Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore ว่าที่ครูสังคม 65

ว่าที่ครูสังคม 65

Published by Guset User, 2022-07-19 07:10:11

Description: หนังสือแนะนำเพื่อนและอาจารย์ที่ปรึกษา
ว่าที่ครูสังคมศึกษา ห้อง 1

Keywords: สาขาสังคม,ครูสังคม,นักศึกษา65,มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

Search

Read the Text Version

แนะนำเพื่อนและ อาจารย์ที่ปรึกษา ว่าที่ครูสังคมศึกษา ห้อง 1

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์

ไม่มีฝัน ฝันใด สำเร็จได้ ถ้าไม่ลงมือทำ นางสาวกฤษดาภรณ์ อินต๊ะมัง ( อัง ) สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 รหัส65181100101

ฐฐาานนขขอองงชบี้วาินต​คคืืออ​​อกิฐารศึกษา นายก้องภพ​แซ่ม้า ( ก้อง ) สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 รหัส​65181100102

ชีวิตมันอาจจะยาก แต่เราไม่จำเป็นต้อง ลดคุณค่าและความเชื่อมั่นของตนเอง นางสาวกาญจนา พุทธิมา ( หนูนา ) สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 รหัส 65181100103

จุดประสงค์ของการเรียนรู้คือ การเติบโตและจิตใจคนเราก็สามารถ เติบโตได้เสมอตราบเท่าที่เรายังมีชีวิต นางสาวกาญชนก สีสด ( นุ่น ) สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 รหัส65181100104

เธอเป็นดอกไม้ที่สวยไม่หยุด และเป็นที่สุดในแจกัน นายกิติพงศ์ กอนแสง ( ไนท์ ) สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 รหัส 65181100105

ไม่มีบทเรียนไหนที่สอนเราเท่ากับบท เรียนที่เราเคยเจอมาด้วยตัวเอง นางสาวแคทคริยา แสนใจ ( ฝ้าย ) สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 รหัส65181100106

เข้าเรียนทุกคาบ เเต่ไม่ทราบอะไรเลย นางสาว จรินทร์ ใจศิล ( น้ำฝน ) สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 รหัส 65181100107

ชีวิตมันอาจจะยาก แต่เราไม่จำเป็นต้อง ลดคุณค่าและความเชื่อมั่นของตนเอง นางสาวจิตณธนัน มาแก้ว ( มาย) สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 รหัส 65181100108

รักตัวเองในวันพรุ่งนี้ให้มากกว่าวันนี้ นางสาวฉัตรชฎา เสมอใจ ( โมบาย ) สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 รหัส 65181100109

สิ่งสำคัญคือ ไม่ได้อยู่ที่คนเราเกิดมา เป็นอะไร แต่อยู่ที่เติบโตขึ้นมาเป็นอะไร นางสาว ชญานี ยอดจิตรใจ ( หญิง ) สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 รหัส 65181100110

ความพยายามไม่เคยทำให้ใครพ่ายแพ้ ความท้อแท้ก็ไม่เคยทำให้ใครชนะ นางสาวชนิษฐา เถมินพนา ( นิช ) สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 รหัส 65181100111

จงอดทนต่อสิ่งเลวร้ายที่เกิดกับเรา เมื่ อผ่านไปได้มันจะเป็นเรื่องที่เล็ก สำหรับเรา นางสาวชลธิชา กันธิยาใจ ( นุ่น ) สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 รหัส:65181100112

อดีต คือความฝัน ปัจจุบัน คือความ จริง อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน นายณภัทร เดี่ยวตระกูล ( แบงค์ ) สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 รหัส 65181100113

อย่าคิดว่าทำไม่ได้... ถ้ายังไม่ลงมือทำ นางสาว ทิพย์นภา สูงพนาดอน ( ทิพย์ ) สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 รหัส 65181100114

กลับไปมอง อย่ากลับไปเดิน นางสาวธมลวรรณ ยศวงค์ ( ออม ) สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 รหัส 65181100115

ความสำเร็จ คือ การก้าวเดินจากความ ล้มเหลวหนึ่งสู่อีกความล้มเหลวหนึ่ง โดยไม่สูญสิ้นซึ่งแรงศรัทธา นางสาวธิดารัตน์ แสนพรม ( จอย ) สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 รหัส 65181100116

ขึ้นชื่อว่าชีวิตจะให้ราบรื่นไม่มีอุปสรรค เลยนั้นคงเป็นไปไม่ได้ถ้าเหนื่ อย..ท้อแท้ ทนไม่ไหวจริงๆ ก็ให้ภาวนาว่า อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ผ่านมาเดี๋ยวก็ผ่านไป นายนรภัทร จันทร์แว่น ( ตั้น ) สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 รหัส 65181100117

ถ้าล้มเราอาจจะได้แผล ถ้ายอมแพ้เรา อาจจะไม่ได้อะไรเล นางสาวนวลพรรณ นภาประสาทพร ( พลอย ) สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 รหัส 65181100118

ชีวิตเป็นของเรา อย่าให้คนอื่นมาบงการ นางสาวปาลิดา ตาวี ( เปีย ) สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 รหัส 65181100119

ทำแล้วเสียใจ ยังดีกว่าเสียใจที่ไม่ได้ทำ นางสาว พนิดา สุขใจ ( ดา ) สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 รหัส 65181100120

Never gonna give you up, Never gonna let you down. นายภูมิทักษ์ มณฑารัตน์ ( โย ) สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 รหัส 65181100121

อย่าใช้คำว่า\"พรุ่งนี้\"มาให้ความหวังตัวเอง จงทำ\"วันนี้\"ให้ดีที่สุด นายวศิน เชื้อสามารถ ( กอล์ฟ ) สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 รหัส 65181100122

หมากรุกจะเดินยังต้องคิด หมากชีวิตจะเดินโดยไม่คิดได้อย่างไร นางสาวศศิกานต์ คำมงคล ( แก้ม ) สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 รหัส 65181100123

อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยเสียเปล่า นางสาวศุจินันท์ เป็กปันคำ ( องุ่น ) สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 รหัส 65181100124

คิดบวก ไม่ได้เป็นการหลอกตัวเองว่าไม่มี ปัญหาเเต่สอนให้เรา มีความสุขได้ภายใต้ ปัญหาที่ที่อยู่ นายศุภฤกษ์ มณีชัย ( ภูมิ ) สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 รหัส 65181100125

ลาออกแล้ว นางสาวสริญญา นภาทวีสุข สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 รหัส 65181100126

อย่าเอาความสุขของตัวเองไปผูกไว้กับคนอื่ น จงมีความสุขให้ได้ด้วยตัวเอง นางสาวสุธาศิณี บุญทอง ( เค้ก ) สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 รหัส 65181100127

ชีวิตคนเราไม่ได้ง่าย มันท้าทายเสมอ นางสาวสุพรรษา วิเศษนที ( มุก ) สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 รหัส 65181100128

บันไดสู่ความสำเร็จ ประเมินจากความมุ่ง มั่นที่แรงกล้า ความฝันที่ท้าทาย และวิธีการรับมือกับความล้มเหลวในชีวิต นางสาวสุพิชญา คนหลัก ( ปรางค์ ) สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 รหัส 65181100129

ถนนเเต่ละสาย มีจุดหมายไม่เหมือนกัน นางสาว อินทิรา น้อยราช ( นิดหน่อย ) สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 รหัส 65181100128

ขอบคุณค่ะ


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook