Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore itw51_manual

Description: itw51_manual

Search

Read the Text Version

คมู ือการใชงานโปรแกรมทะเบยี นนกั ศึกษาสายสามัญ ตามหลกั สูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศกั ราช 2551 (ITW51) กลุม แผนงาน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ

สารบัญ หนา 1 เรอื่ ง 5 บทท่ี 1 การตดิ ตงั้ โปรแกรม 10 บทท่ี 2 การใชง านโปรแกรม 20 บทที่ 3 การตงั้ คาตวั แปรระบบและตารางรหัส 26 บทที่ 4 การบันทึกประวตั ินักศกึ ษา 29 บทที่ 5 การจัดกลมุ นกั ศกึ ษา 34 บทท่ี 6 การลงทะเบียนเรียนและรักษาสภาพ 39 บทที่ 7 การบนั ทึกการทาํ กิจกรรม 41 บทท่ี 8 การประเมนิ คณุ ภาพการศกึ ษานอกระบบระดบั ชาติ 46 บทที่ 9 การจัดสนามสอบ 52 บทที่ 10 การบนั ทึกคะแนนสอบ 57 บทท่ี 11 การตรวจสอบนกั ศกึ ษาที่จบหลกั สตู ร 62 บทท่ี 12 การจัดการเกย่ี วกับขอมูลนกั ศึกษาทจ่ี บหลักสตู ร/หมดสภาพ 65 บทท่ี 13 ระบบสอบถามขอ มูลนักศึกษา 73 บทที่ 14 สถิติ 76 บทท่ี 15 ขอมูลผคู าดวาจะจบ 84 บทที่ 16 ผลการเรียนเฉลีย่ และคาเปอรเซ็นไทล บทที่ 17 การพิมพรายงาน 135 บทที่ 18 การบาํ รุงรกั ษาระบบ

บทท่ี 1 การตดิ ต้งั โปรแกรม การติดตั้งโปรแกรม โปรแกรมทะเบียนนักศกึ ษาสายสามัญ หลักสูตรการศกึ ษานอกระบบระดบั การศกึ ษาข้นั พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 หรือโปรแกรม ITW51 พฒั นาดว ยโปรแกรม Visual Foxpro 9.0 บน ระบบปฏิบัตกิ าร Windows XP ดังนนั้ จงึ แนะนาํ ใหล งเครือ่ งที่เปน Windows XP ขน้ึ ไป และไดท ดสอบ ลงบน Windows 7 สามารถใชงานได อาจจะมีขอความเตอื นเร่ืองความปลอดภัยระหวา งการติดตง้ั โปรแกรม ITW51 สามารถลงในเครอ่ื งเดียวกันกบั โปรแกรม ITW ของหลักสูตรเกาหรือ หลักสูตร 51 นาํ รองได แตตอ งลงใน folder ที่คนละช่อื กับโปรแกรมรนุ กอนๆ โดยชอื่ folder ท่กี าํ หนดไว เรม่ิ ตน ในการติดต้งั โปรแกรมจะช่ือ “ITW51 2.0” สว นโปรแกรม ITW จะกําหนดคา เร่มิ ตนไวช ื่อ ITW และโปรแกรม ITW51 รนุ นาํ รองกําหนดไวชือ่ ITW51 เน้อื ทขี่ องฮารดดิสกท ่ใี ชใ นการลงโปรแกรมประมาณ 23 MB และตองติดตั้ง driver ของ เครอ่ื งพิมพอ ยา งนอ ย 1 ชนิดถึงแมวา จะไมม เี ครอ่ื งพมิ พต ออยู ไมเ ชน น้นั จะมีปญ หาเรือ่ งดรู ายงานทาง หนา จอ การติดต้ังโปรแกรมทะเบียนนักศกึ ษา มีลําดบั ข้ันตอนการติดตัง้ ดังนี้ 1. ใสแผน CD โปรแกรม ITW51 เขา ไปในไดรฟซ ีดี 2. ดบั เบิ้ลคลกิ ลงบนไอคอน My Computer 3. ดบั เบิ้ลคลิกไดรฟท่ีมีแผนซีดีอยู 4. ดบั เบลิ้ คลิกที่ไอคอนทชี่ ่ือ setup (หรือ setup.exe) ถา ขึ้นขอความดงั รูป แสดงวามีโปรแกรมลง อยูแลว ให uninstall โปรแกรมออกกอนท่ีจะลงโปรแกรมใหม ซงึ่ จะกลาวถึงการ uninstall ใน หัวขอถัดไป 5. หนาแรกของโปรแกรมติดตง้ั จะข้นึ เปน welcome ตามดวยลิขสทิ ธ์ิโปรแกรม ใหคลิกปุม next ไป หนาถัดไป 1

6. ตอ ไปเปนหนาทใ่ี หเ ลือกวาจะลงโปรแกรมท่ี folder ใด โดยโปรแกรมตั้งคา เรมิ่ ตน เปน ชือ่ “ITW51 2.0” ซ่งึ สามารถเปลี่ยนไดโดยคลิกท่ีปุม Change… (แนะนาํ ถาตอ งการเปล่ยี นช่ือ folder ใหแ กช่อื folder ในชอง folder name จะสะดวกกวา ) เม่ือเลอื ก folder เสร็จแลว คลกิ ท่ีปุม next เพื่อไปหนาถดั ไป 7. คลกิ ท่ีปุม Install เพื่อเร่ิมทําการติดตั้งโปรแกรม 2

8. เมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบรอยแลว คลิกท่ีปุม Finish 9. หลงั การติดต้ังเสรจ็ จะได icon ทีช่ ่ือ “ITW51 2.0” ท่ี Desktop ของ Windows และเมนใู หมท่ีช่ือ ITW51 2.0 สําหรบั ใชเ รียกโปรแกรมหรือถอนการติดตง้ั โปรแกรม หมายเหตุการตดิ ตั้งโปรแกรม การ INSTALL โปรแกรมทะเบยี นนักศกึ ษา ก็ไมม ีการทับหรอื ลบแฟมขอมลู นักศกึ ษาเดิมที่มีอยู ยกเวน ขอมลู เก่ียวกบั ระบบ เชน ชื่อสถานศกึ ษา (Center.*) แบบฟอรม ตางๆ (*.frx, *.frt) ขอมูลผใู ช (User.*) เมอ่ื ติดตั้งโปรแกรมเสร็จแลวสามารถใชงานไดเลย ไมจ ําเปนตอง restart เครือ่ งใหม 3

การถอนการตดิ ตง้ั โปรแกรม (Uninstall) เปนการลบไฟลท เ่ี คยติดตงั้ โปรแกรมออกท้งั หมด ยกเวน ขอมูลนักศึกษาทีล่ งเพม่ิ เติมหลังจาก ติดต้ังโปรแกรมไปแลว จะไมถูกลบ ทําได 2 วิธีคือ 1. เรยี กโปรแกรม uninstall ของ ITW51 ไปที่ Start -> Programs -> ITW51 2.0 -> Uninstall ITw51 2.0 โปรแกรมจะขึ้นหนาจอยนื ยันใหค ลิกปมุ Yes 2. เรยี ก Add or Remove Programs ของ control panel เลือกโปรแกรม Itw51 2.0 แลว คลิก ท่ปี ุม Remove โปรแกรมจะขนึ้ มาถามยืนยนั ใหคลิกปมุ Yes 3. การถอนการติดตงั้ โปรแกรมทะเบยี นนักศกึ ษารนุ ใดรุนหน่งึ ในกรณีที่เคร่ืองนั้นลง โปรแกรมหลายรุนในเคร่ืองเดียวกัน อาจจะมีผลการทาํ งานของโปรแกรมอกี รุนเพราะมีการใช โปรแกรมบางตัวรว มกันเชนในสว นทเ่ี ปน ตารางขอมูลหรือการบบี อัดไฟลต อนทํา backup หรือ restore ถาเจอปญหาดังกลาว ให uninstall ITW51 และลงโปรแกรมใหม 4

บทที่ 2 การเรยี กใชง านโปรแกรม กอนเรียกใชง านโปรแกรมตองตรวจสอบความละเอียดจอภาพกอนใชง าน เนื่องจากโปรแกรมรุน นพี้ ฒั นาบนเครื่องทีห่ นา จอต้ังคา ความละเอยี ดไวที่ 1280x800 ดังนน้ั ควรตัง้ คาใหใ กลเ คียงกนั ไมเ ชนน้นั อาจจะมปี ญหาการแสดงหนา จอไมถ ูกตอง หรอื ขอมลู ท่ีแสดงบนหนา จอไมครบถว นได วิธีการตง้ั คา ความละเอยี ดหนา จอมีดังนี้ 1. คลกิ ขวาตรงพ้ืนทว่ี างของ desktop บน windows แลวคลกิ เลอื กเมนู Properties 2. กดที่แถบ settings คลิกที่แถบเล่ือนตรง Screen Resolution ปรับใหเ ปนคา ที่ใกลเคียง 1280x800 เสรจ็ แลว คลิกท่ีปุม OK 5

การเปด โปรแกรม สามารถเรียกไดจ ากเมนูของ windows โดยกดที่ปุม Start -> ITW51 2.0 หรือดับเบิลคลกิ ท่ี icon บน desktop กไ็ ด การเขาโปรแกรม เม่อื เรียกโปรแกรมแลว จะขึ้นหนา จอมาใหใ สร หัสผใู ชและรหัสผา น เร่ิมแรกจะมรี หัสผูใชอ ยู 2 รหัส คอื USER รหัสผา น USER เปนผูใชระดับธรรมดา ไมสามารถกาํ หนดสิทธิการใชงานหรือเพ่ิมผูใช ในระบบได รหสั ผใู ชอกี อนั คือ ADMIN รหัสผา น ADMIN เปนรหัสสาํ หรบั ผูดูแลระบบ เมื่อเรม่ิ ใชง าน โปรแกรมผูดูแลระบบควรเปล่ียนรหัสผาน (ศกึ ษาจากคูมอื ในหัวขอ ความปลอดภัยขอบระบบ) และ กําหนดรหัสประจําตัว รหสั ผานใหก ับผใู ชคนอื่น สามารถเลือกจดจาํ รหสั ผูใชเพ่ือขึ้นรหัสผูใ ชเดิมทกุ คร้ังท่ีlogin ได กด enter หรอื คลิกที่ปุมเขา โปรแกรมเพ่ือเขาใชง านโปรแกรม ถารหัสผานไมถกู ตอง ควรตรวจสอบกอนวาคยี เ ปน ภาษาไทยอยู หรือไม 6

เมื่อเขาสโู ปรแกรมครั้งแรก จะปรากฏหนา จอเปล่ียนสถานศกึ ษาปจจบุ นั ใหใ สร หัสสถานศกึ ษา 10 หลักของทา น ถา ไม สามารถจาํ ไดใ หใ สรหัส 4 หลกั เดิมไดหรือสามารถปมุ เพ่ือคนหารหัสสถานศึกษา เสร็จแลว กดปุมตกลงหรือกดคีย enter เพอ่ื เขาสหู นา จอหลักของโปรแกรม การใชง านโปรแกรม หนา จอหลกั ของโปรแกรมประกอบดว ย เมน(ู menu) และ แถบเครื่องมือ(toolbar) เมนู การเขา สูเมนูสามารถใชเมาสหรือกดคีย alt ตามดว ยหมายเลขทนี่ าํ หนา เมนกู ็ได เมนหู ลักประกอบไปดว ย 1. ขน้ั ตอนการดําเนนิ งาน 2. ตวั แปรระบบ 3. ตารางรหสั 4. บาํ รงุ รกั ษาระบบ 7

หนาจอดานลา งเปน ขอมูลเกี่ยวกบั รุน ของโปรแกรม สถานศึกษาปจจุบัน และรหัสผูใชปจจุบนั แถบเคร่อื งมือ เปน แถบท่ีอยูดานลางเมนู ประกอบดว ยชองตัวเลือกและปุมตางๆเพือ่ ชว ยใหใ ชงานไดร วดเรว็ ขนึ้ ซ่งึ การทํางานจะเหมือนกบั หวั ขอทเ่ี ลือกจากเมนู ถา มีการกาํ หนดสิทธิการใชงานของโปรแกรมโดย ปดเมนูบางเมนูไมใ หผ ใู ชบางคนใชงานได แถบเครอื่ งมือทส่ี มั พันธกบั เมนทู ี่ถูกปดจะมผี ลใหไมสามารถ กดใชง านไดดวย Œ•Ž ••‘ ’ “ ”• แถบเคร่ืองมอื ดานซา ยมือประกอบดว ยปุม ดงั นี้ 1. ปุม บันทกึ ประวตั ินักศึกษา 2. ปมุ บันทึกลงทะเบยี นเรียน 3. ปมุ เพ่ิม/ถอนการลงทะเบียน 4. ปุมบนั ทึกคะแนนรายคน 5. ปุมบนั ทกึ คะแนนรายวิชา 6. ปมุ ตรวจสอบผจู บ 7. ปุมสอบถามขอมูล 8. ปุม รายงานตา งๆ 9. ปุมสํารองขอ มูล 10. ปุมสงออกขอมลู สว นแถบเคร่ืองมือดา นขวามอื ประกอบดว ย 1. ชอ งระดับการศึกษาปจจุบัน สามารถเปล่ียนระดบั ไดโดยกดปุมลูกศรที่อยูข า งชอ งระดับ การศึกษา 2. ชอ งภาคเรียนปจ จุบัน สามารถเปลี่ยนไดโ ดยคียภาคเรยี นท่ีตองการในชอง หรอื กดปมุ ลูกศร ข้นึ /ลงเพื่อเปล่ียนภาคเรียน การนําขอมลู เขา เริ่มแรกโปรแกรมจะมขี อมูลของสถานศกึ ษาทดสอบรหสั 1299999999 มาให ถาตองการใช ขอมลู จากโปรแกรม ITW51 รนุ 2.0 วนั ท่ี 1 มี.ค. 53 ให backup ขอมลู แลวนําขอ มูลทไี่ ดม า restore เขา โปรแกรม สว นขอมูลของโปรแกรมหลักสูตร 51 นาํ รองท่เี ริ่มใชเมื่อภาคเรียน 52/1 จะไมสามารถนํา ขอมลู เขา มาใชก บั โปรแกรมรนุ นี้ได 8

วธิ ีนําขอมูลเขา ใหไปที่เมนู บํารุงรักษาระบบ → 6. ดึงขอมูลสํารอง(restore) ใสรหสั สถานศกึ ษา ระดับการศึกษา ระบุทอ่ี ยูของแฟมขอมลู ท่ี backup มา และกดปุมทาํ งาน 9

บทที่ 3 การตั้งตัวแปรระบบและตารางรหสั เมื่อตดิ ตั้งโปรแกรมทะเบียนนกั ศึกษาแลว กอนใชงานโปรแกรม ทา นจะตองตรวจสอบคาตัว แปรระบบและตารางรหัสกอนวาถกู ตอ งตรงตามเกณฑของหลกั สูตรหรือไม โปรแกรมนแ้ี ตล ะ สถานศกึ ษาจะมคี า ตวั แปรระบบและตารางรหัสไมป ะปนกัน ดังนั้นหากทา นส่ังใหโปรแกรมเปลย่ี น การทาํ งานจากสถานศกึ ษาเดิมไปเปนสถานศกึ ษาอน่ื คาของตวั แปรระบบและตารางรหัสอาจจะ เปลี่ยนไป การตั้งคาตวั แปรระบบ การตงั้ คา ตัวแปรระบบดําเนนิ การดงั น้ี เลอื กเมนตู วั แปรระบบ จะมีแถบเมนูใหเ ลือกอกี 3 เมนู คือ ระเบยี บและขอ กาํ หนด การวัดผลและประเมินผล เกณฑการจบ ระเบยี บและขอกําหนด 1. เลือกเมนู ระเบยี บและขอกําหนด 10

2. กรอกคา อายุวชิ าผา น ใชส าํ หรบั ตรวจสอบภาคเรยี นของผลการเรยี นแตล ะวชิ า วาหมดอายแุ ลว หรือยัง 3. กรอกคาจํานวนภาคเรยี นท่ตี อ งรกั ษาสภาพติดตอกนั ถาไมม ีการลงทะเบยี น ไมเ ชนนั้นจะถือวา เปน นักศึกษาหมดสภาพ 4. กรอกรายละเอยี ด วันเปดภาคเรยี น วนั อนมุ ตั กิ ารจบ เพ่ือใชบ นั ทกึ วันที่จบของ นักศึกษาในการตรวจสอบผจู บหลกั สูตร โดยใสเ ฉพาะวันท่ีและเดอื น 5. คลกิ บันทึก เพื่อเกบ็ ขอมูล หรือถาตองการแกไขขอมลู อนื่ ๆใหค ลกิ แถบเมนู ถัดไป การวัดและประเมนิ ผล 1. เลือกเมนู การวัดและประเมินผล 2. กรอกรายละเอยี ดสัดสวนคะแนนเกบ็ และคะแนนปลายภาค 3. กรอกเกณฑก ารตัดสนิ คะแนนปลายภาค 4. คลกิ บนั ทกึ เพอ่ื เกบ็ ขอมลู หรอื ถาตองการแกไขขอมูลอน่ื ๆใหคลิกแถบเมนู ถดั ไป 11

เกณฑการจบ 1. เลอื กเมนู เกณฑก ารจบ 2. กรอกจาํ นวนหนวยกิตของหมวดวิชาบังคับ หมวดเลอื ก 3. กรอกจาํ นวนภาคการศกึ ษาทต่ี องเรียนจนจบหลกั สูตรยกเวน มีการเทียบโอน 4. กรอกจํานวนชว่ั โมงกิจกรรม กพช.ที่ตองทําอยางนอ ยถงึ จะจบหลกั สูตร 5. คลิกท่ชี อ งการประเมนิ คณุ ธรรม ตอ งไดระดับพอใชขึน้ ไปถึงจะจบหลักสตู ร 6. คลกิ ที่ชองการประเมนิ คุณภาพการศึกษานอกระบบระดบั ชาติ ตอ งเขารบั การ ประเมินถึงจะจบหลกั สตู รได แมวาคะแนนจะผานหรอื ไมก็ตาม 7. คลกิ บันทกึ เพ่อื เก็บขอ มูล คลิก ออก 12

การเปลี่ยนสถานศกึ ษาปจจุบนั 1. เลอื กเมนู ตัวแปรระบบ ไปทข่ี อ 2. เปลีย่ นสถานศึกษาปจจบุ ัน 2. กรอกรหสั สถานศกึ ษาที่ตอ งการเปลีย่ น สามารถใสรหัส 4 หลักเดิมได โดย โปรแกรมจะเปล่ียนเปนรหัส 10 หลักใหมใ ห ทัง้ นี้ตอ งกําหนดรหัส 4 หลักเดิม ในตารางรหัสไวกอ น 3. หรือคลิกทป่ี มุ จะข้นึ ตารางรหัสมาใหเลือกหรือคน หาสถานศึกษาได โดย ใสช อื่ ในชองชอ่ื สถานศึกษาแลว กดคยี  enter วิธีเลอื กสถานศึกษาใหก ดลกู ศร เลอ่ื นตําแหนงแถบสีไปท่ีสถานศึกษาที่ตอ งการ หรือใชเมาสด บั เบิล้ คลิกกไ็ ด 13

แผนการลงทะเบยี น 1. เลอื กเมนูตวั แปรระบบ ไปท่ีขอ 4. แผนการลงทะเบยี น 2. กําหนดรหัสแผนการลงทะเบยี นทเ่ี ปน ตวั เลข สามารถใชไดถ ึง 2 หลัก และ กําหนดรายวชิ าในแผนไดสูงสดุ 20 รายวิชา ถา ใสร หัสแผนทม่ี ีอยูแลว จะเปน การแกไ ขแผน ถาใสร หสั ใหมจะเปนการเพม่ิ แผนการลงทะเบียน 3. เลอื กรายวชิ าท่ีตองการ โดยดับเบล้ิ คลิกท่รี ายวิชาในชองวิชาทง้ั หมด หรอื กด ปุมเลอื ก รายวชิ าทีเ่ ลอื กจะไปอยใู นกรอบวชิ าในแผนการเรยี น ขา งลางกรอบ วิชาในแผนจะแสดงจํานวนหนวยกติ รวมท้ังหมดของวชิ าที่เลอื ก 4. ถา ตอ งการเอาวชิ าในแผนท่เี ลอื กออก ใหกดเลือกรายวชิ าที่ตอ งการเสรจ็ แลว คลกิ ปุมไมเ ลือก หรือใชเมาสดับเบิ้ลคลกิ ทวี่ ชิ านนั้ ก็ได 5. ถาตอ งการเอาวิชาออกจากแผนใหหมด ใหกดปุมไมเลอื กท้งั หมด 6. ถาตอ งการลบแผนการลงทะเบียนเดิมใหก ดปมุ ลบ 7. คลิกปุมบนั ทกึ เพอื่ จบั เก็บ 8. กาํ หนดแผนเสรจ็ ใหก ดปมุ ออก 14

เลอื กเครื่องพมิ พ 1. เลอื กเมนู เลือกเครือ่ งพิมพ 2. เลอื กเครอื่ งพิมพใหต รงกบั เครื่องพิมพท่ีตอ กบั เคร่ืองคอมพวิ เตอร การตัง้ คาตารางรหสั เปนการตงั้ คา รายละเอยี ด เกีย่ วกบั สถานศึกษา กลมุ วชิ า อาชีพ กลุมเปา หมาย สญั ชาติ ศาสนา วุฒิทางการศึกษา สนามสอบ หอ งสอบ ศนู ย กศน. 1. เลอื กเมนูศนู ย กศน. จะแสดงหนาจอดงั รปู เร่มิ แรกโปรแกรมจะเลือ่ นแถบ แสดงขอ มูลปจจุบนั ไปท่สี ถานศกึ ษาปจจบุ ัน 15

2. ถา ตองการแกไขขอมูล ใหกดปุมแกไ ข หรอื ตองการเพ่ิมศูนย ใหกดปมุ เพ่ิม 3. แกไขขอมูลในชอ งบนั ทึกขอมลู 4. คลิก บนั ทึก เมือ่ ตองการบันทึกขอ มูล หรือ ยกเลิก ถาตองการยกเลิกการแกไ ข 5. ปุม ดา นลา งซา ยมือเปน ปมุ เลื่อนแถบแสดงขอมูลปจ จบุ นั ปุม แรกเปน ปมุ ท่ีเลอื่ นไปยังขอมูลรายการแรก ปุมทส่ี องเปนการเลอ่ื นไปยังขอ มูลกอ นหนา 1 รายการ ปมุ ทสี่ ามเปนการเลอ่ื นไปยังขอมลู ถดั ไป 1 รายการ ปมุ สดุ ทายเปน การเลื่อนไปยังขอ มลู รายการสุดทาย กลุม 1. เลอื กเมนูตารางรหัส ไปท่ีหวั ขอ กลมุ 2. การเพิม่ กลมุ ใหมทําไดโดยคลกิ ที่ปุมเพ่มิ 3. ใสร หัสกลมุ สามารถใสเปนตัวเลขหรือตัวอกั ษรกไ็ ด ใสไ ดส ูงสดุ 8 ตัวอักษร 4. เลอื กระดับช้นั โปรแกรมจะต้ังเปนระดับเดียวกันกบั ระดับช้ันปจ จุบนั 16

5. ใสช ือ่ กลมุ อาจารยป ระจํากลมุ 6. เลอื กรหสั สนามสอบ สามารกําหนดทีหลังไดจ ากการสรางรหัสสนามสอบ 7. ระบขุ นาดกลมุ 8. กรอกสถานทพี่ บกลุม 9. เลอื กตาํ บล ซึ่งจะมีผลตอการทาํ สถิตแิ ยกรายตําบลและรายงานการลงทะเบียน แยกตามตาํ บล 10. เลือกวากลุมน้อี ยใู นระบบคปู องการศกึ ษาหรือไม โดยคลิกท่ีกลองหนาขอ ความ “อยใู นระบบคปู อง” ซ่งึ จะมีผลตอการบันทกึ ประวัตินักศึกษาและการจดั กลมุ / เปลย่ี นกลมุ เชน บนั ทกึ ประวัตินักศกึ ษาคนทีอ่ ยูใ นกลุมคูปอง โปรแกรมจะข้ึน ในชองใชค ปู องการศึกษาใหอ ัตโนมัติ หรือการจัดกลุมใหเขากลุมท่ีเปน คปู อง ประวัตินกั ศกึ ษาจะเปลีย่ นเปน ใชคูปองการศกึ ษาดวย เร่ืองคปู องการศึกษานี้ จะไปปรากฏในรายงานสถิติตรงการแยกระดบั ชัน้ 11. ใสข อมูลครบเสรจ็ แลว กดปุมบันทกึ 17

วชิ า 1. เลือกเมนูตารางรหสั ไปที่หัวขอวชิ า 2. การเพมิ่ รายวชิ าใหมท าํ ไดโดยคลิกทปี่ มุ เพ่ิม 3. ใสร หัสวชิ า 7 หลกั สามารถเพิ่มไดแตว ชิ าเลอื ก โดยดูจากหลักท่ี 4 ตอ งมีคา เปน 0 หรอื 2 เทานัน้ โดยคา 1 คอื วชิ าบังคับซงึ่ จะแกไ ขวชิ าบังคบั ไดอ ยา ง เดียว ไมสามารถลบวชิ าบังคับได 4. ใสหนวยกติ กําหนดหนวยกิตเปนหลักทศนิยมได จากรูปเปน ตวั อยา ง กําหนดใหวิชา ทช02001 เปน 1.5 หนวยกิต 5. ใสชอ่ื วิชาที่เปน ภาษาไทย ถาชื่อวิชายาวใหกาํ หนดการตัดคาํ ในชอ ง ตัดคํา ภาษาไทย โดยกดที่ปมุ ลูกศรเพ่ือเปล่ียนคา การตัดคํา จะมผี ลตอการพิมพชอ่ื วิชาในใบระเบียนใหเ ปน 2 บรรทดั 6. กรอกรายละเอยี ดเกี่ยวกับภาษาองั กฤษเพื่อใชในการพิมพใ บระเบียน ภาษาอังกฤษ 7. ใสร หัสวิชาที่ตอ งผา นการลงทะเบียนเรยี นวชิ าน้ี (ถาม)ี 8. ใสขอความเตือน สาํ หรบั เตอื นเมือ่ มกี ารลงทะเบียนวชิ าน้ี (ถา มี) 18

9. สามารถซอนวชิ าในชอ งเลือกวชิ าไดโดยคลกิ ทก่ี ลองซอนวิชา เน่ืองจากใน หลกั สูตร 51 มรี ายวิชาเลอื กมาก บางสถานศึกษาอาจจะไมไดเปดสอนใน รายวชิ าที่โปรแกรมต้ังมาใหท้ังหมดก็ใหซอนวิชาท่ียงั ไมเ ปด เพอื่ สะดวกใน เลือกรายวชิ าในหนา จอท่ีมีชองเลอื กวชิ า 10. เมอื่ ใสข อมูลครบแลว ใหกดปมุ บนั ทกึ ตารางรหสั อนื่ ๆเชน อาชีพ กลมุ เปาหมาย สัญชาติ ศาสนา วฒุ ิการศกึ ษา จะมขี นั้ ตอนการ ทํางานคลา ยกนั คอื ใสร หัส และ คาํ อธิบายภาษาไทย/องั กฤษ สวนเรื่องตารางรหสั ทีเ่ ก่ยี วกับการจดั สนามสอบจะกลา วถึงในบทท่ีเก่ยี วกับเรอ่ื งจดั สนามสอบ 19

บทท่ี 4 การบันทกึ ประวตั ินักศกึ ษา การเพิ่มประวตั ินกั ศกึ ษา เปน การบันทึกประวตั นิ ักศกึ ษาและขอ มูลท่จี าํ เปน ในการใชจ าํ แนกประเภทรายงานสถิตติ างๆ ไปทเ่ี มนู 1. ขั้นตอนดําเนนิ งาน → 1. บันทึกประวตั นิ กั ศกึ ษา → 1. เพิ่มประวัตินกั ศกึ ษา หนาจอปรากฏดังรปู ขอมูลประวตั จิ ะแบงเปน 4 สว นคอื ขอมลู พ้นื ฐาน ที่อยู รายละเอียดครอบครัว ขอมลู อ่ืนๆ ควรใสขอ มลู ในสว นทีเ่ ปนขอมูลพ้ืนฐานใหครบกอนบนั ทึก ในสวนทเ่ี หลือสามารถใสเ พิม่ เติม จากเมนูแกไ ขประวตั ไิ ด การเพมิ่ ประวตั ินกั ศกึ ษาทําได 2 วิธคี ือ 1. อานประวัติจากผจู บการศึกษาในระดับการศึกษากอ นหนา ทําไดโดยกดปุมอา นประวัติจากผู จบ โปรแกรมจะขน้ึ หนา จอมาใหเลือกนกั ศกึ ษา เมอ่ื คลกิ เลือกแลวจะดงึ ประวตั มิ าแสดงใน หนาจอ จากน้นั ทําการตรวจสอบและแกไขขอมลู กอนบนั ทกึ 2. เพิ่มโดยการคียขอมูลเอง ทาํ ไดดังน้ี 20

เรม่ิ ตนใหท านปอนรหัสนกั ศึกษาซง่ึ จะมีจํานวน 9 หลัก โดยเครื่องจะขึ้นคา รหสั นกั ศึกษาคน สุดทา ย + 1 ใหเ ปนคาเร่ิมตน หากทา นไมตอ งการกส็ ามารถแกไขได หากทา นยอมรับคาทเ่ี ครือ่ งกําหนด มา ใหท านกด Enter ผา นไปเครื่องจะเติมรหสั นักศกึ ษาหลกั ท่ี 10 ใหโ ดยอัตโนมัติ หลงั จากน้นั ใหใสก ลมุ ที่นักศกึ ษาผูนัน้ สังกดั อยู (ในชอ งกลมุ ) หากทานไมทราบรายละเอยี ดของ กลุม ใหท านคลกิ ตรงรูปแวน ขยายหรือกดปมุ F5 เพอื่ ใหโปรแกรมแสดงตวั เลือกของกลุมมาใหท า นได เลือกหนา จอปรากฏดังรูป ในชอง วนั / เดือน / ป เกดิ สามารถใสเ ฉพาะป พ.ศ. อยางเดียวก็ได ในกรณีท่ไี มท ราบ วัน / เดือน เกดิ ที่แนนอน การบนั ทกึ หมายเลขประจําตวั ประชาชน โปรแกรมจะตรวจสอบหมายเลขซา้ํ กับนกั ศกึ ษาทกุ ระดับเมอื่ มกี ารกดปุมบันทกึ ขอ มลู และมีการตรวจสอบ check digit ในหลกั สุดทายวาถูกตองหรือไม สําหรบั คนทไี่ มมเี ลขบตั รประชาชน สามารถใหโ ปรแกรมออกเลขบัตรไดโดยกดปุมท่ีอยูขา งชอ งใสเลข บัตรประชาชนและเลือกเปน คนไทยหรือตา งดาว ใหใสขอ ความหมายเหตุสาํ หรบั การออกเลขบัตรดว ย ถา เลอื กชองใชคูปองการศึกษา นกั ศกึ ษาคนน้ีจะอยใู นระดับชนั้ ที่เปนคูปองในรายงานสถิติ สาํ หรบั ชองปที่จบของวุฒสิ ามญั ถา เปน หลกั สูตร กศน. ใหใ สเปน ป / ภาคเรียน ทจ่ี บ แทนปท ี่ จบ เชน 52 / 2 คือจบภาคเรยี นที่ 2 ปก ารศึกษา 2552 เพ่อื ใชประโยชนในการทาํ รายงานสถิติของ นักศกึ ษาที่จบหลักสูตร ภาคเรียนที่ผานมา หลงั จากน้ันทานก็ปอนรายละเอียดตางๆ ของนักศึกษาคนนน้ั ไปจนครบทุกรายละเอียด โดยแต ละชอง ทานสามารถขอดูตัวเลือกจากเครอ่ื งไดโดยการกด F5 เปน ตัวชว ยได เมื่อทานคียขอมลู จบแลว เลอื กการบนั ทึกได 3 แบบ 21

1. บนั ทกึ ประวตั ิ ใหค ลิกท่ีปุมบนั ทกึ หรือกด F2 2. บันทึกประวตั แิ ละพมิ พบ ตั ร เปนการบนั ทึกประวตั แิ ละออกบตั รนักศกึ ษา 3. บนั ทกึ และลงทะเบียน เปนการบนั ทึกประวตั ิและเขา สูหนา จอบันทึกการลงทะเบยี นเรียน เพ่ิมนักศึกษาฝากเรียนนักศึกษา เปนการบนั ทึกประวัตินักศึกษาที่มาจากสถานศึกษาอื่นมาฝากเรยี นในสถานศกึ ษานี้ วธิ กี าร ทํางานจะเหมือนกบั การเพมิ่ นกั ศกึ ษาปกติ ตา งกนั ที่ตอ งใสร หัสสถานศึกษาเดิมของนกั ศึกษา การแกไ ขประวัตินักศึกษา สามารถแกไ ขประวตั นิ กั ศึกษาได โดยเลือก เมนู 3 แกไ ขประวตั นิ กั ศึกษา คียรหัสนักศึกษา หรอื ชือ่ นกั ศึกษาถา ไมท ราบคลกิ ทีร่ ูปแวนขยายหรอื กด F5 เชน เดยี วกบั การลบประวตั ินักศกึ ษา เพอื่ เรียก ประวัตนิ กั ศกึ ษาที่ตองการแกไ ข ใหค รบถว นถูกตองตามขอเทจ็ จรงิ และหลกั ฐานประกอบการสมัครขึ้น ทะเบียนเปนนักศกึ ษา การลบประวตั นิ กั ศกึ ษา สามารถลบไดจ าก เมนู 4.ลบประวัตนิ ักศึกษา โดยเครอื่ งจะใหป อ นรหัสนกั ศกึ ษาท่ตี องการลบ และหากไมทราบรหัสนกั ศึกษาใหค ลกิ รูปแวน ขยายหรือกด F5 เพอ่ื เลอื กหาชอื่ นักศกึ ษาได ดงั รูป เมอื่ คลกิ ทปี่ ุมลบขอมูลนักศกึ ษา โปรแกรมจะถามยืนยันการลบอกี คร้งั โดยโปรแกรมจะทาํ การ ลบขอมูลประวตั ิ และขอมลู อื่นๆทเ่ี กี่ยวขอ งกบั นกั ศกึ ษาทีเ่ ลอื กเชน ผลการเรียน การเทียบโอน การทาํ กิจกรรม การแกไ ขขอมลู การจบ/ออก เปน การแกไ ขขอมูลทเ่ี ก่ียวของกับการจบหรอื ออกดว ยเหตุผลตา งๆ ซ่ึงขอมลู รายละเอียด เหลาน้นั จะนําไปใชใ นการออกหลกั ฐานการจบเชน ใบระเบยี น ใบประกาศนยี บัตร 22

ขนั้ ตอนการทาํ งาน 1. ไปทเ่ี มนูขอ 5. แกไขขอมลู การจบ/ออก 2. ใสรหัสนกั ศกึ ษาท่ีตอ งการ โปรแกรมจะแสดงผลการเรียนของนกั ศึกษา รวมถึงยอดรวมช่วั โมง การทํากพช. 3. เลือกสาเหตกุ ารจบ/ออก ขอ 1 คอื จบหลักสูตร ปกติโปรแกรมจะใสใหเองเวลาตรวจสอบผูจบ ขอ 5 คืออน่ื ๆ โดยโปรแกรมจะข้นึ ชองมาใหใ สขอความอธิบายเพ่มิ เติม ขอ 7 คอื จบตกหลน (ไม ประมวลผล GPA) คอื คนทจ่ี บหลังจากท่สี ง ขอ มูล GPA ไปแลว เม่ือมีการประมวลผล GPA จะ ไมนําไปคาํ นวณรวมกบั ผจู บปกติ 4. ใสภ าคเรียน วนั ท่ี จบ/ออก 5. ใสวนั ทีอ่ อกใบระบียน เลขที่ชุด เลขที่นก. (เปนเลขท่ใี ชค ุมใบระเบยี น) 6. ใสเลขที่ใบประกาศนียบัตร ปกตโิ ปรแกรมจะใสใหเองเวลาตรวจสอบผจู บ โดยจะเร่มิ รนั ตง้ั แต เลขที่ 1 ใหมท กุ คร้ังท่ีเร่มิ วันท่ีอนุมัตกิ ารจบใหม 7. คลิกท่ีปุมบันทึก เพื่อจัดเก็บขอมลู ที่แกไ ข เปล่ยี นรหัสนกั ศึกษา เปน การเปลี่ยนรหัสนักศกึ ษาเดิมเปนรหัสนกั ศกึ ษาใหมท ่ีตองการ สาเหตุการเปล่ียนอาจจะมา จากบนั ทกึ รหสั ผิด หรือมกี ารบนั ทึกรหัสซ้ําซอนกนั จากการกระจายงานชว ยกันบันทึกประวตั ิของ สถานศกึ ษา ไมควรเปลี่ยนรหัสนกั ศึกษาในกรณีท่ีออกบัตรไปแลว ถามกี ารออกบัตรไปแลวโปรแกรมจะ ถามการยืนยันอกี คร้ัง 23

ขั้นตอนการทํางาน 1. ไปท่ีเมนูขอ 6. เปล่ียนรหัสนักศกึ ษา 2. ใสช วงรหัสนกั ศึกษาที่ตอ งการ 3. ใสรหสั นักศึกษาใหมข องคนแรก คนถัดไปก็จะรันรหัสตอ เนือ่ งไปเรื่อยๆ ใหใ สแค 9 หลัก โปรแกรมจะคํานวณหลกั ที่ 10 ซงึ่ เปน check digit ให 4. คลิกทป่ี ุมแกรหัส การออกบัตรนักศกึ ษาภายหลัง (ออกเปน ชดุ ) เปน การออกบตั รนักศกึ ษาโดยกาํ หนดชวงรหัสนกั ศกึ ษาทต่ี องการภายใตเ งื่อนไขในการพิมพ บตั ร ไปที่เมนู C พิมพบตั รนักศึกษาเปนชุด ดังรูป 24

การพิมพบ ัตรนกั ศึกษาใบใหม ในกรณที ี่ออกบัตรใหแกน ักศกึ ษาไปแลว ภายหลงั มีความจาํ เปน ตองการพิมพบ ัตรนกั ศึกษาใบ ใหม ใหใช เมนู D.พิมพบ ตั รนกั ศกึ ษาใบใหม ไดด ังรปู 25

บทที่ 5 การจัดกลุมนักศึกษา การจดั กลมุ นักศึกษา การจดั นกั ศกึ ษาเขากลมุ ตา งๆ สามารถทาํ ไดโ ดยโปรแกรม มีขน้ั ตอนดังนี้ 1. การจดั นักศึกษาเขากลุม ตั้งแตข้ันตอนแรก ทดี่ าํ เนนิ การบนั ทึกประวัตนิ ักศกึ ษา 2. การจัดนักศกึ ษาเขากลุมภายหลงั การบันทึกประวตั โิ ดยไมไดระบกุ ลมุ โดยไปทีเ่ มนู ขั้นตอน การดําเนินงาน → 2. จัดกลุมนักศกึ ษา → 1. จัดกลุม นักศกึ ษา ดงั รูป มขี นึ้ ตอนการทํางานดงั นี้ • ใสช วงรหัสนักศึกษาท่ียังไมม ีกลุม • ใสรหสั กลมุ ที่ตองการในชองจดั เขา กลมุ หรือเวน วางไวเ พอื่ มาจัดกลมุ ใหนกั ศกึ ษาที ละคน • กดปุม อานขอมูลนักศึกษาเพอ่ื แสดงรายการนกั ศกึ ษาที่อยูในชว งรหัสทเี่ ราเลือกไว • ถาตอ งการใหนักศึกษาท้ังหมดเขาไปอยูในกลุม ท่เี ราใสร หสั กลมุ ในชอ งจัดเขากลุม ใหก ดปมุ เลือกเขากลมุ ทง้ั หมด หรือกดยกเลิกเขากลมุ ทัง้ หมดเพื่อปรับใหนักศึกษายัง ไมเขา กลมุ • ถาตองการใสกลมุ ทลี ะคนใหใสรหัสกลุมในชองกลุม ของนกั ศึกษาแตล ะคน 26

• ถา ตอ งการใหนกั ศึกษาเขากลุมท่ีเราตัง้ รหัสกลุม ไวใ นชองจดั เขากลมุ ใหกดท่ีชอง สเี่ หล่ียมหนารหัสนักศึกษาคนนั้นๆ • เมื่อจัดกลุมเสรจ็ แลว ใหก ดปุม บันทึก กอนออก 3. การจัดนกั ศึกษาเขา กลมุ ในขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน / เทียบโอน ซงึ่ ปรากฏอยูในเมนู 1 การลงทะเบยี นเรยี น / เทยี บโอนดังรูป 27

การเปลยี่ นกลุม นักศึกษา เปน การเปล่ียนกลุมของนกั ศกึ ษาที่มกี ลมุ อยูแลว เปนกลุมใหม จะเปล่ยี นรหัสกลุมทั้งในประวัติ และการลงทะเบยี นในภาคเรียนปจจุบนั ของนกั ศกึ ษาท่ีเลอื ก มขี นึ้ ตอนการทํางานดังนี้ • เลอื กนกั ศกึ ษาท่ีตองการเปลี่ยนกลุมจากชวงรหัสนักศกึ ษาหรือจากรหสั กลุม • ใสช ว งรหัสนกั ศึกษาทตี่ องการ หรือใสรหัสกลมุ ในกรณีที่เลอื กเปนกลมุ • ใสรหัสกลมุ ที่ตองการจัดเขา กลมุ หรือเวน วา งไวเพื่อใสก ลมุ ใหน กั ศึกษาทลี ะคน • กดปุมอา นขอมูลนกั ศกึ ษาเพื่อแสดงรายการนักศกึ ษาที่อยใู นชวงรหสั ท่เี ราเลือกไว • ถาตอ งการใหนกั ศึกษาท้งั หมดเปล่ยี นเขาไปอยูในกลุม ท่ีเราใสร หสั กลมุ ในชองจดั เขา กลมุ ใหก ดปุมเลอื กเขากลมุ ทัง้ หมด หรือกดยกเลกิ เขา กลุมท้ังหมดเพื่อปรบั ให นักศกึ ษายงั ไมเ ขากลุม • ถาตอ งการใสกลมุ ทลี ะคนใหใ สรหัสกลุมในชองกลมุ ของนกั ศกึ ษาแตละคน สามารถ กดปุม F5 เพ่ือดูรหัสกลมุ ทัง้ หมดได • ถาตองการใหน กั ศึกษาเขากลุมที่เราต้งั รหัสกลุม ไวใ นชอ งจัดเขา กลมุ ใหก ดที่ชอ ง สี่เหลี่ยมหนา รหัสนกั ศึกษาคนนั้นๆ • เมือ่ เปล่ียนกลมุ เสรจ็ แลวใหกดปุม บันทึก กอนออก 28

บทที่ 6 การลงทะเบียนเรยี นและรกั ษาสภาพ การลงทะเบยี นเรยี น แบง เปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 1. การลงทะเบยี นเรยี นรายบคุ คล 2. การลงทะเบียนเรยี นเปน กลมุ ประเภทของการลงทะเบียนเรียน มีดงั น้ี 1. ลงทะเบียนเรยี นปกติ 2. ลงทะเบยี นเรียนรักษาสภาพ 3. ลงทะเบียนเรยี นเพม่ิ /ถอน/เปลี่ยนแปลง รายวิชา การลงทะเบยี นประกอบดวยการทํางาน แบงเปน 6 ลักษณะใหญ ๆ คือ 1. ลงทะเบียนเรียน/เทยี บโอน เปนการลงทะเบียนของนกั ศึกษาแตล ะคน ตามปกติ 2. ลงทะเบยี นเรียนตามกลุม ใหค วามสะดวกในกรณีท่ีนกั ศึกษาท้งั หมดหรือสว นใหญ ใน กลมุ มกี ารลงทะเบียนในลักษณะทีค่ ลา ยหรอื เหมือนกัน 3. ลงทะเบยี นรกั ษาสภาพ 4. เพ่มิ /ถอน/เปล่ียนแปลง รายวิชา ใชเ ม่อื ตองการแกไขหลงั จากท่ีไดม ีการลงทะเบยี นไป เรยี บรอยแลว พรอ มท้งั ใชในการลงทะเบียนเทียบโอนและโอนผลการเรียน 5. ยกเลกิ การลงทะเบยี นเรียนเปน กลุม ใชคกู ับขอ 2 เมื่อมีการลงทะเบยี นเรียนเปน กลุม ผดิ พลาด 6. ลงทะเบียนสอบซอ ม การลงทะเบียนเรียนตามโครงสรางหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พทุ ธศกั ราช 2551 ใหลงทะเบียนเรียนเปนรายวชิ าและตามจํานวนหนวยกิตในแตละภาคเรยี นดงั นี้ 1. ระดับประถมศกึ ษา ใหลงทะเบียนเรียนไดภาคเรียนละไมเ กนิ 14 หนว ยกติ 2. ระดับมธั ยมศกึ ษาตอนตน ใหล งทะเบยี นเรียนไดภาคเรยี นละไมเ กิน 16 หนวยกิต 3. ระดบั มัธยมศกึ ษาตอนปลาย ใหลงทะเบียนเรยี นไดภ าคเรยี นละไมเ กิน 20 หนวยกติ ถา มีการลงทะเบยี นเกินกวา หลกั สูตร โปรแกรมจะขึ้นมาเตอื นครงั้ แรกกอ นทจ่ี ะดาํ เนินการลงทะเบียนตอ 29

ลงทะเบียนเรยี น/เทยี บโอน เปน การลงทะเบียนเรยี นปกติหรือลงทะเบยี นเทียบโอน การลงทะเบียนเรยี นปกตจิ ะไมมกี าร กาํ หนดวิธเี รยี นเหมือนหลกั สูตรเกา เนื่องจากมวิ ธิ เี รียนเดียวคอื วิธีเรยี นกศน. สวนการลงทะเบียนเทียบ โอน จะมวี ธิ กี ารเทยี บโอนได 5 ประเภทคือ 1. เทียบโอนผลการเรยี นจากหลกั ฐานการศกึ ษา 2. เทียบโอนจากการศกึ ษานอกระบบประเภทการศกึ ษาตอเนอ่ื ง 3. เทยี บโอนผลการเรยี นจากหลักสูตรตา งประเทศ 4. เทยี บโอนผลการเรียนจากความรแู ละประสบการณจ ากกลมุ เปาหมายเฉพาะ 5. เทยี บโอนผลการเรียนจากการประเมินความรแู ละประสบการณ ขน้ั ตอนการทํางานมดี งั น้ี 1. ปอนรหัสนักศกึ ษา โปรแกรมจะแสดงขอมลู ของนกั ศึกษาคอื ประวตั ิการลงทะเบยี นเรียนใน กรอบวิชาที่ลงแลว หนยวกิตรวมของวิชาบังคบั และวชิ าเลอื กท่ีสอบผาน และรหัสกลุมของ นักศกึ ษา 2. สามารถเปล่ียนกลุมของนักศกึ ษาไดโดยใสในชองกลุม 3. เลือกลงทะเบียนจากแผนการลงทะเบียน โดยใสร หัสแผนหรือเลอื กรหัสแผนจากการกดท่ีปมุ ลกู ศรในชองแผนการลงทะเบียน สามารถแกไขหรือเพ่ิมเติมแผนการลงทะเบยี นเรียนไดจาก เมนตู ัวแปรระบบและไปท่ีขอ 4. แผนการลงทะเบยี น 30

4. หรอื ลงทะเบยี นโดยเลือกวชิ าท่จี ะสามารถลงทะเบยี นไดหลายๆวชิ าพรอมกันโดยคลกิ ที่ปุม เลือกวชิ าทล่ี งได… จะปรากฏหนาจอดงั รูป จะแสดงวชิ าทยี่ งั ไมไดล งทะเบียนหรือลงแลว สอบไมผานมาใหเลอื ก วิธีการเลือกใหไ ปคลิกที่ ชองสีเ่ หลี่ยมหนา รหสั วชิ าทีตองการ เม่ือเลือกวชิ าทั้งหมดแลว ใหคลกิ ท่ีปุม ตกลง 5. หรอื ลงทะเบียนโดยเลือกเพมิ่ เขา ไปทลี ะวิชา โดยการกดปมุ รายการ จากน้นั เลอื กรหัสวิชา กลมุ และประเภท รหัสประเภท 0 คอื ไมเทียบโอน 1-5 คือประเภทการเทยี บโอน 9 คือเรียน เพ่มิ เตมิ สาํ หรบั ท่ีนักศึกษาทจี่ บหลักสูตรแลว ตองการเรียนเพมิ่ เติมจะไมนาํ ไปคดิ เกรดเฉลี่ย เมือ่ กรอกขอ มลู เสรจ็ แลวใหกดปมุ บนั ทึกรายการ รายวชิ าจะไปปรากฏในตารางการ ลงทะเบยี น 6. เมื่อลงทะเบยี นเรยี นครบทุกวชิ าท่ีตองการแลวใหคลิกที่ปมุ บนั ทกึ เพ่ือจัดเก็บการ ลงทะเบียนเรียน 7. โปรแกรมจะลางหนาจอและขึ้นรหสั นักศึกษาคนถัดไปใหอตั โนมัติ ถาไมต องการบันทึกตอ ใหค ลกิ ท่ีปุม ออก ลงทะเบียนเรียนตามกลมุ เปนฟงกช ันทม่ี ีการทํางานคลายกับการลงทะเบียน/เทยี บโอนปกติ แตจะชว ยอํานวยความ สะดวกในกรณที ่นี กั ศกึ ษาทั้งหมดในกลุมใดกลมุ หนงึ่ มกี ารลงทะเบยี นแบบเดียวกนั ข้ันตอนการทาํ งาน 1. เลือกเมนู การลงทะเบยี นตามกลุม กําหนดภาคเรียน’รหัสกลุม’ลงทะเบียนเรียน ดังรปู 31

2. ข้นั ตอนการทํางานจะเหมอื นกบั การลงทะเบยี น/เทยี บโอน ยกเวนตอนกดบันทึก โปรแกรมจะถามวา ใหล งทะเบยี นเหมือนกันทกุ คนที่เหลือหรือไม ถากดปุม OK โปรแกรมจะลงทะเบียน ใหเหมอื นกันทกุ คนในกลมุ ที่กาํ หนด ถา กดปุม Cancel โปรแกรมจะข้นึ ขอมลู นักศึกษาคนถัดไปในกลุม มาใหล งทะเบียน ใหล งทะเบยี นจนกวาจะครบทุกคนในกลุม หรือออกกลางคนั โดยกดปมุ ออก ลงทะเบียนรักษาสภาพ เปนการลงทะเบยี นรกั ษาสภาพของนักศึกษา มขี ้ันตอนการทํางานดงั นี้ 1. ใสภ าคเรียนที่นกั ศึกษายื่นขอรักษาสภาพ 2. ปอ นรหัสนักศกึ ษาท่ีตองการ 3. ปอนรายละเอียดของการรักษาสภาพโดยท่ีคลกิ ทช่ี อ งในตาราง รายละเอียดมดี ังน้ี - ภาคเรียนทต่ี องการรักษาสภาพ - หมายเหตุการณร กั ษาสภาพ 4. ถาตองการจัดเก็บขอมูลรกั ษาสภาพ ใหคลิกทป่ี ุมบนั ทึก 32

5. ถา ตองการลบเมื่อมกี ารบันทึกขอ มูลผิด ใหคลิกท่ีปุม ลบ 6. ถา ตองการลา งหนา จอเพื่อเริ่มบันทกึ ขอ มูลใหม ใหคลิกที่ปมุ เริม่ ใหม 7. เมอื่ เสร็จสิน้ การทาํ งานใหค ลิกท่ีปุม ออก หมายเหตุ การลงทะเบียนรักษาสภาพจะตองลงทะเบียนใหสอดคลองกับภาคเรียนท่ีลงทะเบียนคือ ลงทะเบียนในภาคเรียนที่หยุดเรียนหรือในภาคเรียนตอ ๆ ไป เทาน้ัน จะลงทะเบียนกอนภาคเรียน ปจ จุบนั ไมได 33

บทท่ี 7 การบนั ทึกกจิ กรรมพัฒนาคณุ ภาพชวี ิต (กพช.) และการประเมนิ คุณธรรม การทาํ กจิ กรรมพฒั นาคณุ ภาพชีวิต (กพช.) ในหลักสตู รการศึกษานอกระบบระดบั การศกึ ษาขั้น พืน้ ฐาน พทุ ธศักราช 2551 กําหนดใหท าํ กิจกรรมไมน อ ยกวา 100 ช่ัวโมง เปนหนึง่ ในเงอ่ื นไขการจบ หลกั สูตร ซึง่ โปรแกรมไดก าํ หนดไวใ นตัวแปรระบบ และการประเมนิ คณุ ธรรมเปน หนึ่งในเงือ่ นไขการจบ หลกั สูตรเชนกัน ซึ่งตองผานในระดบั พอใชขึน้ ไป การบันทึกการทาํ กิจกรรม ขั้นตอนการทาํ งานมีดังน้ี ไปที่เมนูขั้นตอนการดําเนินงาน → บันทึก กพช.และการประเมนิ คุณธรรม → บันทึกการทาํ กจิ กรรม จะปรากฏหนา จอดังรปู 1. ใสภ าคเรียนท่ีตองการลงกจิ กรรม 2. เลือกแบบการบันทกึ รายกลมุ หรือรายคน 3. ใสชวงรหสั กลุม หรือรหัสนกั ศึกษาท่ีตอ งการ 4. ใสช ่ือกิจกรรม หรือเลือกจากกจิ กรรมทีเ่ คยบันทกึ โดยคลิกท่ีปมุ แวนขยายขา งชองกจิ กรรม 5. ใสจํานวนชม. ของกจิ กรรม 34

6. คลิกที่ปุมบนั ทึกเพ่ือบนั ทึกการทาํ กิจกรรม 7. ถาตองการแกไ ขกิจกรรมทเ่ี คยลงไปแลว จะแกไขไดเ ปนรายคน โดยเลือกภาคเรียน เลอื ก ประเภทเปนรายคน ใสรหสั นกั ศกึ ษา จะแสดงประวัติการลงกิจกรรมในภาคเรยี นนัน้ 8. ตอจากนน้ั ใหค ลิกที่รายการกจิ กรรมที่ตองการแกไขในตารางกิจกรรมท่ลี งแลว ขอมลู กจิ กรรมท่ีเลือกจะปรากฎในชองชอ่ื กิจกรรม จํานวนชม. และภาคเรยี น แกไ ขไดเฉพาะ จํานวนชม. หรอื ถา ตองการลบกจิ กรรมท่เี ลอื ก ใหค ลกิ ท่ีปมุ ลบ ถา แกไ ขชื่อกจิ กรรมจะเปน การลงกจิ กรรมเพ่ิม เม่ือแกไขเสรจ็ แลว ใหค ลิกท่ีปมุ บันทึก การยกเลิกการทํากิจกรรม จดุ ประสงคข องการยกเลกิ การทํากิจกรรมเปนกลุมคือใชลบขอมลู การลงกิจกรรมเปนกลมุ ที่ ผดิ พลาด ข้ันตอนการทาํ งานมีดังน้ี ไปทเี่ มนูขน้ั ตอนการดาํ เนนิ งาน → บันทึก กพช.และการประเมิน คุณธรรม → ยกเลิกการทาํ กิจกรรม จะปรากฏหนาจอดังรปู 35

1. ใสภ าคเรียนท่ีตองการยกเลกิ กิจกรรม 2. ใสชวงรหัสกลมุ ที่ตองการ 3. คลกิ ทีป่ ุมลบขอมลู บนั ทึกการประเมนิ คณุ ธรรม ขน้ั ตอนการทํางานมีดงั น้ี ไปท่ีเมนูขั้นตอนการดําเนินงาน → บนั ทึก กพช.และการประเมิน คณุ ธรรม → บันทกึ การประเมนิ คณุ ธรรม จะปรากฏหนาจอดงั รปู 1. ใสร หสั นักศกึ ษาทีต่ องการ 2. เลอื กระดบั การประเมินคณุ ธรรม ถายงั ไมเ คยมกี ารบันทกึ โปรแกรมจะข้ึนเปนระดับปรบั ปรุง 3. คลิกท่ปี ุมบันทกึ เพ่ือจัดเก็บขอมลู เสรจ็ แลว โปรแกรมจะลา งชองรหสั นกั ศึกษาใหเหลือแต รหัส 4 หลกั ขางหนาเพอื่ ความสะดวกในการบนั ทกึ ขอมูลคนตอ ไป 36

รายงานการทาํ กิจกรรม เปนรายงานการทาํ กจิ กรรมแยกรายกลุม แสดงรหัส ชื่อนกั ศกึ ษา ในกลมุ และรายละเอียดการ ทํากิจกรรม ข้ันตอนการทาํ งานมีดงั นี้ ไปท่เี มนูขั้นตอนการดําเนินงาน → บันทึก กพช.และการประเมิน คุณธรรม → รายงานการทาํ กิจกรรม จะปรากฏหนาจอดังรูป 1. ใสภ าคเรียนที่ตองการออกรายงาน 2. เลอื กชวงรหัสกลมุ ที่ตองการ 3. คลกิ ท่ีปุมตวั อยา งกอ นพิมพ เพอ่ื ดูรายงานทางหนา จอ 4. คลกิ ทป่ี ุมพมิ พ เพ่ือพิมพรายงานออกเคร่ืองพมิ พ รายงานการประเมนิ คุณธรรม เปนรายงานการประเมนิ คุณธรรมแยกรายกลุม แสดงรหัส ชื่อนกั ศึกษา ในกลมุ ระดับการ ประเมินคณุ ธรรม เน่ืองจากบันทกึ การประเมนิ คุณธรรมเปนการสรุปครง้ั เดียว จงึ ไมต องระบุภาคเรียนใน การพิมพร ายงาน ข้ันตอนการทาํ งานมีดงั นี้ ไปท่ีเมนูข้นั ตอนการดาํ เนินงาน → บนั ทกึ กพช.และการ ประเมนิ คณุ ธรรม → รายงานการประเมนิ คณุ ธรรม จะปรากฏหนา จอดังรูป 1. เลอื กชวงรหัสกลุมท่ีตองการ 37

2. คลกิ ทป่ี ุมตวั อยางกอ นพิมพ เพ่ือดูรายงานทางหนาจอ 3. คลกิ ทีป่ ุมพิมพ เพ่ือพิมพร ายงานออกเครอ่ื งพมิ พ 38

บทที่ 8 การบนั ทึกการประเมินคณุ ภาพการศกึ ษานอกระบบระดบั ชาติ การเขารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาตถิ กู กาํ หนดใหเ ปน หน่ึงในเงอื่ นไข การจบหลกั สูตร โดยไมไ ดม ีการกําหนดเกณฑวา จะตอ งผา นกค่ี ะแนน การเขา รบั การประเมนิ จะตอ งย่ืน ขอในภาคเรียนสุดทา ยท่ีจะจบหลกั สูตร การทาํ งานของโปรแกรมในสวนน้ีประกอบไปดวย การบนั ทึก การประเมนิ รายงานผูม ีสทิ ธเิ ขา รบั การประเมิน และรายงานสรปุ ผลการประเมิน สว นการอานคะแนน จากเครื่องและรายงานผลการอา นคะแนนจากเคร่อื ง ขณะนี้อยใู นระหวา งขน้ั ตอนการกําหนดรปู แบบ แฟมคะแนน จงึ ยงั ไมสามารถใชง านได บนั ทึกการประเมินคณุ ภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ ขนั้ ตอนการทาํ งานมีดังน้ี ไปทเ่ี มนูข้ันตอนการดาํ เนินงาน → บันทกึ การประเมนิ คุณภาพ การศกึ ษานอกระบบระดบั ชาติ → บนั ทกึ การประเมนิ จะปรากฏหนา จอดังรูป 1. ใสร หสั นักศึกษาทต่ี องการ 2. ใสค ะแนนในสวนท่ี 1 และคะแนนในสวนท่ี 2 ถา ยังไมไ ดรับผลการสอบและจําเปน ตองใหจ บ หลกั สูตรกอน ใหคลกิ ทช่ี องเขา รบั การประเมนิ ฯ โดยเวน วางชองคะแนนไว และมากรอก คะแนนใหถกู ตองภายหลงั ได 3. ใสภ าคเรียนท่เี ขารบั การประเมนิ 4. คลิกทปี่ ุมบันทกึ เพื่อบนั ทึกการประเมินฯ 5. ถาตองการลบหรอื ยกเลิกการประเมิน ใหเวนวา งชอ งคะแนนท้งั 2 สวนและเอาเคร่ืองหมาย ถูกในชอ งเขารบั การประเมนิ ฯออก(ถา ม)ี เสร็จแลวคลิกท่ีปมุ บันทกึ 39

รายงานผมู ีสิทธเิ ขา รบั การประเมินคณุ ภาพการศกึ ษานอกระบบระดับชาติ เปนรายงานผูม ีสิทธิเขา การประเมินฯ โดยดูจากเงอ่ื นไขวาเปนผทู คี่ าดวาจะจบในภาคเรยี นท่ี กําหนด และไมเคยเขารบั การประเมนิ ฯมากอน รูปแบบรายงานจะเหมือนกับรายงานผคู าดวาจะจบ แสดงรายละเอียดการลงทะเบยี นและสรุปจาํ นวนหนวยกิตทีไ่ ดขัน้ ตอนการทํางานมีดงั นี้ ไปที่เมนู ขนั้ ตอนการดําเนินงาน → บันทกึ การประเมนิ คณุ ภาพการศึกษานอกระบบระดบั ชาติ → รายงานผูมี สทิ ธเิ ขา รบั การประเมนิ คณุ ภาพการศกึ ษานอกระบบระดับชาติ จะปรากฏหนาจอดังรูป 1. ใสภ าคเรียนที่ตองการออกรายงาน 2. เลือกเง่อื นไขวา ใหอ อกเฉพาะนกั ศกึ ษาทล่ี งทะเบียนในภาคเรียนน้ีหรือไม โดยคลิกที่ชอ ง ส่เี หล่ียมหนา ขอความ 3. คลิกที่ปุมตัวอยา งกอ นพิมพ ถาตอ งการดรู ายงานทางหนาจอ 4. คลกิ ท่ปี ุมพมิ พ ถาตองการพมิ พร ายงานออกทางเครื่องพิมพ รายงานสรปุ ผลการประเมินคณุ ภาพการศกึ ษานอกระบบระดับชาติ เปน รายงานแสดงคะแนนของผเู ขา การประเมนิ ฯในภาคเรียนทีต่ องการ ขั้นตอนการทาํ งานมี ดงั นี้ ไปท่เี มนูข้นั ตอนการดาํ เนินงาน → บันทกึ การประเมนิ คุณภาพการศกึ ษานอกระบบระดับชาติ → รายงานสรุปผลการประเมนิ คณุ ภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ จะปรากฏหนา จอดงั รูป ใสภาคเรียน ทต่ี องการ และคลกิ ที่ปมุ ตวั อยางกอนพมิ พหรือคลกิ ที่ปุม พมิ พ 40

บทท่ี 9 การจัดสนามสอบ การจดั สนามสอบเปน การจัดหองสอบใหก บั นักศึกษาทล่ี งทะเบยี นเรยี นในภาคเรียนน้ันๆ ตองมี การเตรียมการตัง้ แตจ ดั ทาํ ตารางรหัสสนามสอบ กาํ หนดสนามสอบใหแตล ะกลมุ จัดทําตารางสอบแตละ วชิ า สรางหองสอบ สุดทายถงึ จะจดั สนามสอบได โดยทําได 2 วิธคี ือ จดั แบบอัตโนมัติ จดั แบบกาํ หนด เองเปน รายคน ข้ันตอนการทาํ งานมดี ังน้ี ตารางรหัสสนามสอบ ไปท่เี มนูตารางรหัส → A. สนามสอบ จะปรากฏหนาจอดงั รปู ขน้ั ตอนการทาํ งานจะเหมอื นกับ ตารางรหสั ทั่วๆไปคือ 1. ถา ตองการเพม่ิ สนามสอบ คลิกที่ปุม เพิ่มจากน้ันใสรายละเอยี ดดงั นี้ • รหัสสนามสอบ ใสไ ดส งู สุด 4 หลัก • ชอ่ื สนามสอบ ที่อยูของสนามสอบ • จาํ นวนหอ งสอบ และจํานวนทน่ี งั่ แตละหอง เพอ่ื ใชใ นการสรางหองสอบอัตโนมัติ • เสรจ็ แลว คลิกท่ปี มุ บนั ทกึ 2. ถา ตองการลบสนามสอบ ใหค ลกิ เลือกสนามสอบจากตาราง จากน้นั คลกิ ทป่ี ุม ลบ 3. ถา ตองการแกไ ข ใหคลิกเลือกสนามสอบจากตาราง จากนนั้ คลิกที่ปมุ แกไข แกไ ขเสร็จแลว คลกิ ท่ปี ุมบนั ทึก 41

กําหนดสนามสอบใหแ ตละกลุม ไปทีเ่ มนูตารางรหสั → 2. กลุม จะปรากฏหนา จอดงั รูป เลอื กกลมุ ที่ตองการ จากนน้ั คลกิ ทปี่ มุ แกไข เลือกรหัสสนามสอบในชองสนามสอบ เสรจ็ แลวคลิกท่ีปุมบันทึก ตารางสอบ ไปท่ีเมนูตารางรหสั → C. ตารางสอบ จะปรากฏหนา จอดงั รปู สามารถเพมิ่ ตารางสอบได 2 วิธี คือ 1. เพ่ิมทลี ะวชิ าโดยการคลิกท่ีปมุ เพ่ิม 2. เพม่ิ โดยการคลิกท่ีปุมสรางตารางสอบจากวชิ าลงทะเบียน โปรแกรมจะสรางตารางสอบในภาคเรียนปจ จุบนั โดยดูจากการลงทะเบยี นเรยี น 42

โปรแกรมจะถามยืนยันการสรา งตารางสอบจากวิชาทม่ี ีการลงทะเบยี นในภาคเรียนปจ จบุ นั ให กด OK เพอื่ สรางตารางสอบ จะไดตารางสอบและใหท ําการแกไขในสวนท่ีเปน วนั ที่และเวลาสอบ สรา งหองสอบ สรา งหองสอบสามารถทําได 2 วธิ คี ือสรางหองสอบจากตารางรหัสเปนการสรา งทีละหอ ง หรอื สรางแบบอัตโนมัติ ท่วั ไปจะใชสรางแบบอัตโนมัติ ไปท่ีเมนูขั้นตอนการดาํ เนินงาน→ จดั สนามสอบ → สรา งหอ งสอบอัตโนมัติ ปรากฏหนา จอดงั รปู เลือกรหสั สนามสอบ จากนนั้ คลกิ ท่ีปุม ทาํ งาน จดั สนามสอบ ไปท่ีเมนูขั้นตอนการดาํ เนนิ งาน → จดั สนามสอบ → จัดสนามสอบ สามารถทาํ ได 2 วิธคี อื 1. การจดั สนามสอบเอง มขี ้ันตอนดงั นี้ • ใสภาคเรียน • เลอื กประเภทการลงทะเบยี น ปกติหรือสอบซอม • เลอื กการเรียงลําดบั ตามกลุมหรือตามรหสั นกั ศกึ ษา • เลอื กรหสั วิชา หรือเวน วา งคอื ทุกวิชา 43

• เลอื กชว งรหัสสนามสอบ • คลิกทปี่ ุมอา นขอมลู ลงทะเบยี น โปรแกรมจะแสดงขอมลู การลงทะเบียนของ นักศึกษาทัง้ หมดตามเง่ือนไขที่กําหนดไวขา งตน รายการทเี่ ปนเทียบโอนจะไม สามารถจดั สนามสอบได • ปอ นเลขรหัสสนามสอบในชองสนาม และเลขหองสอบในชอ งหอง • โปรแกรมจะบันทึกอัตโนมัติ ดังนนั้ จงึ ไมมีปุม ใหก ดบนั ทึก • ถาตองการยกเลกิ หอ งสอบท่ีจัดไปแลว ใหคลกิ ท่ีปุมยกเลิกหองสอบทีจ่ ดั แลว โปรแกรมจะลางชอ งสนามกบั ชอ งหองใหเปน ชองวา งทั้งหมด 2. การจัดสนามอัตโนมัติ เปนการจดั สนามสอบ โดยหลักการจัดจะจดั ไปตามกลุมลงทะเบยี น ในแตละวชิ าและจดั กลมุ ตอไปตอเนื่องตามหองสอบน้ันถามีทนี่ ่ังเหลอื มีขนั้ ตอนดังนี้ • ใสภาคเรยี น • เลือกประเภทการลงทะเบียน ปกติหรือสอบซอม • เลือกการเรียงลําดบั ตามกลุมหรือตามรหัสนักศกึ ษา • เลือกชวงรหัสสนามสอบ • คลิกที่ปุมจัดแบบอัตโนมัติทุกวิชา โปรแกรมจะขน้ึ ขอความ จัดหองสอบเสร็จแลว ซง่ึ เปน การบันทกึ อัตโนมตั ิ จบการทาํ งานใหคลิกที่ปุมออก 44

รายงานนักศกึ ษาตามหองสอบ เปน รายงานนกั ศกึ ษาทั้งหมดในหองสอบแตล ะหอ ง ขนั้ ตอนการทํางานมีดังน้ี ไปทเี่ มนูขัน้ ตอน การดาํ เนินงาน → จดั สนามสอบ → รายงานนักศกึ ษาตามหอ งสอบ จะปรากฏหนา จอดงั รูป 1. ใสภ าคเรียนที่ตองการออกรายงาน 2. เลือกประเภทการลงทะเบียน ปกติหรือสอบซอม 3. เลอื กการเรียงลาํ ดับ ตามกลุม หรือตามรหัสนักศกึ ษา 4. เลือกวชิ า 5. เลือกสนามสอบ และหองสอบ 6. คลกิ ท่ปี ุมตัวอยางกอ นพิมพ เพ่ือดูรายงานทางหนาจอ 7. คลิกทปี่ ุมพมิ พ เพื่อพิมพรายงานออกเครื่องพมิ พ รายงานจาํ นวนนกั ศกึ ษาตามหองสอบ เปนรายงานสรุปจาํ นวนที่มีสทิ ธิสอบในแตละวชิ าแยกตามสนามสอบ ขั้นตอนการทํางานมีดงั นี้ ไปที่เมนูข้นั ตอนการดาํ เนินงาน → จดั สนามสอบ → รายงานจํานวนนกั ศึกษาตามหองสอบ จะปรากฏ หนา จอดังรูป ใสภาคเรียนที่ตองการ เลอื กประเภทการลงทะเบียน เสร็จแลวคลิกปมุ ตัวอยางกอ นพมิ พ หรอื คลกิ ปุมพมิ พ 45

บทที่ 10 การบันทึกคะแนนสอบ การบนั ทกึ คะแนนสอบ แบงการทาํ งานเปน 3 สว น ไดแก การบนั ทกึ คะแนนสอบ การแกไข คะแนนสอบ และการอา นคะแนนจากเครอื่ ง สดั สวนคะแนนกลางปลายตอ ปลายภาค มกี ําหนดไวในตัว แปรระบบเปน 60:40 เกณฑก ารผานคะแนนปลายกาํ หนดไวเปน 0 ไวส าํ หรบั ตรวจสอบในการบันทกึ คะแนนและไวสาํ หรบั ในการคิดเกรด 1. การบันทกึ คะแนนสอบ การบนั ทกึ คะแนนสอบมี 2 ประเภท ไดแก การบันทึกคะแนนสอบรายวิชา การบันทึกคะแนนสอบรายวิชา เปน เมนคู ําสง่ั เพื่อบันทึกคะแนนสอบ ระหวา งภาค และ ปลายภาค ทีละรายวชิ า ของนกั ศึกษาทุกคนในกลุมที่ลงทะเบียนรายวิชานั้น ในแตละภาค เรียน และยงั ไมมกี ารบนั ทึกคะแนนลงในโปรแกรมมากอ น (นักศกึ ษาที่บันทกึ คะแนนแลว จะไมป รากฏรายช่อื ใหบ นั ทึกซ้ําอีก) ข้ันตอนการทํางาน 1. ใสรหัสวิชาทีต่ องการ 2. ภาคเรียนจะขน้ึ เปนภาคเรยี นปจ จบุ นั ใหโดยอัตโนมตั ิ ไมสามารถแกไ ขได ถาตองการ เปล่ยี นภาคเรียนตอ งไปใชเ มนูเปล่ียนสถานศกึ ษาปจจบุ นั เพื่อเปนการปอ งกนั การแกไขคะแนน ยอ นหลงั โดยทก่ี ําหนดสทิ ธิการใชเ มนกู ารบนั ทึกคะแนนใหผูใชค นหนงึ่ และสทิ ธิการใชเ มนเู ปลีย่ น 46

สถานศึกษากบั ผใู ชอกี คน โดยผใู ชค นแรกจะไมมีสิทธใิ นการเปลี่ยนภาคเรียนเพ่ือบนั ทึกคะแนนในภาค เรียนอน่ื 3. ใสร หสั กลุม ที่ตอ งการวาตองการบนั ทกึ คะแนนสอบต้ังแตกลุมใดถงึ กลมุ ใด (ถาไมใสคือ ตองการบันทกึ คะแนนนกั เรยี นท้งั หมด) 4. กดปมุ กรอกคะแนน จะข้ึนเมนมู าใหเ ลือกคะแนนที่จะกรอก สาํ หรับรายละเอียดคะแนน กลางภาคแบง ออกเปน คะแนนยอ ย 9 สว นและรายละเอยี ดคะแนนปลายภาคแบง ออกเปน อัตนยั ปรนัย 5. ใสค ะแนนลงในชองคะแนนยอ ยตา งๆ โดยทโ่ี ปรแกรมจะตรวจสอบคะแนนวาเกนิ กวา ท่ี กาํ หนดในตารางระบบหรือไม และจะบนั ทึกคะแนนอัตโนมัติ โดยท่ีหนาจอน้จี ะไมม ีปุมบนั ทกึ 6. สําหรบั การบนั ทกึ คะแนนปลายภาค จะมีปมุ สําหรบั การบันทึก มส.(ไมม สี ิทธ์ิสอบ) และ ขส.(ขาดสอบ) ถากดปมุ นีข้ ณะที่ชอ งเกรดยังไมมีเกรด เกรดจะเปลี่ยนเปน ม หรอื ข ถาชองเกรดเปน ม หรือ ข อยแู ลว กดปมุ นจ้ี ะเปลี่ยนเกรดเปนชองวาง 47

การบนั ทึกคะแนนสอบรายคน การบนั ทกึ คะแนนสอบรายคน เปน เมนคู าํ สง่ั เพ่อื บนั ทึกคะแนนสอบระหวางภาค หรือปลายภาค ของนกั ศึกษารายคน ทลี่ งทะเบียนรายวิชาตา งๆ ในภาคเรียนปจจบุ นั โดยสามารถบันทึกคะแนนทกุ รายวิชาของนักศกึ ษาทลี ะคน ขั้นตอนการทํางานตา งจากการ บันทกึ คะแนนรายวชิ าตรง ใสร หัสนกั ศึกษาแทนรหัสวชิ ากับรหัสกลุม 2. การแกไ ขคะแนนเปนรายวิชา และรายคน เหมือนกบั การบันทึกคะแนนรายวชิ า ตางกันท่ีแกไขไดเฉพาะคนท่ีมีคะแนนแลวเทา น้ันซ่งึ มี ประโยชนในการกําหนดสทิ ธิการใชง านใหผ ูใชคนทบี่ นั ทกึ คะแนนกบั คนทีแ่ กไขคะแนนเปนคนละคนกนั 3. อานคะแนนจากเคร่ือง เปนการอานคะแนนปลายภาคสวนทเี่ ปน ปรนยั จากแฟม ขอมลู ท่ีไดจากเครื่องอา น OMR เมอื่ อานเสร็จโปรแกรมสรา งรายงานผลการอานคะแนน รปู แบบแฟมขอมลู OMR สามารถแกไ ขไดโ ดยคลกิ ท่ปี ุม แกไขแบบฟอรม OMR 48


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook