Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore ศุภกิจแก้รอบที่2

ศุภกิจแก้รอบที่2

Published by Samathuy Game, 2022-11-16 07:35:24

Description: ศุภกิจแก้รอบที่2

Search

Read the Text Version

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

สารบัญ 3 3 สิ่งแวดล้อม 3 ความหมายของสิ่งแวดล้อม 4 ประเภทของสิ่งแวดล้อม ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม 6 ทรัพยากรธรรมชาติ 6 ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ 6 ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ 7 ประโยชน์และความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ 7 ทรัพยากรธรรมชาติที่มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์ 8 การทำลายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม ความหมายของสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มี ชีวิต ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งที่มอง เห็นได้และไม่สามารถมองเห็นได้ (ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ) สิ่งแวดล้อมเหล่านี้มีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน เป็นปัจจัยใน การเกื้อกูลกัน และกันอย่างเป็นระบบ ดังนั้นผลกระทบที่เกิดจากปัจจัย หนึ่งจะมี ส่วนเสริมสร้างหรือทำลายสภาพแวดล้อมอีกส่วนหนึ่งได้สิ่ง แวดล้อมเป็นวงจร และวัฎจักรที่เกี่ยวข้องไปทั้งระบบ ประเภทของสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1.สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ (Natural Environment) คือสิ่ง แวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แบ่งย่อยได้เป็น 2 ชนิด คือ 1.1 สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 1.2 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Biological Environment) (Physical Environment) ได้แก่ สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย เช่น พืช หมายถึงสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต สัตว์ป่าและมนุษย์ ฯลฯ ได้แก่ ภูเขา ดิน ลมฟ้าอากาศ อุณหภูมิ ฯลฯ

2.สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (Man-made Environment) คือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิต หรือเพื่อ ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ และเป็นแบบแผนในการดำรงชีวิต แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 2.1สิ่งแวดล้อมที่เป็นกายภาพ หรือ 2.2สิ่งแวดล้อมที่เป็นมโนภาพ สิ่งแวดล้อมรูปธรรม(Physical- (Abstract Environment) Feature Environment) เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการ คือสิ่งแวดล้อมที่มีลักษณะทาง สร้างจินตนาการ และต้องมีการ กายภาพ และมองเห็นได้ชัดเจน แสดงออกมาจึงจะได้ชัดเจน นับ ได้แก่บ้านเรือน ถนน ฯลฯ เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น มาเพื่อความเป็นระเบียบของการ อยู่ร่วมกันในสังคม ได้แก่ กฎหมาย ศาสนา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม การเมือง ระบบ เศรษฐกิจ ฯลฯ ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม 1.มีความสำคัญต่อการคงอยู่ของสิ่งมีชีวิต โดยเป็นองค์กอบของ ชีวิตปละเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพ 2.มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน ทำเลที่เหมาะสมจะมีการตั้งถิ่นฐาน อยู่อย่างหนาแน่น เช่น บริเวณ ที่ราบลุ่มแม่น้ำ ที่ราบชายฝั่ งทะเล 3.มีอิทธิพลต่อลักษณะที่อยู่อาศํย บ้านเรือนในแต่ละภูมิภาคจะมี โครงสร้างรูปแบบ และการใช้วัสดุแตกต่างกัน 4.เป็นตัวกำหนดลักษณะการดำรงชีวิตของมนุษย์ เช่น บริเวณ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม

5.ทำหน้าที่รองรับของเหลือเศษที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค ได้แก่ ขยะมูลฝอยต่างๆและยังก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม 6.มีความสำคัญต่อความเจริญรุ่งเรืองและความผาสุกของมนุษย์ หากประเทศใดมีทรัพยากรมากรู้จักนำมาใช้อย่างเหมาะสม จะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและเจริญ ก้าวหน้า 7.มีความสำคัญด้านวิชาการและเอกลักษณ์ของชาติ โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม โบราณสถานและโบราณวัตถุ แสดงออกถึงวิวัฒนาการและความรุ่งเรืองของมนุษย์ในอดีต

ทรัพยากรธรรมชาติ ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ เอื้อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในด้านต่างๆ เช่นป่าไม้ให้ ประโยชน์ในการนำมาทำที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค เครื่องนุ่มห่ม เชื้อ เพลิง น้ำให้ประโยชน์ในการอุปโภค บริโภค การเกษตร สัตว์ป่าให้ ประโยชน์ในแง่การพักผ่อน นันทนาการ คุณค่าในการศึกษาหาความรู้ เป็นอาหาร เป็นต้น ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ นักอนุรักษ์วิทยาได้แบ่งประเภทของทรัพยากรธรรมชาติไว้ 3 ประเภท 1.ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้น(Non-Exhausting Natural Resources ) หรือทรัพยากรธรรมชาติท่มีใช้ตลอด 2.ทรัพยากรธรมขาติที่ใช้แล้วสามารถทดแทนได้ (Replaceable or Renewable Natural Resources) เป็นทรัพยากรที่มีความจำเป็นต่อมนุษย์ในการดำรงชีพ 3.ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป (Exhausting Natural Resources) หรือทรัพยากร ที่ไม่สามารถทดแทนได้

ประโยชน์และความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ 1.ธรรมชาติ เป็นตัวให้กำเนิดทรัพยากรสำหรับนำมาใช้ในการดำรงชีวิต โดยตรง 2.มนุษย์ เป็นผู้ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ด้วยกันเอง ทรัพยากรธรรมชาติที่มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์ ทรัพยากรพลังงาน ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรประมง ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรสัตว์ป่า ทรัพยากรดิน ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรแร่

การทำลายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 1.การเพิ่มของประชากร นำมาซึ่งความต้องการในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ 2.การขยายตัวของชุมชนเมือง ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมากมาย เช่น ปัญหาการใช้ทรัพยากรประจำท้องถิ่น 3.เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่นำมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การ ใช้สารเคมีต่างๆ เช่น ยาฆ่าแมลงและปุ๋ย 4.การสร้างสิ่งก่อสร้าง การสร้างถนน อ่างเก็บน้ำ เขื่อน นับว่าเป็น สาเหตุสำคัญที่ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ เช่น ป่าไม้ ดิน 5.การกีฬา ปัญหาที่เกิดกับทรัพยากรสัตว์ป่า เช่น การยิงนก การตก ปลา 6.การสงคราม จะก่อให้เกิดการกระตุ้นให้นำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ มาใช้มากขึ้น 7.ความไม่รู้หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หลายๆ ครั้งที่คนเราทำลายสิ่ง แวดล้อมเพราะความรุ้เท่าไม่ถึงการณ์ไม่รู้ถึงสาเหตุและผลกระทบที่จะ เกิดขึ้น 8.การขาดจิตสำนึกด้ารสิ่งแวดล้อม มนุษย์สามารถกอบโกยประโยชน์ จากธรรมชาติได้อย่างไรรวดเร็วด้วยวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีที่ ก้าวหน้าและขากจิตสำนึก

จัดทำโดย นายศุภกิจ แดงสะอาด ปวช.3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook