Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Red and White Monochrome Children Newsletter

Red and White Monochrome Children Newsletter

Published by 30พรพรรณ บัวพูล, 2020-08-15 05:09:07

Description: Red and White Monochrome Children Newsletter

Search

Read the Text Version

WELCOME TO OUR WORLD WAR 1 WORLD WAR 1 ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร ์ข อ ง ม นุ ษ ย ช า ติ สงคราม สงคราม คือสิงเลวรา้ ยทีสุดทีมนุษย์กระทําต่อกัน เพราะเมือใดทีเกิดภาวะ สงคราม ย่อมหมายถึง การสูญเสีย ความเสียหายและความทุกข์ทรมาน ของทุกฝาย ไม่ว่าสุดท้ายฝายใดจะเปนฝายได้รบั ชัยชนะก็ตาม อย่างเช่นใน สงครามโลกครงั ที 1 ทีมีการสู้รบและสูญเสียต่อเนืองยาวนานเปนเวลา หลายป บทเรยี นนีทําใหเ้ ราควรย้อนกลับมาดูปมของความขัดแย้งทีเกิดขึน ว่า สงครามครงั นีเรมิ ต้นจากอะไร ฝายไหนได้รบั ชัยชนะและไทยมีบทบาทใน สงครามโลกครงั นีอย่างไร มาติดตามเรอื งราวกันได้เลย

(ๅ) PHOTO BY MARTIN R. SMITH สาเหตุของสงครามโลกครังที 1 สงครามโลกครงั ที 1 เปนสงครามทีเรมิ และมีศูนย์กลางอยู่ในทวีปยุโรป ชนวนเหตุสาํ คัญของความ ขัดแย้งเรมิ จาก เมือ วันที 28 มิถุนายน ค.ศ. 1914 เกิดการลอบปลงพระชนม์ อารช์ ดยุก ฟรานซ์ เฟอรด์ ินานด์ มกุฎราชกุมารแหง่ จักรวรรดิออสเตรยี -ฮังการี ขณะเสด็จเยือนกรุงซาราเจโว เมือง หลวงของแคว้นบอสเนีย-เฮอรเ์ ซโกวีนา โดย กัฟรโี ล ปรนิ ซปี นักชาตินิยมชาวเซอรเ์ บีย ออสเตรยี - ฮังการี เชือว่า เซอรเ์ บียอยู่เบืองหลังในการกระทําดังกล่าว จึงยืนคําขาดต่อราชอาณาจักรเซอรเ์ บีย เปนข้อเรยี กรอ้ ง 10 ประการ ซงึ มีเจตนาทําใหย้ อมรบั ไม่ได้และจุดชนวนสงครามขึน เมือเซอรเ์ บียยอม ตกลงในข้อเรยี กรอ้ งเพียง 8 ข้อ ออสเตรยี -ฮังการี จึงประกาศสงครามเมือวันที 28 กรกฎาคม ค.ศ. 1914ทังนี ตัวเรง่ ไฟสงครามใหโ้ หมกระหนาํ มาจากปมปญหาเรอื งสมดุลอํานาจทีสังสมมานานของ หลายประเทศในภาคพืนยุโรป ทังเรอื งการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การแย่งชิงอาณานิคมและระบบภาคี พันธมิตรทีแบ่งเปน 2 ฝายมหาอํานาจก่อนหน้านี โดยแยกเปน ฝายสัญญาไตรภาคี ประกอบด้วย เยอรมนี ออสเตรยี -ฮังการี อิตาลี และฝายสัญญาไตรพันธมิตร ประกอบด้วย อังกฤษ ฝรงั เศส รสั เซยี ซงึ ชาติพันธมิตรเหล่านี รวมถึงชาติอาณานิคมของแต่ละประเทศ ต่างถูกดึงใหเ้ ข้ารว่ มใน สงคราม ทําใหค้ วามขัดแย้งลุกลามไปทัวโลกอย่างรวดเรว็

(2) ผลของสงครามโลกครังที1 ผลสาํ คญั อยา่ งหนงึ คอื มกี ารวาดรปู แผนทยี ุโรปใหม่ ทําใหป้ ระเทศมหาอํานาจสญู เสยี ดนิ แดนของตวั เอง เปนจาํ นวนมาก - จกั รวรรดอิ อสเตรยี - ฮงั การี แตกออกเปนประเทศใหม่ ไดแ้ ก่ ออสเตรยี ฮงั การี เชโกสโล วาเกยี ยูโกสลาเวยี - จกั รวรรดอิ อตโตมานลม่ สลายไป แผน่ ดนิ เดมิ ของจกั รวรรดบิ างสว่ น ถกู แบง่ ให้ กลายเปนอาณานคิ มของผชู้ นะสงครามทงั หลาย - เยอรมนั ตอ้ งชดใชค้ า่ ปฏกิ รรมสงครามจาํ นวน มหาศาล - จกั รวรรดริ สั เซยี ไดส้ ญู เสยี ดนิ แดนชายแดนดา้ นตะวนั ตกจาํ นวนมาก กลายเปนประเทศใหม่ ไดแ้ ก่ เอสโตเนยี ฟนแลนด์ ลตั เวยี ลทิ วั เนยี และโปแลนด์ ขณะเดยี วกนั ผชู้ นะสงครามโลกครงั ที 1 ไดม้ กี าร กอ่ ตงั สนั นบิ าตชาติ เปนองคก์ ารทมี สี มาชกิ หลายประเทศ โดยมจี ุดประสงคอ์ ยูท่ กี ารแกไ้ ขปญหาระหวา่ ง ประเทศดว้ ยวธิ กี ารทางการทตู สหรฐั อเมรกิ าทไี ดเ้ ขา้ รว่ มรบ กา้ วขนึ มาเปนมหาอํานาจโลกเสรเี คยี งคกู่ บั อังกฤษและฝรงั เศส สว่ นรสั เซยี กลายเปนมหาอํานาจโลกสงั คมนยิ ม ตอ่ มาสามารถขยายอํานาจไปผนวก กบั แควน้ ตา่ ง ๆ เชน่ ยูเครน เบลารสุ ฯลฯ จงึ ประกาศจดั ตงั สหภาพโซเวยี ต (Union of Soviet Republics -USSR) ในป ค.ศ. 1922 1 กอ่ ใหเ้ กดิ ความเสยี หายแกป่ ระเทศคสู่ งครามทงั 2 ฝาย 2. ประเทศผแู้ พ้ สงครามถกู บงั คบั ใหท้ ําสนธสิ ญั ญา ไดแ้ กส่ นธสิ ญั ญาแวรซ์ ายส์ ทํากบั ประเทศเยอรมนั สนธสิ ญั ญาตรี อานอง ทํากบั ประเทศฮงั การี สนธสิ ญั ญาเนยยี ทํากบั ประเทศบลั แกเรยี สนธสิ ญั ญาเนยยี ทํากบั ประเทศบลั แกเรยี สนธสิ ญั ญาแซงตแ์ ยรแ์ มง ทํากบั ประเทศออสเตรยี สนธสิ ญั ญาแซฟส์ ทํากบั ประเทศ ตรุ กี 3.มคี ําแถลงการณ์ 14 ประการของประธานาธบิ ดวี ูดโรล์ วลิ สนั นาํ ไปสกู่ ารตงั องคก์ ารสนั นบิ าตชาติ (อเมรกิ าไมเ่ ขา้ รว่ ม/และไมม่ กี ําลงั ทหาร)

(3) องค์การสันนิบาตชาติ เปนองคก์ ารระหวา่ งประเทศตงั ขนึ ใน ค.ศ. 1919 จากการประชุมสนั ตภิ าพปารสี ของประเทศผชู้ นะสงคราม โลกครงั ทหี นงึ เพอื ปองกนั สงครามและความขดั แยง้ ในอนาคต โดยการไกลเ่ กลยี ขอ้ พพิ าทระหวา่ งประเทศ ดว้ ยการเจรจาและการทตู รวมทงั พฒั นาความเปนอยูข่ องมนษุ ย์ เชน่ สทิ ธแิ รงงาน ทาส ยาเสพตดิ การคา้ อาวุธ ซงึ นบั เปนองคก์ ารระหวา่ งประเทศองคก์ ารแรกทมี ภี ารกจิ ในดา้ นนี อยา่ งไรกด็ เี นอื งจากสนั นบิ าตไมม่ ี กองกําลงั ของตวั เอง จงึ ตอ้ งพงึ พาชาตมิ หาอํานาจในการดาํ เนนิ การตามคําสงั สนั นบิ าตชาตจิ งึ ลม้ เหลวใน การปองกนั สงครามโลกครงั ทสี อง และเมอื สงครามจบถกู ยุบไปและแทนทดี ว้ ยสหประชาชาตกิ ระทงั ปจจุบนั

(4) หลัก14ประการ 4 ตลุ าคม ค.ศ. 1918 เยอรมนไี ดส้ ง่ คํารอ้ งขอยุตสิ งครามไปยงั วูดโรว์ วลิ สนั ประธานาธบิ ดขี องสหรฐั ในขณะ นนั วูดโรว์ วลิ สนั ไดย้ นื เงอื นไขในการยุตสิ งคราม 14 ขอ้ โดยไมไ่ ดป้ รกึ ษากบั ฝายพนั ธมติ ร14 ขอ้ โดยไมไ่ ด้ ปรกึ ษากบั ฝายพนั ธมติ ร 1. หา้ มทําสนธสิ ญั ญาลบั ระหวา่ งประเทศ 2. เสรภี าพทางทอ้ งทะเลแมใ้ นยาม สงคราม 3. การคา้ เสรรี ะหวา่ งประเทศ 4. การลดอาวุธ 5. แกไ้ ขการอ้างสทิ ธอิ าณานคิ ม 6. เยอรมนตี อ้ ง ถอนตวั ออกจากดนิ แดนของรสั เซยี 7. อิสรภาพของเบลเยยี ม 8. ตอ้ งคนื แควน้ อัลซคั – ลอรเ์ รนใหฝ้ รงั เศส 9. ตอ้ งปรบั พรมแดนของอิตาลี 10. ใหโ้ อกาสปกครองตนเอง แกจ่ กั รวรรดอิ อสเตรยี – ฮงั การี 11. ตอ้ งฟนฟู รฐั บอลขา่ น และเซอรเ์ บยี ตอ้ งมที างออกทะเล 12. ประชากรทไี มใ่ ชช่ าวเตริ ก์ ในจกั รวรรดติ รุ กตี อ้ งเปนอิสระ 13. สรา้ งโปแลนดข์ นึ ใหม่ 14. ตอ้ งจดั ตงั องคก์ ารระหวา่ งประเทศ


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook