Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore งานนำเสนอ(PPT) ประกอบการประชุม 5-2564

งานนำเสนอ(PPT) ประกอบการประชุม 5-2564

Published by DARIKA MARNEECHAI, 2021-10-29 03:09:15

Description: งานนำเสนอ(PPT) ประกอบการประชุม 5-2564 โรงเรียนสตรีทุ่งสง

Search

Read the Text Version

การประชมุ ครแู ละบุคลากรโรงเรยี นสตรที ่งุ สง คร้ังที่ 5 / 2564 วนั ศกุ รท์ ี่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. (ประชุม Online ผ่านช่องทาง Google Meet)

ระเบยี บวาระท่ี ๑ เรื่องแจง้ เพ่อื ทราบ ๑.๑ เรือ่ ง ประธานแจง้ ให้ท่ีประชุมทราบ ๑. สรปุ การไดร้ บั วัคซนี โควิด 19 ของบุคลากร ข้าราชการครแู ละบคุ ลากรจานวน ๑๖๒ คน ฉดี วคั ซนี แล้ว ๑๔๒ คน คดิ เป็นร้อยละ ๘๗.๖๕ (ยงั ไม่ฉีดอกี ๒๐ คน) อตั ราการฉีดวคั ซีน 11.73 88.89 ไม่ฉดี วัคซนี ฉดี วคั ซนี

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจง้ เพ่อื ทราบ ๑.๑ เรือ่ ง ประธานแจง้ ใหท้ ี่ประชมุ ทราบ ๑. สรุปการได้รบั วคั ซีนโควดิ 19 ของบุคลากร รายชื่อบคุ ลากรของโรงเรียนสตรีทุง่ สงท่ยี ังไม่ได้รบั วัคซีนปอ้ งกนั โรคตดิ เชอ้ื ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ขา้ ราชการครู/ครอู ตั ราจา้ ง ครูตา่ งชาติ 1. นางจิราภรณ์ แป้นสุข (ต้งั ครรภ์) ๑. Mr Michael Zubkov 2. นายธรี พล ชนะภัย ๒. Mr Ronald Canete Compos 3. นางสาวดาริกา มณฉี าย 3. Mr Ranulfo M Salazar 4. นางสาวอมรรัตน์ ช่างคิด (มีโรคประจาตวั ไมป่ ระสงคร์ บั วัคซนี ) 4. Miss Janice Geolin ๕. นางนภัสสร ศรสี วสั ดิ์ (มีโรคประจาตวั ไม่ประสงคร์ ับวัคซนี ) 5. Mr Bernardo Galang Latozajr ๖. นางปราณี โมราศลิ ป์ (จองแลว้ ) 6. Mr Guillem Luna de Diego ๗. นางสาวศรเี รือน นารเี ลศิ (จองแลว้ ) 7. Mr Holden Patrick Nagel ๘.นางสาวชตุ ินธร เหมทานนท์ (จองแล้ว) 9.นางสาวกมลชนก ขุนสิทธ์ิ (จองแลว้ ) 10.นางสาวภัทรวรนิ ทร์ ภทู่ รัพย์ (จองแล้ว) 11.นางสาวพฤทธิสร เกดิ ขมุ ทอง (จองแลว้ )

ระเบยี บวาระท่ี ๑ เรอ่ื งแจ้งเพื่อทราบ อัตราการฉดี วคั 1ซีน.3ม6.1-3 ๑.๑ เรอื่ ง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ๒. สรปุ การไดร้ ับวัคซนี โควิด 19 ของนกั เรียน ตารางสรปุ การรับวัคซีนของนกั เรียนชนั้ ม.1-3 98.64 ไมฉ่ ดี วคั ซนี ฉดี วคั ซนี

ระเบยี บวาระท่ี ๑ เรอ่ื งแจ้งเพื่อทราบ อัตราการฉดี วคั 1ซีน.1ม9.1-3 ๑.๑ เรอื่ ง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ๒. สรปุ การไดร้ ับวัคซนี โควิด 19 ของนกั เรียน ตารางสรปุ การรับวัคซีนของนกั เรียนชนั้ ม.4-6 98.81 ไมฉ่ ดี วคั ซนี ฉดี วคั ซนี

ระเบยี บวาระที่ ๑ เรือ่ งแจง้ เพอ่ื ทราบ ๑.๑ เรื่อง ประธานแจง้ ให้ท่ีประชมุ ทราบ 3. ผลงานรางวลั โรงเรียน ขา้ ราชการครู บคุ ลากรทางการศึกษา และนักเรยี น โรงเรยี น ✓ รางวลั สถานศกึ ษาท่สี ง่ เสริม สนับสนุน กิจกรรมดา้ น คณุ ธรรม จรยิ ธรรม “ดเี ด่น” ✓ รางวลั ชนะเลศิ เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE MUMBER I DOL จงั หวัดนครศรีธรรมราช ✓ รางวัลโรงเรยี นตน้ แบบสภานกั เรียนระดับเขตพ้นื ที่ การศกึ ษา สังกัดสานกั งานเขตพืน้ ที่การศกึ ษา มธั ยมศกึ ษานครศรีธรรามราช

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรือ่ งแจ้งเพื่อทราบ ๑.๑ เร่ือง ประธานแจ้งใหท้ ่ปี ระชุมทราบ 3. ผลงานรางวลั โรงเรียน ขา้ ราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนกั เรยี น ผบู้ ริหาร นางสุภาภรณ์ คงคานนท์ ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง ✓ ได้รบั รางวลั เคร่อื งหมายเชดิ ชเู กยี รติ “ครุ ุสดดุ ี” ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตน ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเปน็ ท่ีประจกั ษ์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นายสุจนิ ต์ วิเชียรฉาย รองผู้อานวยการโรงเรียนสตรีทงุ่ สง ✓ ไดร้ ับรางวัลรองผ้อู านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดบั มัธยมศกึ ษา ขนาดใหญ่ ด้านการบริหารจดั การ รางวลั ทรงคุณคา่ สพฐ. OBEC AWARDS ครงั้ ที่ 10 ระดบั ภาคใต้

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรอ่ื งแจ้งเพ่ือทราบ ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ปี ระชมุ ทราบ 3. ผลงานรางวลั โรงเรียน ขา้ ราชการครู บคุ ลากรทางการศกึ ษา และนกั เรียน รางวลั OBEC AWARDS ครู ✓ นางสริ พิ งศ์ ด้วงศรีทอง ✓ นางนนั ตรติ า สุวรรณวงศ์ ✓ นายจตพุ ล วรนิ ทรเวช ✓ นายวฒุ ิชยั จีนเมอื ง ✓ นางจิราพร รัตนบุรี ✓ นายธัญญเทพ แสวงกาญจน์ ✓ นางปารชาติ ✓ นางสาววรรณวิราจน์ ศรีพุฒ ✓ นางสาวฐติ ิกานต์ นวพงศร์ ัตน์ ✓ นางณัฏฐ์กานดา ทวีอรรถ ✓ นางศภุ ัทรชา วงศส์ วา่ ง ✓ นายวรพล วเิ ชยี รนพรัตน์ รางวัลเชิดชเู กียรติ ครุ ุสดุดี ประจาปี 2564 ✓ นางสาวดารกิ า มณฉี าย ✓ นายจรัส ขนุ ณรงค์ ✓ นางสาวจนิ ตนา ศุภศรี ✓ นางสาวจนิ ตนา ศภุ ศรี ✓ นางณัฎฐฐ์กานดา ทวีอรรถเศรษฐ์ ✓ นางสาวสภุ าพร แซ่ผาง ชนะเลิศ Best Practices วิชาวทิ ยาการคานวณ ✓ นางสาวจริ าวรรณ จติ รเอยี ด ✓ นายวชิระ สวุ รรณวงศ์ ✓ นางสาวดารกิ า มณีฉาย ✓ นายไกรสร ขนุ วิเศษ

ระเบยี บวาระที่ ๑ เร่อื งแจ้งเพอ่ื ทราบ ๑.๑ เรอ่ื ง ประธานแจง้ ให้ที่ประชมุ ทราบ 3. ผลงานรางวลั โรงเรียน ขา้ ราชการครู บคุ ลากรทางการศึกษา และนักเรยี น นกั เรยี น รางวัลขวัญใจมหาชน ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา การประกวดคลิปวีดีโอและอินโฟกราฟิก DigiFam Awards ครั้งท่ี 2 ภายใต้โครงการ “Healhy Digital Family เสพสอ่ื ใชส้ ติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ✓ นางสาวภัทรจิตร เจนวทิ ยารกั ษ์ ✓ นายพชร เพชรใหญ่ ✓ นายรชั ชานนท์ ชูแกว้ ร่วง ✓ นางสาวเวธนี จรสั พฒั นไพศาล ✓ นายอานนท์ แสงเงิน ✓ นายเกรยี งไกร สงั ขโชติ ✓ นางสาวปพิชญา รตั นบรุ ี ✓ นางสาววาฤดี ปทมุ มณี

ระเบยี บวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพอ่ื ทราบ ๑.๑ เรอื่ ง ประธานแจง้ ใหท้ ่ีประชมุ ทราบ 3. ผลงานรางวัลโรงเรียน ขา้ ราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนกั เรยี น นกั เรียน รางวัลชนะเลศิ และเปน็ ตัวแทนจากหนว่ ยฝึกนักศกึ ษาวชิ าทหาร มณฑลทหารบกท่ี 43 เข้าร่วมกิจกรรม Army Farm Army Chef 2021 ของกองทพั ภาคท4่ี ✓ นายภัทรชยั ใจห้าว เยาวชนตน้ แบบเกง่ และดี TO BE MUMBER I DOL จังหวดั นครศรีธรรมราช ✓ นายนภสั กรณ์ ไหมแก้ว รางวลั รองชนะเลิศอนั ดบั 1 ระดับช้นั มัธยมศกึ ษาตอนปลาย ฝ่ายชาย TO BE NUMBER ONE ✓ นายกติ ตพิ งษ์ แมะเง๊าะ รางวลั ขวัญใจเยาวชน TO BE NUMBER ONE ✓ นางสาวจิณณพัต อาจไพรนิ ทร์ ระดับชั้นมธั ยมศึกษาตอนปลาย ฝา่ ยหญิง ✓ นายธนาดล เมอื งพรหม ระดับชน้ั มธั ยมศกึ ษาตอนต้น ฝา่ ยชาย ✓ นางสาวหฤทชนันท์ ทองหอม ระดับชน้ั มัธยมศึกษาตอนตน้ ฝ่ายหญิง รางวัลชนะเลิศ E-SPORT การแข่งขัน PUBG ประเภท SOLO ในงานสปั ดาห์วิทยาศาสตร์ มอ.สรุ าษฎร์ ✓ นายเบญจพล รงค์ฤทธิ์ไชย

ระเบยี บวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพอื่ ทราบ 3.1 เรอ่ื งเสนอเพอื่ ทราบจากผอู้ านวยการ ดร.สภุ าภรณ์ คงคานนท์ 1. แนวปฏิบัติในชว่ งสถานการณ์การแพรร่ ะบาดของเชื้อ COVID-19 (ฉบับล่าสดุ ) สรุปคาสง่ั จังหวัดนครศรีธรรมราชในชว่ งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ประกาศโดย นายไกรศร วิศิษฎฐ์วงศ์ ผูว้ ่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานกรรมการโรคตดิ ตอ่ จงั หวดั นครศรีธรรมราช ขอ้ 1 กาหนดใหพ้ ื้นที่จงั หวัดนครศรธี รรมราชเปน็ พนื้ ที่ควบคมุ สงู สุดและเขม้ งวด ข้อ 2 หา้ มบคุ คลในพน้ื ทจ่ี งั หวดั นครศรีธรรมราชออกนอกเคหะสถานระหว่างเวลา 21.00 น.–04.00 น. ของวนั รงุ่ ข้นึ กรณีจาเป็นอื่น ๆ ตอ้ งแจง้ ขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ข้อ 3 ห้ามจดั กจิ กรรมที่มกี ารรวมกลุม่ ของบุคคลทม่ี ากกวา่ 50 คน กรณีรวมตวั เกิน 50 คน ตอ้ งได้รับอนุญาตจากนายอาเภอในเขตพ้ืนท่ี ข้อ 4 กจิ กรรมทางศาสนาหรือประเพณี เช่น งานแตง่ งานบวช งานศพ สามารถจดั ได้เฉพาะพิธีกรรมทาง ศาสนา โดยผู้ร่วมงานไมเ่ กิน 50 คน หา้ มจัดเลี้ยงอาหารว่างในบริเวณงาน แต่สามารถจดั เป็นกล่อง เพอ่ื นากลับไปบริโภคทีบ่ า้ นได้

ระเบยี บวาระที่ 3 เรอ่ื งเสนอเพอ่ื ทราบ 3.1 เรอ่ื งเสนอเพอื่ ทราบจากผู้อานวยการ ดร.สุภาภรณ์ คงคานนท์ 1. แนวปฏบิ ตั ิในชว่ งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชอื้ COVID-19 (ฉบับล่าสดุ ) สรุปคาสั่งจังหวดั นครศรธี รรมราชในช่วงสถานการณ์การแพรร่ ะบาดของเช้ือ COVID-19 ข้อ 5 ห้ามมกี ารแสดงดนตรี การร้องเพลง การเต้นราคาราโอเกะ ฯลฯ ข้อ 6 ห้ามเล่นการพนนั การเสพยาเสพติด การรวมตวั กนั แขง่ รถ ข้อ 7 ให้ประชาชนจังหวัดนครศรธี รรมราชสวมหนา้ กากอนามยั เว้นระยะหา่ ง วดั อณุ หภูมริ า่ งกาย ลา้ งมือ เม่ืออยูน่ อกเคหสถาน ข้อ 8 การปฏบิ ัติงานนอกสถานทตี่ ง้ั ใหส้ ว่ นราชการหรอื ผปู้ ระกอบการปฏบิ ัติงานในลกั ษณะ Work from home รอ้ ยละ 50 โดยสลับกนั มาทางานโดยไม่กระทบต่อการบรหิ ารราชการ แผ่นดินและประชาชน ขอ้ 9 เมอ่ื พบแหลง่ ทมี่ กี ารแพร่ระบาดของโรคเป็นกล่มุ กอ้ นจานวนคนไมน่ ้อยกวา่ 10 คน ใหป้ ดิ ชมุ ชนหรอื หมบู่ า้ นชั่วคราว ไมเ่ กิน 7 วนั โดยใหน้ ายอาเภอจดั ทาประกาศใหท้ ราบบโดยท่วั กัน ผ้ใู ดฝ่าฝนื ไมป่ ฏิบัตติ ามคาสงั่ นี้ อาจมีความผิดตาม มาตรา 51 แห่งพระราชบญั ญตั โิ รคตดิ ต่อ 2558 ต้องระวางโทษปรบั ไมเ่ กนิ 20,000 บาท/จาคกุ ไมเ่ กิน 1 ปี หรือทง้ั จาทง้ั ปรับ

ระเบยี บวาระที่ ๓ เรือ่ งเสนอเพือ่ ทราบ ๓.๑ เร่ืองเสนอเพอื่ ทราบจากผอู้ านวยการ ดร.สภุ าภรณ์ คงคานนท์ ๒. แนวปฏิบัติการเตรียมการกอ่ นเปิดภาคเรียน (แนวทางการเปิดภาคเรียนของ สพฐ.) การเตรยี มความพรอ้ มกอ่ นเปิดภาคเรียน กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ได้สร้างเคร่ืองมือสาหรับสถานศึกษา ประเมินตนเองในระบบ Thai Stop Covid Plus ตัวยอ่ TSC+ เพ่ือให้สถานศึกษาเตรียม ความพร้อมกอ่ นเปดิ เรยี น ภาคเรยี นที่ ๒ ปีการศึกษา ประกอบด้วย ๖ มิติ ๔๔ ข้อ Social Distancing 2m

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่อื งเสนอเพอื่ ทราบ ๓.๑ เรือ่ งเสนอเพอ่ื ทราบจากผอู้ านวยการ ดร.สุภาภรณ์ คงคานนท์ ๒. แนวปฏบิ ัตกิ ารเตรยี มการก่อนเปิดภาคเรยี น (แนวทางการเปิดภาคเรยี นของ สพฐ.) การเตรยี มความพร้อมก่อนเปดิ ภาคเรียน

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเสนอเพื่อทราบ ๓.๑ เรอื่ งเสนอเพื่อทราบจากผอู้ านวยการ ดร.สุภาภรณ์ คงคานนท์ ๒. แนวปฏิบตั ิการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรยี น (แนวทางการเปิดภาคเรยี นของ สพฐ.) มิติท่ี 1 ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชอื้ โรค 1. มมี าตรการคัดกรองวดั ไข้ ใหก้ ับนกั เรยี น ครู และผเู้ ข้ามาตดิ ต่อ ทุกคน ก่อนเขา้ สถานศึกษา 2. มีมาตรการสังเกตอาการเสี่ยงโควิด 19 เชน่ ไอ มีน้ามกู เจ็บคอ เหน่อื ยหอบ หายใจลาบาก จมูกไมไ่ ด้กลิ่น ลน้ิ ไม่รรู้ ส พร้อมบนั ทกึ ผล สาหรบั นกั เรยี น ครู และผูเ้ ข้ามาตดิ ต่อ 3. มนี โยบายกาหนดให้นักเรียน ครู และผู้เขา้ มาในสถานศึกษาทกุ คน ต้องสวมหน้ากากอนามยั 4. มกี ารจัดเตรียมหนา้ กากผ้าหรือหน้ากากอนามัย สารองไว้ใหก้ บั นกั เรยี น 5. มจี ดุ ลา้ งมือดว้ ยสบู่ อยา่ งเพยี งพอ 6. มกี ารจดั วางเจลแอลกอฮอลส์ าหรับใช้ทาความสะอาดมือ บริเวณทางเข้าอาคารเรียน หน้าประตู หอ้ งเรยี น ทางเขา้ โรงอาหาร อยา่ งเพยี งพอ 7. มีการจัดโตะ๊ เรยี น เกา้ อี้น่งั เรยี น ท่นี ง่ั ในโรงอาหาร ทีน่ ั่งพัก โดยจัดเวน้ ระยะหา่ งระหวา่ งกนั อยา่ ง น้อย 1-2 เมตร 8. มีการทาสัญลักษณแ์ สดงจดุ ตาแหนง่ ชดั เจนในการจดั เว้นระยะห่างระหว่างกนั หรือไม่ 9. กรณีหอ้ งเรียนไมส่ ามารถจัดเวน้ ระยะหา่ งตามท่กี าหนดได้ มกี ารสลบั วนั เรียนของแตล่ ะช้นั เรียน 10. มีการทาความสะอาดหอ้ งเรยี น ห้องต่าง ๆ และอปุ กรณ์ทใ่ี ช้ในการเรยี นการสอน กอ่ นและหลังใช้

ระเบยี บวาระท่ี ๓ เรือ่ งเสนอเพื่อทราบ ๓.๑ เร่ืองเสนอเพื่อทราบจากผู้อานวยการ ดร.สภุ าภรณ์ คงคานนท์ ๒. แนวปฏิบัตกิ ารเตรยี มการก่อนเปิดภาคเรียน (แนวทางการเปดิ ภาคเรียนของ สพฐ.) มติ ทิ ่ี 1 ความปลอดภัยจากการลดการแพรเ่ ชื้อโรค 11. มกี ารทาความสะอาดบรเิ วณจดุ สมั ผสั เสีย่ งรว่ ม ทกุ วนั เชน่ โตะ๊ เก้าอี้ ราวบนั ได ลิฟต์ กลอนประตู มือจบั ประตู - หน้าตา่ ง 12. มีถังขยะแบบมฝี าปดิ ในหอ้ งเรยี น 13. มีการปรับปรงุ ซ่อมแซมประตู หนา้ ตา่ ง และพัดลมของหอ้ งเรียน ให้มสี ภาพการใช้งานได้ดี สาหรบั ใชป้ ดิ - เปดิ ใหอ้ ากาศถ่ายเทสะดวก 14. มีการแบ่งกลุ่มย่อยนักเรยี นในหอ้ งเรยี นในการทากิจกรรม 15. มกี ารปรบั ลดเวลาในการทากิจกรรมประชาสมั พันธ์ ภายหลังการเขา้ แถวเคารพธงชาติ 16. มีการจัดเหลื่อมเวลาทากิจกรรมนกั เรียน เหลอ่ื มเวลากนิ อาหารกลางวัน 17. มีมาตรการให้เวน้ ระยะห่างการเขา้ แถวทากิจกรรม 18. มกี ารกาหนดใหใ้ ชข้ องใชส้ ่วนตวั ไมใ่ ช้สิง่ ของรว่ มกบั ผ้อู ื่น เช่น แกว้ น้า ชอ้ น สอ้ ม แปรงสฟี ัน ยาสฟี ัน ผา้ เชด็ หนา้ 19. มีห้องพยาบาลหรือพ้ืนท่สี าหรับแยกผมู้ ีอาการเสี่ยงทางระบบทางเดินหายใจ 20. มีนกั เรยี นแกนนาดา้ นสขุ ภาพ จติ อาสา เป็นอาสาสมคั ร ในการชว่ ยดแู ลสขุ ภาพเพอ่ื นนกั เรยี น

ระเบยี บวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ ๓.๑ เร่ืองเสนอเพอ่ื ทราบจากผู้อานวยการ ดร.สภุ าภรณ์ คงคานนท์ ๒. แนวปฏิบตั กิ ารเตรยี มการกอ่ นเปิดภาคเรียน (แนวทางการเปดิ ภาคเรียนของ สพฐ.) มติ ทิ ี่ 2 การเรียนรู้ 21. มกี ารตดิ ป้ายประชาสัมพันธ์แนะนาการปฏบิ ัติเพอ่ื สขุ อนามยั ท่ีดี เชน่ วธิ ลี ้างมอื ท่ถี ูกต้องการสวม หน้ากากอนามัย การเวน้ ระยะห่างระหว่างบคุ คล เป็นต้น 22. มีการเตรยี มความพร้อมการจัดการเรยี นการสอน โดยคานงึ ถงึ การเรยี นร้ตู ามวัยและสอดคล้องกับ พฒั นาการดา้ นสงั คม อารมณ์ และสตปิ ญั ญา 23. มมี าตรการกาหนดระยะเวลาในการใชส้ อื่ ออนไลน์ ในสถานศึกษาไมเ่ กนิ ไม่เกนิ 2 ชว่ั โมงตอ่ วัน 24. มกี ารใชส้ ือ่ รอบรู้ด้านสุขภาพผ่านชอ่ งทาง Social media

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรอ่ื งเสนอเพ่อื ทราบ ๓.๑ เรื่องเสนอเพื่อทราบจากผ้อู านวยการ ดร.สุภาภรณ์ คงคานนท์ ๒. แนวปฏิบตั ิการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน (แนวทางการเปิดภาคเรยี นของ สพฐ.) มติ ิท่ี 3 การครอบคลุมถงึ เดก็ ด้อยโอกาส 25. มกี ารเตรยี มหนา้ กากผา้ สารองสาหรับเด็กเล็ก 26. มีการปรับรูปแบบการเรยี นการสอนให้สอดคลอ้ งกับบริบทการเขา้ ถึงการเรียนรูใ้ นสถานการณ์ การระบาดของโรคโควดิ 19 27. มมี าตรการส่งเสริมให้นกั เรยี นได้รับบรกิ ารสุขภาพขัน้ พ้ืนฐานอยา่ งท่วั ถงึ 28. มมี าตรการการทาความสะอาดและจดั สภาพแวดลอ้ มของที่พักและเรอื นนอนใหถ้ ูกสขุ ลกั ษณะ พรอ้ มมตี ารางเวรทกุ วัน 29. มมี าตรการการทาความสะอาดและจดั สภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกบั ข้อบัญญตั ิการปฏบิ ตั ดิ ้าน ศาสนกจิ พร้อมมตี ารางเวรทกุ วนั 30. มมี าตรการดูแลนักเรยี นท่ีมีความบกพร่องดา้ นพัฒนาการ การเรียนรู้

ระเบียบวาระที่ ๓ เรอ่ื งเสนอเพือ่ ทราบ ๓.๑ เรื่องเสนอเพ่ือทราบจากผู้อานวยการ ดร.สภุ าภรณ์ คงคานนท์ ๒. แนวปฏิบัติการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน (แนวทางการเปดิ ภาคเรยี นของ สพฐ.) มิตทิ ี่ 4 สวสั ดภิ าพและการค้มุ ครอง 31. มกี ารจดั เตรยี มแผนรองรับการจัดการเรียนการสอนสาหรบั นกั เรียนป่วย กักตัว หรอื กรณปี ดิ โรงเรียน 32. มีการจัดเตรยี มแนวปฏิบัตกิ ารส่อื สารเพอื่ ลดการรงั เกียจและการตตี ราทางสังคม (Social Stigma) 33. มกี ารจัดเตรยี มแนวปฏบิ ตั ิดา้ นการจัดการความเครยี ดของครูและบคุ ลากรของสถานศกึ ษา 34. มกี ารตรวจสอบประวัติเสีย่ งของนกั เรยี นและบุคลากร รวมทง้ั ตรวจสอบเร่อื งการกกั ตวั ให้ครบ 14 วัน กอ่ นมาทาการเรียนการสอนตามปกติ และทกุ วนั เปดิ เรียน 35. มกี ารกาหนดแนวทางปฏบิ ตั ิตามระเบยี บสาหรับนักเรยี น ครู และบุคลากรท่สี งสัยติดเชือ้ หรือป่วย COVID - 19

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเสนอเพือ่ ทราบ ๓.๑ เร่ืองเสนอเพื่อทราบจากผู้อานวยการ ดร.สภุ าภรณ์ คงคานนท์ ๒. แนวปฏิบัติการเตรยี มการก่อนเปิดภาคเรียน (แนวทางการเปิดภาคเรยี นของ สพฐ.) มติ ทิ ่ี 5 นโยบาย 36. มกี ารส่อื สารประชาสัมพนั ธ์ความรู้การป้องกันโรคโควดิ 19 แกน่ ักเรยี น ครู บคุ ลากร และ ผปู้ กครอง โดยการประชุมชี้แจงหรือผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างน้อย 1 ครง้ั ก่อนหรือวนั แรกของการเปดิ เรียน 37. มนี โยบายและแนวทางการป้องกนั การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ของสถานศึกษา อย่างเปน็ ลายลกั ษณ์ หรือมหี ลักฐานชดั เจน 38. มีการประชมุ คณะกรรมการสถานศกึ ษา 39. มกี ารแต่งตงั้ คณะทางานป้องกนั การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 และกาหนดบทบาทหน้าที่ อย่างชัดเจน 40. มีมาตรการบรหิ ารจัดการความสะอาดบนรถรบั -ส่งนักเรียน เว้นระยะหา่ งระหว่างบคุ คล จดั ทีน่ ัง่ บนรถ

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรอ่ื งเสนอเพ่ือทราบ ๓.๑ เรอ่ื งเสนอเพอื่ ทราบจากผู้อานวยการ ดร.สภุ าภรณ์ คงคานนท์ ๒. แนวปฏบิ ตั ิการเตรยี มการกอ่ นเปิดภาคเรียน (แนวทางการเปิดภาคเรยี นของ สพฐ.) มติ ิที่ 6 การบรหิ ารการเงิน 41. มแี ผนการใช้งบประมาณในการปอ้ งกนั การแพร่ระบาดของ โรคโควิด 19 ตามความจาเปน็ 42. มกี ารจัดหาซอ้ื วสั ดอุ ุปกรณ์ปอ้ งกันโรคโควดิ 19 สาหรับ นกั เรยี นและบคุ ลากรในสถานศึกษา เช่น หนา้ กากผ้า หรือ หนา้ กากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ สบู่ 43. มีการประสานแสวงหาแหลง่ ทนุ สนับสนนุ จากหนว่ ยงาน องค์กร หรอื เอกชน เช่น ทอ้ งถ่นิ บรษิ ัท หา้ งร้าน NGO เป็นต้น 44. มีการจดั หาบุคลากรในการดแู ลนกั เรยี นและการจัดการ ส่งิ แวดล้อมในสถานศึกษา

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่อื งเสนอเพ่ือทราบ ๓.๑ เรือ่ งเสนอเพอ่ื ทราบจากผอู้ านวยการ ดร.สุภาภรณ์ คงคานนท์ ๒. แนวปฏบิ ตั กิ ารเตรยี มการก่อนเปิดภาคเรยี น (แนวทางการเปิดภาคเรยี นของ สพฐ.) เมอ่ื สถานศึกษาประเมนิ ตนเอง ผ่านการประเมนิ ท้ัง 44 ขอ้ จะไดร้ ับใบประกาศรับรอง มาตรฐาน จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสขุ

ระเบยี บวาระที่ ๓ เร่อื งเสนอเพ่อื ทราบ ๓.๑ เร่ืองเสนอเพื่อทราบจากผ้อู านวยการ ดร.สภุ าภรณ์ คงคานนท์ 3. ผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรยี นที่ ๑/๒๕๖๔ เปรยี บเทยี บผลสัมฤทธ์ทิ างการเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 กับ ๑/๒๕๖๔

ระเบยี บวาระที่ ๓ เร่อื งเสนอเพ่อื ทราบ ๓.๑ เร่ืองเสนอเพื่อทราบจากผ้อู านวยการ ดร.สภุ าภรณ์ คงคานนท์ 3. ผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรยี นที่ ๑/๒๕๖๔ เปรยี บเทยี บผลสัมฤทธ์ทิ างการเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 กับ ๑/๒๕๖๔

ระเบยี บวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพอ่ื ทราบ ๓.๑ เรื่องเสนอเพื่อทราบจากผู้อานวยการ ดร.สภุ าภรณ์ คงคานนท์ 3. ผลสัมฤทธิท์ างการเรยี น ภาคเรยี นที่ ๑/๒๕๖๔ เปรียบเทียบผลสมั ฤทธิ์ทางการเรยี นภาคเรียนที่ 1/2563 กบั ๑/๒๕๖๔ ภาษาไทย

ระเบยี บวาระท่ี ๓ เรอื่ งเสนอเพอ่ื ทราบ ๓.๑ เรอ่ื งเสนอเพอ่ื ทราบจากผูอ้ านวยการ ดร.สภุ าภรณ์ คงคานนท์ 3. ผลสัมฤทธท์ิ างการเรยี น ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ เปรยี บเทยี บผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรยี นที่ 1/2563 กับ ๑/๒๕๖๔ คณติ ศาสตร์

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรอ่ื งเสนอเพอ่ื ทราบ ๓.๑ เรื่องเสนอเพื่อทราบจากผู้อานวยการ ดร.สุภาภรณ์ คงคานนท์ 3. ผลสัมฤทธท์ิ างการเรยี น ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๔ เปรยี บเทยี บผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรยี นท่ี 1/2563 กบั ๑/๒๕๖๔ วิทยาศาสตรฯ์

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรอ่ื งเสนอเพอ่ื ทราบ ๓.๑ เรื่องเสนอเพื่อทราบจากผู้อานวยการ ดร.สุภาภรณ์ คงคานนท์ 3. ผลสัมฤทธท์ิ างการเรยี น ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ เปรยี บเทยี บผลสัมฤทธท์ิ างการเรยี นภาคเรยี นที่ 1/2563 กบั ๑/๒๕๖๔ สงั คมศกึ ษาฯ

ระเบยี บวาระที่ ๓ เรือ่ งเสนอเพื่อทราบ ๓.๑ เรื่องเสนอเพอ่ื ทราบจากผู้อานวยการ ดร.สภุ าภรณ์ คงคานนท์ 3. ผลสัมฤทธท์ิ างการเรียน ภาคเรยี นท่ี ๑/๒๕๖๔ เปรยี บเทียบผลสมั ฤทธทิ์ างการเรียนภาคเรียนท่ี 1/2563 กบั ๑/๒๕๖๔ สขุ ศกึ ษาและพลศึกษา

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรอ่ื งเสนอเพอ่ื ทราบ ๓.๑ เรื่องเสนอเพื่อทราบจากผู้อานวยการ ดร.สุภาภรณ์ คงคานนท์ 3. ผลสัมฤทธท์ิ างการเรียน ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๔ เปรยี บเทยี บผลสัมฤทธท์ิ างการเรียนภาคเรยี นท่ี 1/2563 กบั ๑/๒๕๖๔ การงานอาชพี

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรอ่ื งเสนอเพอ่ื ทราบ ๓.๑ เรื่องเสนอเพื่อทราบจากผู้อานวยการ ดร.สุภาภรณ์ คงคานนท์ 3. ผลสัมฤทธท์ิ างการเรยี น ภาคเรยี นที่ ๑/๒๕๖๔ เปรยี บเทยี บผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 กับ ๑/๒๕๖๔ ภาษาตา่ งประเทศ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรอ่ื งเสนอเพื่อทราบ ๓.๑ เรือ่ งเสนอเพอ่ื ทราบจากผู้อานวยการ ดร.สุภาภรณ์ คงคานนท์ 3. ผลสมั ฤทธ์ิทางการเรยี น ภาคเรยี นที่ ๑/๒๕๖๔ คา่ เปา้ หมายผลสัมฤทธทิ์ างการเรยี น ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ ของโรงเรยี น

ระเบียบวาระที่ ๓ เรอ่ื งเสนอเพื่อทราบ ๓.๑ เรือ่ งเสนอเพอ่ื ทราบจากผู้อานวยการ ดร.สุภาภรณ์ คงคานนท์ 3. ผลสมั ฤทธ์ทิ างการเรียน ภาคเรยี นท่ี ๑/๒๕๖๔ คา่ เปา้ หมายคณุ ลักษณะอันพงึ ประสงคข์ องผู้เรยี น ปกี ารศกึ ษา 2564

ระเบยี บวาระที่ ๓ เรือ่ งเสนอเพอื่ ทราบ ๓.๑ เรื่องเสนอเพอ่ื ทราบจากผู้อานวยการ ดร.สภุ าภรณ์ คงคานนท์ 3. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ คา่ เป้าหมาย อา่ น คิดวิเคราะห์ เขยี น ปกี ารศึกษา 2564

ระเบยี บวาระที่ ๓ เรือ่ งเสนอเพอ่ื ทราบ ๓.๑ เรื่องเสนอเพอ่ื ทราบจากผู้อานวยการ ดร.สภุ าภรณ์ คงคานนท์ 4. คาส่ังมอบหมายงาน ภาคเรยี นที่ ๒/๒๕๖๔

ระเบยี บวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ ๓.2 กลุ่มบรหิ ารวชิ าการ 1. กาหนดส่งแผนการจดั การเรยี นรู้/งานวิจัยชั้นเรยี น/รายงานการใชแ้ ผน 2. การจัดการเรยี นการสอนภาคเรียนที่ 2/2564 3. การปรับปรงุ ระบบวดั ประเมนิ ผล 4. บันทกึ ข้อตกลงคา่ เปา้ หมายการยกระดบั ผลสมั ฤทธ์แิ ยกกลุ่มสาระ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรือ่ งเสนอเพื่อทราบ สรปุ ผลการพฒั นาคณุ ภาพผเู้ รยี น ๓.2 กลุม่ บรหิ ารวิชาการ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ระดับชั้น ม.1 ภาคเรียนท่ี 2-2563 รอ้ ยละของจานวนนักเรียนแตล่ ะระดับผลการเรียน

ระเบียบวาระที่ ๓ เรือ่ งเสนอเพื่อทราบ สรปุ ผลการพฒั นาคณุ ภาพผเู้ รยี น ๓.2 กลุม่ บรหิ ารวิชาการ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ระดับชั้น ม.2 ภาคเรียนท่ี 2-2563 รอ้ ยละของจานวนนักเรียนแตล่ ะระดับผลการเรียน

ระเบียบวาระที่ ๓ เรือ่ งเสนอเพื่อทราบ สรปุ ผลการพฒั นาคณุ ภาพผเู้ รยี น ๓.2 กลุม่ บรหิ ารวิชาการ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ระดับชั้น ม.3 ภาคเรียนท่ี 2-2563 รอ้ ยละของจานวนนักเรียนแตล่ ะระดับผลการเรียน

ระเบียบวาระที่ ๓ เรือ่ งเสนอเพื่อทราบ สรุปผลการพฒั นาคณุ ภาพผเู้ รยี น ๓.2 กลุม่ บรหิ ารวิชาการ ผลสมั ฤทธท์ิ างการเรียน ระดับช้ัน ม.4 ภาคเรยี นที่ 2-2563 รอ้ ยละของจานวนนักเรียนแตล่ ะระดับผลการเรียน

ระเบียบวาระที่ ๓ เรือ่ งเสนอเพื่อทราบ สรุปผลการพฒั นาคณุ ภาพผเู้ รยี น ๓.2 กลุม่ บรหิ ารวิชาการ ผลสมั ฤทธท์ิ างการเรียน ระดับช้ัน ม.๕ ภาคเรยี นที่ 2-2563 รอ้ ยละของจานวนนักเรียนแตล่ ะระดับผลการเรียน

ระเบียบวาระที่ ๓ เรือ่ งเสนอเพื่อทราบ สรุปผลการพฒั นาคณุ ภาพผเู้ รยี น ๓.2 กลุม่ บรหิ ารวิชาการ ผลสมั ฤทธท์ิ างการเรียน ระดับช้ัน ม.6 ภาคเรยี นที่ 2-2563 รอ้ ยละของจานวนนักเรียนแตล่ ะระดับผลการเรียน

ระเบยี บวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ ๓.๔ กลุม่ บรหิ ารกิจการนกั เรยี น 1. ภาระหน้าท่ีครทู ปี่ รึกษา 2. การอยู่เวรยามรกั ษาความปลอดภัย COVID-19 STOP

ระเบยี บวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพอื่ ทราบ ๓.๕ กลุ่มบรหิ ารงานบุคคล - การกาหนดชว่ั โมงปฏบิ ัติงานของข้าราชการครปู ระจาปงี บประมาณ 2565 - สรปุ การดาเนนิ งานเรื่อง ว.PA

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่อื งเสนอเพ่ือทราบ ๓.๖ กลุ่มบริหารงบประมาณ 1. การตรวจสอบพัสดุประจาปงี บประมาณ 2564 2. เงินบารงุ การศกึ ษา ปีการศกึ ษา 2564

ระเบยี บวาระท่ี ๓ เรอื่ งเสนอเพือ่ ทราบ Online ๓.๗ กลุม่ บรหิ ารทั่วไป ๑. การเตรียมความพรอ้ มสาหรบั การเปิดภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๔ EDU

ระเบยี บวาระท่ี ๔ เร่อื งเสนอเพื่อพิจารณา ๔.๑ การวดั ผลประเมินผล กล่มุ บรหิ ารวชิ าการ ปพ.5 ในรูปแบบ Electronic

THANK YOU Satreethungsong School


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook