Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore แผนปฏิบัติการห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนสัก

แผนปฏิบัติการห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนสัก

Published by annnatchanok19, 2022-04-06 08:21:32

Description: แผนปฏิบัติการห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนสักประจำปีงบประมาณ 2564

Keywords: แผนปฏิบัติการห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนสักประจำปีงบประมาณ 2564

Search

Read the Text Version

แผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ 2564 หอ้ งสมดุ ประชาชนอาเภอดอนสัก อาเภอดอนสกั ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอธั ยำศัยอำเภอดอนสัก สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอธั ยำศัยจังหวดั สุรำษฎร์ธำนี

บนั ทกึ ขอ้ ความ สว่ นราชการ ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัยอาเภอดอนสัก ท่ี ศธ 0210.8210/ วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอสง่ แผนปฏิบัติการห้องสมดุ ประชาชนอาเภอดอนสกั ประจาปีงบประมาณ 2564 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… เรียน ผู้อานวยการ กศน.อาเภอดอนสัก ตามที่ข้าพเจ้านางสาวณัฐชนก นิลวงศ์ ตาแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ สังกัดศูนย์การศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั อาเภอดอนสกั รบั ผดิ ชอบหวั หนา้ งานอัธยาศยั กิจกรรมโครงการการจัดการศึกษา ตามอัธยาศัย กิจกรรมสง่ เสริมการอ่าน ให้กบั เด็ก นกั ศกึ ษาและประชาชนในพ้ืนท่ี น้นั ในการน้ีข้าพเจ้าได้ดาเนินการจัดทาส่งแผนปฏิบัติการห้องสมุดประชาชนอาเภอดอนสัก ประจาปี งบประมาณ 2564 เสร็จเรยี บรอ้ ย ตามรายละเอียดดงั แนบ จงึ เรียนมาเพือ่ โปรดทราบและพจิ ารณา (นางสาวณัฐชนก นิลวงศ์) บรรณารกั ษป์ ฏบิ ัตกิ าร ความเห็นผูบ้ งั คบั บัญชา ( นางสาวรัชฎา โสมเพช็ ร์) ผูอ้ านวยการ กศน.อาเภอดอนสกั

ข้อมลู ท่วั ไป ประวตั คิ วามเป็นมา ห้องสมุดประชาชนอาเภอดอนสัก ตั้งอยู่ในพื้นที่ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอดอนสัก เดิมช่ือว่า ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอาเภอดอ นสัก ต้ังอยู่เลขท่ี 24 หมู่ที่ 5 ตาบล ดอนสัก อาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดทาการสอนเม่ือปี 2533 ในรูปแบบของครูประจากลุ่ม เปิดสอนตาม หมู่บ้านและโรงเรียนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ โดยใช้สถานศึกษาคือ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวดั สุราษฎร์ธานี แห่งเดียวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2537 ได้มีนโยบายการกระจายการบริหารงาน การศึกษานอก โรงเรียนสู่อาเภอโดยให้มีสถานศึกษาท่ัวถึงทุกอาเภอในประเทศไทยโดยมีนายมงคล กาฬคลอด เป็นผู้บริหาร สถานศึกษาในขณะน้ัน คร้ังแรกได้อาศัยศาลาการเปรียญของ วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ เป็นสานักงานและเป็นสถานที่ พบกลุ่มนักศึกษา ต่อมา หลวงพ่อจ้อ ( พระกิตติมงคลพิพัฒน์ ) ได้มอบท่ีดินประมาณ 2 ไร่ ให้สร้างอาคารสานักงาน และห้องสมุดประชาชน โดยคหบดีและราษฎรในอาเภอดอนสักได้พร้อมใจกันสละเงินสมทบเพ่ือก่อสร้างอาคารปูน ช้นั เดียว จานวน 1 หลงั เปน็ อาคารสานกั งานและห้องสมุดประชาชนอาเภอดอนสักในปจั จุบัน ทต่ี ง้ั ช่อื : ห้องสมุดประชาชนอาเภอดอนสัก ที่อยู่ : เลขที่ 24 หมู่ที่ 5 ถนนบา้ นใน – ดอนสัก ตาบลดอนสัก อาเภอดอนสัก จังหวดั : สุราษฎรธ์ านี เบอรโ์ ทรศพั ท์ : 0-7737-2172 เบอร์โทรสาร : 0-7737-2172 E-mail ตดิ ต่อ : [email protected] เวลาเปิดทาการ เปิดบรกิ าร วนั จนั ทร์ - ศุกร์ ตัง้ แต่เวลา 08.30 – 16.30 น. หยดุ วันเสาร์-อาทติ ย์ และวนั นกั ขัตฤกษ์ ทาเนยี บบรรณารกั ษแ์ ละเจา้ หน้าท่หี อ้ งสมุด 1. นางสาวรัชฎา โสมเพช็ ร์ ผูอ้ านวยการ กศน.อาเภอดอนสัก 2. นางสาวณัฐชนก นิลวงศ์ บรรณารักษ์ปฏบิ ัติการ เครอื ขา่ ย 1. สถานศกึ ษา สงั กดั สานักงานเขตพ้นื ทกี่ ารศกึ ษามัธยมศกึ ษา เขต 11 สานักงานคณะกรรมการการศึกษา ข้ันพน้ื ฐาน จานวน 1 โรง คอื โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม 2. สถานศึกษา สงั กัดองค์การบรหิ ารส่วนจังหวัด ระดบั มัธยมศึกษา จานวน 1 โรง คอื โรงเรียนองคก์ าร บรหิ ารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดงุ วิทย์) 3. สถานศึกษา สังกัดสานกั งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสรุ าษฎร์ธานี เขต 1 จานวน 20 โรง 4. สถานศกึ ษา สังกดั องคก์ ารบรหิ ารสว่ นตาบลปากแพรก ระดับอนุบาล ถึงระดบั ประถมศกึ ษา จานวน 1 โรง คอื โรงเรียนบา้ นเขาพระอนิ ทร์

5. สถานศกึ ษา สงั กัดเอกชน ระดับอนบุ าลถงึ ระดับประถมศกึ ษา จานวน 4 โรง คือโรงเรยี นอนุบาลขวญั ยนื โรงเรียนอนบุ าลชุลกี ร โรงเรยี นอนบุ าลคดิ ดี และโรงเรยี นอนุบาลกัลยารตั น์ 6. ศูนย์พฒั นาเดก็ เลก็ จานวน 7 แห่ง 7. กศน.อาเภอดอนสกั จานวน 1 แหง่ 8. หอ้ งสมดุ ประชาชน จานวน 1 แห่ง 9. กศน.ตาบล จานวน 4 แห่ง 10. ศูนย์การเรยี นชุมชน จานวน 1 แห่ง 11. สานักงานเทศบาลเมอื ดอนสัก จานวน 1 แหง่ 12. โรงพยาบาลดอนสกั จานวน 1 แห่ง 13.สานักงานเกษตรอาเภอดอนสกั จานวน 1 แหง่ 14.ชมรมผูส้ ูงอายุอาเภอดอนสัก จานวน 1 แห่ง 15.ชมรมกลมุ่ ลีลาศ กศน.อาเภอดอนสกั จานวน 1 แหง่ แหล่งเรยี นรู้ 1. วดั เขาสวุ รรณประดษิ ฐ์ ตงั้ อย่หู มทู่ ่ี 5 ตาบลดอนสัก อาเภอดอนสกั จังหวดั สรุ าษฎร์ธานี เป็นวัดทหี่ ลวงพ่อ จอ้ ย เกจอิ าจารย์ชอ่ื ดงั ปฏิสงั ขรณ์อยู่ เป็นวัดทร่ี ่มรนื่ ธรรมชาตสิ วยงาม มตี น้ ไมน้ านาพนั ธุ์ ปชู ณยี วตั ถุท่ีน่าสนใจ ไดแ้ ก่ องค์พระเจดียบ์ นยอดเขาล้าน ( วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ) สูง 45 เมตรเด่นสง่า เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ท่ีได้มา จากวัดพระเกียรติ อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ รอบองค์พระเจดีย์เป็นวิหารจัตุรมุข กว้างยาวด้านละ 28 เมตร ประกอบด้วยเสาคอนกรตี 101 ต้น ยอดพระเจดียห์ ุ้มด้วยทองคาหนัก 119 บาท 2 สลึง และยังเป็นจุดชมทิวทัศน์ของ ทะเลบริเวณอ่าวบ้านดอนและหมู่เกาะอ่างทองได้เป็นอย่างดี ทางข้ึนเป็นถนนลาดยาง รถยนต์สามารถขึ้นไปได้ โดยสะดวก นอกจากนี้ยังมีอนุสาวรีย์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต ประดิษฐานอยู่ริมทางขึ้นสู่พระ เจดียด์ ้านขวามอื และตลอดจนมปี ูชนียวตั ถอุ ีกหลายอยา่ งตามกฏุ ติ า่ งๆ 2. นา้ ตกวภิ าวดี (นา้ ตกบา้ นใน)นา้ ตกวิภาวดี ในพืน้ ที่หมทู่ ี่ 1 บ้านใน ตาบลปากแพรก อาเภอดอนสัก จังหวดั สุ ราษฎร์ธานี อยู่ริมถนนสาย 401 สรุ าษฎร์ธานี-นครศรธี รรมราช ห่างจากอาเภอเมืองประมาณ 40 กโิ ลเมตร และห่างจาก อาเภอดอนสักประมาณ 22 กโิ ลเมตร เปน็ น้าตกที่สวยงามนา่ เที่ยว นอกจากจะได้ชมนา้ ตกแลว้ ยังสามารถพกั ผ่อนหยอ่ น ใจในสวนสาธารณะที่อยู่บริเวณเดยี วกับน้าตกพร้อมท้งั สามารถส่ังเครื่องดมื่ และอาหารรบั ประทานได้ตามอธั ยาศัย 3. หาดวงั หิน / แหลมทวด อยูห่ ่างจากอาเภอดอนสักประมาณ 2 กโิ ลเมตร ชายหาดเต็มไปดว้ ยโขดหนิ สวยงาม อากาศสดชื่นเย็นสบายบางครง้ั สามารถชมปลาโลมาในทะเลได้อย่างใกล้ชดิ บริเวณรอบหาดไดร้ ับการตกแต่งใหเ้ ป็น สวนสาธารณะขนาดย่อมมีทนี่ ัง่ พักผอ่ นและชมทิวทศั น์และมรี ปู ป้ันแสดงการแตง่ กายของไทยสมัยต่างๆรวมท้งั มบี ้านพัก และร้านอาหารไวบ้ รกิ ารแกผ่ มู้ าพกั ผ่อน 4. หาดนางกา หากทา่ นขบั รถเข้าท่าเรือเฟอรร์ ่ขี องบรษิ ทั ราชาเฟอร์รี่ ก่อนเข้าประตทู า่ เรอื จะมีถนนแยกไปทาง ขวามอื เป็นถนนลาดยางเลยี บฝัง่ ทะเล ผ่านทวิ มะพรา้ วไปประมาณ 2 กโิ ลเมตร จะถงึ หาดนางกา เป็นชายหาดท่ีสะอาด สงบเงยี บ ทัศนียภาพสวยงาม สามารถลงเลน่ นา้ ได้ มีบ้านพกั ร้านจาหน่ายอาหารและห้องอาบนา้ จืดไว้บรกิ าร 5.ทา่ เรอื เฟอร์ร่ี ปัจจุบนั ดอนสกั มที ่าเรอื เฟอร์รี่ 2 บริษัท คอื ท่าเรือเฟอรร์ ่ขี องบริษทั ราชาเฟอรร์ ่ี และทา่ เรือ เฟอรร์ ี่ของบริษทั ซีทรานเฟอรร์ ่ี จากัด ทงั้ สองทา่ ตง้ั อยบู่ ริเวณใกลๆ้ กนั หา่ งจากทว่ี ่าการอาเภอดอนสกั ไปทางถนนสาย

ดอนสกั -ขนอม ประมาณ 8 กิโลเมตร มีเรือเฟอร์รเี่ ขา้ -ออก ทกุ ช่ัวโมง ท่านสามารถเข้าไปเทยี่ วได้ นอกจากน้ที ่านยงั ได้ ชมทศั นียภาพของทะเลอนั สวยงาม 6.ทา่ เรอื เร็วลมพระยาดอนสกั อย่ใู นพน้ื ท่ี หมู่ที่ 5 ตาบลดอนสกั ให้บรกิ ารแกผ่ โู้ ดยสาร ท่จี ะเดินทางไปถงึ เกาะ สมุย ภายใน 45 นาที และยังเดินทางไปเกาะพะงนั ไปเกาะเต่า ห่างจากทีว่ ่าการอาเภอดอนสกั ไปลงไปทางถนนสาย ตลาดสดเทศบาลเมอื งดอนสัก ประมาณ 1 กโิ ลเมตร 7.ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ดอนสัก แหลมทวด ตงั้ อยูร่ ะหว่างอ่าวดอนสักและอ่าวบางนา้ จืด ตาบลดอนสกั ลกั ษณะท่าเป็นทา่ เทยี บเรอื และจอดเรือ ทกี่ รมเจ้าท่าดาเนนิ การกอ่ สร้าง 8. หอ้ งสมดุ ประชาชนอาเภอดอนสกั ห้องสมุดประชาชนอาเภอดอนสักต้งั อยู่ในพื้นทข่ี องศูนยก์ ารศกึ ษานอก ระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัยอาเภอดอนสกั เดมิ ช่ือว่า ศนู ยบ์ ริการการศึกษานอกโรงเรยี นอาเภอดอนสกั ตั้งอยูเ่ ลขท่ี 24 หมู่ท่ี 5 ตาบลดอนสัก อาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดทาการสอนเม่ือปี 2533 ในรูปแบบของครู ประจากลุ่ม เปิดสอนตามหมู่บ้านและโรงเรียนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ โดยใช้สถานศึกษาคือ ศูนย์การศึกษานอก โรงเรียนจังหวัดสุราษฎรธ์ านแี หง่ เดียวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2537 ได้มีนโยบายการกระจายการ บริหารงานการศกึ ษานอกโรงเรยี นส่อู าเภอโดยให้มีสถานศึกษาท่วั ถึงทกุ อาเภอในประเทศไทยโดยมนี ายมงคลกาฬคลอด เป็นผูบ้ ริหารสถานศึกษาในขณะนัน้ ครัง้ แรกไดอ้ าศยั ศาลาการเปรียญของวดั เขาสุวรรณประดิษฐ์ เปน็ สานักงานและเป็น สถานท่ีพบกลุ่มนักศึกษา ต่อมา หลวงพ่อจ้อย ( พระกิตติมงคลพิพัฒน์ ) ได้มอบท่ีดินประมาณ 2 ไร่ ให้สร้างอาคาร สานักงานและห้องสมุดประชาชน โดยคหบดีและราษฎรในอาเภอดอนสักได้พร้อมใจกันสละเงินสมทบเพ่ือก่อสร้าง อาคารปูนชน้ั เดียว จานวน 1 หลัง เปน็ อาคารสานักงานและหอ้ งสมดุ ประชาชนอาเภอดอนสกั ในปจั จบุ ัน

แผนปฏบิ ตั ิการประจาป ห้องสมดุ ประชาชนอาเภอดอนสกั สานักงานสง่ เสริมการศึก การจัดการศกึ ษ ท่ี แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กจิ กรรมหลัก ตวั ช้วี ัดความ 1 โครงการพัฒนากาย จิต 1.เพอื่ ฟ้ืนฟู 1.กจิ กรรมกายบรหิ าร ผู้เขา้ ร่วมกิจกร และสมองของผสู้ งู อายุ สมรรถนะทาง ดว้ ยทา่ ทางต่างๆ การเพอ่ื ฟืน้ ฟสู ม รา่ งกาย สมอง 2.กิจกรรมกายดว้ ย ทางรา่ งกาย สม ยางยืด ของผู้สงู อายแุ ล ของผู้สงู อายุ 3.กจิ กรรมการ 2. เพอ่ื ให้ เพ่อื ให้ความรู้ใน ความรู้ในการ เสริมสร้างทักษะด้าน ปรบั เปลีย่ นพฤ ปรับเปล่ยี น โภชนาการ พฤตกิ รรมของ 4.กจิ กรรมสรา้ งสรรค์ ของผ้สู ูงอายุทมี่ ผสู้ ูงอายทุ ่ีมี ยามว่างคลายความ เส่ียงจากโรคซึม ภาวะเสยี่ งจาก เหงา สภู่ าวะสมองเส โรคซมึ เศร้า สู่ 5.กิจกรรมแลกเปล่ียน และมคี วามสาม ภาวะสมอง เรียนรู้บนโลกออนไลน์ ปฏบิ ัติใช้ได้จรงิ 6.ผลติ สือ่ คลปิ วดิ ีโอ เกยี่ วกับการออกกาลัง กาย รวม

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กษานอกระบบการศึกษาตามอธั ยาศยั จังหวดั สุราษฎรธ์ านี ษาตามอัธยาศยั เปา้ หมาย งบประมาณ มสาเร็จ ประเภท จานวน งบ งบ กลมุ่ เป้าหมาย กลมุ่ เปา้ หมาย ดาเนนิ งาน รายจา่ ย งบอุดหนนุ อ่ืน รรมใน ผ้สู ูงอายุ 30 คน 2,100 มรรถนะ มอง ละเพ่อื นการ ฤติกรรม มีภาวะ มเศรา้ สือ่ ม มารถ ง 30 คน 2,100

แผนปฏิบตั กิ ารประจาป หอ้ งสมดุ ประชาชนอาเภอดอนสัก สานกั งานสง่ เสรมิ การศึก การจัดการศึกษ ท่ี แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลกั ตวั ชีว้ ัดความ 2 โครงการส่งเสริมการ 1.เพื่อส่งเสริม 1.บริการยืม-คืน เดก็ เยาวชน น เรียนรตู้ ลอดชีวติ \"ภายใน นิสยั รกั การอ่าน หนงั สอื นกั ศกึ ษา และ หอ้ งสมุดประชาชนอาเภอ และการเรยี นรู้ 2.กจิ กรรมศูนย์ ประชาชนท่วั ไป เรยี นรู้ต้นแบบอย่าง ดอนสกั \" ตลอดชีวิต ยง่ั ยืน(สง่ เสรมิ อาชพี ) นิสัยรักการอา่ น 2.เพือ่ พัฒนา 3.ส่งเสริมการอา่ น ศึกษาคน้ ควา้ ด้ว ห้องสมุด วนั รกั การอา่ น สามารถนาควา ประชาชนอาเภอ 4.กิจกรรมส่งเสริม ได้รบั ไปประยุก ดอนสกั เป็น การอ่านสาหรับ การดาเนนิ ศูนย์กลางการ ผูส้ ูงอายุ ชีวติ ประจาวันไ เรียนรู้ของชมุ ชน 5.กิจกรรมออกกาลัง มีคุณภาพ ท่มี คี ณุ ภาพ กายวัยเกา๋ 3.เพอื่ เพิม่ อัตรา การอา่ นและการ เรยี นรูท้ กุ ชว่ งวัย รวม

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กษานอกระบบการศกึ ษาตามอัธยาศยั จงั หวัดสุราษฎรธ์ านี ษาตามอธั ยาศัย เป้าหมาย งบประมาณ มสาเรจ็ ประเภท จานวน งบ งบ งบอุดหนนุ กลมุ่ เป้าหมาย กล่มุ เป้าหมาย ดาเนินงาน รายจ่าย อื่น นกั เรยี น เด็ก เยาวชน 1,700 คน 10,000 - - นักเรยี น นักศกึ ษา ป มี และประชาชนทว่ั ไป น รู้จกั วย และ ามรู้ท่ี กตใ์ ช้ใน ได้อย่าง 1,700 คน 10,000

แผนปฏบิ ัตกิ ารประจาป ห้องสมดุ ประชาชนอาเภอดอนสกั สานกั งานส่งเสริมการศึก การจดั การศกึ ษ ท่ี แผนงาน/โครงการ วัตถปุ ระสงค์ กิจกรรมหลกั ตวั ชี้วัดความ 3 โครงการสง่ เสริมการ 1.เพอ่ื สง่ เสริมนสิ ัย 1.กิจกรรมเลา่ - เชงิ ปรมิ าณ เรยี นร้ตู ลอดชีวิต รักการอา่ นและ นทิ านสานสร้าง 1.นกั เรยี น/นักศึกษ \"ภายนอกหอ้ งสมดุ การเรียนรูต้ ลอด คณุ ธรรม ประชาชนท่ัวไปเข้า ประชาชนอาเภอ ชวี ติ 2.กิจกรรมตะกร้า บริการสง่ เสริมการ ดอนสกั \" 2.เพ่ือพัฒนา หนังสอื สชู่ มุ ชน ภายนอกห้องสมุดป หอ้ งสมุดประชาชน 3.กิจกรรมหอ้ งสมดุ อาเภอดอนสักจาน อาเภอดอนสักเป็น เคลื่อนที่สาหรับ 1,200 คน ศนู ยก์ ลางการ ชาวตลาด - เชงิ คุณภาพ เรียนรู้ของชุมชนที่ 4.กิจกรรมหอ้ งสมุด นกั เรยี น/นกั ศกึ ษา มคี ุณภาพ โดยการ เคลื่อนท่ีสาหรบั ประชาชนทัว่ ไปทม่ี ดาเนินงานเชิงรุก ชาวตลาด การอา่ น เป็นบคุ คล เข้าถงึ ทกุ พนื้ ท่ที ุก 5.กิจกรรมบ้าน เรยี นรู้ ศกึ ษาคน้ คว กลมุ่ เป้าหมาย หนังสือชุมชน ต่อเนอ่ื ง รู้เท่าทนั ค 3.เพ่ือเพม่ิ อตั รา เปลย่ี นแปลง ทนั ย การอา่ นและการ รวม ทนั ตอ่ เหตุการณ์ แ เรยี นรทู้ ุกชว่ งวยั สามารถนาองค์คว จากการศึกษาคน้ ค ใช้ในการดาเนนิ ชีว มคี ณุ ภาพ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กษานอกระบบการศกึ ษาตามอธั ยาศัยจังหวัดสุราษฎรธ์ านี ษาตามอัธยาศยั เป้าหมาย งบประมาณ มสาเรจ็ ประเภท จานวน งบ งบ งบอุดหนนุ กล่มุ เปา้ หมาย กลุ่มเป้าหมาย ดาเนินงาน รายจา่ ย อ่นื เด็ก เยาวชน 1,200 คน 10,000 - - ษา นักเรยี น นกั ศึกษา ารบั และประชาชนท่วั ไป รอา่ น ประชาชน นวน าและ มนี ิสยั รัก ลแหง่ การ วา้ อย่าง ความ ยุคทนั สมัย และ วามรทู้ เี่ กดิ ควา้ ไปปรบั วิตได้อย่าง 1,200 คน 10,000

แผนปฏบิ ตั กิ ารประจาป ห้องสมุดประชาชนอาเภอดอนสัก สานกั งานสง่ เสริมการศึก การจัดการศกึ ษ ท่ี แผนงาน/โครงการ วัตถปุ ระสงค์ กจิ กรรมหลัก ตวั ช้ีวัดความ 4 โครงการสง่ เสรมิ การอ่าน 1.เพอื่ สง่ เสรมิ นิสยั 1.กิจกรรมลงนาม เด็ก เยาวชน น ในรูปแบบออนไลน์ รกั การอ่านและการ ถวายพระพร นักศึกษา และ เรยี นรตู้ ลอดชีวติ ออนไลน์ 2.เพอ่ื พฒั นา ประชาชนท่ัวไป หอ้ งสมดุ ประชาชน 2.กจิ กรรม นิสัยรักการอา่ น อาเภอดอนสกั เปน็ นทิ รรศการ ศึกษาค้นควา้ ด้ว ศนู ยก์ ลางการ ออนไลน์วันสาคญ สามารถนาควา เรียนรู้ของชุมชนทมี่ ี ตา่ งๆ คุณภาพโดยการ 3.กิจกรรมส่งเสริม ไดร้ บั ไปประยกุ ดาเนินงานเชงิ รุก การอา่ น Q-R code การดาเนิน เข้าถงึ ทกุ พน้ื ที่ทุก ส่ือรักการอา่ น ชวี ติ ประจาวนั ไ กลมุ่ เป้าหมาย3. 4.กจิ กรรม donsak มคี ณุ ภาพ เพื่อเพ่ิมอตั ราการ learning อา่ นและการเรยี นรู้ 5.กจิ กรรม donsak ทกุ ชว่ งวยั ใน รูปแบบออนไลน์ library รวม

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศยั จังหวัดสุราษฎรธ์ านี ษาตามอธั ยาศัย เป้าหมาย งบประมาณ มสาเรจ็ ประเภท จานวน งบ งบ งบอุดหนนุ กลมุ่ เป้าหมาย กล่มุ เป้าหมาย ดาเนินงาน รายจ่าย อื่น นกั เรยี น เด็ก เยาวชน 1,500 คน 10,000 - - นักเรยี น นักศกึ ษา ป มี และประชาชนทว่ั ไป น รู้จกั วย และ ามรู้ท่ี กตใ์ ช้ใน ได้อย่าง 1,500 คน 30,820

แผนปฏิบัตกิ ารประจาป ห้องสมดุ ประชาชนอาเภอดอนสกั สานักงานสง่ เสริมการศึก การจดั การศึกษ ท่ี แผนงาน/โครงการ วตั ถปุ ระสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัดความ 5 โครงการพฒั นา ปรับปรุง 1. เพือ่ พฒั นา 1.กิจกรรมปรับปรงุ หอ้ งสมุดประชา ห้องสมุดประชาชนอาเภอ อาคาร/สถานที่ ภูมทิ ัศน์แลภายใน อาเภอดอนสัก ม ดอนสัก ภายในและ และภายนอก สานักงาน อยูใ่ น ห้องสมดุ และมี เอ้อื ตอ่ การปฏบิ ภายนอก สถานที่ในการจัด ใหบ้ รกิ ารและจดั หอ้ งสมดุ เพอื่ ใหม้ ี กิจกรรมทเี่ ป็น กจิ กรรมการเรีย บริเวณและสถาน ความพร้อมใน สดั ส่วน การใหบ้ รกิ ารกบั สวยงามและปล นกั ศกึ ษาและ 2.เพ่อื อานวยความ ประชาชนท่มี าใช้ สะดวกในการ บรกิ ารและเขา้ ให้บริการ กบั ผมู้ ารบั บรกิ าร มาทากิจกรรม ห้องสมดุ ประชาชน อยา่ งเหมาะสม อาเภอดอนสัก และเป็นสัดส่วน รวม

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยจงั หวัดสุราษฎร์ธานี ษาตามอัธยาศัย เปา้ หมาย งบประมาณ มสาเรจ็ ประเภทกลุ่มเปา้ จานวน งบดาเนิน งบ งบอดุ หมาย กลุ่มเปา้ งาน รายจา่ ย หนนุ หมาย อนื่ - าชน ห้องสมุดประชาชน 1 แหง่ 15,000 - มีอาคาร อาเภอดอนสกั นสภาพท่ี บตั ิงาน ด ยนรแู้ ละมี นท่ี ลอดภัย 1 แหง่ 15,000

แผนปฏิบัตกิ ารประจาป หอ้ งสมดุ ประชาชนอาเภอดอนสกั สานกั งานส่งเสรมิ การศึก การจดั การศกึ ษ ท่ี แผนงาน/โครงการ วัตถปุ ระสงค์ กจิ กรรมหลัก ตัวชี้วัดความ 6 โครงการภาคเี ครือขา่ ย 1.เพอ่ื สง่ เสริมให้ โครงการภาคีเครอื ข่าย หนว่ ยงานภายนอ กิจกรรมพิเศษและวนั หน่วยงาน กิจกรรมพิเศษและวัน ส่งเสริม สนบั สนุน สาคัญตา่ งๆ ประจาปี ภายนอก เข้ามามี สาคญั ตา่ งๆ ประจาปี กจิ กรรมอยา่ งตอ่ 2564 ส่วนร่วมในการจดั 2564 และผู้รบั บริการส กิจกรรมของ นาความรู้ ทักษะ ห้องสมดุ ประสบการณจ์ าก ประชาชนอาเภอ การเข้ารว่ มกิจกร ดอนสกั ปรับใชเ้ พ่ือพฒั นา 2. เพื่อสง่ เสรมิ ให้ ชวี ิตท่ีดีข้ึน ผ้รู บั บริการ สามารถนาความรู้ ทักษะ และ ประสบการณจ์ าก การเข้าร่วม กิจกรรมไปปรับใช้ เพือ่ พฒั นา คุณภาพชวี ิตทดี่ ี ขน้ึ รวม

ปงี บประมาณ พ.ศ.2564 กษานอกระบบการศึกษาตามอธั ยาศัยจงั หวัดสุราษฎรธ์ านี ษาตามอัธยาศัย เปา้ หมาย งบประมาณ มสาเรจ็ ประเภท จานวน งบ งบ งบอดุ หนนุ กลุ่มเปา้ หมาย กลุ่มเป้าหมาย ดาเนนิ งาน รายจ่าย อน่ื อกเข้ามา -ประชาชนทว่ั ไป 100 คน - - - นการจดั - เด็ก เยาวชน นกั เรียน อเนือ่ ง นักศึกษา และ สามารถ ะ และ ก รรมไป าคุณภาพ 100 คน -

โครงการปฏิบัติงาน การจดั การศกึ ษาตามอธั ยาศยั 1.ชอ่ื โครงการพฒั นากาย จติ และสมองของผู้สงู อายุ 2.ความสอดคลอ้ งกบั นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และภารกิจ  สอดคล้องกบั นโยบายและจุดเนน้ การดาเนินงานฯ 2.ดา้ นการสร้างสมรรถนะและทกั ษะคุณภาพ 2.1 สง่ เสรมิ การจดั การศึกษาตลอดชีวติ ท่ีเนน้ การพฒั นาทกั ษะที่จาเป็นสาหรบั แต่ละชว่ งวยั และการจดั การศึกษาและการเรยี นรูท้ ่ีเหมาะสมกับแต่ละกลมุ่ เป้าหมายและบริบทพน้ื ที่  สอดคลอ้ งกบั มาตรฐานการศึกษา กศน. : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรยี นของการศกึ ษาตอ่ เนื่อง มาตรฐานท่ี 2 คณุ ภาพการจัดการเรียนร้กู ารศกึ ษาตอ่ เนอ่ื ง 3.หลกั การและเหตผุ ล จากข้อมูลประชากรของประเทศไทยปี 2558 จานวนประชากรในประเทศไทย 65 ,203,979 คน เปน็ ผู้ท่ีมอี ายุ 60 ปีขนึ้ ไป 10,569,021 คน หรือคดิ เปน็ รอ้ ยละ 16.2 ของประชากรทงั้ หมด แปลวา่ ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคม ผสู้ ูงอายุแล้ว และคาดวา่ ในปี 2564 ประเทศไทยจะเขา้ สูส่ ังคมประชากรผสู้ งู อายุแบบสมบรู ณ์ โดยมผี ้ทู อ่ี ายุมากกว่า 60 ปี เกิน 20 เปอร์เซ็นต์ ของจานวนประชากรทัง้ หมด ผลที่ตามมาของประเทศที่เข้าสู่ภาวะสงั คมผสู้ ูงอายุ ซ่งึ หากเป็นประเทศกาลงั พัฒนา เมือ่ มีผ้สู งู อายมุ ากขน้ึ ทาให้ปัจจัยการผลิตทางด้านแรงงานลดลง เกิดการเคล่ือนย้ายแรงงานตา่ งด้าวมากขน้ึ การลงทนุ การออม น้อยลง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มข้ึน ขณะที่งบประมาณรายได้ลดลง รัฐบาลต้องสนับสนุนงบประมาณด้านสวัสดิการ ให้แก่ ผู้สูงอายุมากข้ึนอีกท้ังเกิดปัญหาสังคมตามมา เช่นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง สภาพจิตใจย่าแย่ และความเสื่อมโทรมทางร่างกาย จาเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ ดังนั้น การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุควรร่วมมือกันท้ังภาครัฐและเอกชน ตง้ั แตร่ ะดบั บคุ คล ชุมชน และประเทศ เพื่อให้ตระหนกั ถึงความสาคัญของการกา้ วเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ใหค้ วามรแู้ ละสนบั สนนุ ให้ ผู้สูงอายุมีงานทาเพิ่มมากขึ้น สนับสนุนให้มีการเตรียมวางแผนการออม การใช้ชีวิตในบ้ันปลาย ทาให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตัวเองมี คุณคา่ เพอื่ ไมใ่ ห้เปน็ ภาระสงั คมอีกตอ่ ไป ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอดอนสัก จึงได้จัดทาโครงการพัฒนา สุขภาพ ผู้สูงอายุขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนเองไดโ้ ดยไม่เป็นภาระของสังคม และทาให้ผู้สูงอายุ รู้สึกวา่ ตวั เองมีคุณค่า 4. วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือฟน้ื ฟูสมรรถนะทางร่างกาย สมอง ของผู้สงู อายุ 2. เพ่ือให้ความรู้ในการปรับเปลย่ี นพฤติกรรมของผ้สู ูงอายุที่มภี าวะเสย่ี งจากโรคซึมเศร้า สภู่ าวะสมองเสื่อม

5. เปา้ หมายการดาเนินงาน : - เชงิ ปริมาณ ผสู้ ูงอายกุ ลุม่ เส่ยี งทจี่ ะเข้าสภู่ าวะสมองเส่ือมในพื้นที่อาเภอดอนสัก จานวน 30 คน - เชิงคณุ ภาพ ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมท่าบริหารสมองป้องกันภาวะสมองเสื่อม และ กิจกรรมออกกาลังกายยางยืดในผู้สูงอายุ สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิตได้อย่าง มีคุณภาพเพื่อ ป้องกนั ภาวะสมองเสื่อม 6.วิธีดาเนินการ กจิ กรรมหลัก วตั ถปุ ระสงค์ ประเภท เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ สถานท่ี กลุ่มเป้าหมาย (ผลผลิต) พ.ย.63 -รพ.ดอนสกั 1. ประชมุ วางแผน เพอ่ื วางแผนการ 1. ผบู้ รหิ าร 12 คน - พื้นท่อี าเภอ 3 คน ดอนสัก การจัดโครงการ ดาเนินงานให้ 2. ข้าราชการ/ 30 คน สอดคล้องกับ ครูอาสาฯ/ครู วตั ถปุ ระสงค์ของ กศน.ตาบล โครงการ 2. จัดทาโครงการ/ เพื่อวางแผนการ 1. ผูบ้ ริหาร พ.ย.63 - ก ศ น . อ า เ ภ อ ดอนสัก แต่งตง้ั คณะทางาน ดาเนินงานและ 2. ขา้ ราชการ/ ประสานงาน ประสานงานผทู้ ี่ ครูอาสาฯ/ครู เครอื ข่าย เกยี่ วข้อง กศน.ตาบล 3.ดาเนนิ การจัด 1. เพือ่ ฟ้นื ฟู ผ้สู งู อายุใน ธ.ค.63 2,100 อาเภอดอนสัก -ก.ย.64 โครงการ/กิจกรรม สมรรถนะทาง พ้นื ทีอ่ าเภอ 1. กิจกรรมกาย ร่างกาย สมอง ของ ดอนสัก บรหิ ารด้วยท่าทาง ผู้สงู อายุ ตา่ ง ๆ 2. เพ่ือใหค้ วามรู้ใน 2. กจิ กรรมกาย การปรบั เปลี่ยน บรหิ ารด้วยยางยดื พฤตกิ รรมของ 3. กิจกรรมการ ผู้สูงอายุที่มภี าวะ เสริมสร้างทักษะ เสี่ยงจากโรค ทางด้านหลกั ซมึ เศร้า โภชนาการสาหรับ สภู่ าวะสมองเสอ่ื ม ผู้สงู อายุ 4. กิจกรรม สร้างสรรค์ยามว่าง

คลายความเหงาเพมิ่ ความ 5. กจิ กรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บนโลกออนไลน์ 6. ผลิตสื่อคลิป วีดีโอเก่ียวกับการ ออกกาลงั กายด้วย ทา่ ทางต่าง ๆ 4..นิเทศติดตามผล ตดิ ตามการจัด 1.ผูบ้ รหิ าร 5 คน ธ.ค.63-ก.ย. - กศน.อาเภอ การจัดกจิ กรรม กิจกรรม 2.ข้าราชการ/ 64 ดอนสัก ครอู าสาฯ 5.สรปุ ผลการจัด รายงานผลการจัด -ผอ.และ 3 คน ธ.ค.63-ก.ย. - กศน.อาเภอ กจิ กรรม 64 ดอนสกั กิจกรรม ข้าราชการ จานวน 3 คน 7. งบประมาณ ปี 2565 แผนงาน : ยุทธศาสตร์พฒั นาศักยภาพคนตลอดชีวติ โครงการพัฒนาคุณภาพชวี ติ ผู้สงู อายุ กจิ กรรมการพฒั นาคุณภาพชวี ติ ผู้สงู อายุ งบรายจ่ายอนื่ ปีงบประมาณ 2564 ของ กศน.อาเภอดอนสกั จานวนเงนิ 2,100 บาท (สองพนั หน่งึ ร้อยบาทถ้วน) หมายเหตุ : ทุกรายการขอถัวจ่ายตามทจ่ี ่ายจริง 8. แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ กจิ กรรมหลกั ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ี ค. เม.ย.-ม.ิ ย. ก.ค.-ก.ย. 2563 2564 2564 2564 1. กิจกรรมกายบริหารด้วยท่าทางตา่ ง ๆ 1,050 1,050 2. กิจกรรมกายบริหารด้วยยางยดื 3กจิ กรรมการเสริมสร้างทักษะทางด้านหลักโภชนาการสาหรบั ผสู้ งู อายุ 4. กจิ กรรมสรา้ งสรรค์ยามว่างคลายความเหงาเพม่ิ ความ 5. กจิ กรรมแลกเปล่ียนเรยี นรบู้ นโลกออนไลน์ 6. ผลิตส่อื คลปิ วดี ีโอเกย่ี วกบั การออกกาลงั กายดว้ ยทา่ ทางต่าง ๆ รวม 1,050 1,050

9. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ - นางสาวณฐั ชนก นิลวงศ์ บรรณารักษป์ ฏบิ ัติการ - นางสจุ ริ า อณุจร ครูอาสาสมัครฯ - นางสาววิยุตา สิงต้ิว ครู กศน.ตาบล 10. เครอื ข่าย - โรงเรยี นผสู้ งู อายุอาเภอดอนสัก โรงพยาบาลอาเภอดอนสกั - ผ้สู ูงอายุในอาเภอดอนสัก 11. โครงการทเี่ ก่ียวข้อง - โครงการประกันคุณภาพ - โครงการนเิ ทศตดิ ตามผล 12. ผลลพั ธ์ กศน.อาเภอดอนสกั มสี ว่ นรว่ มในการดูแลแบง่ เบาภาระของสังคมในการเตรียมความพร้อมเพ่อื ก้าวเขา้ สู่สังคม ผู้สูงอายุ ในปี พ.ศ.2564 13. ตวั ชวี้ ัดความสาเรจ็ 13.1 ตวั ชี้วัดผลผลติ รอ้ ยละ 80 ของผู้สงู อายุทีเ่ ขา้ ร่วมกิจกรรมมคี วามรู้ความเข้าใจในการป้องกนั ภาวะสมองเสอื่ มและออกกาลังให้ เหมาะสม 13.2 ตวั ชวี้ ดั ผลลพั ธ์ ผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลดปัญหาการเข้ารักษาสุขภาพหรือพบแพทย์ให้น้อยลงและสามารถนา ความรู้ทีไ่ ดร้ ับไปดูแลสุขภาวะของตนเองไม่ให้เกิดอาการภาวะสมองเส่ือมมสี ุขภาพที่แข็งแรงมากขนึ้

14. ตดิ ตามและประเมนิ ผลการดาเนนิ งาน 14.1. นิเทศและประเมนิ ผลระหว่างการจดั กจิ กรรมและหลังกิจกรรม โดย - การสงั เกต - การสมั ภาษณ์ - การใชแ้ บบสอบถาม และแบบสอบถามออนไลน์ 14.2 สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ (นางสาวณัฐชนก นลิ วงศ)์ บรรณารกั ษ์ปฏบิ ัติการ ลงช่ือ ผ้เู ห็นชอบโครงการ (นายอนัตชัย เกตแุ กว้ ) ครูผ้ชู ่วย ลงชื่อ ผ้อู นุมตั โิ ครงการ (นางสาวรชั ฎา โสมเพ็ชร์) ผู้อานวยการ กศน.อาเภอดอนสกั

โครงการปฏบิ ตั งิ าน การจดั การศกึ ษาตามอธั ยาศัย 1.ชื่อโครงการ โครงการส่งเสรมิ การเรียนรตู้ ลอดชีวติ \"ภายในห้องสมุดประชาชนอาเภอดอนสกั \" สอดคล้องกบั นโยบายสานกั งาน กศน. : ข้อท่ี 3 ด้านองคก์ ร สถานศึกษา และแหลง่ เรียนรคู้ ณุ ภาพ ข้อ 3.3 ปรบั ปรงุ รูปแบบกิจกรรมในห้องสมุดประชาชน ท่ีเน้น Library Delivery เพ่อื เพิ่มอัตราการอ่านและการรูห้ นงั สอื ของประชาชน 2.สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึ ษา กศน. : มาตรฐานการศึกษาตามอธั ยาศยั มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้รบั บริการการศกึ ษาตามอธั ยาศยั มาตรฐานท่ี 2 คุณภาพการจดั การศึกษาตามอัธยาศัย มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบรหิ ารจดั การของสถานศกึ ษา 3.หลักการและเหตุผล ตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้ดาเนินการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็น ยุทธศาสตร์ฉบับแรกของประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ ประเทศไทย บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม หลักปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพียง” ซึ่งใน ยทุ ธศาสตรใ์ นข้อที่ 4.3 การพฒั นาและเสริมสร้างศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ ซ่งึ มีเป้าหมายการพฒั นาท่ีสาคัญเพื่อพฒั นาคนในทุกมิติ และทุกชว่ งวยั เป็นคนดีเก่ง และมคี ณุ ภาพ มที กั ษะที่จาเป็น ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม และอนุรักษ์ ภาษาท้องถ่ิน มีนิสัยรักการเรยี นรู้ และ พฒั นาตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต ส่กู ารเป็นเมืองไทยท่มี ที กั ษะสงู เปน็ นวตั กรรม นักคิด ผปู้ ระกอบการ เกษตรกร ยคุ ใหม่ และอ่นื ๆ โดยมสี ัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง การส่งเสริมการอ่าน ในส่วนของ สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐมนตรชี ว่ ยวา่ การกระทรวงศกึ ษาธกิ าร ได้มอบนโยบายและข้อส่ังการการดาเนินงานหอ้ งสมุดประชาชนในพื้นท่ีดงั นี้ 1.จัดห้องสมุดประชาชนให้มีบรรยากาศท่ีดี อาคารพร้อมให้บริการ มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแรง ปรับรูปแบบ เปน็ ห้องสมดุ ดิจิทัล สามารถสืบค้นข้อมลู ได้รวดเร็ว โดยให้โยงถงึ เรอ่ื งการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพ 2.จัดใหม้ ีวัสดุอปุ กรณ์ท่ีทนั สมัย เชน่ คอมพวิ เตอร์ โต๊ะ เกา้ อี้ ปลั๊กไฟ มกี ารซอ่ มบารุงรกั ษา 3.จดั ให้หอ้ งสมุดมพี ืน้ ทสี่ ว่ นตัวในการใชบ้ รกิ ารเช่น บลอ็ ก หอ้ งประชุมกลุม่ เลก็ จัดพ้นื ท่ีให้บรกิ ารตามความต้องการของ ผู้ใช้บรกิ าร 4.จัดใหห้ ้องสมุดมีบรกิ ารรา้ นกาแฟ อาหารวา่ ง เช่นนาสินคา้ ของกลมุ่ ฝกึ อาชพี จัดจาหนา่ ยตามความเหมาะสม และความสนใจของผใู้ ช้บริการในพื้นท่ี 5.จดั หาหนงั สือ ส่ือ เทคโนโลยีใหม่ทที่ ันสมยั เปน็ ปจั จุบัน มีบรกิ ารยมื - คืนและอ่านออนไลน์ 6.จัดบรรยากาศภายในห้องสมดุ ประชาชนใหโ้ ลง่ กว้าง มีมมุ บริการ มมุ เด็ก แบ่งพน้ื ที่เป็นสดั สว่ น สดใส นา่ เข้าใช้บรกิ าร

7.จัดให้มกี ารสอบถามความคิดเห็นแบบออนไลน์ เช่นสารวจความตอ้ งการซื้อหนงั สือเข้าห้องสมุด 8.จดั หาหนงั สือสาหรับผ้พู ิการ หนังสอื เสยี ง และมีพน้ื ทอี่ านวยความสะดวก ห้องสมุดประชาชนอาเภอดอนสกั จงึ ไดจ้ ดั ทาโครงการส่งเสริมการอ่านเพอ่ื การเรียนรตู้ ลอดชวี ิตประจาปี 2564 เพ่อื ให้ สอดคลอ้ งตามยุทธศาสตร์ชาตแิ ละ นโยบาย จุดเน้น ของสานักงาน กศน. กระทรวงศกึ ษาธิการ 4. วัตถุประสงค์ 4.1 เพ่ือส่งเสริมนสิ ัยรกั การอา่ นและการเรียนรตู้ ลอดชวี ติ 4.2 เพ่ือพัฒนาหอ้ งสมุดประชาชนอาเภอดอนสกั เปน็ ศนู ย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนทมี่ ี คุณภาพ มกี ารนาเทคโนโลยีสมยั ใหม่มาใชใ้ นการบรกิ ารส่งเสรมิ การอา่ น 4.3 เพื่อเพ่มิ อัตราการอา่ นและการเรียนรู้ทุกช่วงวยั 5. เป้าหมายการดาเนนิ งาน : - เชงิ ปรมิ าณ 1.นักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุดประชาชนอาเภอ ดอนสกั จานวน 1,700 คน - เชงิ คุณภาพ นักเรียนนักศึกษาและประชาชนท่ัวไปท่ีเข้ารับบริการหรือเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมีนิสัยรัก การอ่าน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเน่ือง รู้เท่าทันความเปล่ียนแปลง ทันยุคทันสมัย ทันต่อ เหตุการณ์ และสามารถนาองคค์ วามรู้ทีเ่ กิดจากการศกึ ษาค้นคว้าไปปรบั ใช้ในการดาเนินชีวิตได้อย่างมคี ุณภาพ 6.วธิ ดี าเนนิ การ กลมุ่ เป้าหมายและเป้าหมาย กจิ กรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้ หมาย ระยะเวลา งบประมาณ สถานที่ กลมุ่ เปา้ หมาย (เชิงคณุ ภาพ) 1. สารวจความ เพอื่ ทราบ นกั เรยี น นกั เรยี น ต.ค.63 - ห้องสมดุ ตอ้ งการ ความต้องการ นกั ศกึ ษา และ นกั ศกึ ษา และ ถึง ประชาชน ของ ประชาชนทวั่ ไป ประชาชนทว่ั ไป อาเภอ ผรู้ ับบริการ มีกิจกรรมท่ตี รง ก.ย.64 ดอนสัก ความต้องการ 2. ประชมุ วางแผน เพือ่ ใหบ้ คุ ลากร บุคลากร กศน. บคุ ลากรไดท้ ราบ พ.ย.64 - กศน. ร่วมกับบุคลากร ทราบถึง อาเภอดอนสกั ถึงกจิ กรรมท่จี ะ อาเภอ จดั ดอนสัก กจิ กรรมและ ร่วมกนั ออกแบบ กจิ กรรม

3. เสนอขออนมุ ัติ เพอื่ ให้ บคุ ลากร กศน. บุคลากรรหู้ นา้ ท่ี พ.ย.64 - กศน. จัดกิจกรรมตอ่ ผ้บู รหิ ารทราบ อาเภอดอนสกั ของตนเอง ใน อาเภอ ผูบ้ ริหาร รายละเอียด การดาเนนิ การจดั ดอนสกั การจดั กจิ กรรม กจิ กรรมและ งบประมาณ การจดั กิจกรรมสง่ เสรมิ การ 1.เพือ่ ให้ เครือข่ายใน 1.เครอื ข่ายไดร้ ู้ ต.ค.63 - พืน้ ทท่ี กุ อ่านภายในห้องสมดุ เครอื ขา่ ยไดร้ ู้ พืน้ ท่อี าเภอ ขั้นตอนการ ถึง ตาบลใน ประชาชนอาเภอ ข้นั ตอนการ ดอนสัก ดาเนินงาน 1 ต.ค.63– อาเภอ ดอนสัก ดาเนนิ งาน ก.ย.64 30 ก.ย.64 ดอนสัก 1.บริการยืม-คืน 2.เด็กและ หนังสือ 2.เพื่อ เยาวชน พืน้ ที่ พื้นที่ทุก 2.กิจกรรมศนู ย์ สนับสนุนให้ ประชาชนเกดิ การ อาเภอ ตาบลใน เรียนรู้ต้นแบบอย่าง เดก็ และ เรยี นรู้และรักการ ดอนสกั อาเภอ ย่ังยืน(ส่งเสรมิ เยาวชน อา่ นเพม่ิ ขึ้น ดอนสัก อาชีพ) ประชาชนมี 3.สง่ เสริมการอ่าน นิสัยรกั การ 3.ประชาชนใน วันรักการอ่าน อา่ น พื้นทม่ี งี านทามี 4.กจิ กรรมสง่ เสรมิ อาชพี เล้ียง การอา่ นสาหรบั 3.เพ่ือสรา้ ง ครอบครวั ลด ผูส้ งู อายุ สงั คมแหง่ การ รายจ่ายใน 5.กิจกรรมออกกาลัง เรยี นรูต้ ลอด ครัวเรอื น กายวัยเก๋า ชวี ิต 4. เดก็ เยาวชน 5.นิเทศกากับตดิ ตาม 4.เพอ่ื ส่งเสริม บุคลากร กศน. ประชาชนดาเนิน ผล สนบั สนุนให้ อาเภอดอนสกั ชวี ิตในสงั คมมี ประชาชนมี ความสขุ อาชพี เสรมิ เพิ่มรายได้ กลุ่มเป้าหมายมี 1. เพ่ือสง่ เสรมิ ทกั ษะการอ่าน ให้ผรู้ บั บริการมี และการเรียนรู้ ทักษะการอ่าน และการเรียนรู้

6.รายงาน/สรุปผลการจดั กิจกรรม 7. งบประมาณ ปี 2564 แผนงาน : พืน้ ฐานดา้ นการพัฒนาและเสรมิ สร้างศกั ยภาพมนษุ ย์ ผลผลติ ท่ี 5 ผรู้ ับบริการการศกึ ษาตามอัธยาศยั กิจกรรมการจดั การศกึ ษาตามอัธยาศยั งบดาเนินงาน ปงี บประมาณ 2564 ของ กศน.อาเภอดอนสัก จานวน 10,000 บาท (หน่ึงหมืน่ บาทถ้วน) หมายเหตุ : ทกุ รายการขอถัวจ่ายตามท่จี า่ ยจรงิ 8. แผนการใชจ้ ่ายงบประมาณ กจิ กรรมหลัก ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ี ค. เม.ย.-ม.ิ ย. ก.ค.-ก.ย. 8.1 โครงการสง่ เสริมการเรยี นรตู้ ลอดชีวติ \"ภายในหอ้ งสมดุ 2,500 2,500 2,500 2,500 ประชาชนอาเภอดอนสัก\" 1.บรกิ ารยืม-คืนหนงั สือ 2.กิจกรรมศนู ย์เรียนรู้ต้นแบบอย่างยงั่ ยืน(สง่ เสรมิ อาชีพ) 3.สง่ เสรมิ การอ่าน วันรกั การอา่ น 4.กจิ กรรมสง่ เสรมิ การอา่ นสาหรบั ผสู้ งู อายุ 5.กจิ กรรมออกกาลังกายวยั เก๋า รวม 2,500 2,500 2,500 2,500 9. ผรู้ บั ผดิ ชอบโครงการ 8.1 งานการศึกษาตามอัธยาศยั หอ้ งสมดุ ประชาชนอาเภอดอนสกั 8.2 ศนู ย์การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาเภอดอนสกั 10. เครอื ขา่ ย 10.1 เทศบาลตาบลดอนสกั 10.2 โรงพยาบาลอาเภอดอนสัก 10.3 กลุม่ ลานดนตรสี ขุ ภาพ (โรงเรยี นสรา้ งสุข กศน.อาเภอดอนสกั กลุ่มลลี าศ) 10.3 ท่วี า่ การอาเภอดอนสัก 10.4 ศนู ย์พัฒนาเดก็ เล็กองค์การบริหารส่วนตาบล ทั้ง 4 ตาบลในอาเภอดอนสกั 10.5 โรงเรยี นวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 10.6 โรงเรียนอนุบาลขวัญยนื 10.7 โรงเรียนอนบุ าลกัลยารัตน์ 11. พ้ืนที่ดาเนินการ หอ้ งสมุดประชาชนอาเภอดอนสัก และพืน้ ที่ในอาเภอดอนสัก

12. ระยะเวลาดาเนินงาน วนั ท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง วนั ท่ี 30 กนั ยายน พ.ศ. 2564 13. ตวั ช้ีวดั ความสาเรจ็ 13.1 ตวั ชี้วดั ผลผลิต - สามารถจดั กิจกรรมในโอกาสต่างๆ ได้ 10 ครั้ง - ผู้เขา้ รว่ มกจิ กรรม จานวน 1,500 คน (ไตรมาส 1-4) - หอ้ งสมุดประชาชนอาเภอดอนสัก จะมีสมาชิก 50 คน (ไตรมาส 1-4) 13.2 ตวั ช้ีวดั ผลลพั ธ์ เดก็ เยาวชน นักเรยี น นกั ศกึ ษา และประชาชนท่วั ไป ในอาเภอดอนสัก มีนิสยั รักการอ่าน รู้จกั ศึกษาค้นควา้ ดว้ ยตนเอง ไดร้ บั ขอ้ มลู ข่าวสารที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ มากขน้ึ และสามารถ นาความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวนั ไดอ้ ย่างมีคณุ ภาพ 14. ตดิ ตามและประเมินผลการดาเนินงาน 14.1 นิเทศและประเมินผลระหวา่ งการจดั กิจกรรมและหลงั กิจกรรม โดย - การสงั เกต - การสัมภาษณ์ - การใชแ้ บบสอบถาม และแบบสอบถามออนไลน์ 14.2 สรปุ และรายงานผลการดาเนินงาน ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ (นางสาวณัฐชนก นิลวงศ)์ บรรณารกั ษ์ปฏิบัตกิ าร ลงช่ือ ผู้เห็นชอบโครงการ (นายอนัตชยั เกตุแกว้ ) ครูผชู้ ่วย ลงชอ่ื ผอู้ นุมัตโิ ครงการ (นางสาวรชั ฎา โสมเพช็ ร์) ผูอ้ านวยการ กศน.อาเภอดอนสกั

โครงการปฏิบตั งิ าน การจดั การศึกษาตามอัธยาศัย 1.ชื่อโครงการ โครงการส่งเสรมิ การเรียนร้ตู ลอดชวี ิต \"ภายนอกหอ้ งสมดุ ประชาชนอาเภอดอนสกั \" สอดคล้องกับนโยบายสานกั งาน กศน. : ข้อท่ี 3 ด้านองค์กร สถานศึกษา และแหล่งเรยี นรคู้ ณุ ภาพ ขอ้ 3.3 ปรบั ปรงุ รูปแบบกิจกรรมในหอ้ งสมุดประชาชน ท่ีเนน้ Library Delivery เพือ่ เพ่มิ อัตราการอ่านและการร้หู นงั สือของประชาชน 2.สอดคลอ้ งกับมาตรฐานการศกึ ษา กศน. : มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้รับบรกิ ารการศกึ ษาตามอธั ยาศัย มาตรฐานท่ี 2 คณุ ภาพการจัดการศึกษาตามอธั ยาศยั มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 3.หลกั การและเหตผุ ล การอ่านและการเรียนรมู้ ีความสาคัญต่อชีวิตมนุษย์ทุกช่วงวัยเพราะทาให้รู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถติดตาม ความก้าวหน้าทางวิทยาการต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญในยุคข้อมูลข่าวสารเช่นในปัจจุบัน การอ่านทาให้มีความสุข ความหวัง และสนองความอยากรู้อยากเห็นอันเป็นธรรมชาติของมนุษย์โดยท่ัวไปนอกจากนี้การอ่านยังเป็นวิธีการที่ สาคัญและสะดวกในการพฒั นาตนเองในดา้ นต่างๆ เชน่ ดา้ นการศึกษาอาชีพ และคณุ ภาพชีวิต เป็นต้น อยา่ งไรก็ตามใน ประเทศไทยการอา่ นยังไม่เปน็ กจิ กรรมในชีวิตประจาวันของคนสว่ นใหญ่เพอ่ื กระตุ้น สรา้ งแรงจงู ใจและการสง่ เสริมการ อา่ นและการเรียนรู้ซงึ่ เปน็ สง่ิ สาคญั อยา่ งยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชวี ิต หอ้ งสมุดประชาชนอาเภอดอนสัก จงึ ได้มีทาโครงการส่งเสรมิ การอา่ น\"ภายนอกห้องสมุดประชาชนอาเภอ ดอนสัก\"ขน้ึ เพ่ือเปน็ การดาเนินการสง่ เสริมการอ่านเชงิ รกุ พนื้ ท่ี เข้าถึงทกุ กลุ่มเป้าหมายและการจัดกิจกรรมท่ี สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ อย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง โดยเป็นการลงพ้ืนท่ีจัดกิจกรรมใน รูปแบบต่างๆ ในสถานท่ตี ่าง เพอื่ อานวยความสะดวกแก่ผ้รู ับบริการ ซงึ่ สอดคล้องกับนโยบายของสานกั งาน กศน.ด้าน การจดั การศึกษาตามอธั ยาศัยทเ่ี ขา้ ถงึ ประชาชนและมีความหลากหลาย 4. วัตถุประสงค์ 4.1 เพ่ือส่งเสริมนสิ ยั รักการอ่านและการเรยี นรู้ตลอดชีวิต 4.2 เพื่อพัฒนาห้องสมุดประชาชนอาเภอดอนสักเปน็ ศนู ยก์ ลางการเรยี นรู้ของชุมชนทีม่ ี คณุ ภาพ โดยการดาเนนิ งานเชิงรุก เข้าถึงทุกพืน้ ที่ ทกุ กลุ่มเปา้ หมาย 4.3 เพอื่ เพ่มิ อตั ราการอ่านและการเรียนรู้ทุกช่วงวัย

5. เปา้ หมายการดาเนนิ งาน : - เชงิ ปรมิ าณ 1.นักเรียนนักศึกษาประชาชนท่ัวไปเข้ารับบริการส่งเสรมิ การอา่ นภายนอกห้องสมุดประชาชนอาเภอ ดอนสกั จานวน 1,200 คน - เชิงคณุ ภาพ นักเรียน/นักศึกษาและประชาชนทั่วไปท่ีมีนิสัยรักการอ่าน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า อย่างต่อเน่ือง รู้เท่าทันความเปล่ียนแปลง ทันยุคทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถนาองค์ความรู้ที่เกิดจาก การศึกษาคน้ คว้าไปปรับใชใ้ นการดาเนินชวี ิตได้อยา่ งมคี ุณภาพ 6.วิธดี าเนินการ กลมุ่ เป้าหมายและเป้าหมาย กจิ กรรมหลัก วตั ถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ สถานที่ กลมุ่ เป้าหมาย (เชิงคณุ ภาพ) 1. สารวจความ เพื่อทราบ นกั เรยี น นักเรียน ต.ค.63 - หอ้ งสมุด ตอ้ งการ ความตอ้ งการ นักศึกษา และ นกั ศกึ ษา และ ถึง ประชาชน ของ ประชาชนทัว่ ไป ประชาชนทั่วไป อาเภอ ผรู้ ับบริการ มีกิจกรรมที่ตรง ก.ย.64 ดอนสกั ความต้องการ 2. ประชุมวางแผน เพอื่ ใหบ้ คุ ลากร บคุ ลากร กศน. บุคลากรไดท้ ราบ พ.ย.64 - กศน. รว่ มกับบุคลากร ทราบถงึ อาเภอดอนสัก ถึงกจิ กรรมที่จะ อาเภอ จดั ดอนสกั กจิ กรรมและ รว่ มกันออกแบบ กิจกรรม 3. เสนอขออนุมตั ิ เพอ่ื ให้ บคุ ลากร กศน. บุคลากรรหู้ นา้ ที่ พ.ย.64 - กศน. จัดกิจกรรมต่อ ผูบ้ รหิ ารทราบ อาเภอดอนสกั ของตนเอง ใน อาเภอ ผูบ้ ริหาร รายละเอียด การดาเนนิ การจดั ดอนสัก การจดั กจิ กรรม กจิ กรรมและ งบประมาณ การจัด

โครงการสง่ เสริมการ 1.เพื่อให้ เครอื ขา่ ยใน 1.เครือขา่ ยได้รู้ ต.ค.63 - พื้นทที่ กุ พน้ื ทอ่ี าเภอ ขนั้ ตอนการ ถึง ตาบลใน เรียนรู้ตลอดชวี ิต เครอื ขา่ ยไดร้ ู้ ดอนสกั ดาเนนิ งาน 1 ต.ค.63– อาเภอ \"ภายในหอ้ งสมดุ ก.ย.64 30 ก.ย.64 ดอนสัก ประชาชนอาเภอ ข้ันตอนการ 2.เดก็ และ ดอนสกั \" ดาเนินงาน เยาวชน พื้นท่ี พื้นท่ที ุก ประชาชนเกดิ การ อาเภอ ตาบลใน มีกจิ กรรม ดังน้ี 2.เพ่อื เรยี นร้แู ละรกั การ ดอนสกั อาเภอ สนบั สนนุ ให้ อา่ นเพ่ิมขึ้น ดอนสัก 1.กจิ กรรมเลา่ เด็กและ นทิ านสานสรา้ ง เยาวชน 3.ประชาชนใน คุณธรรม ประชาชนมี พืน้ ทีม่ ีงานทามี นิสัยรกั การ อาชีพเลย้ี ง 2.กจิ กรรมตะกร้า อา่ น ครอบครัวลด หนงั สือสชู่ มุ ชน รายจ่ายใน 3.เพ่อื สร้าง ครัวเรือน 3.กจิ กรรมห้องสมุด เคลือ่ นที่สาหรบั ชาว 4. เดก็ เยาวชน ประชาชนดาเนิน ตลาด สงั คมแหง่ การ ชีวิตในสงั คมมี ความสุข 4.กิจกรรมห้องสมุด เรียนรตู้ ลอด เคลอื่ นท่สี าหรับชาว ชวี ติ กลมุ่ เป้าหมายมี ทกั ษะการอา่ น ตลาด 4.เพ่อื ส่งเสริม และการเรียนรู้ สนับสนุนให้ 5.กิจกรรมบา้ น ประชาชนมี หนังสอื ชมุ ชน อาชพี เสรมิ เพ่ิมรายได้ 5.นิเทศกากบั ตดิ ตาม 1. เพอื่ ส่งเสรมิ บคุ ลากร กศน. ผล ให้ผรู้ ับบรกิ ารมี อาเภอดอนสกั ทักษะการอา่ น และการเรียนรู้ 6.รายงาน/สรุปผลการจัด กิจกรรม 7. งบประมาณ ปี 2564 แผนงาน : พืน้ ฐานด้านการพัฒนาและเสรมิ สรา้ งศักยภาพมนษุ ย์ ผลผลติ ท่ี 5 ผรู้ บั บริการการศกึ ษาตามอัธยาศยั กจิ กรรมการจัดการศกึ ษาตามอัธยาศยั งบดาเนินงาน ปงี บประมาณ 2564 ของ กศน.อาเภอดอนสกั จานวน 10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาทถว้ น) หมายเหตุ : ทกุ รายการขอถัวจา่ ยตามทจี่ า่ ยจริง

8. แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 กจิ กรรมหลัก ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. โครงการสง่ เสริมการเรียนรูต้ ลอดชวี ติ \"ภายนอกห้องสมุด 2,500 2,500 2,500 2,500 ประชาชนอาเภอดอนสัก\" 1.กจิ กรรมเลา่ นิทานสานสร้างคุณธรรม 2.กิจกรรมตะกร้าหนงั สอื สู่ชมุ ชน 3.กจิ กรรมห้องสมดุ เคล่อื นท่ีสาหรับชาวตลาด 4.กจิ กรรมห้องสมดุ เคล่ือนทสี่ าหรบั ชาวตลาด 5.กิจกรรมบ้านหนังสอื ชุมชน รวม 2,500 2,500 2,500 2,500 9. ผรู้ ับผิดชอบโครงการ 8.1 งานการศึกษาตามอัธยาศัย ห้องสมดุ ประชาชนอาเภอดอนสัก 8.2 ศูนย์การศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอดอนสกั 10. เครอื ขา่ ย 10.1 เทศบาลตาบลดอนสัก 10.2 โรงพยาบาลอาเภอดอนสกั 10.3 กลมุ่ ลานดนตรีสุขภาพ (โรงเรียนสร้างสขุ กศน.อาเภอดอนสกั กลุ่มลลี าศ) 10.3 ทีว่ ่าการอาเภอดอนสัก 10.4 ศนู ยพ์ ฒั นาเดก็ เลก็ องคก์ ารบริหารสว่ นตาบล ทง้ั 4 ตาบลในอาเภอดอนสกั 10.5 โรงเรียนวดั เขาสุวรรณประดิษฐ์ 10.6 โรงเรียนอนุบาลขวัญยนื 10.7 โรงเรียนอนุบาลกัลยารัตน์ 11. พนื้ ที่ดาเนนิ การ ห้องสมุดประชาชนอาเภอดอนสกั และพ้นื ที่ในอาเภอดอนสกั 12. ระยะเวลาดาเนนิ งาน วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง วนั ท่ี 30 กนั ยายน พ.ศ. 2564 13. ตวั ชี้วดั ความสาเรจ็ 13.1 ตวั ชี้วัดผลผลิต - สามารถจัดกิจกรรมในโอกาสต่างๆ ได้ 10 คร้ัง - ผ้เู ข้าร่วมกจิ กรรม จานวน 1,200 คน (ไตรมาส 1-4) - ห้องสมุดประชาชนอาเภอดอนสัก จะมีสมาชกิ 50 คน (ไตรมาส 1-4)

13.2 ตวั ช้วี ัดผลลัพธ์ นักเรียน/นกั ศกึ ษาและประชาชนท่วั ไปทมี่ นี ิสัยรกั การอ่าน เปน็ บคุ คลแหง่ การเรียนรู้ ศกึ ษาคน้ คว้าอย่างตอ่ เนอื่ ง รเู้ ท่าทันความเปล่ียนแปลง ทนั ยคุ ทนั สมยั ทนั ตอ่ เหตกุ ารณ์ และสามารถนาองค์ความร้ทู ่ี เกดิ จากการศกึ ษาคน้ คว้าไปปรับใช้ในการดาเนินชีวติ ไดอ้ ย่างมีคณุ ภาพ 14. ตดิ ตามและประเมินผลการดาเนินงาน 14.1 นเิ ทศและประเมินผลระหวา่ งการจัดกิจกรรมและหลังกิจกรรม โดย - การสังเกต - การสมั ภาษณ์ - การใช้แบบสอบถาม และแบบสอบถามออนไลน์ 14.2 สรปุ และรายงานผลการดาเนินงาน ลงชอ่ื ผู้เสนอโครงการ (นางสาวณัฐชนก นิลวงศ)์ บรรณารกั ษ์ปฏิบัติการ ลงชื่อ ผูเ้ หน็ ชอบโครงการ (นายอนัตชยั เกตแุ ก้ว) ครูผู้ช่วย ลงชือ่ ผู้อนมุ ัตโิ ครงการ (นางสาวรชั ฎา โสมเพช็ ร์) ผ้อู านวยการ กศน.อาเภอดอนสกั

โครงการปฏบิ ัตงิ าน การจัดการศึกษาตามอธั ยาศยั 1.ช่อื โครงการ โครงการส่งเสริมการอา่ นในรูปแบบออนไลน์ สอดคล้องกบั นโยบายสานักงาน กศน. : ข้อที่ 3 ดา้ นองคก์ ร สถานศกึ ษา และแหลง่ เรียนรู้คุณภาพ ขอ้ 3.3 ปรับปรงุ รูปแบบกิจกรรมในหอ้ งสมุดประชาชน ท่ีเนน้ Library Delivery เพ่อื เพิ่มอตั ราการอา่ นและการร้หู นงั สอื ของประชาชน 2.สอดคลอ้ งกับมาตรฐานการศึกษา กศน. : มาตรฐานการศกึ ษาตามอัธยาศัย มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้รับบริการการศึกษาตามอธั ยาศัย มาตรฐานท่ี 2 คุณภาพการจัดการศกึ ษาตามอธั ยาศัย มาตรฐานท่ี 3 คณุ ภาพการบริหารจัดการของสถานศกึ ษา 3.หลักการและเหตผุ ล การอา่ นหนังสือมปี ระโยชนเ์ พ่ือช่วยพัฒนาทัง้ ดา้ นความคิด เชาวน์ปญั ญา และเป็นพ้นื ฐานของการตอ่ ยอดองค์ ความรใู้ หล้ ึกซ้งึ ยงิ่ ข้ึน การส่งเสรมิ การอา่ นเปน็ การสรา้ งสงั คมแหง่ การเรยี นรตู้ ลอดชีวติ แต่รูปแบบของการอ่าน หนงั สอื ในยุคดจิ ิทลั มีการเปลี่ยนแปลงไป ความร้ตู ่างๆ สามารถหาได้จากอินเทอร์เน็ต และถกู บรรจุไวใ้ นเทคโนโลยีแบบ พกพา เช่น แทบ็ เลตคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน ซ่ึงผู้เรยี น ผ้ใู ช้บรกิ าร สามารถเขา้ ถึงข้อมูลไดท้ งั้ ในและนอกห้องสมุด ในยุค ดจิ ิทัล ผูเ้ รยี น ผู้ใช้บรกิ ารสามารถเข้าถึงความรู้ได้ทุกท่ี ทกุ เวลา เนน้ การสร้างเครือขา่ ยทางสงั คมและการเรียนรรู้ ่วมกัน ผูเ้ รยี นมี ส่วนรว่ มในการออกแบบการเรยี นรู้ของตนเอง ซ่งึ จะสง่ ผลตอ่ ประสิทธภิ าพการเรียนรู้ อกี ทั้งการใชเ้ ทคโนโลยี ดจิ ิทัล มาสนับสนุนการเรียนการสอน จะทาใหผ้ ู้เรียนเกดิ ความสนุกที่จะเรยี นรู้ ไดท้ งั้ ความรแู้ ละความเพลดิ เพลนิ หอ้ งสมุดประชาชนอาเภอดอนสัก ไดน้ าเทคโนโลยีดิจทิ ัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บรกิ ารส่งเสริมการอา่ นให้กับ ผู้เรียนได้อย่างมปี ระสิทธิภาพ สอดคล้องกับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โควิด 19 เช่น การจัดทาวิดีโอคลิปการเล่า นทิ านส่งเสริมการอา่ น การเลา่ เรอ่ื งหนงั สอื การแนะนาหนังสือ ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ เชน่ เฟซบุ๊ก ไลน์ ยทู ปู การอา่ น และการจัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาให้บริการ รวมถึงการใช้ โปรแกรม donsak learning และโปรแกรม donsak library ทเี่ ป็นนวตั กรรมใหมใ่ นการสง่ เสรมิ การอ่าน 4. วตั ถปุ ระสงค์ 4.1 เพอ่ื สง่ เสรมิ นสิ ยั รักการอา่ นและการเรยี นรูต้ ลอดชวี ติ 4.2 เพอ่ื พัฒนาหอ้ งสมดุ ประชาชนอาเภอดอนสักเป็นศูนย์กลางการเรยี นรขู้ องชมุ ชนทีม่ ี คุณภาพ โดยการดาเนนิ งานเชงิ รุก เขา้ ถงึ ทุกพ้นื ที่ ทุกกล่มุ เปา้ หมาย 4.3 เพ่อื เพิม่ อตั ราการอ่านและการเรยี นรูท้ กุ ชว่ งวัย ในรูปแบบออนไลน์

5. เป้าหมายการดาเนินงาน : - เชิงปรมิ าณ 1.นักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการส่งเสริมในรูปแบบออนไลน์ ห้องสมุดประชาชน อาเภอดอนสักจานวน 1,500 คน - เชิงคุณภาพ นักเรียน/นักศึกษาและประชาชนท่ัวไปที่มีนิสัยรักการอ่าน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า อย่างต่อเน่ือง รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง ทันยุคทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถนาองค์ความรู้ที่เกิดจาก การศึกษาคน้ คว้าไปปรับใช้ในการดาเนินชีวติ ได้อยา่ งมคี ุณภาพ 6.วิธีดาเนินการ กลุ่มเป้าหมายและเปา้ หมาย กจิ กรรมหลัก วัตถปุ ระสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ สถานท่ี กลุ่มเปา้ หมาย (เชิงคณุ ภาพ) 1. สารวจความ เพ่อื ทราบ นกั เรยี น นกั เรยี น ต.ค.63 - ห้องสมุด ต้องการ ความต้องการ นกั ศกึ ษา และ นกั ศึกษา และ ถงึ ประชาชน ของ ประชาชนทัว่ ไป ประชาชนทัว่ ไป อาเภอ ผู้รบั บรกิ าร มกี จิ กรรมทตี่ รง ก.ย.64 ดอนสกั ความตอ้ งการ 2. ประชุมวางแผน เพ่อื ให้บุคลากร บคุ ลากร กศน. บคุ ลากรไดท้ ราบ พ.ย.64 - กศน. รว่ มกับบุคลากร ทราบถงึ อาเภอดอนสัก ถงึ กิจกรรมทจี่ ะ อาเภอ จัด ดอนสกั กจิ กรรมและ รว่ มกนั ออกแบบ กิจกรรม 3. เสนอขออนุมัติ เพ่อื ให้ บุคลากร กศน. บุคลากรร้หู น้าที่ พ.ย.64 - กศน. จัดกิจกรรมตอ่ ผู้บรหิ ารทราบ อาเภอดอนสัก ของตนเอง ใน อาเภอ ผบู้ ริหาร รายละเอยี ด การดาเนนิ การจดั ดอนสกั การจดั กิจกรรม กิจกรรมและ งบประมาณ การจดั โครงการสง่ เสรมิ การ 1.เพือ่ ให้ เครอื ขา่ ยใน 1.เครือข่ายไดร้ ู้ ต.ค.63 - พน้ื ทีท่ ุก อา่ นในรูปแบบ เครือข่ายไดร้ ู้ พืน้ ที่อาเภอ ขั้นตอนการ ถงึ ตาบลใน ดอนสกั ดาเนนิ งาน ก.ย.64

ออนไลน์มีกิจกรรม ขนั้ ตอนการ บคุ ลากร กศน. 2.เด็กและ พ้นื ที่ 1 ต.ค.63– อาเภอ ดังนี้ ดาเนินงาน อาเภอดอนสัก เยาวชน อาเภอ 30 ก.ย.64 ดอนสกั 1.กิจกรรมลงนาม 2.เพ่ือ ประชาชนเกิดการ ดอนสัก ถวายพระพร สนับสนุนให้ เรียนรแู้ ละรกั การ พน้ื ทท่ี ุก ออนไลน์ เด็กและ อา่ นเพ่ิมขึน้ ตาบลใน 2.กจิ กรรม เยาวชน 3.ประชาชนใน อาเภอ นิทรรศการออนไลน์ ประชาชนมี พืน้ ทมี่ ีงานทามี ดอนสัก วันสาคญตา่ งๆ นสิ ยั รกั การ อาชพี เลี้ยง 3.กจิ กรรมสง่ เสรมิ อา่ น ครอบครัวลด การอ่าน Q-R code 3.เพือ่ สร้าง รายจา่ ยใน ส่ือรกั การอ่าน สังคมแห่งการ ครวั เรอื น 4.กจิ กรรม donsak เรยี นรตู้ ลอด 4. เดก็ เยาวชน learning ชวี ติ ประชาชนดาเนนิ 5.กิจกรรม donsak 4.เพอื่ สง่ เสรมิ ชวี ติ ในสังคมมี library สนบั สนนุ ให้ ความสขุ ประชาชนมี 5.นิเทศกากับตดิ ตาม อาชพี เสรมิ กลุ่มเป้าหมายมี ผล เพมิ่ รายได้ ทักษะการอ่าน 1. เพอื่ สง่ เสรมิ และการเรยี นรู้ ใหผ้ ูร้ ับบรกิ ารมี ทกั ษะการอา่ น และการเรยี นรู้ 6.รายงาน/สรุปผลการจัด กจิ กรรม 7. งบประมาณ ปี 2564 แผนงาน : พน้ื ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสรา้ งศกั ยภาพมนุษย์ ผลผลิตท่ี 5 ผู้รับบริการการศกึ ษาตามอธั ยาศัย กิจกรรมการจัดการศกึ ษาตามอธั ยาศยั งบดาเนนิ งาน ปีงบประมาณ 2564 ของ กศน.อาเภอดอนสัก จานวน 10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) หมายเหตุ : ทุกรายการขอถวั จ่ายตามทจี่ า่ ยจรงิ

8. แผนการใชจ้ า่ ยงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 กิจกรรมหลกั ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. โครงการสง่ เสริมการอ่านในรปู แบบออนไลน์ 2,500 2,500 2,500 2,500 1.กจิ กรรมลงนามถวายพระพรออนไลน์ 2.กิจกรรมนิทรรศการออนไลน์วันสาคญตา่ งๆ 3.กจิ กรรมส่งเสรมิ การอา่ น Q-R code สอื่ รักการอ่าน 4.กิจกรรม donsak learning 5.กจิ กรรม donsak library รวม 2,500 2,500 2,500 2,500 9. ผรู้ ับผดิ ชอบโครงการ 8.1 งานการศกึ ษาตามอัธยาศยั ห้องสมุดประชาชนอาเภอดอนสกั 8.2 ศูนย์การศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัยอาเภอดอนสกั 10. เครอื ขา่ ย 10.1 เทศบาลตาบลดอนสกั 10.2 โรงพยาบาลอาเภอดอนสัก 10.3 กล่มุ ลานดนตรีสุขภาพ (โรงเรียนสรา้ งสขุ กศน.อาเภอดอนสัก กลุ่มลีลาศ) 10.3 ท่ีวา่ การอาเภอดอนสกั 10.4 ศูนยพ์ ฒั นาเดก็ เลก็ องคก์ ารบริหารส่วนตาบล ทั้ง 4 ตาบลในอาเภอดอนสกั 10.5 โรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดษิ ฐ์ 10.6 โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน 10.7 โรงเรยี นอนุบาลกลั ยารตั น์ 11. พ้ืนท่ดี าเนินการ หอ้ งสมุดประชาชนอาเภอดอนสกั และพ้ืนทีใ่ นอาเภอดอนสกั 12. ระยะเวลาดาเนินงาน วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง วนั ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 13. ตวั ชี้วดั ความสาเร็จ 13.1 ตัวช้ีวัดผลผลิต - สามารถจัดกิจกรรมในโอกาสตา่ งๆ ได้ 10 คร้ัง - ผู้เขา้ ร่วมกจิ กรรม จานวน 1,200 คน (ไตรมาส 1-4) - หอ้ งสมุดประชาชนอาเภอดอนสัก จะมีสมาชกิ 50 คน (ไตรมาส 1-4)

13.2 ตวั ช้วี ัดผลลัพธ์ นักเรียน/นกั ศกึ ษาและประชาชนท่วั ไปทมี่ นี ิสยั รกั การอ่าน เป็นบุคคลแห่งการเรยี นรู้ ศกึ ษาคน้ คว้าอย่างตอ่ เนอื่ ง รเู้ ท่าทันความเปล่ยี นแปลง ทนั ยคุ ทนั สมยั ทนั ตอ่ เหตกุ ารณ์ และสามารถนาองค์ความร้ทู ่ี เกดิ จากการศกึ ษาคน้ คว้าไปปรับใช้ในการดาเนินชีวติ ไดอ้ ย่างมีคณุ ภาพ 14. ตดิ ตามและประเมินผลการดาเนินงาน 14.1 นเิ ทศและประเมินผลระหวา่ งการจัดกิจกรรมและหลังกิจกรรม โดย - การสังเกต - การสมั ภาษณ์ - การใช้แบบสอบถาม และแบบสอบถามออนไลน์ 14.2 สรปุ และรายงานผลการดาเนินงาน ลงชอ่ื ผู้เสนอโครงการ (นางสาวณัฐชนก นิลวงศ)์ บรรณารกั ษ์ปฏิบัติการ ลงชื่อ ผเู้ หน็ ชอบโครงการ (นายอนัตชยั เกตแุ ก้ว) ครูผู้ช่วย ลงชือ่ ผู้อนุมัติโครงการ (นางสาวรชั ฎา โสมเพช็ ร์) ผ้อู านวยการ กศน.อาเภอดอนสกั

โครงการปฏบิ ตั ิงาน การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 1. ชอื่ โครงการพัฒนา ปรบั ปรงุ หอ้ งสมุดประชาชนอาเภอดอนสกั 2. ความสอดคล้องกบั นโยบาย ยทุ ธศาสตร์ แผนงาน และภารกจิ  สอดคล้องกับนโยบายจดุ เนน้ การดาเนนิ งานฯ 1.ด้านการจัดการเรียนรคู้ ณุ ภาพ 1.6 สง่ เสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดหลักสตู รการเรียนในระบบออนไลน์ด้วยตนเองครบวงจรตงั้ แตก่ ารลงทะเบียนจนการประเมนิ ผลการจบหลักสตู รทางการศึกษานอก ระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั เพอื่ เป็นการสร้างและขยายโอกาสในการเรียนรใู้ หก้ ับกลุม่ เป้าหมายทสี่ ามารถเรียนรู้ไดส้ ะดวก และตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรยี น 4.ด้านการบริหารจดั การคณุ ภาพ 4.10 สง่ เสรมิ การมสี ่วนรว่ มของภาคเี ครือขา่ ยทุกภาคส่วนเพ่อื สร้างความพรอ้ มในการจัดการศกึ ษา นอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั และการส่งเสรมิ การเรียนรู้ตลอดชวี ิตสาหรบั ประชาชน  สอดคล้องกับมาตรฐาน การศึกษา กศน. มาตรฐานที่ 3 คณุ ภาพการบรหิ ารจัดการของสถานศกึ ษา 3. หลกั การและเหตผุ ล ห้องสมุดประชาชนอาเภอดอนสัก เป็นสถานศึกษาที่ให้บริการการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย อย่างต่อเน่ือง ตลอดชีวิตให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนร้แู ละภูมิปัญญาบนพ้ืนฐานของปรัชญา คิดเป็น ซึ่งปจั จบุ ันสภาพอาคารสถานท่ี ห้องสมุดประชาชนอาเภอดอนสกั บางส่วน ชารดุ ทรุดโทรม เน่อื งจากใช้งานมานาน ไม่เพยี งพอ ไม่เป็นสัดเปน็ ส่วนตามภาระงานของบคุ ลากร ทใ่ี ช้ในการปฏิบตั ิงานประจา เพ่ือให้บริการกับนักศกึ ษาและประชาชนท่ีมาติดต่อ ราชการได้อยา่ งเหมาะสม จึงได้จัดทาโครงการพัฒนา ปรับปรุงห้องสมุดประชาชนอาเภอดอนสัก ให้มีความพร้อมที่จาเป็นต้องใช้ในการ ปฏบิ ตั ิราชการของบุคลากร ในการใหบ้ ริการนกั ศกึ ษาและประชาชน ท่มี าใชบ้ ริการให้เปน็ ระเบยี บเรยี บรอ้ ย และเหมาะสาหรับ ผปู้ ฏิบัตงิ านในการสง่ เสริมการเรยี นรู้ 4. วตั ถุประสงค์ 1. เพื่อพฒั นาอาคาร/สถานที่ ภายในและภายนอกห้องสมุดเพือ่ ให้มคี วามพร้อมในการใหบ้ รกิ ารกบั นกั ศึกษา และประชาชนทมี่ าใชบ้ รกิ ารและเข้ามาทากจิ กรรม อย่างเหมาะสม และเป็นสัดสว่ น

5. เปา้ หมาย (Output) : เป้าหมายเชิงปรมิ าณ นกั ศกึ ษาและประชาชนทีม่ าใช้บรกิ าร จานวน 500 คน เป้าหมายเชิงคณุ ภาพ ห้องสมุดประชาชนอาเภอดอนสัก มีความสวยงาม ภายในและภายนอก เพ่ือให้มีความพร้อมในการให้บริการ กบั นกั ศกึ ษาและประชาชนทีม่ าใชบ้ รกิ ารและเขา้ มาทากิจกรรม อยา่ งเหมาะสม และเปน็ สดั ส่วนได้อย่างมีประสทิ ธภิ าพ 6. วิธดี าเนินการ กจิ กรรมหลัก วัตถุประสงค์ เปา้ หมาย พ้นื ทด่ี าเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ 1.ประชุมบุคลากร เพื่อให้ทราบถึงวัตถปุ ระสงค์ 12 คน กศน.อ.ดอนสกั ม.ค. 2564 - ของการจดั ทาโครงการ 2.อาคารห้องสมุด เพ่อื ให้สถานท่ีมีความพร้อมใน 1 หลงั ห้องสมุดประชาชน ประชาชนอาเภอ การจดั กจิ กรรมสง่ เสริมการอา่ น อาเภอดอนสกั ดอนสัก ได้ หอ้ งสมดุ ประชาชน 3. พัฒนาระบบ เพ่ือให้การปฏิบตั ิงานของ 1 หลงั อาเภอดอนสัก ม.ค.2564 15,000 บาท ไฟฟา้ และประปา บุคลากรมีความสะดวก รวดเรว็ ส.ค.2564 ภายในแลภายนอก เปน็ สดั สว่ นในการในบรกิ าร ห้องสมุดประชาชน นกั ศกึ ษาและประชาชน อาเภอดอนสกั 4.ประเมินผล เพือ่ ใหท้ ราบถึงความสาเร็จ 1 คน กศน.อ.ดอนสัก ส.ค. 2564 - รายงานผลการ ปัญหา อุปสรรค ของโครงการ ดาเนนิ โครงการ ระยะเวลาดาเนนิ การ มกราคม-สงิ หาคม 2564 7.งบประมาณดาเนินการ ตามแผนงาน : พ้นื ฐานดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตท่ี 5 ผู้รับบรกิ าร การศกึ ษาตามอธั ยาศยั งบดาเนนิ งาน เปน็ เงนิ 15,000.- บาท (หนึง่ หมนื่ ห้าพันบาทถ้วน) เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ หมายเหตุ ทุกรายการถัวจ่ายตามท่ีจา่ ยจรงิ

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ กิจกรรมหลกั ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ต.ค.–ธ.ค. 63) (ม.ค.-มี.ค.64) (เม.ย.-ม.ิ ย. 64) (ก.ค.-ก.ย.64) 1.โครงการพฒั นา ปรับปรุงห้องสมดุ - - ประชาชนอาเภอดอนสัก 9. ผู้รบั ผดิ ชอบโครงการ หอ้ งสมดุ ประชาชนอาเภอดอนสกั 10. เครอื ขา่ ย 1. ศนู ย์พฒั นาเดก็ เลก็ ในอาเภอดอนสกั 2. โรงเรียนในพน้ื ท่ีอาเภอดอนสกั 3. องคก์ ารบรหิ ารส่วนตาบลทกุ ตาบลในพนื้ ทอ่ี าเภอดอนสกั 4. สานกั งานเทศบาลเมืองดอนสัก 5. ท่วี ่าการอาเภอดอนสัก 6. โรงพยาบาลดอนสกั 7. โรงเรยี นผูส้ ูงอายุ 8. การไฟฟ้าสว่ นภมู ภิ าค 11. โครงการทีเ่ กยี่ วข้อง (ถา้ มี) - 12. ผลลัพธ์ ศนู ยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั อาเภอดอนสกั มีอาคารสานกั งานอยู่ในสภาพท่เี ออื้ ตอ่ การจัดกจิ กรรมการเรยี นรแู้ ละการปฏบิ ัตงิ าน มีบริเวณและสถานท่ีสวยงาม และปลอดภยั ผู้รับบริการมคี วามพงึ พอใจ 13. ดัชนีช้ีวัดผลสาเร็จของโครงการ 1 ตวั ชวี้ ดั ผลผลติ รอ้ ยละ 80 ของบคุ ลากร นักศึกษาและประชาชนในเขตพน้ื ทอ่ี าเภอ ดอนสกั มีความพึงพอใจในระดับดขี น้ึ ไป 2. ตวั ชี้วดั ผลลพั ธ์ ห้องสมุดประชาชนอาเภอดอนสกั มีอาคารสานักงาน อยู่ในสภาพทีเ่ ออ้ื ต่อการปฏิบตั งิ าน ให้บริการและจัดกิจกรรมการเรียนรแู้ ละมบี ริเวณและสถานท่ีสวยงามและปลอดภยั

14. การติดตามและประเมนิ ผลโครงการ 1.แบบประเมนิ ความพงึ พอใจ 2.ประเมนิ เชงิ ประจกั ษ์ ลงชอื่ ผู้เสนอโครงการ (นางสาวณัฐชนก นิลวงศ์) บรรณารกั ษ์ปฏิบัติการ ลงชื่อ ผเู้ หน็ ชอบโครงการ (นายอนัตชยั เกตุแกว้ ) ครูผู้ชว่ ย ลงชอ่ื ผู้อนมุ ตั โิ ครงการ (นางสาวรชั ฎา โสมเพช็ ร์) ผอู้ านวยการ กศน.อาเภอดอนสกั

โครงการปฏิบัติงาน การจัดการศกึ ษาตามอัธยาศยั 1. ชือ่ โครงการภาคีเครอื ข่าย กิจกรรมพเิ ศษและวันสาคัญต่างๆ ประจาปี 2564 2. ความสอดคล้องกับนโยบาย ยทุ ธศาสตร์ แผนงาน และภารกิจ  สอดคลอ้ งกบั นโยบายจดุ เน้นการดาเนนิ งานฯ 4.บรู ณาการความร่วมมือในการสง่ เสรมิ สนนั สนนุ และจัดการศึกษาและการจัดการเรยี นรูใ้ ห้กบั บประชาชน อย่างมีคุณภาพ 4.1 ร่วมมือกับภาคเี ครอื ข่ายทงั้ ภาครัฐ เอกชน ประชาสงั คมและองค์กรปกครองส่วนทอ้ งถิ่น รวมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนนุ การมีส่วนรว่ มของชมุ ชน อาทิการส่งเสรมิ การฝกึ อาชพี ที่เปน็ อตั ลกั ษณ์และบริบทของชมุ ชน สง่ เสริมการตลาดและขยายชอ่ งทางการจาหน่ายเพื่อยกระดับผลิตภณั ฑ/์ สนิ ค้า กศน. 4.2 บูรณาการความรว่ มมือกับหนว่ ยงานต่าง ๆ ในสงั กัดกระทรวงศกึ ษาธิการ ทง้ั ในส่วนกลาง และภมู ิภาค  สอดคล้องกบั มาตรฐาน การศกึ ษา กศน. มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศกึ ษา 3. หลักการและเหตุผล สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยซึ่งภารกิจจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้แก่ ประชาชน เสริมสร้างบรรยากาศใหเ้ กิดการเรียนรู้ โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ขจัดปัญหาการไร้ โอกาสและความไม่เสมอภาคทางการศึกษาสร้างความเข้มแข็งและมาตรฐานทางวิชาการ โดยเสนอทางเลือกแห่งการ เรียนรู้ไวห้ ลากหลาย สนองความต้องการของบุคคลและชุมชน ทั้งน้ีเพ่ือให้บุคคลมีศักยภาพในการแสวงหาความรู้ดว้ ย ตนเองมีความสุขในการเรยี นร้อู ย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต สามารถพง่ึ ตนเองได้และมีคุณภาพชีวิต ในการจดั การศกึ ษาต้อง มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมสังคม เศรษฐกิจของแต่ละท้องถ่ิน โดยอาศัยวิทยากร แหล่งวิทยากรท่ีสาคัญใน ท้องถ่ินน้ันเปน็ การส่งเสรมิ ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมีการถ่ายทอดความรู้ความชานาญที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาอยู่ในรปู ของ การจัดการศึกษาให้เป็นระบบ โดยอาศัยสถานศึกษาในท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนมีการจัด การศึกษาอบรมมีการแสวงหาความรู้ ขอ้ มูลข่าวสารและรู้จกั เลือกสรรภมู ปิ ัญญา และวทิ ยาการตา่ ง ๆ เพอ่ื พฒั นาชุมชน ให้สอดคลอ้ งความตอ้ งการในการจัดการศึกษาเพ่ือเตรียมตัวบุคคลในการออกไปประกอบอาชพี ทผี่ ่านมานนั้ สามารถจัด ได้ท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรยี น แตท่ ั้งนี้ในระบบโรงเรยี นมีขอ้ จากดั เรอ่ื งของอายุ และการเรยี นนน้ั ต้องมีการเรียน ต่อเนื่อง ใช้เวลายาวนาน ทาให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าศึกษาในระบบโรงเรียนได้ จึงพลาดโอกาสทาง การศกึ ษาท่ีจะหาความรู้ ความสามารถทางวิชาชพี ท่ีจาเปน็ ซ่งึ มีผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างมาก เพอ่ื ให้ประชาชนที่ พลาดโอกาสทางการศึกษาไดม้ ีโอกาสได้รบั การศกึ ษาหาความรู้เพ่มิ เติม เพอ่ื ให้การบริการทางการศกึ ษาแก่ประชาชนมี ความกวา้ งขวางข้นึ

4. วตั ถุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมใหห้ น่วยงานภายนอก เขา้ มามีส่วนร่วมในการจดั กิจกรรมของห้องสมุดประชาชนอาเภอดอนสกั 2. เพ่อื ส่งเสริมให้ผรู้ ับบรกิ ารสามารถนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการเขา้ รว่ มกิจกรรมไปปรับใช้ เพอ่ื พฒั นาคณุ ภาพชีวิตทดี่ ีข้ึน 5. เปา้ หมาย (Output) : เป้าหมายเชิงปริมาณ นักศกึ ษาและประชาชนทั่วไป หนว่ ยงานต่างๆ จานวน 100 คน เป้าหมายเชงิ คุณภาพ หน่วยงานภายนอกเข้ามาสง่ เสรมิ สนับสนุนการจัดกจิ กรรมอยา่ งตอ่ เนอื่ ง และผรู้ ับบรกิ ารสามารถนาความรู้ ทกั ษะ และประสบการณ์จาก การเข้ารว่ มกจิ กรรมไปปรบั ใช้เพื่อพฒั นาคณุ ภาพชีวติ ท่ีดขี ้นึ 6. วธิ ดี าเนินการ กลมุ่ เปา้ หมายและเปา้ หมาย กจิ กรรมหลัก วตั ถปุ ระสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ สถานที่ กลมุ่ เปา้ หมาย (เชิงคณุ ภาพ) 1. สารวจความ เพ่ือทราบ นักเรียน นักเรยี น ต.ค.63 - ห้องสมดุ ต้องการ ความตอ้ งการ นักศึกษา และ นักศกึ ษา และ ถึง ประชาชน ของ ประชาชนทั่วไป ประชาชนทั่วไป อาเภอ ผ้รู ับบริการ มกี จิ กรรมทีต่ รง ก.ย.64 ดอนสัก ความตอ้ งการ 2. ประชุมวางแผน เพื่อให้ บุคลากร กศน. บคุ ลากรไดท้ ราบ พ.ย.64 - กศน. ร่วมกบั บุคลากร บุคลากรทราบ อาเภอดอนสัก ถงึ กิจกรรมทีจ่ ะ อาเภอ ถงึ กจิ กรรม จดั ดอนสัก และร่วมกัน ออกแบบ กิจกรรม 3. เสนอขออนุมตั ิ เพ่อื ใหผ้ ู้บรหิ าร บุคลากร กศน. บคุ ลากรรหู้ น้าที่ พ.ย.64 - กศน. จัดกิจกรรมต่อ ทราบ อาเภอดอนสัก ของตนเอง ใน อาเภอ รายละเอยี ดการ ผูบ้ ริหาร จดั กิจกรรมและ ดอนสัก

งบประมาณการ การดาเนนิ การจดั จดั กิจกรรม 3ดาเนนิ การตาม 1.เพอ่ื สง่ เสริม เครือข่ายใน หน่วยงาน ต.ค.63 - พ้นื ท่ที ุก กิจกรรมท่วี างไว้ ใหห้ นว่ ยงาน พ้ืนทอ่ี าเภอ ภายนอกเขา้ มา ถงึ ตาบลใน ร่วมกับภาคี ภายนอก เขา้ ดอนสัก ส่งเสริม ก.ย.64 อาเภอ เครอื ขา่ ย มามีส่วนรว่ ม สนบั สนนุ การจดั ดอนสกั -โครงการภาคี ในการจดั กจิ กรรมอย่าง เครอื ข่าย กจิ กรรม กิจกรรมของ ตอ่ เนอ่ื ง และ พเิ ศษและวนั สาคัญ หอ้ งสมุด ผู้รบั บรกิ าร ต่างๆ ประจาปี 2564 ประชาชน สามารถนาความรู้ อาเภอดอนสัก ทักษะ และ 2. เพื่อ ประสบการณ์จาก สง่ เสรมิ ให้ การเขา้ รว่ ม ผรู้ ับบริการ กิจกรรมไปปรับ สามารถนา ใชเ้ พ่อื พัฒนา ความรู้ ทกั ษะ คณุ ภาพชวี ติ ท่ดี ี และ ข้ึน ประสบการณ์ จากการเข้า ร่วมกิจกรรม ไปปรับใชเ้ พอื่ พฒั นา คุณภาพชีวิตที่ ดขี ึน้ 5.นเิ ทศกากับตดิ ตาม เพ่ือติดตาม บคุ ลากร กศน. เพอ่ื ติดตามและ พืน้ ที่ 1 ต.ค.63– พนื้ ที่ทุก ผล และสรุปผล อาเภอดอนสกั สรปุ ผลการ อาเภอ 30 ก.ย.64 ตาบลใน ดอนสัก อาเภอ การ ดาเนินงาน ดาเนนิ งาน ดอนสัก 6.รายงาน/สรุปผลการ จัดกิจกรรม

7.งบประมาณดาเนินการ ตามแผนงาน : พ้ืนฐานดา้ นการพัฒนา และเสริมสรา้ งศักยภาพทรัพยากรมนษุ ย์ ผลผลิตท่ี 5 ผูร้ บั บริการการศกึ ษาตาม อัธยาศยั งบดาเนินงาน เพ่อื เป็นคา่ บรหิ ารในการปฏบิ ตั งิ าน เป็นเงิน - งานอาคารสถานท่ี ศูนย์การศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอดอนสกั 8. แผนการใชจ้ ่ายงบประมาณ กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 โครงการพัฒนา ปรับปรุงห้องสมุด (ต.ค.–ธ.ค. 63) (ม.ค.-มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย. 64) (ก.ค.-ก.ย.643) -- ประชาชนอาเภอดอนสกั 9. ผรู้ บั ผดิ ชอบโครงการ หอ้ งสมุดประชาชนอาเภอดอนสัก 10. เครือข่าย 1. ศนู ย์พัฒนาเด็กเล็กในอาเภอดอนสกั 2. โรงเรียนในพน้ื ทอี่ าเภอดอนสัก 3. องค์การบริหารสว่ นตาบลทุกตาบลในพืน้ ท่อี าเภอดอนสกั 4. สานักงานเทศบาลเมอื งดอนสัก 5. ทว่ี า่ การอาเภอดอนสกั 6. โรงพยาบาลดอนสัก 7. โรงเรยี นผู้สงู อายุ 8. การไฟฟ้าสว่ นภูมิภาค 11. โครงการทเ่ี กี่ยวขอ้ ง (ถา้ มี) โครงการสง่ เสริมการอา่ นเคลื่อนที่ โครงการบา้ นหนังสือชุมชน 12. ผลลพั ธ์ หน่วยงานภายนอกเข้ามาส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนอ่ื ง และผู้รับบริการสามารถนาความรู้ ทกั ษะ และประสบการณ์จากการเขา้ ร่วมกิจกรรมไปปรับใชเ้ พ่ือพัฒนาคุณภาพชวี ติ ทด่ี ขี น้ึ 13. ดัชนชี ว้ี ดั ผลสาเร็จของโครงการ 1 ตัวชี้วัดผลผลติ ร้อยละ 80 ของบคุ ลากร นักศึกษาและประชาชนในเขตพน้ื ทอี่ าเภอ ดอนสกั มคี วามพงึ พอใจในระดับดีขนึ้ ไป 2. ตวั ชีว้ ดั ผลลัพธ์ หน่วยงานภายนอกเข้ามาสง่ เสรมิ สนบั สนนุ การจดั กจิ กรรมอยา่ งตอ่ เนอ่ื ง และผู้รบั บรกิ าร สามารถนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปปรบั ใช้เพ่ือพฒั นาคุณภาพชีวิตทีด่ ขี ้ึน

14. ตดิ ตามและประเมนิ ผลการดาเนนิ งาน 14.1 นเิ ทศและประเมนิ ผลระหวา่ งการจดั กิจกรรมและหลงั กิจกรรม โดย - การสังเกต - การสมั ภาษณ์ - การใช้แบบสอบถาม และแบบสอบถามออนไลน์ 14.2 สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน ลงชอ่ื ผู้เสนอโครงการ (นางสาวณัฐชนก นิลวงศ์) บรรณารกั ษป์ ฏิบัตกิ าร ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ (นายอนัตชัย เกตแุ กว้ ) ครูผูช้ ว่ ย ลงชือ่ ผูอ้ นุมัตโิ ครงการ (นางสาวรชั ฎา โสมเพ็ชร์) ผูอ้ านวยการ กศน.อาเภอดอนสกั