Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore birthstone

birthstone

Published by def_deffy_123, 2020-05-07 23:12:02

Description: 36

Search

Read the Text Version

BIRTHSTONE GUIDE characterdesign

มกราคม

กาเนทGarnet สญลกั ษณแ หงนักรบ ชอ : กาเนท (Garnet) ลกั ษณะ : สแ ดงไปจนถึงแดงก่ำ คาเเรคเตอร : นกั รบ ราศ : มงั กร เครื่องหมายราศ : แพะทะเล 2

กาเนท เปน เครื่องรางคท ช่ี าวตะวันตกสมยั โบราณมกั นำพกติดตวั เวลาไปออกรบ ชาวตะวันตกเชอวา กาเนทจะนำชยชนะมาใหและชวยฟนฟูรางกายเกยี่ วกบั ระบบไหลเวยี นของเลอื ด

กมุ ภาพนั ธ

อเมทสิ ตAmethyst สญ ลักษณแหงการนอนหลบั ฝนดี ชอ : อเมทิสต (Amethyst) ลักษณะ : สมว ง คาเเรคเตอร : นักเวทย ราศ : กมุ ภ เครื่องหมายราศ : คนถือหมอน้ำ

อเมทิสตส มีพลงั ทีสามารถคอยปด เปาสง ชวราย ชาวตะวนั ตกมกั นยิ มนำอเมทิตสมาวางไวใตห มอน เชอวา จะทำใหนอนหบั ฝนดี

มนี าคม

อความารนีAquamarine สญลกั ษณแ หง ทองทะเล ชอ : อความมารีน (Aquamarine) ลกั ษณะ : สฟ า น้ำทะเล คาเเรคเตอร : ผพู ทิ ักษ ราศ : มนี เครื่องหมายราศ : ปลา

ชาวตะวันตกมีความเชอวา อความารีนเปน นำ ตาของนางเงอื กทำหนา ที ปกปองคุมครอง คอยสอ สารกับสง ศกดสิ ทธทิ างทะเล ชว ยบรรเทาอาการเมาคลนื นำพาทรพั ยส นทเี กียวของกับทะเลมาให

เมษายน

เพชรDiamond สญ ลักษณแ หง การเปนผูนำ ชอ : ไดมอน (Diamond) ลักษณะ : สใส แวววาวประกายสร งุ คาเเรคเตอร : ราชน ี ราศ : เมษ เครือ่ งหมายราศ : แกะ

เพชร เปน อัญมณที ่แี ข็งแกรง มากทส่ี ดุ แสดงถึงความร่ำรวย มั่งคัง่ และความเปนผนู ำ ชาวตะวนั ตกสมยั กอ นจงึ มักนยิ มมาประดำบนมกุฏของกษัตริย

พฤษภาคม

มรกตEmerald สญลกั ษณแ หงความอดุ มสมบูรณ ชอ : มรกต (Emerald) ลกั ษณะ : สเขียว คาเเรคเตอร : ภตู ิ ตน ไม ราศ : พฤษก เคร่อื งหมายราศ : ววั

มรกต เปน อญั มณีของความอุดมสมบูรณ ร่ำรวย รม เยน็ ชาวตะวันตกจึงมกั นำมาเปนเครือ่ งรางคใ นกจิ กรรมตางๆท่เี กี่ยวกับธรรมชาตแิ ละการเพาะปลกู

มถิ นุ ายน

Peไaขrl ม กุ สญ ลักษณแ หงความบรสิ ทุ ธ ไรเ ดียงสา ชอ : ไขมกุ (Pearl) ลกั ษณะ : สข าวขนุ คาเเรคเตอร : เดก็ ฝาแฝด ราศ : เมถนุ เครอ่ื งหมายราศ : คนคู

ไขม ุกเปนสญลักษณข องความบริสุทธไิ์ รเ ดยี งสา ชาวตะวนั ตกเชอ วา ไขม ุกเปน ของที่มคี วามบรสิ ุทธ เพราะมสี ขาวนวล อกี ทง้ั ยังเชอ วา ไขม กุ เปนหยดน้ำตาที่เกดิ จากความปติยินดขี องเทพธดิ า

กรกฏาคม

ทRubบัy ทมิ สญ ลักษณแหงความความรกั ชอ : ทับทิม(Ruby) ลกั ษณะ : แดง คาเเรคเตอร : ควิ ปด ราศ : กรกฏ เคร่อื งหมายราศ : ปู

ทบั ทมิ ถือไดวาเปน ราชนขี องอัญมณีมคี วามแข็งแกรง รองจากเพรช มักนยิ มใชกนั ในชนชน สงู เชนประดบั รว มกบั การแตงกายของราชวงศ ชาวตะวันตกเชอวา ทบั ทมิ จะทำใหส มหวังในความรัก จึงมักถกู นำมาเปน แหวนเพ่อื ใชใ นพิธแี ตง งานและเปน อัญมณีแหงความรกั

สง หาคม

เพริดอตPeridot สญลักษณแ หง การเดนิ ทาง ชอ : เพรดิ อต (Peridot) ลักษณะ : สเ ขียวเหลือง คาเเรคเตอร : นักผจญภยั ราศ : สง ค เครอื่ งหมายราศ : สงโต

เพรดิ อต เปนสญ ลักษณข องการเดนิ ทางเพริดอตสามารถเรอื งแสงในที่มดื ได ชาวตะวนั ตกสมัยกอ นเชอ วา เพริอตสามารถขับไลภูตผิ ปี ศาจได จึงมกั นำเพรดิ อตตดิ ตวั เวลาเดนิ ปา หรอื เดินทางเวากลางคืน

กนั ยายน

ไพลนิBlue Sapphire สญ ลกั ษณแหง คุณธรรม ชอ : ไพลิน (Blue Sapphire) ลักษณะ : สน ำ้ เงิน คาเเรคเตอร : นักบวช แมช  ราศ : กันต เครอ่ื งหมายราศ : หญงิ พรหมจรรย

ไพลนิ เปนศลาฤกษท สี่ องของกรงุ เยรซู าเลม็ ใหมในวิวรณข องพระองค ซง หมายถึงความสงู สงของการไดข้ึนสวรรค เปนความเชอของชาวตะวันตก ในศาสนาคริสต มกั ถูกนำมาใชใ นพธิ ที ี่เกย่ี วของกบั ศาสนา

ตลุ าคม

Opal โอปอล สญลักษณแ หงความหวัง ชอ : โอปอล (Opal) ลักษณะ : โปรง ใสมีประกลายสร งุ คาเเรคเตอร : นกั พยากรณ ราศ : ตลุ ย เครื่องหมายราศ : ตราชง

โอปอล เปนอญั มณีแหงความหวัง ความปรารถนา ชวยเสรมิ สรางความส�เรจ็ ชาวตะวนั ตกมักใชอ ปอลรว มกบั การทำนาย และการพยากรณต างๆ เสริมพงั ใจ และความหวัง

พฤศจิกายน

โทแพซTopaz สญลักษณข องไฟและพระอาทิตย ชอ : โทแพซ (Topaz) ลักษณะ : สสมเหลือง คาเเรคเตอร : แมงปองไฟ ราศ : พิจิก เคร่ืองหมายราศ : แมงปอง

โทเพส มาจากภาษาสนสกฤต ทแ่ี ปลวาไปชาวตะวนั ตกเชอ วา ไฟเปนสงท่นี ำมาซง ความเจริญรุง เรือง การเตบิ โต และยังเปน สญ ลักษณของพระอาทิตยอกี ดว ย

ธนั วาคม

เทอรคอยซTurquoise สญ ลกั ษณแหงทองฟา ชอ : เทอรคอยซ (Turquoise) ลักษณะ : ฟา อมเขยี ว เขียวขี้นก คาเเรคเตอร : นกั ลา สตว ราศ : ธนู เครอ่ื งหมายราศ : คนยงิ ธนู

ชนเผาพ้ืนเมืองของชาวตะวนั ตกเชอ วา เทอควอยซเปนสญลักษณ ของความรุงเรอื ง ใชประกอบพิธีกรรมตาง ๆ เชน พธิ เี รียกฝน แะใชเ ปนเครือ่ งรางคใ นการลาสตว


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook