Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore คำแนะนำ นรจ.66 ล่าสุด

คำแนะนำ นรจ.66 ล่าสุด

Published by SAKAEO SCHOOL, 2022-11-17 05:03:46

Description: คำแนะนำ นรจ.66 ล่าสุด

Search

Read the Text Version

~1~ คําแนะนาํ การรบั สมัครบคุ คลเพอื่ สอบคัดเลือกเขาเปนนกั เรยี นจาทหารเรอื ประจําปก ารศกึ ษา ๒๕๖๖ ๑. กลาวทว่ั ไป คาํ แนะนําน้ีเปน เพยี งคมู อื สาํ หรับผสู มัครใชเ ปน แนวทางในการปฏบิ ตั ิเพอ่ื สอบคดั เลือกเขาเปนนักเรียน จาทหารเรือ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๖ เทานั้น หากมีขอความใดขัดกับระเบียบ ประกาศ คําส่ัง ของ กองทัพเรอื หรือกรมยทุ ธศึกษาทหารเรอื ใหใ ชระเบยี บ ประกาศ คําสง่ั นั้น ๆ เปน หลัก กรณีมีขอสงสัยใด ๆ ขอใหสอบถามจากคณะกรรมการสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือ ท่ีกองทัพเรือแตงตั้งเทาน้ัน และคณะกรรมการสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือขอสงวนสิทธ์ิ ในการช้แี จง ตอบคาํ ถาม โดยคาํ ตอบของคณะกรรมการสอบคดั เลอื กเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือ ถือเปน ขอ ยตุ ิสนิ้ สุดเด็ดขาด และไมอ นญุ าตใหนํามาเรียกรองหรือฟองรองหรือใชเปนขออางสิทธ์ิตาง ๆ ไดไมวา กรณีใด ๆ ๑.๑ ความมงุ หมาย กองทพั เรอื มคี วามประสงคจ ะรับสมัครบุคคลพลเรือน รวมทงั้ ทหารกองประจําการท่ีจะครบกําหนดปลดเปน ทหารกองหนนุ ใน ๑ พ.ค.๖๖ อาสาสมคั รทหารพราน และทหารกองหนุน สังกดั กองทัพเรือ เพ่ือสอบคัดเลือกเขาเปน นกั เรียนจาทหารเรือ ประจาํ ปก ารศึกษา ๒๕๖๖ ๑.๒ การศกึ ษาของนกั เรียนจาทหารเรือ ๑.๒.๑การศึกษาภาคทฤษฎี นักเรียนจาทหารเรือทุกพรรค - เหลาจะตองฝกภาคสาธารณศึกษา ท่ีโรงเรียนชมุ พลทหารเรือ กรมยทุ ธศึกษาทหารเรือ ประมาณ ๑ เดือน เพื่อใหมีลักษณะทาทางเปนทหารและ รูจักขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ ตอจากน้ันจึงแยกไปศึกษาตามหลักสูตรนักเรียนจาทหารเรือ ๒ ป ทโ่ี รงเรยี นชมุ พลทหารเรอื และสถานศึกษาตามสาขาวิชาชพี ของพรรค - เหลาตา ง ๆ (รายละเอยี ดตามผนวก ข – ๕ ๑.๒.๒ การศึกษาภาคปฏิบัติ ตามสาขาวิชาชีพของแตละพรรค – เหลาและฝกภาคปฏิบัติทางใชการในทะเล บนเรือหลวง พ้ืนทบี่ ริเวณอาวไทยและจงั หวัดชายทะเล ๑.๓ สทิ ธกิ าํ ลังพลและสวสั ดกิ ารทไ่ี ดร ับ ๑.๓.๑ระหวางการศกึ ษา - กองทพั เรอื ออกคาใชจา ยดานการศึกษาและเครือ่ งแตง กายใหท ั้งหมด - เบ้ยี เล้ียงเปน คาอาหารประจาํ วนั วนั ละ ๙๖ บาท - ขณะศกึ ษาช้ันปที่ ๑ ไดรับเงนิ เดอื น เดอื นละ ๓,๐๗๐ บาท - ขณะศึกษาชัน้ ปท่ี ๒ ไดร บั เงินเดือน เดือนละ ๓,๒๗๐ บาท สําหรบั นักเรยี นจา ทหารเรือชัน้ ปที่ ๑ ที่มีผลการศึกษาดี จะไดรับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนฐานะ เปนนักเรยี นนายเรอื โดยเขา รบั การศกึ ษาตอ ท่โี รงเรยี นเตรียมทหาร และโรงเรยี นนายเรือ ๑.๓.๒ เมอื่ สาํ เร็จการศกึ ษา - ไดร ับการบรรจใุ หรับราชการเปนขา ราชการและแตง ตั้งยศเปนจา ตรี - เริ่มรบั เงินเดอื นข้นั ตา่ํ เดือนละ ๑๐,๗๖๐ บาท กบั รับเงนิ เพ่ิมคา ครองชพี ชั่วคราว เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท - ไดรับการรับรองวุฒิเทียบเทาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ของสํานักงานคณะกรรมการ อาชีวศึกษา - สําหรับผูท่ีไดรับการบรรจุใหปฏิบัติงานบนเรือหลวงจะไดรับเงินเพิ่มประจําตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ สําหรบั ทหารหนว ยเรอื (พ.น.ร.) นอกเหนือจากเงินเดอื นตามปกตอิ กี เดอื นละ ๓,๐๐๐ บาท - สวัสดิการตาง ๆ ท่ีทางราชการกําหนด เชน การรักษาพยาบาลของตนเองและครอบครัว รวมท้ังบดิ า มารดา การศึกษาบุตร ฯลฯ


~2~ - เมือ่ บรรจุเปน ขา ราชการของกองทพั เรือแลว มสี ิทธส์ิ มคั รเขา รับการศึกษาอบรมหลักสูตรพิเศษ เพม่ิ เติมตามขีดความสามารถของตนเองในสาขาตา ง ๆ อาทิเชน (๑) นกั ทําลายใตนา้ํ จูโจมของหนว ยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรอื กองเรือยุทธการไดรับเงิน เพมิ่ พิเศษ ๑๑,๐๐๐ บาท/เดอื น (๒) นักโดดรมของหนว ยบัญชาการนาวกิ โยธินไดรับเงนิ เพม่ิ พเิ ศษ ๕,๓๐๐ บาท/เดอื น (๓) นกั ประดาน้าํ ของกรมสรรพาวธุ ทหารเรือไดร ับเงนิ เพิม่ พเิ ศษ ๕,๓๐๐ บาท/เดือน ๒. คุณสมบตั ขิ องผสู มัคร ๒.๑ บุคคลพลเรือน ตองเปนชายโสด อายุ ๑๘ - ๒๐ ป (ผูท่ีเกดิ ตง้ั แตว นั ท่ี ๑ มกราคม ๒๕๔๖ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ ๒.๒ ทหารกองประจําการ (พลทหาร สังกัดกองทัพเรือซึ่งจะครบกําหนดปลดเปนทหารกองหนุนภายใน วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ๒.๓ อาสาสมัครทหารพราน (ในสวนของกองทัพเรือ ตองมีอายุไมเกิน ๒๔ ป (ไมเปนผูที่เกิดกอนวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๔๒ ๒.๔ ทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ (ปลดจากกองประจําการ ตองมีอายุ ไมเกิน ๒๔ ป (ไมเปนผูที่เกิด กอนวนั ที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๒ ๒.๕ มีสัญชาติไทยและบิดามารดาตองมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แตถาบิดาเปนนายทหาร สัญญาบตั ร นายตาํ รวจสญั ญาบัตร หรอื นายทหารประทวน นายตํารวจประทวน ซ่ึงมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แลว มารดาจะมิใชเปนผูมีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได หรือเปนบุตรของคนไทยพลัดถ่ิน ตามพระราชบัญญัติ สัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ แกไขเพ่ิมเตมิ ฉบบั ที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๕ โดยมคี ณุ สมบตั ิครบถวนตามท่ีกฎหมายกาํ หนด ๒.๖ สําเร็จการศึกษาตามหลกั สตู รมัธยมศกึ ษาตอนปลาย หรือกําลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือ สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกําลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้นั ปท ่ี ๓ ของกระทรวงศกึ ษาธกิ าร หรือเทียบเทา ๒.๗ วา ยนา้ํ เปน ๒.๘ มีอวัยวะ รูปราง ลักษณะทาทางและขนาดรางกายเหมาะสมแกการเปนทหาร และไมเปนโรค ท่ขี ดั ตอการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัตริ ับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และตามท่ีกรมแพทยทหารเรือ กําหนด ๒.๙ ไมเ ปน ผูบกพรอ งในศีลธรรม ๒.๑๐ ไมเ ปน ผมู ีหน้ีสินลน พนตัว ๒.๑๑ ไมเปน ผทู ่ีมีความขอ งเก่ยี วกับยาเสพติด ๒.๑๒ ไมเปนผูอยูในระหวางเปนจําเลยในคดีอาญา และไมเคยตองคําพิพากษาลงโทษจําคุก เวนแต ความผิด ในลักษณะฐานลหโุ ทษ หรอื ความผดิ อนั ไดก ระทาํ โดยประมาท ๒.๑๓ ไมเ ปนผูเคยถกู ปลดออกจากราชการหรอื ถกู ไลออกจากราชการ เนือ่ งจากการกระทาํ ความผิด ๒.๑๔ ไมเปนผอู ยใู นระหวา งพกั ราชการ เนอ่ื งจากกระทาํ ความผิดหรือหนีราชการ ๒.๑๕ บิดามารดาหรือผปู กครองเปน ผมู อี าชีพอันชอบธรรม ๒.๑๖ เปน ผูไดรับอนญุ าตจากบิดามารดาหรอื ผูปกครองใหส มคั รเขาเปน นักเรียนจา ทหารเรือ หมายเหตุ คุณสมบตั ิและลักษณะดังกลา วในขอ ๒.๑ - ๒.๑๖ น้ี หากปรากฏวา เปนความเทจ็ หรอื ไมตรงกับคุณสมบัติที่ กรมยทุ ธศกึ ษาทหารเรอื กาํ หนด ซง่ึ เกิดข้นึ ภายหลังจากทรี่ ับเขาเปน นักเรยี นจาทหารเรือแลว จะตองพนจาก ฐานะนักเรยี นจา ทหารเรือทนั ที โดยไมส ามารถใชสิทธิ์เรยี กรอ งใด ๆ ท้ังสิ้น


~3~ ๓. การสมคั ร ๓.๑ สมคั รทาง Internet ทเ่ี วบ็ ไซต http://www.navedu.navy.mi.th หรือ https://www.navy.mi.th (ไมเ วน วนั หยุดราชการ ระหวางวนั ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๒๔.๐๐ น. และรับสมัครพรอมใหคําแนะนําการสมัครท่ี สวนกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (หนองตะเคียน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหวางวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ ท้ังนี้ใหผูสมัคร ศึกษาข้ันตอนการดําเนินการสมัครทาง Internet โดยละเอียด และปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีแนะนําใหถูกตอง ( ผ น ว ก ก แ ล ะ ข สํ า ห รั บ ก า ร เ ลื อ ก พ ร ร ค – เ ห ล า ใ ห ศึ ก ษ า ร า ย ล ะ เ อี ย ด ห น า ท่ี และการปฏิบตั งิ านของแตล ะพรรค - เหลา (ผนวก ข - ๕ แบบการเลือกพรรค - เหลาตามเวบ็ สมัคร ๓.๒ การชาํ ระเงินคาสมัคร ภายหลังการสมัครเสร็จสิ้นตามขอ ๓.๑ ใหผูสมัครที่ผานการตรวจคุณสมบัติ เบอื้ งตน แลวพมิ พใ บแจง การชาํ ระเงิน เพือ่ นาํ ไปชําระเงนิ จาํ นวน ๔๐๐ บาท (ไมรวมคาธรรมเนียมของธนาคาร หรือเคานเตอรเซอรวิส ผานระบบ I – Banking หรือผานเคานเตอรธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน ทุกสาขา หรือผานเคานเตอรเซอรวิส (ราน 7-11 ทุกสาขา ต้ังแตวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ๓.๓. การรับหลักฐานเพื่อขอรับสิทธ์ิคะแนนเพิ่ม และหลักฐานรับรองความสามารถทางการกีฬา (เฉพาะผูท ปี่ ระสงคจ ะใชสทิ ธเิ์ ทา นั้น ๓.๓.๑ ใหอ พั โหลดหลักฐานเพ่ือขอรบั สทิ ธิ์คะแนนเพมิ่ และหลกั ฐานรบั รองความสามารถทางการกีฬา ในรูปแบบไฟล PDF ผานระบบรับสมัครทางอินเทอรเน็ตใหถูกตอง (ตัวอยางการบันทึกขอมูลการสมัครสอบ คัดเลือกบุคคลเขาเปนนักเรยี นจาทหารเรือ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๖ ๓.๓.๒ สาํ หรบั ผทู ่ียนื่ หลกั ฐานเพอื่ ขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มทางอินเทอรเน็ตไว และผานการสอบภาควิชาการ ใหนําเอกสารฉบับจริงมามอบใหเจาหนาที่ ในวันทดสอบความเหมาะสมและพลศึกษา ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อําเภอสตั หีบ จงั หวัดชลบุรี (หากไมนาํ มาแสดงจะถือวา ไมข อรบั สทิ ธิ์คะแนนเพมิ่ ๔. หลักฐานทตี่ องใชใ นการสมคั ร (สแกนและจัดเกบ็ ในรปู แบบของไฟล PDF ขนาดไฟลไ มเกนิ 1 MB) ๔.๑ หลกั ฐานทวั่ ไป ๔.๑.๑ ภาพถายสี (รูปแบบของไฟล JPG หรือ PNG ขนาด ๒ น้ิว หนาตรง ไมยิ้ม ไมสวมหมวก ไมสวม แวนตา แตงกายเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษาหรือเคร่ืองแบบทหารเทาน้ัน และตองเปนภาพถายที่ถายไว ไมเกนิ ๓ เดอื น ๔.๑.๒ สําเนาบตั รประจาํ ตัวประชาชน ๔.๑.๓ สําเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิ ไดแก สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ของสถานศึกษา ที่แสดงวา สําเร็จการศกึ ษาหลักสูตรมัธยมศกึ ษาตอนปลายหรือกําลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ หรือสําเร็จ การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือกําลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา กรณีท่ีใชหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา ตองระบุสาขาการเรียนให ชดั เจน ๔.๑.๔ สาํ เนาใบสตู ิบตั รของผูสมคั ร ๔.๑.๕ สําเนาใบเปลยี่ นชอื่ - นามสกุลของผูสมคั ร (ถามี ๔.๒ หลกั ฐานเพอ่ื ขอรับสิทธ์ิคะแนนเพม่ิ (ถามี ๔.๒.๑ หนังสือรับรองการฝกวิชาทหาร (รายละเอียดตามผนวก ค - ๑ โดยไดรับคะแนนสูงสุด ทไ่ี ดเ พียงกรณีเดียว ดังน้ี ๔.๒.๑.๑ ช้นั ปท่ี ๑ เพิ่มใหรอ ยละ ๓ ของคะแนนรวมภาควิชาการ ๔.๒.๑.๒ ชัน้ ปท ี่ ๒ เพ่มิ ใหร อ ยละ ๔ ของคะแนนรวมภาควชิ าการ


~4~ ๔.๒.๑.๓ ชัน้ ปที่ ๓ เพม่ิ ใหรอยละ ๕ ของคะแนนรวมภาควิชาการ ๔.๒.๑.๔ ช้นั ปท่ี ๔ เพม่ิ ใหรอ ยละ ๖ ของคะแนนรวมภาควชิ าการ ๔.๒.๑.๕ ช้นั ปท ี่ ๕ เพ่ิมใหรอยละ ๗ ของคะแนนรวมภาควชิ าการ หมายเหตุ กรณีที่หนวยฝกทหารไดเก็บสําเนาใบสําคัญทหารกองเกิน (สด.๙) ฉบับจริงไวใหผูสมัคร ไปขอถายสําเนา (สด.๙) แลวใหหนวยฝกประทับตรารับรองวา“หลักฐานฉบับจริง (สด.๙) ไดนําขึ้นทะเบียน นาํ ปลดเรยี บรอ ยแลว ” จงึ จะมสี ทิ ธไิ์ ดร ับคะแนนเพิม่ ๔.๒.๒ หนังสอื รบั รองการปฏิบตั ิราชการทัพฉุกเฉิน หรอื ราชการทวคี ูณ (รายละเอยี ดตามผนวก ค - ๒ ๔.๒.๒.๑ สําหรับผูท่ีเปนบุตรของทหาร ขาราชการ หรือลูกจาง ซึ่งไดกระทําหนาท่ีในระหวาง เวลาที่มีการรบ หรือการสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหวางท่ีมีพระบรมราชโองการ ประกาศสถานการณฉุกเฉิน ซึ่งมีสิทธ์ิไดนับเวลาราชการเปนทวีคูณ ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ ขาราชการ เพมิ่ ใหรอยละ ๕ ของคะแนนรวมภาควชิ าการ ๔.๒.๒.๒ สําหรับผูที่เปนบุตรของทหาร ขาราชการ หรือลูกจาง ซ่ึงตองประสพอันตราย ถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหนาท่ี หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําการตามหนาท่ี หรือตอง บาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุน้ัน ซึ่งไดรับบําเหน็จบํานาญพิเศษตามกฎหมาย วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือไดรบั เงินทาํ ขวญั ตามระเบยี บกระทรวงการคลัง วาดวยเงนิ ทําขวัญขาราชการและลูกจาง หรือบุตรของผูท่ี ไดรับพระราชทานเหรียญดุษฏีมาลา เข็มกลาหาญ หรือเหรียญกลาหาญ เพิ่มใหรอยละ ๑๐ ของคะแนนรวม ภาควชิ าการ ๔.๒.๓ หนังสือรับรองการเปนบุตรของขาราชการสังกัดกองทัพเรือ (รายละเอียดตามผนวก ค - ๓ ท่ีมีเวลารับราชการดงั ตอ ไปน้ี ใหไ ดรับคะแนนเพิ่มตามลาํ ดบั ดังน้ี ๔.๒.๓.๑ รบั ราชการไมน อยกวา ๑๕ ป หรือไดรับพระราชทานเหรียญจักรมาลา เพิ่มใหรอยละ ๔ ของคะแนนรวมภาควิชาการ ๔.๒.๓.๒ รบั ราชการไมน อ ยกวา ๑๐ ป เพิม่ ใหร อยละ ๓ ของคะแนนรวมภาควชิ าการ ๔.๒.๓.๓ รับราชการไมนอ ยกวา ๕ ป เพมิ่ ใหรอยละ ๒ ของคะแนนรวมภาควิชาการ หมายเหตุ การนับเวลาราชการดังกลาว ใหนับตั้งแตวันเขารับราชการ ถึงวันสุดทายของวันรับสมัคร ในปนั้นๆ ๔.๒.๔ สําเนาสมุดประจําตัวทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ หรือสําเนาบัตรอนุญาตใชแทนหนังสือสําคัญ (กองหนุน) ช่ัวคราว หรอื หนังสอื รับรองการเปนทหารกองประจาํ การ สังกดั กองทัพเรอื (รายละเอียดตามผนวก ซ - ๓ โดยจะไดร บั คะแนนเพ่มิ ดังนี้ ๔.๒.๔.๑ ผานการเปนทหารกองประจําการ ๖ เดือน ใหไดรับคะแนนเพ่ิมรอยละ ๒ ของคะแนน รวมภาควิชาการ ๔.๒.๔.๒ ผานการเปนทหารกองประจําการ ๑ ป ใหไดรับคะแนนเพิ่มรอยละ ๓ ของคะแนน รวมภาควชิ าการ หรอื เทา กบั ผูส าํ เรจ็ การฝกวชิ าทหาร ช้ันปที่ ๑ ๔.๒.๔.๓ ผานการเปนทหารกองประจําการ ๒ ป ใหไดรับคะแนนเพิ่มรอยละ ๔ ของคะแนน รวมภาควชิ าการ หรอื เทากับผสู ําเร็จการฝก วชิ าทหาร ชนั้ ปที่ ๒ ๔.๒.๕ หนังสือรับรองการเปนทหารกองประจําการ อาสาสมัครทหารพราน หรือทหารกองหนุน สังกดั กองทัพเรอื ซงึ่ ไดก ระทําหนา ที่ในระหวา งที่มีการรบ หรือการสงคราม หรือมีการปราบปรามจลาจล หรือ ในระหวางปฏบิ ตั ริ าชการชายแดนเพิม่ ให รอยละ ๕ ของคะแนนรวมภาควิชาการ


~5~ ผใู ดอยูใ นเกณฑจะไดร บั คะแนนเพมิ่ ในขอ ๔.๒.๒.๑ และ ๔.๒.๒.๒ ในขณะเดยี วกนั ใหถอื เกณฑต ามขอ ๔.๒.๒.๒ ท่ีไดคะแนนเพิ่มมากที่สุดเพยี งขอเดียว สวนในกรณีท่ีไดรับคะแนนเพิ่มในขอ ๔.๒.๒ และ ๔.๒.๓ ใหถือเกณฑ ตามขอ ๔.๒.๒ เพียงขอเดียว หมายเหตุ สําหรับทหารกองประจําการที่สมัครใจอยูรับราชการในกองประจําการตอเพื่อทดแทน การเรียกเกณฑในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙ โดยจะ ไดร ับสทิ ธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษ รอยละ ๕ ของคะแนนสอบรวมภาควิชาการ เพ่ือประกอบการสมัครฯ โดยตองมี หนงั สอื รับรองการปฏบิ ตั ิหนาท่รี วมถึงความประพฤตใิ หแ กท หารกองประจาํ การในสงั กดั นั้น ๔.๓ หลักฐานรบั รองความสามารถทางการกฬี า สาํ หรับนกั กีฬาที่แสดงวาเปนหรอื เคยเปนนักกีฬาตัวแทน เขารวมการแขงขันทีมชาติ กีฬาแหงชาติ เยาวชนทีมชาติ เยาวชนแหงชาติ และกีฬาระหวางโรงเรียน เพ่อื ขอรับสิทธิ์ สาํ เนา ๑ ชดุ (ถา มี) สาํ หรับประเภทกีฬาท่ีจะทําการสอบคัดเลือก จํานวน ๓๓ ประเภท ไดแก กรีฑา กอลฟ จักรยาน ฟนดาบ กีฬาทางอากาศสาขาโดดรม กีฬาทางอากาศสาขารมรอน กีฬาทางอากาศสาขารมบิน ตะกรอ แบดมนิ ตนั ปญจกีฬาทหาร เทนนิส เทเบลิ เทนนิส บาสเกตบอล เปตอง ฟตุ บอล ฟุตซอล มวยสากลสมัครเลน ยิงปน รักบ้ีฟุตบอล วอลเลยบอล วายนํ้า ฮอกก้ี เทควันโด ไตรกีฬา บิลเลียด สนุกเกอร ยกนํ้าหนัก เพาะกาย ยงิ ธนู เรือใบ วินดเซิฟ เรือพาย และเรือกระเชียง สําหรับผูท่ีย่ืนเอกสารรับรองความสามารถทางการกีฬา จะตองมาทาํ การทดสอบความสามารถทางการกฬี า ในวนั ที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ โรงเรียน นายเรอื อําเภอเมอื งสมทุ รปราการ จงั หวดั สมุทรปราการ (รายละเอยี ดการเดินทางตามผนวก ซ - ๕ ๕. การพิมพบัตรประจําตัวสอบและตรวจสอบสถานท่ีสอบ ผูสมัครสามารถพิมพบัตรประจําตัวสอบ ตรวจสอบอาคารและหอ งสอบไดทางเว็บไซต http://www.navedu.navy.mi.th หรอื https://www.navy.mi.th ตั้งแตว นั ท่ี ๖ กมุ ภาพนั ธ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตน ไป ๖. การสอบรอบแรก (ภาควิชาการ ทศ่ี นู ยป ระชมุ ธรรมศาสตร รังสิต อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันเสารท่ี ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. วิชาท่ีสอบ ไดแก วิชาคณิตศาสตร วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชาวิทยาศาสตร เน้อื หาตามหลกั สูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ระดับมัธยมศึกษา โดยผูเขาสอบให ปฏบิ ตั ดิ งั น้ี ๖.๑ มาแสดงตัวเพ่ือลงทะเบียนยืนยันตัวบุคคลกอนเขาหองสอบ เวลา ๐๖.๓๐ น. - ๑๐.๓๐ น. โดยใหนํา บัตรประจําตัวประชาชน และบัตรประจําตัวสอบมาแสดงดวย ผูไมมายืนยันตัวบุคคลกอนเขาหองสอบ จะไมมสี ทิ ธเิ์ ขาสอบ ๖.๒ เขา หอ งสอบ ตงั้ แตเวลา ๑๑.๓๐ น. และไมเกนิ ๑๓.๓๐ น. ๖.๓ เริม่ สอบตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ๖.๔ การแตงกายชุดนกั เรียน นักศกึ ษา หรอื ชดุ วอรม (เสื้อยืดคอกลมสีขาว กางเกงวอรม รองเทา ผา ใบ เทา นนั้ ๖.๕ การปฏบิ ตั ิในการสอบภาควิชาการ (รายละเอยี ดตามผนวก ง - ๑ ๖.๖ การใชใ บตอบในวันสอบภาควิชาการ (รายละเอียดตามผนวก ง - ๒ ๗. การประกาศผลการสอบรอบแรก ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ โดยประกาศหมายเฉพาะเลขประจําตัวสอบของผูที่สอบผานการสอบภาค วิชาการเรียงตามลําดบั หมายเลขประจําตัวสอบ พรอ มกับกําหนดชดุ ท่ีจะเขาสอบรอบสอง ไวใ นประกาศผลการสอบ การตรวจสอบผลการสอบสามารถตรวจสอบไดจาก ๗.๑ ที่ http://www.navedu.navy.mi.th หรือ https://www.navy.mi.th ๗.๒ สอบถามทางโทรศัพท หมายเลข ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๑๖ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๒๙ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๓๒ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๓ ในวนั และเวลาราชการ


~6~ หมายเหตุ ผูสมัครสอบควรตรวจสอบผลการสอบดวยความรอบคอบ เพื่อเขาสอบรอบสองตามชุด ท่กี ําหนดให หากเขา สอบรอบสองผดิ ชดุ จะหมดสทิ ธ์ิในการสอบไมวา กรณใี ดๆ ท้งั สิน้ ๘. การรายงานตัวของผเู ขา สอบรอบสอง ชุดท่ีทําการทดสอบความเหมาะสมและพลศึกษา และชุดที่ทําการตรวจสุขภาพและทดสอบสุขภาพจิต ใหไ ปรายงานตัวที่โรงเรียนชมุ พลทหารเรือ อาํ เภอสตั หีบ จังหวัดชลบุรี ตามวัน - เวลา และตามชุดที่กําหนดไว ในประกาศผลการสอบรอบแรก ตามขอ ๗ ผูที่สอบผานรอบแรกจะตองเขาสอบรอบสอง (การตรวจสุขภาพ ทดสอบสุขภาพจิตการสอบความเหมาะสมและพลศกึ ษา ใหด าํ เนินการตามขอปฏิบัติในการตรวจสุขภาพ อยาง เครง ครัดตามชดุ ทแ่ี จงใหทราบในประกาศผลการสอบรอบแรก ผูไมมารายงานตัวสอบตามชุดถอื วา สละสิทธ์ิ ๙. การสอบรอบสอง (ทดสอบความเหมาะสม พลศกึ ษา ตรวจรา งกาย และทดสอบสขุ ภาพจติ ๙.๑ สอบรอบสอง การสอบทดสอบความเหมาะสม พลศึกษา ตรวจรางกาย และทดสอบสุขภาพจิต ที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันท่ี ๑๔ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๕.๐๐ น. ของทกุ วนั ท่ตี องทําการสอบ ตามวนั - เวลา และตามชุดที่กําหนดไวในประกาศผลการสอบรอบแรก โดยผูทําการสอบฯ เขา แถวเพ่อื ยืนยันตวั บุคคลพรอมกัน ณ ลานสวนสนามหนา กองบงั คับการโรงเรยี นชุมพลทหารเรือ ในเวลา ๐๕.๐๐ น. ๙.๑.๑ การแตงกายในการสอบรอบสองทุกสถานี ใหสวมเสื้อยืดคอกลมสีขาวไมมีลวดลายเทานั้น สําหรับกางเกงใหใ ชก างเกงวอรม หรือกางเกงนกั เรยี น ๙.๑.๒ การตรวจสุขภาพ ตั้งแตเวลา ๐๕.๐๐ น. จนแลวเสร็จเปนการตรวจขนาดพิกัดความสมบูรณ ของรางกายรวมท้ังการตรวจโรคและความพกิ ารทข่ี ัดตอ การเปนนกั เรยี นจาทหารเรือ (รายละเอยี ดตามผนวก จ และผนวก ฉ ๙.๑.๓ การทดสอบสุขภาพจิต ตั้งแตเวลา ๑๔.๐๐ น. จนแลวเสร็จ เปนการตรวจสอบลักษณะ บคุ ลกิ ภาพ แนวความคดิ อารมณ และจิตใจ ๙.๑.๔ การสอบความเหมาะสมและพลศึกษาตั้งแตเวลา ๐๕.๐๐ น. จนแลวเสร็จ เปนการสอบ สมั ภาษณค วามรทู ่วั ไปทค่ี วรทราบ และทวงที - วาจา เพ่ือดูลักษณะความเหมาะสมการเปนทหารและทดสอบ สมรรถภาพรางกาย ๙.๒ ผูส มคั รจะตอ งนาํ เงินมาชําระตอ เจาหนา ที่ ดงั น้ี ๙.๒.๑ วันตรวจสุขภาพและทดสอบสุขภาพจิต จํานวน ๘๐๐ บาท เพื่อเปนคาใชจายเก่ียวกับวัสดุในการ ตรวจสขุ ภาพ ๙.๒.๒ วันสอบความเหมาะสมและพลศึกษา จํานวน ๒๐๐ บาท เพ่ือเปนคาใชจายเก่ียวกับการใช สระวา ยน้าํ และการเตรียมความพรอ มของสนามกฬี าและสงิ่ อาํ นวยความสะดวกอื่น ๆ ๑๐. การประกาศผลการสอบรอบสอง ภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ การประกาศผลการสอบโดยจะประกาศเรียงลําดับหมายเลขประจําตัว สอบพรอมระบุพรรค - เหลาท่ีได ยกเวนบุคคลท่ีสอบผานเปนบุคคลตัวสํารองจะประกาศผลเรียงตามลําดับ คะแนนท่สี อบไดไมร ะบพุ รรค - เหลา การตรวจสอบผลการสอบสามารถตรวจสอบไดจ าก ๑๐.๑ ที่ http://www.navedu.navy.mi.th หรอื https://www.navy.mi.th ๑๐.๒ สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๑๖ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๒๙ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๓๒ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๓ ในวันและเวลาราชการ สําหรับผูที่กองทัพเรือประกาศรับเปนนักเรียนจาทหารเรือ และมีอายุครบ ๑๘ ปบริบูรณ ทางราชการถือวา เปน บคุ คลท่ีรอ งขอเขา รบั ราชการเปนทหารกองประจําการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ทางราชการจะนาํ ขึน้ ทะเบียนเปนทหารกองประจาํ การตอ ไป


~7~ หมายเหตุ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือ ที่กองทัพเรอื แตง ต้ัง ถือเปน เดด็ ขาด ๑๑. การรายงานตัวและการทาํ สัญญา ๑๑.๑ การรายงานตัวของผูสอบผานรอบสอง (บคุ คลตัวจริง ใหไปรายงานตัวเพื่อทําสัญญา ที่ กรมยุทธศึกษา ทหารเรอื อําเภอพุทธมณฑล จงั หวดั นครปฐม ตามวัน - เวลา และตามพรรค - เหลาท่ีกําหนดไวในประกาศผล การสอบรอบสองสําหรบั บุคคลตวั สาํ รอง ใหปฏิบัติตามท่ีไดแจงไวประกาศผลการสอบ ผูไมมารายงานตัวจะถือวา เปน ผสู ละสทิ ธิ์ และถกู ตัดสทิ ธใ์ิ นการเขารบั การศกึ ษา หมายเหตุ ๑ ผูสมัครจะตองนําเงินมาชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา จํานวน ๔๐๐ บาท เพื่อเปนคาใชจาย เก่ียวกบั การทาํ สัญญา อปุ กรณการพมิ พล ายนว้ิ มอื และการสงตรวจสอบประวัติอาชญากรรมฯ ของสํานักงาน ตํารวจแหง ชาติ ๒ ผูม าไมทนั ตามกําหนดวนั – เวลา หรือไมมารายงานตัวดว ยตนเอง ถือวาผูน ัน้ สละสิทธ์ิ ๓ หากลาออกในชว งฝกภาคสาธารณศกึ ษาหรอื ตอ งพนจากฐานะนักเรียนจาทหารเรือจะดวย เหตุใดก็ตาม จะตองชดใชเงินเปนคาตอบแทน ตามท่ีระบุไวในสัญญาของผูสมัครเขาเปนนักเรียนจา ทหารเรือ ๑๑.๒ ผรู วมลงนามในสญั ญา คอื ๑๑.๒.๑ ผูปกครอง ไดแก บิดา มารดา ของผูสมัคร หรือผูที่ไดรับการแตงต้ังใหเปนผูปกครองของผูสมัคร โดยคําสัง่ ศาล ในกรณีที่บิดา มารดา ถึงแกก รรม หรือผูจดทะเบยี นรบั ผสู มคั รเปนบุตรบุญธรรม ๑๑.๒.๒ ผูคา้ํ ประกัน ๑๑.๒.๒.๑ ตองเปน ขาราชการทหาร หรือตํารวจประจําการ ต้ังแตชั้นสัญญาบัตรขึ้นไป หรือพนักงานสว นทองถิ่นประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานข้ึนไป หรือ เจาหนาที่ของรัฐอื่นท่ีเทียบเทาขึ้นไป ซึ่งยังรับราชการอยูหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดํารงตําแหนงต้ังแตระดับ ๔ ขนึ้ ไป และตองมีอายไุ มเ กนิ ๕๕ ป (ไมเ ปน ผูทเ่ี กดิ กอน ๑ มกราคม ๒๕๑๐ ๑๑.๒.๒.๒ บดิ า หรือมารดา เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติ ตามขอ ๑๑.๒.๒.๑ จะเปนผู ค้ําประกนั บุตรของตนเองก็ได หมายเหตุ ๑ พระภิกษหุ รอื นักบวชในศาสนาอน่ื จะเปน ผูคํ้าประกนั ไมไ ด ๒ ในกรณีที่ผูคํ้าประกันสมรสแลว จะตองนําคูสมรสมาลงลายมือชื่อยินยอมใหทําสัญญาค้ําประกัน ตอหนา เจา หนาที่ในวันทาํ สัญญาดว ย ๓ ผูคาํ้ ประกนั ๑ คน สามารถทําสญั ญาค้ําประกนั นกั เรยี นจาทหารเรอื ไดไ มเ กนิ ๒ คน ๑๑.๓ การทาํ สญั ญาของผูส มัคร (ดรู ายละเอียดคาํ แนะนาํ ในการทําสญั ญาของผสู มัครในผนวก ช ๑๑.๔ วิธที ําสญั ญา ๑๑.๔.๑ ผูสมัครกรอกรายละเอี ยดในหนังสือสั ญญาที่เจาหนาที่จัดเตรียมไว ใหโดยยังมิตอง ลงลายมอื ช่ือ ๑๑.๔.๒ ผูสมัครนําเอกสารไปย่ืนตอเจาหนาที่ทําสัญญา พรอมดวยผูปกครองและผูค้ําประกัน เพอ่ื ตรวจสอบความถกู ตอ งและลงลายมอื ชอ่ื ตอ หนาเจาหนาที่ ๑๑.๔.๓ ผสู มคั รวัดขนาดเครอ่ื งแตงกาย ๑๑.๔.๔ ผสู มัครทําการพิมพล ายน้วิ มอื หมายเหตุ ๑ ถาผูสมัคร ผูปกครองและผูค้ําประกัน ไมมาทําสัญญาตามกําหนดนัดหมายหรือไมมา ปฏบิ ัตติ ามทไ่ี ดกําหนดไวใ นผนวก ช (ดคู ําแนะนํา ผนวก ช จะถอื วาผูส มัครสละสิทธิ์


~8~ ๒ เมื่อผูสมัคร ผูปกครองและผูคํ้าประกัน ลงลายมือชื่อในสัญญาเรียบรอยแลว หากลาออกกอนกาํ หนดหรือพนจากฐานะนกั เรยี น จะดวยเหตใุ ดกต็ ามจะตองถูกเรียกเงินชดใช ตามท่ีระบุ ไวในสญั ญาในฐานะนกั เรยี นจาทหารเรอื ๑๒. การเลือก พรรค - เหลา ๑๒.๑ คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะดําเนินการเก่ียวกับการเลือกพรรค – เหลา โดยใชความสมัครใจ ของผูสมัคร (รายละเอียดหนาที่และการปฏิบัติงานของแตละพรรค – เหลาตามผนวก ข - ๕ ประกอบกับ คะแนนสอบคดั เลอื กฯ ทผี่ านมาเปน เกณฑต ัดสินซ่ึงผูสมัครสอบจะทราบพรรค – เหลา ของตนเอง ในวันประกาศผล การสอบรอบสอง ถามพี รรค – เหลาใดวางลงอันเนื่องมาจากมีผูส มคั รนอยหรอื สละสิทธิ์คณะกรรมการสอบคดั เลือกฯ ขอสงวนสทิ ธใ์ิ นการจัดพรรค – เหลา นนั้ ๆ ใหแกผ สู มัครสอบเพือ่ ใหครบจํานวนตามทีท่ างราชการตองการ ๑๒.๒ เงอ่ื นไขในการเลือกพรรค – เหลา มีดงั นี้ ๑๒.๒.๑ พรรคนาวนิ เหลาทหารสามัญ, พรรคนาวิน เหลาทหารการปน, พรรคนาวิน เหลาทหารขนสง, พรรคนาวิน เหลา ทหารสรรพาวุธ, พรรคนาวนิ เหลา ทหารสัญญาณ, พรรคนาวิกโยธิน, พรรคกลิน และ พรรคกลิน เหลาทหารเคร่ืองกล (ชางเครื่องบิน ตองสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตร วชิ าชพี หรอื ตามหลกั สูตรของกระทรวงศึกษาธกิ าร ๑๒.๒.๒ พรรคนาวนิ เหลาทหารสารวัตร ตองเปนผูที่สําเร็จการศึกษาระดับสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และตองมีความสูงไมนอยกวา ๑๖๕ เซนติเมตร ๑๒.๒.๓ พรรคพิเศษ เหลาทหารแพทย ตองเปนผูที่สําเร็จการศึกษาะดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายการเรยี นวิทย - คณิต มคี ะแนนเฉล่ยี สะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป ดงั น้ี - วิชาวทิ ยาศาสตรตอ งมีหนวยกติ รวมกนั ไมนอยกวา ๒๒ หนว ยกิต - วิชาคณติ ศาสตรตองมหี นว ยกติ รวมกันไมนอ ยกวา ๑๒ หนวยกติ ๑๒.๒.๔ พรรคพิเศษ เหลาทหารชางยุทธโยธา (อิเล็กทรอนิกส ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ มธั ยมศกึ ษาตอนปลายสายการเรียนวิทย – คณิต โดยตองมี ดังนี้ - วิชาวิทยาศาสตรตองมหี นว ยกติ รวมกนั ไมนอ ยกวา ๒๒ หนวยกติ - วชิ าคณิตศาสตรตองมีหนว ยกติ รวมกนั ไมน อยกวา ๑๒ หนวยกิต - สําเร็จการศึกษาระดบั ประกาศนียบัตรวิชาชีพชางอตุ สาหกรรม (ชางอิเลก็ ทรอนิกส) ๑๒.๒.๕ พรรคพิเศษ เหลาทหารชางยุทธโยธา (ไฟฟา ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย สายการเรียนวิทย – คณิต โดยตองมี ดังน้ี - วิชาวิทยาศาสตรตอ งมหี นวยกติ รวมกนั ไมนอ ยกวา ๒๒ หนวยกติ - วชิ าคณติ ศาสตรต องมหี นว ยกติ รวมกนั ไมน อ ยกวา ๑๒ หนวยกิต - สําเรจ็ การศกึ ษาระดบั ประกาศนียบตั รวชิ าชพี ชางอุตสาหกรรม (ชางไฟฟา ) ๑๒.๒.๖ พรรคนาวิน เหลาทหารอุทกศาสตร และเหลาทหารอุตุนิยมวิทยา ตองเปนผูท่ีสําเร็จ การศึกษาหลกั สูตรตามขอ ๑๒.๒.๓ – ๑๒.๒.๕ หลกั สูตรใดหลกั สูตรหน่ึง ๑๓. การพน จากฐานะนกั เรยี นจาทหารเรือ ในระหวางที่เปนนักเรียนจาทหารเรือ ถามีเหตุอยางใดอยางหน่ึงดังจะกลาวตอไปนี้เกิดขึ้น ใหนับวาเปน เหตุที่จะตองพนจากฐานะนกั เรยี น คือ ๑๓.๑ ขาดคุณสมบัติอยางใดอยางหนงึ่ ดังท่ีไดกลาวมาแลวในขอ ๒ และเขาหลักเกณฑขอ ใดขอหนึ่ง ตอไปน้ี ๑๓.๑.๑ใชเ อกสารหลักฐานตา ง ๆ ท่ีเปนเท็จหรือขอความสวนใดสวนหน่ึงในการดําเนินการสมัคร เขา เปน นักเรียนจาทหารเรือเปนเท็จ


~9~ ๑๓.๑.๒ผลการตรวจสอบวฒุ ิการศกึ ษา เปน ผูไมส าํ เร็จการศกึ ษา ๑๓.๑.๓ ทหารกองประจําการสังกัดกองทัพเรือผูซึ่งไมสามารถปลดออกจากประจําการเปนทหารกองหนุน ภายใน ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ๑๓.๑.๔ไมสามารถตรวจสอบไดวา บดิ ามารดามีสัญชาตไิ ทยโดยการเกิดหรือเปนคนไทยพลดั ถ่ิน ๑๓.๑.๕อยใู นระหวา งเปน จาํ เลยในคดีอาญาและเคยตองคาํ พิพากษาลงโทษจาํ คกุ ๑๓.๒ ผคู า้ํ ประกันถอนการคาํ้ ประกัน หรอื ถึงแกกรรม หรือทางราชการเห็นวาผูค้ําประกันขาดคุณสมบัติ จนไมสมควรท่ีจะเปนผูคํ้าประกันตอไปได และทางราชการไดใหนักเรียนจาทหารเรือผูนั้นหาผูค้ําประกันใหม แตย งั หาไมไ ดเ มือ่ พน กาํ หนด ๙๐ วันนบั แตวนั ท่ไี ดแจง ใหท ราบ ๑๓.๓ ตองโทษตามคําพิพากษาของศาลอันถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือ ความผิดอันไดก ระทําโดยประมาท ๑๓.๔ ประพฤติผดิ สญั ญาที่ทาํ ไวกับกองทพั เรอื หรอื ประพฤติตนไมสมเกียรติหรือประพฤตชิ วั่ อยางรา ยแรง ๑๓.๕ ถูกตัดคะแนนความประพฤติจนอยูใ นเกณฑทจ่ี ะตอ งพนจากฐานะนกั เรยี นตามท่ีทางราชการกําหนดไว ๑๓.๖ สอบความรไู มไดต ามเกณฑท ่ีกาํ หนดไวเวนแตกองทพั เรอื จะไดพ ิจารณาเปนกรณีพิเศษ ๑๓.๗ ขาดความเหมาะสมในการเปน ทหารหรือขาดความสามารถทางทะเลหรือความสามารถตามอาชีพ ของพรรค – เหลา จนถงึ ทาํ งานในหนา ทที่ หารเรือไมได ๑๓.๘ เปนผูท่มี พี ฤติกรรมของเกย่ี วกับยาเสพติด


~ 10 ~ ผนวก ก กําหนดการปฏิบตั ิตาง ๆ ในการรบั สมคั รบคุ คลเพื่อสอบคัดเลอื กเขาเปนนักเรยี นจาทหารเรือ ประจาํ ปก ารศกึ ษา ๒๕๖๖ วันท่ี เวลา รายการ สถานท่ี หมายเหตุ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ผูส มคั รศึกษาข้ันตอนการดาํ เนินการสมคั ร - รบั สมคั รทาง ทาง Internet โดยละเอยี ดและปฏบิ ตั ติ าม เวลา ๐๙.๐๐ น. Internet ขนั้ ตอนทแ่ี นะนาํ ใหถ ูกตอ ง ถงึ - รบั สมคั ร พรอ มให สวนกรมหลวง - ผูสมคั รสามารถเดนิ ทางมาสมคั ร และ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๖ คําแนะนําการสมัคร ชุมพรเขตอุดม สอบถามคําแนะนาํ การสมัคร ข้นั ตอนการ เวลา ๒๔.๐๐ น. ศักดิ์ อําเภอสตั หบี ดาํ เนนิ การสมคั รทาง Internet ไดด วยตนเอง ทาง Internet จังหวดั ชลบุรี วนั ท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผูสมัครทีผ่ านการตรวจหลักฐานและไดชําระ ถึง เ งิ น เ รี ย บ ร อ ย แ ล ว ใ ห อั พ โ ห ล ด เ อ ก ส า ร แนบหลักฐานเพอื่ หลักฐานเพ่ือขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม และ วันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ ขอรับสิทธค์ิ ะแนน หลักฐานรับรองความสามารถทางการกีฬา ผาน เวลา ๑๕.๐๐ น. - เพิ่ม และหลกั ฐาน พรอมกบั สมคั รทาง ระบบรับสมัครทางอินเทอรเน็ตใหถูกตอง รบั รองความสามารถ Internet (ตัวอยางการบันทึกขอมูลการสมัครบุคคล วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ทางการกีฬา เพ่ือสอบคัดเลอื กเขาเปนนกั เรยี นจาทหารเรือ ถึง วนั ท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๒๔.๐๐ น. ประจําปการศกึ ษา ๒๕๖๖ เลือกพรรค – เหลา ใหเ สรจ็ สิน้ - เลอื กพรรค – เหลา ศกึ ษารายละเอียดของพรรค – เหลา กอนพมิ พบ ตั รประจาํ ตัวสอบ - แลวทาํ การเลอื กตัวอกั ษรภาษาองั กฤษทลี ะ ภายใน วันท่ี ๕ กุมภาพันธ พรรคเหลา ตามลําดบั ความประสงค ๒๕๖๖ และใหแ กไ ขไดจนถงึ จากมากทสี่ ุดไปหานอ ยทสี่ ดุ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ วนั ที่ ๑ ธนั วาคม ๒๕๖๕ ชําระเงนิ คาสมคั ร ธนาคารทหารไทย - ผสู มคั รตอ งชําระเงินคา สมัคร ธนชาติ จาํ นวน ๔๐๐ บาท (ยังไมรวมคา ธรรมเนยี ม ถึง ธนาคารหรอื เคานเตอรเซอรว ิส ภายในวันที่ วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ หรอื เคานเตอร ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เทาน้ัน เซอรว ิส ตามใบแจง การ ชาํ ระเงนิ วนั ที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ - พิมพบตั ร - - ผสู มคั รดาํ เนินการพมิ พบ ัตรประจําตัวสอบเพือ่ ใช เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป ประจําตัวสอบ เปน หลักฐานในการเขาสอบภาควชิ าการ วนั ที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ ๐๖.๓๐ น. สอบรอบแรก - ผูส มคั รนําบัตรประจาํ ตัวประชาชน และบัตร ถงึ ลงทะเบียน(ยืนยัน ประจําตัวสอบเพอ่ื ใชเ ปนหลกั ฐานในการเขา สอบ ภาควิชาการ ๑๐.๓๐ น. ตัวบคุ คล


~ 11 ~ วันที่ เวลา รายการ สถานที่ หมายเหตุ วันท่ี ๑๘ กมุ ภาพันธ ๒๕๖๖ ๑๓.๐๐ น. ศูนยประชมุ วันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ ถึง ธรรมศาสตร รังสิต ๑๖.๐๐ น. สอบภาควิชาการ อาํ เภอคลองหลวง ภายใน วนั ที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ ๐๖.๐๐ น. จงั หวดั ปทมุ ธานี ๐๗.๓๐ น. วนั ท่ี ๑๔ มนี าคม ๒๕๖๖ ทดสอบ โรงเรียนนายเรือ - เฉพาะผสู มคั รทยี่ ื่นหลกั ฐานรับรอง ถึง - ความสามารถ อําเภอเมอื ง ความสามารถทางการกฬี า ทางการกีฬา สมทุ รปราการ ตามประเภทกีฬาทก่ี าํ หนด วันที่ ๑๗ มนี าคม ๒๕๖๖ ๐๕.๐๐ น. (ยนื ยันตวั บุคคล จังหวัด สมทุ รปราการ ทดสอบ ความสามารถ สามารถตรวจผลการสอบทาง ทางการกีฬา ๑. ท่ี http://www.navedu.navy.mi.th หรือ https://www.navy.mi.th ประกาศผล ๒. สอบถามทางโทรศพั ท หมายเลข การสอบรอบแรก ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๑๖ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๒๙ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๓๒และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๓ ใน วนั และเวลาราชการ สอบรอบสอง - ผูสมัครทกุ คน จะตองมายืนยนั (ยืนยันตวั บุคคล โรงเรยี นชุมพล ตวั บคุ คลตามชุดสอบ และวนั -เวลา ทหารเรือ อําเภอ ท่กี าํ หนด สตั หีบ จังหวัดชลบรุ ี ๐๕.๐๐ น. ตรวจสุขภาพตาม - ผสู อบตอ งชําระเงินคาตรวจสขุ ภาพและ ชุดสอบ ทดสอบสขุ ภาพจิตเปน เงนิ ๘๐๐ บาท ๑๔.๐๐ น. ทดสอบสุขภาพจติ - ผทู ดสอบสุขภาพจิตตองเตรยี ม ตามชดุ สอบ ยางลบและดินสอ 2 B มาสอบ - ผูสอบตองชาํ ระเงินเพือ่ เปนคาใชจาย ๐๕.๐๐ น. ทดสอบความ เกยี่ วกับการใชส ระวา ยนํ้าและสนามกฬี าเปน เหมาะสม เงนิ ๒๐๐ บาท เตรียมชุดกีฬารองเทาผา ใบ และพลศกึ ษา และกางเกงวายนา้ํ มาสอบพลศกึ ษา ตามชดุ สอบ


~ 12 ~ วันท่ี เวลา รายการ สถานท่ี หมายเหตุ ภายใน - วนั ท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศผล สามารถตรวจผลการสอบทาง วนั ท่ี ๒๘ มนี าคม ๒๕๖๖ ๐๙.๐๐ น. การสอบรอบสอง ๑. ท่ี http://www.navedu.navy.mi.th ถงึ หรอื https://www.navy.mi.th ถงึ ๒. สอบถามทางโทรศพั ท หมายเลข วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ๑๕.๐๐ น. ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๑๖ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๒๙ วนั ท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๖ - ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๓๒ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๓ ใน วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ วันและเวลาราชการ ๐๙.๐๐ น วนั ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถงึ - ผูสอบตอ งชาํ ระเงินคา ใชจ า ยเก่ียวกับสัญญา กรมยุทธศึกษาทหารเรอื อุปกรณก ารพมิ พลายน้วิ มือและคาสง ๑๕.๐๐ น. (ยืนยันตัวบุคคล อําเภอพุทธมณฑล ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมฯ รายงานตัว จงั หวดั นครปฐม จาํ นวน ๔๐๐ บาท ๐๘.๐๐ น. (ตามผนวก ซ – ๑ - การเรียกตัวสํารองจะแจงใหท ราบอีกครง้ั ใน และทาํ สัญญา ภายหลัง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ - ตวั สํารองลาํ ดบั ที่ ๑ – ๑๐๐ ทีไ่ มม า (ยืนยันตวั บคุ คล อําเภอพุทธมณฑล รายงานตัว ในวนั – เวลาที่กําหนดไว เรยี กตวั สาํ รอง จังหวัดนครปฐม ถือวา สละสิทธิ์ (ตามผนวก ซ – ๑ กรมยุทธศกึ ษาทหารเรือ - ผูสอบตอ งชาํ ระเงนิ คา ใชจา ยเกย่ี วกับสัญญา (ยนื ยันตัวบุคคล อาํ เภอพทุ ธมณฑล อุปกรณการพมิ พล ายนิว้ มอื และคาสง ทาํ สัญญาตัว จงั หวัดนครปฐม ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมฯจํานวน ๔๐๐ สาํ รอง (ตามผนวก ซ – ๑ บาท (ยืนยันตัวบุคคล โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ๑.ใหร ายงานตัวท่ีโรงเรียนชมุ พลทหารเรือ สง ตวั เขารับ อาํ เภอสตั หบี ภายในเวลา ๐๖.๐๐ น. การศึกษาที่ จังหวดั ชลบรุ ี ๒.ผูที่สอบผา นเขาเปน นักเรียนจาทหารเรอื ทกุ คน โรงเรยี นชมุ พล (ตามผนวก ซ - ๔ จะตอ งยืนยนั ตัวบคุ คลอกี ครงั้ เวลา ๐๖.๐๐ ทหารเรอื น. ตําบลบางเสร ๓.ผทู ี่ไมเขารับการศึกษาท่ี อาํ เภอสตั หบี โรงเรยี นชุมพลทหารเรือ จงั หวดั ชลบุรี ในวัน – เวลาตามกําหนดท่สี งตัว ถือวาสละสิทธิ์ หมายเหตุ เสน ทางการเดนิ รถประจําทางดูรายละเอียดในผนวก ฌ


~ 13 ~ ผนวก ข วธิ กี ารสมคั รบคุ คลเพือ่ สอบคัดเลือกเขา เปนนกั เรียนจา ทหารเรอื ประจําปก ารศกึ ษา ๒๕๖๖ ทาง INTERNET ผนวก ข – ๑ การเขาระบบรับสมัครฯ และกรอกใบสมคั รฯ ผปู ระสงคจะสมคั รบคุ คลเพ่อื สอบเขาเปนนักเรยี นจา ทหารเรอื ประจําปก ารศกึ ษา ๒๕๖๖ ใหด าํ เนินการดังนี้ ๑. เขา เว็บไซตกรมยุทธศกึ ษาทหารเรอื http://www.navedu.navy.mi.th หรอื https://www.navy.mi.th ๒. เลือกหัวขอ “ระบบรับสมคั รบุคคลเพอ่ื สอบคดั เลือกเขาเปนนกั เรียนจาทหารเรือประจําปก ารศกึ ษา ๒๕๖๖” ๓. เลอื กหวั ขอ “คําแนะนําการรับสมัคร” เพื่อดาวนโหลดคําแนะนําการรับสมัครในรูปแบบของไฟล PDF (ควรบนั ทกึ และสงั่ พมิ พไ วเปน คูมอื ในการปฏิบัติตามขัน้ ตอน และดูกาํ หนดการตา งๆ ๔. เลอื กหัวขอ “ข้ันตอนการรับสมคั ร” (กรณุ าศกึ ษาข้นั ตอนการรับสมคั รโดยละเอียด ๕. เลื อ กหั วข อ “ส มั คร สอ บอ อนไลน ” (เ ป ด รั บ สมั ค รตั้ งแต วั น ท่ี ๑ ธั นวาคม ๒ ๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถงึ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๒๔.๐๐ น. ๖. เลือกหัวขอ “กรอกใบสมัคร” โดยใส “เลขประจําตัวประชาชน” และ “รหัสรักษาความปลอดภัย (Captcha code)” เพอ่ื เขาสูระบบการสมคั ร ๗. ใสข อมลู รายละเอยี ดของการสมัครตามแบบฟอรมทีแ่ สดงบนหนา จอใหครบถวน ๘. อพั โหลดไฟลเ อกสาร (สแกนภาพถา ยเอกสารแลว จดั เก็บในรูปแบบของไฟล PDF โดยมีขนาดของ ไฟลแ ตละไฟลตอ งไมเกนิ 1 MB ใหค รบถวนไดแ ก ๘.๑ ไฟลรูปถายสี รูปแบบของไฟล JPG หรือ PNG หนาตรง ไมย้ิม ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตา แตงกายเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษาหรือเคร่ืองแบบทหารเทาน้ัน และตองเปนรูปที่ถาย ไมเกิน ๓ เดือน ใหใชเครื่องมือท่ีมีใหในโปรแกรมทําการสไลดปรับแตงขนาดของภาพใหเหมาะสมเต็มกรอบ รปู ภาพ และลากเคล่อื นยายตาํ แหนงของภาพใหอ ยูก่ึงกลางกรอบรูปภาพ ๘.๒ สําเนาบัตรประจาํ ตัวประชาชน เปนไฟลรูปแบบ PDF ทอ่ี านไดช ดั เจน ๘.๓ สําเนาหลักฐานแสดงคณุ วฒุ ทิ ั้งดา นหนา และดา นหลงั ไดแก สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ. ของสถานศึกษาทีแ่ สดงวาสาํ เร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกําลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือสาํ เร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกําลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ ๓ ของกระทรวงศกึ ษาธกิ าร หรือเทียบเทา เปนไฟลรปู แบบ PDF ที่อานไดชัดเจน ๘.๔ สําเนาใบสูติบัตรของผสู มคั ร เปนไฟลรปู แบบ PDF ท่อี านไดช ดั เจน ๘.๕ สําเนาใบเปลย่ี นชอื่ - นามสกุลของผสู มัคร (ถา มี เปน ไฟลรปู แบบ PDF ท่อี านไดช ัดเจน ๙. ผูสมัครทาํ การตรวจสอบขอมูล และไฟลเอกสารที่แนบแลว อีกครงั้ จากนน้ั ใหร ับรองและยืนยันขอ มูล การสมัครสอบวาเปน จรงิ ถกู ตอ ง และครบถวน ๑๐. บันทึกขอ มูลและสง ใบสมคั รสอบออนไลน


~ 14 ~ ผนวก ข – ๒ การตรวจสอบสถานะผสู มัคร และพมิ พใบแจงการชําระเงนิ ๑. หลังจากสงใบสมัครสอบออนไลนแลว ใหรอเจาหนาท่ีทําการตรวจสอบหลักฐานการสมัครทาง อนิ เทอรเนต็ และใหเขาระบบเพือ่ ตรวจสอบสถานะผูสมคั รโดย ๒. เขา เว็บไซตก รมยทุ ธศึกษาทหารเรือ http://www.navedu.navy.mi.th หรอื https://www.navy.mi.th ๓. เลือกหัวขอ “ระบบรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือประจําปการศึกษา ๒๕๖๖” ๔. เลือกหวั ขอ “ผูสมัครเขาระบบ” ๕. กรอก เลขประจาํ ตวั ประชาชน และรหสั รกั ษาความปลอดภยั เพ่ือเขา สูระบบการสมัคร ๖. เลอื กหัวขอ “ตรวจสอบสถานะผูสมัคร” ๗. ถา ผลการตรวจสอบหลกั ฐานไมผา น ใหทาํ การแกไ ขขอมลู การสมัครใหเ รยี บรอ ย ๘. ถา ผลการตรวจสอบหลักฐานผา น เรียบรอ ยแลว ใหทําการพมิ พใ บแจงการชาํ ระเงิน โดย ๘.๑ เลอื กหัวขอ “พิมพใ บแจงการชาํ ระเงิน” ๘.๒ ตรวจสอบขอมูลแลว สัง่ พมิ พใบแจงการชาํ ระเงนิ (ตั้งคา เครื่องพิมพแ บบมคี วามละเอยี ดสูงสุด ๘.๓ เดินทางไปชําระเงินคาสมัคร จํานวน ๔๐๐ บาท (ไมรวมคาธรรมเนียม ผานระบบ I – Banking หรือผานเคานเตอรธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน ทุกสาขา หรือผานเคานเตอรเซอรวิส (ราน 7-11 ทุกสาขา ตัง้ แตวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถงึ วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ *** หมายเหตุ เมื่อทา นชาํ ระเงินคา สมคั รสอบแลว ไมส ามารถขอรบั คืนเงินไดทุกกรณี


~ 15 ~ ผนวก ข – ๓ การอัพโหลดไฟลเอกสารหลกั ฐานเพ่ือขอรบั สิทธแิ์ ละคะแนนเพ่มิ และหลักฐานรับรองความสามารถทางการกฬี า ๑. หลังจากชําระเงนิ คาสมัครสอบเรียบรอ ยแลว ใหเ ขาระบบรับสมัครในวันถดั ไป โดย ๒. เขาเว็บไซตก รมยทุ ธศกึ ษาทหารเรอื http://www.navedu.navy.mi.th หรือ https://www.navy.mi.th ๓. เลือกหัวขอ “ระบบรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือประจําปการศึกษา ๒๕๖๖” ๔. เลอื กหวั ขอ “ผูสมคั รเขาระบบ” ๕. กรอก เลขประจาํ ตัวประชาชน และรหัสรักษาความปลอดภัย เพ่ือเขา สรู ะบบการสมคั ร ๖. เลอื กหวั ขอ “สง เอกสารคะแนนเพิ่ม (ถา มี ” - อัพโหลดไฟลเอกสารสําเนาหลักฐานเพ่ือขอรับสิทธิ์และคะแนนเพ่ิม (ถามี เปนไฟลรูปแบบ PDF ที่อานไดชัดเจน ขนาดไฟลตองไมเกิน ๑ MB ในกรณีที่มีหลักฐานมากกวา ๑ ฉบับใหใชเครื่องมือที่แนะนําใน ระบบทาํ การรวมไฟลท้ังหมดเปนไฟลรูปแบบ PDF ไฟลเดียวกอนทําการอัพโหลด ๗. เลอื กหวั ขอ “สง เอกสารความสามารถกฬี า (ถามี ” - อพั โหลดไฟลเ อกสารสาํ เนาหลักฐานรับรองความสามารถทางการกีฬา (ถามี เปนไฟลรูปแบบ PDF ท่ีอานไดชัดเจน ขนาดไฟลตองไมเกิน ๑ MB ในกรณีที่มีหลักฐานมากกวา ๑ ฉบับใหใชเครื่องมือท่ีแนะนําใน ระบบทาํ การรวมไฟลท ั้งหมดเปนไฟลร ูปแบบ PDF ไฟลเดยี วกอ นทาํ การอัพโหลด ๘. หลังจากสงหลกั ฐานแลว ใหรอเจาหนาที่ทาํ การตรวจสอบหลกั ฐานทางอินเทอรเนต็ และใหเ ขา ระบบ เพ่ือตรวจสอบสถานะผูสมัคร โดยถาผลการตรวจสอบหลักฐานไมผาน ใหทําการแกไขใหเรียบรอยตาม คาํ แนะนาํ ของเจา หนา ที่ ทแ่ี จง ในระบบ


~ 16 ~ ผนวก ข – ๔ การเลือกพรรค – เหลา ในระบบแบบออนไลนทาง INTERNET *** ตองเลือกใหเสร็จสิ้นภายใน ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ และแกไ ขไดจ นถงึ ๑๗ มนี าคม ๒๕๖๖ กอนทําการเลือกพรรค – เหลาผูสมัครควรศึกษาขอมูลหนาที่ และการปฏิบัติงาน สถานศึกษา ของแตล ะพรรค – เหลา (ตามผนวก ข – ๔) หรือรบั ชมวิดีโอในระบบ ใหเ ขา ใจกอน แลว ใหด ําเนนิ การ ดังนี้ ๑. เขาเว็บไซตกรมยทุ ธศึกษาทหารเรือ http://www.navedu.navy.mi.th หรือ https://www.navy.mi.th ๒. เลือกหัวขอ “ระบบรับสมคั รบุคคลเพ่ือสอบคดั เลอื กเขา เปน นักเรยี นจาทหารเรือ ประจําปก ารศึกษา ๒๕๖๖” ๓. เลือกหัวขอ “ผูส มคั รเขาระบบ” ๔. กรอก เลขประจาํ ตวั ประชาชน และรหัสรักษาความปลอดภัย เพอ่ื เขา สรู ะบบการสมัคร ๕. เลือกหัวขอ “เลือกพรรค - เหลา” ๖. ลงรายการพรรค – เหลาโดยทําการเลือกตัวอักษรภาษาอังกฤษทีละ พรรค – เหลา ตามลําดับความ ประสงคจ ากมากท่สี ดุ ไปหานอยท่สี ดุ (ผนวก ข - ๕ ดงั น้ี ๗. คาํ แนะนําการเลือกพรรค - เหลา (ดเู งือ่ นไขจากหัวขอหลกั ๑๒.๒ การเลอื กพรรค – เหลา ๗.๑ ผูทเ่ี รียนสายวิทย – คณติ เลือกไดค รบท้งั หมดทกุ พรรคเหลาจาํ นวน ๒๖ เหลา ๗.๒ ผูท่ีเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาชางอุตสาหกรรม (ชางไฟฟา) หรือหลักสูตร ประกาศนียบตั รวชิ าชพี สาขาชางอตุ สาหกรรม(ชางอเิ ล็กทรอนิกส) เลอื กไดจ ํานวน ๒๕ เหลา (ยกเวนเหลา ทหารแพทย ๗.๓ ผูไมมีคุณสมบัติตามขอ ๗.๑ และขอ ๗.๒ สามารถเลือกพรรค – เหลาไดจํานวน ๒๐ เหลา โดย ยกเวน ๗.๓.๑ เหลาทหารแพทย ๗.๓.๒ เหลา ทหารชางยุทธโยธา (อเิ ล็กทรอนิกส ๗.๓.๓ เหลา ทหารชา งยทุ ธโยธา (อิเล็กทรอนิกส (สําเร็จการศึกษาแลวรับราชการท่ีกองบัญชาการ กองทัพไทย) ๗.๓.๔ เหลาทหารชางยุทธโยธา (อเิ ล็กทรอนิกส (สําเร็จการศึกษาแลวรับราชการที่สํานักงาน ตาํ รวจแหง ชาติ ๗.๓.๕ เหลา ทหารชางยุทธโยธา (ไฟฟา ๗.๓.๖ เหลาทหารอทุ กศาสตรและเหลาทหารอตุ นุ ิยมวทิ ยา ๗.๔ สําหรับผูมีความสงู ไมถึง ๑๖๕ เซนติเมตร ไมสามารถเลอื กเหลาทหารสารวัตรได ๘. กดบนั ทึกเพ่อื ยืนยนั การเลอื กพรรคเหลา ๙. ออกจากระบบ ***หมายเหตุ หลังจากเลือกเสร็จเรียบรอยแลว ยังสามารถแกไขลําดับการเลือกพรรค – เหลาใหมได ภายในวนั ท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เทา นนั้


~ 17 ~ ผนวก ข – ๕ รายละเอียดสถานศกึ ษา หนาท่ีและการปฏบิ ตั งิ านของแตล ะพรรค - เหลา โดยสงั เขป รหัส พรรค-เหลา หนาทีแ่ ละการปฏบิ ตั ิงาน สถานศกึ ษา หมายเหตุ ปฏบิ ัติงานการใชวิทยุ รร.สื่อสารและ A พรรคนาวนิ เคร่ืองมือสอ่ื สารในเรอื หลวง เทคโนโลยสี ารสนเทศ นักเรียนจา เหลา ทหารสญั ญาน และสถานีสอื่ สารบนบก ปอมพระจลุ จอมเกลา ชน้ั ปที่ 1 จ.สมุทรปราการ 10290 และ 2 B พรรคพิเศษ ปฏบิ ัตงิ านเกย่ี วกับการเบกิ -จายเงนิ รร.ชุมพลทหารเรือ นักเรยี นจา เหลา ทหารการเงนิ ทําบัญชี และตรวจสอบบญั ชี เลขที่ 51 ม 5 ต.บางเสร ช้ันปท ่ี 1 อ.สัตหีบ จ.ชลบรุ ี 20251 และ 2 C พรรคนาวิน ปฏบิ ตั ิงานธรุ การ การใชเครอ่ื งมอื และ รร.ชุมพลทหารเรือ นกั เรียนจา เหลา ทหารสามญั อุปกรณเดินเรอื ในเรอื หลวง เลขที่ 51 ม 5 ต.บางเสร ชน้ั ปที่ 1 อ.สัตหีบ จ.ชลบรุ ี 20251 และ 2 D พรรคนาวิน ปฏบิ ัตงิ านการใชและซอ มบํารงุ ปน รร.ชุมพลทหารเรือ นักเรยี นจา เหลา ทหารการปน เรอื และระบบอาวธุ อื่น ๆ เลขที่ 51 ม 5 ต.บางเสร ชน้ั ปที่ 1 (ปน เรอื ในเรอื หลวง อ.สตั หบี จ.ชลบรุ ี 20251 และ 2 ปฏิบตั ิงานซอ มบาํ รุงเคร่อื งจกั ร ระบบ รร.ชมุ พลทหารเรือ นักเรียนจา E พรรคกลิน ไฟฟาในเรอื หลวง และการซอมบํารงุ เลขที่ 51 ม 5 ต.บางเสร ชั้นปท ่ี 1 ตัวเรอื เครอ่ื งจักร ระบบไฟฟาในอู อ.สัตหบี จ.ชลบุรี 20251 และ 2 F พรรคนาวิน และโรงงานซอ มบํารงุ นกั เรยี นจา เหลา ทหารสามญั ปฏิบตั งิ านธุรการ การใชเ ครือ่ งมอื รร.ชุมพลทหารเรอื ชั้นปท ่ี 1 (อทุ กศาสตร และอุปกรณเ ดนิ เรือ ในเรอื สํารวจทาง เลขท่ี 51 ม 5 ต.บางเสร และ 2 ทะเล ของ ทร. อ.สัตหีบ จ.ชลบรุ ี 20251 นักเรียนจา G พรรคนาวนิ ปฏิบัตงิ านเกีย่ วกับการใชแ ละซอม รร.ชุมพลทหารเรือ ชั้นปท ่ี 1 เหลา ทหารการปน บํารงุ ปนเรือ ในเรอื สาํ รวจทางทะเล เลขที่ 51 ม 5 ต.บางเสร และ 2 (อทุ กศาสตร ของ ทร. อ.สัตหบี จ.ชลบุรี 20251 นักเรียนจา ปฏิบตั ิงานซอ มบาํ รงุ เคร่ืองจกั ร รร.ชมุ พลทหารเรือ ชน้ั ปท ี่ 1 H พรรคกลิน ระบบไฟฟา ในเรือสาํ รวจทางทะเล เลขท่ี 51 ม 5 ต.บางเสร และ 2 (อุทกศาสตร ของ ทร. อ.สัตหบี จ.ชลบรุ ี 20251 นักเรยี นจา ปฏบิ ัติงานในหนว ยกําลงั รบทางบก รร.ทหารนาวกิ โยธิน ชั้นปท ่ี 1 I พรรคนาวกิ โยธิน ของ ทร. ทาํ การฝก ดําเนนิ กลยทุ ธ อ.สตั หบี จ.ชลบุรี 20180 และ 2 ยุทธวิธี การรบพิเศษ และการรกั ษา J พรรคนาวิน ความปลอดภัยท่ตี ัง้ หนวยทหาร นักเรยี นจา เหลาทหารการปน ชน้ั ปท ี่ 1 (ปนตอสูอ ากาศยานและรักษาฝง ปฏบิ ัตงิ านในหนวยทหารตอ สอู ากาศ รร.ชมุ พลทหารเรอื และ 2 ยาน และรักษาฝงของ ทร. เลขท่ี 51 ม 5 ต.บางเสร อ.สัตหบี จ.ชลบุรี 20251 K พรรคนาวิน ปฏบิ ัตงิ านในการดแู ลระเบียบวินัย รร.ชมุ พลทหารเรอื นกั เรียนจา เหลา ทหารสารวตั ร ทหาร การรกั ษาความปลอดภยั พ้นื ท่ี เลขที่ 51 ม 5 ต.บางเสร ชน้ั ปท่ี 1 และบคุ คลสาํ คญั อ.สัตหบี จ.ชลบรุ ี 20251 และ 2


~ 18 ~ รหสั พรรค-เหลา หนาทีแ่ ละการปฏิบตั ิงาน สถานศกึ ษา หมายเหตุ L พรรคพเิ ศษ ปฏบิ ัตงิ านในการดแู ลซอ มบาํ รุง รร.อเิ ล็กทรอนกิ สแ ละ เหลา ทหารชา งยุทธโยธา (ไฟฟา ระบบไฟฟากาํ ลังในอาคาร หนว ยงาน คอมพิวเตอร นกั เรียนจา ตา ง ๆ ของ ทร. ปอ มพระจลุ จอมเกลา ชน้ั ปที่ 1 จ.สมุทรปราการ 10290 และ 2 M พรรคกลิน ปฎิบัติงานในการปรนนบิ ัติซอมบํารงุ รร.ชุมพลทหารเรือ นกั เรียนจา เหลาทหารเครอ่ื งกล(ชา งเครอื่ งบนิ อากาศยานของ ทร. เลขท่ี 51 ม 5 ต.บางเสร ชน้ั ปท ี่ 1 อ.สตั หบี จ.ชลบุรี 20251 และ 2 N พรรคพิเศษ ปฎบิ ัติงานในการดูแลซอมบาํ รงุ ระบบ รร.อเิ ลก็ ทรอนิกสแ ละ นักเรียนจา เหลาทหารชา งยุทธโยธา ไฟฟาอเิ ลก็ ทรอนกิ สในอาคาร คอมพวิ เตอร ชน้ั ปท ี่ 1 (อิเล็กทรอนิกส หนว ยงานตาง ๆ ของ ทร. ปอมพระจลุ จอมเกลา และ 2 จ.สมุทรปราการ 10290 นกั เรียนจา O พรรคนาวนิ ปฎบิ ัติงานในการดูแลจัดเก็บซอม รร.ชุมพลทหารเรือ ชั้นปที่ 1 เหลาทหารสรรพาวุธ บาํ รงุ ระบบอาวธุ อปุ กรณ เครอื่ ง เลขท่ี 51 ม 5 ต.บางเสร และ 2 สรรพาวธุ และวตั ถรุ ะเบดิ ตาง ๆ ท่ีมีใช อ.สตั หบี จ.ชลบรุ ี 20251 นักเรียนจา ในราชการ ทร. ช้นั ปท่ี 1 P พรรคพเิ ศษ ปฎิบัติงานดานพสั ดุ งานจดั เล้ยี ง งาน รร.ชุมพลทหารเรอื นักเรยี นจา เหลา ทหารพลาธิการ รบั รอง และงานบริการตา ง ๆ ในเรือ เลขท่ี 51 ม 5 ต.บางเสร ชั้นปท่ี 2 และหนว ยงานตาง ๆ ของ ทร. อ.สัตหบี จ.ชลบุรี 20251 รร.พลาธิการทหารเรอื นักเรยี นจา เลขท่ี 120 ถ.รมิ ทางรถไฟ ชน้ั ปท ี่ 1 เกา แขวงบางนา เขตบาง และ 2 นา กรุงเทพฯ 10260 Q พรรคพิเศษ ปฎิบัติงานดานการบริการทาง รร.นาวกิ เวชกจิ นกั เรยี นจา เหลาทหารแพทย การแพทย งานพยาบาลในเรือหลวง ศนู ยว ิทยากร ชน้ั ปท ี่ 1 โรงพยาบาลและหนวยกาํ ลงั รบของ กรมแพทยท หารเรอื นักเรยี นจา ทร. แขวงบคุ คโล เขตธนบุรี ชั้นปที่ 2 กรุงเทพฯ 10600 นักเรยี นจา R พรรคนาวิน ปฎิบตั ิงานเปนพลขบั รถยนตร าชการ รร.ชมุ พลทหารเรอื ช้นั ปท่ี 1 เหลา ทหารขนสง รถรบ ยานพาหนะทางทหารและการ เลขท่ี 51 ม 5 ต.บางเสร และ 2 ซอ มบํารุงพ้ืนฐาน อ.สัตหีบ จ.ชลบรุ ี 20251 รร.การขนสง ทหารเรือ นกั เรยี นจา ถ.อิสรภาพ เขตบางกอก ชนั้ ปท่ี 1 นอ ย กรุงเทพฯ 10700 และ 2 S พรรคพเิ ศษ ปฎิบัติงานในการดแู ลซอ มบาํ รุงระบบ รร.อิเล็กทรอนกิ สแ ละ เหลาทหารชา งยุทธโยธา ไฟฟาอเิ ลก็ ทรอนกิ สใ นอาคาร คอมพิวเตอร (อิเลก็ ทรอนกิ ส หนว ยงานตา ง ๆ ของ บก.ทท. ปอ มพระจลุ จอมเกลา (สําเร็จการศกึ ษาแลว รบั ราชการที่ จ.สมทุ รปราการ 10290 กองบญั ชาการกองทัพไทย) T พรรคนาวิน ปฎิบตั ิงานในการใชแ ละซอ มบาํ รงุ ปน รร.ชมุ พลทหารเรือ เหลา ทหารการปน เรอื ในเรอื ตาํ รวจน้ํา เลขที่ 51 ม 5 ต.บางเสร (สาํ เรจ็ การศึกษาแลว รับราชการที่ อ.สัตหบี จ.ชลบุรี 20251 สํานกั งานตํารวจแหง ชาต)ิ


~ 19 ~ รหัส พรรค-เหลา หนา ทแี่ ละการปฏิบตั งิ าน สถานศกึ ษา หมายเหตุ U พรรคกลนิ ปฎบิ ตั ใิ นการซอ มบาํ รงุ เครื่องยนต รร.ชมุ พลทหารเรือ (สาํ เรจ็ การศกึ ษาแลวรับราชการท่ี ระบบไฟฟา ภายในเรอื ตาํ รวจนํา้ เลขท่ี 51 ม 5 ต.บางเสร นักเรียนจา สาํ นักงานตํารวจแหงชาต)ิ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20251 ช้นั ปที่ 1 V พรรคพิเศษ ปฏบิ ัติงานในการดแู ลซอมบาํ รงุ ระบบ รร.อเิ ล็กทรอนกิ สแ ละ และ 2 เหลา ทหารชา งยทุ ธโยธา ไฟฟาอเิ ลก็ ทรอนิกสใ นอาคาร คอมพิวเตอร นกั เรยี นจา (อเิ ลก็ ทรอนกิ ส หนวยงานตาง ๆ ของ สาํ นกั งาน ปอ มพระจลุ จอมเกลา ชนั้ ปท ่ี 1 (สําเร็จการศึกษาแลว รบั ราชการที่ ตาํ รวจแหง ชาติ จ.สมุทรปราการ 10290 และ 2 สํานกั งานตาํ รวจแหง ชาต)ิ W พรรคนาวนิ ปฎิบัตงิ านดา นพยากรณอากาศการ รร.อเิ ล็กทรอนิกสและ นกั เรียนจา เหลาทหารอทุ กศาสตรและเหลา จัดทําขอ มลู พยากรณส ภาพอากาศ คอมพวิ เตอร ช้นั ปท ี่ 1 ทหารอตุ นุ ยิ มวิทยา ระดับนาํ้ ขอ มลู สาํ รวจพืน้ ทอ งทะเล ปอมพระจลุ จอมเกลา และ 2 การจัดทําแผนทเ่ี ดนิ เรอื ตา ง ๆ ของ จ.สมทุ รปราการ 10290 ทร. นักเรียนจา X พรรคนาวนิ ปฏิบัตงิ านธุรการ การใชเ คร่อื งมอื และ รร.ชมุ พลทหารเรือ ชน้ั ปที่ 1 เหลาทหารสามญั อปุ กรณเ ดินเรือในเรอื หลวง เลขที่ 51 ม 5 ต.บางเสร และ 2 (สําเร็จการศึกษาแลว รบั ราชการที่ อ.สตั หีบ จ.ชลบุรี 20251 นักเรียนจา สํานักงานตํารวจแหงชาต)ิ ชน้ั ปที่ 1 Y พรรคนาวิกโยธนิ ปฏบิ ตั ิงานในหนวยกาํ ลังรบทางบก รร.ทหารนาวิกโยธนิ และ 2 (สําเรจ็ การศึกษาแลว รบั ราชการท่ี ของ ทร. ทาํ การฝก ดาํ เนินกลยทุ ธ อ.สัตหบี จ.ชลบรุ ี 20180 นักเรยี นจา สํานกั งานตํารวจแหง ชาต)ิ ยุทธวิธี การรบพเิ ศษ และการรักษา ชนั้ ปท ่ี 1 ความปลอดภัยท่ตี ้ังหนวยทหาร และ 2 Z พรรคนาวิกโยธนิ ปฏบิ ัติงานในหนว ยกาํ ลังรบทางบก รร.ทหารนาวิกโยธิน (สําเร็จการศึกษาแลวรับราชการที่ ของ ทร. ทาํ การฝก ดําเนินกลยุทธ อ.สัตหบี จ.ชลบรุ ี 20180 กองบัญชาการกองทพั ไทย ยทุ ธวธิ ี การรบพิเศษ และการรักษา ความปลอดภัยทีต่ งั้ หนวยทหาร


~ 20 ~ ผนวก ข – ๖ วธิ ีการพิมพบ ตั รประจําตัวสอบ *** ผูสมัครสามารถ พิมพบัตรประจําตัวสอบ ไดต้ังแตวันท่ี ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไปโดยผสู มคั รตองทําขัน้ ตอนดงั ตอ ไปน้ีใหค รบถวนกอน ถงึ จะสามารถพิมพบตั รประจําตัวสอบได - ทําการสมคั รในระบบอนิ เตอรเ นต็ เรยี บรอ ยแลว - พิมพใบแจงการชาํ ระเงิน และนําไปชาํ ระเงินคา สมคั รเรยี บรอยแลว - ทาํ การเลือกพรรค - เหลาเรียบรอ ยแลว ๑. เขา เวบ็ ไซตก รมยุทธศกึ ษาทหารเรือ http://www.navedu.navy.mi.th หรอื https://www.navy.mi.th ๒. เลือกหัวขอ “ระบบรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือประจําปการศึกษา ๒๕๖๖” ๓. เลอื กหวั ขอ “ผูส มัครเขาระบบ” ๔. กรอก เลขประจาํ ตัวประชาชน และรหัสรกั ษาความปลอดภัย เพื่อเขาสรู ะบบการสมคั ร ๕. เลือกหัวขอ “พิมพบัตรประจําตัวสอบ” ๖. ตรวจสอบขอ มูลแลว สัง่ พมิ พบ ัตรประจําตวั สอบ (ต้งั คาเครือ่ งพิมพแ บบสแี ละมคี วามละเอียดสูงสุด ๗. เดินทางไปสอบภาควิชาการตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กําหนด โดยใหนําบัตรประจําตัวประชาชน และบตั รประจําตวั สอบไปแสดงดว ย ผูสมคั รทีม่ ีปญ หาขอขดั ขอ งในการสมคั รบคุ คลเพ่อื สอบคดั เลอื กเขา เปน นักเรยี นจาทหารเรือ ประจําปก ารศกึ ษา ๒๕๖๖ ติดตอสอบถามท่กี รมยทุ ธศกึ ษาทหารเรอื โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๑๖, ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๒๙, ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๓ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๕๔ ในวันและเวลาราชการ


~ 21 ~ ผนวก ข – ๗ ขัน้ ตอนการสมคั รบุคคลเพอื่ สอบคดั เลอื กเขา เปน นกั เรยี นจาทหารเรอื ประจาํ ปก ารศกึ ษา ๒๕๖๖


~ 22 ~ ผนวก ข – ๘ เวบ็ ไซต ระบบรบั สมคั รบุคคลเพือ่ สอบคัดเลือกเขา เปนนักเรยี นจา ทหารเรอื ประจาํ ปก ารศึกษา ๒๕๖๖ เมนู ”คําแนะนาํ การรับสมัคร”น้ีใช สําหรับดาวนโ หลดแฟม คาํ แนะนาํ การ รบั สมคั รในรูปแบบ PDF File เมนู ”สมัครสอบออนไลน” นใ้ี ชส าํ หรบั กรอกแบบฟอรม รบั สมัครและอพั โหลด ไฟลหลกั ฐาน แบบออนไลน เมนู ”ผูสมัครเขา ระบบ”นี้ใชสาํ หรับ 1.ตรวจสอบสถานะผสู มคั ร 2.เลอื กพรรค-เหลา 3.พมิ พใบแจง การชาํ ระเงนิ 4.สงหลกั ฐานคะแนนเพ่ิม 5.สง หลักฐานความสามารถกีฬา 6.พมิ พบ ตั รประจาํ ตวั สอบ 7.ดผู ลการสอบ


~ 23 ~ ผนวก ข – ๙ ตัวอยา งการบันทกึ ขอมลู การรบั สมคั รบุคคลเพอื่ สอบคดั เลอื กเขา เปน นักเรยี นจา ทหารเรอื ประจาํ ปก ารศกึ ษา ๒๕๖๖ ๑. การ LOGIN จากหนา เวบ็ ไซตร ะบบรบั สมัคร ฯ ๑.๑ คลิก ๑.๒ คลิก ๑.๓ กรอกขอมลู ๑.๔ คลิก


๒. การบนั ทกึ ขอมูลในแบบฟอรม ~ 24 ~ กรอกขอมลู ใหค รบถวน ๓. การอัพโหลดเอกสารหลักฐานการสมัคร ใหค ลิกเลอื กอพั โหลดทลี ะรายการ


~ 25 ~ ๔. การอพั โหลดภาพถา ย ๕. การอัพโหลดบตั รประจําตัวประชาชน


~ 26 ~ ๖. การอพั โหลดใบสตู ิบัตร ๗. การอัพโหลดใบเปล่ยี นชื่อ-นามสกลุ (ถา มี


~ 27 ~ ๘. การอัพโหลดระเบยี นแสดงผลการเรียน(ดานหนา


~ 28 ~ ๙. การอัพโหลดระเบยี นแสดงผลการเรียน(ดานหลัง


~ 29 ~ ๑๐. การอพั โหลดใบสําคัญทางทหาร (เฉพาะผูสมคั รทเ่ี ปน ทหารกองประจาํ การ/กองหนนุ /อาสาสมคั รทหารพรานสงั กัดกองทัพเรือ ใหใชห นังสือสําคัญ (แบบ สด.๘ แตถายังไมไ ดรับ ใหใ ชหนงั สือรับรองการเปน ทหารกองประจาํ การ สังกัดกองทัพเรอื (ตาม ผนวก ค – ๔ แทน ๑๐.๑ ตวั อยา ง หนังสอื รบั รองการเปนทหารกองประจาํ การสงั กัดกองทพั เรอื


~ 30 ~ ๑๐.๒ ตวั อยาง สด.๘


~ 31 ~ ๑๑. การบันทกึ ขอมูลและอัพโหลดหลกั ฐานเพอ่ื ขอรับสทิ ธ์ิคะแนนเพิม่ ๑๑.๑ ตัวอยาง แบบ สด.๙ ที่ผิด และถกู ตองใชอ ัพโหลดไดต องมีการประทับตรารับรอง เพื่อขอรบั สทิ ธ์ิคะแนนเพม่ิ


~ 32 ~ ๑๑.๒ ตวั อยา งหนงั สอื สาํ คญั ประจาํ ตวั แสดงวทิ ยฐานะสาํ เรจ็ การศกึ ษา รด. เพอ่ื ขอรบั สิทธค์ิ ะแนน เพิ่ม


~ 33 ~ ๑๑.๓ ถาไมม หี ลักฐานทั้งสองชนิดตามขอ ๑๓.๑ และ ๑๓.๒ ใหใชหนงั สือรบั รองจากหน่วยฝึ กได้ ตามตวั อย่างข้อ ๑๓.๔ และ ๑๓.๕ เพ่อื ขอรบั สิทธ์คิ ะแนนเพ่มิ


~ 34 ~ ๑๑.๔ หนังสอื รบั รองการฝกวิชาทหาร จากศนู ยการฝกวชิ าทหาร เพ่ือขอรบั สทิ ธิค์ ะแนนเพ่มิ


~ 35 ~ ๑๑.๕ หนงั สือรบั รองการฝก วชิ าทหาร จากหนวยฝกนกั ศึกษาวชิ าทหาร เพ่ือขอรบั สทิ ธิค์ ะแนนเพ่มิ


~ 36 ~ ๑๑.๖ ตัวอยาง แบบ สด.๘ สมุดประจําตวั ทหารกองหนนุ ประเภทท่ี ๑ สําหรบั ผูสมัครท่เี ปนทหาร เพื่อขอรับสิทธิค์ ะแนนเพ่ิม


~ 37 ~ ๑๑.๗ ตวั อยางบตั รอนุญาตใชแทนหนงั สือสําคญั (กองหนุน ชั่วคราว สาํ หรบั ผูสมคั รท่ีเปน ทหาร เพื่อขอรับสิทธิค์ ะแนนเพม่ิ


~ 38 ~ ๑๑.๘ ตัวอยา ง หนังสือรบั รองการเปน ทหารกองประจําการสงั กัดกองทพั เรอื สาํ หรบั ผูสมคั รที่เปน ทหาร เพ่อื ขอรบั สิทธค์ิ ะแนนเพมิ่ *** ในกรณีทม่ี หี ลักฐานการขอรับสทิ ธ์คิ ะแนนเพ่ิมหลายชนดิ ใหทาํ การรวมเปนไฟลช นิด PDF ไฟลเดยี วกอนการอพั โหลด ***


~ 39 ~ ๑๒.การบันทึกขอ มลู หลักฐานแสดงความสามารถทางการกีฬา และการรับรขู าวสาร ๑๒.๑ ตัวอยา งหลกั ฐานท่ถี ูกตองใชอพั โหลดได และหลกั ฐานทใ่ี ชไ มได


~ 40 ~ ๑๓. การสงใบสมคั ร คลิกปุม “สง ใบสมัครสอบ”


~ 41 ~ ๑๔. การยืนยนั บนั ทกึ และสง ใบสมัครสอบออนไลน *** เปนขนั้ ตอนสาํ คัญทีผ่ ูสมคั รตอ งยนื ยนั ขอ มูลและเอกสารวา เปน จริง ถกู ตอ ง และครบถวน กรณุ าตรวจสอบความถกู ตองใหเรยี บรอย เม่อื กดปุม “บันทกึ และสง ใบสมคั รสอบออนไลน” แลว ผสู มัครจะไมสามารถแกไขขอมลู ใด ๆ ไดอกี นอกจากการแกไ ขตามท่เี จา หนาท่ตี รวจหลกั ฐานแจงใหแ กไขไดเ ทา น้นั *** ************************************************ ======================= End ==========================


~ 42 ~ ผนวก ค ตัวอยางหนังสอื รับรองตา ง ๆ ผนวก ค – ๑ หนงั สือรับรองการฝก วิชาทหาร ท่ี (สวนราชการเจา ของหนงั สอื . หนังสอื ฉบับนใี้ หไ วเ พ่อื รบั รองวา เปนนกั ศึกษาวชิ าทหารเลขทะเบยี น สถานศึกษาวชิ าทหารโรงเรียน จงั หวดั สอบวชิ าทหารไดชนั้ ปท ี่ ประจาํ ปก ารศกึ ษา จากสถาบันวิชาทหาร ใหไว ณ วันที่ เดอื น พ.ศ. . (ลงชอ่ื ) . ( ) ตําแหนง . (สวนราชการเจาของเรอ่ื ง)“ โทร. หมายเหตุ กรรมการรับสมัครจะพิจารณาเฉพาะหนังสือรับรองฉบับจริงท่ีออกโดย ศูนยการกําลังสํารอง หนวยบญั ชาการกาํ ลงั สํารอง หรือศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก หรือหนวย ฝก นกั ศึกษาวชิ าทหารจงั หวดั ทหารบก


~ 43 ~ ผนวก ค– ๒ หนงั สอื รับรองการปฏบิ ตั ริ าชการทพั ฉุกเฉิน หรือราชการทวีคูณ ท่ี กห (สวนราชการเจา ของหนังสือ . วันที่...........เดือน....................พ.ศ..............… เร่อื ง ตรวจสอบประวัติการปฏิบัติราชการทพั ฉกุ เฉนิ หรอื ราชการทวีคณู เรยี นเจา กรมยทุ ธศึกษาทหารเรอื ดวย  ประจําการ  นอกประจําการ สงั กดั . มีภมู ิลําเนาอยูท ี่บานเลขท่ี หมทู ี่ ถนน ตาํ บล อําเภอ จังหวัด ไดย ่ืนคําขอใหตรวจสอบประวัติกับขอใหร ับรองการปฏบิ ตั ิราชการทัพฉกุ เฉินและราชการทวคี ูณของ จงึ ขอรับรองวา ไดเคยปฏิบตั ริ าชการทพั ฉกุ เฉินและราชการทวีคูณดังน้ี ๑. ๒. ๓. กบั ไดรบั พระราชทานเครื่องราชอิสรยิ าภรณเปนเกียรติคอื ๑. ๒. ๓. . จงึ เรยี นมาเพอื่ กรุณาทราบ ขอรับรองวาถูกตอ ง ขอแสดงความนบั ถอื ลงช่อื . เจาหนาที่ผูตรวจสอบประวัติ (ลงช่อื ) . ( ) ตาํ แหนง . หมายเหตุ ๑. หลักฐานราชการทวคี ูณจะตอ งเปนไปตามกฎหมายวา ดว ยบําเหน็จบํานาญขาราชการพ.ศ. ๒๔๙๔ ๒. ตอ งเปน หนังสอื ที่ออกจากหนว ยราชการ ตามระเบียบสํานกั นายกรฐั มนตรี วาดวยงานสารบรรณพ.ศ.๒๕๒๖ ๓. ผูรับรองตองเปนนายทหารหรือนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร ตําแหนงตั้งแตผูบังคับกองพัน ผูบังคับการเรือ ชั้น ๑ ผูบังคับฝูงบิน หรือนายตํารวจต้ังแตรองผูกํากับ (พ.ท., น.ท., พ.ต.ท.) หรอื เทยี บเทา ข้ึนไป ซงึ่ เปน ผูเ ก็บรักษาประวัตเิ ปนผรู บั รอง


~ 44 ~ ผนวก ค – ๓ หนงั สือรับรองวา ผูสมคั รเปนบุตรของขา ราชการทหารเรอื ท่ี (สว นราชการเจาของหนังสือ . หนงั สือฉบับน้ใี หไ วเ พ่ือรับรองวา (ยศ, ช่ือ) . ขณะนเ้ี ปนขาราชการประจําการตาํ แหนง . สังกดั มเี วลารับราชการมาแลว ปและเปน (บิดา/มารดา) ของ . ซงึ่ เปน ผูส มัครเขา เปนนักเรียนจา ทหารเรอื ประจาํ ปการศกึ ษา ............ จริง พ.ศ. . ใหไว ณ วนั ท่ี เดือน . ) (ลงชอ่ื ) ( . ตาํ แหนง . (สว นราชการเจาของเรอื่ ง)“ โทร. หมายเหตุ ๑. บดิ าหรือมารดาของผสู มัครตองมีเวลารับราชการตดิ ตอ กันไมน อ ยกวา ๕ ป ๒. บิดาหรือมารดาของผสู มัครตอ งเปนขา ราชการประจาํ การ ๓. หรือเปน ผูไดรับเหรียญจกั รมาลา ๔. ผลู งนามรบั รองเปนนายทหารกาํ ลงั พลหนว ยตนสงั กัด


~ 45 ~ ผนวก ค – ๔ หนังสือรับรองการเปน ทหารกองประจาํ การ สงั กดั กองทัพเรือ ท่ี กห.................. (สว นราชการเจา ของหนังสอื วนั ที.่ ...............เดอื น...............พ.ศ…………….. เร่ือง รับรองการเปน ทหารกองประจาํ การ สังกดั กองทพั เรอื เรยี น เจากรมยทุ ธศึกษาทหารเรือ ขาพเจา ตําแหนง สงั กดั ขอรบั รองวา พลทหาร สงั กดั ผลดั ที่ ตาํ แหนง เขา รับราชการเมือ่ และครบกาํ หนดปลดประจาํ การใน มีระยะเวลาเขารับราชการกองประจาํ การรวมจาํ นวน ป เดือน ซึง่ จะครบปลดออกจากกองประจําการเปนทหารกองหนุนภายใน ๑ พฤษภาคม ...... เปน ผูม ีคุณสมบัติครบถวน ตามขอ ๒ ของคมู อื การรับสมคั รบุคคลเพือ่ สอบคดั เลอื กเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือ ประจําปการศึกษา ........ และเปนผมู ีความประพฤติในราชการเรียบรอ ยดี สวนนอกราชการความเสียหายไมปรากฏ จงึ เรยี นมาเพอื่ กรุณาทราบ ขอแสดงความนบั ถอื (ลงชอื่ ) . ( ) ตาํ แหนง . (สว นราชการเจาของเรือ่ ง)“ โทร. . ผลู งนามรบั รอง : ๑. ตองเปนหนังสือท่ีออกจากหนวยราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย งานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ๒. ผูรบั รองตองเปน นายทหารชน้ั สัญญาบัตร ตาํ แหนง ตั้งแตผ บู งั คับกองพัน ผบู ังคับการเรือ ช้ัน ๑ ผบู ังคับฝูงบิน หรอื เทียบเทา ขน้ึ ไป ซ่ึงเปนผูเกบ็ รักษาประวตั ิเปน ผูรบั รอง


~ 46 ~ ผนวก ง คําแนะนําในการสอบภาควิชาการ ผนวก ง – ๑ การปฏบิ ัติในการสอบภาควชิ าการ ผูเ ขา สอบจะตองปฏบิ ัตดิ ังน้ี ๑. การเตรียมตัวสอบ ๑.๑ในวนั สอบภาควิชาการใหผ ูสมคั รไปพรอ มกัน ท่ีศูนยประชุมธรรมศาสตร รังสิต โดยมาแสดงตัวเพ่ือ ยืนยันตัวบุคคลกอนเขาหองสอบ เวลา ๐๖.๓๐ น. – ๑๐.๓๐ น. ผูไมมายืนยันตัวบุคคลกอนเขาหองสอบ จะไมมีสิทธ์ิเขาสอบ และพรอมเขาสอบกอนเวลา ๑๒.๐๐ น. กอนทําขอสอบจะใหเวลากรอกหมายเลข ประจําตัวสอบและตอบแบบสอบถามผูท่ีมาถึงหองสอบชาเกินกวา ๓๐ นาที หลังจากเริ่มทําการสอบจะ ไมอ นุญาตใหเ ขาหองสอบ ๑.๒ ผูสมัครตองนําบัตรประจําตัวประชาชน และบัตรประจําตัวสอบมาแสดง เพื่อใหเจาหนาที่ ตรวจสอบไดตลอดเวลา หากไมนาํ มาจะไมอ นญุ าตใหเขา หองสอบ ๑.๓ คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะเตรียม ดินสอ ยางลบ ไวให หามนําอุปกรณอ่ืนใดเขาหองสอบ เด็ดขาด ๑.๔ การแตงกายในวันสอบภาควิชาการผูเขาสอบตองแตงกายชุดนักเรียน นักศึกษา หรือชุดวอรม (เส้ือยดื คอกลมสีขาว กางเกงวอรม รองเทา ผาใบ เทาน้ัน ๒. ขอปฏิบตั ิในขณะทําการสอบ ๒.๑ หา มนาํ เคร่ืองคํานวณนาฬิกาที่มีเครื่องคํานวณโทรศัพทมือถือวิทยุมือถือนาฬิกามือถือวิทยุติดตามตัว หรือเคร่ืองมือส่ือสารแบบพกพาและเอกสารอ่ืนทุกชนิดเขาหองสอบถาฝาฝนจะถูกตัดสิทธ์ิในการสอบ โดยไมสามารถ เรียกรอ งสทิ ธใิ์ ด ๆ ได ๒.๒ หา มเปดกระดาษขอสอบกอ นกรรมการคมุ สอบจะสั่ง ๒.๓ มขี อ สงสยั ใหย กมอื ถามกรรมการคุมสอบ ๒.๔ หามกระทําการใด ๆ สอ ไปในทางทุจริตหรือเปนการรบกวนการทําขอสอบของบคุ คลอืน่ ๒.๕ หามหยิบย่ืนสิ่งของใหผอู ่นื โดยพลการ ๒.๖ หา มนงั่ ผิดหมายเลขโตะ หรือลงหมายเลขประจําตัวสอบอนั มใิ ชข องตนในใบตอบ ๒.๗ หามสง ใบตอบกอนหมดเวลา ๒.๘ หา มนําขอ สอบและใบตอบออกนอกหองสอบ ๒.๙ อยาลมื เก็บบัตรประจาํ ตวั สอบกอนลุกจากโตะ ๓. ใหผูเขาสอบเก็บทรัพยสินมีคา ไดแก กระเปาสตางค นาฬิกา โทรศัพท ฯลฯ ไวกับญาติหรือสถานท่ี ทีป่ ลอดภยั ทัง้ นี้คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะไมรับผิดชอบตอทรพั ยสินของผสู อบในกรณเี กิดการสญู หายข้ึน


~ 47 ~ ผนวก ง – ๒ การใชใบตอบในวนั สอบภาควิชาการ ใบตอบนี้ เปนใบตอบที่ตองผานการตรวจดวยคอมพิวเตอร ดังน้ันผูสมัครจะตองปฏิบัติ ตามคําแนะนําตอไปน้ี ๑. ตรวจดูหมายเลขท่ีประทับในใบตอบ และในขอสอบวาตรงกับหมายเลขประจําตัวในบัตร ประจาํ ตวั สอบของผูสมัครหรือไม ถาไมต รงกันใหแ จง กรรมการคมุ หอ งสอบทนั ที ๒. อานคําแนะนาํ ทีป่ กหนาของขอสอบอยา งละเอียดถีถ่ ว น ๓. หา มพับหรอื ทําใหใ บตอบฉกี ขาด ๔. หา มขีดเขียนหรือกรอกขอ ความอนื่ ใดในใบตอบ การทดเลขใหทดลงในขอสอบ ๕. ผูสมัครไมตองฝนหมายเลขประจําตัวสอบของผูสมัครลงในกระดาษคําตอบ ทางคณะกรรมการจะดําเนินการฝนหมายเลขประจําตัวสอบใหกับผูเขาสอบ ตามหมายเลขประจําตัวสอบ ของผูสมคั รทไี่ ดร ับทุกนาย การทําขอสอบ ขอสอบแตละขอจะมีตัวเลือก เรียงตามลําดับในแนวนอน เม่ือเลือกคําตอบของแตละขอได แลว ใหฝนวงกลมทึบหมายเลขท่ีตอ งการ (ดูตัวอยา ง ผนวก ง - ๓


~ 48 ~ ผนวก ง – ๓ ตัวอยา งกระดาษคาํ ตอบ


~ 49 ~ ผนวก จ กําหนดการสอบรอบสอง (การตรวจสขุ ภาพการทดสอบสขุ ภาพจิตการสอบความเหมาะสมและพลศึกษา) ๑. กาํ หนดการสอบรอบสอง ชดุ ทที่ ําการทดสอบความเหมาะสมและพลศึกษา และชุดท่ีทําการ ตรวจสุขภาพและทดสอบสุขภาพจิต ใหไปรายงานตัวท่ีโรงเรียนชุมพลทหารเรือ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตามวัน – เวลา และตามชุดทกี่ ําหนดไวใ นประกาศผลการสอบรอบแรก ตามขอ ๗ ดงั นี้ ๑.๑ ผูมาชากวากําหนด โดยไมมายืนยันตัวบุคคลสแกนคิวอารโคด (QR Code หรือไมมา สอบถือวาสละสทิ ธ์ิ ๑.๒ ตรวจสุขภาพ ตัง้ แตเวลา ๐๕.๐๐ น. – จนแลว เสรจ็ ๑.๓ ทดสอบสขุ ภาพจติ ตง้ั แตเ วลา ๑๔.๐๐ น. – จนแลวเสร็จ ๑.๔ สอบความเหมาะสมและสอบพลศกึ ษาตง้ั แตเวลา ๐๕.๐๐ น. จนแลวเสร็จ ๑.๕ ชุดที่ ๑ และชุดท่ี ๒ กําหนดวันสอบในวันที่ ๑๔ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ รายละเอียด ตามตาราง ๑.๖ ชดุ ท่ี ๓ และชดุ ที่ ๔ กาํ หนดสอบในวันที่ ๑๖ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ รายละเอยี ดตามตาราง ๑.๗ การแตง กายในการสอบรอบสองทกุ สถานี ใหสวมเสอื้ ยืดคอกลมสีขาวไมมีลวดลายเทานั้น สําหรับ กางเกงใหใ ชก างเกงวอรม หรอื กางเกงนักเรยี น กําหนดวนั สอบเปน ไปตามตารางดา นลางน้ี วนั สอบ ตรวจสขุ ภาพ ความเหมาะสม หมายเหตุ วนั ท่ี ๑๔ มนี าคม ทดสอบ และพลศึกษา สุขภาพจิต ๒๕๖๖ ต้ังแตเ วลา ตง้ั แตเวลา - ผูส อบตอ งนําเงินคาตรวจสุขภาพและ วนั ที่ ๑๕ มีนาคม ๐๕.๐๐ ๐๕.๐๐ ทดสอบสุขภาพจติ จํานวน ๘๐๐ บาท ไปชาํ ระ ชดุ ๑ ชดุ ๒ ในวันท่ีทาํ การตรวจสุขภาพและทดสอบ ๒๕๖๖ ชุด ๒ ชดุ ๑ สุขภาพจติ พรอมทั้งเตรียมดินสอ ๒บี และ วันที่ ๑๖ มีนาคม ชุด ๓ ชดุ ๔ ยางลบดินสอมาสอบดว ย ชุด ๔ ชุด ๓ - ผูสอบตอ งนําเงนิ จํานวน ๒๐๐ บาท ๒๕๖๖ ไปชําระในวันท่ที าํ การสอบพลศึกษา วันที่ ๑๗ มนี าคม พรอ มทั้งเตรียมชุดกีฬา รองเทาผา ใบ กางเกงวา ยน้าํ สําหรบั สอบพลศกึ ษาดวย ๒๕๖๖


~ 50 ~ ๒. ขอ ปฏบิ ตั ใิ นการตรวจสขุ ภาพ ๒.๑ ใหร ับประทานอาหารเชาไดตามปกติ ๒.๒ หามรบั ประทานยาใด ๆ โดยเฉพาะยาแกหวดั แกไอ วิตามินซี หรือยาอ่นื ๆ กอนหนาวันที่ จะรบั การตรวจสุขภาพไมน อยกวา ๑ วนั ๒.๓ ในวันทีจ่ ะไปรบั การตรวจสุขภาพ ใหอาบนํ้าชําระรางกายใหสะอาดเรียบรอยทุกสวนของ รางกาย ๒.๔ ไมควรนําของมีคาติดตัวมาดวย เน่ืองจากทางคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะไม รับผดิ ชอบหากเกดิ การสญู หาย ๒.๕ ผรู บั การตรวจสุขภาพจะตอ งผานการตรวจครบทุกขั้นตอน ในวันท่ีมาตรวจมิฉะนั้นจะถือวา “ไมผานการตรวจสขุ ภาพ” ๒.๖ ขนั้ ตอนการตรวจสุขภาพ ๒.๖.๑ ถายปส สาวะ (จะไมรับปส สาวะท่ถี ายมาจากทอ่ี ื่น) ๒.๖.๒ เจาะเลือด ๒.๖.๗ ตรวจทางอายรุ เวชกรรม ๒.๖.๓ X - Ray ๒.๖.๘ ตรวจทางศัลยกรรม ๒.๖.๔ ตรวจฟน ๒.๖.๙ ตรวจ หู คอ จมูก ๒.๖.๕ ช่งั น้ําหนกั วัดสวนสงู ๒.๖.๑๐ วัดสายตา ตรวจตา ๒.๖.๖ วัดความดันโลหติ ๒.๖.๑๑ ตรวจการเห็นของสี ๓. การทดสอบสุขภาพจิต เปนการตรวจสอบลักษณะ บุคลิกภาพ แนวความคิด อารมณ และจิตใจ ๔. การสอบความเหมาะสมและพลศกึ ษา ๔.๑ การสอบความเหมาะสมเปนการสัมภาษณความรูท่ัวไปท่ีควรทราบและทวงทีวาจา เพื่อดู ลกั ษณะความเหมาะสมการเปน ทหาร และทดสอบสมรรถภาพรา งกาย (เกณฑผา นรอ ยละ ๕๐ ดังนี้ ๔.๑.๑ ทว งทีวาจา ๒๐ คะแนน ๔.๑.๒ ทัศนคติ ๒๐ คะแนน ๔.๑.๓ ปฏภิ าณไหวพริบ ๓๐ คะแนน ๔.๑.๔ ลกั ษณะทาทางในการเปนทหาร ๓๐ คะแนน ๔.๒ การสอบพลศึกษาเปนการทดสอบสมรรถภาพรางกายมีคะแนนรวม ๒๐๐ คะแนน ดังนี้ ๔.๒.๑ วายนาํ้ ๕๐ เมตร ๖๐ คะแนน ๔.๒.๒ วง่ิ ๑,๐๐๐ เมตร ๕๐ คะแนน ๔.๒.๓ ดงึ ขอ ๓๐ คะแนน ๔.๒.๔ ลุกน่ัง ๓๐ คะแนน ๔.๒.๕ ดนั พื้น ๓๐ คะแนน ๔.๓ หามมีรอยสักท้งั ปวง ๔.๔ หา มมกี ารเจาะหูขนาดใหญ หรือมากจนแลดูนาเกลียด ๔.๕ หากมคี วามผิดปกติอื่นใด ท่ีเกิดกับรางกาย ซึ่งเปนผลจากการกระทําของมนุษย ที่มิใชโรค หรือความพิการตามท่ีระบุใน (ผนวก ก และมิไดกําหนดไวในขอ ๔.๓ และขอ ๔.๔ แตคณะกรรมการหรือ คณะอนุกรรมการทีม่ ีหนาที่ทดสอบความเหมาะสม มคี วามเห็นวา ไมสมควรรบั เปนนกั เรียนจา ทหารเรือ


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook