Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore 3 อ่านเถิดจะเกิดผล…ดี๊ดี

3 อ่านเถิดจะเกิดผล…ดี๊ดี

Published by Ngampun sayyasri, 2020-01-28 22:00:23

Description: 3 อ่านเถิดจะเกิดผล…ดี๊ดี

Search

Read the Text Version

\\ เอกสาร อ่าน เสริม . . . รู้เติม ความ ก่อน สอบ 0.NET ม . 3 ก้f ๐- มาตื๊ สาระ การฟัง การ ดู และ การ พูด มาทำ ความ รู้จัก อ่านเถิด → oao + ไทย → ลุย ทำ ข้อ สอบ → ดู หลัก / วิธีคิด จะ เกิด ผล → เทคนิค การ เตา → ข้อ ควร ระวัง \" \" ดี๊ดี โดย ครูงามพันธุ์ ลัยศ ศีฺ้::::::÷ ฟู๋←ราว

ข้อควร รู้ เกี่ยว กับ ฅ๊1. = ข้อ สอบ ภาษาไทย 0-NET ข้อสอบ มี 50 ข้อ มี 2 รูปแบบ 4 ปี การ ศึกษา 25 62 40 ตัว เลือก 1 คำ ตอบ 2 คะแนน ข้อ ข้อ ละ บunnnnwเลือก5 ตัว = 10 ข้อ 2 คำตอ 2. เวลา ที่ใช้สอบ ข้อละ 2 คะแนน ะ 90 นาที ( 13.00 - 14.30 น ) . ฌ็←ราว

เทคนิค การ ทำ ข้อ สอบ เบื้อง ต้น 0 \" สติ มา ปัญญา เกิด \" vnnnnvuhnnnn ① อ่าน โจทย์ ก่อน ②ที่ ญไใืม่ชมถ่า้าตโออจบยท่าย์[!ต!้อรู้งแนกตำา่สรคำะคเตำพอรต่บาอ)บ โดย เฉพาะ เวลา ที่ มี เรื่อง ยาว ให้ อ่าน จะได้ไม่ เสีย ๆ เวลา อ่าน เรื่อง ซิ้า หลัง จาก อ่าน อย่โจทย์ แล้ว ! ⑤ต้ถอ้างmตข้ออบสnอใบหn้คใรหบ้ตอบ รู้แต่ ตอบผิด เสียดายแ ° 2 คำตอบ ④อยถ้่าางไมม่รีูห้หลัรืกอกไาม่รแน่ใจ ใหก้ w เช่น ตัด ข้อ ที่ ไม่ \" ใช่ ออก ก่อน ฝุ์ ฏุ๋ \"\"เพิ่มขึ้น ←ะ

o.NET คือ อะไร ? t ทำความเข้าใจ นิด นึง ... สอบ โอเน็ต ไป ทำไม กัน {* รู หื๋% } ณื๋ณื่น ต่อ ! ! #* } คะแนน น้อย เท่า กับ คุณภาพ รร / ชาติ .. ปี นี้ สอบ เมื่อไหร่ กัน นะ ติ่า ไป ด้วย นะ * ๆ ** ฉันจะ ตั้งใจ um สอบ ! ! ภาษาไทย . . . ไปต่อ กัน . . . >.

• ตัวอย่าง กระดาษ คำ ตอบ วิชา ภาษาไทย • ← ระบายให้ถูกขุด } ฅื๊ำตอบ เดียว ! } อย่า ลืม ฝน • 2 คำตอบ !! wnn

สาระ การ ฟัง การดู และ การ พูด \" วิเคราะห์ ข้อ เท็จจริง ข้อ คิดเห็น และ ความ น่า เชื่อถือ ของ ข่าวสาร จาก สื่อ ต่าง ๆ \" วิเคราะห์ และ วิจารณ์ เรื่อง ที่ ฟัง และ คบ เพื่อ นำ ข้อ คิด มา ประยุกต์ ใช้ ในการดำเนินชีวิต \" พูดในโอกาส ต่างๆ ได้ ตรง วัตถุประสงค์ เช่น การ อภิปราย \" พูดโน้มน้าว ฟุ๋ ญูแพรวbonosnes

ศู๋ฟู๋นี้ะฐื๊ประกาศ 7 คูเ่ผยรอ ป้ 6 อ ม Cl = ส่วน ขาย X )ยุ = ส่วน ขยาย × Xffอุ๋ ส่วนขยาย × × × 0✓ X วิธี คิด t หา ใจ ความ สำคัญ ตัด ส่วน ขยาย ( ส่วนบน) . wu [ลอ้ยู่ หางน . . . อยู่ หลัง \" ที่ ซึ่ง อัน \" . .. 2. ดู ว่า ตัว เลือก ข้อ ใด ปฏิบัติ ตาม ใจความภึ่คัญิ

ปี แ ดู ตัว เลือก แล้ว ไป หาว่า ใน บท อ่าน กล่าว ไว้ว่า อย่างไร × ข้อ นั้หา ข้อ _ × ไม่ ได้กล่าว กง ที่ กล่าว ถูกต้อง ๐ × ไม่ ได้กล่าว ถึง ืญู๋ฎู๋✓ กล่าวถึง ญูแพร. ว _

ปี แ 0 สอดคล้อง ① ไม่ สอดคล้อง สอดคล้อง สอดคล้อง สู๋←แพรว

ปี 60 0 ๛ ก mm _ = ให้ :{ E:ณั๋ i. ←ราว

ฝุ๋←ราว ปี เอ ข้อ นี้ยาว ทั้งโจทย์และ ตัว เลือก ! ! * อย่า เพิ่ง ท้อ .. . อย่า เพิ่ง เดา .. . ครูมี เทคนิค การ เดา tm

7 ฐื๋* ว ถ้า โจทย์ ยาว ให้ ลองไป อ่าน โจทย์ และ ตัว เลือก ซึ่ง สั้น กว่า ดูก่อนปี๋เอ้า ⑧l ให้- - - l →- - = กิน - → กลับไป ดู - ตัว เลือก 1 i ←- il อ่านโจทย์ ต้องการ ตัว เลือก ที่ ปฏิบัติได้ตาม เรื่อง 7 ลอง ดู ตัวเลือก nnn ๐ ๐⑧= nnns ต่อ ว่า เขา พูดถึง เรื่อง อะไร - 1 mm l ทุก ข้อ พูด ถึง มะเร็ง. ลด /ป้องกัน .. .. . mei หื๊hnnrnnnnN ที่ ⑧ลองไป เจาะ ดู ว่า ใน เรื่อง ตรงไหน กล่าว ถึง เรื่อง นี้ และ กล่าว ว่า อะไร →

7 อ่านประโยคเดียว ตอบได้ เลย ค รว . สุดt \" ยอดไป เลย \" ถ้า เจอ โจทย์ยาวๆ ลอง นำ วิธี คิด นี้ไป ปรับใช้ ดู นะ คะ |l u

ศ7 ื๋ แ g ยํ้าไป เรื่อย ๆ : อย่า นำ คำตอบ ที่ ถูกต้อง มาตอบ !! ° ไม่ ได้กล่าว ถึง 0 × ✓ × nee กู๊ก # สินค้า

ปี 61 - - 0 → ไม่ ทำ ให้ เกิด ปัญหา นอนไม่ หลับ สู๋←แพรว

ปี 61 0 ศๆํ้ศู๋ฏื่รbว

ดูโจทย์ ก่อน ปี 60 = ออก เรื่อง การ พูด อภิปราย ⑤ ⑧ 0 สี่. → กล่าว ทักทาย × เชิญ ⑧ ตามลำดับ ผู้ษึ พูด d ดำเนินการ อภิปราย : กล่าว แนะนำ กล่าว na ⑤ g กล่าว สรุป เชิญ ผูฟังtซักถาม ยํ๋ กล่าว ปิด การอภิปราย สู่ ญูแพร. ว _

แสดง ความ คิดเห็น อย่าง มีเหตุผล ปี( 61 ให้ข้อ เสนอ แนะ - แสดง ความคิดเห็น ๐ สื๋←แพรว

ปี 61 0 รู้ } ยินดี 0× ค•bรนู.่ _

ปี 60 o o (สาเหตุ ) ( ผลลัพธ์) ปี 60 ไโ ( งง: เฝ้า ร้องขอ รำขอ วอน ขอ ชีวิต , ะ ขอให้ช่วยเหลือ , ขอให้ทำตาม ที่ ขอ = อ่านแล้ว เกิด มี ความ รู้สึก หรือ มี อารมณ์ ร่วม ะ ปลุกใจ กระตุ้นเตือน , ex . เร้าอารมณ์ b สื๋←ราว

0 ป็แ 0× i.ะ µ 0 × 0 - ค•bรนู.่ _

ดี๊ดี\" อ่านเถิดจะ เกิด ผล . . . \" หวังว่า ช่วยให้นัก เรียน เข้าใจ จะ และ ทำข้อ สอบได้ นะ คะ ครู- แพรว - 28 ม ค. . 63


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook