Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore รายงานการฝึกงาน-นางสาวหรรษา เกษตรเวทีน

รายงานการฝึกงาน-นางสาวหรรษา เกษตรเวทีน

Published by jantanuch, 2021-05-15 08:18:50

Description: รายงานการฝึกงาน-นางสาวหรรษา เกษตรเวทีน รหัสนักศึกษา 62203020032 ชั้น ปวช2 สาขาการออกแบบ

Search

Read the Text Version

รายงานการฝกึ งาน จัดทาโดย นางสาว หรรษา เกษตรเวทิน รหสั นักศกึ ษา62203020032 สถานทฝ่ี กึ งาน เทศบาล แม่เหียะ วทิ ยาลัยอาชีวศกึ ษาเชยี งใหม่ ผู้ควบคมุ ดแู ล นางจนั ทนุช โกมลเสนาะ ชว่ งระยะเวลาการฝกึ งาน 23 มนี าคม 2564 – 13 พฤษภาคม 2564 คณะ ศลิ ปกรรม สาขาวิชาการออกแบบ วทิ ยาลัยอาชีวศกึ ษาชียงใหม่ ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2563

คานา รายงานนีเ้ ปน็ ส่วนหนึง่ ของวิชาการฝึกประสบการณอ์ าชีพ คณะศิลปกรรม สาขาการ ออกแบบ วิทยาลัยอาชีวเชียงใหม่ ได้จดั ทาขนึ้ เพือ่ ให้นักศึกษาไดน้ าความรู้จากการฝกึ ประสบการณ์วิชาชีพไปใช้ ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจาวนั โดยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นหลกั สูตรทีส่ าคัญที่นักศึกษาทุกคนคน ต้องผ่านหลักสูตรนี้ไปจึงจะเป็นส่งิ ที่ได้รบั ประกันว่าได้ผ่านการฝึกประสบการณ์จากสถานที่ทางานจริง ๆ และ จบหลักสตู รการศึกษาไปอย่างสมบูรณ์อย่างแท้จริง จากการทีไ่ ด้ไปสมั ผสั การปฏิบตั ิงานจริงกับหน่วยงาน ราชการหรือเอกชน เพือ่ ให้นักศึกษาไดป้ ระมวลความรู้ที่ไดศ้ ึกษามา และสามารถนาออกมาใช้งานได้จริงตรง ตามทีไ่ ดศ้ ึกษามา และยังได้รู้ถงึ ความบกพร่องของตนเอง เพื่อนาไปพัฒนาปรบั ปรงุ แก้ไขในส่วนที่บกพร่อง ให้ สามารถทางานร่วมกันกับคนอื่นในสังคมได้ ผลจากการฝกึ งานในครง้ั นี้ ดฉิ ันจะนาไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและให้คาแนะนานักศึกษารุ่นต่อไป ตลอดจนนาไปประยกุ ต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป นางสาว หรรษา เกษตรเวทิน

สารบญั บทท1ี่ บทนา........................................................................................................................................................................................1 1.1 วัตถปุ ระสงค์ของการฝึกงาน 1.2 ช่วงเวลาในการฝึกงาน 1.3 สภาพการทางานในระหว่างการฝึกงาน บทท2ี่ รายละเอียดของการฝึกงาน...........................................................................................................................2 2.1รายละเอียดของหน่วยงานที่ไปฝึกงาน 2.2รายละเอียดของงานที่ปฏิบัตฝิ ึกงาน บทท3ี่ สรปุ ผลการฝกึ งาน…………………………………………………………………………………………………………………………….3 3.1 สรุปผลการฝกึ งาน 3.2ประโยชน์ทีน่ ักศึกษาไดร้ ับ 3.3ปัญหา อุปสรรค 3.4ข้อเสนอแนะ........................................................................................................................................................4 เอกสารอา้ งอิง ภาคผนวก………………………………………………………………………………………………………………….…………………….…………5 - สมดุ บันทึกการฝึกงาน - รูปภาพหรอื ข้อมูลเพิ่มเตมิ ประกอบการฝึกงาน - สาเนาแผนที่แสดงสถานที่ตั้งของหน่วยงานที่ฝกึ งาน - แบบลงเวลาการฝกึ งาน

บทที่1 บทนา เนือ่ งจากหลกั สตู รประกาศนียบตั รวิชาชีพได้กาหนดให้นกั ศึกษาระดบั ชั้นปวช.สาขาการออกแบบ ออกฝึกงานอย่างน้อยเปน็ เวลา 230 ช่วั โมงเพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีความรู้ ความชานาญ และมี ประสบการณใ์ นการทางานตามสายอาชีพนั้นๆ 1.1วัตถปุ ระสงค์ของการฝึกงาน 1 เพือ่ ให้นักศึกษา มีความรบั ผิดชอบตอ่ หน้าที่ ระเบียบวินัย และทางานร่วมกันกบั สงั คมอย่างมีประสทิ ธิภาพ 2 เพื่อให้นักศึกษา มีแนวทางในการประกอบอาชีพภายหลงั 3 เพือ่ ให้นกั ศึกษา ได้รับความรู้ ทักษะ สร้างเสริมประสบการณ์ และพฒั นาวิชาชีพตามสภาพความเป็นจริงในสถาน ประกอบการ 1.2ช่วงเวลาในการฝึกงาน กาหนดการฝกึ งาน23มีนาคม ถึง 13พฤษาคม 2564 -ฝึกงานในสถานประกอบการ เทศบาล แม่เหยี ะ 23มีนาคม – 15เมษายน 2564 -16เมษายน 2564 ประกาศยกเลิกการฝึกงาน ในสถานประกอบการ กลับมาฝึกงานที่วิทยาลยั อาชีวศึกษาเชียงใหม่ -17เมษายน – 13 พฤษภาคม 2564 ฝึกงานในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ สาขาการออกแบบ 1.3สภาพการทางานในระหว่างการฝกึ งาน ภายในสานักงาน

บทที่2 รายละเอยี ดของการฝกึ งาน 2.1 รายละเอียดของหน่วยงานทีฝ่ กึ งาน 2.1.1 ที่ตั้ง สานักงานเทศบาลอาเภอ แม่เหียะ 2.2รายละเอียดของงานที่ปฏิบตั ิงาน สแกนเอกสารขออนญุ าตทาการก่อสร้างภายในพืน้ ที่เขตอาเภอ ลงไฟลห์ ลกั ฐานที่สแกนลงคอมพิวเตอร์ 2.2.1ตาแหนง่ หน้าที่การรบั ผดิ ชอบของนักศึกษา ตาแหน่งหน้าทีท่ ีร่ บั ผิดชอบ สแกนเอกสารขออนุญาติทาการก่อสร้าง 2.2.2ภาระงานทีไ่ ด้รับมอบหมายและรายละเอียดการปฏิบัติงาน สแกนเอกสารขออนุญาตทาการก่อสร้างภายในพนื้ ที่เขตอาเภอ ลงไฟลห์ ลักฐานทีส่ แกนลงคอมพิวเตอร์ 2.2.3ผลสาเรจ็ ของงาน จากการฝึกงานในสถานประกอบการนี้ ทาให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ใหม่ให้กับตนเอง สร้างการมีวินัย ความรับผิดชอบให้แก่ตัวข้าพเจ้า จึงทาให้มีระเบียบวินัยและการทางาน ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สุดท้ายนี้ทาให้ข้าพเจ้ามีเจตคติที่ดีต่อการทางานและภาคภูมิใจในสาขา วิชาชีพทีต่ นเองนั้นศึกษามา พร้อมที่จะปฏิบัตงิ านอย่างมีประสทิ ธิภาพต่อไป 2.2.4การประยกุ ต์ใช้ความรใู้ นงานทีป่ ฏิบตั ิ นาความรู้ที่ศึกษามาตามหลักสูตรมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง พร้อมยังเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถทีต่ นเองมีอยู่ไปใช้ในการทางานได้ดยี ิ่งขึ้น และทาให้รู้ถึง ข้อดี - ข้อเสีย ของตนเองในขณะทางาน การปรับตัวเองให้เข้ากับการทางาน และการอยู่ร่วมกนั กับผู้อื่นในสงั คม เปน็ การสร้างความรบั ผิดชอบในหน้าทีข่ องตนเอง ฝึกความอดทน แล้วยงั ทาให้ไดค้ วามรู้ความชานาญในงาน ทางด้านคอมพิวเตอร์ ความรู้ใหม่ที่เข้ามาในแต่ละวัน รู้จักกฎระเบียบการทางาน การบริหารเวลาในการ ทางานให้ตรงต่อเวลา ซึ่งจะนาไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี และเป็นการเปิดโอกาสในการหางานที่มีความ ได้เปรียบมากกว่าผู้ทีไ่ ม่เคยได้รบั การฝึกประสบการณว์ ิชาชีพ

บทที3่ สรปุ ผลการฝกึ งาน 3.1สรปุ ผลการฝกึ งาน จากการดาเนนิ การฝึกประสบการณว์ ิชาชีพ สาขาการออกแบบวทิ ยาลยั อาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้กาหนดให้ นกั ศึกษาต้องผ่านการฝกึ ประสบการณ์วิชาชีพก่อนจะจบจากสถาบันไป ซึง่ ในการฝึกครงั้ ้นไี้ ดท้ าการฝึก ประสบการณว์ ิชาชีพที่เทศบาล แม่เหียะ โดยมีระยะการฝึกประสบการณว์ ิชาชีพต้ังแต่วันที่ 23มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 13พฤษภาคม 2564และได้สาเร็จลลุ ่วงไปได้ด้วยดี โดยทาการฝึกงานทีฝ่ ่ายกองช่งั การฝึกประสบการณว์ ิชาชีพครง้ั ครง้ั นี้ ทาให้ได้นาความรู้ ความสามารถที่ได้ศึกษาตามหลักสตู รมา ใช้ในชีวิตประจาวัน อาจจะมีปัญหาและอปุ สรรคบ้างในบางครง้ั เกิดจากตวั ผู้ฝึกเอง แตก่ ส็ ามารถแก้ไขปญั หา ไปได้ ทาให้ผู้ฝึกไดฝ้ ึกการส่อื สารและการประสานงานในหน่วยงานจะต้องมีความเข้าใจ รอบคอบ แม่นยา มี ความอดทน ความรบั ผิดชอบตอ่ ตนเองและหน้าที่ และต่อสงั คม จึงทาให้งานทีร่ บั ผิดชอบอยู่เกิดความ ผิดพลาดน้อยทีส่ ุด ทาให้สมั ผสั กับการทางานจริง ๆ ในการฝึกประสบการณค์ รงั้ นี้ สามารถนามาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานอื่น ๆ ได้และยงั รู้ถงึ จุดบกพร่องของตนเอง ในการทางานและจะนาไปปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งข้อดใี นการทางานของตนเองไปพฒั นาให้ดียิ่งขนึ้ ต่อไป 3.2ประโยชน์ของการฝึกงาน ประโยชน์ทีไ่ ดร้ บั จากการฝึกประสบการณว์ ิชาชีพน้ันไดน้ าความรู้ที่ศึกษามาตามหลกั สตู รมา ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวนั ได้อยา่ งถูกต้องพร้อมยังเปน็ การพฒั นาความรู้ ความสามารถที่ตนเองมีอยไู่ ปใช้ใน การทางานไดด้ ยี ิ่งข้ึน และทาให้รู้ถงึ ข้อดี - ขอ้ เสยี ของตนเองในขณะทางาน การปรบั ตวั เองให้เข้ากบั การ ทางาน และการอยู่ร่วมกันกบั ผู้อื่นในสงั คม เปน็ การสร้างความรับผิดชอบในหน้าทีข่ องตนเอง ฝึกความอดทน แล้วยงั ทาให้ได้ความรู้ความชานาญในงานทางดา้ นคอมพิวเตอร์ งานเอกสารและความรู้ใหมท่ ีเ่ ข้ามาในแตล่ ะ วัน รู้จักกฎระเบียบการทางาน การบรหิ ารเวลาในการทางานให้ตรงต่อเวลา ซึง่ จะนาไปประยุกต์ใช้ไดเ้ ป็น อย่างดี และเปน็ การเปิดโอกาสในการหางานทีม่ คี วามได้เปรียบมากกว่าผู้ทีไ่ ม่เคยได้รับการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ 3.3ปญั หา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา 1. ไมเ่ ข้าใจในงานที่ไดร้ บั มอบหมาย 2. การตรงต่อเวลาในตอนเช้า 3. โควิด-19ทาให้ได้รับประสบการณ์การทางานอย่างไม่เต็มประสทิ ธิภาพ

3.4ขอ้ เสนอแนะ ในการฝึกประสบการณว์ ิชาชีพน้ันทาให้ได้รบั ประโยชน์มากมายในการที่นาประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจาวันและยังทบทวนนาความรู้ที่ตนเองได้ศึกษามาตามหลกั สตู รไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันไดอ้ ย่างเตม็ ที่ และพฒั นาความรู้ ความสามารถของตนเองในหลายดา้ น ดังนี้ 1. การพฒั นาตนเองด้านการปฏิบัตติ วั 2. การพฒั นาตนเองด้านการดาเนนิ ชีวิตประจาวัน 3. การพัฒนาตนเองด้านการบรหิ ารงาน 4. การพฒั นาตนเองด้านการทางาน ส่งิ ทีค่ วรคานึงถึง คือ สถานท่ที ีไ่ ปขอฝึกประสบการณว์ ิชาชีพ ต้องพยายามหาหน่วยงานให้ตรงตามหลักสูตร ทีศ่ ึกษามา เพื่อที่จะนาความรทู้ ี่ศึกษามาใช้ได้จริง ๆ จะทาให้สนุกกระตอื ลอื ลน้ ในการทางานมากขนึ้ ไมน่ ่าเบื่อ ส่งิ ทีส่ าคญั เลยในการออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพน้ันผู้ฝึกจะต้องตงั้ ใจไขว่คว้ามาให้ได้มากทีส่ ดุ จะเป็น ประโยชน์อยา่ งมากแก่ผฝู้ ึกประสบการณว์ ิชาชีพในการจบจากสถาบันออกไปทางานกับสถานที่ข้างนอกจริง ๆ

ภาคผนวก ประวตั ิผฝู้ ึกงาน ระยะเวลาการฝึกงานตั้งแต่23มีนาคม –13พฤษภาคม 2564 ชื่อนางสาว หรรษา เกษตรเวทิน ระดับชั้น ปวช. ปี2 แผนกวิชาการออกแบบ รหัส 62203020032 วันที่ 15 เดอื น มกราคม ปี 2547 อายุ 17ปี สว่ นสงู 165 น้าหนกั 65 กิโล สัญชาติ ไทย เชือ้ ชาตไิ ทย ศาสนาคริส ความสามารถพิเศษ เขียนการ์ตนู ภมู ิลาเนา บ้านเลขที่ 106 ม.1 ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 ชือ่ มารดา นางหฤษฎี วงศส์ กุล อาชีพค้าขาย อายุ43 -รปู ข้อมลู ในระหว่างการฝึกงาน

สมดุ รายงานการฝกึ งานผลงานชว่ งโควทิสาเนาแผนที่แสดงสถานท่ตี ั้งของหนว่ ยงานท่ฝี ึกงาน

เวลาเข้ารบั การฝึกงานของนักศกึ ษา


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook