Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore User Manual Google Classroom

User Manual Google Classroom

Published by youangtr, 2017-06-01 00:24:44

Description: คู่มือ Google Classroom เพื่อใช้ในการอบรมทำ ebook

Search

Read the Text Version

ค่มู ือการใชง้ าน Google Classroom เบ้อื งตน้ 1

Google Classroom จะรวมเอาบรกิ ารของ Google ท่ีมีอยู่ อยา่ ง Drive, Docs และ Gmail เขา้ มารวมไว้ดว้ ยกัน และนาเสนอออกมาเปน็ ระบบเดยี วแบบครบวงจร เพอื่ เปน็ เครื่องมอื ให้ครผู ู้สอนไดส้ ามารถใช้ประโยชน์ในการสัง่ งานและเก็บรวบรวมผลงานต่างๆของลกู ศิษย์ อกี ทงั้ ยงั จะช่วยใหน้ ักเรียนสามารถสง่ งานไดท้ นั ทีผา่ นทางออนไลน์ ในขณะท่ีครูผ้สู อนเองก็สามารถตรวจการบา้ น พร้อมใหข้ อ้ เสนอแนะแบบเรียลไทมไ์ ดอ้ ีกด้วย โดยครูผสู้ อนสามารถสร้างหนา้ ห้องเรยี นขน้ึ มา และเพิม่นกั เรยี นของตนเขา้ ไปไดเ้ อง หรือจะแชรโ์ คด้ ให้กับกลมุ่ นกั เรยี น เพอื่ ให้พวกเขาทาการแอดตวั เองเขา้ มากไ็ ด้ประโยชนโ์ ดยรวมของ Google Classroom 1. คณุ ครูสร้างหอ้ งเรียนออนไลน์ของวชิ านนั้ ๆ ขึ้นมา 2. เพิม่ รายช่อื นกั เรยี นจากบญั ชขี องกูเกลิ เขา้ มาอยใู่ นห้องเรยี น 3. คุณครสู ามารถนารหสั ผา่ นใหน้ กั เรยี นนาไปกรอกเพอ่ื เข้าห้องเรยี นเองได้ 4. คุณครูต้งั โจทยก์ ารบา้ นใหน้ กั เรยี นทา โดยสามารถแนบไฟล์และกาหนดวนั สง่ การบ้านได้ 5. นกั เรยี นเขา้ มาทาการบา้ นใน Google Docs และส่งเขา้ Google Drive ของคุณครู 7. คณุ ครสู ามารถเขา้ มาดจู านวนนกั เรียนทีส่ ง่ การบา้ นภายในกาหนดแล้วและยงั ไม่ไดส้ ง่ ได้ 8. คณุ ครตู รวจการบา้ นของนกั เรยี นแต่ละคน พร้อมทง้ั ใหค้ ะแนนและคาตชิ ม คมู่ ือการใชง้ าน Google Classroom เบ้อื งตน้ 2

ในสว่ นของผูส้ อน1.เมื่อทาการ login เขา้ ส่รู ะบบเรยี บรอ้ ยแล้ว สามารถสรา้ งรายวิชาไดจ้ ากคาสงั่ + ดงั นี้2. โดยทาง Classroom จะให้เรากรอกรายละเอยี ดเบอ้ื งตน้ เกย่ี วกับรายวชิ าทเ่ี ราทาการสรา้ ง ดังนี้ คมู่ ือการใชง้ าน Google Classroom เบื้องตน้ 3

3. เม่ือทาการกรอกรายละเอียดเสร็จแลว้ เราจะเจอกบั หน้าตา โดยรวมของ classroom ดงั น้ีโดยเครอ่ื งมอื หลกั ๆ ของการใช้งานมีดงั น้ีสตรมี ของ Classrom สามารถโพสต์ข้อความและสง่ั งานภายในห้องเรยี น รายวิชาของผสู้ อนได้ ค่มู ือการใชง้ าน Google Classroom เบื้องตน้ 4

รหัสของชน้ั เรยี น รายวชิ า ที่ถกู สร้างขนึ้ มา (โดยผ้เู รยี นสามารถนารหัสเข้าสรู่ ายวชิ าทต่ี นต้องการได้ โดยที่ผ้สู อนไม่จาเปน็ ตอ้ งทาการ invent ไปทางผูเ้ รยี นก็ได)้รายชือ่ นกั เรยี นภายในรายวชิ าทถ่ี ูกสร้าง สามารถดูได้จากคาส่ังน้ีการ invent หรอื เชญิ สามารถนาอเี มลข์ องผู้เรียน เชิญใหเ้ ขา้ มาเรยี นในรายวชิ าของตนเองได้ หรอื จะให้ ผู้เรียนใส่รหสั ที่ทาง Classroom สรา้ งขึ้น เขา้ มาเรยี นภายในรายวชิ าเองได้ คมู่ ือการใช้งาน Google Classroom เบอ้ื งตน้ 5

ค่มู ือการใชง้ าน Google Classroom เบ้อื งตน้ 6

ในสว่ นของ เก่ยี วกับ เราสามารถเพิ่มเติมรายละเอยี ดตา่ งๆของรายวชิ าได้ โดยทาง Classroom จะจัดเกบ็ เอกสาร การสง่งานตา่ งๆไวใ้ น Google drive โดย อตั โนมตั ิTheme เพอื่ ความสวยงามน่าใชง้ าน สง่ ผลถงึ อารมณ์ของผเู้ รียน ^^ ค่มู ือการใช้งาน Google Classroom เบือ้ งตน้ 7

เครื่องมือใน สตรีมของ Classroomนอกเหนอื จากขอ้ ความตวั อักษรต่างๆแล้วในสว่ นน้ียงั สามารถ ใสส่ ่อื มลั ติมีเดียอ่ืนๆได้มากกมายยกตวั อยา่ งเช่น 1 234 . ... . 5 .1.การ Upload เราสามารถทจ่ี ะ upload file ต่างๆ ลงไปไดเ้ ชน่ รปู ภาพ คลิป ไฟลใ์ นลกั ษณะรปู แบบอนื่ ๆ2. การใชไ้ ฟล์จาก Google drive ของเราโดยตรงก็ได้3.การนาเสนอแนบคลปิ ตา่ งๆจาก Youtube4.การใส่ link ตา่ งๆท่นี า่ สนใจจากใน internet5.เครื่องมือการสง่ั งาน โดยเราสามารถตั้งโจทยใ์ นการสั่งงานน้ันๆ โดย classroom สามารถตง้ั เวลากาหนดการส่งงานไดโ้ ดยเลอื กทว่ี ันทตี่ อ้ งการ รว่ มไปจนถงึ เวลาไดด้ ้วยเชน่ กัน หลงั จากน้ันกดทป่ี ุ่ม มอบหมาย ค่มู อื การใชง้ าน Google Classroom เบือ้ งตน้ 8

ในส่วนของผเู้ รียน1.ในสว่ นของผู้เรยี น สามารถเขา้ สู่รายวิชาท่ีตอ้ งการโดยใชร้ หัส รายวชิ าทไี่ ด้รับ จากผู้สอน หลงั จากนน้ั กดทป่ี ุ่ม เข้ารว่ ม2. หนา้ ตาโดยรวมของรายวชิ าเมอ่ื เราทาการใสร่ หสั ของรายวชิ าลงไป 2 1 . .3.1.ทุกๆครัง้ ทผี่ ู้สอนสัง่ งาน จะไปปรากฏ สตรมี ของผู้เรยี นเสมอ โดยสามารถกาหนดระยพเวลาในการสง่ งาน2.เราสามารถแชรท์ ้งั ข้อความและส่ือมลั ติมเี ดยี อนื่ ๆภายในรายวชิ าน้ันๆได้ คมู่ ือการใช้งาน Google Classroom เบอ้ื งตน้ 9

3. list งานตา่ งๆท่ผี สู้ อนสั่งงาน จะปรากฏอยู่ทางดา้ นน้ที ้งั หมด4. ในการส่งงานผเู้ รยี นสามารถ เพ่ิมไฟล์จากหลายๆแบบได้ จาก Google drive / link / upload ได้5. หรอื ผเู้ รียนสามารถท่จี ะสร้างไฟลไ์ ด้หลายรูปแบบ เพ่ือสง่ ใหก้ บั ผสู้ อนได้ และไฟลเ์ หล่าน้กี ็จะถูกเก็บไวใ้ น Google driveโดยอัตโนมัติตวั อยา่ ง ค่มู ือการใช้งาน Google Classroom เบ้ืองตน้ 10

เมอื่ สร้างเอกสารที่สั่งงานเสรจ็ แลว้ เราสามารถส่งงานให้ผสู้ อนไดท้ นั ที อยา่ ลมื กดทป่ี ุ่ม สง่ ดว้ ยนะครับคาส่ังยืนยันการสง่ งาน กดที่ปุ่ม ส่ง คู่มอื การใช้งาน Google Classroom เบ้อื งตน้ 11

ในส่วนของผ้สู อนในกรณที ผี่ ้เู รยี นส่งงานเสร็จแล้ว ในส่วนของผู้สอนจะแสดงรายการ ของจานวนของการสง่ งานทง้ั หมด และทยี่ งั ไม่ได้ส่ง(ยกตัวอยา่ ง การสัง่ งาน)ผสู้ อนสามารถตรวจสอบงานของผู้เรียนทีส่ ง่ มาได้ และสามารถใหค้ ะแนน ในการสง่ งานคร้ังน้ีตัวอยา่ ง การใหค้ ะแนน และ การสง่ คะแนนให้ผเู้ รยี นทราบได้ โดยการกดท่ปี มุ่ ส่งคืน พร้อมแสดงความคิดเหน็ เพม่ิ เต่มิ ได้หลงั จากนน้ั ผ้สู อนสามารถคอมเม้น ขอ้ ความถงึ ผ้เู รียนได้ พรอ้ มกดทีป่ มุ่ ส่งคนื งาน คูม่ ือการใชง้ าน Google Classroom เบือ้ งตน้ 12

ในสว่ นของผเู้ รียนเมอื ผู้สอนทาการให้คะแนน พรอ้ มส่งคนื เรยี บรอ้ ยแลว้ ผ้เู รยี นก็สามารถเช็ค คะแนนไดด้ งั รูปนี้ คมู่ อื การใช้งาน Google Classroom เบ้อื งตน้ 13


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook