Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนแบบแจกลูกสะกดคำ

แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนแบบแจกลูกสะกดคำ

Published by bennieben511, 2022-11-12 11:28:44

Description: แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนแบบแจกลูกสะกดคำ

Search

Read the Text Version

แบบฝกึ ทักษะการ อ่านและการเขยี นแบบ แจกลกู สะกดคา ช่ือ……………..นามสกุล………….


คาช้ีแจง แ บ บ ฝ ึ ก ก า ร อ ่ า น ส ะ ก ด ค า แ ล ะ แ จ ก ล ู ก เ พ่ื อ พัฒนาการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสาหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ มีทั้งหมด จานวน ๑๐ ชุด และแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นแบบ ฝึกสาหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการ สอนอ่านแบบแจกลูกสะกดา ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๓ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการอ่าน เขียนภาษาไทยสาหรับครูเพื่อนาไปใช้ เนื้อหาและ รูปแบบกิจกรรม แบบฝึกทักษะ ที่เหมาะสมกับวัยของ ผู้เรียน เพื่อนาไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเองและกระตุ้น ความสนใจเปน็ พ้ืนฐานการคิดเชื่อมโยงในการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และสามารถนาไปใช้ในการ ตดิ ตอ่ สื่อสารในชวี ิตประจาวนั ได้อยา่ งถูกต้องต่อไป ผู้จดั ทา


สารบญั เรอื่ ง หนา้ คาช้ีแจง ก สารบัญ ข การแจกลูกสะกดคาและการอ่านเปน็ คา 1 แบบทดสอบกอ่ นเรียน 3 แบบทดสอบวดั ความสามารถในการอ่านสะกดคา 1 7 แบบทดสอบวดั ความสามารถในการอา่ นสะกดคา 2 8 แบบฝึกการอา่ นสะกดคาและแจกลูก ชุดท่ี 1 9 แบบฝึกการอ่านสะกดคาและแจกลูก ชุดที่ 2 10 แบบฝึกการอา่ นสะกดคาและแจกลูก ชุดที่ 3 11 แบบฝึกการอ่านสะกดคาและแจกลูก ชุดท่ี 4 12 แบบฝึกการอ่านสะกดคาและแจกลูก ชุดท่ี 5 13 แบบฝึกการอ่านสะกดคาและแจกลูก ชุดท่ี 6 14 แบบฝึกการอา่ นสะกดคาและแจกลูก ชุดที่ 7 15 แบบฝึกการอ่านสะกดคาและแจกลูก ชุดที่ 8 16 แบบฝึกการอา่ นสะกดคาและแจกลูก ชุดที่ 9 17 แบบฝึกการอ่านสะกดคาและแจกลูก ชุดท่ี 10 18 กจิ กรรมการเรียนรู้ที่ 1 แจกลูกอา่ นคา 19 กจิ กรรมการเรยี นรู้ที่ 2 แจกลูกอ่านคา 20 กจิ กรรมการเรยี นรู้ที่ 3 แจกลกู อ่านคา 21 กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 แจกลูกอ่านคา 22


สารบญั (ตอ่ ) กจิ กรรมการเรียนรู้ท่ี 5 แจกลูกอ่านคา 23 กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 6 อ่านหาสระ 24 กิจกรรมการเรยี นรู้ท่ี 7 อ่านหาสระ 25 กจิ กรรมการเรียนรู้ท่ี 8 อา่ นหาสระ 26 กจิ กรรมการเรยี นรู้ที่ 9 เขียนไป อ่านไป 27 กจิ กรรมการเรยี นรู้ที่ 10 ปรศิ นาหาคา 28 ภาคผนวก 29 เฉลยแบบฝึก


การแจกลูก การสะกดคาและการอ่านเป็นคา การแจกลกู คือ การเทียบเสียงของคา โดยการเปล่ยี นสระ เปลี่ยนพยญั ชนะตน้ หรือเปลีย่ นตัวสะกด เชน่ กะ กา กิ กี กึ กือ กุ กู วัว มัว รัว บัว นวั สวั ตัว หัว กาก กาด กาง กาน กาม กาบ กาย กาว การสะกดคา คือ การอ่านโดยนาพยญั ชนะต้น สระ วรรณยุกต์ ตวั สะกดมาประสมเป็นคาอ่าน เช่น การสะกดคาทไี่ มม่ รี ปู วรรณยกุ ต์ กอ - แอ = แก สอ - เอีย = เสียง ขอ - วอ – อา - งอ = ขวาง การสะกดคาทมี่ รี ปู วรรณยกุ ต์ ชอ - ออื - ชื่อ -ไมเ้ อก = ชอ่ื จอ - แอ -วอ - แจว - ไมจ้ ัตวา = แจ๋ว ปอ - ลอ - เอยี - นอ - เปลยี น – ไมเ้ อก = เปลีย่ น


-๒- สระบางตวั เมอื่ ประสมกบั พยญั ชนะและมีตวั สะกด จะมีการลดรปู และเปล่ยี นรปู ดังนี้ การอา่ นเปน็ คา คอื การอา่ นโดยไมต่ อ้ งสะกดคาเรยี งตาพยญั ชนะ สระ และสะกดทลี ะตัว แตเ่ ปน็ การอ่านเป็นคาหรือพยางค์เลย เชน่ กระดาษ อา่ นว่า กระ - ดาด สับปะรด อา่ นว่า สบั – ปะ - รด ราชสีห์ อา่ นวา่ ราด - ชะ - สี


แบบทดสอบก่อนเรยี น การอา่ นและการเขยี นแบบแจกลกู สะกดคา คาชแี้ จง ใหน้ กั เรียนเลือกคาตอบท่ีถูกตอ้ งท่สี ุดเพยี งขอ้ เดยี ว โดยกาเครอ่ื งหมายกากบาท (x) ลงในกระดาษคาตอบ ๑๐ ขอ้ (๒๐ คะแนน) ๑. ข้อใดเขยี นแจกลกู ผดิ ก. ตุน่ อุน่ ห่นุ ขุ่น ข. เกา เรา เงา เทา ค. เรียน เรยี ง เรียก เรอื น ง. อัน อบั อมั อัด ๒. “ออ - อา - กอ - อา - ศอ “ เปน็ การอา่ นสะกดคาในขอ้ ใด ก. อากาส ข. อากาศ ค. อาหาร ง. อาหาน ๓. “ปกคลมุ ” เขยี นสะกดคาไดต้ ามข้อใด ก. ปอ - กอ + คอ - ลอ - อุ - มอ ข. ปอ - กอ + คอ - อุ - ลอ - มอ ค. ปอ - โอะ - กอ + คอ - ลอ - อุ - มอ ง. ปอ - โอะ - กอ + คอ - อุ - ลอ – มอ


๔. “รอ - อา – รา - ไมเ้ อก + รอ - รวั – ยอ” เขยี นเปน็ คาไดต้ ามขอ้ ใด ก. รา่ เรยี น ข. ร่ารวย ค. ราไทย ง. ราวง ๕. ขอ้ ใดเขยี นสะกดคาผดิ ก. นอ - อิ - วอ - นวิ - ไมโ้ ท + นอ - อา - งา = นว้ิ นาง ข. กอ - ไอ - ไก่ + ยอ - อา - งอ - ยาง - ไมเ้ อก = ไก่ยา่ ง ค. สอ - อะ - ดอ - อุ - งอ - ไม้โท = สะดุ้ง ง. พอ - อือ - นอ - พนื - ไมโ้ ท + ดอ - อิ - นอ = พื้นดนิ ๖. “ เปดิ เผย” เขยี นสะกดคาไดต้ ามข้อใด ก. ปอ - เอ -ดอ + ผอ - เอ - ยอ ข. ปอ - อิ - ดอ + ผอ - เอ – ยอ ค. ปอ - เออ - ดอ + ผอ - เอ – ยอ ง. ปอ - เออ - ดอ + ผอ - เออ – ยอ ๗. “ศกึ ษา” เขยี นคาอา่ นไดต้ ามขอ้ ใด ก. ศกึ - ษา ข. สึก - ษา ค. ศกึ - สา ง. สกึ - สา


๘. “สาม - มะ - เนน” เปน็ การเขยี นคาอา่ นของคาใด ก. สามเนน ข. สามเนร ค. สามเณน ง. สามเณร ๙. “วฒั นธรรม” เขยี นคาอา่ นไดต้ ามขอ้ ใด ก. วดั - ทะ - ทา ข. วัด - ทะ - นะ - ทา ค. วดั - ทะ - มะ ง. วดั - ทะ - นะ - ทา – มะ ๑๐. ขอ้ ใดเขยี นคาอา่ นถกู ตอ้ ง ก. เถาวลั ย์ อ่านว่า เถา - วัน ข. ประกาศ อ่านวา่ ประ – กาศ ค. หรรษา อา่ นว่า หัน - ษา ง. ลาธาร อา่ นวา่ ลา - ทาร


กระดาษคาตอบแบบทดสอบกอ่ นเรยี น เรอ่ื ง การอา่ นและการเขยี นแบบแจกลกู สะกดคา คาชแี้ จง จงเลอื กและใส่เคร่อื งหมายกากบาท (X) ในข้อที่ถูก ท่สี ดุ ข้อ ก ข ค ง ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐


แบบทดสอบ วัดความสามารถในการอา่ นสะกดคา ชดุ ที่ 1 ย้ิมแยม้ รอบคอบ บ่ายคลอ้ ย กนิ เผอื ก แวววาว เกี่ยวข้าว แมงปอ่ ง กระตอื รือรน้ เงียบเชียบ กระตอื รือรน้


แบบทดสอบ วัดความสามารถในการอ่านสะกดคา ชดุ ท่ี 2 เดอื ดร้อน ออ้ มค้อม พับเพยี บ แรน้ แคน้ เกย่ี วขา้ ว เรียบรอ้ ย รุ่งเรอื ง เปิดโปง เนื้อเปอ่ื ย เรียกร้อง


แบบฝกึ การอา่ นสะกดคาและแจกลกู ชุดท่ี 1 คา คาอา่ น อา่ นวา่ กางเกง กอ-อา-งอ-กาง-กอ-เอ-งอ-เกง กางเกง มากมาย มอ-อา-กอ-มาก-มอ-อา-ยอ-มาย มากมาย ปิดปาก ปอ-อิ-คอ-ปิด-ปอ-อา-กอ-ปาก ปิดปาก แรงงาน รอ-แอ-งอ-แรง-งอ-งา-นอ-งาน แรงงาน ชาวเมือง ชอ-อา-วอ-ชาว-มอ-เอือ-งอ-เมอื ง ชาวเมอื ง คัดเลอื ก คอ-อะ-ดอ-คัด-ลอ-เออื -กอ-เลือก คดั เลือก คาตอบ คอ-อา-คา-ตอ-ออ-บอ-ตอบ คาตอบ กาลังกาย กอ-อา-กา-ลอ-อะ-งอ-ลงั -กอ-อา-ยอ-กาย กาลังกาย ผักสด ผอ-อะ-กอ-ผกั -สอ-โอะ-ดอ-สด ผกั สด ดวงตา ดอ-อวั -งอ-ดวง-ตอ-อา-ตา ดวงตา


แบบฝกึ การอา่ นสะกดคาและแจกลกู ชดุ ท่ี 2 คา คาอา่ น อา่ นวา่ อาบแดด ออ-อา-บอ-อาบ-ดอ-แอ-ดอ-แดด อาบแดด นมเนย นอ-โอะ-มอ-นม-นอ-เออ-ยอ-เนย นมเนย จุนเจอื จอ-อุ-นอ-จุน-จอ-เออื -เจือ จุนเจอื แจกของ จอ-แอ-กอ-แจก-ขอ-ออ-งอ-ของ แจกของ ปดิ เรยี น ปอ-อิ-ดอ-ปดิ -รอ-เอยี -นอ-เรยี น ปิดเรียน กาแพง กอ-อา-กา-พอ-แอ-งอ-แพง กาแพง ภายนอก ภอ-อา-ยอ-ภาย-นอ-ออ-กอ-นอก ภายนอก กอดเอว กอ-ออ-คอ-กอด-ออ-เอ-วอ-เอว กอดเอว เสียหาย สอ-เอยี -เสีย-หอ-อา-ยอ-หาย เสียหาย โรงแรม รอ-โอ-งอ-โรง-รอ-แอ-มอ-แรม โรงแรม


แบบฝกึ การอา่ นสะกดคาและแจกลกู ชดุ ที่ 3 คา คาอา่ น อา่ นวา่ ซีดเผือด ซอ-อี-คอ-ซีด-ผอ-เออื -ดอ-เผอื ด ซดี เผือด แผดเผา ผอ-เอ-คอ-แผด-ผอ-เอา-เผา แผดเผา การะเกด กอ-อา-กา-รอ-อะ-ระ-กอ-เอ-คอ-เกด การะเกด มดี บาด มอ-อี-คอ-มีค-บอ-อา-ดอ-บาด มดี บาด ละเมยี ด ลอ-อะ-ละ-มอ-เอีย-คอ-เมยี ด ละเมียด กวดขัน กอ-อัว-คอ-กวด-ขอ-อะ-นอ-ขนั กวดขัน มัดลวด มอ-อะ-ดอ-มัด-ลอ-ตัว-ดอ-ลวด มดั ลวด ไฟชุด ฟอ-ไอ-ไฟ-ชอ-อ-ุ คอ-ชุด ไฟชดุ แกงจดื กอ-เอ-งอ-แกง-จอ-ออื -คอ-จืด แกงจดื เลอื ดอาบ ลอ-เออื -ดอ-เลอื ด-ออ-อา-บอ-อาบ เลอื ดอาบ


แบบฝกึ การอา่ นสะกดคาและแจกลกู ชดุ ที่ 4 คา คาอา่ น อา่ นวา่ เปียกโชก ปอ-เอยี -กอ-เปียก-ชอ-โอ-กอ-โชก เปียกโชก ปอกลอก ปอ-ออ-กอ-ปอก-ลอ-ออ-กอ-ลอก ปอกลอก เบิกตัว บอ-เออ-กอ-เบกิ -ตอ-อัว-ตัว เบิกตวั กระดาก กรอ-อะ-กระ-ดอ-อา-กอ-ดาก กระดาก หกรอบ หอ-โอะ-กอ-หก-รอ-ออ-บอ-รอบ หกรอบ คัดเลอื ก คอ-อะ-ดอ-คดั -ลอ-เอ๋อ-กอ-เลือก คัดเลือก เดก็ เก่ง คอ-เอะ-กอ-เด็ก-กอ-เอ-งอ-เกง-ไม้เอก-เก่ง เดก็ เกง่ ดกึ ด่ืน คอ-อึ-กอ-คึก-ดอ-ดือ-นอ-ดืน-ไมเ้ อก-ดนื่ ดึกดื่น โลกร้อน ลอ-โอ-กอ-โลก-รอ-ออ-นอ-รอน-ไม้โท-รอ้ น โลกรอ้ น รกั น้อง รอ-อะ-กอ-รกั -นอ-ออ-งอ-นอง-ไม้โท-นอ้ ง รักน้อง


แบบฝกึ การอา่ นสะกดคาและแจกลกู ชุดที่ 5 คา คาอา่ น อา่ นวา่ หาบน้า หอ-อา-บอ-หาบ-นอ-อา-นา-ไมโ้ ท-นา้ หาบน้า ชอบดม่ื ชอ-ออ-บอ-ชอบ-คอ-อือ-มอ -ดืม่ -ไม้เอก- ชอบดม่ื ด่มื ลบู อก ลอ-อู-บอ-ลูบ-ออ-โอะ-กอ-อก ลบู อก ตะเกยี บ ตอ-อะ-ตะ-กอ-เอีย-บอ-เกยี บ ตะเกียบ หอยแครง หอ-ออ-ยอ-หอย-ครอ-แอ-งอ-แครง หอยแครง สอ-อือ-บอ-สบื -คอ-โอะ-นอ-คน-ไมโ้ ท- สืบค้น สบื คน้ คน้ ปอ-ออ-บอ-ปอบ-ผอ-อี-ผ-ี ฟอ-อา-ฟา- ปอบผฟี า้ ปอบผีฟ้า ไม้โท-ฟ้า ลูกเจ๊ียบ ลอ-อู-กอ-ลูก-จอ-เอยี -บอ-เจยี บ-ไม้ตร-ี ลกู เจี๊ยบ เจี๊ยบ เงยี บจงั จอ-เอีย-บอ-เงียบ-จอ-อะ-งอ-จงั เงยี บจัง ผ้าแถบ ผอ-อา-ผา- ไมโ้ ท-ผ้า-ถอ-แอ-บอ-แถบ ผา้ แถบ


แบบฝกึ การอา่ นสะกดคาและแจกลกู ชดุ ที่ 6 คา คาอา่ น อา่ นวา่ ร้านคา้ รอ-อา-นอ-ราน-ไมโ้ ท-ร้าน-คอ-อา-คา-ไม้โท- รา้ นคา้ คา้ พอ-เอือ-นอ-เพอื น-ไม้เอก-เพอื่ น-รอ-อะ-กอ- เพ่ือนรกั เพือ่ นรกั รัก เลบ็ ข่วน ลอ-เอะ-บอ-เลบ็ -ขอ-อ้ว-นอ-ขวน-ไม้เอก-ขว่ น เลบ็ ข่วน เรียบเรียง รอ-เอีย-บอ-เรยี บ-รอ-เอยี -งอ-เรียง เรียบเรียง สิ้นเดือน สอ-อิ-นอ-สิน-ไมโ้ ท-สิ้น-คอ-เอือ-นอ-เดอื น ส้ินเดือน ค้อนทบุ คอ-ออ-นอ-คอน-ไมโ้ ท-ค้อน-ทอ-อุ-บอ-ทบุ ค้อนทุบ ขอ-โอะ-นอ-ขน-ไม้โท-ขน้ -คอ-เอ-นอ-แคน- ขน้ แคน้ ขน้ แค้น ไมไ้ ท-แค้น ออ-อา-นอ-อาน-ไมเ้ อก-อา่ น-ขอ-เอีย-นอ- อา่ นเขยี น อา่ นเขียน เขยี น ตอ-ข่อื -นอ-ยนื -ไม้เอก-ตื่น-ตอ-เอ-นอ-เตน- ตนื่ เตน้ ตื่นเต้น ไม้โท-เตน้ ชายแดน ชอ-อา-ยอ-ชาย-ดอ-แอ-นอ-แดน ชายแดน


แบบฝกึ การอา่ นสะกดคาและแจกลกู ชุดที่ 7 คา คาอา่ น อา่ นวา่ เก้งก้าง กอ-เอ-งอ-เกง-ไมโ้ ท-เก้ง-กอ-อา-งอ- เกง้ ก้าง โลง่ เตียน กาง-ไม้โท-กา้ ง ลอดบ่วง ลอ-โอ-งอ-โลง-ไมเ้ อก-โล่ง-ตอ-เอีย-นอ- เม่ียงคา โล่งเตียน กุ้งทอด ชอ่ งทาง เตียน ผ้านุ่ง ลอ-ออ-ดอ-ลอด-บอ-ว-งอ-บวง-ไม้เอก- ลอดบว่ ง เลือ่ งลือ บ่วง มะแว้ง บง่ บอก มอ-เอีย-งอ-เมียง-ไมเ้ อก-เมี่ยง-คอ-อา-คา เมย่ี งคา กอ-อุ-งอ-กุง-ไมโ้ ท-กุ้ง-ทอ-ออ-คอ-ทอด กงุ้ ทอด ชอ-ออ-งอ-ชอง-ไมเ้ อก-ชอ่ ง-ทอ-อา -งอ- ช่องทาง ทาง ผอ-อา-ผา-ไม้โท-ผ้า-นอ-อ-ุ งอ-นุง- ผา้ นุง่ ไมเ้ อก-นุ่ง ลอ-เออ๋ -งอ-เลือง-ไม้เอก-เลื่อง-ลอ-ออื -ลือ เลอ่ื งลือ มอ-อะ-มะ-วอ-แอ-งอ-แวง-ไม้โท-แว้ง มะแวง้ บอ-โอะ-งอ-บง-ไม้เอก-บง่ -บอ-ออ-กอ- บ่งบอก บอก


แบบฝกึ การอา่ นสะกดคาและแจกลกู ชดุ ที่ 8 คา คาอา่ น อา่ นวา่ ยอ-ออ-มอ-ยอม-ไมโ้ ท-ยอ้ ม-ผอ-โอะ- ย้อมผม ย้อมผม มอ-ผม ตม้ ยา ตอ-โอะ-มอ-ตม-ไม้โท-ต้ม-ยอ-อา-ยา ต้มยา สอ-เออ๋ -มองเสื่อม-ไมเ้ อก-เส่ือม-ลอ- เสื่อมลง เสอื่ มลง โอะ-งอ-ลง ยอ-เอ-มอ-แยม-ไม้โท-แยม้ -บอ-อา- แย้มบาน แย้มบาน นอ-บาน ออ-เอยี -มอ-เอียม-ไมเ้ อก-เอี่ยม-ออ- เอ่ียมอ่อง เอ่ยี มอ่อง ออ-งอ-ออง-ไมเ้ อก-ออ่ ง จอ-อ-ุ มอ-จมุ -ไม้จตั วา-จ๋ิม-จอ-อิ-มิ- จ๋มุ จิม๋ จ๋มุ จมิ๋ จิม-ไมจ้ ตั วา-จ๋ิม ส้วมซึม สอ-อว-มอ-สวม-ไมโ้ ท-ส้วม-ซอ-อ-ี มอ- ส้วมซึม ซึม ถอ-อัว-ยอ-ถวย-ไมโ้ ท-ถ้วย-ชอ-อา- ถ้วยชาม ถ้วยชาม มอ-ชาม ช้อนส้อม ชอ-ออ-นอ-ชอน-ไม้โท-ช้อน-สอ-ออ- ช้อนส้อม มอ-สอม-ไม้โท-สอ้ ม เจียมตัว จอ-เอยี -มอ-เจยี ม-ตอ-อัว-ตัว เจียมตวั


แบบฝกึ การอา่ นสะกดคาและแจกลกู ชดุ ท่ี 9 คา คาอา่ น อา่ นวา่ ดวงแกว้ คอ-ตัว-งอ-ควง-กอ-แอ-วอ-แกว-ไม้โท- ดวงแก้ว แก้ว เจ้าสาว จอ-เอา-เจา-ไม้โท-เจา้ -สอ-อา-วอ-สาว เจ้าสาว เจียวไข่ จอ-เอยี -วอ-เจียว-ขอ-ไอ-ไข-ไม้เอก-ไข่ เจียวไข่ ล่ิวล้อ ลอ-อ-ิ วอ-ลวิ -ไม้เอก-ล่ิว-ลอ-ออ-ลอ- ลิว่ ล้อ ไมโ้ ท-ลอ้ สอ-อา-ยอ-สาย-ดอ-เอยี -วอ-เดยี ว- สายเด่ียว สายเดี่ยว ไม้เอก-เด่ียว นวิ้ มือ นอ-อิ-วอ-นิว-ไมโ้ ท-น้ิว-มอ-อือ-มือ นิ้วมอื คิ้วบาง คอ-อ-ิ วอ-คิว-ไมโ้ ท-ค้ิว-บอ-อา-งอ-บาง คว้ิ บาง ของ้าว ขอ-ออ-ของอ-อา-วอ-งาว-ไมโ้ ท-งา้ ว ของา้ ว รอ-อา-วอ-ราว-ไม้โท-รา้ ว-รอ-อา-นอ- ร้าวราน รา้ วราน ราน เกย่ี วขา้ ว กอ-เอีย-วอ-เกียว-ไมเ้ อก-เกีย่ ว-ขอ-อา- เกย่ี วขา้ ว วอ-ขาว-ไมโ้ ท-ข้าว


แบบฝกึ การอา่ นสะกดคาและแจกลกู ชดุ ที่ 10 คา คาอา่ น อา่ นวา่ ลกู เขย ลอ-อู-กอ-ลกู -ขอ-เออ-ยอ-เขย ลูกเขย บ่ายเบ่ยี ง บอ-อา-ยอ-บาย-ไมเ้ อก-บ่าย-บอ-เอยี -งอ- บา่ ยเบย่ี ง เบยี ง-ไมเ้ อก-เบย่ี ง สอ-ไอ-ใส-ไม้เอก-ใส่-ปอ-อ-ุ ยอ-ปุย- ใสป่ ยุ๋ ใสป่ ยุ๋ ไมจ้ ัตวา-ปยุ๋ ล้มปว่ ย ลอ-โอะ-มอ-ลม-ไม้โท-ล้ม-ปอ-อัว-ยอ-ปวย- ล้มปว่ ย ไมเ้ อก-ป่วย เลอ่ื ยไม้ ลอ-เอือ-ยอ-เล่อื ย-ไม้เอก-เลอ่ื ย-มอ-ไอ-ไม- เลอื่ ยไม้ ไมโ้ ท-ไม้ รอ-เอือ-ยอ-เรือย-ไม้เอก-เรื่อย-ปอ-เออื -ยอ- เรอ่ื ย เรอ่ื ยเป่ือย เปือ่ ย เปอื ย- ไมเ้ อก-เป่ือย มอดม้วย มอ-ออ-ดอ-มอด-มอ-อัว-ยอ-มวย-ไมโ้ ท-มว้ ย มอดม้วย อาศัย ออ-อา-อา-ศอ-อะ-ยอ-ศัย อาศัย ค้าขาย คอ-อา-คา-ไมโ้ ท-คา้ -ขอ-อา-ยอ-ขาย ค้าขาย โวยวาย วอ-โอ-ยอ-โวย-วอ-อา-ยอ-วาย โวยวาย


กจิ กรรมการเรยี นรูท้ ่ี 1 แจกลกู อา่ นคา คาชี้แจง แจกคาประสมสระโอะ เตมิ พยัญชนะต้นใน ช่องว่างใหเ้ ป็นคาที่มคี วามหมายและอ่านแจกลูก ค น คน จน น โ- ะ น ทน


กจิ กรรมการเรยี นรทู้ ่ี 2 แจกลกู อา่ นคา คาชแ้ี จง เขียนคาท่ีประสมสระเดียวกบั คาทกี่ าหนดให้ ตวั อยา่ ง เพาะ เคาะ เลาะ เจาะ 1.เก 2.เขา 3.ตวั 4.แห 5.เลอะ 6.โปะ๊ 7.รอ 8.เผา


กจิ กรรมการเรยี นรู้ท่ี 3 แจกลกู อา่ นคา คาชแ้ี จง เขยี นสระ เ-าะ ลงในช่องวา่ ง ลกู เงาะ _พ__ถ่วั หัว_ร__ เรือ_ห__ _ค__ไม้ ไป_ก__ ละ_ม__ ป_ี ถ__ ทะ_ล__ _จ__หู ป_ู บ__ เรอื _ห__ เหด็ _ผ__ _เร_อื _ห__ __


กจิ กรรมการเรยี นร้ทู ่ี 4 แจกลกู อา่ นคา คาชี้แจง เขยี นแจกลูกคาจากสระที่กาหนดใหโ้ ดยเติม พยัญชนะในชอ่ งว่างด้านซ้ายมือ และอ่านแบบแจกลกู ฉ น เฉอื น น ง เอ-อื ด ลด


กจิ กรรมการเรยี นรูท้ ่ี 5 แจกลกู อา่ นคา คาชแ้ี จง อ่านข้อความแลว้ ตอบคาถาม เขียนคาประสมสระอัว และอา่ นแบบแจกลกู ตาไปหาไมร้ วกในป่า 1.ตาไปหาอะไร……………………………………….. 2.ไมร้ วกคอื ตน้ อะไรและขึ้นทีไ่ หน…………………….. ………………………………………………………. คณุ พ่อชอบกนิ ถว่ั กวน เผอื กกวน และชอบกนิ ทเุ รยี นกวนมากจึงทาใหอ้ ว้ น 3.คุณพอ่ ชอบกนิ อะไรมากทส่ี ดุ ……………………….. 4.คุณพ่อเป็นคนอว้ นหรือผอม………………………… 5.ทาไมสิง่ ท่คี ุณพอ่ กนิ จึงทาใหอ้ ้วน………………….. 6.เขยี นคาทปี่ ระสมสระและตัวสะกดเหมอื นคาวา่ รวก และ กวน อย่างละ 3 คา และอ่านแบบแจกลกู ➢ รวก , จวก ……………………………………… ➢ กวน , ชวน ………………………………………


กจิ กรรมการเรยี นรทู้ ี่ 6 อา่ นหาสระ คาชี้แจง อ่านบทกลอนแล้วเลือกคาประสมสระทกี่ าหนดให้ เติมลงในชอ่ งว่าง คาท่ีประสมดว้ ยสระ 1. สระ เ-า ...................................................................................... 2. สระ ไ- ...................................................................................... 3. สระ แ- ...................................................................................... 4. สระ ใ- ...................................................................................... 5. สระ -า ......................................................................................


กจิ กรรมการเรยี นรู้ที่ 7 เรยี นรสู้ ระ คาชแี้ จง บอกรปู สระของคาต่อไปน้ี ตัวอยา่ ง ประสมดว้ ยรูปสระ ทะเล -ะ เ- 1. เกะกะ 2. ทาไม 3. ไถนา 4. ปาเปา้ 5. ค่านี้ 6. สีเทา 7. มคี า่ 8. ท่าเรือ 9. เผือ่ แผ่ 10. เยอ่ื ใย 11. ใต้ฟา้ 12. หัวใจ 13. น้าตา 14. ตอ่ สู้ 15. โตะ๊ เรียน


กจิ กรรมการเรยี นร้ทู ่ี 8 เรยี นรสู้ ระ คาชี้แจง เติมคาทปี่ ระสมสระตามทก่ี าหนด ลงใน ชอ่ งว่างใหค้ รบสมบูรณ์ ตวั อยา่ ง แม่ เสีย ใจเม่ือคณุ ยายเข้าโรงพยาบาล 1. เมือ่ ปดิ ภาคเรยี นฉันไป…………ปกู่ ับย่าทีต่ า่ งจงั หวดั 2.คุณยาย………..น้าพรกิ ใส่มะ………….พวงดว้ ย (กา, 3. …………….เปน็ รองเท้าทช่ี าวจีนนิยมใส่ 4.ตอน……………อากาศรอ้ นมากจนเหงอ่ื ไหล (เ - ะ) 5.น้องหยุดเรยี น………………เป็นหวดั (เ - าะ 6.แม่ถกั ผม…………………ใหล้ ูกๆไปโรง………… 7.เด็กฝาแฝดมกั ถกู แตง่ ตัวให้………กนั 8.วนั ขน้ึ ปีใหม่ท่ีบา้ นฉนั จะไดข้ นม…………ทุกปี 9.พี่อา่ นบทกลอนเปน็ ทา………ที่ไพเราะ (-อ) 10.นักเรียนควรฝกึ อา่ น……..ทุกวนั


กจิ กรรมการเรยี นรูท้ ่ี 9 เขยี นไป อา่ นไป คาชแี้ จง ใหน้ กั เรยี นฝึกอา่ นออกเสียง สะกดคาแลว้ เขียนคาให้ถกู ตอ้ ง ตวั อย่าง เด็ก ดอ - เอะ - กอ เด็ก 1.เล็ก ………………… ………... 2.เขด็ ………………… ………... 3.เก็ง ………………… ………... 4.เต็ม ………………… ………... 5.เป็ด ………………… ………... 6.แขง็ ………………… ………... 7.คัน ………………… ………... 8.หน ………………… ………... 9.ผล ………………… ………... 10.เดนิ ………………… ………...


กจิ กรรมการเรยี นร้ทู ่ี 10 ปรศิ นาหาคา คาช้แี จง ตอบคาถามจากข้อความต่อไปน้ี แล้วค้นหา คาตอบจากตารางอกั ษร โดยเขยี น ลอ้ มรอบคาตอบน้นั


แบบทดสอบก่อนเรยี น การอา่ นและการเขยี นแบบแจกลกู สะกดคา คาชแี้ จง ใหน้ กั เรยี นเลอื กคาตอบทถี่ ูกตอ้ งท่ีสุดเพยี งข้อเดียว โดยกาเคร่อื งหมายกากบาท (x) ลงในกระดาษคาตอบ ๑๐ ขอ้ (๒๐ คะแนน) ๑. ข้อใดเขยี นแจกลกู ผดิ ก. ตุน่ อุ่น หุ่น ขุ่น ข. เกา เรา เงา เทา ค. เรยี น เรยี ง เรยี ก เรือน ง. อัน อับ อมั อดั ๒. “ออ - อา - กอ - อา - ศอ “ เปน็ การอา่ นสะกดคาในขอ้ ใด ก. อากาส ข. อากาศ ค. อาหาร ง. อาหาน ๓. “ปกคลมุ ” เขยี นสะกดคาไดต้ ามข้อใด ก. ปอ - กอ + คอ - ลอ - อุ - มอ ข. ปอ - กอ + คอ - อุ - ลอ - มอ ค. ปอ - โอะ - กอ + คอ - ลอ - อุ - มอ ง. ปอ - โอะ - กอ + คอ - อุ - ลอ – มอ


๔. “รอ - อา – รา - ไมเ้ อก + รอ - รวั – ยอ” เขยี นเปน็ คาไดต้ ามขอ้ ใด ก. รา่ เรยี น ข. ร่ารวย ค. ราไทย ง. ราวง ๕. ขอ้ ใดเขยี นสะกดคาผดิ ก. นอ - อิ - วอ - นวิ - ไมโ้ ท + นอ - อา - งา = นว้ิ นาง ข. กอ - ไอ - ไก่ + ยอ - อา - งอ - ยาง - ไมเ้ อก = ไก่ยา่ ง ค. สอ - อะ - ดอ - อุ - งอ - ไม้โท = สะดุ้ง ง. พอ - อือ - นอ - พนื - ไมโ้ ท + ดอ - อิ - นอ = พื้นดนิ ๖. “ เปดิ เผย” เขยี นสะกดคาไดต้ ามข้อใด ก. ปอ - เอ -ดอ + ผอ - เอ - ยอ ข. ปอ - อิ - ดอ + ผอ - เอ – ยอ ค. ปอ - เออ - ดอ + ผอ - เอ – ยอ ง. ปอ - เออ - ดอ + ผอ - เออ – ยอ ๗. “ศกึ ษา” เขยี นคาอา่ นไดต้ ามขอ้ ใด ก. ศกึ - ษา ข. สึก - ษา ค. ศกึ - สา ง. สกึ - สา


๘. “สาม - มะ - เนน” เปน็ การเขยี นคาอา่ นของคาใด ก. สามเนน ข. สามเนร ค. สามเณน ง. สามเณร ๙. “วฒั นธรรม” เขยี นคาอา่ นไดต้ ามขอ้ ใด ก. วดั - ทะ - ทา ข. วัด - ทะ - นะ - ทา ค. วดั - ทะ - มะ ง. วดั - ทะ - นะ - ทา – มะ ๑๐. ขอ้ ใดเขยี นคาอา่ นถกู ตอ้ ง ก. เถาวลั ย์ อ่านว่า เถา - วัน ข. ประกาศ อ่านวา่ ประ – กาศ ค. หรรษา อา่ นว่า หัน - ษา ง. ลาธาร อา่ นวา่ ลา - ทาร


กระดาษคาตอบแบบทดสอบหลงั เรยี น เรอ่ื ง การอา่ นและการเขยี นแบบแจกลกู สะกดคา คาชแี้ จง จงเลอื กและใส่เคร่อื งหมายกากบาท (X) ในข้อที่ถูก ท่สี ดุ ข้อ ก ข ค ง ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐


ภาคผนวก เฉลยแบบฝกึ


เฉลยแบบทดสอบกอ่ นเรียน เรอ่ื ง การอา่ นและการเขยี นแบบแจกลกู สะกดคา ขอ้ ท่ี กอ่ นเรยี น ๑ค ๒ข ๓ค ๔ข ๕ข ๖ง ๗ง ๘ง ๙ข ๑๐ ก


กจิ กรรมการเรยี นรูท้ ่ี 1 แจกลกู อา่ นคา คาชี้แจง แจกคาประสมสระโอะ เติมพยญั ชนะต้นใน ชอ่ งวา่ งให้เป็นคาทีม่ คี วามหมายและอ่านแจกลูก ค น คน จน อยใู่ นดุลพินจิ ของครู น โ- ะ น ทน


กจิ กรรมการเรยี นรู้ท่ี 2 แจกลกู อา่ นคา คาช้ีแจง เขียนคาทป่ี ระสมสระเดยี วกับคาทกี่ าหนดให้ ตวั อยา่ ง เพาะ เคาะ เลาะ เจาะ 1.เก 2.เขา 3.ตวั อยใู่ นดุลพินจิ ของครู 4.แห 5.เลอะ 6.โปะ๊ 7.รอ 8.เผา


กจิ กรรมการเรยี นร้ทู ี่ 3 แจกลกู อา่ นคา คาช้แี จง เขียนสระ เ-าะ ลงในช่องวา่ ง ลกู เงาะ เพาะถ่วั หัวเราะ เรือเหาะ เคาะไม้ ไปเกาะ ละเมาะ ปเี ถาะ ทะเลาะ เจาะหู ปเู บาะ เรือ_ห__ เห็ดเผาะ _เร_ือ_ห__ __


กจิ กรรมการเรยี นร้ทู ี่ 4 แจกลกู อา่ นคา คาช้ีแจง เขยี นแจกลูกคาจากสระทก่ี าหนดให้โดยเตมิ พยัญชนะในช่องวา่ งด้านซ้ายมอื และอา่ นแบบแจกลูก ฉ น เฉอื น น อยู่ในดลุ พินจิ ของครู ง เอ-อื ด ลด


กจิ กรรมการเรยี นรู้ท่ี 5 แจกลกู อา่ นคา คาชแ้ี จง อ่านขอ้ ความแล้วตอบคาถาม เขยี นคาประสมสระอัว และอ่านแบบแจกลกู ตาไปหาไม้รวกในป่า 1.ตาไปหาอะไร ไม้รวก 2.ไม้รวกคอื ต้นอะไรและข้นึ ที่ไหน…………………….. ต้นไผ่เกิดขึน้ ในปา่ คณุ พอ่ ชอบกนิ ถวั่ กวน เผอื กกวน และชอบกินทุเรยี นกวนมากจงึ ทาให้อ้วน 3.คุณพ่อชอบกนิ อะไรมากที่สดุ ถ่วั กวน,เผือกกวน,ทุเรียนกวน 4.คุณพ่อเป็นคนอว้ นหรือผอม อว้ น 5.ทาไมสงิ่ ท่คี ณุ พอ่ กินจงึ ทาให้อ้วน เพราะมีไขมันและคอเรสเตอรอลสงู 6.เขียนคาท่ปี ระสมสระและตัวสะกดเหมือนคาวา่ รวก และ กวน อย่างละ 3 คา และอ่านแบบแจกลกู ➢ รวก , จวก ……อ…ยู่ใ…น…ดุล…พ…ินจิ …ขอ…งค…รู…………… อยู่ในดุลพนิ ิจของครู ➢ กวน , ชวน ………………………………………


กจิ กรรมการเรยี นรู้ท่ี 6 อา่ นหาสระ คาชี้แจง อ่านบทกลอนแลว้ เลอื กคาประสมสระทกี่ าหนดให้ เตมิ ลงในช่องว่าง คาทป่ี ระสมด้วยสระ 1. สระ เ-า เลา้ , เบา , เขา 2. สระ ไ- ไก่ , ไข่ , ไป 3. สระ แ- แม่ , แดง , แล้ว 4. สระ ใ- ใหญ,่ ใส , ใน , ใจ , ใช่ , ใคร 5. สระ -า กระต๊าก


กจิ กรรมการเรยี นรทู้ ่ี 7 เรยี นรสู้ ระ คาชแ้ี จง บอกรูปสระของคาต่อไปนี้ ตวั อย่าง ประสมดว้ ยรปู สระ ทะเล -ะ เ- เ-ะ -ะ 1. เกะกะ กา ไ- 2. ทาไม ไ- -า 3. ไถนา -า เ-า 4. ปาเปา้ 5. คา่ น้ี กา นี 6. สีเทา 7. มีคา่ นี เ-า 8. ท่าเรอื นี -า 9. เผ่อื แผ่ -า 10. เย่อื ใย 11. ใต้ฟา้ แ- 12. หัวใจ ใ- 13. น้าตา ใ- -า 14. ต่อสู้ หวั ใ- 15. โต๊ะเรียน กา -า -อ ส- ู โตะ๊


กจิ กรรมการเรยี นรูท้ ี่ 8 เรยี นรสู้ ระ คาชีแ้ จง เติมคาท่ีประสมสระตามที่กาหนด ลงใน ช่องวา่ งใหค้ รบสมบรู ณ์ ตวั อยา่ ง แม่ เสยี ใจเมื่อคุณยายเข้าโรงพยาบาล 1. เม่อื ปดิ ภาคเรยี นฉนั ไป เยย่ี ม ปกู่ บั ย่าท่ตี ่างจังหวดั 2.คุณยาย ตา น้าพรกิ ใส่มะเขือพวงดว้ ย (กา, 3. เก๊ียะเปน็ รองเทา้ ทชี่ าวจนี นิยมใส่ 4.ตอนเย็นอากาศรอ้ นมากจนเหงอื่ ไหล (เ - ะ) 5.นอ้ งหยุดเรยี นเพราะเปน็ หวัด (เ - าะ 6.แมถ่ ักผม เปีย ใหล้ กู ๆไปโรงเรยี น 7.เด็กฝาแฝดมักถูกแต่งตวั ให้ เหมอื น กนั 8.วันข้นึ ปีใหม่ทบ่ี า้ นฉันจะได้ขนมเป๊ียะทกุ ปี 9.พอ่ี า่ นบทกลอนเป็นทานองทไ่ี พเราะ (-อ) 10.นกั เรยี นควรฝกึ อ่าน เขยี น ทกุ วัน


กจิ กรรมการเรยี นรูท้ ี่ 9 เขยี นไป อา่ นไป คาชีแ้ จง ให้นกั เรยี นฝึกอา่ นออกเสยี ง สะกดคาแล้ว เขียนคาให้ถูกตอ้ ง ตัวอย่าง เด็ก ดอ - เอะ - กอ เดก็ 1.เล็ก ลอ - เอะ - กอ เล็ก 2.เขด็ ขอ - เอะ - ดอ เข็ด 3.เกง็ กอ - เอะ - งอ เกง็ 4.เต็ม คอ - เอะ - มอ เต็ม 5.เปด็ ปอ - เอะ - ดอ เปด็ 6.แขง็ ขอ - แอะ - งอ แขง็ 7.คนั คอ - อะ - นอ คนั 8.หน หอ - โอะ - นอ หน 9.ผล ผอ - โอะ - นอ ผล 10.เดนิ ดอ - เออะ - นอ เดิน


กจิ กรรมการเรยี นร้ทู ่ี 10 ปรศิ นาหาคา คาช้แี จง ตอบคาถามจากข้อความต่อไปน้ี แล้วค้นหา คาตอบจากตารางอกั ษร โดยเขยี น ลอ้ มรอบคาตอบน้นั


เฉลยแบบทดสอบหลงั เรียน เรอ่ื ง การอา่ นและการเขยี นแบบแจกลกู สะกดคา ขอ้ ที่ หลงั เรยี น ๑ค ๒ข ๓ค ๔ข ๕ข ๖ง ๗ง ๘ง ๙ข


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook