. Isinabit niya ang hanger at itinali sa magkabilang dulo ang plastic bag. Inilagay niya sa isang plastic bag ang kanyang mansanas. Sa kabila naman ay naglagay siya ng dalawang holen. PEL Learning Resource Material Mathematics G1 43

Mas mabigat ang mansanas kaysa sa dalawang holen kaya naman naglagay pa ng tatlong holen si Andres. Naging limang holen ang nakalagay sa kabilang plastic bag. Mas mabigat ang limang holen kaysa sa mansanas ni Andres kaya naman binawasan niya ng isa ang mga holen. Naging apat na holen na lamang ang nakalagay sa plastic bag. PEL Learning Resource Material Mathematics G1 44

Pantay na ang mansanas at ang apat na holen. Ibig sabihin, ang mansanas ni Andres ay kasing bigat ng apat holen. Pagtantiya at Pagsukat ng Laman o Capacity Gamit ang Non-Standard Units Nagkaroon kami ng field trip sa Bukid Amara. Bukod sa mamasyal at kumuha ng mga litrato, nagtanim din kami ng mga bulaklak. Nais malaman ng aking kaklase kung ilang tasa ng lupa ang kailangan namin upang mapuno ang paso. Kaya naman, pinuno namin ang tasa ng lupa at isinalin namin ito sa paso hanggang sa mapuno ito. PEL Learning Resource Material Mathematics G1 45

Ilang tasa ng lupa ang kailangan upang mapuno ang paso? Limang (5) tasa Kasanayang Pampagkatuto at Koda Estimates and measures length, mass and capacity using non-standard units of measures (M1ME-IVd-20) Pamaraan Gawain sa Pagpapakatuto Bilang 1 Panuto: Gumuhit ng bagay na kasinghaba ng binigay na panukat. 1. Face mask na kasing haba ng dalawang popsicle stick. 2. Lapis na kasing haba ng apat palito ng posporo 3. Lubid na kasing haba ng anim na paper clips PEL Learning Resource Material Mathematics G1 46

RUBRICS Pamantayan Mahusay (5) Maayos Kailangan (4) pa ng Pag- Naiguhit nang may tamang unlad (3) haba ang bagay ayon sa hinihinging sukat Angkop ang detalye na ginamit sa pagguhit ng mga bagay Malinis at kaaya-aya ang natapos na gawain Gawain sa Pagpapakatuto Bilang 2 Panuto: Pag-aralang mabuti ang nasa larawan. Salungguhitan ang wastong sagot. PEL Learning Resource Material Mathematics G1 47

1. Ang larawan ay halimbawa ng paggamit ng (timbangan, improvised balance) upang masukat ang timbang. 2. Base sa larawan, ang mangga at limang holen ay (magkasingbigat, magkasingdami). 3. Kapag dinagdagan ang holen, ito ay magiging (mas magaan, mas mabigat) kaysa sa mangga Gawain sa Pagpapakatuto Bilang 3 Panuto: Ang isang baunan ng tubig ay naglalaman ng tatlong basong tubig. Iguhit kung ilang basong tubig ang kailangan para mapuno ang bilang ng baunan na nakasaad sa talaan. PEL Learning Resource Material Mathematics G1 48

Lalagyan ng tubig Baso na kailangan Pangwakas Naunawaan ko na _______________________________. Nabatid ko na ___________________________________. PEL Learning Resource Material Mathematics G1 49

GAWAING PAGKATUTO MATHEMATICS 1 PAGKILALA NG DATOS GAMIT ANG PICTOGRAPH (Q4W8L1) Pangalan: ____________________________________ Lebel: ____________________________________ Strand/Track: ____________________________________ Seksiyon: ____________________________________ Petsa: ____________________________________ Panimula (Susing Konsepto) Ang araling ito ay matutunan ang pagkilala ng datos gamit ang pictograph. Matukoy ang pamagat ng pictograph, matukoy ang pinakamarami o pinakamaunting datos, mapaghambing ang mga binigay nadatos. Halimbawa: Bayabas na Nakain ni Kuya sa Loob ng Isang Linggo Araw Bilang ng Bayabas Linggo PEL Learning Resource Material Mathematics G1 50


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook