Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน และกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน และกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

Published by Community forest, 2022-11-15 03:01:38

Description: ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน และกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

Search

Read the Text Version

ก คำนำ รายงานสรปุ ผลการปฏบิ ัติงานกจิ กรรมพัฒนาป่าชมุ ชนเมอื งเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 เปน็ การรวบรวมผลการดำเนนิ งาน ไดแ้ ก่ กิจกรรมขอรับรองผลการประเมินปริมาณ การลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุน กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ดำเนินการในพื้นท่ีป่าชุมชนบ้านกุดดุก หมู่ท่ี 3 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมจัดสร้างการพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง ดำเนินการในพ้ืนที่ป่าชุมชน บา้ นหนองปงิ หมทู่ ี่ 10 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวดั ขอนแกน่ และกจิ กรรมเพาะชำกลา้ ไม้เพอ่ื เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตรช์ ุมชนท่ี ๑๐ (ขอนแก่น) ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานฯ เสร็จส้ิน เรียบร้อยแล้ว หวังเป็นอย่างย่ิงว่าเอกสารเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าประกอบการปฏิบัติงาน และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หากเอกสารเล่มนี้มีข้อผิดพลาดประการใดทางศูนย์ฯ ต้องขออภยั มา ณ ท่นี ้ี คณะทำงาน ศูนยส์ ่งเสรมิ วนศาสตรช์ มุ ชนที่ ๑๐ (ขอนแก่น) กนั ยายน 2565

ข สารบัญ เรอื่ ง หน้า คำนำ ก ข สารบญั ค ง สารบญั ตาราง ๑ ๑ สารบญั ภาพ ๑ ๑ รายงานสรปุ ผลการปฏิบัติงาน กจิ กรรมพฒั นาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ๑ ๑. หนว่ ยงานรับผิดชอบ 30 ๒. พน้ื ท่ดี ำเนนิ การ 30 ๓. ระยะเวลาดำเนินการ 30 ๔. กจิ กรรม 30 30 รายงานสรุปผลการปฏบิ ัตงิ าน กจิ กรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพอ่ื ลดสภาวะโลกรอ้ น 46 ๑. หนว่ ยงานรับผดิ ชอบ ๒. พนื้ ทีด่ ำเนนิ การ 47 ๓. ระยะเวลาดำเนินการ ๔. กิจกรรม 53 ภาคผนวก สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ตอ่ กจิ กรรมพัฒนาป่าชมุ ชนเมือง เพ่อื ลดสภาวะโลกร้อน (กิจกรรมขอรบั รองผลการประเมนิ ปริมาณการลดก๊าซเรอื นกระจก ภายใตโ้ ครงการสนับสนุน กิจกรรมลดก๊าซเรอื นกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) สรุปแบบสำรวจความพงึ พอใจของประชาชน ตอ่ กจิ กรรมพัฒนาป่าชุมชนเมอื งเพื่อลดสภาวะ โลกรอ้ น (กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรกู้ ารกกั เกบ็ คาร์บอนในปา่ ชุมชนเมอื ง)

สารบญั ตาราง ค ตารางท่ี หน้า ๑ ตารางคำนวณคาร์บอนปา่ ชมุ ชนบา้ นกดุ ดกุ ๔ ๒ พิกดั แปลงตวั อย่างถาร จำนวน ๓ แปลง ณ ป่าชุมชนบา้ นหนองปงิ หม่ทู ี่ 10 15 ตำบลสาวะถี อำเภอเมอื ง จังหวดั ขอนแกน่ 15 ๓ การวเิ คราะหอ์ งคป์ ระกอบของชนิดพนั ธไ์ุ ม้อนั ดบั ท่ี ๑-๕ แปลงที่ ๑ 16 4 การวิเคราะหอ์ งคป์ ระกอบของชนดิ พนั ธไุ์ มอ้ ันดบั ที่ ๑-๕ แปลงท่ี 2 16 5 การวิเคราะหอ์ งคป์ ระกอบของชนดิ พนั ธไุ์ มอ้ ันดบั ท่ี ๑-๕ แปลงท่ี 3 17 6 ค่าดชั นีความหลากหลายทางชนดิ พันธขุ์ องแปลงท่ี 1-3 17 7 ปริมาณคารบ์ อนเหนอื พื้นดนิ ของพันธุ์ไม้ในพ้นื ท่ีปา่ ชุมชน 18 8 ข้อมลู โดยรวมแปลงศึกษาทั้ง 3 แปลง 30 9 ชนดิ พันธไ์ุ ม้ทีส่ นบั สนนุ เพ่ือเพ่มิ พ้ืนทสี่ ีเขยี วและปรับปรงุ สภาพแวดล้อมในเขตชมุ ชน

ง สารบัญภาพ หน้า ภาพที่ กจิ กรรมอำนวยการ 1 2 ๑-2 ทำความสะอาดสำนกั งานเพอื่ ความสะอาดและปราศจากเช้ือโรค 3-8 จัดระเบียบและตกแต่งภายในสำนักงาน และตดั หญ้าตกแตง่ กง่ิ ไม้ และปรับปรงุ สภาพภูมิทัศนส์ ำนักงานเพื่อความสะอาดและสวยงาม กิจกรรรมสง่ เสรมิ และพฒั นาป่าในเมอื ง กจิ กรรมประชาสัมพันธ์ 9-10 ประชาสัมพันธก์ ับผ้นู ำชุมชนเพอ่ื ชีแ้ จงวตั ถปุ ระสงค์ของโครงการฯ 3 กจิ กรรมขอรับรองผลการประเมนิ ปรมิ าณการลดก๊าซเรอื นกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุน กจิ กรรมลดก๊าซเรอื นกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) 11–16 ดำเนินการประสานความรว่ มมอื กับคณะกรรมการจัดการปา่ ชุมชนพจิ ารณา คัดเลือกพนื้ ที่ป่าชุมชนเพื่อพิจารณาพน้ื ทเี่ ขา้ รว่ มโครงการ 10 17–22 วางแปลงตวั อยา่ งถาวร ขนาด 40 x 40 เมตร เพือ่ เกบ็ ข้อมลู การกักเกบ็ คารบ์ อน จัดทำขอ้ มูลการเก็บคารบ์ อนของตน้ ไมต้ ามขอบเขต 11 23–34 เก็บข้อมลู การกักเกบ็ คาร์บอน จดั ทำข้อมูลการเก็บคาร์บอนของตน้ ไมต้ ามขอบเขต 12-13 กิจกรรมจดั สร้างการพัฒนาแหลง่ เรียนรูก้ ารกกั เก็บคาร์บอนในป่าชมุ ชนเมอื ง 19 35–40 ประสานองค์กรปกครองสว่ นท้องถิน่ และผู้นำชมุ ชน เพือ่ จดั ทำแหลง่ เรยี นรู้ การกกั เก็บคาร์บอนในปา่ ชุมชนเมือง 41–47 สำรวจ และจดั ทำแผนผังรปู แบบเส้นทางศกึ ษาธรรมชาติ 20 48-53 วางแปลงตวั อยา่ งถาวร เพอื่ เกบ็ ข้อมลู การกกั เกบ็ คารบ์ อน 21 54-59 จดบนั ทึกข้อมูลตน้ ไม้ เพ่อื วิเคราะห์การเกบ็ ขอ้ มลู การกักเก็บคาร์บอนในแต่ละแปลง 22 60-65 จดั ทำศาลา ม้าน่ัง ป้ายสอื่ ความหมาย 23 66-75 ติดตง้ั ป้ายสอ่ื ความหมายและปา้ ยช่อื ต้นไม้ 24 76-82 ปา้ ยโครงการสถานท่ี ปา้ ยบอกทาง ป้ายชอื่ ตน้ ไม้ และป้ายสื่อความหมาย 25 83-88 ป้ายสอื่ ความหมาย ศาลาพักผ่อน ปา้ ยเสน้ ทางศึกษาธรรมชาติ และปา้ ยชอ่ื ตน้ ไม้ 26 89-94 พิธเี ปิดโครงการการพัฒนาแหลง่ เรยี นรู้การกกั เกบ็ คาร์บอนในปา่ ชุมชนเมอื ง 27 95-100 นายจักรกฤษณ์ พละกลาง หวั หนา้ ศนู ยฯ์ อธิบายเส้นทางศกึ ษาธรรมชาติ และอธิบายความสำคัญถงึ ประโยชนข์ องการกักเกบ็ คาร์บอนใหก้ ับผูร้ ่วมงาน และอธบิ ายป้ายสื่อความหมายในโครงการฯ 28 101-106 เจา้ หน้าท่ีศนู ย์ฯ ติดตามผลการดำเนินงาน รวบรวมปญั หา อุปสรรค 29

สารบญั ภาพ (ต่อ) หน้า ภาพที่ 31 กจิ กรรมเพาะชำกลา้ ไม้เพ่ือเพ่มิ พ้ืนทสี่ เี ขยี ว 32 33 1–6 เตรียมดนิ เพื่อใช้ในการเพาะชำกลา้ ไม้ 34 7–12 เตรยี มเมล็ดไม้ และเหงา้ ไมใ้ นการเพาะชำ 35-36 13–18 ดำเนนิ การเพาะพันธก์ุ ล้าไม้ และบำรงุ รักษากล้าไม้ 37-38 39-40 19–24 ดำเนนิ การเพาะพนั ธุ์กล้าไม้ และบำรงุ รักษาพนั ธ์ุกล้าไม้ 41 25–36 พันธ์ุกล้าไม้สำหรบั แจกจา่ ย จำนวน 11 ชนดิ พร้อมแจกจ่ายให้กบั ประชาชน 42 วดั โรงเรยี น หน่วยงานราชการ 43 44-45 37-48 ประชาชน หนว่ ยงานราชการ วัดโรงเรยี น รบั บัตรคิวและตรวจเอกสาร เพอ่ื ลงทะเบยี นเพอื่ ขอรับพันธุก์ ลา้ ไม้ 49-60 ประชาชนท่ัวไป หน่วยงานราชการ ติดต่อขอรับพันธก์ ลา้ ไม้ 61-66 ประชาชนทว่ั ไป วดั ตดิ ตอ่ ขอรับพันธุ์กล้าไม้ กจิ กรรมตดิ ตามผล 67-72 ตรวจตดิ ตามกล้าไมข้ องหนว่ ยงานราชการ ท่มี าขอรบั ชนดิ พนั ธ์ุไม้ 73-78 ตรวจติดตามกลา้ ไม้ของวัด สำนกั สงฆ์ ทีม่ าขอรับชนดิ พันธุ์ไม้ 79-90 ตรวจติดตามกลา้ ไม้ของประชาชนทว่ั ไป ที่มาขอรบั ชนิดพันธุ์ไม้

รายงานสรปุ ผลการปฏบิ ตั ิงาน กิจกรรมพฒั นาป่าชมุ ชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกรอ้ น 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายงานสรปุ ผลการปฏิบตั งิ าน กิจกรรมพฒั นาป่าชุมชนเมอื งเพอื่ ลดสภาวะโลกร้อน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ********************** 1. หน่วยงานรบั ผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตรช์ ุมชนที่ ๑๐ (ขอนแก่น) สำนกั จัดการป่าชมุ ชน กรมป่าไม้ 2. พนื้ ทด่ี ำเนนิ การ จงั หวัดขอนแกน่ 3. ระยะเวลาดำเนนิ การ 1 ตลุ าคม 2564 – 30 กันยายน 2565 4. กจิ กรรม 4.๑ กจิ กรรมอำนวยการ จำนวน ๑ หนว่ ยปฏบิ ตั ิ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาทรัพย์สิน อาคารสำนักงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปรับปรงุ สภาพภูมิทัศนร์ อบอาคารสำนกั งานให้อยู่ในสภาพสะอาดและสวยงาม เพ่ือสามารถให้บรกิ าร แก่ผู้เขา้ มา รับบริการได้สะดวกและปลอดภัย เพ่ือให้การดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน เปน็ ไปตามเป้าหมาย ภาพท่ี ๑-2 ทำความสะอาดสำนกั งานเพ่ือความสะอาดและปราศจากเชื้อโรค

รายงานสรปุ ผลการปฏิบตั ิงาน กจิ กรรมพฒั นาปา่ ชุมชนเมอื งเพื่อลดสภาวะโลกรอ้ น 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพท่ี 3-8 จัดระเบยี บและตกแต่งภายในสำนกั งาน และตัดหญ้าตกแต่งก่ิงไม้ และปรบั ปรุงสภาพภูมทิ ัศน์สำนักงานเพ่ือความสะอาดและสวยงาม

รายงานสรปุ ผลการปฏบิ ตั ิงาน กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมอื งเพื่อลดสภาวะโลกร้อน 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 4.2 กจิ กรรมส่งเสริมและพฒั นาป่าไม้ในเมอื ง 4.2.1 กิจกรรมประชาสัมพนั ธ์ - ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้แก่ชุมชนเป้าหมายและพื้นที่อื่นๆ ใน รูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดทำป้ายประชาสมั พันธ์ การจัดทำเอกสารเผยแพรท่ ี่เกย่ี วขอ้ งกบั ความสำคัญ และประโยชน์ของการปลูกต้นไม้เพ่ือประโยชน์ดา้ นการบริการจากภาคปา่ ไม้อาทิ การปรับปรงุ สภาพแวดล้อม และบรรเทาปัญหาสภาวะโลกรอ้ น - ชุมชนมีความสนใจและเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ ให้ความร่วมมือในการ ดำเนินกจิ กรรมเปน็ อยา่ งดี ภาพท่ี 9-10 ประชาสัมพนั ธ์กับผูน้ ำชุมชนเพือ่ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 4.2.2 กิจกรรมขอรบั รองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการ สนับสนุน กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) จำนวน 1 แห่ง ดำเนนิ การในพืน้ ท่ีป่าชมุ ชนบา้ นกดุ ดกุ หมู่ท่ี 3 ตำบลทรายมลู อำเภอนำ้ พอง จังหวดั ขอนแก่น 1) ดำเนินการประสานความร่วมมอื คณะกรรมการจัดการปา่ ชมุ ชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถนิ่ โรงเรียนหรอื สถาบันการศกึ ษาในทอ้ งถนิ่ ใหเ้ ขา้ มามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 2) พิจารณาคัดเลือกพ้ืนท่ีป่าชุมชนใกล้เมืองและมีอปท. สนับสนุนให้การพิจารณา เปน็ พ้ืนทเี่ ปา้ หมายลำดับแรก โดยให้แจ้งรายชอื่ และพกิ ัดที่ตั้งของพ้ืนที่ป่าชมุ ชนเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 3) จดั ทำขอ้ มูลการเก็บคารบ์ อนของต้นไม้ รายละเอียดดงั น้ี - ดำเนินการกำหนดพื้นที่เป้าหมายบ้านกุดดุก หมูท่ ี่ 3 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวดั ขอนแก่น พื้นท่ี 160 ไร่ - ดำเนินการวางแปลงตัวอย่างถาวร ขนาด 40 x 40 เมตร จำนวน 1 แปลง เพือ่ ดำเนินการเก็บข้อมลู การกักเกบ็ คาร์บอน โดยการวัดขนาดความโตและความสูงของต้นไมใ้ นแปลงตวั อยา่ ง - ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในแปลงตัวอย่างสามารถคำนวณ ได้ตามสูตร รายละเอยี ดข้อมูลตามตาราง

รายงานสรปุ ผลการปฏิบตั งิ าน กิจกรรมพัฒนาปา่ ชุมชนเมอื งเพือ่ ลดสภาวะโลกร้อน 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตารางท่ี 1 ตารางคำนวณคารบ์ อนป่าชุมชนบา้ นกุดดกุ ลำดับ ชนิดไม้ ประเภทพรรณไม้ ควำมสูงของ ควำมโต (เส้นรอบ เส้นผำ่ นศนู ยก์ ลำงท่ี มวลชวี ภำพเหนือ มวลชวี ภำพเหนือ มวลชวี ภำพเหนือ มวลชวี ภำพเหนือ มวลชวี ภำพใต้ดนิ มวลชวี ภำพรวม ปริมำณคำร์บอน ปริมำณก๊ำซเรือนกระจกท่ีกักเก็บได้ พน้ื ดนิ ในส่วนก่ิง พื้นดินในส่วนใบ พน้ื ดนิ ทั้งหมด carbon content ต้นไม้ วงท่ีระดบั เพียงอก) ระดบั สูงเพยี งอก พน้ื ดนิ ในส่วนลำตน้ ratio WB WL WT 3.02 H GBH DBH WS (kg) (kg) (kg) 2.03 12.59 (m) (cm) (cm) (kg) 1.46 0.38 11.20 11.70 (kg) (kgC) (kgCO2e) (tCO2e) 0.94 0.26 7.52 22.04 14.22 6.68 24.50 0.025 1 หมกั ม่อ พรรณไม้ท่ัวไป 6 24 7.64 9.36 6.88 1.55 46.61 8.32 9.55 4.49 16.45 0.016 6.35 1.44 43.32 4.22 59.20 27.82 102.02 0.102 2 หมกั ม่อ พรรณไม้ทั่วไป 7 18 5.73 6.32 12.65 2.63 81.61 17.80 55.01 25.86 94.81 0.095 4.39 1.04 30.83 1.05 103.65 48.72 178.62 0.179 3 หมกั มอ่ พรรณไมท้ ั่วไป 10 39.5 12.57 38.19 2.09 0.53 15.62 57.54 39.16 18.40 67.48 0.067 10.03 2.15 65.92 1.57 19.84 9.33 34.20 0.034 4 หมักมอ่ พรรณไม้ท่ัวไป 10 38 12.09 35.53 0.46 0.13 3.88 2.14 83.71 39.35 144.27 0.144 35.96 6.24 213.10 3.08 4.92 2.31 8.48 0.008 5 งิ้วป่า พรรณไมท้ ั่วไป 10 53.1 16.90 66.33 0.72 0.20 5.83 26.67 270.64 466.41 0.466 1.00 0.27 7.92 72.55 7.41 127.20 12.77 0.013 6 พลบั พลา พรรณไม้ทั่วไป 8 35.5 11.30 25.41 1.49 0.39 11.42 2.35 10.06 3.48 17.33 0.017 15.57 3.15 98.78 1.96 14.50 4.73 24.99 0.025 7 พลบั พลา พรรณไม้ท่ัวไป 7 26.5 8.43 13.00 46.29 7.56 268.71 14.45 125.45 6.81 216.19 0.216 1.11 0.30 8.69 7.03 341.26 58.96 588.10 0.588 8 มะกอกเกลอื้ น พรรณไม้ท่ัวไป 9 50 15.91 53.74 0.91 0.25 7.26 6.21 11.04 19.03 0.019 7.99 1.77 53.51 24.29 9.22 160.39 15.90 0.016 9 กระทุ่มนา พรรณไม้ทั่วไป 5 15 4.77 3.28 3.65 0.88 26.05 2.76 67.95 5.19 117.10 0.117 3.19 0.78 22.99 44.77 33.08 4.34 57.01 0.057 10 ยางเหียง พรรณไมท้ ั่วไป 15 72 22.91 170.91 14.06 2.89 89.96 19.66 29.20 31.94 50.32 0.050 1.32 0.35 10.21 42.99 114.25 15.55 196.88 0.197 11 ไขเ่ นา่ พรรณไม้ทั่วไป 6 17 5.41 4.92 27.36 5.02 165.82 99.80 12.97 13.72 22.35 0.022 11.17 2.37 72.83 8.77 210.60 53.70 362.93 0.363 12 กระทุ่มนา พรรณไม้ท่ัวไป 7 18.5 5.89 6.65 26.18 4.85 159.21 2.75 92.49 6.10 159.40 0.159 65.54 9.73 369.62 1.56 202.20 98.98 348.46 0.348 13 กระทุ่มนา พรรณไม้ท่ัวไป 8 21 6.68 9.54 4.64 1.09 32.46 469.42 43.47 808.96 0.809 1.31 0.35 10.18 41.23 95.03 71.05 0.071 14 สะเดาชา้ ง พรรณไมท้ ั่วไป 11 56 17.82 80.06 0.71 0.20 5.76 12.93 22.28 0.022 7.32 220.63 12.61 0.013 15 ประดู่ พรรณไมท้ ั่วไป 12 91 28.95 214.85 19.38 6.08 16 หมกั ม่อ พรรณไม้ทั่วไป 5 23 7.32 7.29 3.44 17 หมักมอ่ พรรณไมท้ ่ัวไป 3 27 8.59 6.11 18 มะมว่ งป่า พรรณไม้ท่ัวไป 8 47.5 15.11 43.75 19 ยางเหียง พรรณไม้ท่ัวไป 6 37.5 11.93 21.52 20 หมักมอ่ พรรณไมท้ ั่วไป 7 32.5 10.34 19.03 21 เต็ง พรรณไมท้ ั่วไป 8 62.5 19.89 73.01 22 พลบั พลา พรรณไม้ทั่วไป 4 28 8.91 8.55 23 ยางเหียง พรรณไม้ท่ัวไป 12 70.5 22.43 133.44 24 สะเดาชา้ ง พรรณไม้ท่ัวไป 10 50 15.91 59.29 25 ประดู่ พรรณไมท้ ั่วไป 12 69 21.95 128.19 26 ประดู่ พรรณไม้ท่ัวไป 13 103.5 32.93 294.36 27 หมักม่อ พรรณไมท้ ั่วไป 7 39 12.41 26.74 28 หมักม่อ พรรณไม้ท่ัวไป 5 25 7.95 8.52 29 ลาบิดดง พรรณไมท้ ั่วไป 5 18.5 5.89 4.86

รายงานสรุปผลการปฏบิ ัติงาน กจิ กรรมพัฒนาป่าชมุ ชนเมืองเพ่อื ลดสภาวะโลกรอ้ น 5 ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 30 ประดู่ พรรณไมท้ ั่วไป 7 40.5 12.89 28.69 5.01 1.17 34.87 9.41 44.28 20.81 76.31 0.076 31 พลบั พลา พรรณไมท้ ั่วไป 9 32 10.18 23.37 4.00 0.95 28.32 7.65 35.96 16.90 61.98 0.062 32 พลบั พลา พรรณไม้ทั่วไป 9 26.5 8.43 16.44 2.71 0.67 19.82 5.35 25.17 11.83 43.37 0.043 33 ประดู่ พรรณไมท้ ั่วไป 15 75 23.86 184.44 39.11 6.66 230.21 62.16 292.36 137.41 503.84 0.504 34 เต็ง พรรณไมท้ ่ัวไป 8 34.5 10.98 24.09 4.13 0.98 29.21 7.89 37.09 17.43 63.93 0.064 35 ประดู่ พรรณไม้ท่ัวไป 15 75 23.86 184.44 39.11 6.66 230.21 62.16 292.36 137.41 503.84 0.504 36 ประดู่ พรรณไมท้ ่ัวไป 8 31.5 10.02 20.33 3.43 0.83 24.59 6.64 31.23 14.68 53.81 0.054 37 แดง พรรณไมท้ ั่วไป 7 31.5 10.02 17.95 2.99 0.73 21.67 5.85 27.52 12.93 47.43 0.047 38 มะพอก พรรณไมท้ ั่วไป 13 66 21.00 127.14 25.94 4.81 157.88 42.63 200.51 94.24 345.55 0.346 39 ประดู่ พรรณไม้ท่ัวไป 16 78 24.82 210.76 45.32 7.44 263.52 71.15 334.67 157.30 576.75 0.577 40 กระทุ่มนา พรรณไม้ท่ัวไป 10 59.5 18.93 82.02 15.99 3.22 101.23 27.33 128.56 60.43 221.56 0.222 41 ประดู่ พรรณไมท้ ่ัวไป 11 81.5 25.93 161.26 33.73 5.93 200.92 54.25 255.16 119.93 439.73 0.440 42 ประดู่ พรรณไมท้ ่ัวไป 12 66 21.00 117.99 23.89 4.50 146.37 39.52 185.89 87.37 320.35 0.320 43 ประดู่ พรรณไมท้ ั่วไป 14 113 35.95 371.59 84.76 11.58 467.93 126.34 594.28 279.31 1,024.14 1.024 44 พลบั พลา พรรณไม้ทั่วไป 5.5 15.9 5.06 4.00 0.57 0.16 4.73 1.28 6.01 2.83 10.36 0.010 45 เต็ง พรรณไม้ทั่วไป 8 30 9.55 18.56 3.10 0.76 22.42 6.05 28.47 13.38 49.07 0.049 46 พลบั พลา พรรณไมท้ ่ัวไป 6 25.7 8.18 10.63 1.68 0.43 12.74 3.44 16.18 7.61 27.89 0.028 47 ประดู่ พรรณไม้ท่ัวไป 13 67 21.32 130.75 26.76 4.93 162.44 43.86 206.30 96.96 355.52 0.356 48 เปือยเลอื ด พรรณไม้ท่ัวไป 6 19 6.05 6.05 0.90 0.25 7.20 1.94 9.14 4.30 15.75 0.016 49 แดง พรรณไมท้ ั่วไป 6 16 5.09 4.39 0.63 0.18 5.20 1.40 6.61 3.10 11.38 0.011 50 ประดู่ พรรณไมท้ ั่วไป 12 66 21.00 117.99 23.89 4.50 146.37 39.52 185.89 87.37 320.35 0.320 51 เต็ง พรรณไมท้ ั่วไป 10 55 17.50 70.83 13.60 2.80 87.23 23.55 110.78 52.07 190.91 0.191 52 หมักมอ่ พรรณไม้ทั่วไป 6 19 6.05 6.05 0.90 0.25 7.20 1.94 9.14 4.30 15.75 0.016 53 หมักมอ่ พรรณไม้ท่ัวไป 7 19 6.05 6.99 1.05 0.29 8.33 2.25 10.58 4.97 18.22 0.018 54 โพธ์ิ พรรณไม้ทั่วไป 10 112.5 35.80 269.24 59.39 9.07 337.70 91.18 428.88 201.57 739.11 0.739 55 แดง พรรณไมท้ ่ัวไป 8 28 8.91 16.32 2.69 0.67 19.67 5.31 24.99 11.74 43.06 0.043 56 กระทุ่มนา พรรณไมท้ ่ัวไป 3.5 29.5 9.39 8.32 1.28 0.34 9.94 2.68 12.62 5.93 21.74 0.022 57 เต็ง พรรณไม้ท่ัวไป 9 31.5 10.02 22.69 3.87 0.93 27.49 7.42 34.91 16.41 60.16 0.060 58 แดง พรรณไม้ทั่วไป 7 18 5.73 6.32 0.94 0.26 7.52 2.03 9.55 4.49 16.45 0.016 59 กระบก พรรณไมท้ ั่วไป 12 82.5 26.25 178.92 37.83 6.49 223.23 60.27 283.51 133.25 488.58 0.489 60 ประดู่ พรรณไมท้ ่ัวไป 13 81 25.77 186.31 39.55 6.71 232.57 62.79 295.37 138.82 509.02 0.509

รายงานสรปุ ผลการปฏบิ ตั ิงาน กจิ กรรมพฒั นาป่าชมุ ชนเมืองเพอื่ ลดสภาวะโลกร้อน 6 ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 61 มะม่วงป่า พรรณไม้ทั่วไป 11 49.5 15.75 63.60 12.07 2.53 78.20 21.11 99.32 46.68 171.16 0.171 62 ประดู่ พรรณไมท้ ่ัวไป 13 66.8 21.25 130.03 26.59 4.91 161.52 43.61 205.14 96.41 353.52 0.354 63 หมักม่อ พรรณไม้ทั่วไป 7 27 8.59 13.46 2.17 0.55 16.19 4.37 20.56 9.66 35.43 0.035 64 แดง(นาง1) พรรณไมท้ ่ัวไป 10 38.5 12.25 36.40 6.52 1.48 44.40 11.99 56.39 26.50 97.18 0.097 65 แดง(นาง2) พรรณไม้ทั่วไป 7 26.5 8.43 13.00 2.09 0.53 15.62 4.22 19.84 9.33 34.20 0.034 66 หมักม่อ(นาง1) พรรณไมท้ ั่วไป 5 16 5.09 3.70 0.52 0.15 1.18 5.56 2.61 0.010 67 หมกั หมอ่ (นาง2) พรรณไมท้ ่ัวไป 5.5 15.8 5.03 3.95 0.56 0.16 4.38 1.26 5.94 2.79 9.58 0.010 68 ประดู่ พรรณไม้ท่ัวไป 12 82 26.09 176.91 37.36 6.42 4.68 59.58 280.27 131.73 10.24 0.483 69 ประดู่ พรรณไมท้ ่ัวไป 12 57 18.14 89.75 17.66 3.50 220.68 29.95 140.85 66.20 483.00 0.243 70 พลบั พลา พรรณไม้ท่ัวไป 5 29.5 9.39 11.60 1.85 0.47 110.91 3.76 17.68 8.31 242.74 0.030 71 ประดู่ พรรณไม้ท่ัวไป 13 79 25.14 177.82 37.57 6.45 13.92 59.90 281.73 132.41 30.47 0.486 72 แดง พรรณไมท้ ั่วไป 6 16.5 5.25 4.65 0.67 0.19 221.83 1.49 7.00 3.29 485.51 0.012 73 กระบก พรรณไม้ท่ัวไป 7 23.5 7.48 10.39 1.63 0.42 5.51 3.36 15.81 7.43 12.07 0.027 74 แดง พรรณไมท้ ่ัวไป 8.5 36 11.45 27.60 4.80 1.12 12.45 9.05 42.58 20.01 27.24 0.073 75 งวิ้ ป่า พรรณไม้ทั่วไป 7 34 10.82 20.70 3.50 0.85 33.53 6.76 31.80 14.95 73.38 0.055 76 ประดู่ พรรณไม้ทั่วไป 12 78.5 24.98 163.08 34.14 5.99 25.04 54.87 258.08 121.30 54.80 0.445 77 ไขเ่ นา่ พรรณไม้ทั่วไป 5 15 4.77 3.28 0.46 0.13 203.21 1.05 4.92 2.31 444.75 0.008 78 เขวา้ พรรณไม้ท่ัวไป 5 16.5 5.25 3.92 0.56 0.16 3.88 1.25 5.89 2.77 8.48 0.010 79 เต็ง พรรณไม้ทั่วไป 8 38 12.09 28.85 5.05 1.17 4.64 9.47 44.54 20.93 10.16 0.077 80 กระทุ่มนา พรรณไมท้ ่ัวไป 7 20 6.36 7.69 1.17 0.31 35.07 2.48 11.65 5.48 76.76 0.020 81 เขว้า พรรณไมท้ ่ัวไป 6 28 8.91 12.48 2.00 0.51 9.18 4.05 19.03 8.95 20.08 0.033 82 ซาก พรรณไม้ท่ัวไป 6 15 4.77 3.89 0.55 0.16 14.99 1.24 5.85 2.75 32.80 0.010 83 ประดู่ พรรณไม้ทั่วไป 10 83.5 26.57 154.37 32.14 5.71 4.60 51.90 244.11 114.73 10.08 0.421 84 ไขเ่ นา่ พรรณไมท้ ั่วไป 7 19 6.05 6.99 1.05 0.29 192.21 2.25 10.58 4.97 420.69 0.018 85 ประดู่ พรรณไม้ทั่วไป 12 78.5 24.98 163.08 34.14 5.99 8.33 54.87 258.08 121.30 18.22 0.445 86 แดง พรรณไม้ท่ัวไป 6 18.5 5.89 5.76 0.85 0.23 203.21 1.85 8.69 4.09 444.75 0.015 87 แดง พรรณไมท้ ่ัวไป 6 19.5 6.20 6.35 0.95 0.26 6.84 2.04 9.60 4.51 14.98 0.017 88 กระทุ่มนา พรรณไมท้ ่ัวไป 8 92 29.27 150.21 31.18 5.58 7.56 50.48 237.45 111.60 16.55 0.409 89 Unknow พรรณไม้ท่ัวไป 6 16 5.09 4.39 0.63 0.18 186.97 1.40 6.61 3.10 409.21 0.011 90 แดง พรรณไม้ทั่วไป 9 23.3 7.41 12.93 2.08 0.53 5.20 4.19 19.73 9.27 11.38 0.034 91 เปือยเลอื ด พรรณไมท้ ่ัวไป 7 15.3 4.87 4.66 0.67 0.19 15.53 1.49 7.02 3.30 34.00 0.012 5.53 12.10

รายงานสรุปผลการปฏิบตั ิงาน กิจกรรมพฒั นาป่าชุมชนเมอื งเพอื่ ลดสภาวะโลกรอ้ น 7 ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 92 ยางเหียง พรรณไม้ท่ัวไป 12 60.5 19.25 100.30 19.97 3.88 124.15 33.52 157.67 74.11 271.72 0.272 93 ซาก พรรณไมท้ ่ัวไป 6 20 94 หมกั มอ่ พรรณไมท้ ั่วไป 11 31.4 6.36 6.66 1.00 0.27 7.93 2.14 10.07 4.73 17.36 0.017 95 หมักมอ่ พรรณไม้ทั่วไป 10 24.5 96 รังหนาม พรรณไม้ท่ัวไป 13 68.5 9.99 27.20 4.73 1.11 33.04 8.92 41.96 19.72 72.31 0.072 97 เปือยเลอื ด พรรณไม้ท่ัวไป 7 15.4 98 พลบั พลา พรรณไมท้ ั่วไป 9 29.5 7.80 15.66 2.57 0.64 18.87 5.10 23.97 11.27 41.31 0.041 99 ประดู่ พรรณไมท้ ่ัวไป 15 100.5 100 หมกั มอ่ พรรณไม้ท่ัวไป 7 18 21.80 136.27 28.00 5.12 169.39 45.74 215.12 101.11 370.73 0.371 101 หมักม่อ พรรณไม้ท่ัวไป 12 39.6 102 ประดู่ พรรณไมท้ ั่วไป 11 46 4.90 4.72 0.68 0.19 5.60 1.51 7.11 3.34 12.25 0.012 103 แดง พรรณไมท้ ั่วไป 8 30 104 แดง พรรณไมท้ ั่วไป 9 38 9.39 20.08 3.38 0.82 24.28 6.56 30.83 14.49 53.14 0.053 105 หมกั ม่อ(นาง1) พรรณไม้ทั่วไป 9 39.6 106 หมักมอ่ (นาง2) พรรณไม้ทั่วไป 9 26 31.98 318.44 71.48 10.33 400.24 108.07 508.31 238.91 875.99 0.876 107 ประดู่ พรรณไมท้ ั่วไป 14 57 108 กระทุ่มนา พรรณไมท้ ั่วไป 6 25 5.73 6.32 0.94 0.26 7.52 2.03 9.55 4.49 16.45 0.016 109 ประดู่ พรรณไม้ทั่วไป 7 26.5 110 ประดู่ พรรณไม้ทั่วไป 16 69 12.60 45.48 8.34 1.83 55.66 15.03 70.69 33.22 121.82 0.122 111 ประดู่ พรรณไม้ทั่วไป 12 53.4 112 พลบั พลา พรรณไมท้ ่ัวไป 5 16.5 14.64 55.46 10.38 2.22 68.07 18.38 86.44 40.63 148.97 0.149 113 ประดู่ พรรณไม้ทั่วไป 11 50.4 114 ประดู่ พรรณไม้ทั่วไป 15 80 9.55 18.56 3.10 0.76 22.42 6.05 28.47 13.38 49.07 0.049 115 ขนั ทองพยาบาท พรรณไมท้ ่ัวไป 6 22.5 116 พลบั พลา พรรณไม้ท่ัวไป 7 39 12.09 32.20 5.70 1.31 39.21 10.59 49.79 23.40 85.81 0.086 117 กระดูกกบ พรรณไมท้ ่ัวไป 4 16.5 118 หมกั มอ่ พรรณไม้ท่ัวไป 5 16 12.60 34.78 6.20 1.41 42.39 11.45 53.84 25.30 92.78 0.093 119 ประดู่ พรรณไม้ท่ัวไป 11 44 120 แดง พรรณไม้ท่ัวไป 10 37 8.27 15.86 2.61 0.65 19.12 5.16 24.28 11.41 41.84 0.042 121 หมกั มอ่ พรรณไมท้ ั่วไป 6 18 122 ประดู่ พรรณไมท้ ่ัวไป 16 117 18.14 103.63 20.70 4.00 128.33 34.65 162.97 76.60 280.86 0.281 7.95 10.10 1.58 0.41 12.09 3.27 15.36 7.22 26.47 0.026 8.43 13.00 2.09 0.53 15.62 4.22 19.84 9.33 34.20 0.034 21.95 167.66 35.21 6.13 209.00 56.43 265.43 124.75 457.42 0.457 16.99 79.46 15.44 3.12 98.03 26.47 124.49 58.51 214.54 0.215 5.25 3.92 0.56 0.16 4.64 1.25 5.89 2.77 10.16 0.010 16.04 65.77 12.53 2.61 80.92 21.85 102.76 48.30 177.10 0.177 25.45 208.04 44.68 7.36 260.08 70.22 330.30 155.24 569.22 0.569 7.16 8.30 1.27 0.34 9.91 2.68 12.59 5.91 21.69 0.022 12.41 26.74 4.64 1.09 32.46 8.77 41.23 19.38 71.05 0.071 5.25 3.19 0.44 0.13 3.76 1.01 4.77 2.24 8.23 0.008 5.09 3.70 0.52 0.15 4.38 1.18 5.56 2.61 9.58 0.010 14.00 51.05 9.47 2.05 62.57 16.89 79.47 37.35 136.95 0.137 11.77 33.80 6.01 1.37 41.19 11.12 52.31 24.58 90.14 0.090 5.73 5.47 0.80 0.22 6.50 1.75 8.25 3.88 14.22 0.014 37.23 449.12 104.48 13.23 566.84 153.05 719.88 338.35 1,240.60 1.241

รายงานสรุปผลการปฏบิ ตั งิ าน กิจกรรมพฒั นาป่าชมุ ชนเมอื งเพอ่ื ลดสภาวะโลกรอ้ น 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 123 ประดู่ พรรณไม้ทั่วไป 17.5 160 50.91 875.65 218.35 19.77 1,113.76 300.72 1,414.48 664.81 2,437.62 2.438 124 ยางเหียง พรรณไมท้ ่ัวไป 18 135 829.95 224.09 1,054.04 495.40 1,816.46 1.816 125 หมกั มอ่ พรรณไมท้ ั่วไป 6 20 42.95 654.73 158.40 16.83 7.93 0.017 126 กระทุ่มนา พรรณไมท้ ั่วไป 6 15 4.60 2.14 10.07 4.73 17.36 0.010 127 ประดู่ พรรณไมท้ ั่วไป 12 50.5 6.36 6.66 1.00 0.27 88.19 1.24 5.85 2.75 10.08 0.193 128 แดง พรรณไม้ท่ัวไป 7 31.4 21.54 23.81 112.01 52.64 193.02 0.047 129 แดง พรรณไมท้ ั่วไป 4 20 4.77 3.89 0.55 0.16 5.41 5.82 27.35 12.86 47.14 0.012 130 ประดู่ พรรณไมท้ ่ัวไป 12 53 96.64 1.46 6.87 3.23 11.83 0.212 131 หมักม่อ พรรณไมท้ ั่วไป 7 18.9 16.07 71.60 13.76 2.83 8.24 26.09 122.73 57.68 211.51 0.018 132 เต็ง พรรณไม้ทั่วไป 6 29 16.02 2.23 10.47 4.92 18.04 0.035 133 ประดู่ พรรณไม้ทั่วไป 13 72.5 9.99 17.84 2.97 0.73 188.59 4.32 20.34 9.56 35.05 0.413 134 ประดู่ พรรณไม้ท่ัวไป 13 53.5 106.11 50.92 239.50 112.57 412.74 0.232 135 หมักมอ่ พรรณไม้ท่ัวไป 8 27.4 6.36 4.56 0.66 0.19 18.88 28.65 134.77 63.34 232.25 0.041 136 หมกั มอ่ พรรณไม้ท่ัวไป 7 21 10.06 5.10 23.98 11.27 41.33 0.022 137 ประดู่ พรรณไม้ท่ัวไป 8 39 16.86 78.35 15.20 3.08 36.84 2.72 12.78 6.01 22.02 0.081 138 ประดู่ พรรณไม้ทั่วไป 13 82.5 240.78 9.95 46.78 21.99 80.62 0.527 139 กระทุ่มนา พรรณไม้ทั่วไป 10 44 6.01 6.92 1.04 0.28 57.17 65.01 305.79 143.72 526.99 0.125 140 แดง พรรณไม้ทั่วไป 8 26.4 17.60 15.44 72.61 34.13 125.13 0.039 141 กระทุ่มนา พรรณไม้ทั่วไป 7 20 9.23 13.32 2.15 0.54 9.18 4.75 22.35 10.51 38.52 0.020 142 หมักมอ่ พรรณไมท้ ั่วไป 5 16 4.38 2.48 11.65 5.48 20.08 0.010 143 ประดู่ พรรณไมท้ ่ัวไป 8 38 23.07 151.49 31.48 5.62 35.07 1.18 5.56 2.61 9.58 0.077 144 มะกอกเกลอื้ น พรรณไมท้ ่ัวไป 6 21 8.70 9.47 44.54 20.93 76.76 0.019 145 มะกอกเกลอ้ื น พรรณไม้ท่ัวไป 6 20.5 17.02 85.92 16.83 3.36 8.31 2.35 11.05 5.19 19.04 0.018 146 มะกอกเกลอื้ น พรรณไมท้ ่ัวไป 6 18.5 6.84 2.24 10.55 4.96 18.19 0.015 147 มะกอกเกลอื้ น พรรณไม้ทั่วไป 7 26.5 8.72 15.67 2.57 0.64 15.62 1.85 8.69 4.09 14.98 0.034 148 ประดู่ พรรณไมท้ ่ัวไป 14 68 179.19 4.22 19.84 9.33 34.20 0.392 149 แดง พรรณไมท้ ั่วไป 8 30.5 6.68 8.42 1.30 0.34 23.13 48.38 227.57 106.96 392.18 0.051 150 ประดู่ พรรณไม้ท่ัวไป 14 64.5 162.14 6.25 29.38 13.81 50.63 0.355 151 ประดู่ พรรณไม้ท่ัวไป 7 33 12.41 30.28 5.32 1.23 23.66 43.78 205.92 96.78 354.87 0.052 152 แดง พรรณไม้ท่ัวไป 8 33.6 27.78 6.39 30.05 14.12 51.79 0.061 153 ประดู่ พรรณไมท้ ั่วไป 11 67.3 26.25 192.80 41.08 6.91 139.87 7.50 35.28 16.58 60.81 0.306 37.77 177.64 83.49 306.13 14.00 46.71 8.59 1.88 8.40 14.62 2.38 0.60 6.36 7.69 1.17 0.31 5.09 3.70 0.52 0.15 12.09 28.85 5.05 1.17 6.68 7.29 1.11 0.30 6.52 6.97 1.05 0.28 5.89 5.76 0.85 0.23 8.43 13.00 2.09 0.53 21.64 144.04 29.77 5.37 9.70 19.14 3.21 0.78 20.52 130.52 26.70 4.92 10.50 19.58 3.29 0.80 10.69 22.93 3.92 0.94 21.41 112.82 22.73 4.32

รายงานสรปุ ผลการปฏิบตั งิ าน กจิ กรรมพฒั นาปา่ ชุมชนเมืองเพือ่ ลดสภาวะโลกรอ้ น 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 154 แดง พรรณไม้ทั่วไป 9 37.2 11.84 30.95 5.45 1.26 37.66 10.17 47.83 22.48 82.42 0.082 7 18 5.73 6.32 0.94 0.26 7.52 2.03 9.55 4.49 16.45 0.016 155 มะกอก พรรณไมท้ ่ัวไป 12 50 15.91 70.28 13.48 2.78 86.55 23.37 109.92 51.66 189.42 0.189 13 69.5 22.11 140.00 28.85 5.24 174.10 47.01 221.10 103.92 381.03 0.381 156 แดง พรรณไม้ทั่วไป 7 24.5 7.80 11.23 1.78 0.46 13.47 3.64 17.11 8.04 29.48 0.029 7.5 24 7.64 11.52 1.83 0.47 13.83 3.73 17.56 8.25 30.26 0.030 157 ประดู่ พรรณไม้ท่ัวไป 7 18 5.73 6.32 0.94 0.26 7.52 2.03 9.55 4.49 16.45 0.016 9 46.3 14.73 46.56 8.56 1.88 56.99 15.39 72.37 34.02 124.73 0.125 158 หมกั มอ่ พรรณไมท้ ่ัวไป 7 35 11.14 21.85 3.71 0.89 26.45 7.14 33.59 15.79 57.89 0.058 6 18.5 5.89 5.76 0.85 0.23 6.84 1.85 8.69 4.09 14.98 0.015 159 แดง พรรณไม้ท่ัวไป 18 128.5 40.89 597.13 143.09 15.92 756.14 204.16 960.29 451.34 1,654.91 1.655 10 43.5 13.84 45.72 8.39 1.84 55.95 15.11 71.06 33.40 122.46 0.122 160 แดง พรรณไมท้ ั่วไป 8 27.5 8.75 15.78 2.59 0.65 19.02 5.13 24.15 11.35 41.62 0.042 7 16.8 5.35 5.55 0.82 0.23 6.60 1.78 8.38 3.94 14.44 0.014 161 ประดู่ พรรณไมท้ ่ัวไป 10 55 17.50 70.83 13.60 2.80 87.23 23.55 110.78 52.07 190.91 0.191 8 25 7.95 13.21 2.13 0.54 15.88 4.29 20.16 9.48 34.75 0.035 162 มะม่วงป่า พรรณไมท้ ่ัวไป 6 16.9 5.38 4.86 0.71 0.20 5.77 1.56 7.33 3.44 12.62 0.013 5 26 8.27 9.17 1.42 0.37 10.96 2.96 13.92 6.54 23.99 0.024 163 แดง พรรณไม้ท่ัวไป 11 59.5 18.93 89.65 17.64 3.50 110.79 29.91 140.70 66.13 242.47 0.242 1,530.00 7,280.40 2,316.49 11,798.39 2,478.73 409.90 14,687.01 3,965.49 18,652.50 8,766.68 32,144.48 32.14 164 ประดู่ พรรณไมท้ ั่วไป 165 ประดู่ พรรณไม้ทั่วไป 166 มะม่วงป่า พรรณไม้ทั่วไป 167 แดง พรรณไมท้ ั่วไป 168 หมักมอ่ (นาง1) พรรณไมท้ ั่วไป 169 หมักหมอ่ (นาง2) พรรณไม้ท่ัวไป 170 สะเดาชา้ ง พรรณไม้ทั่วไป 171 มะกอก พรรณไมท้ ่ัวไป 172 ประดู่ พรรณไมท้ ั่วไป รวม

รายงานสรุปผลการปฏิบตั ิงาน กจิ กรรมพัฒนาปา่ ชุมชนเมอื งเพือ่ ลดสภาวะโลกรอ้ น 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพท่ี 11–16 ดำเนนิ การประสานความรว่ มมอื กับคณะกรรมการจัดการปา่ ชมุ ชน พจิ ารณาคดั เลือกพน้ื ทป่ี ่าชุมชนเพื่อพจิ ารณาพืน้ ทเ่ี ข้าร่วมโครงการ

รายงานสรปุ ผลการปฏิบตั งิ าน กิจกรรมพฒั นาปา่ ชุมชนเมืองเพอ่ื ลดสภาวะโลกรอ้ น 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพท่ี 17– 22 วางแปลงตัวอย่างถาวร ขนาด 40 x 40 เมตร เพ่ือเก็บข้อมูลการกักเกบ็ คารบ์ อน จัดทำข้อมูลการเก็บคารบ์ อนของต้นไมต้ ามขอบเขต

รายงานสรปุ ผลการปฏบิ ัตงิ าน กิจกรรมพัฒนาปา่ ชมุ ชนเมอื งเพ่ือลดสภาวะโลกรอ้ น 12 ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพท่ี 23–28 เก็บขอ้ มูลการกักเกบ็ คารบ์ อน จัดทำข้อมูลการเกบ็ คารบ์ อนของตน้ ไม้ตามขอบเขต

รายงานสรุปผลการปฏิบตั งิ าน กจิ กรรมพัฒนาปา่ ชุมชนเมอื งเพ่อื ลดสภาวะโลกรอ้ น 13 ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพที่ 29–34 เก็บข้อมูลการกักเกบ็ คาร์บอน จัดทำข้อมูลการเก็บคารบ์ อนของต้นไมต้ ามขอบเขต

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมพฒั นาปา่ ชุมชนเมอื งเพือ่ ลดสภาวะโลกรอ้ น 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 4.3 กิจกรรมจดั สรา้ งการพฒั นาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคารบ์ อนในปา่ ชุมชนเมอื ง จำนวน 1 แห่ง ดำเนนิ การในพนื้ ทป่ี า่ ชุมชนบ้านหนองปิง หมทู่ ่ี 10 ตำบลสาวะถี อำเภอเมอื ง จังหวดั ขอนแกน่ พืน้ ที่ 478 -3-54 ไร่ 1) ดำเนินการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกัน พัฒนา แหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ไร่ โดยให้มีความเหมาะสม สอดคลอ้ งกับศกั ยภาพของพ้ืนที่ และความต้องการของประชาชน เพ่ืออำนวยประโยชนด์ ้านการพกั ผ่อนหย่อนใจ การศึกษาธรรมชาติ 2) ดำเนนิ การสำรวจ และจัดทำแผนผังรปู แบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 3) ดำเนนิ การจัดทำเสน้ ทางเดินธรรมชาติกวา้ ง 1.5 เมตร ระยะทาง ไมน่ ้อยกวา่ 1 กิโลเมตร กำหนดใหอ้ ย่ใู นบรเิ วณทม่ี ีผคู้ นใช้สอย และเชอื่ มระหว่างแปลงตัวอย่างถาวร โดยไม่ให้กระทบต่อสภาพปา่ ดั้งเดิม 4) ดำเนินการวางแปลงตัวอย่างถาวร ขนาด 40 x 40 เมตร จำนวน 3 แปลง เพอื่ เก็บขอ้ มูล การกกั เก็บคารบ์ อน โดยการวดั ขนาดความโตและความสูงของต้นไม้ในแปลงตัวอยา่ ง 5) ดำเนินการติดตั้งบอร์ดพร้อมข้อมูลและสื่อความหมาย จำนวน 2 ป้าย บริเวณด้านหน้า แปลงตัวอย่างถาวรแต่ละแปลง รวม 6 ป้าย เพื่อแสดงข้อมูลปริมาณการกักเก็บคาร์บอน ความหลากหลาย ทางชีวภาพ และพันธไ์ุ ม้เด่น พร้อมภาพผังการกระจายของต้นไม้และลักษณะความลาดชันของแปลงตัวอย่าง ของแต่ละแปลงตัวอยา่ งฯ 6) ดำเนินการจัดทำป้าย พร้อมติดต้ังให้ผู้ท่ีมาใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ดงั นี้ 6.1) ปา้ ยโครงการสถานท่ี จำนวน 1 ป้าย 6.2) ปา้ ยบอกทาง จำนวน 3 ปา้ ย 6.3) ป้ายชื่อพันธ์ุไม้ จำนวน 60 ป้าย 6.4) ปา้ ยส่อื ความหมาย จำนวน 40 ปา้ ย 7) ดำเนินการจดั ทำศาลาพักผอ่ น ตามรูปแบบท่ีกำหนด จำนวน 3 หลงั เพ่อื อำนวยประโยชน์ ดา้ นการพกั ผอ่ น และชื่นชมธรรมชาติ 8) ดำเนนิ การจัดซุม้ ส่ือความหมาย จำนวน 2 ซุ้ม เพ่ือแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ใหแ้ ก่ ผู้ทม่ี าใช้ประโยชน์ภายในแหล่งเรยี นรูฯ้ ไดแ้ ก่ 8.1) สถานการณ์การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และบทบาทของป่าตอ่ การบรรเทา ปญั หาการเปลยี่ นแปลงสภาพภมู ิอากาศ 8.2) ขอ้ มลู ภาพรวมของสงั คมพืช และปริมาณการกักเกบ็ คาร์บอนท้งั หมดของพนื้ ที่ แหลง่ เรียนรู้ฯ และประโยชน์ของแหลง่ เรียนรกู้ ารกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง 9) ดำเนินการจัดหาม้านั่ง จำนวน 25 ตัว ที่มีความเหมาะสม สวยงาม สอดคล้องกับสภาพ พื้นที่ (ควรนัง่ พกั ผอ่ นได้ประมาณ 3-4 คนตอ่ ตัว เป็นอย่างน้อย) ๔.4 กจิ กรรมติดตามผลการดำเนนิ งาน ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมจัดสร้างการพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บ คารบ์ อนในปา่ ชมุ ชนเมอื ง

รายงานสรปุ ผลการปฏิบัตงิ าน กิจกรรมพฒั นาปา่ ชุมชนเมอื งเพอ่ื ลดสภาวะโลกร้อน 15 ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 พิกัดแปลงตัวอย่าง ตารางที่ 2 พิกดั แปลงตัวอยา่ งถาร จำนวน ๓ แปลง ณ ป่าชุมชนบ้านหนองปิง หมูท่ ี่ 10 ตำบลสาวะถี อำเภอเมอื ง จงั หวดั ขอนแกน่ พกิ ัด UTM แปลงที่ X(E) Y(N) หมายเหตุ 1 ๐๒๕๕๙๘๙ ๑๘๓๑๓๐๒ 2 3 ๐๒๕๖๑๔๑ ๑๘๓๑๒๗๗ ๐๒๕๖๔๔๕ ๑๘๓๑๔๔๕ หมายเหตุ : ค่าพกิ ดั ทางภมู ศิ าสตร์ ณ มุมแปลงดา้ นซา้ ย การศึกษาองค์ประกอบของชนดิ พันธไุ์ ม้ ตารางท่ี 3 การวเิ คราะหอ์ งค์ประกอบของชนิดพนั ธไุ์ ม้อนั ดบั ท่ี ๑-๕ แปลงที่ ๑ ท่ี ชนิด จำนวน เส้นผา่ น ความ ความถ่ี ความเด่น ความ ความถ่ี ความเด่น ดัชนี ตน้ ทพ่ี บ ศูนยก์ ลาง หนาแนน่ F Do หนาแนน่ สัมพัทธ์ สมั พัทธ์Rdo ความสำคัญ (DBH) สัมพทั ธ์ D Rf ivi 9.077 Rd 2.909 1 รักใหญ่ 63 1.638 0.03938 0.06 12.9355 25.2000 4.3478 66.8607 96.408 2 ตานกกด 37 4.4 3 แดง 28 2.065 0.02313 0.06 1.3286 14.8000 4.3478 6.8671 26.015 4 ยางเหียง 24 5 มะพอก 21 0.01750 0.06 0.4212 11.2000 4.3478 2.1773 17.725 0.01500 0.06 3.0395 9.6000 4.3478 15.7106 29.658 0.01313 0.06 0.6695 8.4000 4.3478 3.4604 16.208

รายงานสรปุ ผลการปฏบิ ตั งิ าน กจิ กรรมพัฒนาปา่ ชุมชนเมอื งเพื่อลดสภาวะโลกรอ้ น 16 ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 ตารางที่ 4 การวเิ คราะห์องค์ประกอบของชนิดพันธุไ์ มอ้ นั ดบั ท่ี ๑-๕ แปลงท่ี 2 ท่ี ชนดิ จำนวน เสน้ ผา่ น ความ ความถี่ ความเด่น ความ ความถ่ี ความเดน่ ดัชนี ตน้ ท่พี บ ศูนย์กลาง หนาแนน่ F Do หนาแนน่ สัมพัทธ์ สัมพัทธ์Rdo ความสำคัญ (DBH) สัมพัทธ์ D Rf ivi Rd 1 ตานกกด 66 6.016 0.04125 0.06 5.6822 4.5455 40.1534 70.889 2 แดง 38 2.564 0.02375 0.06 1.0321 26.1905 4.5455 7.2936 26.918 3 ยางเหยี ง 38 5.979 0.02375 0.06 5.6125 15.0794 4.5455 39.6610 59.286 4 มะพอก 19 2.253 0.01188 0.06 0.7969 15.0794 4.5455 5.6316 17.717 5 เหมอื ดโลด 16 1.042 0.01000 0.06 0.1705 7.5397 4.5455 1.2046 12.099 6.3492 ตารางท่ี 5 การวเิ คราะหอ์ งคป์ ระกอบของชนิดพันธุ์ไม้อนั ดบั ที่ ๑-๕ แปลงท่ี 3 ท่ี ชนิด จำนวน เส้นผา่ น ความ ความถี่ ความเดน่ ความ ความถี่ ความเด่น ดัชนี ต้นทพี่ บ ศูนยก์ ลาง F Do หนาแนน่ สัมพัทธ์ (DBH) หนาแนน่ สัมพทั ธ์ สมั พทั ธ์ ความสำคญั D Rf Rdo ivi Rd 1 เสยี้ ว 81 7.89 0.05063 0.06 9.7736 4.3478 57.9718 90.445 2 ตวิ้ ขน 51 3.69 0.03188 0.06 2.1377 28.1250 4.3478 12.6799 34.736 3 หมักมอ่ 40 3.9 0.02500 0.06 2.3880 4.3478 14.1642 32.401 4 ตานกกด 21 1.889 0.01313 0.06 0.5602 17.7083 4.3478 3.3230 14.962 5 ประดู่ 16 2.884 0.01000 0.06 1.3058 4.3478 7.7456 17.649 13.8889 7.2917 5.5556

รายงานสรุปผลการปฏบิ ตั ิงาน กิจกรรมพัฒนาปา่ ชุมชนเมอื งเพ่อื ลดสภาวะโลกรอ้ น 17 ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 การศกึ ษาความหลากหลายทางชีวภาพ ตารางที่ 6 ค่าดชั นคี วามหลากหลายทางชนดิ พันธ์ขุ องแปลงท่ี 1-3 แปลงท่ี คา่ ความหลากหลายของชนดิ พนั ธ์ุ Simpson’s Index Shannon-wiener Fisher’s Index Index 1 0.455 1.522 1.981 2 0.518 1.485 1.232 3 0.508 1.456 1.228 ตารางท่ี 7 ปรมิ าณคารบ์ อนเหนือพืน้ ดนิ ของพนั ธไุ์ ม้ในพ้นื ท่ีป่าชุมชน แปลงที่ ชนดิ ป่า มวลชีวภาพเหนอื พนื้ ดิน ปริมาณคาร์บอนเหนือพ้ืนดนิ ทง้ั หมด (กก.) กก./ไร่ ตัน/ไร่ 1 เต็งรงั 18,922.88 13,890 13.89 2 เตง็ รัง 12,916.99 11,070 11.07 3 เต็งรงั 10,123.90 4,760 4.76

รายงานสรุปผลการปฏิบตั งิ าน กจิ กรรมพัฒนาปา่ ชุมชนเมอื งเพอ่ื ลดสภาวะโลกร้อน 18 ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 ตารางท่ี 8 ขอ้ มูลโดยรวมแปลงศกึ ษาทั้ง 3 แปลง แปลง คา่ พิกัด ชนิดป่า จำนวน ไมเ้ ด่น ความ พน้ื ที่หน้าตดั ปริมาณ ความ ชนิด (5 ชนิด) หนาแนน่ รวม (ตาราง คาร์บอน หลากหลาย ท่ี NE พนั ธพุ์ ชื ตัน/ไร่ เมตร/ไร่) (ตัน/ไร)่ 23 รกั ใหญ่ ตานกกด แดง 2.41 1 ๐๒๕๕๙๘๙ ๑๘๓๑๓๐๒ เตง็ รงั ยางเหียง มะพอก 250 1.96 13.89 2.45 22 ตานกกด แดง 2 ๐๒๕๖๑๔๑ ๑๘๓๑๒๗๗ เต็งรัง ยางเหยี ง มะพอก 252 1.48 11.07 2.35 23 เหมอื ดโลด 7.21 3 ๐๒๕๖๔๔๕ ๑๘๓๑๔๔๕ เตง็ รัง เสยี้ ว ติ้วขน หมกั ม่อ 288 1.76 4.76 2.40 ตานกกด ประดู่ รวม 790 5.2 29.72 เฉล่ีย (ตอ่ ไร่) 263.33 1.73 9.91

รายงานสรุปผลการปฏิบตั ิงาน กจิ กรรมพัฒนาปา่ ชุมชนเมอื งเพอ่ื ลดสภาวะโลกร้อน 19 ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพท่ี 35–40 ประสานองค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถนิ่ และผู้นำชุมชน เพอ่ื จัดทำแหลง่ เรียนรู้ การกกั เก็บคารบ์ อนในปา่ ชมุ ชนเมือง

รายงานสรปุ ผลการปฏิบตั งิ าน กจิ กรรมพฒั นาป่าชุมชนเมอื งเพ่อื ลดสภาวะโลกร้อน 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพที่ 41–47 สำรวจ และจัดทำแผนผังรปู แบบเสน้ ทางศกึ ษาธรรมชาติ

รายงานสรปุ ผลการปฏบิ ตั ิงาน กจิ กรรมพฒั นาป่าชมุ ชนเมืองเพ่อื ลดสภาวะโลกร้อน 21 ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพท่ี 48-53 วางแปลงตัวอยา่ งถาวร เพอื่ เก็บขอ้ มูลการกักเก็บคาร์บอน

รายงานสรุปผลการปฏิบตั งิ าน กจิ กรรมพัฒนาป่าชมุ ชนเมอื งเพอื่ ลดสภาวะโลกร้อน 22 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพที่ 54-59 จดบันทึกขอ้ มูลตน้ ไม้ เพ่อื วิเคราะห์การเกบ็ ขอ้ มลู การกักเก็บคารบ์ อนในแต่ละแปลง

รายงานสรปุ ผลการปฏบิ ตั งิ าน กิจกรรมพฒั นาป่าชมุ ชนเมืองเพือ่ ลดสภาวะโลกรอ้ น 23 ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพท่ี 60-65 จดั ทำศาลา ม้าน่งั ปา้ ยส่ือความหมาย

รายงานสรปุ ผลการปฏิบตั งิ าน กิจกรรมพัฒนาปา่ ชุมชนเมอื งเพอ่ื ลดสภาวะโลกรอ้ น 24 ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพที่ 66-75 ติดต้งั ปา้ ยส่อื ความหมายและป้ายชอื่ ตน้ ไม้

รายงานสรปุ ผลการปฏบิ ตั งิ าน กจิ กรรมพฒั นาป่าชมุ ชนเมืองเพอ่ื ลดสภาวะโลกรอ้ น 25 ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพท่ี 76-82 ป้ายโครงการสถานที่ ป้ายบอกทาง ป้ายชอื่ ตน้ ไม้ และป้ายสื่อความหมาย

รายงานสรปุ ผลการปฏบิ ัติงาน กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพือ่ ลดสภาวะโลกรอ้ น 26 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพที่ 83-88 ป้ายสือ่ ความหมาย ศาลาพกั ผอ่ น ป้ายเสน้ ทางศกึ ษาธรรมชาติ และปา้ ยช่อื ต้นไม้

รายงานสรปุ ผลการปฏิบตั งิ าน กจิ กรรมพัฒนาปา่ ชุมชนเมอื งเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน 27 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพท่ี 89-94 พธิ ีเปิดโครงการการพฒั นาแหลง่ เรียนร้กู ารกักเกบ็ คารบ์ อนในปา่ ชุมชนเมือง

รายงานสรปุ ผลการปฏบิ ตั ิงาน กจิ กรรมพัฒนาปา่ ชุมชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน 28 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพที่ 95-100 นายจักรกฤษณ์ พละกลาง หัวหน้าศูนยฯ์ อธิบายเส้นทางศกึ ษาธรรมชาติ และอธบิ ายความสำคญั ถงึ ประโยชน์ของการกกั เกบ็ คาร์บอนใหก้ ับผูร้ ่วมงาน และอธบิ ายปา้ ยส่อื ความหมายในโครงการฯ

รายงานสรุปผลการปฏบิ ตั ิงาน กจิ กรรมพฒั นาป่าชมุ ชนเมืองเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน 29 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพท่ี 101-106 เจา้ หนา้ ที่ศูนย์ฯ ติดตามผลการดำเนินงาน รวบรวมปญั หา อปุ สรรค

รายงานสรปุ ผลการปฏบิ ตั ิงาน กจิ กรรมพฒั นาป่าชมุ ชนเมอื งเพอื่ ลดสภาวะโลกร้อน 30 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายงานสรปุ ผลการปฏบิ ตั งิ าน กิจกรรมเพาะชำกลา้ ไม้เพื่อเพ่มิ พื้นทีส่ เี ขียว ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ********************** 1. หน่วยงานรบั ผดิ ชอบ ศูนยส์ ่งเสรมิ วนศาสตร์ชมุ ชนท่ี ๑๐ (ขอนแกน่ ) สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ 2. พ้ืนที่ดำเนินการ จังหวัดขอนแกน่ 3. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตลุ าคม 2564 – 30 กนั ยายน 2565 4. กจิ กรรม 4.1 กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ท่ัวไป - ดำเนินการเพาะชำกล้าไม้เพ่ือแจกจ่ายให้หน่วยงาน/องค์กร โดยเฉพาะองค์กรปกครอง สว่ นท้องถ่ิน โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในท้องถ่ิน รวมถึงบุคคลท่ัวไป ท่ีประสงค์จะนำไปปลูกในพ้ืนท่ีท่ีมี เอกสารสิทธิ์ท่ีดิน ท่ีสาธารณะประโยชน์ท่ีดินของหน่วยงานราชการ ป่าสงวนแห่งชาติพ้ืนที่ป่าไม้ฯลฯ เพอื่ เพม่ิ พ้นื ทส่ี เี ขยี วในเขตชมุ ชนเมืองหรือชนบท - ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ ๑๐ (ขอนแก่น) ดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ จำนวน 11 ชนิด รายละเอยี ด ดังน้ี 1) คัดเลือกพันธุ์ไม้ที่ต้องการเพาะชำตามบัญชีพรรณไม้ท่ีควรเลือกใช้ในงานภูมิทัศน์หรือ พรรณไม้ ท้องถิ่นตามความเหมาะสม 2) เพาะชำกล้าไม้จากแหลง่ เมล็ดไม้พันธด์ุ ี 3) ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้สำหรับปลูกตามแบบคำขอรับกล้าไม้ (พช.2) ในพื้นท่ีที่มี ศักยภาพใน การเพม่ิ พ้ืนที่สเี ขียว 4) ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการแจกจ่ายกล้าไม้ พ.ศ. 2562 อย่างเครง่ ครัด 5) ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ ๑๐ (ขอนแก่น) ได้ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ จำนวน 134,600 กลา้ เสรจ็ เรยี บร้อยแลว้ ตารางท่ี 9 ชนดิ พันธุ์ไม้ท่ีสนบั สนุนเพอ่ื เพ่มิ พ้ืนทสี่ เี ขยี วและปรบั ปรุงสภาพแวดลอ้ มในเขตชุมชน 1. สกั 7. ไผ่ 2. มะคา่ โมง 8. ขนุน 3. ตะเคียนทอง 9. อินทนลิ 10. ทองอุไร 4. ประดู่ 11. มะขามป้อม 5. มะฮอกกานี 6. แคปา่

รายงานสรุปผลการปฏิบตั ิงาน กจิ กรรมพฒั นาปา่ ชมุ ชนเมืองเพ่อื ลดสภาวะโลกรอ้ น 31 ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพท่ี 1–6 เตรยี มดนิ เพื่อใช้ในการเพาะชำกล้าไม้

รายงานสรุปผลการปฏิบัตงิ าน กจิ กรรมพัฒนาปา่ ชุมชนเมอื งเพือ่ ลดสภาวะโลกร้อน 32 ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพท่ี 7–12 เตรยี มเมล็ดไม้ และเหง้าไม้ในการเพาะชำ

รายงานสรุปผลการปฏิบตั งิ าน กิจกรรมพฒั นาป่าชมุ ชนเมืองเพือ่ ลดสภาวะโลกร้อน 33 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพท่ี 13–18 ดำเนนิ การเพาะพันธ์กุ ล้าไม้ และบำรงุ รักษากล้าไม้

รายงานสรปุ ผลการปฏบิ ัติงาน กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมอื งเพอ่ื ลดสภาวะโลกร้อน 34 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพที่ 19–24 ดำเนินการเพาะพนั ธก์ุ ลา้ ไม้ และบำรงุ รกั ษาพันธุ์กลา้ ไม้

รายงานสรปุ ผลการปฏบิ ตั ิงาน กจิ กรรมพัฒนาปา่ ชุมชนเมอื งเพ่อื ลดสภาวะโลกรอ้ น 35 ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพที่ 25–30 พนั ธุ์กล้าไม้สำหรบั แจกจ่าย จำนวน 11 ชนดิ พร้อมแจกจา่ ยให้กับประชาชน วัด โรงเรียน หน่วยงานราชการ

รายงานสรุปผลการปฏบิ ตั ิงาน กจิ กรรมพัฒนาปา่ ชุมชนเมอื งเพ่ือลดสภาวะโลกรอ้ น 36 ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพที่ 31-36 พนั ธ์ุกล้าไม้สำหรับแจกจา่ ย จำนวน 11 ชนดิ พรอ้ มแจกจ่ายให้กับประชาชน วดั โรงเรียน หน่วยงานราชการ

รายงานสรปุ ผลการปฏิบัตงิ าน กิจกรรมพัฒนาป่าชมุ ชนเมืองเพอ่ื ลดสภาวะโลกรอ้ น 37 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพท่ี 37-42 ประชาชน หน่วยงานราชการ วดั โรงเรยี น รับบตั รคิวและตรวจเอกสาร เพ่ือลงทะเบียนเพื่อขอรับพันธุ์กลา้ ไม้

รายงานสรุปผลการปฏบิ ตั ิงาน กจิ กรรมพัฒนาปา่ ชมุ ชนเมืองเพอื่ ลดสภาวะโลกรอ้ น 38 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพท่ี 43-48 ประชาชน หน่วยงานราชการ วดั โรงเรยี น รบั บตั รคิวและตรวจเอกสาร เพ่อื ลงทะเบยี นเพื่อขอรบั พันธ์ุกล้าไม้ (ต่อ)

รายงานสรุปผลการปฏิบตั งิ าน กจิ กรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน 39 ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพท่ี 49-54 ประชาชนทว่ั ไป หนว่ ยงานราชการ ตดิ ต่อขอรบั พันธ์กล้าไม้

รายงานสรุปผลการปฏบิ ัตงิ าน กิจกรรมพฒั นาป่าชมุ ชนเมอื งเพื่อลดสภาวะโลกรอ้ น 40 ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพท่ี 55-60 ประชาชนทวั่ ไป หน่วยงานราชการ ตดิ ต่อขอรับพันธ์ุกล้าไม้ (ต่อ)

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมพฒั นาปา่ ชมุ ชนเมอื งเพื่อลดสภาวะโลกรอ้ น 41 ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพที่ 61-66 ประชาชนท่ัวไป วัด ติดต่อขอรบั พนั ธ์ุกลา้ ไม้

รายงานสรปุ ผลการปฏบิ ัตงิ าน กิจกรรมพฒั นาป่าชุมชนเมอื งเพื่อลดสภาวะโลกรอ้ น 42 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 4.2 กิจกรรมติดตามผลการดำเนนิ งาน ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ ๑๐ (ขอนแก่น) ดำเนินการติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ เพื่อรวบรวมปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน เพ่ือจัดทำข้อสรุป และนำข้อแนะนำ มาใช้ในการปรับปรุง พฒั นางานในปตี อ่ ไป ภาพท่ี 67-72 ตรวจติดตามกลา้ ไม้ของหนว่ ยงานราชการ ท่ีมาขอรบั ชนดิ พนั ธุไ์ ม้

รายงานสรุปผลการปฏิบัตงิ าน กจิ กรรมพฒั นาป่าชมุ ชนเมืองเพ่อื ลดสภาวะโลกร้อน 43 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพที่ 73-78 ตรวจติดตามกล้าไมข้ องวัด สำนกั สงฆ์ ทีม่ าขอรับชนิดพนั ธ์ุไม้

รายงานสรปุ ผลการปฏิบัติงาน กจิ กรรมพัฒนาปา่ ชมุ ชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน 44 ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพท่ี 79-84 ตรวจติดตามกล้าไมข้ องประชาชนท่วั ไป ท่มี าขอรบั ชนดิ พนั ธ์ไุ ม้