Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore sar-หน้าเดียว2

sar-หน้าเดียว2

Published by -minchai -sayksaew, 2022-03-16 10:12:46

Description: sar-หน้าเดียว2

Search

Read the Text Version

รายงานผลการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศกึ ษา 2564 การปฏบิ ตั ิงานใหนา้ ทก่ี ารสอน ปกี ารศกึ ษา 2564 รายวิชาที่สอน รวม 21 คาบ ประวัตสิ ่วนตัว - งานชา่ งไฟฟา้ ม. 3 ชอ่ื นายมนิ ทร์ชัย สายแก้ว - งานชา่ งไม้ ม.3 ตาแหน่ง ครู อายุ 44 ปี ปฏบิ ัติราชการ 9 ปี 11 เดอื น - งานไฟฟา้ และอิเล็คทรอนิคส์ ม.4 เลขทต่ี าแหนง่ ....................... เงินเดอื น 30,160 บาท - งานชา่ งโลหะ ม.4 เงินวิทยฐานะ - บาท วัน / เดอื น / ปี เกดิ - งานชา่ งไม้ ม.5 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 - ลูกเสอื – เนตรนารี ม.1 วัน / เดือน / ปี บรรจุเข้ารับราชการ - ชุมนมุ ม.5 2 เมษายน พ.ศ. 2555 การปฏบิ ัตงิ านหนา้ ท่ีพเิ ศษ ประวัติการทางาน - หัวหนา้ กลุ่มสาระการงานอาชีพ ปกี ารศึกษา 2546 - 2555 - เจ้าหนา้ ที่กลมุ่ งานบรหิ ารงานทวั่ ไป วทิ ยาลัยการอาชีพบางละมงุ - หัวหน้างานนาดมื่ ปีการศกึ ษา 2555 - 2564 - ครทู ี่ปรกึ ษาชนั มธั ยมศึกษาชันปีที่ 5/1 โรงเรียนมวกเหลก็ วิทยา การผลติ สอื่ / นวัตกรรม การใชเ้ ทคโนโลยเี พ่ือการเรยี นรู้ - บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนเรอ่ื ง การซ่อม เครือ่ งใช้ไฟฟา้ - สือ่ PowerPoint เร่อื ง การใช้เครือ่ งมอื ในงานช่าง การพฒั นาตนเอง (การเข้าร่วมอบรมทาง วชิ าการ /ประชุมสมั มนา/ศกึ ษาดงู าน ฯลฯ) - เขา้ รว่ มการอบรมโครงการอบรมพฒั นาอาชพี

รายวิชาการปลูกพืชแบบไฮรโ์ ดโปนิกน์ เตรียมอุปกรณท์ าแปลงปลูก

การเพาะเมล็ด การยา้ ยตน้ กลา้ ลงแปลงปลูก การเติมธาตุอาหารพืช อายุ 15 วนั หลงั ลงแปลง

รายวชิ าเกษตร การเตรียมแปลงปลูก อายุ 30 วนั หลงั หวา่ นเมล็ด

อายุ 45 วนั เก็บผลผลิต อายุ 45 วนั เร่ิมออกผล

รายวชิ างานช่างโลหะ การทาสีรองพ้ืนเหล็ก การทุบเหล็กใหต้ รง สอนการเช่ ื อม สอนประกอบลอ้ รถเข็น สอนการซอ่ มแซมปรบั ปรุงช้ินงานท่ีเกา่ แลว้

รายวชิ างานช่างไม้ การขดั เคลือบไม้ การถอนตะปู

รายวชิ างานไฟฟ้า การตอ่ หลอดฟลูออรเ์ ลสเซน การตอ่ หลอดไสห้ รือหลอดตะเกียบ การซอ่ มเคร่ืองใชไ้ ฟฟ้าภายในบา้ น

รายวชิ างานประดษิ ฐ์

กจิ กรรมลูกเสือ

ฝึ กนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการจดั การค่ายลูกเสือระดับปประเศ

ฝึ กนักเรียนเข้าแข่งขนั การจดั สวนถาดและสวนแก้ว

งานศ่ไี ด้รับปมอบปหมาย การควบคุมงานกอ่ สรา้ งอาคารเรียน 324 ล

จดั ศาขบปวนงานแห่เศยี นพรรษาจงั หวัดสระบปุรี

ปรบั ปรุงภมู ิทศั นโ์ รงเรียน

ระบปบปดแุ ลช่วยเหลือนักเรียน

จดั สถานศ่กี ฬี าสีภายในโรงเรียน


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook