Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore e-Newsletter Research Support v1_issue1_

e-Newsletter Research Support v1_issue1_

Published by Naresuan University Archive, 2020-02-16 23:23:56

Description: e-Newsletter Research Support
Vol1 Issue1 เดือนกุมภาพันธ์ 2563

Keywords: Research Support

Search

Read the Text Version

Research SupportNaresuan University Library 16 February 2020 e-Newsletter Volume 1, Issue 1 บริการสนับสนนุ วิจัย สานักหอสมดุ มหาวิทยาลยั นเรศวร Inside this issue สาสน์ จากบรกิ ารสนบั สนุนวจิ ยั ............1 บรกิ ารเปน็ บรกิ ารท่ีจดั ใหส้ าหรบั นสิ ติ อาจารย์ และนักวจิ ัย ซงึ่ งานหลกั ๆ คือ ให้บริการขอ้ มลู คา่ บรกิ ารใหมข่ องเรา .........................2 มาตรฐานตามเกณฑค์ ณุ ภาพของวารสาร ได้แก่ ขอ้ มลู คา่ Journal Impact Factor, ค่า ISI วธิ กี ารดาวน์โหลดไฟลฯ์ จาก scimago 3 Quartile และ SJR Quartile ; ขอ้ มูลปรมิ าณการได้รบั อ้างอิงผลงาน (Citation Analysis) ; บรกิ ารขอ้ มลู แหลง่ เผยแพรผ่ ลงานระดับชาติและนานาชาติ รวมถงึ แนะนาการเขยี น Hot issues in databases……...... 4 บรรณานกุ รม และการใช้โปรแกรม Endnote ตูห้ นงั สอื คมู่ อื ออนไลน์ .....................5 ผ้ใู ช้บริการจะสามารถขอใช้บริการในระบบอออนไลน์ ผ่าน e-form ของห้องสมุดและสามารถ ขา่ วสารทา้ ยเลม่ .............................6 เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ท้งั วิธกี ารค้นขอ้ มลู และสารสนเทศตา่ งๆ ท่ีเปน็ ประโยชน์จาก ช่องทางเผยแพร่ในรปู แบบออนไลน์ ทีเ่ รยี กวา่ “ e-Newsletter ” ซงึ่ จะใชเ้ ปน็ Useful Website ช่องทางสือ่ สารกับผู้ใช้บรกิ ารตอ่ ไป  TCI (ศนู ย์ดชั นีการอา้ งองิ วารสารไทย) ** หากมขี อ้ เสนอแนะ หรือสอบถามขอ้ มูล สามารถส่งมาได้ทน่ี น่ี ะคะ [email protected] **  ประกาศผลการประเมนิ คณุ ภาพวารสารที่ ข่าวสารน่าสนใจ อย่ใู นฐานขอ้ มลู TCI รอบท่ี 4 พ.ศ. 2563- 2567  วิธีการสบื คน้ วารสารสาหรับตีพมิ พเ์ ผยแพร่ในระดับนานาชาติ  ระบบ Thai Journals Online (ThaiJO)  วิธกี ารดาวนโ์ หลดไฟล์รายชื่อวารสารจาก scimago  วิธีการค้นข้อมลู คา่ Journal Impact Factor ของไทย  อบรมการร้สู ารสนเทศ ของสานกั หอสมุด libnu @nulibrary NULibraryCentral 66 5596-2555 [email protected]

บรกิ ารใหมๆ่ ทีน่ ่าสนใจ บรกิ ารระบบสืบค้นวารสารสาหรับตพี มิ พเ์ ผยแพรใ่ นระดบั นานาชาติ NU Academic Journal Finder for publishing (ISI & SCOPUS) เป็นบริการท่ีช่วยอานวยความสะดวกในการค้นหาข้อมลู แหล่งเผยแพรผ่ ลงาน สาหรบั อาจารย์ นักวจิ ยั และนิสติ บัณฑติ ศึกษา ผูใ้ ช้สามารถค้นไดด้ ้วยตนเองทง้ั จาก ช่ือวารสาร เลขประจาวารสาร (ISSN) และกลุ่มสาขาวชิ า พรอ้ มรายละเอยี ด ของค่า Impact Factor และค่า Quartile ISI และ SJR Quartile ของ SCOPUS สามารถค้นได้ด้วยตนเองท่ี http://10.10.26.52/m/journalif/ หมายเหตุ ใช้งานได้เฉพาะภายในเครอื ข่าย NUNet ของ มหาวทิ ยาลัยเท่านั้น ** คมู่ อื การใชง้ าน ** 2

วิธีการดาวนโ์ หลดไฟล์รายชอ่ื วารสารจาก Scimago Journal & Country Rank 1. เข้าสเู่ วบ็ ไซต์ Scimago Journal & Country Rank ท่ี https://www.scimagojr.com/index.php 2. คลิกที่ Journal Rankings 3. เลือก Subject Area หรอื Subject categories ตามที่ต้องการ 4. จากนน้ั คลิกดาวนโ์ หลดไฟลข์ อ้ มลู ที่อยู่ในรูปแบบ CSV File 5. แปลงไฟล์ข้อมูลให้เปน็ Unicode (UTF-8) 3 3 รายละเอยี ดเพ่มิ เตมิ สามารถศกึ ษาได้จาก คมู่ ือการใชง้ าน 3

Hot issues in databases “เรอื่ งเดน่ ประเด็นฮอตในฐานขอ้ มูล” ปจั จบุ นั เรื่องที่กาลังเปน็ ที่สนใจไปทว่ั โลก หนีไม่พน้ เรอื่ ง “ไวรัสสายพนั ธุ์ใหม่” “Corona Virus” หรอื ชอ่ื ทอี่ งคก์ ารอนามัยโลกกาหนดใหม่วา่ “COVID-19” ซง่ึ นักวจิ ยั ยงั อยู่ระหวา่ งการคิดค้นวคั ซีนสาหรบั การปอ้ งกัน สาหรบั เอกสาร- บทความใหม่ๆ ที่เขยี นโดยนกั วจิ ัยและนกั วิทยาศาสตร์ ปรากฎในฐานขอ้ มุล ซึ่งสามารถคน้ หาได้จากเว็บไซต์ของห้องสมุด อาทิ ฐานข้อมูล One Search ของ EBSCO, Sciencedirect หรอื ฐานขอ้ มลู เฉพาะทาง อาทิ PubMed, CINAHL, ProQuest Science Journals etc. ขอ้ มลู เบอ้ื งตน้ คน้ ไดจ้ ากฐานขอ้ มลู One Search ของ EBSCO หรอื บทความจาก sciencedirect ผ่านเว็บไซต์ ห้องสมุด http://www.lib.nu.ac.th 4

ตู้หนงั สือคมู่ อื ออนไลน์ Research Support e-Bookshelf หรอื คลกิ ทนี่ ี่ เขา้ ถึงได้งา่ ย สะดวกต่อการเรยี นรู้ ในทุกอปุ กรณ์ 5 5

ติดตามข่าวสารใหม่ๆ ได้จากหน้า ขา่ วสารท้ายเล่ม facebook ของสานักหอสมุด เป็น ประจาทุกเดือน Naresuan University Library พบกนั ใหมฉ่ บบั หนา้ นะคะ Naresuan University Library, Muang, Phitsanulok, 65000. Phone: 6655-962-555-56 Fax: 6655-962-676 E-mail: [email protected]; [email protected] 6


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook