Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Final newsletter COVID for children

Final newsletter COVID for children

Published by maleefly, 2020-04-24 06:40:37

Description: Final newsletter COVID for children

Search

Read the Text Version

พฤษภาคม 2563 ปที ่ี 1 ฉบบั ท่ี 1 เสียงเด็กหน้า 8 หน้า 1 สอ่ื ตา้ นโควดิ —19 ในฉบบั พบกบั .... อเี ล้งเค้งโค้ง คนบนั ดาลใจ หยดุ แต่งงานในวยั เดก็ อยู่บ้านต้านโควดิ วกิ ฤต - ครูชีวนิ วสิ าสะ โควดิ -19 ครูชวี นั ใช้เวลา ๑๐ กว่าชั่วโมงในวนั อาทิตย์ สรา้ งสรรค์”อเี ล้งเค้งโคง้ อยบู่ า้ น ตา้ นโควดิ ”เพอ่ื เด็ก ๆ ทว่ั ไทยและเป็นกาลงั ใจ ให้ทกุ ท่านที่มลี ูกหลานท่ีมเี ดก็ ๆ ใกล้บา้ น ในชุมชน สามารถดาวน์โหลดภาพไปถ่ายเอกสาร(A4)แล้วใหเ้ ด็กระบายสี จากน้ันก็โพสต์ ลงเฟสบุ๊คเพื่อสง่ เปน็ กาลงั ใจใหผ้ ู้ทท่ี าหน้าทอี่ ย่างขนั แข็งในการต้านภัยโควดิ -19 ถึงแม้เราอยบู่ า้ นก็สร้างสรรค์และเรียนรู้ทาสงิ่ ดี ๆ ได้ ช่วยกนั แชร์คอื ช่วยสง่ แรงใจ หรอื โหลดจากลง้ิ ค์นี้ https://drive.google.com/…/1sXTRL9TG4bG91WS2vma42OSFtkuqZwZ… ภ4 ภาพจาก Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

หน้า 4 หนา้ 5 วถิ คี นกลา้ รัชชานนท์ สินโล่ จะมีอายุ ครบ 18 ปใี น เธอเป็ นเดก็ กล้าหาญ ไมก่ ว่ี นั ขา้ งหนา้ แลว้ เขาเปน็ หนึ่งในทีม มหี วั ใจทีเ่ ข้มแขง็ ฟตุ บอลบา้ นปา่ กลว้ ย ต. เปยี งหลวง อ.เวียง ต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพ แหง จ.เชยี งใหม่ ทีแ่ ขง่ ชนะระดับตา้ บลมา ทางการศึกษาให้ นบั คร้งั ไม่ถ้วน นอกจากน้ันเขายงั เปน็ แกน ให้เดก็ ผ้หู ญงิ ได้ไปโรงเรียน นา้ ช่วยฝกึ เด็ก ๆ ร่นุ ใหม่ในทีมบา้ นป่ากล้วยที่ ประกอบไปด้วยเดก็ เล็กต้งั แต่ ป.1 ถงึ เดก็ มาลาลา่ ยซู าฟไซ เป็นช่อื ของเด็กนักเรียน วนั ที่ 10 ธันวาคม 2557 มาลาลา่ ได้รบั รางวัล มัธยม โดยมหี วั หนา้ ทีม อาวู่ผ่า แซ่ว่าง และ รองหัวหนา้ ทมี นา้ ทิพย์ เลา่ ย่ีปา น้าเยาวชน จาก มินโกรา แควน้ ไคเบอรป์ ัคตนู ควา โนเบล สาขาสนั ตภิ าพรว่ มกบั ไกลาศ สัตยาธี จาก หญงิ -ชาย จ้านวน 30 คน มาเลน่ ฟุตบอล ประเทศ ปากสี ถาน การตอ่ สูข้ องเด็กเพอื่ ความถูกต้องของการศึกษา ดว้ ยกนั ทกุ วันนีเ้ ขาและทีมฟุตบอลบ้านป่า มาลาลา่ เกิดเมอื่ วนั ท่ี 12 กรกฎาคม 2540 ใน จัดได้วา่ เปน็ ผไู้ ดร้ ับรางวลั โนเบลนอ้ ยทีส่ ุดด้วยวยั กล้วยกย็ ังฝกึ ซอ้ มอยู่ เขามีความฝันวา่ เขา วยั เดก็ เธอชอบไปโรงเรยี นมาก จนเมอ่ื พวก เพยี ง 17 ปใี นตอนนน้ั นอกจากน้ันเธอยังได้รับ อยากเปน็ นกั กีฬาทีมชาติ ตาลีบนั ครอบเครองเมอื งทเ่ี ธออยู่ และไมใ่ ห้ รางวลั ตา่ ง ๆ อกี มากมาย เชน่ รางวัลสทิ ธิ เดก็ ผู้หญงิ ไปโรงเรยี น เธอไม่ละความ มนษุ ยชนเพ่ืออิสรภาพของผ้หู ญงิ , รางวลั เยาวชน กลุม่ เกอ่ ญอโพพทิ กั ษส์ ายนา้ พยายาม และออกพูดเรื่องสทิ ธขิ องเดก็ ที่ สามารถไปโรงเรยี นได้ เพ่ือสนั ตภิ าพแห่งชาติ โลกเป็นเหมอื นบา้ นหลงั ใหญ่หลงั หนง่ึ การดูแลรกั ษา No one is too small to make a difference” จนกระทง่ั วันท่ี 9 ตลุ าคม 2555 ขณะท่ี องคก์ ารสหประชาชาติถือเอา สง่ิ แวดล้อมในโลกนั้นจงึ ไม่ไดเ้ ปน็ หน้าท่ีของใครคนใดคน “ไมม่ ใี ครเดก็ เกนิ ไป ทจ่ี ะสรา้ งความเปลยี่ นแปลง” เธอน่งั รถโดยสารไปโรงเรยี น เธอถกู มอื ปืน วนั เกดิ ของเธอ คอื วันที่ 12 หน่ึง หรือประเทศใดประเทศหน่งึ แตเ่ ปน็ ส่ิงท่ีมนุษยท์ ุกคน ของกลมุ่ ตาลบี นั ขึ้นมาบนรถและตะโกนถาม กรกฎาคม ปน็ วนั มาลาลา่ บนโลกตอ้ งรบั ผิดชอบร่วมกัน เพราะถ้าไม่มีปา่ ธรรมชาติ ค้าพดู ของเด็กสาวนกั เคลื่อนไหวสงิ่ แวดล้อม จากประเทศสวีเดนที่หยุด วา่ “ใครชอื่ มาลาล่า” เพื่อน ๆ หันมาทเ่ี ธอ (Malala Day) หรอื วันเพ่อื และส่ิงแวดล้อมจะหายไป มนษุ ยก์ ็ไมส่ ามารถมชี วี ิตอยู่ได้ เรยี นเพ่อื ประท้วงใหร้ ัฐบาลและผนู้ า้ แต่ละประเทศเห็นถงึ ความส้าคัญ ทนั ใดนนั้ ปลายกระบอกปนื กห็ นั มาท่ีหวั การศกึ ษาของเด็กทว่ั โลก ดว้ ยเช่นกัน ของส่ิงแวดลอ้ ม และลงมือแก้ปัญหาเพอ่ื ส่งต่อชวี ิตท่ดี ใี ห้คนรุ่นหลัง ด้านซ้ายของเธอ เธอโดนยงิ และหมดสตลิ ง ในสนุ ทรพจนบ์ นเวที กลมุ่ เก่อญอโพพทิ ักษส์ ายน้า บ้านหว้ ยขมนอก จังหวดั ไปหลายวัน จนกระท่งั วนั ท่ี 15 ตลุ าคม 2555 สหประชาชาติ เธอไดก้ ลา่ ว เชียงราย เป็นกลุ่มเยาวชนท่ีหันมาดูแลสง่ิ แวดล้อมใน เธอถกู สง่ ตัวไปยงั ประเทศอังกฤษเพือ่ รบั การ ย้าถงึ จดุ ยืนทม่ี ุ่งม่นั ทจ่ี ะใชก้ ารศึกษาเป็นอาวธุ ใน ชมุ ชนของตนเองเปน็ เวลายาวนานกว่า 10 ปี ตามค้าสอน ผ่าตดั และรักษาจนเธอหายดี การประกาศสงครามเพือ่ ตอ่ สู้กับความรนุ แรงของ ของบรรพบุรษุ ท่ีว่า “ออทเี กอตอ่ ที ออกอ่ เกอตอ กอ่ ” ผู้กอ่ การรา้ ยที่หมายมนั่ จะเอาชวี ิตเธอ เธอกล่าววา่ หมายความวา่ “กนิ น้าตอ้ งรกั ษานา้ กนิ อยกู่ บั ปา่ ตอ้ งรักษา ป่า” “เดก็ 1 คน, ครู 1 คน, หนงั สอื 1 เลม่ , ปากกา 1 ดา้ ม สามารถเปลยี่ นโลกได้” ด.ญ.เกรตา้ ธนั เบริ ก์

หน้า 6 หน้า 3 แนะนา้ หนงั สอื e-books โคโรน่าไวรสั 19 ชว่ งนี้โรงเรยี นยงั ปดิ เทอมอยู่ นอ้ ง ๆ ควรใชเ้ วลาวา่ งให้ onขณะน้ีโลกก้าลงั เปล่ียนไป เนอ่ื งจากการระบาดของ การระบาดของโลก ผู้ตดิ เชอื้ จา้ นวนมาก ท่ีอาจไม่ เปน็ ประโยชน์ มีหนงั สือนิทานภาษาอังกฤษท่นี ้อง ๆ สามารถ โรคติดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 หรอื โควิด-19 (Covid-19) ออกอาการหรือมีอาการนอ้ ย ไม่ได้เป็นปอดบวมทุกราย ท้า เลือกอ่านไดม้ ากมาย หากเขา้ ไปใน หอ้ งสมุด ดิจิตอล ก่อนอ่ืนมาทา้ ความเขา้ ใจของโรคน้กี ันกอ่ น ใหผ้ ู้ป่วยเหลา่ นสี้ ามารถเดินทางไปไดไ้ กลและสามารถแพร่ (Global Digital Library) จะพบว่ามีหนงั สอื e-books ให้ โรคได้ จึงเกดิ การระบาดในวงกว้างและสามารถระบาด เลือกอ่านมากกว่า 40 ภาษา และสามารถอา่ นได้บน web, “ไวรสั โคโรนา” เป็นกลุ่มของเช้อื ไวรสั ท่สี ามารถ ขา้ มทวีป ทว่ั โลกได้ โทรศัพทม์ อื ถือ เสียงเด็กฉบบั น้ีขอแนะนา้ เว็บไซด์ สา้ หรบั e กอ่ ให้เกดิ โรคทางเดินหายใจในคน ซง่ึ ไวรสั ในกลมุ่ น้ีมหี ลาย -books ทีน่ ่าสนใจ เช่น สายพันธ์ุ สว่ นใหญ่ท้าให้เกิดอาการไมร่ นุ แรง เชน่ ไข้หวัด ขณะนี้ทวั่ โลกมยี อดรวมผู้ติดเชื้อ ไวรัส โควดิ -19 www.digital/library.io/en/books/read ธรรมดา แต่ทีร่ นุ แรงในอดีตที่ผ่านมาก็คอื โรคซาร,์ เมอรส์ เพิ่มขนึ้ ทะลุ 2,421,018 รายแล้ว และมีจา้ นวนผู้เสยี ชวี ิตมี Www.worldreader.org/keep-children-reading ไวรัส “โคโรนาสายพนั ธุ์ใหม่ 2019” หรือทเี่ ราเรยี กย่อ ๆ ว่า มากกว่า 165,890 ราย (ตัวเลข ณ วนั ที่ 20 เมษายน 2563 “โควิด-19” นน้ั เพง่ิ มีการค้นพบใหม่ เปน็ ไวรสั โคโรนาตัวที่ ส้านักขา่ ว เอ.พี) สอื่ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุ ภาพ (สสส.) ร่วมกับกระทรวง 7 พบครงั้ แรกทีเ่ มืองอูฮ่ นั่ มณฑลหูเป่ย สาธารณรฐั ประชาชน สาธารณสขุ จัดท้าสอ่ื ชุดรวมค้าถาม คา้ ตอบ ทีพ่ บบ่อย “เรื่องโค จีน ในช่วงปลายปี 2562 วดิ -19 รใู้ หช้ วั ร์”สามารถตดิ ตามและดาวนโ์ หลดข้อมลู ได้ ที่ www.thaihealth.or.th/ไทยร้สู ู้โควิด/Q&A ไวรสั น้ีสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนโดยผ่านการไอ จาม สัมผัส น้ามูก น้าลาย การติดเชอ้ื ในอากาศจะกระจายได้ มากกว่าการติดเชอื้ ด้วยการสัมผสั ฝอยละออง เม่อื คนติดเช้อื ไวรัสนีแ้ ลว้ บางคนยงั ไม่ออกอาการทันที สว่ นใหญ่จะมไี ข้ ไอจาม มนี ้ามกู เหน่ือยหอบ หายใจลา้ บาก ระยะฟกั ตวั ประมาณ 2-14 วัน ในระยะทรี่ ุนแรง จะมปี อดอักเสบหรอื ปอด บวมเกดิ ขึน้ และทา้ ให้ระบบหายใจล้มเหลวถึงกับเสยี ชวี ิตได้ ขอ้ มูลจาก รายงานสถานการณ์โควิด-19 ศูนย์ปฎิบตั ิ การฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค ณ วนั ท่ี 20 เมษายน 2563 ระบวุ ่าสหรัฐยังคงเป็นประเทศทมี่ ยี อดผู้ตดิ เช้ือโควิด-19 มากท่ีสดุ ในโลกที่ 764,265ราย รองลงมาคือ สเปน 198,674 ราย และอติ าลี 178,792 ราย ส่วนประเทศ ไทย มียอดสะสมผู้ติดเชื้อ 2,792, เสียชีวติ มีจา้ นวน 47ราย การป้องกันควรลดการสัมผสั เว้นระยะหา่ งทางสังคม ท่สี ่วนใหญเรยี กว่า โซเชยี ล ดีสแตนทซ์ ่งิ (Social distanc- ing) และที่สา้ คัญคือ ควรลา้ งมือบอ่ ย ๆ ลา้ งมืออย่างถูกวิธี ด้วยการใช้สบ่กู ้อน หรอื สบเู่ หลว ฟอกประมาณ 20 วนิ าที หากไม่มีน้า ก็สามารถใช้แอลกอฮอลเ์ จลแทน นอกจากนน้ั ควรสวมหน้ากากอนามยั ให้ถูกตอ้ ง

หนา้ 2 หน้า 7 ขอตอ้ นรับ “เสยี งเดก็ ” ฉบบั ปฐมฤกษ์ เลม่ 1 โครงการอนรุ กั ษน์ า้ ในชุมชน หยดุ แต่งงานในวัยเด็ก ซึง่ ทางองคก์ ารแพลน อนิ เตอรเ์ นชนั่ แนลเปน็ ผู้สนับสนนุ เพื่อใหน้ อ้ ง ๆ ในชุมชนหันมาอา่ น บ้านแม่ยางม้ิน ต.ศรีถอ้ ย อ.แม่สรวย จ. เด็กๆ และเยาวชนร่วมกบั คนในชมุ ชนกาลงั ในทุก ๆ 2 วินาที ทว่ั โลกเราจะมเี ด็กผู้หญงิ ทอ่ี ายยุ ังไม่ถงึ 18 คาถามประจาฉบบั เรือ่ งราวทีเ่ กย่ี วข้องในชุมชนและเปน็ พนื้ ท่ใี ห้ เชียงราย ไดเ้ ริ่มดาเนินการมาตัง้ แต่ปี กอ่ สร้างฝายชะลอนา้ ทบ่ี า้ นแม่ย่างมิ้น นอ้ ง ๆ แสดงความคดิ เหน็ ในฉบบั นมี้ ีเรอ่ื งราวที่ 2561 เป็นหน่ึงในอีกหลาย ๆ โครงการ ปี แต่งงาน หากรวบรวมภายใน 1 ปีแลว้ เราจะมีเด็กผู้หญิง 1.) ประเทศใดท่ีมอี ตั ราการแต่งงานในวัยเด็กสูงสุดอนั ดบั 1? นา่ สนใจมากมาย ซึ่งคงหนีไมพ้ ้น ไวรัส โควดิ - ทอี่ งค์การแพลน อินเตอร์เนชน่ั แนล เดก็ ๆ และคนในชุมชนบา้ นแมย่ ่างมิ้นและพญา เหลา่ นั้นถึง 12 ล้านคนต่อปี น้อง ๆ คิดวา่ เราควรจะช่วยกัน 19 ปัญหาของคนท้ังโลก มารว่ มดว้ ยชว่ ยกนั สนับสนนุ ให้เดก็ และเยาวชนเป็นแกน กองดี ชว่ ยกนั รณรงค์อนรุ กั ษ์ตน้ นา้ หยุดดี หรอื สนับสนนุ ต่อไป แต่กอ่ นท่ีจะตดั สินในเร่ืองน้ีเรามาดู 2.) ท่านมขี อ้ เสนอใดท่จี ะยตุ กิ ารแตง่ งานในวัยเดก็ , จงบอกมา ลดการระบาด และยังมีเร่ืองอื่น ๆ ทีน่ ่าสนใจอีก นาในการจัดการอนรุ กั ษ์ตน้ น้า และ กนั กอ่ นดีไหมวา่ ทาไมเด็กเหล่านั้นจึงแต่งงานเมื่ออายยุ ังนอ้ ย สัก 3 วธิ ี มาก ผู้จัดทาหวังว่าจะเปน็ เครอ่ื งมอื ให้นอ้ ง ๆ ยกระดับชมุ ชนให้เหน็ ความสาคัญใน องค์การแพลน อินเตอร์เนชนั่ แนล ประเทศไทยไดท้ าการสารวจ 1....................................... ไดพ้ ัฒนาความรู้ และเหน็ คณุ คา่ ของการศึกษา การปกป้อง ฟ้ืนฟู ดแู ลรักษาระบบนเิ วศ เมอื่ ปี 2561 พบวา่ เด็กท่ีอายตุ ่าวา่ 18 ปี จานวน 13,000 คน ท่ี 2....................................... น้าจดื โดยร่วมกันสร้างฝายชะลอนา้ อาศยั อยู่ใน 166 หมู่บ้าน จาก 9 อาเภอในจ.เชียงใหม่และ 3.................................... กมลณฐั สกุลทวน ระหวา่ งต้นน้าของบ้านพญากองดี กับ เชยี งราย น้ันทแี่ ต่งงานมีจานวนถงึ 65% และที่น่าตกใจไปกว่า ผู้จดั การ สานกั งานเชยี งราย บ้านแมย่ างม้ิน ระยะทาง 1 กม. เพือ่ นั้นคอื ช่วงอายุทนี่ ้อยทสี่ ดุ ทแี่ ต่งงานของเด็กผู้หญิงคอื อายุ 11 ปี หมดเขตรับคาตอบ 26 มถิ นุ ายน 2563 องค์การแพลน อนิ เตอรเ์ นชนั่ แนล ประเทศไทย ชะลอความแรงของน้าทไี่ หลหลากกัด ซงึ่ กเ็ คยมีขา่ วปรากฎให้เหน็ ที่ชายชาวมาเลยอ์ ายุ 41 ปี เดินทาง สง่ คาตอบของท่านมาท่ี อเี มลด์ ้านลา่ งน้ี เซาะดนิ ริมฝั่งน้า ในพนื้ ที่เกษตร ทง้ั นี้ มาเพอ่ื แต่งงานกบั เด็กหญิงชายไทยอายุ 11 ปี ท่ี จ.นราธวิ าส อีเมล:์ [email protected] “เรามุ่งม่นั ทีจ่ ะสรา้ งการเปลย่ี นแปลง ชาวบ้านมสี ่วนรว่ มได้ช่วยกนั หาหลัก เมื่อปี 2561 หรือ ไมไ้ ผค่ รวั เรอื นละ 30 อันมาสร้างฝาย จุลสารเสียงเดก็ ให้กับชวี ติ เดก็ โดยเฉพาะเดก็ ผหู้ ญิง อีกทั้งหนว่ ยชุดปฎิบัตกิ ารพเิ ศษ ดอย สาเหตทุ ี่แต่งงานก่อนวยั อันควรน้ันเนือ่ งมาจาก วัฒนธรรม องค์การแพลน อนิ เตอรเ์ นชนั่ แนล จานวน 100 ล้านคนท่งั โลกภายในปี เวยี งผาได้สง่ ทหารประจาหน่วยมาช่วย ในชมุ ชนทเี่ ชื่อว่าหญิงต้องแต่งงานต้ังแต่อายยุ งั นอ้ ย เพ่อื ให้มี 40/3 ถนน กลางเวียง 2565 เพ่อื ให้พวก เขาไดเ้ รยี นรู,้ ก้าวสู่ ทาฝายตลอดจนได้รับการสนับสนุน ลูกทันใชง้ าน หากปลอ่ ยไว้จะไม่มใี ครอยากแตง่ รวมถึงความ ต.รมิ กก การเปน็ ผ้นู า, กลา้ ตดั สินใจ และนาพา กระสอบทรายจากปลดั อบต.ศรีถ้อย ยากจน, การไมม่ สี ัญชาต,ิ ทศั นคติทีผ่ ้ชู ายอยเู่ หนอื ผูห้ ญงิ อ.เมอื ง ชวี ติ สคู่ วามรุง่ เรือง” นอกจากนน้ั ความไม่เท่าเทยี มระหวา่ งเด็กหญงิ และเดก็ ชาย, การ จ.เชียงราย 57100 GIRLS GET EQUAL IN EMERGENCIES ไม่มกี ฎหมายปกป้องคุ้มครองเด็กผู้หญงิ และความเช่ือของพ่อ แม่ท่ีคิดวา่ การแต่งงานช่วยใหเ้ ด็กรอดพน้ จากความรุนแรง ผู้ชนะจะไดร้ ับของกานัลจากองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล เกยี่ วกบั องคก์ ารแพลน องค์การแพลน อินแตอรเ์ นช่ันแนล ผลจากการแตง่ งานในวัยเดก็ ท่ีตามมาก็คอื เด็กจะยุติการไป อนิ เตอร์เนชน่ั แนล ได้รบั การสนับสนุนจากพลเู ดน็ เชยี ล โรงเรียน ขาดโอกาสท่ีจะได้ทางานดี ๆ เพราะไม่มีความรู้ ทกั ษะ ประเทศไทย ภายใต้โครงการโรงเรยี น ตา่ ง ๆ รวมถึงเดก็ ๆ อาจจะได้รบั ความรนุ แรง ถกู ลอ่ ลวง บังคบั ประเทศไทย ปลอดภัย ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้าน ให้มเี พศสัมพนั ธก์ ับคนอื่น บางรายเส่ียงต่อโรคติดตอ่ ทางเพศ การลดความเสย่ี งภยั พบิ ัติ ให้แก่ สมั พนั ธ์ุ ติดเช้อื เอช. ไอ.วี องคก์ ารแพลน อนิ เตอร์เนช่ลั แนล ประเทศไทย นกั เรยี นใน โรงเรียนดอยช้าง ต.วาวี อ. ได้เรม่ิ ดาเนินงานในประเทศไทยตงั้ แตป่ ี 2524 มี แม่สรวย จ.เชียงราย เมื่อวันท่ี 27 แนวทางในการแกไ้ ขปญั หาเหล่าน้ีกค็ ือ ชุมชนควรมีส่วน จุดมุ่งหมายเพอ่ื ส่งเสริม พัฒนา คุ้มครองสทิ ธเิ ด็ก ตุลาคม 2562 ซง่ึ เด็กนักเรยี นได้เรียนรู้ ร่วมในการสรา้ งความตระหนักให้เด็กๆ เข้าใจและเห็นคุณค่า และความเสมอภาคสาหรบั เดก็ ผู้หญิง โดยยึดหลัก เกี่ยวกบั การเตรียมความพรอ้ มอุปกรณ์ ของการศึกษา เพราะเป็นกุญแจสาคัญในการเข้าถงึ โอกาส และ สิทธิมนุษยชนและหลักการส่งเสรมิ โอกาสและ หนีภัย, การปฐมพยาบาล, การออกแบบ สิทธิต่าง ๆ นอกจากนั้นเด็กผูห้ ญิงก็ต้องเข้าใจสิทธิของตนเอง ความเสมอภาคระหวา่ งเพศเป็นแนวทางในการ ที่พักพิง ทงั้ นโี้ ครงการโรงเรียน เมื่อได้รบั การศึกษา ก็จะเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ชว่ ยให้ ทางาน เพอื่ ให้เดก็ ไดร้ บั ประโยชนส์ ูงสดุ ปลอดภัยเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ให้ ตัดสินใจได้ดว้ ยตนเอง ความสาคญั บทบาทผ้หู ญงิ ในภาวะ องค์การแพลน อนิ เตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ฉกุ เฉิน “Girls Get Equal in (ข้อมูลจาก plan-international.org/sexual-health/child- สานักงานเชียงราย Emergencies” marriage-early-forced, และ “เจา้ สาววยั เด็ก-”29 พย.2561) 40/3 ถนนกลางเวียง ต.ริมกก, อ.เมือง จ.เชยี งราย 57100


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook