Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore คู่มือการตกแต่งภาพออนไลน์ด้วย Photopea - 240365

คู่มือการตกแต่งภาพออนไลน์ด้วย Photopea - 240365

Published by Naresuan University Archive, 2022-03-24 08:05:04

Description: เอกสารประกอบการอบรม "หลักสูตรการตกแต่งภาพออนไลน์ด้วย Photopea"
วันที่ 24 มีนาคม 2565
จัดโดย CITCOMS

Keywords: photopea,การตกแต่งภาพ

Search

Read the Text Version

ชอื่ โปรแกรม Photopea (โฟโตพ้ )ี เข้าใช้งานได้ที่ https://www.photopea.com เป็นโปรแกรมออนไลนท์ ีใ่ ชส้ าหรับตกแตง่ , ตดั -ตอ่ หรือรที ชั รูป ฯลฯ ฟรี สามารถเรยี กใช้งานผ่านหนา้ เว็บเบราว์เซอร์ (ไมต่ ้องติดตัง้ ลงในคอมพิวเตอร์) • มีหน้าตาการทางาน (User Interface) เคร่ืองมือ (Tools) และเมนูที่คลา้ ยกับ โปรแกรม Adobe Photoshop • รองรับการเปิดไฟลภ์ าพจากบนเครื่องหรือเปิดผา่ นลงิ ก์ URL ได้ • มีเคร่ืองมือเพียงพอที่สามารถจบช้ินงานไดใ้ นโปรแกรมเดียว • สามารถสง่ ออก (Export) ไฟล์ภาพไดห้ ลายรูปแบบ คลอบคลุมการใชง้ านท่วั ไป

ชอ่ งทางการนาเข้า สามารถทาได้หลายวิธี เชน่ เลอื กรูปแบบการค้นหาไฟล์ ไฟลม์ าจากทต่ี ่างๆ จากอปุ กรณ์ท่ีกาลังใชง้ าน, Google Drive/ Dropbox สรา้ งช้ินงานใหม่ จากคอมพิวเตอร์, เทมเพลตออนไลน์ หรอื จะลากไฟล์ (ต้ังค่าด้วยตนเอง) เข้ามาวางในตวั โปรแกรมเลยก็ได้ ลากไฟล์เขา้ มาวาง แตห่ ากต้องการสรา้ งไฟลง์ านในรปู แบบต้ังค่าด้วยตนเอง ใหเ้ ลอื กท่ีคาส่ัง New Project

คือ บานหนา้ ต่างสาหรับการตัง้ คา่ ตา่ งๆ สามารถตัง้ ช่ือไฟล์ ตงั้ คา่ ความกว้าง, ความสูง, ความละเอยี ด และสขี องพน้ื หลงั ได้ตามความตอ้ งการ หรือสามารถเลอื กขนาดไฟล์ของช้ินงานได้จาก Templates สาเรจ็ รูป ท่ีถูกจัดกลมุ่ ไว้ให้เลอื กใชง้ านในแต่ละประเภทได้ อย่างสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน

Top Menu Option Bar Side Bar เปดิ -ปดิ Slide bar Toolbar Top/Main Menu : แถบเมนูหลกั ของโปรแกรม Option Bar : แถบปรบั แตง่ คา่ ตามเครอื่ งมอื Toolbar : แถบเคร่อื งมอื Side Bar : หนา้ ตา่ งปรบั แต่งคา่ เพม่ิ เติม Working Area : พ้ืนทก่ี ารทางาน Working Area

เปน็ เมนูสาหรับการกาหนดค่าเริ่มต้นให้กับไฟล์ เช่น การสร้างงานใหม่ การเปดิ /การนาเข้าไฟล์ ฯลฯ การ Save/Export ไฟล์เพอ่ื นาไปใช้ New… : สรา้ งไฟลง์ านใหม่ Open… : เปิดไฟลจ์ ากเครื่อง Save : บนั ทกึ Save as PSD : บนั ทกึ เป็นสกลุ ไฟล์ PSD (Photoshop document) Export as : นาออกเปน็ สกุลไฟลภ์ าพรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น PNG, JPG, SVG, GIF, PDF เป็นต้น

เปน็ เมนสู าหรับแก้ไขไฟล์ เช่น การตัด, การคัดลอก, การปรบั ขนาด จัดเรียง ฯลฯ Undo/Redo : ยกเลิก/ทาซา้ Content-Aware Scale : ปกป้องพน้ื ทใี่ ห้คงสัดส่วนเดิมไว้ Puppet Warp : การปรบั รปู ร่างด้วยการปักมุด Step Forward : ไปข้างหน้า 1 สเต็ป Free Transform : ปรับรูปทรงอสิ ระ Transform : ปรบั รูปทรงรปู แบบต่างๆ Step Backward : ยอ้ นหลงั 1 สเตป็ Auto-Align : จดั เรยี งรูปท่ีเหมือนกันอัตโนมัติ Auto-Blend : รวมรูปที่เหมอื นกันอัตโนมัติ Fade… : ไลร่ ะดบั ความโปร่งใส Define New : สรา้ งลวดลายหรือหวั แปรง Cut : ตดั Copy : คัดลอก Copy Merged : คัดลอกแลว้ รวม Paste : วาง Clear : ลบทิ้ง Fill… : สีพืน้ Stroke… : เส้น

Again : ทาซ้าคาสัง่ ลา่ สดุ Scale : ปรบั ขนาด Rotate : หมุน Distort : บิดภาพ Perspective : ปรับสดั ส่วนตามแนวลึก Warp : ดัดภาพตามแนวตาขา่ ย Rotate 90 Clockwise (CW) : หมุนขวาตามเข็มนาฬิกา 90 องศา Rotate 90 Counterclockwise (CCW) : หมุนซา้ ยทวนเข็มนาฬิกา 90 องศา Rotate 180 : หมุน 180 องศา Flip Horizontally : พลกิ กลบั ด้านแนวนอน Flip Vertically : พลิกกลับดา้ นแนวต้งั

เปน็ เมนสู าหรับปรับ/ตกแตง่ ไฟลภ์ าพ เช่น การแกไ้ ขความสวา่ ง, สี การปรบั ขนาด ฯลฯ Mode : โหมดสีการทางาน Canvas Size… : ปรบั เพมิ่ หรือลดพ้ืนท่ีการทางาน Adjustments : ชุดปรบั แต่งรูปภาพ Image Size… : ปรับขนาดภาพ Auto Tone : ปรบั โทนสีอตั โนมตั ิ Transform : ปรบั แต่งรปู ทรงของภาพ เช่น Auto Contrast : ปรบั ระดับการตัดกันของสีอัตโนมัติ หมนุ , บดิ , ยอ่ /ขยาย Auto Color : ปรับสที ผ่ี ิดปกติอัตโนมัติ Crop : ตดั พืน้ ทบ่ี างส่วนออกจากภาพ Reduce Colors : ลดการใชส้ ี Trim… : ตดั สว่ นทเ่ี ป็นพ้ืน Background ทิ้ง Vectorize Bitmap : แปลงภาพใหเ้ ป็นเวกเตอร์ Reveal All : ขยายพื้นทกี่ ารทางานให้ ครอบคลมุ วัตถทุ ั้งหมด

เป็นเมนสู าหรับการจัดการเลเยอรใ์ นการทางาน หรือใช้งานร่วมกับบานหน้าต่างเลเยอร์ New : สร้างเลเยอร์ใหม่ Duplicate Layer : ทาสาเนาเลเยอร์ Duplicate Into… : ทาสาเนาเลเยอรแ์ ลว้ นาไปวางในไฟลง์ านอ่ืน Delete : ลบเลเยอร์ Layer Style : เลเยอร์ทม่ี ีการใชง้ านสไตล์ New Fill Layer : สร้างและเทสลี งในเลเยอรใ์ หม่ New Adjustment Layer : สรา้ งเลเยอรส์ าหรับปรับแตง่ Raster Mask : ใชร้ ปู ทรงของภาพเลเยอร์บนบงั ส่วนของภาพเลเยอร์ลา่ ง Vector Mask : ใช้รูปทรงของเส้น Path บังพืน้ ทบี่ างสว่ นของภาพในเลเยอร์ Clipping Mask : กาหนดใหร้ ูปทรงหรือวัตถุบังพื้นทขี่ องภาพตามวัตถทุ อ่ี ยู่ในเลเยอร์

Smart Object : ทาใหภ้ าพยงั คงคณุ สมบัตขิ องต้นฉบับไว้ Rasterize : แปลงภาพให้กลบั มาเปน็ ภาพแบบ Raster หรอื ภาพบิทแมท Rasterize Layer Style : ภาพที่มีการใช้งานเลเยอร์สไตล์ Group Layers : จดั กลุ่มเลเยอร์ Arrange : จดั เรียงเลเยอร์ Animation : ทาความเคล่ือนไหวแบบง่าย (GIF) Merge Down : รวมกบั เลเยอร์ล่าง Flatten Image : รวมเลเยอร์ทง้ั หมด Defringe : ลบขอบม่วง (Color Fringing)

เป็นเมนูสาหรับควบคุมการทางานในโหมดของ Selection เพม่ิ เตมิ All : เลือกทงั้ หมด Deselect : ยกเลกิ Selection Inverse : เลอื กสว่ นกลบั ของ Selection Color Range… : สรา้ ง Selection โดยอ้างอิงจากคา่ สที ่ีเหมือนหรือใกล้เคียงกัน Magic Cut… : ตดั พน้ื หลงั ออกดว้ ยหวั แปรง Refine Edge… : ตดั พนื้ หลงั และตกแต่งเสน้ ขอบ Modify : ปรับแต่ง Selection เพ่มิ เตมิ Transform Selection : ปรบั แตง่ ขนาด/รปู ทรงของ Selection Quick Mask Mode : สร้าง Selection ดว้ ยหัวแปรง Save Selection : บันทึก Selection (จะถูกบนั ทกึ ไวท้ ่ีพาเนล Channels)

สาหรับจัดการมุมมองและเส้นไกด์บนหนา้ จอการทางาน Zoom In : ซูมเข้า Zoom Out : ซมู ออก Fit The Area : ปรบั มมุ มองให้พอดีกับพ้ืนท่กี ารทางาน Pixel to Pixel : ปรบั มมุ มองให้พอดีกับขนาดของภาพ Screen Mode : รูปแบบการแสดงของพื้นที่การทางาน Extras : เปดิ /ซอ่ นการแสดงเคร่ืองมือช่วยเหลอื ท้ังหมดชั่วคราว Show : เลอื กแสดงเครอ่ื งมือช่วยเหลือ อาทเิ ช่น เสน้ ไกด์, กริด ฯลฯ Rulers : หน่วยวดั Snap : ช่วยดงึ ดดู วัตถุเขา้ หาเส้นไกด์ Snap to : เลอื กวา่ ต้องการให้วัตถุดงึ ดูดเข้าหาส่ิงใด เชน่ เสน้ ไกด์, กรดิ ฯลฯ Lock Guides : ล็อคเสน้ ไกด์ Clear Guides : ลบเสน้ ไกดท์ ง้ั หมด Add Guides : เพม่ิ เส้นไกดแ์ นวต้ังและแนวนอน โดยระบุคา่ ระยะห่างจากขอบภาพ Guides from Layer : สรา้ งเสน้ ไกด์ตามขนาดของชิ้นงาน

ใชใ้ นการเปิด-ปดิ ชุดเคร่ืองมือและบานหนา้ ต่างย่อยในโปรแกรม Adjustments : ปรับแต่งรูปภาพ โดยคาสั่งจะแสดงเป็นรูปไอคอน Brush : หัวแปรง Character : พมิ พ์ข้อความ Color : แถบเลอื กสี History : ประวัตกิ ารทางาน Layers : เลเยอร์ Paragraph : จดั เรยี ง/ยอ่ หนา้ /ชุดข้อความ Paths : เส้นพาท (สรา้ งเสน้ /รปู ทรงประเภทเวกเตอร์) Swatches : ชดุ สที ีใ่ ชง้ าน

เปน็ เมนสู าหรับปรับแต่งภาพให้มลี กั ษณะพิเศษ เชน่ การทาภาพเบลอ การแกไ้ ขสดั สว่ น, การบิดภาพ, การแปลงภาพให้เป็นสไตล์ต่างๆ ฯลฯ Filter Gallery… > Artistic : สรา้ ง Effect กับภาพให้กลายเป็นงานศลิ ปะ Lens Correction : บดิ ภาพดว้ ยลักษณะของเลนส์ (เวา้ /นนู ) Liquify : ปรบั แต่งเฉพาะส่วน เชน่ ยืด, ยุบ, บีบ, ขยาย ฯลฯ 3D : สรา้ ง Effect ใหภ้ าพมีลักษณะพนื้ ผิวที่มคี วามนูนลึก Blur : สร้าง Effect ภาพให้เบลอดว้ ยรูปแบบต่างๆ Distort : ปรับรปู ทรงของภาพให้บิดเบ้ียว Noise : Effect สาหรับจดั การ Noise ที่อยู่ในภาพ Pixelate : สร้าง Effect ใหภ้ าพมลี กั ษณะเป็นลายพิกเซล Sharpen : Effect ปรบั แต่งระดับความคมชัดให้กบั ภาพ

เครื่องมอื Crop เคร่ืองมอื Selection เครอ่ื งมอื Retouch เครื่องมือ Eye Dropper เคร่อื งมอื Brush เครอ่ื งมือเทสี ปรบั แตง่ ความมดื /สวา่ ง เครอ่ื งมือ Text ข้อความ ความคมชดั /เบลอ เครือ่ งมือ Path เครอ่ื งมอื Pen เครือ่ งมอื ควบคมุ หน้าจอ เครอ่ื งมือ Shape เคร่อื งมอื Mask สี Foreground และ Background แถบชดุ เครื่องมือท่ใี ชใ้ นการทางาน อย่ดู ้านซา้ ยสุดของหนา้ จอโปรแกรม

การสร้าง Selection คือ การกาหนดขอบเขตการทางานของภาพในการแก้ไขหรือปรับแต่ง เปน็ การเลือกส่วนของภาพเพื่อทาการอย่างใดอยา่ งหน่ึง โดยเครือ่ งมอื สร้าง Selection จะแบง่ ออกเป็นกลมุ่ ๆ เพือ่ ให้งา่ ยต่อการเลือกนามาใชง้ านดังนี้ : ใช้สร้าง Selection ท่มี ีลกั ษณะเป็นรปู ทรงเรขาคณิต ประกอบด้วยรูปทรงสเ่ี หล่ยี ม, วงกลม/วงรี : ใช้สร้าง Selection รปู ทรงอสิ ระด้วยการวาด : ใชส้ ร้าง Selection รปู ทรงเหลยี่ มดว้ ยการคลิกต่อจุด : ใชส้ รา้ ง Selection ตามรปู ทรงของวตั ถุท่ีอยูใ่ นภาพ ด้วยการลากเพือ่ ต่อจุด โดยเส้นทเี่ กดิ ข้ึนจะถูกดูดไปติด กับขอบผิวของวัถตโุ ดยอัตโนมัติ : ใช้สรา้ ง Selection แบบอัตโนมัติดว้ ยการคลกิ ลงบน พืน้ ผวิ ภายในภาพเพื่อเลอื กพ้ืนที่ๆ ตอ้ งการ

Rectangle Select Selection ที่มลี ักษณะเปน็ รูปทรงส่ีเหล่ียม ภาพท่ีเกดิ จาก Selection ทีม่ กี ารกาหนดค่า Feather = 20 px Feather คอื การกาหนดใหบ้ ริเวณขอบของ Selection มคี วามฟุ้งเบลอ โดยถา้ Feather มคี า่ มาก ความฟ้งุ เบลอกจ็ ะย่ิงมาก

Ellipse Select Selection ท่มี ีลักษณะเปน็ รูปวงกลม/วงรี ภาพท่เี กิดจาก Selection ท่มี กี ารกาหนดค่า Feather = 20 px Feather คอื การกาหนดใหบ้ ริเวณขอบของ Selection มคี วามฟุง้ เบลอ โดยถ้า Feather มคี า่ มาก ความฟุง้ เบลอกจ็ ะย่งิ มาก

ลากเมาส์สรา้ งรปู ทรงของ Selection ได้อย่างอิสระ Lasso Select เหมาะกบั การสร้าง Selection ท่ีมลี ักษณะรูปทรงอสิ ระด้วยการวาด หรอื ใช้เพ่ือปรับแตง่ Selection เช่น การเพิ่ม/ลบ พน้ื ท่ี Selection

คลิกเมาส์เพอ่ื ต่อจดุ ตามมมุ ของวตั ถุ Polygonal Lasso Select เพือ่ สรา้ ง Selection แบบเหลย่ี ม เหมาะกบั การสร้าง Selection เพ่อื เลอื กวตั ถุทีเ่ ป็นทรงเหล่ียมหรือมุมฉาก ด้วยการคลกิ เพือ่ ตอ่ จุดแบบต่อเน่อื ง

ลากเมาสร์ อบขอบผวิ ของวตั ถุ Magnetic Select เหมาะกบั การสร้าง Selection รูปทรงอสิ ระ โดยอาศยั ขอบผิวของวัถตุ เปน็ ตัวชว่ ยในการสร้างเส้นแบบต่อเน่อื ง การไดคัทภาพ (Dicut) คือ การตดั เอาเฉพาะวตั ถุออกมาจากภาพ โดยมจี ุดประสงคเ์ พื่อนาไปทางานต่อในรปู แบบต่างๆ เชน่ นาไปวางกับพ้ืนหลังใหม่ หรอื นาเอาไปประกอบกับงานชิน้ อืน่

เลอื กพน้ื ที่ด้วย Magic Wand เทสีใหม่แทนทส่ี ีเดมิ Magic Wand ใช้สร้าง Selection เฉพาะพน้ื ที่ โดยใชค้ วามแตกต่างกันของสที ่ีอยู่ในภาพ โดยเลอื กจากบริเวณที่มีค่าสเี หมือน/ใกล้เคียงกัน

เทสใี หมแ่ ทนทส่ี เี ดมิ เลือกพ้ืนทีด่ ้วย Quick Selection Quick Selection ใชส้ ร้าง Selection แบบต่อเนือ่ งด้วยการระบาย ลงในพนื้ ที่ๆ ต้องการ โดยเลือกจากบริเวณท่ีมี คา่ สใี กล้เคยี งกัน

เลือกพืน้ ท่ดี ว้ ย Object Selection สร้างพื้นที่ Selection เพือ่ ปรับสีเฉพาะในพน้ื ทๆ่ี กาหนดไวเ้ ท่าน้ัน Object Selection ใช้ในการสร้าง Selection เฉพาะพน้ื ที่ โดยการลากครอบวัตถทุ ี่ต้องการ จากนัน้ โปรแกรมจะคานวณการสร้างพื้นท่ี รอบวตั ถใุ นภาพนั้นใหโ้ ดยอัตโนมัติ

เลอื กพ้ืนท่ีเฉพาะส่วนท่ีต้องการ บรเิ วณจดุ ตดั ของเส้นไกด์ (Rule of Thirds ) จะเป็นตาแหนง่ ท่ีช่วยในการจดั วางองค์ประกอบให้กบั Object ท่อี ยู่ในภาพมี ความนา่ สนใจมากขน้ึ Crop Tool ใชส้ าหรบั เลือกพื้นท่ีเฉพาะสว่ นที่ต้องการและตัดส่วนที่ไม่ตอ้ งการท้งิ มแี นวเสน้ ไกด์ชว่ ยในการจัดวางตาแหน่งของวัตถุ

Spot Healing Brush Tool : สาหรับแก้ไขตาแหนง่ ทเี่ สียหายภายในภาพ โดยจะทาการเลือกพ้ืนที่สว่ นที่ใกลเ้ คียงกับ บริเวณเดมิ แล้วนาพ้ืนผวิ ที่ได้ไปวางแทนท่ี และเกลย่ี สีใหเ้ ข้ากับสีของพื้นท่เี ดิม Healing Brush Tool : ท้ัง Healing Brush และ Patch Tool จะมี Patch Tool ความสามารถในการช่วยแกไ้ ขจุดบกพร่อง หรือพืน้ ผวิ ที่เสียหายท่เี กิดข้ึนภายในภาพ ตา่ งกันตรงวธิ ีการใชง้ าน คือ Patch Tool ตอ้ งสร้าง Selection เพอ่ื เลือกพื้นท่ีกอ่ น แล้วใชว้ ิธีการลากย้ายตาแหนง่ ไปยงั สว่ น ของพนื้ ผวิ ทตี่ ้องการนาไปแทนท่ี

ตวั อยา่ งการใชเ้ ครื่องมือ Spot Healing Brush Tool เพ่อื แกไ้ ขร้ิวรอยตา่ งๆ ปรับขนาดของหัวแปรง ปรบั ความแรงในการแก้ไขพ้นื ผิว ปรับขนาดของหัวแปรง ใหม้ ขี นาดใหญ่ครอบคลมุ พื้นทๆ่ี ตอ้ งการแกไ้ ข คลกิ หัวแปรงลงในตาแหน่งทต่ี ้องการ โปรแกรมจะทาการปรบั พ้นื ผวิ ใหโ้ ดยอัตโนมัติ

ตวั อย่างการใชเ้ คร่อื งมือ Spot Healing Brush Tool แกไ้ ขภาพดว้ ยการลบ เชน่ เครอื่ งหมายหรือสัญลักษณ์บางอย่างที่ไมต่ ้องการให้อยู่ในภาพ ปรบั ขนาดของหวั แปรง ปรบั ความแรงในการแกไ้ ขพนื้ ผิว วางบนพนื้ ที่ๆ ตอ้ งการ Before After คลกิ หัวแปรงลงในตาแหน่งทต่ี อ้ งการแกไ้ ข โปรแกรมจะทาการปรบั พ้ืนผวิ บริเวณดงั กล่าวให้โดยอตั โนมัติ

ตวั อย่างการใช้เครื่องมือ Healing Brush Tool ลบพ้นื ผิวบางสว่ นท่ีไม่ต้องการออกจากภาพ ปรบั ขนาดของหวั แปรง ปรบั ความแรงในการแกไ้ ขพ้ืนผิว 2 กาหนดจดุ เริม่ ต้นในการเลอื กพืน้ ทผี่ วิ 1 โดยการกดปมุ่ Alt ค้างไวแ้ ลว้ คลิกลงใน พนื้ ท่ีๆ ตอ้ งการ 1 ครงั้ จากนน้ั ปล่อย ปุม่ Alt แลว้ คลิกเมาสล์ งในตาแหน่ง พนื้ ผิวที่ตอ้ งการแกไ้ ข โดยโปรแกรม จะนาพ้นื ผิวบริเวณที่เลือกนนั้ ไปวางทบั (1) ตาแหนง่ ทีเ่ ลอื ก (2) ตาแหนง่ ที่ ตอ้ งการแกไ้ ข ข้อแตกตา่ งระหวา่ งการใชง้ าน Healing Brush และ Spot Healing Brush Tool • Healing Brush จะต้องเลอื กพื้นผิวก่อน (Alt+คลกิ ) จากนัน้ จึงคลกิ ลงบนพน้ื ที่ๆ ตอ้ งการแก้ไข • Spot Healing Brush สามารถคลกิ ลงบนพ้ืนผวิ ท่ีตอ้ งการแกไ้ ขได้เลย

ตวั อย่างการใชเ้ ครื่องมือ Patch Tool แกไ้ ขหรือลบพ้ืนท่ีบางส่วนท่ีไม่ตอ้ งการออกจากภาพ โดยใช้พ้นื ผิวใกล้เคียงวางทับแทนพื้นท่ีเดิม After Before 1 2 วาดพนื้ ทร่ี อบพ้ืนผิว ลากมาวางท่ตี าแหน่ง ทีต่ อ้ งการปรบั แต่ง พ้นื ผวิ ใหม่ ซึ่งจะถูกนา ไปวางทับแทนทเ่ี ดมิ ขอ้ ดขี องการใช้ Patch Tool คือ สามารถสร้าง Selection ไดอ้ ยา่ งอิสระ เม่ือเทียบ กบั การใช้แบบหัวแปรง ซ่งึ Selection จะอยูใ่ นลกั ษณะวงกลม หากต้องการผลลัพธท์ ่ีดีควรเลอื กลกั ษณะพืน้ ท่ผี ิวใหมท่ ี่มีความใกล้เคยี งกบั พน้ื ที่ผวิ เดมิ และหลกี เล่ียง บรเิ วณท่ีมกี ารตดั กันของสีท่ีอยู่ในภาพมากเกนิ ไป เนื่องจากโปรแกรมจะทาการเกล่ยี สีระหวา่ งพื้นท่ี ทง้ั สองให้โดยอัตโนมัติ (1) พืน้ ผวิ เดิม (2) พ้นื ผวิ ใหมท่ จี่ ะนาไปแทนที่

Content-Aware Move Tool : สามารถใชล้ บหรอื เคลื่อนย้ายสงิ่ ต่างๆ ในภาพ ได้อย่างง่ายดาย Red Eye Tool : เปน็ เครื่องมือสาหรับลบการสะทอ้ นของตา กบั แสงแฟลช (แกส้ ตี าแดง)

ตัวอยา่ งการใช้เคร่ืองมือ Content-Aware Move Tool ในการเคลอ่ื นยา้ ย/เปลีย่ นตาแหนง่ วัตถุที่อยใู่ นภาพ วาดพื้นท่รี อบวตั ถุ ท่ีตอ้ งการย้ายตาแหน่ง เลอื กเคร่อื งมอื Content-Aware Move Tool แลว้ วาดพนื้ ทร่ี อบวัตถุ จากนั้นลากวัตถุน้ันยา้ ยไปยงั ตาแหนง่ ใหมท่ ่ีต้องการ

ตัวอย่างการใช้เคร่ืองมือ Red Eye Tool ในการแก้ไขปัญหาแสง (สีแดง) สะท้อนเขา้ ดวงตาที่เกิดจากการถา่ ยภาพด้วยแฟลช ปรับขนาดของหวั แปรง ปรับความแรงในการแกไ้ ขพ้นื ผิว เลือกขนาดหัวแปรง (Brush) สีของดวงตา คลิกลงในตาแหน่ง ใหม้ ขี นาดใหญ่กวา่ บริเวณท่ี ท่ีแกไ้ ขแล้ว ดวงตาที่เป็นสแี ดง ตอ้ งการแก้ไขเลก็ นอ้ ย เพื่อให้ ได้ผลลัพธ์ครอบคลุมพน้ื ที่ สามารถแกไ้ ขสีตาแดงท่เี กดิ จากการถ่ายภาพด้วยแฟลช โดยคลิกหวั แปรงลงที่ตาแหนง่ ของดวงตาท่เี ป็นปัญหาไดท้ นั ที

Clone Tool ปรับขนาดของหัวแปรง เป็นเคร่ืองมอื สาหรับลบร้ิวรอยในรูปภาพ โดยจะทาการคดั ลอกส่วนใดสว่ นหนงึ่ ปรับความแรงในการแกไ้ ขพื้นผิว ในรูปภาพแลว้ นาไปแทนท่สี ว่ นที่ต้องการแก้ไข เช่น การซ่อมแซมรูปภาพในส่วนท่ี หายไปหรือลบบางส่วนทีไ่ ม่ต้องการออกจากภาพ Before After วิธีการทางาน : ใหก้ ดปุ่ม Alt ค้างไว้ แลว้ คลิกเมาส์ซา้ ยลงบริเวณท่ตี ้องการเพ่อื กาหนดให้เป็นจดุ เริม่ ตน้ ตวั อย่างการใช้เครือ่ งมอื Clone Tool ลบวัตถทุ ีไ่ ม่ต้องการออกไปจากภาพ ในการคัดลอก จากน้นั คลกิ หรือลากเมาสล์ งในพนื้ ท่ีๆ ต้องการ เพ่ือวางพ้ืนผวิ ที่คดั ลอกไว้ทับลงไป

เลือกขนาดหวั แปรง (Brush) ตัวอยา่ งการใชเ้ ครื่องมือ Clone Tool ในการคัดลอกวัตถทุ ีอ่ ยู่ในภาพ ให้มีขนาดใหญ่กวา่ บริเวณท่ี ต้องการแกไ้ ขเลก็ น้อย + คอื บริเวณที่ Clone Tool ทาการคดั ลอกพ้นื ผวิ มาวางในตาแหน่งทหี่ วั แปรงระบาย วธิ กี ารทางาน : ให้กดปมุ่ Alt คา้ งไว้ แลว้ คลิกเมาส์ซ้ายลงบริเวณทตี่ อ้ งการเพ่ือกาหนดใหเ้ ป็นจุดเรมิ่ ต้น ในการคัดลอก จากน้นั คลกิ หรอื ลากเมาส์ลงในพืน้ ทๆี่ ต้องการ เพ่ือวางพ้ืนผวิ ที่คดั ลอกไว้ทับลงไป

Brush Tool : เปน็ เคร่อื งมือท่ใี ชใ้ นการวาดหรือทาสี โดยจะมรี ปู แบบของเส้นขอบ Pencil Tool ตามชนิดของหัวแปรง : เปน็ เครื่องมอื ทใี่ ชใ้ นการวาดคลา้ ยกับ Brush แต่จะมีข้อแตกต่างกนั ตรงท่ี Pencil จะไม่มีลักษณะแบบเส้นขอบฟุ้ง Color Replacement : เปน็ เครื่องมือทใ่ี ช้สาหรับเปลย่ี นสวี ัตถภุ ายในภาพ โดยการระบาย สใี หมไ่ ปทับสีเดิม โดยส่วนของเงาและลวดลายของวัตถุน้ันยังคงอยู่

ลกั ษณะของหัวแปรง Brush Tool ขอบจะมคี วามฟ้งุ ลกั ษณะของหัวแปรง Pencil Tool ขอบจะเรียบไม่ฟุ้ง

ปรับขนาดของหัวแปรง เลอื กใชห้ วั แปรงแบบขอบฟงุ้ จะได้ผลลัพธ์ท่ีดีกวา่ ปรับความแรงในการแกไ้ ขพืน้ ผิว ระบายลงในบรเิ วณ ท่ตี อ้ งการเปลยี่ นสี ตวั อย่างการใชเ้ ครือ่ งมือ Color Replacement เพื่อเปลี่ยนสีพ้ืนผวิ ของวัตถทุ ี่อยใู่ นรูปภาพ

Blur Tool : ทาให้ภาพเบลอในบรเิ วณทต่ี ้องการ Sharpen Tool Smudge Tool : ทาใหภ้ าพคมชัดขน้ึ ในบริเวณทตี่ ้องการ : ทาใหเ้ กิดลักษณะผิวของภาพไหลไปตามทิศทางที่ระบาย คลา้ ยกบั การเอานว้ิ ไปเกลี่ยสีที่ยงั ไม่แห้ง ลักษณะการใช้งานของเคร่อื งมือทงั้ 3 จะใช้วิธีการระบายดว้ ยหัวแปรงลงในพน้ื ที่ๆ ต้องการปรับหรอื แกไ้ ข

ตวั อยา่ งการใชเ้ ครอ่ื งมือ Blur และ Sharpen Tool ปรบั ขนาดและความแรง ของหัวแปรง (Brush) พื้นทๆี่ มีการระบาย ข้อควรระวัง: สาหรับการใช้ Sharpen Tool ไม่ควรใช้ % ความแรงของคา่ Strength มากเกนิ ไป เพราะจะทาใหพ้ นื้ ผิวของภาพเกิดความเสียหายได้ ทง้ั 2 เครอื่ งมอื มวี ิธกี ารใช้งานโดยการเลอื กชนดิ และขนาดของหัวแปรง (Brush) แล้วระบายลงในพื้นผวิ เฉพาะส่วนท่ตี ้องการปรบั แต่งได้ โดย Blur Tool จะทาใหเ้ กิดความเบลอในบริเวณ ของภาพทถ่ี ูกระบาย สว่ น Sharpen Tool ทาใหเ้ กดิ ความคมชดั ในบริเวณของภาพที่ถูกระบาย

ตวั อยา่ งการใช้เครอ่ื งมือ Smudge Tool เพือ่ สร้าง Effect บางอยา่ งใหก้ ับตวั อักษร ปรับขนาดของหัวแปรง ปรบั ความแรงในการแกไ้ ขพน้ื ผิว คลิกซา้ ยคา้ งไว้ แล้วลาก ไปตามทศิ ทางทีต่ อ้ งการ บริเวณทหี่ วั แปรง Smudge Tool ลากผา่ น จะเกดิ ลกั ษณะภาพทค่ี ลา้ ยกับถูกนิว้ ถไู ปตามทิศทางของเมาส์

Dodge Tool : ทาใหก้ ับภาพมืดลง Burn Tool : ทาให้กบั ภาพสวา่ งข้ึน Sponge Tool : ทาใหภ้ าพมีสีสดข้ึน/ซีดลง เป็นชดุ เคร่ืองมือท่ใี ชใ้ นการปรบั แตง่ แสง (ความมดื /สว่าง) ใหก้ บั รปู ภาพ การทางานของเคร่อื งมือ จะใชว้ ธิ กี ารระบายลงในพ้นื ที่ๆ ตอ้ งการแก้ไข

ตวั อย่างการใช้เคร่อื งมือ Dodge Tool และ Burn Tool ช่วยทาใหภ้ าพดูมีมิตเิ พิ่มข้ึน Before After ปรบั ขนาดของหัวแปรง ปรับความแรงในการแก้ไขพนื้ ผิว ข้อแนะนา: ควรปรับหัวแปรง (Brush) ใหเ้ ป็นแบบขอบฟงุ้ เพ่อื ใหบ้ รเิ วณพน้ื ผิวท่แี ก้ไขมคี วามนุ่มนวลมากขึ้น ทง้ั 2 เครื่องมือ มวี ธิ ีการใช้งานโดยการเลอื กชนดิ และขนาดของหวั แปรง (Brush) แล้วระบายลงในพน้ื ผิวเฉพาะส่วนที่ตอ้ งการปรับแตง่ ได้ โดย Dodge Tool จะทาใหเ้ กิดความสว่างข้ึนในบรเิ วณของ ภาพทถี่ กู ระบาย สว่ น Burn Tool ทาใหเ้ กดิ ความมดื ลงในบรเิ วณของภาพทถ่ี กู ระบาย

ปรบั ขนาดของหัวแปรง Before After ปรับความแรงในการแกไ้ ขพนื้ ผิว โหมด Saturate: จะทาให้ บริเวณที่ระบายมคี วามสด ของสเี พม่ิ ขนึ้ โหมด Desaturate: จะทา ใหบ้ ริเวณทีร่ ะบายมีความ สดของสนี อ้ ยลง ตัวอยา่ งการใชเ้ ครื่องมือ Sponge Tool เพ่อื ปรับให้บางส่วนของภาพมีความสดของสีเพ่ิมมากขึ้นด้วยการใชโ้ หมด Saturate

Eraser Tool : ใช้ในการลบพื้นผิวหรอื ส่วนที่ไม่ตอ้ งการออกจากภาพ Background Eraser : ในการลบสขี องพ้ืนหลังออกจากภาพ การเลือกใช้เคร่อื งมอื Background Eraser เพอ่ื ลบพน้ื หลงั จะเหมาะกบั ภาพทีม่ ีลักษณะของพ้ืนหลงั เป็นสีโทนเดยี ว หรอื พ้นื หลังท่ีไม่มีความซับซ้อนของสีมาก

Path คือ เสน้ รปู แบบ Vector ท่ีเกิดจากการวาดด้วยเคร่ืองมือ Pen Tool ข้อดขี องการใช้ Pen Tool คือ สามารถสร้างรูปทรงของเส้นไดอ้ ย่างอสิ ระ Pen : เปน็ เคร่ืองมือสาหรับสรา้ งเส้น Path โดยใช้การต่อจุดเพื่อสร้างเส้น Free Pen รูปแบบต่างๆ ทัง้ เส้นตรงและเสน้ โคง้ : ใชส้ าหรบั สร้างเส้น Path แบบอสิ ระ Curvature Pen : สร้างเสน้ Path แบบโค้ง Path Select : ใช้สาหรับเลือกเสน้ Path ทอี่ ยูใ่ นชิน้ งาน หรือเมอื่ ต้องการยา้ ย Direct Select เส้น Path ไปไวใ้ นตาแหน่งใหม่ : ใช้สาหรับเลือกบรเิ วณ Anchor Point หรอื จดุ ยดึ ของเส้น Path เมือ่ ต้องการปรับหรือแก้ไขความโคง้ ของเส้น

2 5 1. End Point (จุดปลายของเส้น Path) คอื จดุ ที่อยปู่ ลายสุดทั้ง 2 ดา้ น 3 ได้แก่ จุดเรม่ิ ตน้ และจุดสุดทา้ ยของเส้น Path 1 2. Anchor Point คอื จุดยดึ ทใ่ี ชเ้ ชื่อมต่อทิศทางของเส้น Path เพอื่ ใหไ้ ด้ 4 รปู ทรงทตี่ ้องการ 3. Segment (เสน้ ) คอื สว่ นของเสน้ ท่ีเกิดจากการเชือ่ มต่อระหว่างจุดสองจุด 4. Direction Line (แขนปรับทศิ ทาง) คอื แขนทใ่ี ช้กาหนดแนวของเส้น Path ท่อี อกมาจากจุดยึด (Anchor Point) 5. Direction Point (จดุ ปรับ) คือ จุดบรเิ วณปลายแขนของ Direction Line ใช้สาหรับดัดความโคง้ ของเส้น Path โดยจะเป็นตวั บังคบั ให้ “แขน” ช้ไี ปใน ทิศทางทต่ี ้องการ

เปน็ ชดุ เคร่อื งมือที่ใช้สาหรับสรา้ งรูปทรงพ้ืนฐานและรูปทรงสาเรจ็ รูป โดยแบ่งออกเป็น 5 รปู แบบ คอื Rectangle : รูปสเ่ี หล่ียม Ellipse : รูปวงกลมหรอื วงรี Line : เส้นตรง Parametric Shape : รปู หลายเหลย่ี ม Custom Shape : รปู ทรงสาเรจ็ รปู

ใชส้ าหรับเทสใี หก้ ับพ้ืนหลังหรอื เทลงในพ้ืนที่ๆ ถกู สร้างข้ึนจาก Selection รูปทรงต่างๆ Gradient Tool : ใชส้ าหรบั เทสแี บบไลเ่ ฉดสี โดยสามารถปรับแต่งรูปแบบเพ่ิมเติม ไดท้ แี่ ถบ Option Bar ในโหมดการทางานของ Gradient Tool Paint Bucket Tool : ถังสี (Paint Bucket Tool) ใช้สาหรบั เทสีลงในช้ินงาน สามารถ คลิกเลือกสีได้จากชุดสี Foreground/Background โดยสที เี่ ลือกจะอยูใ่ นตาแหน่งของสี Foreground (การเลือกสี จะใชง้ านร่วมกับหนา้ ตา่ ง Color Picker)


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook