Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore หารือคาร์บอนบ้านโค้งตาบาง

หารือคาร์บอนบ้านโค้งตาบาง

Published by Fernb2 Khumsi, 2022-11-11 04:32:00

Description: หารือคาร์บอนบ้านโค้งตาบาง

Search

Read the Text Version

ประเทศไทยยกระดบั การแก้ไขปัญหาภูมอิ ากาศให้บรรลเุ ป้าหมายระเบียบการแบ่งปันคาร์บอนเครดติ ระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ระเบียบกรมปา่ ไม้วา่ ด้วยการแบ่งปนั ระเบยี บกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า วา่ ดว้ ยการปลกู และบารุงปา่ ชายเลน และพนั ธ์ุพืช วา่ ด้วยการแบ่งปนั สาหรบั องค์กรหรือบคุ คลภายนอก พ.ศ.2564 คาร์บอนเครดติ จากการปลูก บารุง อนรุ กั ษ์ คาร์บอนเครดิตจากการปลกู บารงุ อนรุ กั ษ์ และฟน้ื ฟใู นพืน้ ทป่ี า่ อนุรักษ์ พ.ศ.2564 22 เม.ย. 64 และฟน้ื ฟ1ใู น0พนื้ สท.ปี่ ค่าไ.ม้6พ4.ศ.2564 1. ได้รบั อนุมตั ติ ามข้อ 5 (1) ม. 19 23 พ.ย. 64 90 10 ให้เปน็ ไปตามท่ี ≥10 คณะกรรมการกาหนด ≥10ตามทคี่ ณะกรรมการกาหนดโดย องค์กร ทช. ความเหน็ ชอบของอธบิ ดี องค์กร ปม. 90 10 องค์กร อส. หรือตามทต่ี กลงกนั ทช. ไม่น้อยกวา่ 10 2. ไดร้ บั อนญุ าตหรอื อนมุ ตั ติ ามระเบยี บขอ้ 5 (2) และ (3) จัดทาข้อตกลงการแบง่ ปนั ไวเ้ ปน็ หลกั ฐาน ม. 54, 13/1, 16, 20 , มติ ครม. (รา่ ง) ระเบียบคณะกรรมการนโยบายปา่ ชุมชน ว่าดว้ ยการปกครอง ดูแลบารุงรกั ษา ใชป้ ระโยชน์ (รา่ ง) ระเบยี บคณะกรรมการนโยบายปา่ ชุมชน คนช. จากไม้ และใช้ประโยชนใ์ นพนื้ ทปี่ า่ ชมุ ชน พ.ศ. .... ส่วนท่ี 3 การใช้ประโยชน์ในพน้ื ท่ีป่าชมุ ชน คนช. วา่ ดว้ ยการใช้ประโยชนจ์ ากผลผลิตและบริการ เพ่อื การแบง่ ปนั คาร์บอนเครดิต ( มาตรา 18 พ.ร.บ.ปา่ ชุมชน พ.ศ. 2562 ) ป่าชุมชน พ.ศ. .... ส่วนท่ี 3 การใช้ประโยชน์จาก บริการป่าชุมชน ( มาตรา 50 พ.ร.บ.ปา่ ชมุ ชน พ.ศ. 2562 ) การปลูกและบารงุ ปา่ ชมุ ชน การอนุรกั ษ์ การฟื้นฟปู ่าชมุ ชน และการจัดการป่าชมุ ชน คณะกรรมการจดั การปา่ ชุมชน ดแู ลรักษาป่าชมุ ชนและได้ประโยชน์ ได้รบั อนุมัติ / ความเหน็ ชอบ ตาม ข้อ 51 ได้รับอนมุ ัติ / ความเหน็ ชอบ ตาม ขอ้ 51 90 10 90 10 50 40 10 ชุมชน ปม. องค์กร ปม. องคก์ ร ชุมชน ปม. หรือตกลงกนั ตามทคี่ ณะกรรมการกาหนด ปม.ไมน่ อ้ ยกวา่ 10โครงการคนรักษ์ปา่ ป่ารกั ชมุ ชน วตั ถปุ ระสงค์ของโครงการ ในการรว่ มกันดาเนินโครงการอนุรกั ษ์ทรพั ยากรธรรมชาติ ด้านปา่ ชุมชน ให้ชมุ ชนได้ตระหนกั ถึงความสาคัญของ ทรพั ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลือ่ นและพัฒนาป่าชุมชนใหเ้ กิดระบบการจัดการ ทด่ี แี ละเกดิ ประโยชน์สงู สุดต่อชุมชน สังคม และประเทศ โดยการพจิ ารณาให้ความชว่ ยเหลอื ชมุ ชนเพอื่ ดูแลรกั ษา ทรัพยากรป่าไม้เป็นหลัก มุ่งสรา้ งจติ สานึก ตระหนกั ในคณุ ค่าของทรพั ยากรป่าไมใ้ ห้กับชุมชนและสงั คม

โครงการภาคสี นบั สนนุ ป่าชมุ ชนลดโลกร้อน ป่าชมุ ชน วัตถปุ ระสงคข์ องโครงการ กรมป่าไม้ อบก. 1. ชุมชนทรี่ ่วมดูแลรักษาปา่ ไมไ้ ดร้ ับการสนบั สนุนงบประมาณ อุปกรณ์เคร่อื งมือ ความรู้ทางวิชาการจากภาคธรุ กิจเอกชน เอกชน โดยตรง ท้าใหเ้ กิดเป็นพลัง ความมุ่งมั่นในการดาเนนิ กจิ กรรม เพ่อื ดูแลรกั ษาปา่ ชุมชนอยา่ งเข้มแข็งและคงความอดุ มสมบูรณ์ เพม่ิ ย่ิงขึ้น 2. สภาพป่าชมุ ชนที่มีความอดุ มสมบรู ณ์เพม่ิ ย่ิงข้ึน ทาใหค้ งอยู่ ซง่ึ ความหลากหลายทรัพยากรชวี ภาพและเป็นแหลง่ อาหาร สาคัญเพอ่ื การบริโภคในครวั เรอื นของชุมชนตลอดไป 3. เกิดความอุดมสมบรู ณ์ของป่าไม้ ซงึ่ เปน็ ตวั บง่ ชี้ ได้ถึงสภาพ ความเหมาะสมของภูมอิ ากาศที่มนษุ ย์สามารถดารงชวี ิตได้อยา่ ง ผาสกุ 4. ภาคธุรกจิ เอกชนท่ีสนบั สนนุ กิจกรรมปา่ ชมุ ชนไดร้ ับความ เชื่อถือและยอมรับจากภาคประชาสังคมและภาคราชการในการ ดาเนินกจิ กรรมลดโลกรอ้ น 5. เกิดความย่ังยืนในการรกั ษาผืนปา่ โดยการมสี ่วนร่วมของภาค ธรุ กิจเอกชน ประชาชน และภาครัฐ สานักจดั การป่ าชุมชน กรมป่ าไม้

ความร่วมมือกบั มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง “โครงการคุณดูแลป่ า เราดูแลคุณ”

โครงการ T-VER ป่าไม้และพน้ื ท่ีสีเขียว (ป่าชุมชน) ลาดบั ป่าชมุ ชน เนอ้ื ที่(ไร)่ ปรมิ าณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ การขึ้น (tCO2 เทียบเท่า/ปี) ทะเบียนโดย 1 บ้านโคง้ ตาบาง จ. เพชรบุรี 1,397 743 ปม. 2 ป่าชุมชนบา้ นป้ี จ. พะเยา 945 453 มฟล. 3 ป่าชุมชนบา้ นภเู ขาแกว้ จ.เชยี งราย 731 312 มฟล. 4 ปา่ ชุมชนบา้ นรอ่ งบอน จ. เชียงราย 422 319 มฟล. 5 ป่าซางดอยแก้ว จ. เชยี งราย 1452 925 มฟล. 6 ปา่ ซางเหนอื จ. เชียงราย 280 182 มฟล. 7 ปา่ ชมุ ชนบา้ นสบป่อง จ. แม่ฮ่องสอน 3,019 1,581 มฟล. 8 ปา่ ชุมชนตอ่ แพ จ. แม่ฮอ่ งสอน 1,770 669 มฟล.

โครงการ T-VER ปา่ ไมแ้ ละพ้นื ที่สีเขียว (ป่าชมุ ชน) ลาดบั ป่าชมุ ชน เนื้อท่ี ปรมิ าณกา๊ ซเรือนกระจกทีค่ าดวา่ จะลดได้ การขึน้ 9 ปา่ ชุมชนแมส่ ุ จ. แมฮ่ อ่ งสอน (ไร)่ (tCO2 เทยี บเทา่ /ปี) ทะเบียนโดย 10 ป่าชมุ ชนบ้านตลาดขเ้ี หลก็ จ. เชียงใหม่ 11 ปา่ ชมุ ชนบา้ นต้นผึ้ง จ. เชียงใหม่ 2,310 865 มฟล. 12 ปา่ ชมุ ชนบา้ นแม่ฮ่องไคร้ จ. เชยี งใหม่ 13 ป่าชมุ ชนบ้านป่าไผ่ จ. เชียงใหม่ 3,755 1,195 มฟล. 14 ป่าชุมชนบา้ นหว้ ยบอน จ. เชยี งใหม่ 15 ปา่ ชมุ ชนบ้านหว้ ยอา่ ง จ. เชยี งใหม่ 984 301 มฟล. 16 ป่าชุมชนบา้ นปา่ ไมแ้ ดง จ. เชียงใหม่ 17 ปา่ ชุมชนบา้ นหว้ ยบอ่ ทอง จ. เชยี งใหม่ 1,507 364 มฟล. 850 250 มฟล. 244 อยรู่ ะหว่างดาเนนิ การ มฟล. 690 209 มฟล. 142 24 มฟล. 510 149 มฟล.
Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook