Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore แนวทางการแบ่งปันคาร์บอน_care the wild

แนวทางการแบ่งปันคาร์บอน_care the wild

Published by Fernb2 Khumsi, 2022-11-11 04:35:24

Description: แนวทางการแบ่งปันคาร์บอน_care the wild

Search

Read the Text Version

แนวทางปฏบิ ตั เิ พื่อรับสิทธิ การแบ่งปันคาร์บอนเครดติ นันทนา บณุ ยานนั ต์ ผ้อู านวยการสานักจัดการป่าชุมชน


ศักยภาพการดูดกลบั ก๊าซเรือนกระจก ในสาขาป่ าไม้และการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ


ระเบียบการแบ่งปันคาร์บอนเครดิต ระเบียบกรมทรพั ยากรทางทะเลและชายฝง่ั ระเบียบกรมป่าไมว้ ่าด้วยการแบง่ ปนั คาร์บอนเครดิต ระเบยี บกรมอทุ ยานแห่งชาติ สัตวป์ ่า และพนั ธพุ์ ชื วา่ ดว้ ยการปลูกและบารงุ ปา่ ชายเลน จากการปลูก บารุง อนุรกั ษ์ และฟืน้ ฟูในพื้นท่ปี า่ ไม้ ว่าด้วยการแบง่ ปนั คารบ์ อนเครดติ จากการปลกู บารงุ 10พส.ศ..ค25. 6644 สาหรับองค์กรหรือบุคคลภายนอก พ.ศ.2564 1. ได้รบั อนุมตั ติ ามข้อ 5 (1) ม. 19 อนรุ กั ษ์ และฟ้ืนฟูในพื้นทีป่ า่ อนรุ กั ษ์ พ.ศ.2564 22 เม.ย. 64 23 พ.ย. 64 90 10 ใหเ้ ปน็ ไปตามทค่ี ณะกรรมการ ≥10 ตามท่คี ณะกรรมการกาหนดโดย ≥10 กาหนด ความเหน็ ชอบของอธบิ ดี องค์กร ทช. องคก์ ร ปม. องคก์ ร อส. หรือตามทต่ี กลงกนั ทช. ไมน่ ้อยกวา่ 10 90 10 2. ไดร้ บั อนญุ าตหรอื อนมุ ตั ติ ามระเบยี บข้อ 5 (2) และ (3) จัดทาข้อตกลงการแบง่ ปนั ไว้เปน็ หลกั ฐาน ม. 54, 13/1, 16, 20 , มติ ครม. (ร่าง) ระเบยี บคณะกรรมการนโยบายป่ าชุมชน การปลูกและบารุงปา่ ชุมชน การอนุรกั ษ์ การฟ้นื ฟูป่าชุมชน และการจัดการปา่ ชุมชน ว่าด้วยการปกครอง ดูแลบารุงรักษา ใช้ประโยชน์จากไม้ และใช้ประโยชน์ ได้รับอนุมตั ิ / ความเห็นชอบ ตาม ขอ้ 51 ไดร้ ับอนุมตั ิ / ความเหน็ ชอบ ตาม ขอ้ 51 ในพืน้ ท่ปี ่ าชุมชน พ.ศ. .... 90 10 50 40 10 ส่วนที่ 3 การใช้ประโยชน์ในพืน้ ท่ปี ่ าชุมชน เพ่ือการแบ่งปันคาร์บอนเครดติ ไคดณส้ ัดะสกอร่วงรนคมต์กการามรแทปลีต่ ่าะกชลมุ งชกนนั ปม. องค์กร ชุมชน ปม. (มาตรา 18 พ.ร.บ.ป่ าชุมชน พ.ศ. 2562)


ระเบียรบะกเบาียรบแกบาร่งแบป่งันปันคคาารร์บ์บออนนเคเครดรติ ดติ (ป่ าชุมชน) อนุบัญญัติ ตามมาตรา 50 (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่ าชุมชน ว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากผลผลติ และบริการป่ าชุมชน พ.ศ. .... ส่วนที่ 3 การใช้ประโยชน์จากบริการป่ าชุมชน การปลูกต้นไม้ในป่ าชุมชน คณะกรรมการจัดการป่ าชุมชนสามารถขายคาร์บอนเครดิตของต้นไม้ในป่ าชุมชนได้ ข้อ 33 90 10 ป่ าชุมชน กรมป่ าไม้


ภาพรวมการดาเนินงานโครงการคาร์บอนเครดติ ในพืน้ ที่ กรมป่ าไม้ 01 ดาเนินการขออนุมตั ิ / อนุญาตในพืน้ ทก่ี รมป่ าไม้ 02 ป่ าสงวนฯ / ป่ า 2484 ป่ าชุมชน ย่ืนคาขอตามระเบยี บกรมป่ าไม้ ย่ืนคาขอตาม (ร่าง) ระเบยี บคณะกรรมการนโยบาย ว่าด้วยการแบ่งปันคาร์บอนเครดติ จากการปลูก บารุง อนุรักษ์ และฟื้ นฟูในพืน้ ทปี่ ่ าไม้ พ.ศ.2564 ป่ าชุมชน ว่าด้วยการปกครอง ดูแลบารุงรักษา ใช้ประโยชน์จากไม้ และใช้ประโยชน์ ในพืน้ ทป่ี ่ าชุมชน พ.ศ. .... 03 ย่ืนเอกสารขอขนึ้ ทะเบยี น T-VER ต่อ อบก. 04 ยื่นเอกสารขอรับรองคาร์บอนเครดติ ต่อ อบก.


ระเบยี บกรมปา่ ไม้ ว่าดว้ ยการแบง่ ปันคารบ์ อนเครดติ จากการปลกู ป่า บารุงป่า อนุรักษ์ และฟน้ื ฟปู ่าในพื้นทป่ี า่ ไม้ พ.ศ. 2564 ป่ าสงวนแห่งชาติ , ป่ า 2484 ปลกู ป่า บารุงปา่ / พฒั นา แบ่งปนั อนรุ กั ษ์และฟ้นื ฟปู ่า โครงการ T-VER คาร์บอนเครดติ


การแบ่งปันคาร์บอนเครดติ ในพืน้ ทปี่ ่ าชุมชน (ร่าง) ระเบยี บคณะกรรมการนโยบายป่ าชุมชน ว่าด้วยการปกครอง ดูแลบารุงรักษา ใช้ประโยชน์จากไม้ และใช้ประโยชน์ ในพืน้ ท่ปี ่ าชุมชน พ.ศ. .... ส่วนท่ี 3 การใช้ประโยชน์ในพืน้ ท่ปี ่ าชุมชน เพ่ือการแบ่งปันคาร์บอนเครดติ (มาตรา 18 พ.ร.บ.ป่ าชุมชน พ.ศ. 2562)


ผู้มสี ิทธ์ิย่ืนคาขอเข้าร่วมโครงการ T-VER 123 ได้รับอนุมตั ิ ได้รับอนุมัตใิ ห้เข้าร่วม ได้รับความเห็นชอบ ให้เข้ามาสนับสนุนป่ าชุมชน โครงการ และสนับสนุน ร่วมกบั พนักงานเจ้าหน้าที่ ป่ าชุมชนตาม ม.99 และ 100 ใช้ประโยชน์ในพืน้ ที่ โดยประสงค์ให้การสนับสนุน ป่ าชุมชน ตามข้อ 27 กรมป่ าไม้ (ข้อ 7) แห่งเดิมต่อเนื่อง (ข้อ 8)


วธิ ีการย่ืนคาขอเข้าร่วมโครงการ T-VER การยื่นคาขอเข้าร่วมโครงการ T-VER หน้าทผี่ ้ยู ื่นคาขอเข้าร่วมโครงการ T-VER  ย่ืนผ่านระบบอเิ ลก็ ทรอนิกส์ จดั ทาเอกสารข้อเสนอโครงการ T-VER  ย่ืน ณ สานักจัดการป่ าชุมชน กรมป่ าไม้ ขอเปลยี่ นแปลงเอกสารข้อเสนอ ต้องได้รับ พร้อมเอกสารหรือหลกั ฐานทรี่ ะบุไว้ในแบบคาขอ โครงการ T-VER ความเห็นชอบ จากกรมป่ าไม้  (จัดทาเอกสารข้อเสนอโครงการ T-VER ขอต่ออายโุ ครงการ T-VER ตามหลกั เกณฑ์ อบก. พร้อมเอกสารอ่ืนที่เกยี่ วข้อง  ขอรับรองคาร์ บอนเครดติ ให้อธิบดเี ห็นชอบก่อนขอขนึ้ ทะเบยี น) ผู้ย่ืนคาขอต้องเป็ นผู้รับผดิ ชอบค่าใช้จ่ายทเี่ กดิ ขนึ้ จากการพฒั นาโครงการ T-VER การขอขนึ้ ทะเบยี นโครงการ การขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกโครงการ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทเ่ี กย่ี วข้องท้งั หมด


การกาหนดสัดส่ วนการแบ่ งปันคาร์ บอนเครดติ กจิ กรรม การปลูกและ การอนุรักษ์ การฟื้ นฟู บารุงป่ าชุมชน ป่ าชุมชน และการจัดการ ผู้มสี ิทธิ แบ่งปันคาร์บอน ร้อยละ 10 ป่ าชุมชน = เจ้าของโครงการ T-VER หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ร้อยละ 10 และผ้พู ฒั นาโครงการ (ตกลงกนั ตามทค่ี ณะกรรมการกาหนด) หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 กรมป่ าไม้ (ตกลงกนั ตามทค่ี ณะกรรมการกาหนด) =คณะกรรมการ ผู้พฒั นาโครงการ (ร่วม) ตามข้อตกลงของผู้ย่ืนคาขอและ ร้อยละ 40 คณะกรรมการจัดการป่ าชุมชน จัดการป่ าชุมชน = ผู้พฒั นาโครงการ (ร่วม) ตามข้อตกลงของผู้ย่ืนคาขอและ ร้อยละ 50 คณะกรรมการจัดการป่ าชุมชน ผ้ยู ื่นคาขอ


ภาพรวมการดาเนินงานโครงการคาร์บอนเครดติ ในพืน้ ท่ี กรมป่ าไม้ 01 ดาเนินการขออนุญาตในพืน้ ทก่ี รมป่ าไม้ 02 ป่ าสงวนฯ / ป่ า 2484 ป่ าชุมชน ยื่นคาขอตามระเบยี บกรมป่ าไม้ ย่ืนคาขอตาม (ร่าง) ระเบยี บคณะกรรมการนโยบาย ว่าด้วยการแบ่งปันคาร์บอนเครดติ จากการปลูก บารุง อนุรักษ์ และฟื้ นฟูในพืน้ ทปี่ ่ าไม้ พ.ศ.2564 ป่ าชุมชน ว่าด้วยการปกครอง ดูแลบารุงรักษา ใช้ประโยชน์จากไม้ และใช้ประโยชน์ ในพืน้ ทป่ี ่ าชุมชน พ.ศ. .... 03 ยื่นเอกสารขอขนึ้ ทะเบยี น T-VER ต่อ อบก. 04 ยื่นเอกสารขอรับรองคาร์บอนเครดติ ต่อ อบก.


โครงการ T-VER ป่ าไม้และพืน้ ที่สีเขยี ว (ป่ าชุมชน)


โครงการภาคีสนบั สนนุ ป่าชมุ ชนลดโลกรอ้ น ป่าชุมชน กจิ กรรมภายใตโ้ ครงการ กรมป่าไม้ อบก. 1. กิจกรรมการปลูกและฟื้นฟปู ่า 2. กิจกรรมการสร้างความชุ่มชืน้ ใหผ้ นื ปา่ เอกชน 3. กิจกรรมป้องกันรกั ษาปา่ 4. กจิ กรรมปอ้ งกนั ไฟปา่ 5. กิจกรรมสรา้ งจติ สานึกและการจดั ทา ส่ือความหมายธรรมชาติ 6. กจิ กรรมการประเมินปรมิ าณการกกั เกบ็ ก๊าซเรือนกระจก 7. กจิ กรรมอานวยการ


โครงการภาคสี นบั สนนุ ป่าชมุ ชนลดโลกร้อน พระราชกฤษฎกี าออกตามความ ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น รัษฎากร (ฉบบั ท่ี 688) พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วนั ท่ี 9 พฤศจกิ ายน พ.ศ. 2562 ลดหย่อนภาษี ระยะท่ี 1 พ.ศ.2561-2565 ระยะท่ี 2 พ.ศ.2566-2570


โครงการภาคสี นบั สนนุ ปา่ ชมุ ชนลดโลกร้อน การส่งมอบการสนบั สนุน กรมสรรพากร เพือ่ ดาเนินกจิ กรรม กรณที ี่ 1 รับรองการลดหย่อนภาษี ในกรณที ่ี 1 - ใบเสรจ็ ท่ีออกโดยกรมป่าไม้ หรือกระทรวง ส่งมอบการสนับสนนุ ให้แกช่ มุ ชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ ม โดยมี โดยประสงค์ที่จะสง่ มอบผ่านกรมป่าไม้ ขอ้ ความระบวุ า่ กรณีที่ 2 เพอื่ ใชส้ นบั สนุนการดาเนินโครงการ “ภาคี ส่งมอบการสนบั สนนุ ใหแ้ ก่ชุมชนโดยตรง สนับสนนุ ปา่ ชุมชนลดโลกร้อน”


โครงการ LESS • พฒั นารูปแบบการดาเนินกจิ กรรม เพ่ือสร้าง ความตระหนักให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก • แนวคดิ การให้การสนับสนุน(support) จาก ผู้ให้ ในภาคองค์กร/ธุรกจิ ไปสู่ ผู้รับในสังคม/ชุมชน • ปริมาณก๊าซเร่ือกระจกทลี่ ดได้จากโครงการ LESS จงึ ไม่สามารถนาไปซื้อ-ขายได้ • ยกย่องผู้ทาความดโี ดยการมอบใบประกาศ เกยี รตคิ ุณ (Letter of Recognition)


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook