Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore แนะนำสมาชิกสาขาสังคมศึกษาปี65

แนะนำสมาชิกสาขาสังคมศึกษาปี65

Published by Guset User, 2022-07-19 07:04:11

Description: แนะนำสมาชิกสาขาสังคมศึกษาปี65

Keywords: นักศึกษาครูสังคม,สาขาสังคม65

Search

Read the Text Version

แนะนำสมาชิก สาขาสังคมศึกษา ปี65

อาจารย์ที่ ปรึกษา ผศ.ดร.ชนม์ธนัช สุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มนุษย์เราเติบโต เอิน ด้วยการเรียนรู้ ไม่ใช่อายุ นางสาวทัศนีย์ แตงคง สาขาสังคมศึกษา รหัส 65181100311

กิ๊ฟ อย่าพึ่งท้อแท้ในสิ่ง ที่ยังไม่ได้พยายาม นางสาวกรพินธ์ มูลรัตน์ สาขาสังคมศึกษา รหัส65181100301

เจน วิธีที่ดีที่สุดในการ ทำนายอนาคตก็คือ การสร้างมันขึ้นมาเอง นางสส าาวขสาิรสิักงัญคมญศึากมษังากะละ รหัส 65181100323

เราไม่ได้เติบโตขึ้นหากทุก ลาร์ สิ่งที่เจอนั้นเป็นเรื่องง่าย แต่จะเติบโตขึ้ นเมื่ อเรา เผชิญหน้ากับความ ท้าทาย นางสาวส ุริยา ศรีบุญดีสกุล สาขาสังคมศึกษา รหัส 65181100325

เอิ๊ก เมื่ อไม่มีสิ่งที่ชอบ ก็ต้องชอบใน สิ่งที่มี นาย จิรายุทธ์ สินดี ชื่อเล่น เอิ๊ก สาขา สังคมศึกษา รหัส 65181100304

ความสุขจะเกิดขึ้นทันที กิ๊ฟ แค่เราปล่อยวางอดีต แล้วหยุดกังวนถึงอนาคต นางสาวพรนภา สายคำ สาขาสังคมศึกษา รหัส 65181100317

ถ้าไม่มีการก้าวขาข้างใด วิว ข้างหนึ่งออกไป ก็จะไม่มี ขาอีกข้างที่จะก้าวต่อไป ในอนาคต นาสงาสขาาวส ัณงัคชมชศาึกคษำาลือ รหัส 65181100307

ด้า ชีวิตคนเราสั้น จงทำในสิ่งที่ชอบ และรับผิดชอบในสิ่งที่ทำ เพราะ อดีตกับปัจจุบันห่างกันแค่วินาที เดียว นายณัฐวุฒิ พิงคสัน สาขาสังคมศึกษา รหัส 65181100329

บูม งานไม่ทำ จำแต่คำคม นายอชิตพล มั่นเจริญ สาขาสังคมศึกษา รหัส 65181100326

เรียนอาจเหนื่ อย ไอซ์ เเต่.. คนส่งเราเรียนเหนื่ อยกว่า นางสาว นีรภา ฟองสุจันทร์ สาขาสังคมศึกษา รหัส 65181100315

ธรรมชาติสร้าง นุ อุ ปสรรคขึ้ นมา เพื่ อให้เรารู้จักคำ ว่าการต่อสู้ในชีวิต นาย อนุชา วงศ์ชัยเจริญ สาขาสังคมศึกษา รหัส65181100328

เต้ย ไม่สูงต้องเขย่ง ไม่เก่งต้องขยัน นาย นนทกร กองเเก้ว สาขา สังคมศึกษา รหัส65181100313

ชิดา ไม่ใช่เหนื่ อยก็พักผ่อน พักแล้วก็ทำต่อก่อนที่จะ สายไป นาย อธิยุต วิเวกวนารมณ์ สาขา สังคมศึกษา รหัส 65181100327

นิก พยายามทำวันข้างหน้า ให้ดีที่สุด นางสาว ณัฐชยา ประพฤติชอบ สาขาสังคมศึกษา รหัส 65181100308

กานต์ อ่อนโยน แต่อย่าอ่อนแอ นางสาวกานต์สินี เก่งกุญชร สาขาสังคมศึกษา รหัส 65181100302

มายมี่ ท้อไม่ได้ พ่อแม่รออยู่ นางสาวณัฐณิชา วงษ์วริศกุลชัย สาขาสังคมศึกษา รหัส 65181100309

ดา ถ้ามัวแต่เดินตามรอย เท้าของผู้อื่ น แล้วเรามี รอยเท้าเป็นของเราไหม นางสาวจุฑารัตน์ ทิพย์ธารากุล สาขาสังคมศึกษา รหัส65181100306

จีจี้ ความพยายามอยู่ไหน ความสำเร็จอยู่นั้น นางสาวพรณิชฌา ควรคงตระกูล สาขาสังคมศึกษา รหัส 65181100316

ต้าร์ ความพยามครั้งที่100 ดีกว่าท้อถอยก่อนจะทำ นาย เกรียงศักดิ์ จีนะ สาขาสังคมศึกษา รหัส 65181100303

ไม่มีความสำเร็จใดได้มา แพรว โดยที่ไม่มีความพยายาม แ และความอดทน นางสาวทิพย์อาภรณ์ พุ่มโพธิ์ สาขาสังคมศึกษา รหัส 65181100312

ดาว อดีตคือบทเรียน อนาคตคือบท ทดสอบ นางสาวดวงใจ ชนะมงคลกุล สาขา สังคมศึกษา รหัส 65181100310

ถนนแต่ละสาย ตังค์ มีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน นางสาวโยษิตา ชื่นสิน สาขาสังคมศึกษา รหัส : 65181100320

อย่าอ้อนขอ ฟุก ให้ไขว่ขว้ามา แล้วเราจะได้ใน สิ่งที่ต้องการ นายภัทธนันต์ ผลเทิ้ม สาขาสังคมศึกษา รหัส : 65181100319

หน่อย ไปให้สุดแล้ว หยุดที่คำว่าสำเร็จ นางสาวจิราลักษณ์ มีเบญจรงค์ สาขาสังคมศึกษา รหัส 65181100305

สุ ทำวันนี้ ให้ดีที่สุด นางสาว สุทธิพร ทัศนสัมพันธ์ สาขาสังคมศึกษา รหัส65181100324

ทุกปัญหามักมี ออย ทางออกเสมอ จงสู้ด้วยใจและ ศรัทธ า นางสาว นิจจารีย์ รินเสน สาขาสังคมศึกษา รหัส 65181100314

เส้นชัยไม่ได้วิ่ง ชาย เข้ามาหาเรา เราต่างหากต้อง วิ่งเข้าหามัน นายสมชาย แซ่ย่าง สาขาสังคมศึกษา รหัส 65181100322

บางสิ่งเราก็ไม่ควรจำ ถ้า เมฆ มันทำให้ใจเจ็บ แต่บาง สิ่งเราก็ควรจะเก็บ ถ้ามัน เป็นความเจ็บที่น่าจำ นายวาริชาต เรือนปัญญา สาขา สังคมศึกษา รหัส 65181100321


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook