Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore รวมบทคัดย่องานวิจัย ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

รวมบทคัดย่องานวิจัย ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

Published by Pongpipat Khumhom, 2019-07-17 12:45:30

Description: บทคัดย่อทั้งหมดที่ได้รวบรวมเป็นผลงานวิจัยของครู อาจารย์ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จมีทั้งหมด 37 เรื่อง จัดแยกออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านพัฒนาชั้นเรียน ด้านสำรวจเพื่อพัฒนา ด้านสิ่งประดิษฐ์ ด้านโครงการกิจกรรม

Keywords: รวมบทคัดย่อ,ระยะสั้น,อาชีวศึกษา

Search

Read the Text Version

Êӹѡ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒáÒÃÍÒªÕÇÈ¡Ö ÉÒ ¡ÃзÃǧÈÖ¡ÉÒ¸¡Ô Òà §ÃÇÒÁº¹·Ç¤Ñ´¨Ô ÂÂÑ ‹Í »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2561 ÇÔ·ÂÒÅÂÑ ÊÒþ´Ñ ª‹Ò§¸¹ºÃØ Õ ½Ò† §ҹÇÔ¨ÂÑ ¾²Ñ ¹Ò ¹ÇµÑ ¡ÃÃÁáÅÐÊÔ่§»ÃдÉÔ °


รวมบทคัดย่อวิจัย ปีการศึกษา 2561 วทิ ยาลยั สารพดั ชา่ งธนบรุ ี ผจู้ ัดทำ หวั หน้างานวจิ ัย พฒั นา นวตั กรรมและส่งิ ประดษิ ฐ์ นายพงศพ์ ิพัฒน์ คาหอม ท่ปี รึกษำ ผ้อู านวยการวิทยาลัยสารพดั ช่างธนบรุ ี รองผ้อู านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ดร.จริ ะ เฉลิมศักด์ิ รองผู้อานวยการฝา่ ยวิชาการ นายเทพสมบตั ิ แสนวงษ์ นายสบุ ิน แพทย์รัตน์ หน่วยงำนทีจ่ ัดทำ ฝ่ายงานวจิ ัย พัฒนา นวตั กรรมและสง่ิ ประดิษฐ์ วทิ ยาลยั สารพัดช่างธนบรุ ี 159 ถนนเชยี งใหม่ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 02-437-5371, 02-437-5512 โทรสาร : 02-437-5371 ต่อ 128 E-mail : [email protected]


คานา งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ ได้ดาเนินจัดทาหนังสือรวมบทคัดย่องานวิจัยปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยสารพดั ช่างธนบรุ ีเล่มนี้ เพ่ือรวบรวมบทคัดยอ่ งานวิจัยท่ีดาเนนิ การแล้วเสร็จ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงผลงานด้านการวิจัยของครูอาจารย์ท่ีทาการสอนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่ สาธารณชน สังคม และส่วนทเ่ี กย่ี วข้องกบั การศกึ ษา เพ่อื นาไปใช้ประโยชน์ในการทดลองและพฒั นา บทคัดย่อทั้งหมดที่ได้รวบรวมเป็นผลงานวิจัยของครู อาจารย์ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ที่ได้ ดาเนินการแล้วเสร็จมีท้ังหมด 37 เร่ือง จัดแยกออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านพัฒนาชั้นเรียน ด้านสารวจเพื่อ พฒั นา ด้านสิง่ ประดษิ ฐ์ ดา้ นโครงการกจิ กรรม การจัดทาหนังสือรวมบทคัดย่องานวิจยั เล่มนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดีย่งิ จากคณาจารย์ผู้เป็นเจา้ ของ ผลงานวิจัย เจ้าหน้าท่ี ตลอดจนหลายๆ ท่านทีเ่ กีย่ วข้อง หวังเปน็ อยา่ งย่ิงวา่ หนงั สอื รวมบทคดั ย่อเล่มนี้ จะเป็น ประโยชน์สาหรบั ผทู้ ่สี นใจสามารถนาไปประยกุ ตใ์ ชใ้ นการทาวจิ ัยไดอ้ ยา่ งดีย่ิง หากในเล่มนี้มีข้อผิดพลาดประการใดในการจัดทาเอกสารและรายละเอียดต่างๆ สามารถแสดงความ คิดเห็นได้ตามคิวอารโ์ ค๊ดด้านหลังเล่ม เพ่ือจะได้ทาการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินการจัดทาเล่มรวมบทคัด ในโอกาสต่อไป ฝ่ายงานวิจัย พฒั นา นวตั กรรมและส่ิงประดษิ ฐ์ วทิ ยาลัยสารพดั ชา่ งธนบรุ ี รวมบทคัดยอ่ งานวิจยั 2561 ก


สารบัญ หน้า คำนำ ก สำรบัญ ข ดา้ นท่ี 1 1. การพฒั นาชั้นเรียน 2 3 1.1 กำรศกึ ษำควำมพึงพอใจของผเู้ รียนท่มี ีตอ่ กำรจดั กำรเรยี นกำรสอน ของครปู ระจำหลกั สูตร 4 วิชำช่ำงซ่อมจกั รยำนยนตร์ ะบบหวั ฉดี 5 6 1.2 กำรศกึ ษำผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนหลกั สูตรวชิ ำชีพระยะสนั้ วิชำช่ำงซอ่ มเคร่อื งยนตแ์ ก๊สโซลีน 7 กำรปรับตั้งวำลว์ เครือ่ งยนต์ โดยใช้วธิ กี ำรสอนแบบเพือ่ นช่วยเพ่อื นกับวิธกี ำรสอนแบบปกติ 8 9 1.3 กำรศกึ ษำควำมพงึ พอใจของผุ้เรียนในกำรเรยี นกำรสอนที่มีตอ่ ผ้สู อน หลกั สตู รวิชำชีพระยะสัน้ 10 วิชำช่ำงซอ่ มเครื่องยนตแ์ กส๊ โซลนี วิทยำลยั สำรพดั ชำ่ งธนบุรี 11 12 1.4 กำรศึกษำควำมพงึ พอใจต่อแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน รำยวิชำชำ่ งซ่อมเครือ่ งยนตด์ เี ซล 13 ของนกั ศกึ ษำหลักสูตรวิชำชีพระยะสน้ั แผนกชำ่ งยนต์ วิทยำลัยสำรพดั ช่ำงธนบุรี 14 15 1.5 กำรแก้ปญั หำกำรฝึกปฏบิ ัติงำนวชิ ำงำนเช่ือมไฟฟำ้ และงำนผลิตภัณฑ์เบือ้ งตน้ หลักสูตรวิชำชพี 16 ระยะสั้น 17 1.6 กำรศึกษำควำมพึงพอใจของผู้เรียนทม่ี ตี อ่ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน หลักสูตรชำ่ งเครอ่ื งปรบั อำกำศ ระบบไฟฟำ้ เฟสเดยี ว 1.7 กำรศึกษำผลกำรใช้เวบ็ ไซตร์ ำยวิชำคอมพวิ เตอร์พน้ื ฐำน เพือ่ ศกึ ษำผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน สำหรับนักศึกษำหลกั สตู รระยะสน้ั 1.8 กำรพัฒนำเอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอน วชิ ำงำนกระเปำ๋ หนังเทยี มแฟชัน่ แผนกวชิ ำหัตถกรรม หลักสูตรวิชำชพี ระยะส้นั วิทยำลยั สำรพัดช่ำงธนบุรี 1.9 กำรศึกษำควำมพึงพอใจของผเู้ รียนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่มี ตี ่อผูส้ อน หลักสูตรวชิ ำชีพ ระยะสั้น วชิ ำกำรถ่ำยภำพเบือ้ งตน้ วทิ ยำลัยสำรพัดชำ่ งธนบรุ ี 1.10 กำรศึกษำควำมพงึ พอใจของผเู้ รยี นทีม่ ตี อ่ กำรจดั กำรเรียนกำรสอน หลักสูตรวิชำชีพระยะสนั้ ของครูประจำวิชำคยี ์บอรด์ 1 วทิ ยำลัยสำรพดั ชำ่ งธนบุรี 1.11 กำรศกึ ษำควำมพึงพอใจของผู้เรยี นที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน หลกั สูตรวชิ ำชพี ระยะสนั้ ของครูประจำวชิ ำกีต้ำรค์ ลำสสิค 1 วิทยำลัยสำรพดั ชำ่ งธนบุรี 1.12 กำรศกึ ษำควำมพึงพอใจของนักศึกษำทมี่ ีตอ่ กำรจดั กำรเรียนกำรสอนวิชำชพี ระยะสนั้ ประจำแผนกวิชำกระโปรงสมัยนิยม เสอ้ื สมยั นิยม กำงเกงสตรี แผนกวิชำเส้ือสตรี 1.13 กำรศึกษำควำมพงึ พอใจของผู้เรียนในกำรจดั กำรเรยี นกำรสอนท่ีมีต่อผสู้ อน หลักสูตรวิชำชพี ระยะส้ัน วิชำเสอ้ื สมยั นิยม 2 วิทยำลัยสำรพดั ชำ่ งธนบุรี 1.14 กำรพฒั นำเอกสำรประกอบกำรเรยี นกำรสอน วิชำเส้อื ผำ้ สตรีเบ้อื งต้น แผนกวชิ ำผ้ำและเคร่ืองแตง่ กำย หลกั สตู รวชิ ำชพี ระยะสน้ั วทิ ยำลัยสำรพดั ช่ำงธนบรุ ี 1.15 กำรศกึ ษำควำมพึงพอใจของผู้เรียนทม่ี ตี อ่ กำรจดั กำรเรียนกำรสอน หลกั สูตรวิชำชีพระยะส้นั วชิ ำสมุนไพร วทิ ยำลัยสำรพัดชำ่ งธนบรุ ี 1.16 กำรฝึกทักษะเขยี นคิ้วเกำหลี โดยใชแ้ บบฝึกทกั ษะปฏบิ ัติ รวมบทคดั ยอ่ งานวจิ ัย 2561 ข


สารบัญ 1.17 กำรศกึ ษำควำมพึงพอใจของผเู้ รยี นในกำรเรยี นกำรสอนทมี่ ีตอ่ ผู้สอน หลกั สตู รวชิ ำชีพระยะส้ัน หน้า วชิ ำออกแบบและตกแต่งทรงผมชำย วิทยำลัยสำรพัดชำ่ งธนบรุ ี 18 1.18 กำรศึกษำควำมพึงพอใจของนักศกึ ษำทมี่ ีต่อกำรจดั กำรเรยี นกำรสอนวชิ ำชพี ของครูประจำวิชำ กล่องกระดำษดไี ซน์ (Carton Design) 19 1.19 กำรศกึ ษำควำมพึงพอใจของผเู้ รยี นในกำรเรียนกำรสอนที่มีตอ่ ผูส้ อน หลักสตู รวชิ ำชพี ระยะสน้ั 20 วชิ ำพมิ พด์ ีดไทย วิทยำลยั สำรพัดช่ำงธนบรุ ี 21 1.20 กำรศึกษำควำมพึงพอใจของผเู้ รียนในกำรเรียนกำรสอนที่มีตอ่ ผู้สอน หลกั สูตรวชิ ำชีพระยะส้ัน 22 วิชำโปรแกรมสำเรจ็ รปู วำดกำร์ตูน วทิ ยำลัยสำรพดั ช่ำงธนบรุ ี 1.21 กำรแก้ปัญหำนักศกึ ษำใชเ้ ครือ่ งมือออสซลิ โลสโคปไม่ได้ วิชำช่ำงอิเล็กทรอนกิ ส์ วทิ ยำลยั สำรพัดช่ำงธนบรุ ี 2. การสารวจเพอื่ พัฒนา 23 2.1 กำรศึกษำควำมตอ้ งกำรเรียนในหลักสตู รวิชำชพี ระยะสน้ั รนุ่ ที่ 3 ปกี ำรศึกษำ 2561 24 วทิ ยำลยั สำรพัดชำ่ งธนบุรี 25 2.2 กำรศึกษำควำมต้องกำรเรยี นในหลกั สตู รวชิ ำชีพระยะสน้ั รนุ่ ท่ี 4 ปีกำรศกึ ษำ 2561 26 วทิ ยำลยั สำรพัดช่ำงธนบรุ ี 2.3 กำรศกึ ษำควำมพึงพอใจท่ีมีต่อกำรบริหำรจดั กำรศึกษำ ของบุคลำกรในสถำนศึกษำ 27 วทิ ยำลยั สำรพัดชำ่ งธนบรุ ี 2.4 กำรศึกษำควำมพึงพอใจทม่ี ีต่อกำรบรหิ ำรจดั กำรศึกษำ ของกลุ่มตวั อย่ำง วิทยำลยั สำรพดั ช่ำงธนบรุ ี 3. สง่ิ ประดิษฐ์ 28 3.1 กำรสรำ้ งเคร่ืองล้ำงภำยในระบบปรบั อำกำศรถยนต์ 29 3.2 เครือ่ งถอดสลักแกนพดั ลม 30 4. ดา้ นโครงการกิจกรรม 31 2.1 กำรศึกษำควำมพงึ พอใจของผเู้ ขำ้ รบั บรกิ ำรศูนยซ์ ่อมสร้ำงเพือ่ ชุมชน (Fix it center) 32 วทิ ยำลัยสำรพดั ช่ำงธนบรุ ี ปกี ำรศึกษำ 2561 33 2.2 กำรศกึ ษำควำมพงึ พอใจของผเู้ ข้ำร่วมกิจกรรมทม่ี ีตอ่ กำรจดั กจิ กรรมรณรงค์วนั ต่อต้ำน 34 ยำเสพติดโลก วทิ ยำลยั สำรพดั ช่ำงธนบุรี 35 2.3 กำรศกึ ษำควำมพงึ พอใจของผู้เขำ้ รว่ มกิจกรรมท่ีมตี ่อกำรจดั อบรมเชิงปฏบิ ัตกิ ำร 36 กำรเขยี นแผนธรุ กจิ สำหรบั ผ้ปู ระกอบกำรใหม่ 2.4 กำรศึกษำควำมพงึ พอใจของผเู้ ข้ำร่วมกจิ กรรมทมี่ ตี อ่ กำรจัดกจิ กรรมวัดอำฬำหบชู ำ 37 และวนั เขำ้ พรรษำ วิทยำลัยสำรพัดชำ่ งธนบรุ ี 2.5 กำรศึกษำควำมพงึ พอใจของผเู้ ข้ำร่วมกจิ กรรมที่มีต่อกำรจดั กิจกรรมวันเฉลมิ พระชนมพรรษำ ค สมเด็จพระนำงเจำ้ สิริกติ ์ิ พระบรมรำชินีนำถ ในรชั กำลที่ 9 2.6 กำรศึกษำควำมพงึ พอใจของผเู้ ข้ำรว่ มกจิ กรรมทีม่ ตี อ่ กำรจัดกจิ กรรมเฉลมิ พระเกยี รติ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชริ ำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกรู รวมบทคดั ยอ่ งานวิจยั 2561


สารบัญ หน้า 2.7 กำรศกึ ษำควำมพงึ พอใจของผู้เข้ำรว่ มกิจกรรมที่มีต่อกำรจดั กจิ กรรมวนั ไหว้ครู 38 และบวงสรวงองคพ์ ระวษิ ณุกรรม 39 40 2.8 กำรศึกษำควำมพงึ พอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมทม่ี ตี ่อกำรจดั กิจกรรมวันสถำปนำวทิ ยำลัย 41 ครบรอบปีที่ 59 2.9 กำรศกึ ษำควำมพงึ พอใจของผ้เู ข้ำร่วมกจิ กรรมรณรงค์ปอ้ งกันและลดอบุ ตั เิ หตุทำงถนน ภำยในสถำนศกึ ษำ ช่วงก่อนเทศสกำลปีใหม่ 2562 2.10 กำรศึกษำควำมพงึ พอใจของผู้เข้ำรว่ มกิจกรรมทม่ี ตี อ่ กำรจัดกจิ กรรมวนั ปจั ฉมิ นิเทศ รนุ่ ที่ 4 ปกี ำรศกึ ษำ 2561 วิทยำลยั สำรพัดช่ำงธนบรุ ี รวมบทคดั ยอ่ งานวิจยั 2561 ง


พฒั นาชั้นเรยี 1น การพฒั นาชั้นเรยี น


การศกึ ษาความพงึ พอใจของผู้เรยี นที่มีต่อการจัดการเรยี นการสอน ของครปู ระจาหลักสูตร วชิ าช่างซ่อมจักรยานยนตร์ ะบบหวั ฉีด อนสุ รณ์ จิตรารกั สกลุ Anusorn Jitraraksakul ครชู านาญการพเิ ศษ วิทยาลยั สารพัดช่างธนบุรี E-mail : [email protected] บทคัดยอ่ งานวจิ ยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศกึ ษาความพงึ พอใจของผู้เรียนทม่ี ีตอ่ การสอนของครูประจาหลกั สูตรช่าง ซ่อมจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ของนักศึกษา 4 ปีการศึกษา 2561 ด้วยการทา แบบสอบถามความพงึ พอใจในการพิจารณา หลงั จากไดร้ ับข้อมลู การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ นาผลมา วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยร้อยละ ค่าเฉล่ีย ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจโดยผลเฉล่ียรวมท่ีมตี ่อผู้สอน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.71 ซึ่งผลการประเมินอยใู่ นเกณฑ์ ระดับความ พงึ พอใจมากที่สุด โดยมคี า่ เฉลย่ี ความพงึ พอใจมากที่สุดในหัวข้อใช้ส่อื และอุปกรณ์การสอนเหมาะสม รองลงมา คอื วธิ ีการสอนของครูผู้สอนทาให้ผู้เรยี นเข้าใจง่ายเหมาะสมกบั ผู้เรียน มกี ารช้แี นะให้นกั ศกึ ษาแกไ้ ขข้อบกพร่อง ที่เกดิ จากการเรยี น ตามลาดบั คำสำคญั : ความพงึ พอใจที่มีต่อผู้สอน/ หลักสูตรวิชาชพี ระยะสนั้ / วิชาช่างซอ่ มจกั รยานยนต์ระบบหวั ฉีด รวมบทคัดยอ่ งานวิจัย 2561 2


การศกึ ษาผลสมั ฤทธิ์ทางการเรยี นหลกั สูตรระยะสั้น วชิ าช่างซอ่ มเครื่องยนต์แก๊สโซลีน เรอื่ ง การปรับตงั้ วาลว์ เครอ่ื งยนต์ โดยใชว้ ิธกี ารสอนแบบเพอ่ื นชว่ ยเพอื่ นกบั วธิ ีการสอนแบบปกติ พงศ์พิพฒั น์ คาหอม Pongpipat Khumhom ครูผชู้ ่วย วทิ ยาลัยสารพดั ช่างธนบรุ ี E-mail : [email protected] บทคดั ย่อ งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน และการประเมิน ทักษะการปฏิบัติงานของผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น วิชาช่างซ่อมเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีน เรื่อง การปรับต้ังวาล์ว เครื่องยนต์ โดยใช้วิธีการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อนและวิธีการสอนแบบปกติ จากการทาวิจัยกับกลุ่มตัวอย่าง ผเู้ รยี นในรายวชิ าชา่ งซอ่ มเคร่อื งยนต์แก๊สโซลนี วิทยาลยั สารพดั ชา่ งธนบรุ ี เข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ โดย วิธีการสุ่มแบบเจาะจง จานวนกลุ่มละ 5 คน ทาการวิเคราะห์ข้อมลู โดยการใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน Independent t-test ผลการวเิ คราะห์ข้อมูลพบว่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนที่ใช้วิธีการสอนแบบเพอ่ื นช่วย เพื่อน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.00 และที่ใช้วิธีการสอนแบบปกติมีคะแนนเฉลี่ย 6.40 จากน้ันนาไปทดสอบหา ผลสัมฤทธ์ิทางสถติ ิ ดว้ ยการทดสอบค่า t จากการคานวนดว้ ยโปรแกรมทางสถิติ มีคา่ เทา่ กบั 3.07 ส่วนทางดา้ น การประเมนิ ทักษะการปฏิบัติงานแบบองค์รวม ผลการวิเคราะหข์ ้อมลู พบวา่ คะแนนของผู้เรยี นท่ีใช้วิธีการสอน แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.23 และที่ใช้วิธีการสอนแบบปกติมคี ะแนนเฉลี่ย 2.29 แล้วนาไป ทดสอบหาผลประเมินทักษะการปฏิบัติงานทางสถิติ ด้วยการทดสอบค่า t จากการคานวนด้วยโปรแกรมทาง สถิติ มีค่าเท่ากับ 3.24 ทั้งนี้จากผลวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการประเมินการ ปฏบิ ตั ิงาน มคี วามแตกตา่ งกนั อย่างมีระดับนยั สาคญั ทางสถติ ิที่ระดับ .05 คำสำคัญ: วิธีการสอนเพ่ือนช่วยเพอ่ื น/ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ/ การประเมินผลปฏิบัติงานแบบองคร์ วม/ วชิ าชา่ งซอ่ มเครอ่ื งยนต์/ หลกั สตู รระยะส้ัน รวมบทคดั ยอ่ งานวจิ ยั 2561 3


การศกึ ษาความพึงพอใจของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนท่ีมีต่อผู้สอน หลักสูตรวชิ าชีพระยะสัน้ วชิ าชา่ งซอ่ มเครื่องยนตแ์ ก๊สโซลีน วทิ ยาลัยสารพดั ชา่ งธนบรุ ี พงศพ์ พิ ฒั น์ คาหอม Pongpipat Khumhom ครผู ูช้ ว่ ย วทิ ยาลยั สารพัดช่างธนบรุ ี E-mail : [email protected] บทคดั ยอ่ งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนที่มีต่อผู้สอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ของนักศึกษาวิชาช่าง ซ่อมเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีน รุ่นท่ี 4 ปีการศึกษา 2561 ด้วยการทาแบบสอบถามความพึงพอใจในการพิจารณา 6 ด้าน ของการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน ได้แก่ ด้านลักษณะครูผู้สอน ด้านเทคนิคการสอน ด้านส่งเสรมิ ผเู้ รียน ด้านการสนบั สนุนการเรียนรู้ ด้านหลกั สูตร ด้านสือ่ การสอน หลงั จากไดร้ ับข้อมูลการตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจ นาผลมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจโดยผลเฉล่ียองค์รวมที่มีต่อผู้สอน มีค่าเฉล่ยี เทา่ กับ 4.16 ซง่ึ ผลการประเมนิ อยูใ่ นเกณฑ์ ระดบั ความพงึ พอใจมาก โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุดใน ด้านครูผู้สอน รองลงมาด้านหลักสูตร ด้านส่งเสริมผู้เรียน ด้านเทคนิคการสอน ด้านสนันสนุนการเรียนรู้ ตามลาดับ ส่วนในด้านส่อื การสอนมรี ะดับความพึงพอใจนอ้ ยท่สี ดุ คำสำคญั : ความพึงพอใจทมี่ ีต่อผู้สอน/ หลกั สตู รวชิ าชีพระยะสัน้ / วชิ าช่างซอ่ มเครอ่ื งยนต์แกส๊ โซลีน รวมบทคัดยอ่ งานวิจยั 2561 4


การศึกษาความพงึ พอใจตอ่ แนวทางการจดั การเรียนการสอน รายวิชาช่างซ่อมเคร่ืองยนต์ดเี ซล ของนกั ศึกษาหลักสตู รวชิ าชพี ระยะสั้น แผนกวชิ าชา่ งยนต์ วิทยาลัยสารพดั ช่างธนบุรี ศกั ดิศ์ รี ศกั ดิเ์ รอื งศรี Saksri Sakreongsri ครชู านาญการ วทิ ยาลัยสารพัดช่างธนบุรี E-mail : [email protected] บทคัดย่อ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อแนวทางการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน รายวิชาช่างซอ่ มเคร่อื งยนตด์ เี ซล ของนกั ศกึ ษาหลกั สตู รวิชาชพี ระยะสน้ั รนุ่ ที่ 3 และ 4 ปีการศกึ ษา 2561 ด้วย การทาแบบสอบถามความพึงพอใจในการพิจารณา หลังจากได้รับข้อมูลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ นาผลมาวิเคราะห์ข้อมูลเชงิ ปริมาณ และเชงิ คณุ ภาพ แลว้ นาขอ้ มลู มาวิเคราะห์ด้วยร้อยละ ค่าเฉล่ีย ผลการวิจัย พบว่าความพึงพอใจโดยผลเฉล่ียรวมท่ีมีต่อผู้สอน ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ระดับความพึงพอใจมาก โดยมี ค่าเฉลยี่ ความพงึ พอใจมากทสี่ ุดในหัวขอ้ มกี ารใชว้ ธี ีการสอนทห่ี ลากหลาย และมีการใช้สอ่ื และอุปกรณก์ ารสอนที่ ดี น้อยทส่ี ุดในหวั ข้อการขาดการเตรียมการสอน คำสำคัญ : ความพึงพอใจท่มี ีตอ่ ผู้สอน/ หลักสูตรวชิ าชีพระยะสนั้ / วชิ าซ่อมเครือ่ งยนต์ดเี ซล รวมบทคัดยอ่ งานวิจัย 2561 5


การแก้ปัญหาการฝึกปฏบิ ตั ิงานวชิ างานเช่อื มไฟฟา้ และงานผลิตภัณฑเ์ บื้องตน้ หลักสูตวชิ าชพี ระยะสนั้ โดยใชเ้ ทคนคิ การจัดการเรียนการสอนแบบ “เพ่อื นชว่ ยเพื่อน” นรีรตั น์ สีมา Nareerat Seema ครูผูช้ ่วย วิทยาลัยสารพัดช่างธนบรุ ี E-mail : [email protected] บทคดั ย่อ งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคะแนนช้ินงานภาคปฏิบัติ วิชางานเช่ือมไฟฟ้าและงาน ผลิตภณั ฑ์เบ้ืองต้น ระหวา่ งกอ่ นการจัดการเรยี นการสอนแบบเพื่อนช่วยเพ่อื น และหลังการจัดการเรยี นการสอน แบบเพ่อื นช่วยเพอ่ื น กลมุ่ ตัวอย่าง คอื นักศึกษาวชิ าชีพระยะสัน้ แผนกวชิ าช่างเช่ือมโลหะ วทิ ยาลัยสารพัดช่าง ธนบุรี รุ่นท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 จานวน 5 คน จากประชากรท้ังหมด 15 คน เครื่องท่ีใช้วิจัย คือ การจัดการ เรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน และใบงานวิชางานเชื่อมไฟฟ้าและงานผลิตภัณฑ์เบื้องต้น สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล คือสถิติพื้นฐานได้แก่ จานวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใช้เปรียบเทียบ ค่าเฉล่ียระหว่างสองกลุ่มท่ไี ม่เป็นอิสระจากกัน หรือคา่ เฉลย่ี 2 คา่ ที่ได้จากข้อมลู 2 ชดุ ที่สมั พันธ์กัน (t-test for dependent samples) โดยมีนยั สาคัญ .05 ผลการศกึ ษาพบวา่ คะแนนชน้ิ งานภาคปฏบิ ัติหลังการจัดการเรยี น การสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่อื น สงู กว่ากอ่ นการจัดการเรยี นการสอนแบบเพอ่ื นช่วยเพอื่ น คำสำคัญ: การจัดการเรียนการสอนแบบเพอ่ื นช่วยเพื่อน/ หลักสูตรระยะสน้ั / คะแนนชิ้นงานภาคปฏิบตั ิ รวมบทคดั ยอ่ งานวจิ ัย 2561 6


การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนทมี่ ตี ่อการจดั การเรียนการสอน หลกั สูตรช่างเคร่ืองปรบั อากาศระบบไฟฟ้าเฟสเดียว วจิ ิตรา แสงศรี Vijitra Sangsri ครชู านาญการ วิทยาลยั สารพัดชา่ งธนบุรี E-mail : [email protected] บทคดั ยอ่ งานวจิ ัยนีม้ ีวัตถปุ ระสงค์เพื่อศึกษาความพงึ พอใจของผู้เรยี นหลักสตู รช่างเครอ่ื งปรับอากาศระบบไฟฟ้า เฟสเดียว วทิ ยาลยั สารพัดชา่ งธนบุรี ของนกั ศึกษา 4 ปีการศกึ ษา 2561 ด้วยการทาแบบสอบถามความพึงพอใจ ในการพิจารณา 4 ด้านได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อประกอบการสอน ด้านวัด ประเมนิ ผล หลังจากไดร้ บั ข้อมูลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ นาผลมาวเิ คราะห์ข้อมูลเชงิ ปริมาณ และ เชงิ คณุ ภาพ แล้วนาข้อมลู มาวิเคราะห์ด้วยรอ้ ยละ ค่าเฉลย่ี ผลการวจิ ยั พบว่าความพงึ พอใจโดยผลเฉล่ยี รวมที่มี ต่อผู้สอน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.65 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย ความพึงพอใจมากทส่ี ดุ ในดา้ นสือ่ ประกอบการสอน รองลงมาคือดา้ นเน้อื หาหลกั สูตร ด้านกจิ กรรมการเรยี นการ สอน ด้านวัดและประเมินผล คำสำคญั : ความพึงพอใจที่มีต่อผู้สอน/ หลักสูตรวชิ าชีพระยะส้นั / วิชาชา่ งเคร่ืองปรับอากาศไฟฟา้ เฟสเดียว รวมบทคดั ยอ่ งานวจิ ัย 2561 7


การศึกษาผลการใชเ้ วบไซตร์ ายวิชาคอมพวิ เตอร์พนื้ ฐาน เพ่ือศกึ ษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยี น สาหรับนกั ศึกษาหลักสูตรระยะสนั้ ม่งิ ขวญั หาญสุวรรณ Mingkwan Hansuwan พนักงานราชการครู วทิ ยาลยั สารพัดชา่ งธนบุรี E-mail : [email protected] บทคดั ยอ่ งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนพร้อมท้ังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผูเ้ รียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพอ่ื ศึกษาผลการเรียนในการนาไปใช้ประกอบอาชีพและพัฒนาทักษะการ ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวัน โดยดาเนินนากลุ่มตัวอย่างนักศึกษาหลักสูตรระยะส้ันรอบเช้าและรอบค่า เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่โปรแกรมสาเร็จรูปและประเมินผลโครงการ วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉล่ีย และสว่ นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที การเรียนการสอนในปัจจุบนั น้ันมคี วามทันสมยั และบรู ณาการ ร่วมกับยุคปัจจุบันเทคโนโลยีเทคนิคการสอนใหม่ๆ ได้เข้ามามีบทบาท รายวิชาในแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ถอื ว่า เป็นสอ่ื เทคนคิ วธิ ที ี่เป็นหวั ใจหลกั ในการสร้างสอ่ื นวตั กรรมทางไอที เว็บไซตถ์ อื เปน็ ส่ือเทคนิควธิ ีที่สามารถเข้าถึง ผู้เรียนได้อย่างหลากหลายและสามารถเผยแพร่สาระความรู้ได้อย่างกว้างขวางผู้เรียนสามารถได้เข้าถึงเน้ือหา รายวชิ าและศกึ ษาข้อมูลความรู้ไดอ้ ย่างละเอียด การสรา้ งเวบ็ ไซตป์ ระจารายวชิ าการสรา้ งเว็บไซตม์ ปี ระโยชน์ใน การศกึ ษาหาความรถู้ ือวา่ เป็นเน้อื หาท่ีผู้เรียนสามารถศึกษาทบทวนไดห้ ลงั จากทไ่ี ด้เรียนในหอ้ งเรยี นพร้อมท้ังยัง เอ้ือประโยชน์ให้แก่ผู้คนท่ัวไปที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษาที่สนใจได้เข้ามาศึกษารายละเอียดเน้ือหาและทบทวนไป ด้วยได้เพราะเว็บไซต์ถือว่าเป็นเนื้อหาท่ีผู้คนให้ความสนใจเนื้อหาบทเรียนในแต่ละรายวิชามีความหลากหลาย และแตกต่างกัน การเรียนท่ีทาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดีในการนาไปใช้บทเรียนน้ันสามารถ ทบทวนได้ย้อนหลังหรือที่เราเรียกท่ัวไปว่าบทเรียน CAI หรือการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนการนาซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์มาใช้เป็นส่ือในการสอนเป็นการอานวยความสะดวกให้กับครผู ู้สอน จากท่ีกล่าวมาน้ันผู้วิจัย จึงได้ จัดการเรียนการสอนโดยการใช้เว็บไซต์อธิบายเนื้อหาในแต่ละบทเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทบทวรและผู้สนใจ สง่ ผลให้เกดิ ความคิดสร้างสรรคเ์ พมิ่ พนู ความรไู้ ด้ คำสำคญั : การพฒั นาผลสมั ฤทธ์ิ/ หลักสตู รวชิ าชีพระยะสั้น/ บทเรยี นช่วยสอน CAI รวมบทคัดยอ่ งานวจิ ยั 2561 8


การพฒั นาเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชางานกระเปา๋ หนังเทียมแฟชัน่ แผนกวิชาหัตถกรรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสนั้ วทิ ยาลัยสารพดั ชา่ งธนบุรี ฐิทธพิ รรณ อิทธิพร Thitipan Ithiporn ครูชานาญการ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี E-mail : [email protected] บทคัดย่อ งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชางานกระเป๋าหนังเทยี ม แฟชั่น วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ของนักศึกษา รุ่นท่ี 4 ปีการศึกษา 2561 ด้วยการทาแบบสอบถามความ คิดเห็นในการพิจารณา หลังจากได้รับข้อมูลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็น นาผลมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิง ปรมิ าณ และเชิงคุณภาพ แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์ดว้ ยร้อยละ ค่าเฉล่ีย ผลการวจิ ัยพบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกับ การใช้เอกสารประกอบการสอน มคี ่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.78 ซึ่งผลการประเมนิ อยูใ่ นเกณฑ์ ระดบั ความพึงพอใจมาก ท่สี ดุ โดยมคี ่าเฉล่ยี ความคิดเห็นมากที่สุดในหัวขอ้ มเี นื้อหามีความสอดคล้องกบั หลักสตู ร รองลงมาคอื เนอ้ื หาวชิ า ท้งั ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตั มิ ีความสอดคลอ้ งกนั และมีความเหมาะสมกับพ้นื ฐานของผเู้ รยี น ตามลาดับ คำสำคัญ : ความคดิ เห็นท่มี ตี อ่ เอกสารประกอบการสอน/ หลักสตู รวิชาชีพระยะสนั้ / วชิ ากระเปา๋ หนังเทยี ม รวมบทคัดยอ่ งานวิจัย 2561 9


การศึกษาความพงึ พอใจของผเู้ รียนในการจัดการเรียนการสอนท่มี ีต่อผู้สอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ วิชาการถา่ ยภาพเบอื้ งต้น วิทยาลัยสารพัดชา่ งธนบุรี พุทธิ ตอ้ ยสาราญ Putti Toysamran ครูชานาญการพเิ ศษ วิทยาลยั สารพดั ช่างธนบุรี E-mail : [email protected] บทคดั ยอ่ งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนที่มีต่อผู้สอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาการถ่ายภาพเบื้องต้น วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ของนักศึกษาวิชาการถ่ายภาพ เบ้ืองต้น รุ่นท่ี 4 ปีการศึกษา 2561 ด้วยการทาแบบสอบถามความพึงพอใจในการพิจารณา 6 ด้าน ของการ จดั การเรียนการสอนของผู้สอน ได้แก่ ดา้ นลักษณะครูผู้สอน ดา้ นเทคนคิ การสอน ดา้ นส่งเสรมิ ผู้เรยี น ดา้ นการ สนับสนุนการเรียนรู้ ด้านหลักสูตร ด้านสื่อการสอน หลังจากได้รับข้อมูลการตอบแบบสอบถามความพงึ พอใจ นาผลมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน เบี่ยงเบนมมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจโดยผลเฉลี่ยองค์รวมที่มีต่อผู้สอน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.31 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ระดบั ความพงึ พอใจมาก โดยมีความพงึ พอใจมากที่สุดในดา้ นครผู ู้สอน รองลงมา ดา้ นหลกั สูตร ดา้ นสง่ เสรมิ ผเู้ รยี น ด้านเทคนิคการสอน ด้านสนันสนนุ การเรียนรู้ ตามลาดับ ส่วนในดา้ นสื่อการ สอนมรี ะดบั ความพงึ พอใจนอ้ ยท่ีสุด คำสำคญั : ความพึงพอใจที่มีตอ่ ผู้สอน/ หลกั สูตรวชิ าชีพระยะสน้ั / วชิ าการถา่ ยภาพเบอ้ื งตน้ รวมบทคดั ยอ่ งานวจิ ยั 2561 10


การศกึ ษาความพึงพอใจของผเู้ รยี นทีม่ ตี อ่ การจดั การเรียนการสอน หลกั สูตรวิชาชีพระยะสั้น ของครปู ระจาวชิ าคยี ์บอรด์ 1 วิทยาลัยสารพัดชา่ งธนบุรี สุชาติ สิมมี Suchart Simmi ครเู ชย่ี วชาญ วิทยาลยั สารพดั ช่างธนบุรี E-mail : [email protected] บทคดั ยอ่ งานวิจัยนมี้ ีวัตถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความพงึ พอใจของผู้เรยี นที่มตี ่อการจดั การเรยี นการสอนวิชาชพี ของ ครูประจาวิชาคีย์บอร์ด 1 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ของนักศึกษา รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ด้วยการทา แบบสอบถามความพึงพอใจในการพิจารณา หลังจากได้รบั ขอ้ มลู การตอบแบบสอบถามความพงึ พอใจ นาผลมา วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจโดยผลเฉลี่ยรวมท่ีมีต่อผู้สอน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.93 ซ่ึงผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ระดับความ พึงพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจมากที่สุดในหวั ข้อวิธกี ารสอนท่ีทาให้เข้าใจงา่ ย บุคคลิกภาพของ ความเป็นครูเป็นแบบอย่างท่ีดี มีความเมตตากรุณา มีการช้ีแนะแก้ไขข้อบกพร่อง และให้กาลังใจแก่นักศึกษา รองลงมาคอื มกี ารใช้ส่ืออปุ กรณท์ ีเ่ หมาะสม แลนักศึกษามีความสขุ ในการเรยี นวชิ าชพี ท่ีน่ี คำสำคัญ : ความพงึ พอใจทีม่ ีต่อผ้สู อน/ หลักสตู รวชิ าชพี ระยะส้ัน/ วชิ าคยี ์บอรด์ 1 รวมบทคดั ยอ่ งานวจิ ยั 2561 11


การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรยี นทมี่ ีตอ่ การจดั การเรียนการสอน หลกั สูตรวิชาชีพระยะสั้น ของครปู ระจาวชิ ากตี ้าร์คลาสสิค 1 วทิ ยาลัยสารพดั ชา่ งธนบุรี สมคดิ วิโรจนด์ ลุ ย์ Somkid Virojdul พนักงานราชการครู วทิ ยาลยั สารพัดช่างธนบุรี E-mail : [email protected] บทคดั ย่อ งานวจิ ัยนม้ี ีวัตถปุ ระสงค์เพ่อื ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมตี ่อการจดั การเรียนการสอนวิชาชีพของ ครูประจาวิชากีต้าร์คลาสสิค 1 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ของนกั ศกึ ษา รนุ่ ที่ 4 ปกี ารศึกษา 2561 ด้วยการทา แบบสอบถามความพงึ พอใจในการพิจารณา หลังจากไดร้ ับข้อมลู การตอบแบบสอบถามความพงึ พอใจ นาผลมา วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยร้อยละ ค่าเฉล่ีย ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจโดยผลเฉลี่ยรวมที่มีต่อผู้สอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ระดับความ พึงพอใจมากท่ีสุด โดยมคี ่าเฉล่ียความพงึ พอใจมากท่ีสุดในหวั ข้อเข้าสอนและเลกิ สอนตรงต่อเวลา บคุ คลิกภาพ ของความเป็นครูเป็นแบบอย่างท่ีดี มีการชี้แนะแก้ไขข้อบกพร่อง รองลงมาคือมีความเมตตาเอาใจใส่ดูแล นกั ศกึ ษาอยา่ งทว่ั ถึง คำสำคัญ : ความพงึ พอใจท่ีมตี ่อผสู้ อน/ หลกั สตู รวชิ าชพี ระยะส้ัน/ วชิ ากตี า้ ร์คลาสสคิ 1 รวมบทคดั ยอ่ งานวิจัย 2561 12


การศกึ ษาความพงึ พอใจของนักศกึ ษาทีม่ ตี ่อการจัดการเรยี นการสอนวิชาชีพระยะสนั้ ของครู ประจาแผนกวิชากระโปรงสมัยนยิ ม เสอื้ สมัยนยิ ม กางเกงสตรี แผนกวิชาเสอื้ สตรี วิทยาลยั สารพัดช่างธนบรุ ี จนิ ตนา แจง้ แสงทอง Jintana Jangsangthong ครูชานาญการ วทิ ยาลัยสารพดั ช่างธนบุรี E-mail : [email protected] บทคัดยอ่ งานวจิ ัยนม้ี ีวตั ถปุ ระสงค์เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นของนักศกึ ษาที่มตี อ่ การดาเนนิ การจัดการเรียนการสอน วิชาชีพครูประจาวิชากระโปรงสมยั นยิ ม เส้อื สมัยนิยม กางเกงสตรี แผนกวิชาเส้อื สตรี วิทยาลัยสารพัดชา่ งธนบุรี ของนักศึกษา รุ่นที่ 3 และ 4 ปีการศึกษา 2561 ด้วยการทาแบบสอบถามความพึงพอใจในการพิจารณา หลังจากไดร้ บั ข้อมูลการตอบแบบสอบถามความพงึ พอใจ นาผลมาวิเคราะหข์ ้อมูลเชงิ ปริมาณ และเชิงคุณภาพ แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยร้อยละ ค่าเฉล่ีย ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจโดยผลเฉล่ียรวมที่มีต่อผู้สอน มี คา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.59 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ระดบั ความพึงพอใจมากท่ีสดุ โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ มากท่ีสุดในหัวข้อการเข้าสอนและเลิกตรงเวลา รองลงมาคือมีบุคลิกภาพความเป็นครู เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ นกั ศกึ ษา ทาใหน้ กั ศึกษามเี จตคติท่ีดตี ่อการเรียน และมีความสุขในการเรยี นวชิ าน้ี คำสำคัญ : ความพงึ พอใจที่มีต่อผู้สอน/ หลักสูตรวชิ าชพี ระยะสัน้ / วชิ าเส้อื สตรี รวมบทคัดยอ่ งานวิจัย 2561 13


การศกึ ษาความพงึ พอใจของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนทม่ี ตี ่อผู้สอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วชิ าเสอื้ สมยั นิยม 2 วทิ ยาลัยสารพดั ชา่ งธนบุรี พนิดา พฤกภูษณ Panida Peukpuson ครูชานาญการ วิทยาลยั สารพัดช่างธนบุรี E-mail : [email protected] บทคดั ย่อ งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนท่ีมีต่อผู้สอน หลกั สูตรวชิ าชีพระยะสน้ั วิชาเสื้อสมัยนิยม 2 วทิ ยาลยั สารพัดช่างธนบุรี ของนกั ศึกษาวชิ าเส้ือสมัยนยิ ม 2 รุน่ ท่ี 4 ปีการศึกษา 2561 ด้วยการทาแบบสอบถามความพึงพอใจในการพิจารณา 6 ด้าน ของการจัดการเรียนการ สอนของผู้สอน ได้แก่ ด้านลักษณะครูผู้สอน ด้านเทคนิคการสอน ด้านส่งเสริมผู้เรียน ด้านการสนับสนุนการ เรียนรู้ ด้านหลักสูตร ด้านสื่อการสอน หลังจากได้รับข้อมูลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ นาผลมา วเิ คราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคณุ ภาพ แลว้ นาขอ้ มูลมาวิเคราะห์ดว้ ยร้อยละ คา่ เฉลีย่ และสว่ นเบี่ยงเบนม มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจโดยผลเฉล่ียองค์รวมที่มีต่อผู้สอน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.61 ซึ่งผลการ ประเมินอยู่ในเกณฑ์ ระดับความพึงพอใจมาก โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในด้านครูผู้สอน รองลงมาด้าน หลักสูตร ด้านสง่ เสริมผู้เรียน ด้านเทคนิคการสอน ด้านสนนั สนนุ การเรียนรู้ ตามลาดับ สว่ นในด้านส่ือการสอน มีระดบั ความพงึ พอใจน้อยที่สุด คำสำคัญ : ความพึงพอใจทม่ี ีต่อผู้สอน/ หลักสูตรวิชาชีพระยะส้นั / วิชาเส้อื สมัยนยิ ม 2 รวมบทคัดยอ่ งานวิจัย 2561 14


การพัฒนาเอกสารประกอบการเรยี นการสอน วิชาเสอื้ ผ้าสตรเี บอื้ งต้น แผนกวิชาผา้ และเคร่อื งแต่งกาย หลกั สตู รวิชาชีพระยะสั้น วทิ ยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ขวญั ชล โคสมั ปตั ติ Kwanchon Cosumputti ครชู านาญการ วทิ ยาลัยสารพัดชา่ งธนบรุ ี E-mail : [email protected] บทคดั ยอ่ งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาเส้ือผ้าสตรีเบื้องต้น วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ของนักศึกษา รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ด้วยการทาแบบสอบถามความคิดเห็นใน การพิจารณา หลังจากได้รบั ข้อมูลการตอบแบบสอบถามความคิดเหน็ นาผลมาวเิ คราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และ เชิงคณุ ภาพ แลว้ นาข้อมลู มาวเิ คราะห์ด้วยรอ้ ยละ คา่ เฉล่ยี ผลการวิจัยพบว่าความคิดเหน็ เก่ยี วกับการใช้เอกสาร ประกอบการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด โดยมี ค่าเฉล่ียความคิดเห็นมากที่สุดในหัวข้อมีเนื้อหามีความสอดคล้องกับหลักสูตร รองลงมาคือเนื้อหาวิชาทั้งภาค ทฤษฏีและภาคปฏบิ ัตมิ ีความสอดคลอ้ งกัน และมีความเหมาะสมกับพืน้ ฐานของผเู้ รียน ตามลาดับ คำสำคญั : ความคดิ เห็นที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน/ หลกั สตู รวชิ าชีพระยะส้นั / วชิ าเสือ้ ผ้าสตรีเบอ้ื งตน้ รวมบทคัดยอ่ งานวจิ ัย 2561 15


การศึกษาความพงึ พอใจของผู้เรียนที่มีตอ่ การจดั การเรยี นการสอน หลักสูตรวชิ าชีพระยะสั้น วิชาสมุนไพร วทิ ยาลัยสารพัดชา่ งธนบุรี ชานนท์ บรุ ี Chanon Buri ครชู านาญการพเิ ศษ วทิ ยาลัยสารพัดชา่ งธนบรุ ี E-mail : [email protected] บทคดั ย่อ งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชา สมนุ ไพรเพ่ืองานอาชพี และสขุ ภาพตามหลกั สูตรวิชาชีพระยะสน้ั วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ของนักศกึ ษา รุ่นที่ 3 และ 4 ปีการศึกษา 2561 ด้วยการทาแบบสอบถามความพึงพอใจในการพิจารณา หลังจากได้รับข้อมูลการ ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ นาผลมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ แล้วนาข้อมูลมา วิเคราะห์ด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจโดยผลเฉล่ียรวมที่มีต่อผู้สอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 ซ่งึ ผลการประเมนิ อยใู่ นเกณฑ์ ระดบั ความพึงพอใจมากท่สี ุด โดยมีค่าเฉลยี่ ความพงึ พอใจมากทสี่ ุดในหัวข้อ มีความยุติธรรมกับผู้เรียนทุกคน รองลงมาคือมีความเอาใจใส่ดูแลผู้เรียนอย่างท่ัวถึง สอดแทรกคุณธรรม จรยิ ธรรม เมตตากรณุ าและผู้สอนมีความรูค้ วามเขา้ ใจในวชิ าทีส่ อนเป็นอยา่ งดี ตามลาดับ คำสำคญั : ความพงึ พอใจทีม่ ีตอ่ ผู้สอน/ หลกั สูตรวิชาชพี ระยะส้นั / วิชาสมุนไพร รวมบทคดั ยอ่ งานวจิ ยั 2561 16


การฝึกทกั ษะเขียนคิว้ ทรงเกาหลี โดยใช้แบบฝกึ ทักษะปฏิบัติ วิมพ์วรา วงษใ์ หญ่ Wimwara Wongyai ครู วทิ ยาลยั สารพัดชา่ งธนบรุ ี E-mail : [email protected] บทคัดย่อ การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อฝึกทักษะปฏิบัติการเขียนคิ้วทรงเกาหลีให้เหมาะสมกับรูปหน้า 2) เพื่อสร้างแบบฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มความชานาญสมรรถนะการเขียนคิ้ว โดยทาการรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง จานวน 15 คน ซึ่งเปน็ ผู้เรียนหลกั สตู รระยะสัน้ แผนกวิชาเสรมิ สวย วทิ ยาลัยสารพดั ช่างธนบรุ ี โดยการส่มุ แบบ ตัวอย่างแบบง่าย เครือ่ งมอื รวบรวมข้อมูลประกอบดว้ ย (1) แบบฝึกทกั ษะปฏบิ ัติ (2) แบบประเมนิ ทกั ษะปฏิบัติ (3) แบบประเมินความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลโดย ค่าเฉล่ีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า การฝึกทักษะ โดยใช้แบบฝึกทักษะปฏิบัติการเขียนคิ้วทรงเกาหลี ผลสัมฤทธิ์การปฏบิ ัติก่อนและหลังเรียน จาก การใช้แบบฝึก มีคะแนนก่อนเรียนเท่ากับ 11.43 คะแนน และหลังใช้แบบฝึกได้คะแนน 16.80 คะแนน ตามลาดับ และเม่ือเปรยี บเทียบคะแนนกอ่ นและหลังเรียน พบวา่ คะแนนปฏิบัตหิ ลังเรียนและฝกึ ความชานาญ ของนกั ศึกษาสงู กวา่ กอ่ นเรียน ซ่ึงคา่ t จากการคานวณในตารางมากกว่าคา t ทเี่ ปดิ จากตาราง t-table (ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 น้ัน แสดงว่าการใช้แบบฝึกทักษะปฏิบัติ ทักษะการเขยี น คว้ิ ทรงเกาหลี ราชวชิ าการแตง่ หนา้ มอื อาชีพ ผลสัมฤทธิก์ ารปฏิบัติ ของผเู้ รยี นได้ และระดบั ความพึงพอใจที่มี ต่อการจดั การเรียนการสอนแบบใชแ้ บบฝกึ ทกั ษะ ช่วยในการปฏบิ ัติ อยู่ในระดบั มาก ( x = 4.44, S.D. = 0.07) คำสำคญั : แบบฝกึ ทกั ษะปฏบิ ตั ิ/ คว้ิ ทรงเกาหลี/ คา่ ทดสอบที รวมบทคดั ยอ่ งานวจิ ัย 2561 17


การศึกษาความพึงพอใจของผ้เู รียนในการจัดการเรียนการสอนท่มี ตี ่อผู้สอน หลักสูตรวชิ าชีพระยะสั้น วิชาออกแบบและตกแต่งทรงผมชาย วิทยาลยั สารพดั ชา่ งธนบรุ ี สุนิสา จึงมผี ลบุญ Sunisa Juengmepolbun ครูผู้ช่วย วทิ ยาลยั สารพดั ช่างธนบุรี E-mail : [email protected] บทคัดยอ่ งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนท่ีมีต่อผู้สอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาออกแบบและตกแต่งทรงผมชาย วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ของนักศึกษาวิชา ออกแบบและตกแต่งทรงผมชาย รุ่นท่ี 4 ปีการศึกษา 2561 ด้วยการทาแบบสอบถามความพึงพอใจในการ พจิ ารณา 6 ด้าน ของการจดั การเรียนการสอนของผสู้ อน ไดแ้ ก่ ดา้ นลกั ษณะครผู สู้ อน ดา้ นเทคนคิ การสอน ด้าน ส่งเสริมผู้เรียน ด้านการสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านหลักสูตร ด้านสื่อการสอน หลังจากได้รับข้อมูลการตอบ แบบสอบถามความพึงพอใจ นาผลมาวิเคราะห์ข้อมูลเชงิ ปรมิ าณ และเชงิ คณุ ภาพ แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะหด์ ว้ ย ร้อยละ คา่ เฉล่ีย และสว่ นเบย่ี งเบนมมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่าความพึงพอใจโดยผลเฉลี่ยองค์รวมทม่ี ีต่อผู้สอน มคี า่ เฉลย่ี เท่ากับ 4.60 ซ่ึงผลการประเมินอยูใ่ นเกณฑ์ ระดับความพงึ พอใจมาก โดยมีความพงึ พอใจมากท่ีสุดใน ด้านครูผู้สอน รองลงมาด้านหลักสูตร ด้านเทคนิคการสอน ด้านส่งเสริมผู้เรียน ด้านสนันสนุนการเรียนรู้ ตามลาดบั คำสำคัญ : ความพึงพอใจท่ีมตี อ่ ผูส้ อน/ หลักสูตรวิชาชพี ระยะสน้ั / วิชาออกแบบและตกแตง่ ทรงผมชาย รวมบทคัดยอ่ งานวิจัย 2561 18


การศกึ ษาความพงึ พอใจของนักศกึ ษาท่มี ตี ่อการจัดการเรยี นการสอนวชิ าชีพ ของครูประจาวิชากลอ่ งกระดาษดีไซน์ (Carton Design) ประภาพร ธาดากิจวรคุณ Phapaporn Tadakitworakun ครชู านาญการ วิทยาลยั สารพัดช่างธนบุรี E-mail : [email protected] บทคดั ย่อ งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพงึ พอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ ของครปู ระจาวิชากล่องกระดาษดไี ซน์ (Carton Design) วทิ ยาลัยสารพัดช่างธนบรุ ี ของนักศกึ ษา รุ่นที่ 3 และ 4 ปีการศึกษา 2561 ด้วยการทาแบบสอบถามความพึงพอใจในการพิจารณา หลังจากได้รับข้อมูลการตอบ แบบสอบถามความพงึ พอใจ นาผลมาวเิ คราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ และเชงิ คณุ ภาพ แลว้ นาขอ้ มูลมาวิเคราะห์ด้วย ร้อยละ คา่ เฉล่ีย ผลการวจิ ัยพบว่าความพงึ พอใจโดยผลเฉลยี่ รวมที่มตี ่อผู้สอน มคี า่ เฉลีย่ เท่ากบั 4.70 ซ่งึ ผลการ ประเมนิ อยู่ในเกณฑ์ ระดบั ความพึงพอใจมากท่สี ุด คดิ เป็นรอ้ ยละ 94 เปอร์เซนต์ คำสำคัญ : ความพงึ พอใจท่มี ีต่อผู้สอน/ หลักสตู รวชิ าชพี ระยะสั้น/ วชิ ากลอ่ งกระดาษดีไซน์ รวมบทคดั ยอ่ งานวิจยั 2561 19


การศกึ ษาความพงึ พอใจของผูเ้ รยี นในการจัดการเรียนการสอนที่มีต่อผู้สอน หลกั สูตรวิชาชีพระยะสั้น วชิ าพมิ พ์ดีดภาษาไทย วทิ ยาลัยสารพัดช่างธนบุรี นฤมล เชีย่ วสกุลวฒั นา Nareungmol Cheawsakulwattana ครูชานาญการ วทิ ยาลยั สารพัดช่างธนบรุ ี E-mail : [email protected] บทคดั ยอ่ งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนท่ีมีต่อผู้สอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาพิมพ์ดีดไทย วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ของนักศึกษาวิชาพิมพ์ดีดไทย รุ่นท่ี 4 ปกี ารศึกษา 2561 ด้วยการทาแบบสอบถามความพึงพอใจในการพิจารณา 6 ดา้ น ของการจดั การเรยี นการสอน ของผู้สอน ได้แก่ ด้านลักษณะครูผู้สอน ด้านเทคนิคการสอน ด้านส่งเสริมผู้เรียน ด้านการสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านหลักสูตร ด้านสื่อการสอน หลังจากได้รับข้อมูลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ นาผลมาวิเคราะห์ ข้อมูลเชงิ ปรมิ าณ และเชงิ คณุ ภาพ แล้วนาข้อมลู มาวิเคราะห์ด้วยรอ้ ยละ คา่ เฉลยี่ และส่วนเบย่ี งเบนมมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจโดยผลเฉล่ียองค์รวมที่มีต่อผู้สอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 ซ่ึงผลการประเมนิ อยู่ ในเกณฑ์ ระดบั ความพึงพอใจมาก โดยมีความพงึ พอใจมากทสี่ ุดในด้านครูผู้สอน รองลงมาด้านสื่อการสอน ดา้ น หลักสูตร ด้านเทคนิคการสอน ด้านสนันสนุนการเรียนรู้ ด้านส่งเสริมผู้เรียน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดบั มาก คำสำคญั : ความพึงพอใจทมี่ ตี อ่ ผูส้ อน/ หลักสตู รวิชาชพี ระยะสนั้ / วชิ าพิมพด์ ดี ไทย รวมบทคัดยอ่ งานวิจัย 2561 20


การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรยี นในการจัดการเรียนการสอนที่มตี ่อผู้สอน หลกั สูตรวิชาชีพระยะสั้น วชิ าโปรแกรมสาเร็จรูปวาดการ์ตนู วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี สุธี ฉายศริ วิ ัฒนา Sutee Chaysiriwattana ครูชานาญการ วทิ ยาลัยสารพดั ช่างธนบุรี E-mail : [email protected] บทคัดยอ่ งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนที่มีต่อผู้สอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาโปรแกรมสาเร็จรูปวาดการ์ตูน วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ของนักศึกษาวิชา พมิ พด์ ดี ไทย รุ่นท่ี 4 ปีการศกึ ษา 2561 ด้วยการทาแบบสอบถามความพงึ พอใจในการพิจารณา 6 ด้าน ของการ จดั การเรยี นการสอนของผู้สอน ไดแ้ ก่ ด้านลักษณะครูผู้สอน ด้านเทคนคิ การสอน ด้านสง่ เสรมิ ผู้เรยี น ด้านการ สนับสนุนการเรียนรู้ ด้านหลักสูตร ด้านส่ือการสอน หลังจากได้รับข้อมูลการตอบแบบสอบถามความพงึ พอใจ นาผลมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน เบ่ียงเบนมมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจโดยผลเฉล่ียองค์รวมที่มีต่อผู้สอน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.61 ซ่ึงผลการประเมนิ อย่ใู นเกณฑ์ ระดบั ความพงึ พอใจมาก โดยมคี วามพงึ พอใจมากที่สุดในด้านครผู ู้สอน รองลงมา ด้านสอ่ื การสอน ด้านหลกั สูตร ดา้ นเทคนคิ การสอน ดา้ นสนนั สนนุ การเรยี นรู้ ดา้ นส่งเสริมผู้เรียน มรี ะดบั ความ พึงพอใจอยใู่ นระดบั มาก คำสำคัญ : ความพึงพอใจท่ีมตี ่อผสู้ อน/ หลกั สูตรวชิ าชพี ระยะส้นั / วชิ าโปรแกรมสาเร็จรปู วาดการ์ตูน รวมบทคดั ยอ่ งานวจิ ยั 2561 21


การแก้ปัญหานกั ศกึ ษาใชเ้ ครอื่ งมือออสซลิ โลสโคปไม่ได้ วิชาช่างอเิ ลกทรอนิกส์ วิทยาลัยสารพดั ช่างธนบุรี จริ ายุ จริ สุนทร Jirayu Jirasuntorn ครูชานาญการพิเศษ วิทยาลัยสารพดั ช่างธนบรุ ี E-mail : [email protected] บทคัดย่อ งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการแก้ปัญหานักศึกษาใช้เคร่ืองมือออสซิลโลสโคปไม่ได้ ของ นกั ศึกษาวชิ าอิเล็กทรอนิกส์ ร่นุ ที่ 4 ปกี ารศกึ ษา 2561 ดว้ ยการนานวตั กรรมมาใช้ในการเรยี นการสอน สาหรับ การแก้ปัญหาการแบ่งสเกล การปรับตาแหนง่ สวติ ช์เลือกการวัดไม่ถูกต้อง การทาตามขั้นตอน และการปรบั โพ รบตามค่ามาตรฐาน ผลการทดสอบการนานวัตกรรมมาใช้ในการเรียนการสอนมีเกณฑ์การผ่านครบทั้ง 7 คน (100%) เน่อื งจากมกี ารนาสื่อการสอนมาใช้อย่างเป็นลาดับขนั้ ตอน และมีการวิเคราะหส์ าเหตขุ องปัญหาเพื่อจะ นามาแกไ้ ขไดอ้ ย่างตรงประเด็น คำสำคญั : การแก้ปัญหาการเรียน/ หลักสูตรวชิ าชีพระยะสั้น/ วิชาอิเล็กทรอนกิ ส์ รวมบทคดั ยอ่ งานวจิ ยั 2561 22


พฒั นาชั้นเรยี น การสารวจเพื่อพฒั นา


การศกึ ษาความต้องการเรียนในหลกั สูตรวิชาชพี ระยะสั้น รนุ่ ท่ี 3 ปกี ารศกึ ษา 2561 วทิ ยาลัยสารพดั ช่างธนบุรี พงศพ์ ิพฒั น์ คำหอม Pongpipat Khumhom ครูผชู้ ว่ ย วิทยำลัยสำรพัดช่ำงธนบุรี E-mail : [email protected] บทคดั ย่อ งำนวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำควำมต้องกำรในกำรเรียนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น วิทยำลัยสำรพัด ชำ่ งธนบุรี จำกกำรทำวจิ ัยกบั กลุ่มประชำกรท่ีเขำ้ รบั กำรปฐมนิเทศรุ่นท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2561 จำนวน 89 คน ทำ กำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรใช้ควำมถ่ี ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลพบว่ำ ประชำกรเป็นเพศหญิง มำกกว่ำเพศชำย 10.20% โดยช่วงวัยท่ีเข้ำรับกำรปฐมนิเทศมำกที่สุดอยู่ในช่วงอำยุ 20-30 ปี ทำงด้ำนของ ระดบั กำรศกึ ษำของผเู้ ข้ำรับกำรปฐมนิเทศ สว่ นมำกมกี ำรศึกษำอยู่ในระดับกำรศึกษำปริญญำตรี โดยผเู้ ข้ำร่วม กำรปฐมนเิ ทศประกอบอำชีพนักเรยี น นกั ศกึ ษำ และเปน็ ผ้วู ่ำงงำนส่วนมำก ที่ตอ้ งกำรควำมร้ไู ปใช้พฒั นำตนเอง โดยในกำรศึกษำรุ่น 4 ปีกำรศึกษำ 2561 มีควำมต้องกำรเรียนหลักสูตร คอมพิวเตอร์มำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 13.50% ส่วนหลักสูตรที่ควรได้รับกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์ได้แก่ ฮวงจุ้ย ภำษำ สุขภำพและ ควำมงำม เนื่องจำกมีควำมต้องกำรเรียนเพียงร้อยละ 2.20% จำกแบบสอบถำมได้สอบถำมเกี่ยวกับควำม ต้องกำรเรียนหลักสูตรระยะสั้นในอนำคต ผู้ตอบแบบสอบถำมระบุสำขำที่ต้องกำรให้มีกำรเรียนกำรสอน เกี่ยวกับกำรเขียนโปรแกรมเปน็ ส่วนมำก แสดงให้เห็นถึงควำมต้องกำรในกำรเรียนรูด้ ้ำนเทคโนโลยีและกำรตอ่ ยอดนำควำมรู้มำประกอบอำชีพ ควำมต้องกำรรองลงมำคือฟิตเนสในสถำนศึกษำ เพ่ือตอบสนองต่อกลุ่ม ประชำกรทร่ี กั สขุ ภำพ คำสำคัญ: ควำมตอ้ งกำรเรียน/ หลกั สูตรวิชำชีพระยะส้นั / วิทยำลัยสำรพดั ชำ่ ง/ กำรศึกษำผใู้ หญ่ รวมบทคัดยอ่ งานวิจัย 2561 24


การศึกษาความตอ้ งการเรยี นในหลักสูตรวิชาชพี ระยะสัน้ รุ่นที่ 4 ปกี ารศกึ ษา 2561 วิทยาลยั สารพัดช่างธนบุรี พงศ์พพิ ฒั น์ คำหอม Pongpipat Khumhom ครูผู้ช่วย วทิ ยำลยั สำรพัดช่ำงธนบุรี E-mail : [email protected] บทคัดยอ่ งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำควำมต้องกำรในกำรเรียนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น วิทยำลัยสำรพัด ช่ำงธนบุรี จำกกำรทำวิจัยกับกลุ่มประชำกรที่เข้ำรับกำรปฐมนเิ ทศรุ่นที่ 4 ปีกำรศึกษำ 2561 จำนวน 132 คน ทำกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรใช้ควำมถี่ ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลพบว่ำ ประชำกรเป็นเพศชำย มำกกว่ำเพศหญิง 1.60% โดยช่วงวัยท่ีเข้ำรับกำรปฐมนิเทศมำกที่สุดอยู่ในช่วง 60 ปีขึ้นไป ทำงด้ำนของระดับ กำรศึกษำของผู้เข้ำรับกำรปฐมนิเทศ ส่วนมำกมีกำรศึกษำอยู่ในระดับกำรศึกษำปริญญำตรี โดยผู้เข้ำร่วมกำร ปฐมนิเทศประกอบอำชีพพนักงำนบริษัท และเป็นผู้ว่ำงงำนส่วนมำก ที่ต้องกำรควำมรู้ไปใช้ในกำรประกอบ อำชีพ และพัฒนำต่อยอดควำมรู้ของตนเอง โดยในกำรศึกษำรุ่น 1 ปีกำรศึกษำ 2562 มีควำมต้องกำรเรียน หลักสูตร ลีลำศ โยคะ มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 17.40% ส่วนควำมต้องกำรที่ควรได้รบั กำรพฒั นำและส่งเสริม กำรประชำสัมพันธ์ได้แก่ ฮวงจุ้ย โหรำศำสตร์ เนื่องจำกมีควำมต้องกำรเรียนเพียงร้อยละ 0.80% จำก แบบสอบถำมได้สอบถำมเกี่ยวกับควำมตอ้ งกำรเรยี นหลักสตู รระยะสั้นในอนำคต ผู้ตอบแบบสอบถำมระบุสำขำ ที่ต้องกำรใหม้ กี ำรเรียนกำรสอนเก่ียวกับกำรออกกำลัง ฟิตเนส ในสถำนศกึ ษำ เพอื่ ตอบสนองต่อกลุ่มประชำกร ท่ีรักสุขภำพ ควำมต้องกำรรองลงมำคือ กำรเขียนโปรแกรม แสดงให้เห็นถึงควำมต้องกำรในกำรเรียนรู้ด้ำน เทคโนโลยี เพื่อต่อยอดนำควำมรมู้ ำประกอบอำชพี คำสำคญั : ควำมตอ้ งกำรเรยี น/ หลักสตู รวชิ ำชีพระยะสัน้ / วทิ ยำลัยสำรพัดชำ่ ง/ กำรศึกษำผู้ใหญ่ รวมบทคัดยอ่ งานวิจยั 2561 25


การศกึ ษาความพงึ พอใจที่มีต่อการบรหิ ารจัดการศกึ ษา ของบคุ ลากรภายในสถานศกึ ษา วทิ ยาลัยสารพดั ชา่ งธนบุรี พงศ์พิพัฒน์ คำหอม Pongpipat Khumhom ครูผู้ชว่ ย วิทยำลยั สำรพัดช่ำงธนบรุ ี E-mail : [email protected] บทคดั ย่อ งำนวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำควำมพึงพอใจท่ีมีต่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของบุคลำกรภำยใน สถำนศึกษำ วทิ ยำลัยสำรพดั ช่ำงธนบุรี จำกกำรทำวจิ ยั กับของกลุ่มประชำกรบุคลำกรสำยงำนกำรสอน จำนวน 19 คน ดว้ ยกำรทำแบบสอบถำมควำมพงึ พอใจในกำรพิจำรณำ 5 ดำ้ น ของกำรบรหิ ำรจัดกำรศกึ ษำ ได้แก่ ด้ำน สภำพแวดลอ้ ม ภมู ิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ดำ้ นหอ้ งเรยี น ห้องปฏบิ ัติกำร โรงฝึกงำน ด้ำนศูนยว์ ิทยบรกิ ำร สอื่ แหล่ง เรยี นรู้ ด้ำนครภุ ัณฑ์ ดำ้ นเทคโนโลยีสำรสนเทศ หลงั จำกได้รบั ขอ้ มูลกำรตอบแบบสอบถำมควำมพงึ พอใจ นำผล มำวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ และเชิงคุณภำพ แล้วนำข้อมูลมำวิเครำะห์ด้วยร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และส่วน เบ่ียงเบนมมำตรฐำน ผลกำรวิจัยพบว่ำควำมพึงพอใจโดยผลเฉลี่ยองค์รวมท่ีมีต่อการบริหารจัดการศึกษา มีค่าเฉลีย่ เทา่ กับ 3.70 ซึง่ ผลการประเมินอยใู่ นเกณฑ์ ระดับความพึงพอใจมำก โดยมคี วำมพึงพอใจมำกที่สุดใน ดำ้ นห้องเรียน หอ้ งปฏบิ ัตกิ ำร โรงฝึกงำน และนอ้ ยท่สี ุดในด้ำนครภุ ัณฑ์ คำสำคญั : กำรบริหำรจัดกำรศกึ ษำ/ หลักสตู รวิชำชีพระยะสั้น/ วทิ ยำลัยสำรพัดชำ่ ง/ กำรศกึ ษำผู้ใหญ่ รวมบทคดั ยอ่ งานวิจยั 2561 26


การศึกษาความพึงพอใจท่มี ีตอ่ การบรหิ ารจัดการศกึ ษา ของกลุ่มตวั อยา่ ง วทิ ยาลัยสารพดั ชา่ งธนบุรี พงศ์พิพัฒน์ คำหอม Pongpipat Khumhom ครผู ชู้ ว่ ย วทิ ยำลยั สำรพดั ชำ่ งธนบุรี E-mail : [email protected] บทคดั ย่อ งำนวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของบุคลำกรภำยใน สถำนศึกษำ วิทยำลัยสำรพัดช่ำงธนบุรี จำกกำรทำวิจัยกับกลุ่มตัวอย่ำง จำนวน 205 คน ด้วยกำรทำ แบบสอบถำมควำมพงึ พอใจในกำรพิจำรณำ 5 ดำ้ น ของกำรบริหำรจัดกำรศกึ ษำ ได้แก่ ด้ำนสภำพแวดล้อม ภูมิ ทัศน์ อำคำรสถำนที่ ด้ำนห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ด้ำนศูนย์วิทยบริกำร สื่อแหล่งเรียนรู้ หลังจำก ได้รับข้อมูลกำรตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ นำผลมำวิเครำะห์ข้อมลู เชิงปริมำณ และเชิงคุณภำพ แล้วนำ ข้อมูลมำวิเครำะห์ด้วยร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมมำตรฐำน ผลกำรวิจัยพบว่ำควำมพึงพอใจโดยผล เฉลย่ี องคร์ วมที่มีต่อการบริหารจัดการศกึ ษา มีคา่ เฉล่ียเท่ากับ 3.99 ซง่ึ ผลการประเมนิ อยู่ในเกณฑ์ ระดับความ พึงพอใจมำก โดยมีควำมพึงพอใจมำกท่ีสุดในด้ำนศูนย์วิทยบริกำร ส่ือแหล่งเรียนรู้ และน้อยท่ีสุดในด้ำน หอ้ งเรยี น ห้องปฏิบัตกิ ำร โรงฝกึ งำน คำสำคัญ: กำรบรหิ ำรจัดกำรศึกษำ/ หลกั สตู รวชิ ำชพี ระยะส้นั / วิทยำลัยสำรพดั ชำ่ ง/ กำรศึกษำผใู้ หญ่ รวมบทคัดยอ่ งานวิจัย 2561 27


พฒั นาชั้นเรยี น ส่งิ ประดษิ ฐ์


การสร้างเครอื่ งล้างภายในระบบปรบั อากาศรถยนต์ Automotive Air Condition System Internal Cleaning Machine พงศพ์ ิพฒั น์ คำหอม Pongpipat Khumhom ครผู ู้ชว่ ย วิทยำลยั สำรพัดช่ำงธนบรุ ี E-mail : [email protected] บทคัดย่อ งำนวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงเครื่องล้ำงภำยในระบบปรับอำกำศรถยนต์ หำคุณภำพเครื่องล้ำง ภำยในระบบปรับอำกำศรถยนต์ และศึกษำควำมพึงพอใจของผู้ใช้ นำไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่ำง โดยใช้เครื่อง ล้ำงภำยในระบบปรับอำกำศกับผู้เช่ียวชำญ จำนวน 3 คน และผู้ใช้จำนวน 16 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรศึกษำ ได้แก่แบบประเมนิ คุณภำพของชน้ิ งำน และแบบสอบถำมควำมพึงพอใจที่มีตอ่ ช้นิ งำน ดว้ ยกำรใชส้ ถิติในกำรหำ ค่ำเฉล่ีย และส่วนเบ่ยี งเบนมำตรฐำน ผลกำรประเมนิ คุณภำพจะเหน็ ไดว้ ่ำกำรประเมินของผ้เู ชีย่ วชำญ จำนวน 3 ทำ่ น ซ่ึงผลกำรประเมนิ ของเครอ่ื งล้ำงภำยในระบบปรับอำกำศรถยนต์ มีคะแนนกำรประเมินเท่ำกับ 4.22 สรุป ได้ว่ำภำพรวมคุณภำพ อยู่ในเกณฑ์ ดี โดยสำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้ผ่ำนแบบสอบถำมควำมคิดเห็นและ ควำมพงึ พอใจกลุม่ ตัวอยำ่ ง ทไี่ ดศ้ ึกษำผ่ำนเครอื่ งล้ำงภำยในระบบปรบั อำกำศรถยนต์แลว้ มคี ะแนนกำรประเมนิ เท่ำกับ 4.60 สรุปได้ว่ำควำมพึงพอใจที่มีต่อเคร่ืองล้ำงภำยในระบบปรบั อำกำศรถยนต์ ของกลุ่มตัวอย่ำงอยู่ใน เกณฑ์พึงพอใจมำกที่สดุ คำสำคัญ: เครอื่ งลำ้ งภำยในระบบปรบั อำกำศรถยนต/์ ปรบั อำกำศรถยนต์/ เคร่ืองลำ้ งระบบแอร์ /คุณภำพของ ชิน้ งำน/ ควำมพงึ พอใจของผ้ใู ช้ รวมบทคดั ยอ่ งานวิจัย 2561 29


เครือ่ งถอดสลกั แกนพดั ลม Axial fan removal Machine ชชั วำล จนั ทหำร Chatchawan Juntaharn ครูชำนำญกำร วิทยำลัยสำรพัดชำ่ งธนบุรี E-mail : [email protected] บทคัดยอ่ งำนวจิ ยั นมี้ ีวตั ถปุ ระสงค์เพื่อทดสอบ ทดลองใช้และหำประสิทธิภำพเครื่องถอดสลักแกนพัดลมและเพ่ือ ประเมินผลกำรใช้เครื่องถอดสลักแกนพัดลม โดยมีวิธีกำรดำเนินกำรกับกลุ่มตัวอย่ำง จำนวน 15 คน เพ่ือ ทดสอบหำประสิทธิภำพ และประเมินควำมพึงพอใจของกำรใช้เครื่องถอดสลักแกนพัดลม ส่วนกำรวิเครำะห์ ข้อมูลใช้วิธีกำรววิเครำะห์หำประสิทธิภำพของเครื่องถอดสลักแกนพัดลม กำรทดสอบค่ำที (t-test) และกำร ประเมินควำมพึงพอใจของกำรใช้เครื่องถอดสลักแกนพัดลม (มำตรส่วน 5 ระดับ) วิเครำะห์ค่ำเฉลี่ย และค่ำ เบี่ยงเบนมำตรฐำน ผลกำรศึกษำพบว่ำ มีประสิทธิภำพดีมำก สะดวกต่อกำรใช้งำน มีอัตรำควำมเส่ียงท่ีจะเกิด ควำมเสียหำยต่อสว่ นประกอบของพัดลม น้อยกวำ่ กำรทำงำนดว้ ยวธิ ีกำรอ่ืน หรอื ใช้เครื่องมืออืน่ คดิ เป็นรอ้ ยละ 100 และมีควำมพงึ พอใจในระดบั มำกท่ีสดุ มคี ่ำเฉลย่ี 4.83 คิดเปน็ ร้อยละ 96.6 คำสำคญั : เครอื่ งถอดสลกั แกนพัดลม / ประสทิ ธภิ ำพของเครือ่ งมอื / ควำมพงึ พอใจของผู้ใช้ รวมบทคดั ยอ่ งานวจิ ัย 2561 30


พฒั นาชั้นเรยี น โครงการกจิ กรรม


การศกึ ษาความพึงพอใจของผ้เู ข้ารับบริการศนู ยซ์ ่อมสรา้ งเพ่ือชุมชน (Fix It Center) วิทยาลยั สารพัดช่างธนบุรี ปกี ารศึกษา 2561 พงศพ์ พิ ัฒน์ คำหอม Pongpipat Khumhom ครูผชู้ ว่ ย วทิ ยำลัยสำรพดั ช่ำงธนบุรี E-mail : [email protected] บทคัดยอ่ งำนวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับบริกำรศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชน (Fix It Center) วิทยำลัยสำรพัดช่ำงธนบุรี ของผู้เข้ำรับบริกำรซ่อม สร้ำง และพัฒนำ ภำยในศูนย์ ด้วยกำรทำ แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ำง โดยวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง จำนวน 100 คน ในกำร พิจำรณำ 5 ด้ำน ของกำรดำเนินโครงกำร ได้แก่ ด้ำนกำรให้บริกำร ด้ำนกำรบริกำรทำงวิชำกำร ด้ำนเวลำ หลังจำกได้รับข้อมูลกำรตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ ได้นำมำวิเครำะห์ขอ้ มูลเชิงปรมิ ำณ และเชิงคุณภำพ แลว้ นำขอ้ มูลมำวิเครำะหร์ ้อยละ ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบย่ี งเบนมำตรฐำน ผลกำรวิจยั พบวำ่ ควำมพงึ พอใจโดยผลเฉล่ีย ภาพรวมความพึงพอใจที่มีต่อโครงการศูนยซ์ อ่ มสรา้ งเพอ่ื ชุมชน มีคา่ เฉลย่ี เท่ากับ 4.51 ซง่ึ ผลการประเมนิ อยู่ใน เกณฑ์ ระดับความพงึ พอใจมากท่ีสุด จากขอ้ เสนอแนะของกลมุ่ ตวั อย่างให้ควำมคิดเห็นเก่ียวกับกำรปรับปรุงใน ด้ำนกำรประชำสัมพนั ธใ์ หเ้ ขำ้ ถึงประชำชนมำกยิง่ ขึ้นในกำรเข้ำรบั บรกิ ำรของศูนยฯ์ คำสำคัญ : ศูนย์ซอ่ มสรำ้ งเพื่อชุมชน/ Fix It Center/ ควำมพึงพอใจของกลมุ่ ตัวอยำ่ ง/ผู้เขำ้ รับบรกิ ำร รวมบทคัดยอ่ งานวจิ ัย 2561 32


การศกึ ษาความพงึ พอใจของผู้เขา้ กจิ กรรมท่มี ตี อ่ การจัดกิจกรรมรณรงค์ วันตอ่ ต้านยาเสพติดโลก วิทยาลัยสารพัดช่างธนบรุ ี พงศพ์ พิ ัฒน์ คำหอม Pongpipat Khumhom ครูผูช้ ่วย วทิ ยำลยั สำรพดั ช่ำงธนบุรี E-mail : [email protected] บทคัดย่อ งำนวจิ ยั นมี้ ีวัตถปุ ระสงค์เพอ่ื ศึกษำควำมพงึ พอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมที่มตี ่อกำรจัดกิจกรรมรณรงค์วัน ต่อต้ำนยำเสพตดิ โลก วิทยำลัยสำรพัดช่ำงธนบุรี ด้วยกำรทำแบบสอบถำมควำมพงึ พอใจของกลุ่มตัวอยำ่ ง โดย วิธีกำรสุ่มตวั อยำ่ งแบบเจำะจง จำนวน 30 คน ในกำรพจิ ำรณำ 5 ดำ้ น ของกำรดำเนนิ โครงกำร ไดแ้ ก่ คอื ดำ้ น กำรใหบ้ ริกำรในกำรจัดกิจกรรม ด้ำนโสตทัศนปู กรณ์ในกำรจัดกิจกรรม ดำ้ นเวลำและสถำนทีใ่ นกำรจัดกิจกรรม ด้ำนประชำสัมพันธ์ของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ด้ำนควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม หลังจำกได้รับข้อมูลกำร ตอบแบบสอบถำมควำมพงึ พอใจ ได้นำมำวิเครำะหข์ อ้ มลู เชงิ ปรมิ ำณ และเชิงคณุ ภำพ แลว้ นำข้อมลู มำวิเครำะห์ รอ้ ยละ คำ่ เฉลี่ย ส่วนเบ่ยี งเบนมำตรฐำน ผลกำรวิจยั พบวำ่ ควำมพึงพอใจโดยผลเฉลี่ยภาพรวมความพึงพอใจที่ มีต่อกำรจัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้ำนยำเสพติดโลก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ระดับความพึงพอใจมากที่สุด จากข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างให้ควำมคิดเห็นเก่ียวกับกำรแสดงผลของกำร เสพยำเสพติด เพื่อให้จดจำและเห็นภำพควำมอนั ตรำยของยำเสพติด ให้เกิดควำมเกรงกลัวต่อฤทธ์ิของยำทีจ่ ะ เกดิ ขึ้น คำสำคัญ : กำรจดั กิจกรรม/ วนั ต่อต้ำนยำเสพติด/ ควำมพึงพอใจของกล่มุ ตวั อยำ่ ง/ผู้เขำ้ รว่ มกิจกรรม รวมบทคดั ยอ่ งานวจิ ัย 2561 33


การศึกษาความพงึ พอใจของผเู้ ขา้ ร่วมกิจกรรมท่ีมตี ่อการจดั การอบรมเชงิ ปฏิบัตกิ าร การเขียนแผนธุรกจิ สาหรับผ้ปู ระกอบการใหม่ พงศพ์ ิพัฒน์ คำหอม Pongpipat Khumhom ครผู ูช้ ่วย วิทยำลัยสำรพดั ชำ่ งธนบุรี E-mail : [email protected] บทคดั ยอ่ งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมที่มีต่อกำรจัดกำรอบรมเชิง ปฏิบัติกำร กำรเขียนแผนธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบกำรใหม่ ด้วยกำรทำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของกลุ่ม ตัวอย่ำง โดยวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง จำนวน 55 คน ในกำรพิจำรณำ 5 ด้ำน ของกำรดำเนินโครงกำร ได้แก่ ด้ำนควำมรับผิดชอบ ด้ำนเทคนิคกำรสอน ด้ำนควำมเหมำะสมของผู้อบรม ด้ำนกำรส่งเสริมผู้เรียนเป็น สำคัญ ด้ำนสนับสนุนกำรอบรม หลังจำกได้รับข้อมูลกำรตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ ได้นำมำวิเครำะห์ ข้อมูลเชิงปริมำณ และเชิงคุณภำพ แล้วนำข้อมูลมำวิเครำะห์ร้อยละ ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ผลกำรวิจัยพบว่ำ ควำมพึงพอใจโดยผลเฉลี่ยภาพรวมความพึงพอใจที่มีต่อกำรจดั กำรอบรมเชิงปฏบิ ัติกำร กำร เขียนแผน มคี ่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.37 ซึ่งผลการประเมนิ อย่ใู นเกณฑ์ ระดับความพงึ พอใจมาก จากข้อเสนอแนะของ กลุ่มตัวอยา่ งให้ควำมคิดเหน็ เกยี่ วกับรูปแบบกำรอบรมที่มกี ำรอบรมทต่ี ดิ ต่อกันส่งผลตอ่ ผู้เข้ำรับกำรอบรม ทำให้ เกดิ ควำมเบ่ือหน่ำย และกำรอบรมเพ่ิมเติมในกำรเขยี นแผน และกฏหมำยในกำรทำธุจกิจ พรอ้ มทง้ั ปรับปรุงใน ด้ำนส่ือกำรอบรมใหม้ คี วำมเหมำะสมกับกำรนำเสนอเพ่อื ท่ีจะดึงดดู ควำมสนใจ คำสำคญั : กำรอบรมเชิงปฏิบตั ิกำร/ กำรเขียนแผนธุรกิจ/ ควำมพงึ พอใจของกลุ่มตวั อย่ำง รวมบทคดั ยอ่ งานวิจัย 2561 34


การศกึ ษาความพงึ พอใจของผเู้ ขา้ ร่วมกิจกรรมที่มีต่อการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวนั เข้าพรรษา วิทยาลยั สารพัดช่างธนบุรี พงศพ์ ิพัฒน์ คำหอม Pongpipat Khumhom ครผู ชู้ ่วย วิทยำลัยสำรพัดชำ่ งธนบุรี E-mail : [email protected] บทคดั ย่อ งำนวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมที่มีต่อกำรจัดกิจกรรมวัน อำสำฬหบูชำ และวันเข้ำพรรษำ วิทยำลัยสำรพัดช่ำงธนบุรี ด้วยกำรทำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของกลุ่ม ตัวอย่ำง โดยวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง จำนวน 30 คน ในกำรพิจำรณำ 5 ด้ำน ของกำรดำเนินโครงกำร ได้แก่ คือ ด้ำนกำรใหบ้ ริกำรในกำรจัดกิจกรรม ด้ำนโสตทัศนูปกรณ์ในกำรจัดกิจกรรม ด้ำนเวลำและสถำนที่ใน กำรจัดกิจกรรม ด้ำนประชำสัมพันธ์ของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ด้ำนควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม หลังจำก ได้รับข้อมูลกำรตอบแบบสอบถำมควำมพงึ พอใจ ได้นำมำวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ และเชิงคุณภำพ แล้วนำ ข้อมูลมำวิเครำะห์ร้อยละ ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน ผลกำรวิจัยพบว่ำ ควำมพึงพอใจโดยผลเฉลี่ย ภาพรวมความพงึ พอใจท่ีมตี ่อกำรจัดกจิ กรรมวนั อำสำฬหบูชำ และวันเข้ำพรรษำ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.49 ซึ่งผล การประเมินอยู่ในเกณฑ์ ระดับความพึงพอใจมาก จากข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างให้ควำมคิดเห็นเก่ียวกับ กำรจัดพื้นที่ในกำรเข้ำโบสถ์ เพ่ือฟังพระสงฆ์ในกำรฟังเทศน์ให้พร ควรปรับปรุงให้มีพื้นที่ในกำรรองรับของ จำนวนผู้เขำ้ ร่วมกิจกรรมให้มำกกวำ่ นี้ เพื่อตอบสนองต่อผู้เข้ำรว่ มกจิ กรรมภำยในงำน คำสำคญั : กำรจัดกจิ กรรม/ วันอำสำฬหบชู ำ/ วนั เข้ำพรรษำ/ ควำมพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ำง รวมบทคดั ยอ่ งานวิจัย 2561 35


การศกึ ษาความพงึ พอใจของผู้เขา้ ร่วมกิจกรรมท่ีมตี ่อการจดั กจิ กรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเดจ็ พระนางเจ้าสิริกติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ 9 พงศ์พิพฒั น์ คำหอม Pongpipat Khumhom ครูผชู้ ่วย วิทยำลัยสำรพดั ชำ่ งธนบุรี E-mail : [email protected] บทคดั ย่อ งำนวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพอ่ื ศึกษำควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมที่มีต่อกำรจัดกิจกรรมวันเฉลมิ พระชนมพรรษำสมเดจ็ พระนำงเจ้ำสิรกิ ิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลท่ี 9 ด้วยกำรทำแบบสอบถำมควำมพึง พอใจของกลุ่มตัวอย่ำง โดยวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง จำนวน 30 คน ในกำรพิจำรณำ 5 ด้ำนของกำร ดำเนินโครงกำร ได้แก่ คือ ด้ำนกำรให้บริกำรในกำรจัดกิจกรรม ด้ำนโสตทัศนูปกรณ์ในกำรจัดกิจกรรมด้ำน เวลำ และสถำนทใ่ี นกำรจัดกิจกรรม ดำ้ นประชำสัมพนั ธข์ องผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ด้ำนควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม กิจกรรม หลังจำกได้รับข้อมูลกำรตอบแบบสอบถำมควำมพงึ พอใจได้นำมำวเิ ครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ และเชงิ คณุ ภำพแลว้ นำข้อมูลมำวิเครำะหร์ ้อยละ ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบย่ี งเบนมำตรฐำน ผลกำรวจิ ัยพบว่ำควำมพงึ พอใจโดย ผลเฉลี่ยภำพรวมควำมพึงพอใจท่ีมีต่อกำรจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชนิ นี ำถ ในรัชกำลที่ 9 มคี ำ่ เฉล่ยี เทำ่ กับ 4.27 ซ่งึ ผลกำรประเมินอยู่ในเกณฑร์ ะดบั ควำมพึงพอใจมำก คำสำคญั : กำรจดั กิจกรรม/ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำ/ ควำมพงึ พอใจ/ ผูเ้ ข้ำรว่ มกิจกรรม รวมบทคดั ยอ่ งานวจิ ยั 2561 36


การศกึ ษาความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารว่ มกจิ กรรมที่มตี ่อการจดั กิจกรรมเฉลมิ พระเกียรติ สมเดจ็ พระเจา้ อยู่หวั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พงศ์พิพฒั น์ คำหอม Pongpipat Khumhom ครูผูช้ ่วย วทิ ยำลยั สำรพัดชำ่ งธนบุรี E-mail : [email protected] บทคัดย่อ งำนวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๖๖ พรรษำ ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๖๑ ด้วยกำรทำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ำง โดยวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง แบบเจำะจง จำนวน 30 คน ในกำรพิจำรณำ 5 ด้ำนของกำรดำเนินโครงกำร ได้แก่ คือ ด้ำนกำรให้บริกำร ในกำรจัดกิจกรรม ด้ำนโสตทัศนูปกรณ์ในกำรจัดกิจกรรม ด้ำนเวลำ และสถำนที่ในกำรจัดกิจกรรม ด้ำนประชำสัมพันธ์ของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ด้ำนควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมหลังจำกได้รับข้อมูล กำรตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจได้นำมำวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ และเชิงคุณภำพแล้วนำข้อมูล มำวเิ ครำะห์ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน ผลกำรวจิ ยั พบวำ่ ควำมพงึ พอใจโดยผลเฉล่ียภำพรวมควำม พึงพอใจท่ีมีต่อกำรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณบดินทรเทพยวรำงกูร เน่ืองในวันเฉลมิ พระชนมพรรษำ ๖๖ พรรษำ ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๖๑ มีค่ำเฉลยี่ เท่ำกบั 4.67 ซง่ึ ผลกำรประเมิน อยู่ในเกณฑร์ ะดับควำมพงึ พอใจมำกท่สี ุด จำกข้อเสนอแนะของกลมุ่ ตวั อยำ่ งให้ควำมคิดเหน็ เกย่ี วกับกำรเข้ำร่วม กิจกรรม เพอ่ื ปลูกฝัง สืบทอด ขนบธรรมเนยี มประเพณี คำสำคัญ : กำรจดั กิจกรรม/ กิจกรรมเฉลมิ พระเกียรตสิ มเดจ็ พระเจ้ำอยูห่ วั / ควำมพึงพอใจของกลุ่มตวั อยำ่ ง รวมบทคดั ยอ่ งานวิจัย 2561 37


การศึกษาความพงึ พอใจของผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมทมี่ ตี ่อการจดั กจิ กรรม วันไหว้ครู และบวงสรวงสักการะองคพ์ ระวิษณุกรรม พงศ์พพิ ัฒน์ คำหอม Pongpipat Khumhom ครูผู้ชว่ ย วิทยำลยั สำรพัดช่ำงธนบุรี E-mail : [email protected] บทคดั ยอ่ งำนวิจัยน้มี วี ัตถปุ ระสงค์เพอื่ ศึกษำควำมพงึ พอใจของผู้เข้ำรว่ มกิจกรรมที่มตี ่อกำรจัดกิจกรรมวันวนั ไหว้ ครู และบวงสรวงสักกำระองค์พระวิษณุกรรม ด้วยกำรทำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ำง โดย วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง จำนวน 30 คน ในกำรพิจำรณำ 5 ด้ำนของกำรดำเนินโครงกำร ได้แก่ คือ ด้ำน กำรใหบ้ รกิ ำรในกำรจัดกิจกรรม ด้ำนโสตทัศนปู กรณ์ในกำรจัดกิจกรรมด้ำนเวลำ และสถำนท่ีในกำรจัดกจิ กรรม ด้ำนประชำสัมพันธ์ของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ด้ำนควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม หลังจำกได้รับข้อมูลกำร ตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจได้นำมำวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ และเชิงคุณภำพแล้วนำข้อมูลมำวิเครำะห์ รอ้ ยละ ค่ำเฉล่ยี ส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำน ผลกำรวจิ ัยพบว่ำควำมพึงพอใจโดยผลเฉล่ยี ภำพรวมควำมพงึ พอใจที่มี ต่อกำรจัดกิจกรรมวันไหว้ครู และบวงสวรงองค์พระวิษณุกรรม มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.17 ซ่ึงผลกำรประเมนิ อยูใ่ น เกณฑ์ระดับควำมพงึ พอใจมำก คำสำคัญ : กำรจดั กจิ กรรม/ กจิ กรรมวนั ไหวค้ รู/ ควำมพึงพอใจของกล่มุ ตวั อยำ่ ง/ ผู้เข้ำรว่ มกิจกรรม รวมบทคัดยอ่ งานวิจัย 2561 38


การศึกษาความพงึ พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่มี ีต่อการจดั กจิ กรรม วันสถาปนาวทิ ยาลยั สารพดั ชา่ งธนบรุ ี ครบรอบปีท่ี 59 พงศ์พพิ ัฒน์ คำหอม Pongpipat Khumhom ครูผู้ช่วย วทิ ยำลยั สำรพัดชำ่ งธนบุรี E-mail : [email protected] บทคดั ย่อ งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมท่ีมีต่อกำรจัดกิจกรรม วัน สถำปนำวิทยำลัยสำรพัดช่ำงธนบุรี ครบรอบปีท่ี 59 ด้วยกำรทำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ำง โดยวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง จำนวน 30 คน ในกำรพิจำรณำ 5 ด้ำนของกำรดำเนินโครงกำร ได้แก่ คือ ด้ำนกำรให้บริกำรในกำรจัดกิจกรรม ด้ำนโสตทัศนูปกรณ์ในกำรจัดกิจกรรมด้ำนเวลำ และสถำนที่ในกำรจัด กิจกรรม ด้ำนประชำสัมพันธ์ของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ด้ำนควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม หลังจำกได้รับ ขอ้ มลู กำรตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจไดน้ ำมำวเิ ครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ และเชิงคุณภำพแล้วนำข้อมูลมำ วเิ ครำะหร์ ้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน ผลกำรวจิ ัยพบวำ่ ควำมพงึ พอใจโดยผลเฉลย่ี ภำพรวมควำมพึง พอใจที่มีตอ่ กำรจัดกิจกรรมวันสถำปนำวทิ ยำลยั สำรพดั ชำ่ งธนบรุ ี ครบรอบปีที่ 59 มคี ่ำเฉลย่ี เท่ำกบั 4.01 ซงึ่ ผล กำรประเมนิ อยู่ในเกณฑร์ ะดบั ควำมพงึ พอใจมำก คำสำคญั : กำรจดั กิจกรรม/ กิจกรรมวนั สถำปนำ/ ควำมพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่ำง/ ผูเ้ ข้ำร่วมกิจกรรม รวมบทคัดยอ่ งานวิจยั 2561 39


การศกึ ษาความพึงพอใจของผู้เขา้ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน และลดอุบตั เิ หตุทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ 2562 พงศพ์ พิ ฒั น์ คำหอม Pongpipat Khumhom ครูผู้ช่วย วิทยำลยั สำรพดั ชำ่ งธนบรุ ี E-mail : [email protected] บทคดั ย่อ งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมที่มีต่อกำรกิจกรรมรณรงค์ ปอ้ งกนั และลดอุบัตเิ หตุทำงถนนภำยในสถำนศกึ ษำ ชว่ งกอ่ นเทศกำลปีใหม่ พ.ศ.2562 ด้วยกำรทำแบบสอบถำม ควำมพึงพอใจของกลุ่มตวั อย่ำง โดยวิธกี ำรส่มุ ตวั อย่ำงแบบเจำะจง จำนวน 50 คน ในกำรพิจำรณำ 5 ด้ำนของ กำรดำเนินโครงกำร ไดแ้ ก่ คือ ด้ำนกำรใหบ้ รกิ ำรในกำรจัดกิจกรรมด้ำนโสตทัศนูปกรณ์ในกำรจัดกิจกรรม ดำ้ น เวลำ และสถำนท่ีในกำรจัดกิจกรรมด้ำนประชำสัมพันธ์ของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรว่ ม กิจกรรมหลังจำกได้รับข้อมลู กำรตอบแบบสอบถำมควำมพงึ พอใจได้นำมำวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ และเชิง คณุ ภำพแลว้ นำข้อมลู มำวเิ ครำะห์ร้อยละ คำ่ เฉลยี่ สว่ นเบีย่ งเบนมำตรฐำน ผลกำรวจิ ยั พบว่ำควำมพงึ พอใจโดย ผลเฉล่ียภำพรวมควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทำงถนนภำยใน สถำนศึกษำ ช่วงก่อนเทศกำลปีใหม่ พ.ศ.2562 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.62 ซ่ึงผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ระดับ ความพึงพอใจมากท่ีสุด จากข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างจำกข้อเสนอแนะของผู้เข้ำร่วม กิจกรรมสื่อที่ใช้มี ควำมเหมำะสมตอ่ กำรจัดกจิ กรรม คำสำคญั : กิจกรรมรณรงค์ป้องกนั และลดอุบตั เิ หตุทำงถนน/ ควำมพงึ พอใจของกลุ่มตวั อย่ำง รวมบทคดั ยอ่ งานวจิ ยั 2561 40


การศึกษาความพงึ พอใจของผเู้ ข้าร่วมทีม่ ตี ่อการจัดกจิ กรรม ปัจฉิมนิเทศ ร่นุ ที่ 4 ปกี ารศึกษา 2561 วิทยาลยั สารพดั ชา่ งธนบรุ ี พงศ์พิพัฒน์ คำหอม Pongpipat Khumhom ครูผู้ช่วย วทิ ยำลัยสำรพัดช่ำงธนบรุ ี E-mail : [email protected] บทคดั ย่อ งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมที่มีต่อกำรจัดกิจกรร มปัจฉิม นิเทศ รุ่นที่ 4 ปีกำรศึกษำ 2561 ด้วยกำรทำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของกลุ่มประชำกร จำนวน 205 คน ในกำรพิจำรณำ 3 ด้ำนของกำรดำเนินกิจกรรม ได้แก่ คือ ด้ำนกำรใหบ้ ริกำรของเจ้ำหนำ้ ท่ี ดำ้ นกระบวนกำรจัด กิจกรรม และด้ำนส่ิงอำนวยควำมสะดวก หลังจำกได้รับข้อมูลกำรตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจได้นำมำ วิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ และเชิงคุณภำพแล้วนำข้อมูลมำวิเครำะห์ร้อยละ ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ผลกำรวจิ ยั พบว่ำควำมพงึ พอใจโดยผลเฉลีย่ ภำพรวมควำมพงึ พอใจท่มี ีต่อกำรจัดกิจกรรมปัจฉิมนเิ ทศ มคี ำ่ เฉลี่ย เท่ำกับ 4.23 ซงึ่ ผลกำรประเมินอยใู่ นเกณฑร์ ะดบั ควำมพึงพอใจมำก คำสำคญั : กำรจดั กจิ กรรม/ วนั ปจั ฉิมนเิ ทศ/ ควำมพึงพอใจของกลมุ่ ตัวอยำ่ ง/ ผูเ้ ขำ้ ร่วมกจิ กรรม รวมบทคดั ยอ่ งานวิจยั 2561 41


www.tpc.ac.th [email protected]


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook